Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode"

Transkript

1 Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode Du ska lämna in din årsräkning och redogörelse till överförmyndaren senast den 28 februari Sluträkning och redogörelse ska vara inlämnad senast en månad efter det att uppdraget upphörde.

2 2(17) Instruktion till årsräkning och sluträkning Den här instruktionen vägleder dig i att fylla i årsräkningen eller sluträkningen. Om du lämnar in kompletta handlingar med årsräkningen senast 28 februari och begär arvode, kommer vi att betala ut ditt arvode senast i juli. En sluträkning granskas inom en månad efter att den kommit in till överförmyndaren och därefter betalas arvode ut. Vår förhoppning är att instruktionen ska hjälpa dig att lämna in kompletta handlingar. Underlag som ska bifogas Kvitton för uttag från spärrat konto om du inte redan uppvisat dem (gäller inte för löpande utgifter). Kontoutdrag från bank som visar transaktionerna för hela redovisningsperioden. OBS! I de fall det inte framgår av kontoutdrag vad girobetalningen avser, ska kopior på betalorderna bifogas. Samtliga årsbesked från banker, Värdepapperscentralen (VPC) och övriga institut (till exempel fonder). Bevis om överförmyndarspärr på samtliga bank- och fondkonton förutom ett transaktionskonto, s.k. fritt konto. Det får inte finnas mer än kr på det fria kontot. (Överskjutande medel ska ha förts över till överförmyndarspärrat konto och bevis om detta skickas med årsredovisningen.) Skatteverkets underrättelse om beslut om fastighetstaxering om din huvudman äger fastighet eller utdrag ur lägenhetsförteckning om din huvudman äger bostadsrätt. Skickade du in underlag förra året och ingen ändring skett sedan dess behöver du inte skicka det i år igen. Underlag för eventuella andra tillgångar, t.ex. reversfordran. Underlag som styrker den totala skulden per den 31 december från de olika fordringsägarna (om din huvudman har skulder). Redogörelse Fördjupad granskning Om din årsräkning har valts ut för fördjupad granskning kontaktar vi dig. Du ska då lämna in ytterligare dokument t.ex. bokföringen samt alla underlag för inkomster och utgifter. Det är viktigt att du har sparat alla verifikationer och att du har dem i ordning. Årsräkning och sluträkning med bokföring Vet du att det på vår hemsida finns en blankett som du kan göra bokföringen direkt i? Den är gratis och du kan ladda ner den till din dator. Om du fyller i bokföringen löpande under året är redovisningen i princip färdig att lämnas in den 31/12. Du behöver endast fylla på med uppgifter om tillgångar och skulder per den 31/12 eller datum när uppdraget upphörde och ingående värde från föregående år. Blanketten med bokföring hittar du på Vi hoppas att du får stor nytta av den! 2

3 3(17) Rekommendation för hänvisning på kontoutdrag Alla poster på årsräkningen bör ha ett särskilt nummer. Markera underlag och kontoutdrag över inkomster och utgifter med numren. Det kan underlätta att använda vår numrering. Bilagor du skickar in tillsammans med årsräkningen ex: 1. Årsbesked 2. Utdrag transaktionskonto Utgå från kontoutdragen vid summering av årets transaktioner. Gå igenom kontoutdraget, händelse för händelse, och bestäm vilken post i årsräkningen som respektive inkomst och utgift hamnar i. Du bör skriva in postens nummer i kontoutdraget som du skickar in till oss. Om du använder vår blankett för årsräkning eller sluträkning med bokföring, räcker det att du bifogar bokföringen. Du behöver inte uppge några nummer på kontoutdrag. 3

4 4(17) Tidsperiod Här anger du den tidsperiod som årsräkningen avser. Första redovisningsperioden gäller från och med det datum du fick uppdraget till och med 31 december. Om uppdraget fortsätter redovisar du 1 januari till 31 december för kommande år. Exempel: Om du blev förordnad som god man eller förvaltare den 1 oktober ska du redovisa från 1 oktober till den 31 december, inte hela året. Du redovisar för den del av föregående år som du var förordnad som god man eller förvaltare. Fyll i uppgifterna om din huvudman/den underårige och om dig själv. Börja med att fylla i sidan 3 i årsräkningen 4

5 5(17) Inkomster under året Om du använder årsräknings- eller sluträkningsblanketten med bokföring, förs alla inkomster in automatiskt och summering sker! Om du använder årsräkningsblanketten med autosummering summeras inkomsterna automatiskt. Skattepliktiga inkomster under året 1. Pension, aktivitetsersättning före skatt Fyll i pension och/eller andra skattpliktiga ersättningar som huvudmannen fått under redovisningsperioden. Ange bruttobeloppet, det vill säga före skatt. 2. Lön före skatt Fyll i eventuell lön. Ange bruttobeloppet, det vill säga före skatt. 3. Räntor före skatt Fyll i eventuell bankränta per den 31 december som finns på årsbeskedet. Ange bruttobeloppet, det vill säga före skatt. 4. Utdelning av fonder, aktier, värdepapper Fyll i utdelning av fonder/aktier/värdepapper som betalats ut till något av huvudmannens konton under redovisningsperioden. Ange bruttobeloppet, det vill säga före skatt. Du ska inte ange utdelning som har återinvesterats. Summera de skattepliktiga inkomsterna under året. 5

6 6(17) Skattefria inkomster under året 5. Bostadstillägg/bostadsbidrag Fyll i bostadstillägg/bostadsbidrag som din huvudman fått under redovisningsperioden. Tänk på att utbetalningarna kan ha ändrats under perioden. 6. Handikapp-/habiliteringsersättning Fyll i handikapp- eller habiliteringsersättning som din huvudman fått under redovisningsperioden och som sätts in på transaktionskontot (det konto du disponerar och betalar räkningar från). 7. Skatteåterbäring Fyll i eventuell skatteåterbäring. 8. Övriga inkomster Fyll i eventuella andra skattefria inkomster som din huvudman fått under redovisningsperioden, t.ex. inkomster i form av arv, gåva eller återbetalning. Övriga inkomster ska du alltid specificera. Du kan använda bokföringen som finns kopplad till årsräkningen som bilaga. Har du sålt tillgångar t.ex. en fastighet ska beloppet som satts in på konto redovisas här. Har du tagit ut pengar från ett spärrat värdepapperskonto (punkterna 24-26) ska du redovisa beloppet här som en fiktiv inkomst. Summera de skattefria inkomsterna under året. 9. Totala inkomster Lägg ihop summan av de skattepliktiga inkomsterna och summan av de skattefria inkomsterna under året. 6

7 7(17) Utgifter under året Om du använder årsräknings- eller sluträkningsblanketten med bokföring, förs alla utgifter in automatiskt och summering sker! 10. Preliminär och kvarstående skatt Fyll i preliminärskatten på huvudmannens inkomster (pension och lön), skatter på ränteinkomster och eventuell aktieutdelning samt kvarskatt. Om du använder årsräkningsblanketten med autosummering summeras utgifterna automatiskt. 11. Räntekostnader och amortering Fyll i räntekostnader och avbetalning av huvudmannens skulder samt om det gjorts utmätning från pension eller lön. 12. Hyra, omvårdnadsavgifter Fyll i utgifter som avser hyra och omvårdnadsavgift under redovisningsperioden. Dela inte upp fakturor från särskilda boenden där det t.ex. ingår både hyra, mat och ev. fritidsaktivitet utan redovisa totalbeloppet här. 13. Privata medel (fickpengar) Fyll i totalt belopp fickpengar som du lämnat kontant till huvudmannen, anhörig, boendepersonal eller annan under redovisningsperioden. Styrk överlämnandet av kontanter med kvittenser som mottagaren skrivit under. Vid fördjupad granskning ska dessa kvittenser lämnas in till överförmyndaren. Du ska inte redovisa vad som köpts in för fickpengarna. Vid överföring till ett konto som huvudmannen, anhörig, boendepersonal eller annan disponerar, markerar du detta på kontoutdraget. Om det inte tydligt framgår av kontoutdraget att pengarna förts över till kontot för privata medel (fickpengskontot), behöver du komplettera med kontoutdrag för mottagandekonto. 7

8 8(17) 14. Läkare, medicin m.m. Fyll i de utgifter som huvudmannen haft för läkare, medicin, tandläkare och fotvård. 15. Hemförsäkring Redovisa utgiften för huvudmannens hemförsäkring. 16. TV, telefon, el, övriga försäkringar Fyll i utgifter för TV, telefon, el och övriga försäkringar. 17. Arvode till god man/förvaltare och sociala avgifter Fyll i eventuellt uttaget arvodet till god man eller förvaltare under perioden som betalats av huvudmannen. Du ska fylla i bruttobeloppet, det vill säga före skatt. Du ska även fylla i de sociala avgifterna på arvodet som betalats in till Skatteverket. 18. Övriga utgifter Redovisa de övriga utgifter som huvudmannen haft och som inte redovisats under annan rubrik, ange även utgifter för inköp av fonder, aktier eller övriga värdepapper. Övriga utgifter ska du alltid specificera i en bilaga. Du kan använda bokföringen som finns kopplad till årsräkningen som bilaga. 19. Totala utgifter Lägg ihop utgifterna under året. 8

9 9(17) Tillgångar 31 december eller dagen för upphörande Fyll i huvudmannens tillgångar per den 31/12 eller dag för upphörande. Bifoga besked från bank som styrker beloppen 20. Bankmedel Här fyller du i huvudmannens tillgångar på det fria kontot, transaktionskontot. Det får inte finnas mer än kr på de det här kontot efter att räkningar är betalda. Finns det mer, ska överskjutande medel föras över till överförmyndarspärrat konto. Bevis om överföring ska skickas med årsredovisningen. 21. Bankmedel överförmyndarspärrade Här fyller du i övriga bankkonton. Dessa konton ska ha överförmyndarspärr. Du ska skicka med bevis om överförmyndarspärr. I normalfallet behöver underårigas bankkonton inte vara överförmyndarspärrade. 22. Handkassa Om du har en handkassa ska du redovisa den här. Fickpengar - Om huvudmannen har ett konto för privata medel ska du inte redovisa kontot här som en tillgång. Du ska istället redovisa det totala beloppet du överfört eller överlämnat under punkt 13 privata medel (fickpengar). 23. Summa bankmedel Lägg ihop samtliga bankmedel och handkassan. Om du använder årsräkningsblanketten med autosummering eller bokföring summeras utgifterna automatiskt. 9

10 10(17) Värdepapper/övrigt 24. Fondmedel Fondmedel ska du ange till marknadsvärdet enligt årsbesked. Samtliga fondkonton ska ha överförmyndarspärr. 25. Obligationer Obligationer ska du ange till nominellt värde. 26. Övriga värdepapper Övriga värdepapper t.ex. aktier ska du ange till marknadsvärdet enligt årsbesked. 27. Fastighet Du ska ange fastighetens taxeringsvärde. Skickade du in skatteverkets underrättelse om beslut om fastighetstaxering förra året och ingen ändring skett sedan dess behöver du inte skicka det i år igen. Tänk på vid överföringar Om du gör överföringar mellan olika konton t.ex. från fondmedel, obligationer eller värdepapper till bankkonto ska du redovisa det som sätts in på bankkontot som en övrig inkomst. Om du sedan använder pengarna för t.ex. inköp eller löpande utgifter ska du redovisa beloppet som en utgift. Exempelvis om du säljer fonder för kr och sätter in dem på transaktionskontot ska du redovisa kr under punkt 8 övriga inkomster. Om du sedan använder pengarna till inköp av möbler ska de redovisas under punkt 18 övriga utgifter och om de används till skatteinbetalning under punkt Bostadsrätt Om huvudmannen äger en bostadsrätt ska det styrkas med ett utdrag ur lägenhetsförteckning. Skickade du in underlag förra året och ingen ändring skett sedan dess behöver du inte skicka det i år igen. 29. Övriga tillgångar Här ska du ange övriga tillgångar t.ex. en exklusiv bil eller dyrbar konst till marknadsvärde. Summera fonder, obligationer, värdepapper, fastighet, bostads rätt och övriga tillgångar. Lägg ihop summan av bankmedel och summan av värdepapper/övrigt. Fortsätt med att fylla i sidan 2 i årsräkningen Vet du? Om du använder årsräknings- eller sluträkningsblanketten med bokföring eller autosummering, sker summeringen automatiskt! 10

11 11(17) 30. Skattepliktig inkomst som huvudmannen förvaltar själv Här redovisar du skattepliktig inkomst t.ex. pension, aktivitetsersättning och lön som förs in direkt på huvudmannens konto för privata medel (fickpengskonto). Ange bruttobeloppet, det vill säga före skatt. 31. Anteckningar Här kan du förtydliga redovisningen med ytterligare information eller förklaringar t.ex. specifikation av övriga inkomster och utgifter. 11

12 12(17) 32. Skuld Här redovisar du huvudmannens kända skulder. Du ska fylla i: 1. Långivarens eller fordringsägarens namn 2. skulden enligt föregående årsräkning eller förteckning 3. Skulden den 31/12 eller när uppdraget upphörde 4. Förändring av skulden under året 5. Bilaga nummer Glöm inte att varje skuld ska styrkas med underlag från långivaren eller fordringsägaren. Underlaget ska visa skuldens storlek vid årets slut eller när uppdraget upphörde. Fyll i totalsumman av skulderna. Notera! Du får inte skuldsätta din huvudman utan överförmyndarens samtycke. Du får alltså inte redovisa pengar som du eventuellt lagt ut för din huvudman och sedan inte reglerat som en skuld. Dels för att överförmyndaren samtyckte krävs för upptagande av lån, dels för att du som god man eller förvaltare inte får blanda ihop dina egna tillgångar med huvudmannens. Du ska skilja på din egen och huvudmannens ekonomi Fortsätt med att fylla i sidan 1 i årsräkningen 12

13 13(17) Sammanställning 33. Summa bankmedel enligt föregående årsräkning, sluträkning eller förteckning Fyll i huvudmannens totala bankmedel enligt förteckning, föregående årsräkning eller tidigare god mans eller förvaltares sluträkning. Om du använder årsräkningsblanketten med autosummering eller med bokföring förs beloppen från sidan 3 över automatiskt. Summa A och B räknas även fram automatiskt. 34. Totala inkomster under året Fyll i beloppet för de totala inkomsterna från sidan 3 (punkt 9). 35. Totala utgifter under året Fyll i beloppet för de totala utgifterna från sidan 3 (punkt 19). 36. Summa A Räkna fram summa A genom att summera bankmedel och totala inkomster under året. Dra sedan av den totala utgiften under året. 37. Summa B Fyll i beloppet för summa bankmedel från sidan 3 (punkt 23). Summa A ska vara lika med Summa B 38. Differens med kronor Om Summa A inte blir lika med Summa B ska du gå igenom din bokföring och sedan räkna om årsräkningen. Om det ändå finns kvar en differens ska du skriva den här. 13

14 14(17) Glöm inte att underteckna! Skriv med kulspetspenna. Är ni flera som ska underteckna? 39. Underskrift Du ska på heder och samvete intyga uppgifterna du lämnar i årsräkningen. Skriv ort och datum. Kryssa i om du önskar arvode eller ej. Underteckna årsräkningen/sluträkningen med bläckpenna. Om det är två förmyndare måste båda underteckna. Samma sak gäller om det är två gode män eller förvaltare. Tänk på att om du skrivit fel någonstans i dokumentet så får du inte använda tippex. Om du har använt årsräkningen med autosummering eller med kopplad bokföring så måste du skriva ut dokumentet och underteckna det. 14

15 15(17) Arvode och redogörelse för utfört arbete Blanketter finns att hämta på I samband med att du lämnar in årsräkningen ska du lämna in en redogörelse för ditt uppdrag (även om sörja för person inte ingår i ditt uppdrag). På redogörelseblanketten redogör du för vad som skett i uppdraget. Bedömning av arvodet De uppgifter du lämnar i redogörelsen ligger till grund för bedömningen av arvodet. För att överförmyndaren ska kunna fatta beslut om ett skäligt arvode rekommenderar vi att du även kort beskriver vad som har hänt under perioden och om du har utfört några extra åtgärder. Arvodet utgör en procentsats av aktuellt prisbasbelopp. Storleken på arvodet beror på uppdragets karaktär, omfattning och krav på engagemang. Överförmyndaren har beslutat om normalarvodes-nivåer för förvalta egendom och sörja för person på 7 %, 10 % eller 15 %. En motiverad avvikelse nedåt, likväl som uppåt, bör kunna ske. Vid mycket speciella förhållanden kan högre arvoden än de angivna normalarvodena komma i fråga. Du har även rätt att få kostnadsersättning för faktiska kostnader. Om kostnadsersättningen är upp till 2 % av prisbasbeloppet, 888 kronor, behöver du inte skicka in underlag. Ersättningen ska täcka kostnader för resor, telefon, porto m.m. Om kostnaderna överstiger 2 % av prisbasbeloppet ska du skicka in underlag för samtliga utgifter du haft samt körjournal. Större kostnader, såsom längre resor med bil, biljettkostnad för längre resor och liknande, är en kostnad som huvudmannen ska stå för. Bilersättningen är i Halmstads och Laholms kommuner 2,90 kronor per kilometer och i Hylte kommun 1,85 kronor per kilometer. 15

16 16(17) Att bevaka rätt ingår normalt i uppdraget att förvalta din huvudmans egendom och sörja för hans/hennes person. Men det kan uppstå speciella händelser utöver de normalt förekommande, t.ex. att huvudmannen blir delägare i ett dödsbo eller att dennes fastighet ska säljas. Gäller det enstaka händelser har du rätt till timarvode på 200 kronor. Du ska då noggrant beskriva de uppgifter som utförts och den tid det tagit i redogörelsen under punkten speciella händelser. Exempel på sådana händelser är lägenhetsavveckling, försäljning av fastighet eller bostadsrätt med hjälp av mäklare, boutredning och arvskifte, kontakter med fordringsägare och skuldsanering eller överklagande av beslut. Vem betalar arvodet? Om huvudmannen har en skattepliktig inkomst på mer är än 2,65 prisbasbelopp betalar huvudmannen arvodet. Detsamma gäller om huvudmannen har tillgångar på mer än 2 prisbasbelopp. Har huvudmannen lägre inkomster eller tillgångar betalar kommunen arvodet. Prisbasbeloppet för 2014 är kronor. 16

17 17(17) Glöm inte! Lämna in din årsredovisning senast den 28 februari Behöver du anstånd måste du begära det senast 28 februari via e-post Du kan också ringa oss på Anmäl dig till workshops om du har frågor om din årsredovisning. Du har väl inte glömt att du kan använda vår årsräkning som du gör bokföringen direkt i? Den finns på Vill du lära dig att använda den kommer vi att ha flera utbildningstillfällen med start i januari. Anmälan till workshops och redovisningsutbildning kan du göra från mitten av januari på Du kan också ringa oss på

Årsräkning, redogörelse och arvode

Årsräkning, redogörelse och arvode Redovisning av ekonomi Årsräkning, redogörelse och arvode Varje år ska du redovisa huvudmannens ekonomi och ditt uppdrag i en årsräkning och en redogörelse. Dessa lämnar du in till överförmyndaren före

Läs mer

Anvisningar till årsräkning 2014/sluträkning 2015

Anvisningar till årsräkning 2014/sluträkning 2015 ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHETEN STENUNGSUND ORUST LILLA EDET TJÖRN Anvisningar till årsräkning 2014/sluträkning 2015 Det första du bör göra är att ta fram föregående årsräkning och läsa igenom det följebrev

Läs mer

Anvisningar för årsräkning 2013

Anvisningar för årsräkning 2013 Sida 1(8) Anvisningar för årsräkning 2013 Anvisning faställd: 2013-12-16 Dokumentansvarig: Sandra Johansson Sida 2(8) Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Redovisningsperiod 3. Uppgifter om huvudman och

Läs mer

Handbok redovisning för gode män och förvaltare Överförmyndarnämnden i Åtvidabergs kommun

Handbok redovisning för gode män och förvaltare Överförmyndarnämnden i Åtvidabergs kommun Handbok redovisning för gode män och förvaltare Överförmyndarnämnden i 2011-11-11 Sida 2(30) Innehållsförteckning Inledning... 4 1 Ställföreträdarens skyldigheter... 5 2 Blanketter för förteckning, årsräkning

Läs mer

Anvisningar för års- och sluträkning

Anvisningar för års- och sluträkning Sida 1(8) Anvisningar för års- och sluträkning Dokumenttyp Anvisning Beslutad av Administrativ chef Fastställd 2011-12-16 Granskad Dokumentansvarig Kommunledningskontoret Gäller för Ställföreträdare Reviderad

Läs mer

Anvisning till a rsra kning/slutra kning 2013

Anvisning till a rsra kning/slutra kning 2013 Anvisning till a rsra kning/slutra kning 2013 Först och främst: ta fram förra årets årsräkning och kolla vad utgående värdet av din huvudmans tillgångar var då? Ingående belopp för årets årsräkning skall

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Anvisningar för års- och sluträkning.

Anvisningar för års- och sluträkning. Anvisningar för års- och sluträkning. Enligt föräldrabalken (FB) är ställföreträdare- d.v.s. gode män, förvaltare och förordnade förmyndare skyldiga att lämna en årsräkning till överförmyndaren. Legala

Läs mer

Anvisningar för års- och sluträkning

Anvisningar för års- och sluträkning Anvisningar för års- och sluträkning Enligt föräldrabalken (FB) är ställföreträdare- d.v.s. gode män, förvaltare och förordnade förmyndare skyldiga att lämna en årsräkning till överförmyndaren. Legala

Läs mer

Riktlinjer för ställföreträdare

Riktlinjer för ställföreträdare 1 (6) Överförmyndarnämnden Riktlinjer för ställföreträdare Med ställföreträdare menas i detta dokument god man, förvaltare och särskilt förordnad förmyndare. En ställföreträdare har alltid samma skyldigheter

Läs mer

God man och förvaltare

God man och förvaltare God man och förvaltare En handbok Version 2015.1 KARLSTADS-HAMMARÖ ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Överförmyndarverksamheten I varje kommun finns enligt lag en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Överförmyndaren

Läs mer

Årsräkning/sluträkning

Årsräkning/sluträkning Årsräkning/sluträkning Insändes senast 1 mars till Överförmyndarnämnden Värmdö Vaxholm Kalenderår Del av år, datum, från och med till och med Huvudman Namn Personnummer Adress Postnummer Postort Vistelseadress,

Läs mer

VÄLKOMMEN SOM GODMAN/FÖRVALTARE

VÄLKOMMEN SOM GODMAN/FÖRVALTARE Överförmyndaren VÄLKOMMEN SOM GODMAN/FÖRVALTARE Innehåller: Överförmyndaren informerar Släktutredning Checklista till årsräkning Årsräkning Snabbfakta om skatter Försäljning av fastighet, tomträtt eller

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för god man, förvaltare och förmyndare God man, förvaltare och förmyndare 1 Fastställt av: Överförmyndarnämnden Datum: 14 juni 2011 För

Läs mer

GOD MAN/FÖRVALTARE/FÖRMYNDARE - EN ÖVERSIKTLIG INFORMATION

GOD MAN/FÖRVALTARE/FÖRMYNDARE - EN ÖVERSIKTLIG INFORMATION GOD MAN/FÖRVALTARE/FÖRMYNDARE - EN ÖVERSIKTLIG INFORMATION ATT VARA GOD MAN/FÖRVAL- TARE GOD MAN FÖRVALTARE FÖRORDNAD FÖRMYNDARE ANSÖKAN BYTE Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av Föräldrabalkens

Läs mer

Handbok för Ställföreträdare. Information angående God man/förvaltares uppdrag

Handbok för Ställföreträdare. Information angående God man/förvaltares uppdrag Handbok för Ställföreträdare Information angående God man/förvaltares uppdrag 2 (21) Innehållsförteckning Handbok för Ställföreträdare... 1 Innehållsförteckning... 2 1. Överförmyndarverksamheten... 3 2.

Läs mer

Överförmyndarnämndens regler

Överförmyndarnämndens regler Överförmyndarnämndens regler 088:7 Överförmyndarnämndens regler Fastställt av Överförmyndarnämnden 14 juni 2011, reviderade 9 december 2014 Gäller till och med 2018. God man, förvaltare och särskilt förordnad

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

Inkomster och utgifter: B- och C-blankett 7 Kontoutdrag, månadsvis 8 Kassabok och verifikationer, januari december 9

Inkomster och utgifter: B- och C-blankett 7 Kontoutdrag, månadsvis 8 Kassabok och verifikationer, januari december 9 Checklista: Dina första uppgifter i uppdraget 1 Registerutdrag: Din legitimation som ställföreträdare 2 Förteckning och årsräkningar: Över huvudmannens tillgångar och skulder 3 Tillgångar, skulder, banktillgodohavanden,

Läs mer

Välkommen. till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad!

Välkommen. till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad! Välkommen till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad! 2009 Syftet med denna information är att ge Dig en vägledning och ett stöd i det kommande arbetet. INNEHÅLL Allmänt om god man/förvaltare

Läs mer

Information om uppdrag som god man eller förvaltare

Information om uppdrag som god man eller förvaltare Information om uppdrag som god man eller förvaltare Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö Foto framsida: bildarkivet.se Tryck: Haninge kommuns tryckeri,

Läs mer

Välkommen som God man/förvaltare. Överförmyndarnämnden

Välkommen som God man/förvaltare. Överförmyndarnämnden Välkommen som God man/förvaltare Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning Välkommen 3 Att vara god man/förvaltare 4 Dina första uppgifter 5 Så här fyller du i förteckningsblanketten 6 Dina övriga uppgifter/skyldigheter

Läs mer

God man och förvaltare

God man och förvaltare God man och förvaltare Information från Överförmyndarnämnden i Linköpings kommun God man och förvaltare Vad är god man och förvaltare? God man och förvaltare är två former av ställföreträdare. Båda har

Läs mer

Information om uppdraget som god man och förvaltare

Information om uppdraget som god man och förvaltare Överförmyndarnämnden Information om uppdraget som god man och förvaltare 1. Att vara god man/förvaltare Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av föräldrabalkens bestämmelser (11:4 och 11:7).

Läs mer

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Att vara God man eller Förvaltare Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Innehåll 1. Vem får god man eller förvaltare?...3 2. Skillnaden mellan god man och förvaltare...4 3. Dina första uppgifter...5

Läs mer

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23 Anvisningar för god man och förvaltare Reviderad 2012-01-23 Dnr 2/26 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Besöksadress: Postadress: Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Nyköpings- Oxelösunds

Läs mer

Överförmyndarnämnd. Ställföreträdarskap Översiktlig kurs

Överförmyndarnämnd. Ställföreträdarskap Översiktlig kurs Ställföreträdarskap Översiktlig kurs Innehållsförteckning 1 God man (FB 11:4)... 4 2 Förvaltare (FB 11:7)... 4 3 Innan åtagande av uppdrag som god man eller förvaltare... 5 4 Hur påbörjas ett uppdrag?...

Läs mer

En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE

En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE 1 En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE 2 Innehåll Vem kan då bli god man?... 3 Förordnandet... 3 Upplysningar till överförmyndarnämnden... 3 God man... 4 Förvaltare... 4 Vad god man- eller

Läs mer

2014-01-22 Ön 195/2012. Riktlinjer för arvode och ersättning till ställföreträdare Örebro kommun

2014-01-22 Ön 195/2012. Riktlinjer för arvode och ersättning till ställföreträdare Örebro kommun 2014-01-22 Ön 195/2012 Riktlinjer för arvode och ersättning till ställföreträdare Örebro kommun Innehållsförteckning Riktlinjer för arvode och ersättning till ställföreträdare...3 1 Ställföreträdare har

Läs mer

Välkommen att arbeta som. God man/förvaltare

Välkommen att arbeta som. God man/förvaltare Välkommen att arbeta som God man/förvaltare Innehållsförteckning 1. Överförmyndarnämnden 2. Vem kan bli god man? 2.1 Förordnandet 2.2 Upplysningar till överförmyndarnämnden 3. God man 4. Förvaltare 5.

Läs mer