Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att vara god man. Den löpande förvaltningen"

Transkript

1 Att vara god man Den löpande förvaltningen

2 Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman... 3 Uppdragets tre delar... 3 Vad ingår inte i uppdraget?... 5 Uppgifter för en god man... 5 En förteckning över huvudmannens tillgångar och skulder... 5 Årsräkning årlig redovisning av huvudmannens ekonomi... 6 Redogörelse för utfört uppdrag och ansökan om arvode... 6 Samtycke från överförmyndaren... 6 Förbud mot gåvor... 7 Förbud mot sammanblandning av ekonomier... 7 God man vid motstridiga intressen... 7 Den löpande förvaltningen... 8 Att föra löpande räkenskaper... 8 Ett ospärrat bankkonto som den gode mannen disponerar... 9 Privata medel, huvudmannens fickpengar... 9 Spara alla underlag När din huvudman bor tillsammans med dig eller annan anhörig - budget för gemensamma kostnader Kurs för gode män Överförmyndaren Mer information... 12

3 God man ett uppdrag som kräver ansvar Som god man företräder du en person som behöver hjälp med sina ekonomiska, juridiska och personliga angelägenheter. Det är tingsrätten som tar beslut om nya godmanskap och överförmyndaren fattar beslut i fråga om byte av god man. God man En god man arbetar frivilligt, på sin egen tid och är inte anställd av kommunen. Den gode mannen har rätt till arvode för sitt uppdrag, vilket huvudmannen normalt betalar. Huvudman, personen som har god man En person som på grund av sjukdom eller liknande inte kan ta hand om sin ekonomi och bevaka sina intressen, kan ansöka om att få en god man. Den som har en god man kallas huvudman. För att få en god man krävs att det inte går att få hjälp på annat sätt. Om det till exempel är möjligt för huvudmannen att lämna en fullmakt till någon han eller hon har förtroende för, finns det ofta inte tillräckliga skäl för ett godmanskap. Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman Godmanskapet bygger på ett samarbete mellan huvudmannen och god mannen. Ett fungerande godmanskap förutsätter att huvudmannen följer de överrenskommelser ni gjort upp. Som god man måste du ha ett samtycke från huvudmannen för att göra sådant som inte handlar om den vardagliga ekonomin. Du ska alltid ha huvudmannens bästa i fokus när du utför ditt uppdrag. Ett fungerande godmanskap förutsätter exempelvis att huvudmannen inte tar ut pengar från det konto som du disponerar. Om du ingår avtal utan huvudmannens samtycke blir avtalet ogiltigt. Om huvudmannen på grund av sitt hälsotillstånd inte kan samtycka behöver du ett läkarintyg som visar att huvudmannen inte förstår. Uppdragets tre delar Ett godmanskap kan bestå av tre olika delar: bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Det är vanligast att alla tre delarna finns med i gode mannens uppdrag, men det behöver inte vara så.

4 Bevaka rätt Att bevaka rätt innebär två delar. 1. Att i samband med rättshandlingar ta tillvara huvudmannens intressen, till exempel genom att: Bevaka rätt i dödsbo. Ingå avtal åt huvudmannen. Företräda huvudmannen vid uppsägning av hyreskontrakt eller försäljning av bostad. Bevaka rätt genom att förhandla med fordringsägare om avbetalningsplaner och liknande. Bevaka rätt i ärende hos tingsrätten eller hyresnämnden. 2. Att bevaka rätt gentemot samhället och olika myndigheter, till exempel: Göra ansökningar enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det kan handla om att ansöka om kontaktperson eller ledsagarservice. Ansöka om bostadsbidrag/tillägg och anmäla årliga hyresändringar för att få rätt bostadsbidrag/tillägg. Ansöka om skuldsanering. Överklaga beslut från myndigheter som framstår som felaktiga. Förvalta egendom Att förvalta egendom innebär att sköta huvudmannens ekonomi. Det är viktigt att du ser till att huvudmannen får nytta av sina tillgångar och har en levnadsstandard anpassad efter livssituationen. Exempel på hur du förvaltar egendom är: Ta hand om pension och bidrag. Betala räkningar. Lämna fickpengar till huvudmannen. Förvalta kapital, värdehandlingar och fastigheter. Se till att huvudmannens egendom tillräckligt försäkrad. Besöka huvudmannen för att kontrollera att boendet är bra och att huvudmannens pengar används på rätt sätt och till huvudmannens nytta. Sörja för person Att sörja för huvudmannens person innebär att bevaka huvudmannens personliga intressen, till exempel genom att: Vara en länk mellan huvudmannen och den sociala omgivningen. Regelbundet besöka huvudmannen och ha kontakt med vård- och boendepersonal för att se till att huvudmannen har ett bra boende, god omvårdnad och en så hög livskvalitet som möjligt. Ta initiativ till att huvudmannen får kontaktperson eller att besöksverksamhet anordnas. Uppmärksamma och ta lämpliga initiativ för att tillgodose huvudmannens behov av andra sociala kontakter, fritidsverksamhet, daglig sysselsättning med mera. Hjälpa huvudmannen att ta beslut om boende, utbildning och rekreation. Observera att en god man aldrig kan fatta beslut om boende eller vårdfrågor mot huvudmannens vilja. Sådana strikt personliga frågor ligger utanför uppdraget.

5 Vad ingår inte i uppdraget? Som god man ska du inte göra allt praktiskt. Du ska istället samordna och administrera tjänster. Det är viktigt att du inte blandar ihop din roll som god man med insatser som anhöriga, kontaktpersoner, ledsagare, hemtjänst och personliga assistenter ansvarar för. Exempel på sådant som inte ingår i din roll som god man är att handla mat, hjälpa till att praktiskt genomföra en flytt, städa, gå promenader, fika och följa med på läkarbesök. Uppgifter för en god man Uppgifter för en god man Uppdraget som god man innebär att du löpande ansvarar och arbetar för att huvudmannen får ett bra och välfungerande liv. Du måste ha möjlighet att avsätta tid för ditt uppdrag och alltid ha huvudmannens bästa i fokus. Uppdraget innebär också en skyldighet att redovisa hur du sköter huvudmannens ekonomi och övriga insatser. Du redovisar ekonomin i förteckning, årsräkning och redogörelse till överförmyndaren. En förteckning över huvudmannens tillgångar och skulder En förteckning är en redovisning över hur huvudmannens tillgångar och skulder såg ut den dag då du utsågs till god man. När du har blivit utsedd till god man skickar vi en förteckningsblankett till dig med en beskrivning av hur du gör för att fylla i förteckningen och vilka underlag du ska skicka med. Förteckningen ska lämnas in till överförmyndaren senast två månader efter att du utsågs till god man. Du ska kunna styrka samtliga uppgifter i förteckningen med underlag från bank eller andra kreditinstitut.

6 Du ska skicka med underlag från bank som visar att överförmyndarspärr finns på samtliga konton, förutom det ospärrade kontot (transaktionskontot) som du disponerar. Årsräkning årlig redovisning av huvudmannens ekonomi Varje år före den 1 mars ska du lämna in en årsräkning till överförmyndaren. Årsräkningen är en redovisning av huvudmannens ekonomi under föregående period. Du redovisar huvudmannens inkomster, utgifter, tillgångar och skulder under redovisningsperioden. Du ska kunna styrka samtliga uppgifter i årsräkningen med kontoutdrag, kvittenser och andra underlag. När det är dags för årsräkningen skickar vi ut blanketten och en beskrivning av hur du fyller i den. Du får också en lista på vilka underlag som ska skickas med. Redogörelse för utfört uppdrag och ansökan om arvode I samband med att du lämnar in årsräkningen ska du även lämna in blanketten Redogörelse för utfört uppdrag. Utifrån frågorna på blanketten redogör du för vad som skett i uppdraget under året. Du har också möjlighet att begära arvode och kostnadsersättning. De uppgifter du lämnar i redogörelsen ligger till grund för överförmyndarens bedömning av arvode. Hur stort arvodet blir beror på uppdragets omfattning och svårighetsgrad. Det är i normalfallet huvudmannen själv som ska betala ditt arvode. Samtycke från överförmyndaren Vissa åtgärder som du gör för din huvudman kräver överförmyndarens samtycke, som en säkerhet för att åtgärden ligger i huvudmannens intresse. Du ska självklart även ha huvudmannens samtycke när det är möjligt. Om du är osäker på vad som gäller när du ska utför en rättshandling kontakta överförmyndaren. Situationer då du behöver överförmyndarens samtycke Ta ut pengar från överförmyndarspärrat konto. Du behöver inte samtycke för att föra över pengar mellan spärrade konton. Köpa eller sälja fastighet/bostadsrätt. Vid vissa typer av placeringar av din huvudmans tillgångar. När din huvudman är en av flera delägare i ett dödsbo och det blir bodelning och/eller arvskifte. Om du lånar ut huvudmannens pengar eller sätter huvudmannen i skuld.

7 Ansökan om samtycke För att få ett beslut om samtycke från överförmyndaren ska du göra en skriftlig ansökan. På vår webbplats hittar du mer information om hur du gör för att ansöka om samtycke vid de olika rättshandlingarna. Förbud mot gåvor Som god man är det förbjudet att ge bort huvudmannens egendom. Om huvudmannen själv vill ge bort gåvor är det viktigt att det dokumenteras skriftligt, med huvudmannens undertecknande och att det är styrkt att denne förstår vad saken gäller. Förbud mot sammanblandning av ekonomier Som god man måste du alltid skilja på din egen och huvudmannens ekonomi. Alla huvudmannens utgifter ska med andra ord alltid hanteras direkt från huvudmannens konto, oavsett om det gäller betalning av räkningar eller överlämnande av privata medel i kontant form. Eventuella inköp åt huvudmannen ska ske med huvudmannens egna medel. Om du i undantagsfall har tvingats att göra ett utlägg ska detta regleras snarast möjligt för att undvika sammanblandning. Det är heller inte tillåtet att du som god man lånar ut pengar eller ingår andra avtal med din huvudman. God man vid motstridiga intressen Då det är aktuellt med en rättshandling där du, din make, maka eller sambo är jävig, det vill säga inte kan vara objektiv i förhållande till din huvudman, ska överförmyndaren utse ytterligare en god man för att företräda huvudmannen i ärendet. Det kan till exempel handla om att du och din huvudman är delägare i samma dödsbo, att ni ska sälja en gemensamt ägd fastighet eller när det finns andra motstridiga intressen mellan er. Överförmyndaren fattar beslut om godmanskap i dessa fall och det är dit du skickar ansökan.

8 Den löpande förvaltningen Den löpande förvaltningen Som god man förvaltar du huvudmannens ekonomi. Det innebär bland annat att du för räkenskaper över ekonomin, betalar räkningar, sparar kvitton och gör upp en budget. Om du är noga med det regelbundna arbetet underlättar du för dig själv när det är dags att redovisa huvudmannens ekonomi i årsräkningen. Att föra löpande räkenskaper Som god man ska du löpande under året föra så kallade räkenskaper över huvudmannens ekonomi. De löpande räkenskaperna underlättar när du ska sammanställa årsräkningen, det vill säga redovisningen av huvudmannens ekonomi som du ska lämna till överförmyndaren före den 1 mars varje år. Räkenskaperna för du enkelt genom att kontrollera kontoutdrag från bank mot underlag som visar inkomster och utgifter, så som fakturor och kvitton. Spara underlagen i exempelvis en pärm med ett register vars numrering följer inkomst- och utgiftsposter som finns i årsräkningen, se exemplet. Varje post har ett nummer som du utgår ifrån när du sparar underlag för inkomster och utgifter

9 Ett ospärrat bankkonto som den gode mannen disponerar Som god man har du tillgång till ett av huvudmannens bankkonton för att kunna sköta den löpande ekonomin. Du betalar räkningar och gör andra nödvändiga uttag från det ospärrade kontot (det så kallade transaktionskontot). Huvudmannens inkomster, till exempel utbetalningar från Försäkringskassan, ska ske till det ospärrade kontot. Det får inte finnas mer än kr på det ospärrade kontot. Överskjutande del ska överföras till konto med överförmyndarspärr. Du är skyldig att kunna styrka alla händelser på kontot du disponerar. Om huvudmannen har tagit ut pengar från det ospärrade kontot måste det styrkas med en kvittens eller underlag från bank. Övriga konton ska vara överförmyndarspärrade Alla konton, utom det ospärrade kontot, ska vara överförmyndarspärrade. Spärren innebär att du som god man inte får ta ut pengar utan beslut om samtycke från överförmyndaren. Du bör kontrollera med huvudmannens bank att alla bankkonton, utom det ospärrade kontot, är överförmyndarspärrat. Det krävs inget samtycke från överförmyndaren för att överföra pengar mellan två spärrade konton, utan endast vid uttag. Överförmyndarspärren gäller inte mot huvudmannen. Det innebär att huvudmannen själv får ta ut pengar från sina konton. En särskild blankett för att ansöka om överförmyndarens samtycke till uttag av spärrade medel finner du på Privata medel, huvudmannens fickpengar Privata medel är huvudmannens fickpengar. Fickpengarna betalar du ut till antingen huvudmannen själv, hemtjänstpersonal, anhörig eller personal på boende. Oavsett vem som tar emot pengarna ska du alltid skriva en kvittens som bevis på att du har lämnat ut pengarna. Kontanter eller eget bankkonto när huvudmannen gör inköp själv När huvudmannen klarar av att göra inköp på egen hand kan du lämna privata medel direkt till honom eller henne. Du kan lämna pengar till huvudmannen på två olika sätt: 1. Kontant direkt till huvudmannen. Skriv alltid en kvittens med belopp och datum där huvudmannen skriver under. Kvittenserna redovisar du tillsammans med årsräkningen. 2. Öppna ett eget bankkonto till huvudmannen, ett så kallat privata medelskonto, dit du överför pengarna. Huvudmannen tar själv ut pengar från kontot. Ett kontoutdrag från transaktionskontot, där det tydligt

10 framgår till vilket konto överföringarna gjorts, fungerar som underlag till årsräkningen. De privata medlen använder huvudmannen själv. Du redovisar endast uttag eller överföringar från det fria kontot med kvittenser respektive kontoutdrag. Privata medel till hemtjänst, anhörig och personal på boende Om din huvudman inte själv kan göra inköp kan du lämna privata medel till exempelvis personal i hemtjänsten eller på ett boende, till anhörig eller någon annan som gör inköp för huvudmannen. Skriv alltid en kvittens med belopp och datum som personen som tagit emot pengarna skriver under. Kvittenserna fungerar som underlag till årsräkningen. Följ regelbundet upp och begär in kvitton som visar att huvudmannen får nytta av sina pengar. Om du gör inköp åt din huvudman spara kvitton Eventuella inköp åt huvudmannen ska ske med huvudmannens egna medel. Om du i undantagsfall har tvingats att göra ett utlägg ska detta regleras snarast möjligt, eftersom det inte är tillåtet att sammanblanda sin egen ekonomi med huvudmannens. Tänk också på att spara kvitton. Spara alla underlag Du är skyldig att spara alla underlag - kontoutdrag, fakturor, kvitton och kvittenser - som visar huvudmannens inkomster och utgifter. Vissa underlag ska redovisas till överförmyndaren Tillsammans med årsräkningsblanketten får du en lista över vilka underlag du ska lämna till överförmyndaren. Principen är att du ska lämna in underlag som styrker inkomsterna för perioden. För utgifter som tydligt framgår på kontoutdraget, räcker kontoutdraget som underlag. Du ska alltid styrka uttag av kontanter med kvittenser eller kvitton. Du ska alltså inte lämna in alla underlag utan endast de som finns på listan. Överförmyndaren sparar underlag När överförmyndaren har granskat årsräkningen arkiverar vi årsbesked från bank och underlag som styrker huvudmannens tillgångar och skulder. Det är därför viktigt att du har tagit kopior på dessa handlingar innan du skickar in dem. Resterande underlag skickar vi tillbaka till dig. När din huvudman bor tillsammans med dig eller annan anhörig - budget för gemensamma kostnader Om du och din huvudman delar bostad har ni av naturliga skäl en del gemensamma utgifter. Det gäller till exempel hyra, el och telefon. För att underlätta för er kan ni avstå från att redovisa med kvitton och istället göra en budget. I budgeten räknar ni ut hur mycket pengar som din huvudman ska bidra med i månaden vad gäller de gemensamma kostnaderna. Hyra, el, telefon och mat är exempel på gemensamma kostnader.

11 Utifrån budgeten betalar huvudmannen samma summa varje månad. Du för över samma summa från det ospärrade kontot till personen i hushållet som betalar de gemensamma räkningarna varje månad. Du behöver inte redovisa fakturor och kvitton till överförmyndaren för de gemensamma utgifter som ryms inom budgeten. I årsräkningen redovisar du hur mycket huvudmannen har betalat i den gemensamma budgeten under året. Du ska lämna in budgeten till överförmyndaren så fort det är möjligt efter att du blivit god man. Så här kan du lägga upp en budget I budgeten lägger du samman månadens gemensamma kostnader och delar på antalet personer i hushållet för att få fram summan som huvudmannen ska betala. Konsumentverket har gjort uträkningar på gemensamma kostnader per person när fler personer delar hushåll. Använd gärna dessa siffror. Du hittar tabeller över utgifterna på sök på Koll på pengarna och ladda ner broschyren. Exempel på hur du kan lägga upp en budget Hyra, omvårdnadsavgifter (mat, förbrukningsvaror osv) TV, telefon, el Huvudmannens egna utgifter per månad Hämta siffror från Konsumentverket eller räkna själv ut huvudmannens månadskostnader Medier Summa för kostnader Summan som huvudmannen betalar i hushållet varje månad Kurs för gode män Studieförbunden i Göteborg ordnar godmanskurser, där du lär dig vad det innebär att vara god man, vilka lagar och regler som styr området och hur man sköter den ekonomiska förvaltningen och redovisningen. Vänd dig till studieförbunden för mer information.

12 Foto: Colourbox.com januari 2013 Överförmyndaren Överförmyndaren är en obligatorisk verksamhet som finns i Sveriges alla kommuner. I Göteborg består överförmyndaren av en politiskt tillsatt nämnd och en förvaltning med tjänstemän. Nämnden består av tre ordinarie ledamöter och tre ersättare. Överförmyndarnämndens uppgifter Våra arbetsuppgifter består i att utreda behov av god man och förvaltare och att utöva tillsyn över deras uppdrag. Tillsynen sker bland annat genom granskning av de redovisningar som gode män, förvaltare och i vissa fall förmyndare varje år lämnar till överförmyndaren. I ärenden där nämnden fattar beslut är det tjänstemän på Överförmyndarförvaltningen som ansvarar för utredningen. Nämnden har i stor utsträckning överlämnat rätten att fatta beslut till tjänstemännen. Vissa beslut fattas alltså av nämnden och vissa av enskilda tjänstemän på förvaltningen. Mer information Mer information om att vara god man finner du under God man/förvaltare på vår webbplats Där finns även blanketter som du behöver i ditt uppdrag. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss om du har frågor! Kontakt oteborg.se Adress Folkungagatan 16 På vår webbplats finns information, Box 2385 blanketter och aktuella telefon- och Göteborg öppettider. Telefon Fax E-post

Information om uppdrag som god man eller förvaltare

Information om uppdrag som god man eller förvaltare Information om uppdrag som god man eller förvaltare Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö Foto framsida: bildarkivet.se Tryck: Haninge kommuns tryckeri,

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden

STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden INNEHÅLL Överförmyndaren 2 Överförmyndarens tillsyn 2 God man 2 Behov av god man 2 Ansökan/anmälan 2 Godmanskapets omfattning 3 Godmanskapets

Läs mer

Information om uppdraget som god man och förvaltare

Information om uppdraget som god man och förvaltare Överförmyndarnämnden Information om uppdraget som god man och förvaltare 1. Att vara god man/förvaltare Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av föräldrabalkens bestämmelser (11:4 och 11:7).

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23 Anvisningar för god man och förvaltare Reviderad 2012-01-23 Dnr 2/26 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Besöksadress: Postadress: Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Nyköpings- Oxelösunds

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare

Att vara god man eller förvaltare Att vara god man eller förvaltare En god man fungerar som ett ombud för den som på grund av sjukdom, funktionshinder eller liknande inte själv klarar att bevaka sin rätt och/eller sköta sin ekonomi. Reglerna

Läs mer

En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE

En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE 1 En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE 2 Innehåll Vem kan då bli god man?... 3 Förordnandet... 3 Upplysningar till överförmyndarnämnden... 3 God man... 4 Förvaltare... 4 Vad god man- eller

Läs mer

Välkommen. till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad!

Välkommen. till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad! Välkommen till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad! 2009 Syftet med denna information är att ge Dig en vägledning och ett stöd i det kommande arbetet. INNEHÅLL Allmänt om god man/förvaltare

Läs mer

Information om uppdraget som. God man och förvaltare

Information om uppdraget som. God man och förvaltare Information om uppdraget som God man och förvaltare Att vara god man/förvaltare Enligt lagen: Föräldrabalken 11 kap. 4 Om någon på grund av sjukdom. psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande

Läs mer

Välkommen att arbeta som. God man/förvaltare

Välkommen att arbeta som. God man/förvaltare Välkommen att arbeta som God man/förvaltare Innehållsförteckning 1. Överförmyndarnämnden 2. Vem kan bli god man? 2.1 Förordnandet 2.2 Upplysningar till överförmyndarnämnden 3. God man 4. Förvaltare 5.

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE 1 UPPDRAGET SOM God man och förvaltare 2 UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE Det är en god man och förvaltare Godmanskap är ett uppdrag som innebär att den gode mannen

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

God man eller förvaltare

God man eller förvaltare 1 God man eller förvaltare Ett stöd i ekonomiska frågor och hjälp med intressebevakning Information från överförmyndaren 2 Vem hjälper mig när jag inte själv kan sköta min ekonomi eller söka bidrag eller

Läs mer

Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare. God man och förvaltare

Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare. God man och förvaltare Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare God man och förvaltare Den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp att bevaka sin

Läs mer

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter:

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter: ANSÖKAN/ANMÄLAN om god 11 kap 4 föräldrabalken Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom

Läs mer

AV GOD MAN/FÖRVALTARE Avdelningen för överförmyndarärenden

AV GOD MAN/FÖRVALTARE Avdelningen för överförmyndarärenden ANSÖKAN/ANMÄLAN OM BEHOV Malmö stad AV GOD MAN/FÖRVALTARE Avdelningen för överförmyndarärenden ANSÖKAN/ANMÄLAN Ansökan/Anmälan gäller God man Ansökan/Anmälan gjord av Förvaltare Egen ansökan Nära anhörig

Läs mer

Uppdraget som god man för ensamkommande barn

Uppdraget som god man för ensamkommande barn Uppdraget som god man för ensamkommande barn 2 Uppdraget som god man för ensamkommande barn Uppdraget som god man för ensamkommande barn skiljer sig från ett vanligt godmanskap på så vis att den gode mannen

Läs mer

Vad kan en god man göra för dig? - en god mans uppdrag är att hjälpa dig med beslut och åtgärder.

Vad kan en god man göra för dig? - en god mans uppdrag är att hjälpa dig med beslut och åtgärder. Vad kan en god man göra för dig? - en god mans uppdrag är att hjälpa dig med beslut och åtgärder. Överförmyndarnämnden ska kontrollera att gode män utför sitt uppdrag på bästa sätt. Vad kan en god man

Läs mer

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen?

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

Handbok för god man till ensamkommande barn

Handbok för god man till ensamkommande barn Handbok för god man till ensamkommande barn Information och vägledning angående uppdraget som God man för ensamkommande barn 1 Innehållsförteckning 1. Välkommen till uppdraget som god man till ensamkommande

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

För dig som har barn under 18 år

För dig som har barn under 18 år För dig som har barn under 18 år 2 Information för dig som har barn under 18 år Föräldrabalken är den lag som bland annat reglerar förhållande mellan barn och föräldrar. Den här broschyren ger dig en översiktlig

Läs mer

ANMÄLAN OM BEHOV AV GOD MAN

ANMÄLAN OM BEHOV AV GOD MAN Anmälan tillsammans med bilagor skickas till: Västerviks kommun Överförmyndarkansliet 593 80 Västervik ANMÄLAN OM BEHOV AV GOD MAN på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Brukare, anhörig, god man och personal hur kompletterar dessa roller varandra? Studiematerial för cirklar på arbetsplatsen.

Brukare, anhörig, god man och personal hur kompletterar dessa roller varandra? Studiematerial för cirklar på arbetsplatsen. Brukare, anhörig, god man och personal hur kompletterar dessa roller varandra? Studiematerial för cirklar på arbetsplatsen Cristina Foconi 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Så här arbetar du med studiematerialet...

Läs mer

TILL DIG SOM HAR BARN UNDER 18 ÅR

TILL DIG SOM HAR BARN UNDER 18 ÅR INFORMATIONSBLAD 1 (3) TILL DIG SOM HAR BARN UNDER 18 ÅR Föräldrabalken är den lag som bland annat reglerar förhållandet mellan barn och föräldrar. Den här informationen ger dig en översiktlig redogörelse

Läs mer

Välkommen som god man till ensamkommande barn

Välkommen som god man till ensamkommande barn Välkommen som god man till ensamkommande barn Överförmyndare i samverkan hälsar dig välkommen till ditt uppdrag som ställföreträdare. I de ensamkommande barnens situation ligger att de vid sin ankomst

Läs mer

Överförmyndarnämnden informerar om. Till dig som har barn under 18 år

Överförmyndarnämnden informerar om. Till dig som har barn under 18 år Information från Överförmyndarnämnden informerar om Till dig som har barn under 18 år Föräldrabalken är den lag som bl a reglerar förhållandet mellan barn och föräldrar. Den här broschyren ger dig en översiktlig

Läs mer