Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode"

Transkript

1 Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode Du ska lämna in din årsräkning och redogörelse till överförmyndaren senast den 28 februari Sluträkning och redogörelse ska vara inlämnad senast en månad efter det att uppdraget upphörde.

2 2(17) Instruktion till årsräkning och sluträkning Den här instruktionen vägleder dig i att fylla i årsräkningen eller sluträkningen. Om du lämnar in kompletta handlingar med årsräkningen senast 28 februari och begär arvode, kommer vi att betala ut ditt arvode senast i juli. En sluträkning granskas inom en månad efter att den kommit in till överförmyndaren och därefter betalas arvode ut. Vår förhoppning är att instruktionen ska hjälpa dig att lämna in kompletta handlingar. Underlag som ska bifogas Kvitton för uttag från spärrat konto om du inte redan uppvisat dem (gäller inte för löpande utgifter). Kontoutdrag från bank som visar transaktionerna för hela redovisningsperioden. OBS! I de fall det inte framgår av kontoutdrag vad girobetalningen avser, ska kopior på betalorderna bifogas. Samtliga årsbesked från banker, Värdepapperscentralen (VPC) och övriga institut (till exempel fonder). Bevis om överförmyndarspärr på samtliga bank- och fondkonton förutom ett transaktionskonto, s.k. fritt konto. Det får inte finnas mer än kr på det fria kontot. (Överskjutande medel ska ha förts över till överförmyndarspärrat konto och bevis om detta skickas med årsredovisningen.) Skatteverkets underrättelse om beslut om fastighetstaxering om din huvudman äger fastighet eller utdrag ur lägenhetsförteckning om din huvudman äger bostadsrätt. Skickade du in underlag förra året och ingen ändring skett sedan dess behöver du inte skicka det i år igen. Underlag för eventuella andra tillgångar, t.ex. reversfordran. Underlag som styrker den totala skulden per den 31 december från de olika fordringsägarna (om din huvudman har skulder). Redogörelse Fördjupad granskning Om din årsräkning har valts ut för fördjupad granskning kontaktar vi dig. Du ska då lämna in ytterligare dokument t.ex. bokföringen samt alla underlag för inkomster och utgifter. Det är viktigt att du har sparat alla verifikationer och att du har dem i ordning. Årsräkning och sluträkning med bokföring Vet du att det på vår hemsida finns en blankett som du kan göra bokföringen direkt i? Den är gratis och du kan ladda ner den till din dator. Om du fyller i bokföringen löpande under året är redovisningen i princip färdig att lämnas in den 31/12. Du behöver endast fylla på med uppgifter om tillgångar och skulder per den 31/12 eller datum när uppdraget upphörde och ingående värde från föregående år. Blanketten med bokföring hittar du på Vi hoppas att du får stor nytta av den! 2

3 3(17) Rekommendation för hänvisning på kontoutdrag Alla poster på årsräkningen bör ha ett särskilt nummer. Markera underlag och kontoutdrag över inkomster och utgifter med numren. Det kan underlätta att använda vår numrering. Bilagor du skickar in tillsammans med årsräkningen ex: 1. Årsbesked 2. Utdrag transaktionskonto Utgå från kontoutdragen vid summering av årets transaktioner. Gå igenom kontoutdraget, händelse för händelse, och bestäm vilken post i årsräkningen som respektive inkomst och utgift hamnar i. Du bör skriva in postens nummer i kontoutdraget som du skickar in till oss. Om du använder vår blankett för årsräkning eller sluträkning med bokföring, räcker det att du bifogar bokföringen. Du behöver inte uppge några nummer på kontoutdrag. 3

4 4(17) Tidsperiod Här anger du den tidsperiod som årsräkningen avser. Första redovisningsperioden gäller från och med det datum du fick uppdraget till och med 31 december. Om uppdraget fortsätter redovisar du 1 januari till 31 december för kommande år. Exempel: Om du blev förordnad som god man eller förvaltare den 1 oktober ska du redovisa från 1 oktober till den 31 december, inte hela året. Du redovisar för den del av föregående år som du var förordnad som god man eller förvaltare. Fyll i uppgifterna om din huvudman/den underårige och om dig själv. Börja med att fylla i sidan 3 i årsräkningen 4

5 5(17) Inkomster under året Om du använder årsräknings- eller sluträkningsblanketten med bokföring, förs alla inkomster in automatiskt och summering sker! Om du använder årsräkningsblanketten med autosummering summeras inkomsterna automatiskt. Skattepliktiga inkomster under året 1. Pension, aktivitetsersättning före skatt Fyll i pension och/eller andra skattpliktiga ersättningar som huvudmannen fått under redovisningsperioden. Ange bruttobeloppet, det vill säga före skatt. 2. Lön före skatt Fyll i eventuell lön. Ange bruttobeloppet, det vill säga före skatt. 3. Räntor före skatt Fyll i eventuell bankränta per den 31 december som finns på årsbeskedet. Ange bruttobeloppet, det vill säga före skatt. 4. Utdelning av fonder, aktier, värdepapper Fyll i utdelning av fonder/aktier/värdepapper som betalats ut till något av huvudmannens konton under redovisningsperioden. Ange bruttobeloppet, det vill säga före skatt. Du ska inte ange utdelning som har återinvesterats. Summera de skattepliktiga inkomsterna under året. 5

6 6(17) Skattefria inkomster under året 5. Bostadstillägg/bostadsbidrag Fyll i bostadstillägg/bostadsbidrag som din huvudman fått under redovisningsperioden. Tänk på att utbetalningarna kan ha ändrats under perioden. 6. Handikapp-/habiliteringsersättning Fyll i handikapp- eller habiliteringsersättning som din huvudman fått under redovisningsperioden och som sätts in på transaktionskontot (det konto du disponerar och betalar räkningar från). 7. Skatteåterbäring Fyll i eventuell skatteåterbäring. 8. Övriga inkomster Fyll i eventuella andra skattefria inkomster som din huvudman fått under redovisningsperioden, t.ex. inkomster i form av arv, gåva eller återbetalning. Övriga inkomster ska du alltid specificera. Du kan använda bokföringen som finns kopplad till årsräkningen som bilaga. Har du sålt tillgångar t.ex. en fastighet ska beloppet som satts in på konto redovisas här. Har du tagit ut pengar från ett spärrat värdepapperskonto (punkterna 24-26) ska du redovisa beloppet här som en fiktiv inkomst. Summera de skattefria inkomsterna under året. 9. Totala inkomster Lägg ihop summan av de skattepliktiga inkomsterna och summan av de skattefria inkomsterna under året. 6

7 7(17) Utgifter under året Om du använder årsräknings- eller sluträkningsblanketten med bokföring, förs alla utgifter in automatiskt och summering sker! 10. Preliminär och kvarstående skatt Fyll i preliminärskatten på huvudmannens inkomster (pension och lön), skatter på ränteinkomster och eventuell aktieutdelning samt kvarskatt. Om du använder årsräkningsblanketten med autosummering summeras utgifterna automatiskt. 11. Räntekostnader och amortering Fyll i räntekostnader och avbetalning av huvudmannens skulder samt om det gjorts utmätning från pension eller lön. 12. Hyra, omvårdnadsavgifter Fyll i utgifter som avser hyra och omvårdnadsavgift under redovisningsperioden. Dela inte upp fakturor från särskilda boenden där det t.ex. ingår både hyra, mat och ev. fritidsaktivitet utan redovisa totalbeloppet här. 13. Privata medel (fickpengar) Fyll i totalt belopp fickpengar som du lämnat kontant till huvudmannen, anhörig, boendepersonal eller annan under redovisningsperioden. Styrk överlämnandet av kontanter med kvittenser som mottagaren skrivit under. Vid fördjupad granskning ska dessa kvittenser lämnas in till överförmyndaren. Du ska inte redovisa vad som köpts in för fickpengarna. Vid överföring till ett konto som huvudmannen, anhörig, boendepersonal eller annan disponerar, markerar du detta på kontoutdraget. Om det inte tydligt framgår av kontoutdraget att pengarna förts över till kontot för privata medel (fickpengskontot), behöver du komplettera med kontoutdrag för mottagandekonto. 7

8 8(17) 14. Läkare, medicin m.m. Fyll i de utgifter som huvudmannen haft för läkare, medicin, tandläkare och fotvård. 15. Hemförsäkring Redovisa utgiften för huvudmannens hemförsäkring. 16. TV, telefon, el, övriga försäkringar Fyll i utgifter för TV, telefon, el och övriga försäkringar. 17. Arvode till god man/förvaltare och sociala avgifter Fyll i eventuellt uttaget arvodet till god man eller förvaltare under perioden som betalats av huvudmannen. Du ska fylla i bruttobeloppet, det vill säga före skatt. Du ska även fylla i de sociala avgifterna på arvodet som betalats in till Skatteverket. 18. Övriga utgifter Redovisa de övriga utgifter som huvudmannen haft och som inte redovisats under annan rubrik, ange även utgifter för inköp av fonder, aktier eller övriga värdepapper. Övriga utgifter ska du alltid specificera i en bilaga. Du kan använda bokföringen som finns kopplad till årsräkningen som bilaga. 19. Totala utgifter Lägg ihop utgifterna under året. 8

9 9(17) Tillgångar 31 december eller dagen för upphörande Fyll i huvudmannens tillgångar per den 31/12 eller dag för upphörande. Bifoga besked från bank som styrker beloppen 20. Bankmedel Här fyller du i huvudmannens tillgångar på det fria kontot, transaktionskontot. Det får inte finnas mer än kr på de det här kontot efter att räkningar är betalda. Finns det mer, ska överskjutande medel föras över till överförmyndarspärrat konto. Bevis om överföring ska skickas med årsredovisningen. 21. Bankmedel överförmyndarspärrade Här fyller du i övriga bankkonton. Dessa konton ska ha överförmyndarspärr. Du ska skicka med bevis om överförmyndarspärr. I normalfallet behöver underårigas bankkonton inte vara överförmyndarspärrade. 22. Handkassa Om du har en handkassa ska du redovisa den här. Fickpengar - Om huvudmannen har ett konto för privata medel ska du inte redovisa kontot här som en tillgång. Du ska istället redovisa det totala beloppet du överfört eller överlämnat under punkt 13 privata medel (fickpengar). 23. Summa bankmedel Lägg ihop samtliga bankmedel och handkassan. Om du använder årsräkningsblanketten med autosummering eller bokföring summeras utgifterna automatiskt. 9

10 10(17) Värdepapper/övrigt 24. Fondmedel Fondmedel ska du ange till marknadsvärdet enligt årsbesked. Samtliga fondkonton ska ha överförmyndarspärr. 25. Obligationer Obligationer ska du ange till nominellt värde. 26. Övriga värdepapper Övriga värdepapper t.ex. aktier ska du ange till marknadsvärdet enligt årsbesked. 27. Fastighet Du ska ange fastighetens taxeringsvärde. Skickade du in skatteverkets underrättelse om beslut om fastighetstaxering förra året och ingen ändring skett sedan dess behöver du inte skicka det i år igen. Tänk på vid överföringar Om du gör överföringar mellan olika konton t.ex. från fondmedel, obligationer eller värdepapper till bankkonto ska du redovisa det som sätts in på bankkontot som en övrig inkomst. Om du sedan använder pengarna för t.ex. inköp eller löpande utgifter ska du redovisa beloppet som en utgift. Exempelvis om du säljer fonder för kr och sätter in dem på transaktionskontot ska du redovisa kr under punkt 8 övriga inkomster. Om du sedan använder pengarna till inköp av möbler ska de redovisas under punkt 18 övriga utgifter och om de används till skatteinbetalning under punkt Bostadsrätt Om huvudmannen äger en bostadsrätt ska det styrkas med ett utdrag ur lägenhetsförteckning. Skickade du in underlag förra året och ingen ändring skett sedan dess behöver du inte skicka det i år igen. 29. Övriga tillgångar Här ska du ange övriga tillgångar t.ex. en exklusiv bil eller dyrbar konst till marknadsvärde. Summera fonder, obligationer, värdepapper, fastighet, bostads rätt och övriga tillgångar. Lägg ihop summan av bankmedel och summan av värdepapper/övrigt. Fortsätt med att fylla i sidan 2 i årsräkningen Vet du? Om du använder årsräknings- eller sluträkningsblanketten med bokföring eller autosummering, sker summeringen automatiskt! 10

11 11(17) 30. Skattepliktig inkomst som huvudmannen förvaltar själv Här redovisar du skattepliktig inkomst t.ex. pension, aktivitetsersättning och lön som förs in direkt på huvudmannens konto för privata medel (fickpengskonto). Ange bruttobeloppet, det vill säga före skatt. 31. Anteckningar Här kan du förtydliga redovisningen med ytterligare information eller förklaringar t.ex. specifikation av övriga inkomster och utgifter. 11

12 12(17) 32. Skuld Här redovisar du huvudmannens kända skulder. Du ska fylla i: 1. Långivarens eller fordringsägarens namn 2. skulden enligt föregående årsräkning eller förteckning 3. Skulden den 31/12 eller när uppdraget upphörde 4. Förändring av skulden under året 5. Bilaga nummer Glöm inte att varje skuld ska styrkas med underlag från långivaren eller fordringsägaren. Underlaget ska visa skuldens storlek vid årets slut eller när uppdraget upphörde. Fyll i totalsumman av skulderna. Notera! Du får inte skuldsätta din huvudman utan överförmyndarens samtycke. Du får alltså inte redovisa pengar som du eventuellt lagt ut för din huvudman och sedan inte reglerat som en skuld. Dels för att överförmyndaren samtyckte krävs för upptagande av lån, dels för att du som god man eller förvaltare inte får blanda ihop dina egna tillgångar med huvudmannens. Du ska skilja på din egen och huvudmannens ekonomi Fortsätt med att fylla i sidan 1 i årsräkningen 12

13 13(17) Sammanställning 33. Summa bankmedel enligt föregående årsräkning, sluträkning eller förteckning Fyll i huvudmannens totala bankmedel enligt förteckning, föregående årsräkning eller tidigare god mans eller förvaltares sluträkning. Om du använder årsräkningsblanketten med autosummering eller med bokföring förs beloppen från sidan 3 över automatiskt. Summa A och B räknas även fram automatiskt. 34. Totala inkomster under året Fyll i beloppet för de totala inkomsterna från sidan 3 (punkt 9). 35. Totala utgifter under året Fyll i beloppet för de totala utgifterna från sidan 3 (punkt 19). 36. Summa A Räkna fram summa A genom att summera bankmedel och totala inkomster under året. Dra sedan av den totala utgiften under året. 37. Summa B Fyll i beloppet för summa bankmedel från sidan 3 (punkt 23). Summa A ska vara lika med Summa B 38. Differens med kronor Om Summa A inte blir lika med Summa B ska du gå igenom din bokföring och sedan räkna om årsräkningen. Om det ändå finns kvar en differens ska du skriva den här. 13

14 14(17) Glöm inte att underteckna! Skriv med kulspetspenna. Är ni flera som ska underteckna? 39. Underskrift Du ska på heder och samvete intyga uppgifterna du lämnar i årsräkningen. Skriv ort och datum. Kryssa i om du önskar arvode eller ej. Underteckna årsräkningen/sluträkningen med bläckpenna. Om det är två förmyndare måste båda underteckna. Samma sak gäller om det är två gode män eller förvaltare. Tänk på att om du skrivit fel någonstans i dokumentet så får du inte använda tippex. Om du har använt årsräkningen med autosummering eller med kopplad bokföring så måste du skriva ut dokumentet och underteckna det. 14

15 15(17) Arvode och redogörelse för utfört arbete Blanketter finns att hämta på I samband med att du lämnar in årsräkningen ska du lämna in en redogörelse för ditt uppdrag (även om sörja för person inte ingår i ditt uppdrag). På redogörelseblanketten redogör du för vad som skett i uppdraget. Bedömning av arvodet De uppgifter du lämnar i redogörelsen ligger till grund för bedömningen av arvodet. För att överförmyndaren ska kunna fatta beslut om ett skäligt arvode rekommenderar vi att du även kort beskriver vad som har hänt under perioden och om du har utfört några extra åtgärder. Arvodet utgör en procentsats av aktuellt prisbasbelopp. Storleken på arvodet beror på uppdragets karaktär, omfattning och krav på engagemang. Överförmyndaren har beslutat om normalarvodes-nivåer för förvalta egendom och sörja för person på 7 %, 10 % eller 15 %. En motiverad avvikelse nedåt, likväl som uppåt, bör kunna ske. Vid mycket speciella förhållanden kan högre arvoden än de angivna normalarvodena komma i fråga. Du har även rätt att få kostnadsersättning för faktiska kostnader. Om kostnadsersättningen är upp till 2 % av prisbasbeloppet, 888 kronor, behöver du inte skicka in underlag. Ersättningen ska täcka kostnader för resor, telefon, porto m.m. Om kostnaderna överstiger 2 % av prisbasbeloppet ska du skicka in underlag för samtliga utgifter du haft samt körjournal. Större kostnader, såsom längre resor med bil, biljettkostnad för längre resor och liknande, är en kostnad som huvudmannen ska stå för. Bilersättningen är i Halmstads och Laholms kommuner 2,90 kronor per kilometer och i Hylte kommun 1,85 kronor per kilometer. 15

16 16(17) Att bevaka rätt ingår normalt i uppdraget att förvalta din huvudmans egendom och sörja för hans/hennes person. Men det kan uppstå speciella händelser utöver de normalt förekommande, t.ex. att huvudmannen blir delägare i ett dödsbo eller att dennes fastighet ska säljas. Gäller det enstaka händelser har du rätt till timarvode på 200 kronor. Du ska då noggrant beskriva de uppgifter som utförts och den tid det tagit i redogörelsen under punkten speciella händelser. Exempel på sådana händelser är lägenhetsavveckling, försäljning av fastighet eller bostadsrätt med hjälp av mäklare, boutredning och arvskifte, kontakter med fordringsägare och skuldsanering eller överklagande av beslut. Vem betalar arvodet? Om huvudmannen har en skattepliktig inkomst på mer är än 2,65 prisbasbelopp betalar huvudmannen arvodet. Detsamma gäller om huvudmannen har tillgångar på mer än 2 prisbasbelopp. Har huvudmannen lägre inkomster eller tillgångar betalar kommunen arvodet. Prisbasbeloppet för 2014 är kronor. 16

17 17(17) Glöm inte! Lämna in din årsredovisning senast den 28 februari Behöver du anstånd måste du begära det senast 28 februari via e-post Du kan också ringa oss på Anmäl dig till workshops om du har frågor om din årsredovisning. Du har väl inte glömt att du kan använda vår årsräkning som du gör bokföringen direkt i? Den finns på Vill du lära dig att använda den kommer vi att ha flera utbildningstillfällen med start i januari. Anmälan till workshops och redovisningsutbildning kan du göra från mitten av januari på Du kan också ringa oss på

Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode

Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode Du ska lämna in din årsräkning och redogörelse till överförmyndaren senast den 29 februari 2016. Sluträkning och redogörelse ska vara

Läs mer

Http://mora.se/overformyndare

Http://mora.se/overformyndare Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode Du ska lämna in din årsräkning och redogörelse till överförmyndaren senast den 1 mars. Sluträkning och redogörelse ska vara inlämnad

Läs mer

Information inför att lämna årsredovisning för 2015

Information inför att lämna årsredovisning för 2015 Information inför att lämna årsredovisning för 2015 Dagens träff Instruktion till års och sluträkning Genomgång av: Redogörelse Årsräkning Arvode Årsräkning med bokföring Fika Info från Hallands godmans

Läs mer

Årsräkning, redogörelse och arvode

Årsräkning, redogörelse och arvode Redovisning av ekonomi Årsräkning, redogörelse och arvode Varje år ska du redovisa huvudmannens ekonomi och ditt uppdrag i en årsräkning och en redogörelse. Dessa lämnar du in till överförmyndaren före

Läs mer

Årsräkning, redogörelse och arvode

Årsräkning, redogörelse och arvode Redovisning av ekonomi Årsräkning, redogörelse och arvode Varje år ska du redovisa huvudmannens ekonomi och ditt uppdrag i en årsräkning och en redogörelse. Dessa lämnar du in till överförmyndaren före

Läs mer

Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode för godemän och förvaltare

Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode för godemän och förvaltare Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode för godemän och förvaltare 1 Instruktion till årsräkning och sluträkning Den här instruktionen vägleder dig i att fylla i årsräkningen

Läs mer

Instruktion till årsräkning och redogörelse

Instruktion till årsräkning och redogörelse 1(2) version 2017-11 Instruktion till årsräkning och redogörelse Den här instruktionen ger dig vägledning i hur du fyller i årsräkningen och årsredogörelsen. I årsräkningen redovisar du huvudmannens tillgångar,

Läs mer

Instruktion till årsräkning

Instruktion till årsräkning Instruktion till årsräkning Denna instruktion vägleder dig i att fylla i årsräkningen på ett korrekt sätt. Läs instruktionen noggrant och säkerställ att du skickar med efterfrågade bilagor. En autosummerande

Läs mer

Redovisning av ditt uppdrag Årsräkning, redogörelse och arvode

Redovisning av ditt uppdrag Årsräkning, redogörelse och arvode Överförmyndarverksamheten Konsument- och medborgarservice Redovisning av ditt uppdrag Årsräkning, redogörelse och arvode www.goteborg.se/overformyndaren Varje år ska du redovisa huvudmannens ekonomi och

Läs mer

Anvisning till a rsra kning/slutra kning 2013

Anvisning till a rsra kning/slutra kning 2013 Anvisning till a rsra kning/slutra kning 2013 Först och främst: ta fram förra årets årsräkning och kolla vad utgående värdet av din huvudmans tillgångar var då? Ingående belopp för årets årsräkning skall

Läs mer

Anvisningar till årsräkning 2014/sluträkning 2015

Anvisningar till årsräkning 2014/sluträkning 2015 ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHETEN STENUNGSUND ORUST LILLA EDET TJÖRN Anvisningar till årsräkning 2014/sluträkning 2015 Det första du bör göra är att ta fram föregående årsräkning och läsa igenom det följebrev

Läs mer

Instruktion till årsräkning

Instruktion till årsräkning Instruktion till årsräkning Denna instruktion vägleder dig i att fylla i årsräkningen och redogörelsen på ett korrekt sätt. Instruktionen gäller även vid sluträkningar och då sker redovisning per upphörandedatum.

Läs mer

Anvisningar till årsräkning och sluträkning

Anvisningar till årsräkning och sluträkning 1 Anvisningar till årsräkning och sluträkning Checklista Detta ska du skicka in. 1. Årsräkning 2. Redogörelse för uppdrag som god man/förvaltare. 3. Körjournal. Behöver bara skickas in om du begär reseersättning.

Läs mer

Anvisningar för årsräkning 2013

Anvisningar för årsräkning 2013 Sida 1(8) Anvisningar för årsräkning 2013 Anvisning faställd: 2013-12-16 Dokumentansvarig: Sandra Johansson Sida 2(8) Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Redovisningsperiod 3. Uppgifter om huvudman och

Läs mer

När en ställföreträdares uppdrag har upphört är dessutom han eller hon skyldig att inom en månad lämna in en sluträkning till överförmyndarnämnden.

När en ställföreträdares uppdrag har upphört är dessutom han eller hon skyldig att inom en månad lämna in en sluträkning till överförmyndarnämnden. Överförmyndarnämnden 1 (6) Anvisningar för års- och sluträkning Enligt föräldrabalken är ställföreträdare, d.v.s. gode män, förvaltare och förmyndare, skyldiga att varje år före den 1 mars lämna in en

Läs mer

Årsräkning/sluträkning

Årsräkning/sluträkning Årsräkning/sluträkning Insändes senast 1 mars till Överförmyndarnämnden Värmdö Vaxholm Kalenderår Del av år, datum, från och med till och med Huvudman Namn Personnummer Adress Postnummer Postort Vistelseadress,

Läs mer

OBS De verifikat som alltid ska bifogas anges på nästa sida

OBS De verifikat som alltid ska bifogas anges på nästa sida Överförmyndare i samverkan Falun-Borlängeregionen Borlänge kommun 781 81 Borlänge Instruktion till årsräkningen/sluträkningen Samtliga uppgifter ska fyllas i med permanent text inte blyerts. Årsräkningen

Läs mer

Checklista till årsräkning, sluträkning och årsuppgift för dödsbo för år 2015

Checklista till årsräkning, sluträkning och årsuppgift för dödsbo för år 2015 1 (5) Checklista till årsräkning, sluträkning och årsuppgift för dödsbo för år 2015 Enligt 14 kap. 15, Föräldrabalken, ska förmyndare/gode män/förvaltare före den 1 mars varje år lämna årsräkning till

Läs mer

Anvisning för års- och sluträkning

Anvisning för års- och sluträkning 1 Anvisning för års- och sluträkning Årsräkning ska ges in till överförmyndarnämnden före den 1 mars varje år. Sluträkning ska ges in till överförmyndarnämnden senast en månad efter att uppdraget upphört.

Läs mer

Årsräkning * Sluträkning * Från * Till *

Årsräkning * Sluträkning * Från * Till * Årsräkning * Sluträkning * Från * Till * Alla fält som har en asterix (*) är fält som måste fyllas i. Om du för markören över ett fält med t.ex (1) så får du fram en förklarande text för just det fältet.

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR ÅRSRÄKNING / SLUTRÄKNING / REDOGÖRELSE

ANVISNINGAR FÖR ÅRSRÄKNING / SLUTRÄKNING / REDOGÖRELSE Till särskilt förordnade förmyndare ANVISNINGAR FÖR ÅRSRÄKNING / SLUTRÄKNING / REDOGÖRELSE Årsräkning / sluträkningen syftar till kontroll av att den underåriges tillgångar i skälig omfattning använts

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GOD MAN/FÖRVALTARES REDOVISNING

INSTRUKTION FÖR GOD MAN/FÖRVALTARES REDOVISNING INSTRUKTION FÖR GOD MAN/FÖRVALTARES REDOVISNING ÅRSRÄKNING skall vara överförmyndarnämnden tillhanda före den 1 mars. Försenad eller utebliven redovisning kan leda till vitesförläggande (FB 16 kap 13 ).

Läs mer

Huvudman/Omyndig Namn Personnummer Telefonnummer. Gatuadress Postnummer Postadress. Vistelseadress Postnummer Postadress

Huvudman/Omyndig Namn Personnummer Telefonnummer. Gatuadress Postnummer Postadress. Vistelseadress Postnummer Postadress ÖVERFÖRMYNDARENHETEN Årsräkning år Sluträkning Huvudman/Omyndig Namn Personnummer Telefonnummer Gatuadress Postnummer Postadress Vistelseadress Postnummer Postadress God man/förvaltare/förmyndare Namn

Läs mer

Vägledning för särskilt förordnad förmyndare (förordnad av domstol): Årsräkning/sluträkning

Vägledning för särskilt förordnad förmyndare (förordnad av domstol): Årsräkning/sluträkning Vägledning för särskilt förordnad förmyndare (förordnad av domstol): Årsräkning/sluträkning Senast uppdaterad 2016-11-23 Uppdaterad version finns på www.kungalv.se ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv TELEFON

Läs mer

Vägledning för förmyndare (förälder): Årsräkning/sluträkning

Vägledning för förmyndare (förälder): Årsräkning/sluträkning Vägledning för förmyndare (förälder): Årsräkning/sluträkning Observera att särskilt förordnad förmyndare (förordnad av domstol) ska använda sig av en annan blankett och vägledning Senast uppdaterad 2016-11-23

Läs mer

Lathund för årsräkning/sluträkning

Lathund för årsräkning/sluträkning Lathund för årsräkning/sluträkning www.atvidaberg.se ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN www.atvidaberg.se ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Inledning Följande lathund är en förenklad beskrivning av hur årsräkningen ska fyllas i

Läs mer

Sluträkning Skicka blanketten eller lämna i Stadshusets reception, Centralgatan 20, Höganäs

Sluträkning Skicka blanketten eller lämna i Stadshusets reception, Centralgatan 20, Höganäs Sluträkning Skicka blanketten eller lämna i Stadshusets reception, Centralgatan 20, Höganäs Höganäs Överförmyndarnämnd 263 82 Höganäs Besöksadress: Centralgatan 20 Huvudman / Myndling Namn Personnummer

Läs mer

1 december 2016

1 december 2016 Informationsmöte Gode män och förvaltare 1 december 2016 Innehåll Lägesuppdatering hos överförmyndaren Info om arvodesbeslut Omkostnadsersättning Nya blanketter Framtida e-tjänster Fördjupning i årsräkning/sluträkning

Läs mer

Anvisningar för års- och sluträkning

Anvisningar för års- och sluträkning Sida 1(8) Anvisningar för års- och sluträkning Dokumenttyp Anvisning Beslutad av Administrativ chef Fastställd 2011-12-16 Granskad Dokumentansvarig Kommunledningskontoret Gäller för Ställföreträdare Reviderad

Läs mer

Vägledning för god man och förvaltare för vuxna: Årsräkning/sluträkning

Vägledning för god man och förvaltare för vuxna: Årsräkning/sluträkning Vägledning för god man och förvaltare för vuxna: Årsräkning/sluträkning Senast uppdaterad 2016-11-23 Uppdaterad version finns på www.kungalv.se ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx

Läs mer

Instuktioner för att utföra en årsräkning

Instuktioner för att utföra en årsräkning KIRUNA KOMMUN Överförmyndarnämnden Instuktioner för att utföra en årsräkning Enligt föräldrabalken 16 kap 1 ska överförmyndaren utöva tillsyn av förmyndare, gode män och förvaltarens verksamhet. Det innebär

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR ÅRSRÄKNING/SLUTRÄKNING/REDOGÖRELSE

ANVISNINGAR FÖR ÅRSRÄKNING/SLUTRÄKNING/REDOGÖRELSE Till gode män och förvaltare ANVISNINGAR FÖR ÅRSRÄKNING/SLUTRÄKNING/REDOGÖRELSE Årsräkning / Sluträkning Årsräkning / sluträkning syftar till kontroll av att huvudmannens tillgångar i skälig omfattning

Läs mer

FÖRTECKNING över huvudmans tillgångar och skulder (Huvudman = underårig eller den för vilken förvaltare/god man utsetts)

FÖRTECKNING över huvudmans tillgångar och skulder (Huvudman = underårig eller den för vilken förvaltare/god man utsetts) Överförmyndaren FÖRTECKNING över huvudmans tillgångar och skulder (Huvudman = underårig eller den för vilken förvaltare/god man utsetts) Örnsköldsviks kommun Överförmyndaren 891 88 Örnsköldsvik Huvudman.

Läs mer

LATHUND. för redovisningar. Förteckning Årsräkning /Årsuppgift

LATHUND. för redovisningar. Förteckning Årsräkning /Årsuppgift LATHUND för redovisningar Förteckning Årsräkning /Årsuppgift Så här fyller du i FÖRTECKNING över egendom 1 Huvudmannens namn och personnummer 2 Ställföreträdarens (ditt) namn 3 Datum för förordnandet TILLGÅNGAR

Läs mer

Blanketter/informationsmaterial

Blanketter/informationsmaterial Anvisning för årsräkning / sluträkning Redovisning Om du är god man, förvaltare eller förordnad förmyndare ska du före den 1 mars året efter verksamhetsåret lämna en årsräkning och en redogörelse till

Läs mer

Anvisningar för årsräkning/sluträkning

Anvisningar för årsräkning/sluträkning Sida 1(7) Anvisningar för årsräkning/sluträkning Anvisning faställd: 2014-12-01 Dokumentansvarig: Kerstin Lindén Sida 2(7) Inledning Enligt föräldrabalken är ställföreträdare, d.v.s. gode män, förvaltare

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Örnsköldsviks kommun Överförmyndaren Örnsköldsvik

Örnsköldsviks kommun Överförmyndaren Örnsköldsvik LATHUND REDOVISNINGAR Förteckning, års- och sluträkning Örnsköldsviks kommun Överförmyndaren 891 88 Örnsköldsvik Överförmyndaren FÖRTECKNING över huvudmans tillgångar och skulder (Huvudman = underårig

Läs mer

Överförmyndarnämnden Besöksadress: Göteborgsvägen 11-17 Postadress: 431 82 Mölndal overformyndarnamnden@molndal.se Tel: 031-315 18 80

Överförmyndarnämnden Besöksadress: Göteborgsvägen 11-17 Postadress: 431 82 Mölndal overformyndarnamnden@molndal.se Tel: 031-315 18 80 Överförmyndarnämnden Besöksadress: Göteborgsvägen 11-17 Postadress: 431 82 Mölndal overformyndarnamnden@molndal.se Tel: 031-315 18 80 Årsräkning år Sluträkning Blanketten används av särskilt förordnad

Läs mer

Redogörelse för uppdraget som ställföreträdare för år

Redogörelse för uppdraget som ställföreträdare för år Bilaga till årsräkning Överförmyndarnämnden Redogörelse för uppdraget som ställföreträdare för år Huvudman/omyndig Fyll i för vilket år redogörelsen gäller 1 Namn Personnummer Ställföreträdare: god man/förvaltare/förmyndare

Läs mer

Lathund för årsräkning

Lathund för årsräkning Lathund för årsräkning 2011-12-08 Sida 2(10) Inledning Följande lathund är en förenklad beskrivning av hur årsräkningen ska fyllas i och vilka handlingar som ska bifogas årsräkningen. Lathunden kan också

Läs mer

Anvisningar för års- och sluträkning.

Anvisningar för års- och sluträkning. Anvisningar för års- och sluträkning. Enligt föräldrabalken (FB) är ställföreträdare- d.v.s. gode män, förvaltare och förordnade förmyndare skyldiga att lämna en årsräkning till överförmyndaren. Legala

Läs mer

Principer för arvoden

Principer för arvoden Principer för arvoden för god man/förvaltare Information från Överförmyndaren Principer för arvoden för god man/förvaltare INNEHÅLL Ett ideellt uppdrag 2 Bevaka rätt 3 Förvalta egendom 4 Sörja för person

Läs mer

Anvisningar för års- och sluträkning

Anvisningar för års- och sluträkning Överförmyndarna i Uddevalla och Munkedals kommuner Anvisningar för års- och sluträkning Enligt föräldrabalken (FB) är ställföreträdare- d.v.s. gode män, förvaltare och förordnade förmyndare skyldiga att

Läs mer

Redogörelse för utfört arbete

Redogörelse för utfört arbete 1 Redogörelse för utfört arbete Bilaga till års- och sluträkning för godmanskap/förvaltarskap Period fr.o.m. t.o.m. 20 - - -- 20 - - Huvudman: Personnummer: God man/förvaltare/förmyndare: Personnummer:

Läs mer

OBS Använd bläckpenna

OBS Använd bläckpenna Överförmyndare i samverkan Falun-Borlängeregionen Borlänge kommun 781 81 Borlänge Förteckning över tillgångar och skulder vid förordnandedatum:. OBS Använd bläckpenna Förteckning inlämnad av God man Förvaltare

Läs mer

Redogörelse för utfört arbete

Redogörelse för utfört arbete Redogörelse för utfört arbete Bilaga till års- och sluträkning för godmanskap/förvaltarskap Period fr.o.m. t.o.m. Huvudman Personnummer God man/förvaltare/förmyndare Personnummer Viktigt! Denna redogörelse

Läs mer

HANDBOK FÖR REDOVISNING

HANDBOK FÖR REDOVISNING Överförmyndarnämnden HANDBOK FÖR REDOVISNING - en hjälp för Dig som god man, förvaltare eller förmyndare INNEHÅLL INLEDNING... 3 FRAMSIDAN... 4 A= TILLGÅNGAR VID PERIODENS BÖRJAN (Föregående periods slut)...

Läs mer

Anvisningar för års- och sluträkning

Anvisningar för års- och sluträkning Anvisningar för års- och sluträkning Enligt föräldrabalken (FB) är ställföreträdare- d.v.s. gode män, förvaltare och förordnade förmyndare skyldiga att lämna en årsräkning till överförmyndaren. Legala

Läs mer

Redogörelse för utfört arbete

Redogörelse för utfört arbete 1 Redogörelse för utfört arbete Bilaga till års- och sluträkning för godmanskap/förvaltarskap Period fr.o.m. t.o.m. 20 - - -- 20 - - Huvudman: Personnummer: God man/förvaltare/förmyndare: Personnummer:

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR UPPDRAGET SOM STÄLLFÖRETRÄDARE för år ... Huvudman Personnummer. Ställföreträdare

REDOGÖRELSE FÖR UPPDRAGET SOM STÄLLFÖRETRÄDARE för år ... Huvudman Personnummer. Ställföreträdare Box 500 343 23 Älmhult REDOGÖRELSE FÖR UPPDRAGET SOM STÄLLFÖRETRÄDARE för år. Fyll i för vilket år redogörelsen gäller 1) 1 (6) Huvudman Namn Personnummer Ställföreträdare Namn Personnummer Överförmyndaren

Läs mer

RÄKNING Obs! Bifoga alltid Redogörelse ifylld, oavsett om man önskar arvode eller inte.

RÄKNING Obs! Bifoga alltid Redogörelse ifylld, oavsett om man önskar arvode eller inte. RÄKNING Obs! Bifoga alltid Redogörelse ifylld, oavsett om man önskar arvode eller inte. Avser kalenderår Period fr o m. T o m. Inlämnas före 1 mars Typ av räkning Årsräkning Delräkning Sluträkning Årsräkning

Läs mer

År eller period. ÅRSBERÄTTELSE underlag för bedömning av arvode och kostnadsersättning

År eller period. ÅRSBERÄTTELSE underlag för bedömning av arvode och kostnadsersättning 1/6 Gällivare kommun Överförmyndaren År eller period ÅRSBERÄTTELSE underlag för bedömning av arvode och kostnadsersättning Huvudman Personnummer God man / Förvaltare Personnummer Begär ej arvode eller

Läs mer

Redogörelse för uppdraget som ställföreträdare för år

Redogörelse för uppdraget som ställföreträdare för år Överförmyndarnämnden Redogörelse för uppdraget som ställföreträdare för år Huvudman/omyndig Fyll i för vilket år redogörelsen gäller 1 Ställföreträdare: god man/förvaltare/förmyndare Ev. ställföreträdare

Läs mer

Riktlinjer för ställföreträdare

Riktlinjer för ställföreträdare 1 (6) Överförmyndarnämnden Riktlinjer för ställföreträdare Med ställföreträdare menas i detta dokument god man, förvaltare och särskilt förordnad förmyndare. En ställföreträdare har alltid samma skyldigheter

Läs mer

ARVODE TILL GOD MAN/FÖRVALTARE

ARVODE TILL GOD MAN/FÖRVALTARE 1 Ängelholms Överförmyndarnämnd Informerar ARVODE TILL GOD MAN/FÖRVALTARE Rätten till arvode Den som har förordnats till förmyndare, god man eller förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget

Läs mer

Riktlinjer vid arvodering till förordnade förmyndare, god man och förvaltare

Riktlinjer vid arvodering till förordnade förmyndare, god man och förvaltare Riktlinjer vid arvodering till förordnade förmyndare, god man och förvaltare Förslag till beslut Överförmyndaren föreslås besluta följande: Att anta riktlinjer för arvodering med start 2017-01-01 Allmänt

Läs mer

Redogörelse för uppdraget som ställföreträdare för år

Redogörelse för uppdraget som ställföreträdare för år Överförmyndare Västra Skaraborg 1(5) Redogörelse för uppdraget som ställföreträdare för år Huvudman Namn Personnummer Ställföreträdare Namn Personnummer Överförmyndaren skall granska förmyndares, gode

Läs mer

Födelsedatum/personnummer. Färdtidsersättning timmar enligt bilaga 1 (endast vid timarvode)

Födelsedatum/personnummer. Färdtidsersättning timmar enligt bilaga 1 (endast vid timarvode) Ansökan 031-315 18 80 (Period fr.o.m. t.o.m.) Arvode och kostnadsersättning 12 kap. 16 föräldrabalken 1. Personuppgifter God man/förvaltare/förordnad förmyndare m.m Adress Postadress 2. Godmanskapet avser

Läs mer

ARVODE TILL GOD MAN / FÖRVALTARE

ARVODE TILL GOD MAN / FÖRVALTARE ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SID 1 (5) 2009-04-29 info 1. Rätten till arvode Den som har förordnats till förmyndare, god man eller förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för nödvändiga

Läs mer

OBS Använd bläckpenna

OBS Använd bläckpenna Överförmyndare i samverkan Falun-Borlängeregionen Borlänge kommun 781 81 Borlänge Förteckning över tillgångar och skulder vid förordnandedatum:. OBS Använd bläckpenna Förteckning inlämnad av God man Förvaltare

Läs mer

Redogörelse Kalenderår

Redogörelse Kalenderår Överförmyndarnämnden Box 66 182 05 Djursholm Redogörelse Kalenderår Del av år, från och med till och med, datum Huvudman Namn Adress (folkbokföringsadress) Vistelseadress, om annan än ovan Postnummer Postort

Läs mer

Kalenderår. Period. Personnummer. Härmed intygas på heder och samvete att de uppgifter som lämnats i denna årsräkning är riktiga.

Kalenderår. Period. Personnummer. Härmed intygas på heder och samvete att de uppgifter som lämnats i denna årsräkning är riktiga. 1(4) ÅRSRÄKNING SLUTRÄKNING Överförmyndarnämnden Årsräkningen skall ges in före den 1 mars och sluträkning inom en månad efter att uppdraget upphört. Skicka blanketten åter till Kalenderår Period Huvudman

Läs mer

Instruktion till. Årsräkning/Sluträkning/Årsredogörelse. Instruktioner till hur du redovisar för ditt uppdrag och din huvudmans ekonomi i

Instruktion till. Årsräkning/Sluträkning/Årsredogörelse. Instruktioner till hur du redovisar för ditt uppdrag och din huvudmans ekonomi i Instruktion till Årsräkning/Sluträkning/Årsredogörelse Instruktioner till hur du redovisar för ditt uppdrag och din huvudmans ekonomi i årsräkning och redogörelse. Blanketter finns på vår hemsida www.stenungsund.se

Läs mer

Välkommen till uppdrag som god man eller förvaltare

Välkommen till uppdrag som god man eller förvaltare ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN MARS 2014 Välkommen till uppdrag som god man eller förvaltare Du ska nu sköta om din huvudmans egendom och i övrigt handha din huvudmans angelägenheter. När du informerar myndigheter

Läs mer

Förvalta egendom. En guide för dig som sköter någon annans ekonomi

Förvalta egendom. En guide för dig som sköter någon annans ekonomi Förvalta egendom En guide för dig som sköter någon annans ekonomi En guide för dig som sköter någon annans ekonomi Den här broschyren är ett stöd för dig som ställföreträdare med uppdrag att förvalta

Läs mer

Programpunkter. Förvaltningschefen inleder. Redovisningsfrågor. Ny lagstiftning. Bankfrågor

Programpunkter. Förvaltningschefen inleder. Redovisningsfrågor. Ny lagstiftning. Bankfrågor Programpunkter Förvaltningschefen inleder Redovisningsfrågor Ny lagstiftning Bankfrågor Inför inlämning av årsräkningen Hur kan granskningstiden förkortas? Överförmyndarnämndens målsättning är att 60 %

Läs mer

Årsräkning eller sluträkning för huvudman

Årsräkning eller sluträkning för huvudman Introduktion Årsräkning för föregående år ska inlämnas före den 1 mars. Första årsräkningen ska avse tiden från det datum per vilket förteckning över tillgångar och skulder har lämnats till årets slut.

Läs mer

Årsräkning/sluträkning

Årsräkning/sluträkning Årsräkning/sluträkning INSÄNDES SENAST DEN 1 MARS TILL ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN VÄRMDÖ VAXHOLM Kalenderår Del av år, datum, fr o m t o m Underårig Namn Telefon Personnummer Namn God man/förordnad förmyndare

Läs mer

Redogörelse för utfört arbete

Redogörelse för utfört arbete TORSBY7251e, v 1.0, 2012-04-16, Torsby kommun Redogörelse för utfört arbete Bilaga till års- och sluträkning för godmanskap/förvaltarskap Period fr.o.m. t.o.m. Huvudman Personnummer God man/förvaltare/förmyndare

Läs mer

Kunskapstest för blivande gode män och förvaltare

Kunskapstest för blivande gode män och förvaltare Kunskapstest för blivande gode män och förvaltare Frågorna, och delfrågorna, poängsätts från 0-3 poäng, där maxpoäng ges för ett fullständigt svar. Uppgiften om förteckning ger max 5 poäng. För varje fel

Läs mer

2014-01-22 Ön 195/2012. Riktlinjer för arvode och ersättning till ställföreträdare Örebro kommun

2014-01-22 Ön 195/2012. Riktlinjer för arvode och ersättning till ställföreträdare Örebro kommun 2014-01-22 Ön 195/2012 Riktlinjer för arvode och ersättning till ställföreträdare Örebro kommun Innehållsförteckning Riktlinjer för arvode och ersättning till ställföreträdare...3 1 Ställföreträdare har

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för god man, förvaltare och förmyndare God man, förvaltare och förmyndare 1 Fastställt av: Överförmyndarnämnden Datum: 14 juni 2011 För

Läs mer

Gode mannens och förvaltarens uppdrag

Gode mannens och förvaltarens uppdrag Gode mannens och förvaltarens uppdrag Ditt uppdrag som god man eller förvaltare Som god man eller förvaltare företräder du en person som behöver hjälp med att sköta sina ekonomiska, juridiska och personliga

Läs mer

Riktlinjer för arvoden till gode män och förvaltare

Riktlinjer för arvoden till gode män och förvaltare Riktlinje Riktlinjer för arvoden till gode män och förvaltare Överförmyndaren I Norrköping 2014-02-20 4.3 Gode mannen har rätt till ett skäligt arvode för sitt uppdrag. När gode mannen årsredovisat uppdraget

Läs mer

för gode män, förvaltare och förordnade förmyndare Antagna av överförmyndarnämnden , 76, reviderade , 172

för gode män, förvaltare och förordnade förmyndare Antagna av överförmyndarnämnden , 76, reviderade , 172 Ersättningsregler för gode män, förvaltare och förordnade förmyndare Antagna av överförmyndarnämnden 2011-05-05, 76, reviderade 2015-12-03, 172 Allmänt Av 12 kap. 16 föräldrabalken framgår att förordnade

Läs mer

Information från Överförmyndarnämnden

Information från Överförmyndarnämnden 1 Information från Överförmyndarnämnden Arvode till god man/förvaltare Rätten till arvode Den som har förordnats till förmyndare, god man eller förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR UPPDRAGET SOM STÄLLFÖRETRÄDARE

REDOGÖRELSE FÖR UPPDRAGET SOM STÄLLFÖRETRÄDARE ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN REDOGÖRELSE FÖR UPPDRAGET SOM STÄLLFÖRETRÄDARE Kalenderår: eller fr.o.m - t.o.m: Huvudman: Personnr: God man/förvaltare/förmyndare: Personnr: Mitt förordnande omfattar följande delar

Läs mer

Speciella händelser, antal timmar: (separat bilaga med redovisning av tidåtgång krävs) Ja, faktiskt kostnadsersättning

Speciella händelser, antal timmar: (separat bilaga med redovisning av tidåtgång krävs) Ja, faktiskt kostnadsersättning Redogörelse och begäran om arvode Bilaga till: Årsräkning Sluträkning Kalenderår Period (datum) /.. Huvudman Adress Postnummer och ort God man/förvaltare/förmyndare Begäran om arvode och kostnadsersättning

Läs mer

Riktlinje arvodering. förordnad förmyndare, vårdnadshavare, god man och förvaltare

Riktlinje arvodering. förordnad förmyndare, vårdnadshavare, god man och förvaltare STYRDOKUMENT Sida 1(6) Riktlinje arvodering förordnad förmyndare, vårdnadshavare, god man och förvaltare Område Styrning och ledning Fastställd Överförmyndarnämnden 2014-10-22, 59 Program Plan Riktlinje

Läs mer

Redogörelse för uppdraget som ställföreträdare för år

Redogörelse för uppdraget som ställföreträdare för år Överförmyndarnämnden Redogörelse för uppdraget som ställföreträdare för år Huvudman Fyll i för vilket år redogörelsen gäller 1 Namn Personnummer Ställföreträdare Namn Personnummer Överförmyndaren skall

Läs mer

Redogörelse för utfört arbete

Redogörelse för utfört arbete Information från Sida 1 av 5 Redogörelse för utfört arbete Kalenderår... eller för tiden..-.. Huvudmannens namn Personnr Adress Postnr Postadress Vistelseadress, om annan än ovan Postnr Postadress God

Läs mer

FRÅGEBLANKETT Överförmyndarnämnden

FRÅGEBLANKETT Överförmyndarnämnden FRÅGEBLANKETT Lämnas in tillsammans med årsräkning/sluträkning Överförmyndarnämnden Underlag för arvoden och ersättningar till förvaltare, gode män, förmyndare och särskild förordnad vårdnadshavare samt

Läs mer

Överförmyndarnämndens regler

Överförmyndarnämndens regler Överförmyndarnämndens regler 088:7 Överförmyndarnämndens regler Fastställt av Överförmyndarnämnden 14 juni 2011, reviderade 9 december 2014 Gäller till och med 2018. God man, förvaltare och särskilt förordnad

Läs mer

Regler för särskilt förordnad förmyndare

Regler för särskilt förordnad förmyndare Överförmyndarnämnden 1 (5) Regler för särskilt förordnad förmyndare Alla som är under 18 år måste ha en förmyndare. Föräldrar är vanligen barnets vårdnadshavare. Vårdnadshavare är i regel också barnets

Läs mer

Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag

Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag Överförmyndarnämnden Tingsryds kommun Box 88 362 22 TINGSRYD 0477-44 330/44 113 overformyndarnamnden@tingsryd.se Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av bestämmelser

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

Lathund för års- och sluträkning

Lathund för års- och sluträkning Version 2017:1 Lathund för års- och sluträkning en hjälp för dig som god man, förvaltare eller förmyndare ÖÖverförmyndarverksamheten Adress: Box 611, 391 26 Kalmar Besök: Smålandsgatan 26 C Tel 0480-45

Läs mer

Riktlinjer för arvode och ersättning till gode män, förvaltare och förmyndare

Riktlinjer för arvode och ersättning till gode män, förvaltare och förmyndare Riktlinjer för arvode och ersättning till gode män, förvaltare och förmyndare Överförmyndarnämnden i Kungsbacka kommun Tillämpas från 2014-01-01 2013-11-08 1 Rätt till arvode och ersättning Ställföreträdare

Läs mer

Information för gode män & förvaltare 26 november 2015

Information för gode män & förvaltare 26 november 2015 Information för gode män & förvaltare 26 november 2015 Kvällens agenda Presentation av ÖFS & politiker Redovisningen Presentation av godmansföreningarna Uppdrag som god man för ensamkommande barn Nya arvodesriktlinjer

Läs mer

Kurs för gode män och förvaltare

Kurs för gode män och förvaltare Kurs för gode män och förvaltare Förutsättningar för god man o Sjukdom o Psykisk störning o Försvagat hälsotillstånd o Liknande förhållande Lagstiftning o Föräldrabalken o Förmynderskapsförordningen o

Läs mer

Förutsättningar för god man

Förutsättningar för god man Kurs för gode män och förvaltare Förutsättningar för god man o Sjukdom o Psykisk störning o Försvagat hälsotillstånd o Liknande förhållande Lagstiftning o Föräldrabalken o Förmynderskapsförordningen o

Läs mer

Välkommen som god man

Välkommen som god man Välkommen som god man Du skall nu ta hand om förvaltningen av din huvudmans egendom och i övrigt agera inom ditt uppdrag. Du bör utan dröjsmål gå igenom följande checklista och fundera på vilka åtgärder

Läs mer

ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE

ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE Lagar och bestämmelser godmanskap och förvaltarskap i lagar och bestämmelser som i stort sätt samlade i föräldrabalken och förmyndarskapsförodningen God man

Läs mer

Handbok redovisning för gode män och förvaltare Överförmyndarnämnden i Åtvidabergs kommun

Handbok redovisning för gode män och förvaltare Överförmyndarnämnden i Åtvidabergs kommun Handbok redovisning för gode män och förvaltare Överförmyndarnämnden i 2011-07-21 Sida 2(28) Innehållsförteckning Inledning...4 1 Ställföreträdarens skyldigheter...5 2 Blanketter för förteckning, årsräkning

Läs mer

Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag

Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av bestämmelser i Föräldrabalken. Sådana ställföreträdare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

Välkommen till ditt uppdrag!

Välkommen till ditt uppdrag! VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INFORMERAR VÄLKOMMEN SOM GOD MAN / FÖRVALTARE Välkommen till ditt uppdrag! Du har nu fått ett beslut om att du är förordnad som ställföreträdare för din huvudman. Det innebär

Läs mer

Välkommen som god man!

Välkommen som god man! Välkommen som god man! Välkommen till ditt uppdrag som God man! Du skall nu ta hand om förvaltningen av Din huvudmans egendom och i övrigt agera inom ditt uppdrag. Du bör utan dröjsmål gå igenom följande

Läs mer

Överförmyndarnämnden Arvode till god man och förvaltare

Överförmyndarnämnden Arvode till god man och förvaltare Överförmyndarnämnden Arvode till god man och förvaltare Fastställd 2006-09-26, reviderad 2010-12-14, reviderad 2014-12-10 2 (6) Innehållsförteckning Rätten till arvode... 3 Vem betalar arvodet...... 3

Läs mer

Välkommen till ditt uppdrag som god man/förvaltare

Välkommen till ditt uppdrag som god man/förvaltare Välkommen till ditt uppdrag som god man/förvaltare Välkommen till ditt uppdrag som god man/förvaltare Du ska nu ta hand om förvaltningen av din huvudmans egendom och i övrigt agera inom ditt uppdrag. Du

Läs mer