Årsräkning, redogörelse och arvode

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsräkning, redogörelse och arvode"

Transkript

1 Redovisning av ekonomi Årsräkning, redogörelse och arvode Varje år ska du redovisa huvudmannens ekonomi och ditt uppdrag i en årsräkning och en redogörelse. Dessa lämnar du in till överförmyndaren före den 1 mars varje år.

2 Instruktion till årsräkning Den här instruktionen vägleder dig i att fylla i årsräkningen. Läs även texten Att tänka på vid redovisningen på årsräkningens baksida. Där finns viktig information för att fylla i årsräkningen på ett korrekt sätt. Underlag som ska bifogas årsräkningen Följande underlag ska du bifoga när du lämnar in årsräkningen. Inkomster under året Utgifter under året Kontrolluppgifter avseende pension och andra skattepliktiga inkomster. Underlag för bostadsbidrag eller bostadstillägg. Besked om slutlig skatt samt skattekontoutdrag från Skatteverket. Underlag för övriga skattepliktiga respektive icke skattepliktiga inkomster. Kontoutdrag från bank som visar transaktionerna för hela redovisningsperioden. OBS! I de fall det inte framgår av kontoutdrag vad girobetalningen avser, ska kopior på betalorderna bifogas. Kvittenser på överlämnade privata medel, om det inte klart framgår av kontoutdragen att överföring skett till huvudmannens eget konto (visa att huvudmannen är kontoinnehavare på aktuellt konto). Kontoutdrag från Skatteverket som visar inbetalning av skatt och sociala avgifter, i de fall huvudmannen betalar arvodet eller del därav. Försäkringsbesked avseende hemförsäkring (försäkringsställe ska framgå) Övriga utgifter ska alltid specificeras på särskild bilaga. I de fall det inte klart framgår av kontoutdraget vad betalningen avser ska du bifoga annat underlag. Tillgångar/skulder per den 31 december alternativt per upphörandedatum Årsbesked avseende samtliga tillgångar och skulder. Taxeringsbevis avseende fastighet. Underlag för eventuella andra tillgångar. Skicka in rätt underlag!

3 Rekommendation för hänvisning på kontoutdrag Alla poster på årsräkningen har ett särskilt nummer. Markera bifogade underlag och kontoutdrag över inkomster och utgifter med numren. Utgå från kontoutdragen vid summering av årets transaktioner. Gå igenom kontoutdraget, händelse för händelse, och bestäm vilken post i årsräkningen som respektive inkomst och utgift hamnar i. Skriv in postens nummer i kontoutdraget som du skickar in till oss. Markera underlag och kontoutdrag över inkomster och utgifter med de nummer som finns på årsräkningen.

4 Tidsperiod Ange den tidsperiod som årsräkningen avser. Första redovisningsperioden gäller från och med det datum du fick uppdraget till och med 31 december. Om uppdraget fortsätter redovisar du 1 januari till 31 december för kommande år. Exempel: Om du blev förordnad som god man eller förvaltare den 1 oktober ska du redovisa för oktober, november och december, inte hela året. Du redovisar för den del av föregående år som du var förordnad som god man eller förvaltare. Börja med att fylla i sidan 3 i årsräkningen Inkomster under perioden 1. Pension, brutto Fyll i pension och/eller andra skattpliktiga ersättningar som huvudmannen fått under redovisningsperioden. Ange bruttobeloppet, det vill säga före skatt. 2. Lön, brutto Fyll i eventuell lön. Ange bruttobeloppet, det vill säga före skatt. 3. Räntor, brutto Fyll i eventuell bankränta per den 31 december som finns på årsbeskedet. Ange bruttobeloppet, det vill säga före skatt.

5 4. Utdelning av aktier, värdepapper Fyll i utdelning av aktier som betalats ut till huvudmannens konto under redovisningsperioden. Ange bruttobeloppet, det vill säga före skatt. Observera att du inte ska ange utdelning av fonder här eftersom de normalt återinvesteras i fonden. 5. Bostadstillägg/bostadsbidrag Fyll i bostadstillägg/bostadsbidrag som din huvudman fått under redovisningsperioden. Tänk på att utbetalningarna kan ha ändrats under perioden. 6. Skattefria inkomster Fyll i eventuella andra skattefria inkomster som din huvudman fått under redovisningsperioden, till exempel handikappersättning. 7. Skatteåterbäring Fyll i eventuell skatteåterbäring. 8. Övriga inkomster eller vinst vid försäljning av tillgångar Fyll i det belopp som du räknar fram under Försäljning av fastighet, bostadsrätt, på sida 2 i årsräkningen. Har en fastighet sålts med vinst fyller du i vinsten här. Det kan också vara inkomster i form av arv eller gåva. Utgifter under perioden 9. Preliminär och kvarstående skatt Fyll i preliminärskatten på huvudmannens inkomster (pension och lön), skatter på ränteinkomster och eventuell aktieutdelning samt kvarskatt. 10. Räntekostnader och amortering Fyll i räntekostnader och avbetalning av huvudmannens skulder samt om det gjorts utmätning från pension. 11. Hyra, omvårdnadsavgifter Fyll i utgifter som avser hyra och omvårdnadsavgift under redovisningsperioden. 12. Privata/överlämnade medel Fyll i den summa pengar som du lämnat till huvudmannen eller någon annan som fickpengar. Styrk överlämnade kontanter med kvittenser som mottagaren skrivit under. Du ska inte bifoga kvitton från boende eller liknande. Om privata medel överförs till ett konto som huvudmannen disponerar själv, markerar du detta på kontoutdraget med nummer 12. Om det inte tydligt framgår av kontoutdraget att pengarna förts över till privata medelskontot, behöver du komplettera med kontoutdrag över huvudmannens privata medelskonto.

6 13. Läkare, medicin m.m. Fyll i de utgifter som huvudmannen haft för läkare, medicin, tandläkare och fotvård. 14. TV, telefon, el Fyll i utgifter för TV, telefon och el. 15. Arvode till god man/förvaltare, brutto Fyll i eventuellt uttaget arvodet till god man eller förvaltare under perioden. Du ska fylla i bruttobeloppet, det vill säga före skatt. 16. Soc. avgifter på arvodet Fyll i de sociala avgifterna på arvodet som är inbetalda till Skatteverket. 17. Övriga utgifter eller förlust vid försäljning av tillgångar Redovisa de övriga utgifter som huvudmannen haft och som inte redovisats under annan rubrik. Dessa ska du alltid specificera i en bilaga. Om en fastighet sålts med förlust tar du här upp summan som du räknat ut under Försäljning av fastighet på sidan 2 i årsräkningen 18. Hemförsäkring Redovisa utgiften för huvudmannens hemförsäkring. Tänk på vid överföringar Kom ihåg att när det handlar om överföringar mellan olika konton, fonder eller andra tillgångar är det varken en inkomst eller en försäljning. Tänk på dina egna fickor. Om dina tillgångar består av två femmor i ena byxfickan och du tar upp en femma och stoppar över den i den andra fickan så har du fortfarande 10 kronor i totala tillgångar. Ingenting har egentligen hänt med dina tillgångar, det har varken blivit mer eller mindre. Undantag! Om huvudmannen har ett privata medelskonto, dit du endast för över privata medel: Kontot ska hållas utanför redovisningen. Därför redovisar du de totala överföringarna till detta konto i utgiftsposten privata medel. Tillgångar enligt 31 december alt. per upphörandedagen Fyll i huvudmannens tillgångar per redovisningsperiodens sista dag. Bifoga besked från bank som styrker beloppen. Om huvudmannen har ett eget konto för hantering av privata medel som han eller hon disponerar själv ska du inte redovisa det Gå till sidan 2 i årsräkningen

7 Eventuella förtydliganden eller noteringar Här kan du förtydliga redovisningen med ytterligare information eller förklaringar. Om det inte får plats kan du bifoga en bilaga. Försäljning av fastighet, bostadsrätt Räkna ut vinst eller förlust vid försäljning av fastighet. Du får fram vinsten eller förlusten genom att ta skillnaden mellan försäljningssumman och taxeringsvärdet fastigheten hade i föregående årsräkning eller förteckning. Om det blir vinst för du över den till sidan 3 i rutan Övriga inkomster eller vinster vid försäljning av tillgångar (vid nummer 8). Om det blir förlust för du istället över det till sidan 3 i rutan Övriga utgifter eller förlust vid försäljning av tillgångar (vid nummer 17). Värdeförändring av värdepapper, fonder och fastigheter Värde vid periodens början Ange summan av fonder och andra värdepapper i föregående årsräkning eller förteckning. Inköp under perioden Om du har gjort inköp av fonder eller andra värdepapper för din huvudman så summerar du värdet av de genomförda inköpen och anger det här. Du ska inte ta med utdelning i fonder som inköp, om utdelningen återinvesteras i fonden. Utdelning av värdepapper anger du inte här utan på sidan 3 i årsräkningsblanketten (nummer 4). Försäljning under perioden Om du har sålt fonder eller andra värdepapper för din huvudman summerar du värdet av de genomförda försäljningarna och anger det här. Summa Räkna ut summan och ange värdet i rutan där det står ett A. Värde vid periodens slut Lägg ihop marknadsvärdet av fonder och värdepapper som huvudmannen har vid periodens slut. Du anger värdet i rutan B. Värdeförändringen är För att få fram värdeförändringen tar du B minus A. Om du får ett positivt värde har det skett en värdeökning. Blir det däremot ett negativt värde har det skett en värdeminskning. Förändringen av taxeringsv. under perioden Om taxeringsvärdet på fastigheten har ändrats så räknar du ut värdeförändringen här. Fyll i

8 taxeringsvärdet enligt föregående årsräkning eller förteckningen i ruta C och aktuellt värdet i ruta D. Ta sedan värdet i ruta D minus värdet i C. Om du får ett positivt värde har det skett en värdeökning. Får du ett negativt värde har det skett en värdeminskning. Skuldöversikt Ange huvudmannens kända skulder vid periodens slut och eventuellt nya skulder. Räkna ner summorna i kolumnerna på sidan 3. Gå därefter till sidan 1 Notera! Du får inte skuldsätta din huvudman utan överförmyndarens samtycke. Du får alltså inte redovisa pengar som du eventuellt lagt ut för din huvudman och sedan inte reglerat som en skuld. Dels för att det krävs överförmyndaren samtyckte för upptagande av lån, dels för att du som god man eller förvaltare inte får blanda ihop dina egna tillgångar med huvudmannens. Du ska skilja på din egen och huvudmannens ekonomi. Sammanställning Tillgångar enligt föregående årsräkning eller förteckning Fyll i summan av tillgångarna från förteckningen alternativt föregående årsräkning eller tidigare god mans eller förvaltares sluträkning. Observera att du inte ska ändra värdet som du överför från tidigare redovisningar. Inkomster under perioden Fyll i de totala inkomsterna från sidan 3. Utgifter under perioden Fyll i de totala utgifterna från sidan 3. Värdeförändring, ökning/minskning Här fyller du i värdeökning eller värdeminskning på värdepapper, fonder och fastigheter från sidan 2.

9 Summa A Räkna fram summa A genom att summera sammanställningen. Summa A är de tillgångar som finns kvar vid periodens slut om du räknat rätt hela vägen. För De sammanlagda över summorna från summorna sidan två för och du tre till över sammanställningen till på förteckningens förstasidan. förstasida. Tillgångar enligt 31 december alt. per upphörandedag (överförs från sidan 3) Summa B är summan av de tillgångar som din huvudman har vid periodens slut. Summan överförs från sidan 3 i årsräkningen. Om redovisningen är korrekt bli summa B lika med summa A. Skulder per 31 december alt. upphörande datum (överföres från sidan 2) Här fyller du i de skulder som huvudmannen har vid periodens slut. Glöm inte att underteckna!

10 Arvode och redogörelse för utfört arbete I samband med att du lämnar in årsräkningen ska du lämna in en redogörelse för ditt uppdrag (oavsett om du begär arvode eller inte). På årsredogörelseblanketten redogör du för vad som skett i uppdraget. Blanketten finns att hämta på Bedömning av arvodet De uppgifter du lämnar i redogörelsen ligger till grund för bedömningen av arvodet. Arvodet är en procentsats av aktuellt prisbasbelopp*. Storleken på arvodet beror på uppdragets karaktär, omfattning och krav på engagemang. Vid beslut om arvode utgår överförmyndaren från Sveriges kommuner och landstings rekommendationer.

11 För aktuellt prisbasbelopp (pbb), besök Staden betalar arvodet Om huvudmannens skattepliktiga inkomst understiger 2,65 pbb och/eller tillgångar understiger 2 pbb. Huvudmannen betalar arvodet Om huvudmannens skattepliktiga inkomst överstiger 2,65 pbb och/eller tillgångar överstiger 2 pbb. Förlorad arbetsinkomst Schablonkostnadsersättning Faktisk kostnadsersättning Reseersättning Extra arvode - Ersättning i samband med till exempel fastighetsförsäljning, avveckling av bostad, arvskifte, skuldsanering och medverkan vid domstolshandling. Medges efter styrkande av löneavdrag, dock max 200 kr/timme. Avser bland annat ersättning för parkeringsavgifter, porto, telefon, kuvert och ev. trängselskatt. Ersättningen är på 2 procent av pbb. Får inte tas ut löpande under året, utan ska yrkas på årsredogörelsen. Bifoga kvitton. Får inte tas ut löpande under året, utan ska yrkas på årsredogörelsen. I resejournalen på redogörelsens baksida redovisar du datum, färdväg och syfte med resan. Resor med bil ersätts med kr/mil och resor med kollektivtrafik ersätts med faktisk utgift mot underlag. Får inte tas ut löpande under året. Överförmyndaren kan endast besluta om ersättning för resor som krävts för att fullgöra uppdraget som ställföreträdare. Ett tydligt syfte med varje resa måste därför anges för att resan ska kunna ersättas. Vid längre resor ska du kontakta överförmyndaren skriftligen i förväg. För att få extra timersättning ber vi att du skriftligen kontaktar överförmyndaren i förväg om rimlig tidsåtgång. Timersättning bestäms efter uppgiftens art. Ersättningen yrkas på årsredogörelsen. - Ange datum, antal timmar och arbetsuppgifter.

12 Tänk på när du lämnar in årsräkning och redogörelse Du ska lämna årsräkning och redogörelse till Överförmyndarförvaltningen före 1 mars varje år. Läs instruktionerna och var noggrann med att bifoga rätt underlag. Det underlättar och snabbar på vårt arbete. Blanketter finns att hämta på * Prisbasbeloppet är en grund för beräkningar inom den allmänna försäkringen. Regeringen räknar fram beloppet årligen. Se mer på

Anvisningar till årsräkning 2014/sluträkning 2015

Anvisningar till årsräkning 2014/sluträkning 2015 ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHETEN STENUNGSUND ORUST LILLA EDET TJÖRN Anvisningar till årsräkning 2014/sluträkning 2015 Det första du bör göra är att ta fram föregående årsräkning och läsa igenom det följebrev

Läs mer

Anvisning till a rsra kning/slutra kning 2013

Anvisning till a rsra kning/slutra kning 2013 Anvisning till a rsra kning/slutra kning 2013 Först och främst: ta fram förra årets årsräkning och kolla vad utgående värdet av din huvudmans tillgångar var då? Ingående belopp för årets årsräkning skall

Läs mer

Anvisningar för års- och sluträkning

Anvisningar för års- och sluträkning Sida 1(8) Anvisningar för års- och sluträkning Dokumenttyp Anvisning Beslutad av Administrativ chef Fastställd 2011-12-16 Granskad Dokumentansvarig Kommunledningskontoret Gäller för Ställföreträdare Reviderad

Läs mer

Handbok redovisning för gode män och förvaltare Överförmyndarnämnden i Åtvidabergs kommun

Handbok redovisning för gode män och förvaltare Överförmyndarnämnden i Åtvidabergs kommun Handbok redovisning för gode män och förvaltare Överförmyndarnämnden i 2011-11-11 Sida 2(30) Innehållsförteckning Inledning... 4 1 Ställföreträdarens skyldigheter... 5 2 Blanketter för förteckning, årsräkning

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Anvisningar för års- och sluträkning.

Anvisningar för års- och sluträkning. Anvisningar för års- och sluträkning. Enligt föräldrabalken (FB) är ställföreträdare- d.v.s. gode män, förvaltare och förordnade förmyndare skyldiga att lämna en årsräkning till överförmyndaren. Legala

Läs mer

Anvisningar för års- och sluträkning

Anvisningar för års- och sluträkning Anvisningar för års- och sluträkning Enligt föräldrabalken (FB) är ställföreträdare- d.v.s. gode män, förvaltare och förordnade förmyndare skyldiga att lämna en årsräkning till överförmyndaren. Legala

Läs mer

Riktlinjer för ställföreträdare

Riktlinjer för ställföreträdare 1 (6) Överförmyndarnämnden Riktlinjer för ställföreträdare Med ställföreträdare menas i detta dokument god man, förvaltare och särskilt förordnad förmyndare. En ställföreträdare har alltid samma skyldigheter

Läs mer

Årsräkning/sluträkning

Årsräkning/sluträkning Årsräkning/sluträkning Insändes senast 1 mars till Överförmyndarnämnden Värmdö Vaxholm Kalenderår Del av år, datum, från och med till och med Huvudman Namn Personnummer Adress Postnummer Postort Vistelseadress,

Läs mer

VÄLKOMMEN SOM GODMAN/FÖRVALTARE

VÄLKOMMEN SOM GODMAN/FÖRVALTARE Överförmyndaren VÄLKOMMEN SOM GODMAN/FÖRVALTARE Innehåller: Överförmyndaren informerar Släktutredning Checklista till årsräkning Årsräkning Snabbfakta om skatter Försäljning av fastighet, tomträtt eller

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

Information om uppdrag som god man eller förvaltare

Information om uppdrag som god man eller förvaltare Information om uppdrag som god man eller förvaltare Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö Foto framsida: bildarkivet.se Tryck: Haninge kommuns tryckeri,

Läs mer

God man och förvaltare

God man och förvaltare God man och förvaltare En handbok Version 2015.1 KARLSTADS-HAMMARÖ ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Överförmyndarverksamheten I varje kommun finns enligt lag en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Överförmyndaren

Läs mer

Handbok för Ställföreträdare. Information angående God man/förvaltares uppdrag

Handbok för Ställföreträdare. Information angående God man/förvaltares uppdrag Handbok för Ställföreträdare Information angående God man/förvaltares uppdrag 2 (21) Innehållsförteckning Handbok för Ställföreträdare... 1 Innehållsförteckning... 2 1. Överförmyndarverksamheten... 3 2.

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för god man, förvaltare och förmyndare God man, förvaltare och förmyndare 1 Fastställt av: Överförmyndarnämnden Datum: 14 juni 2011 För

Läs mer

Överförmyndarnämndens regler

Överförmyndarnämndens regler Överförmyndarnämndens regler 088:7 Överförmyndarnämndens regler Fastställt av Överförmyndarnämnden 14 juni 2011, reviderade 9 december 2014 Gäller till och med 2018. God man, förvaltare och särskilt förordnad

Läs mer

Välkommen. till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad!

Välkommen. till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad! Välkommen till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad! 2009 Syftet med denna information är att ge Dig en vägledning och ett stöd i det kommande arbetet. INNEHÅLL Allmänt om god man/förvaltare

Läs mer

Välkommen som God man/förvaltare. Överförmyndarnämnden

Välkommen som God man/förvaltare. Överförmyndarnämnden Välkommen som God man/förvaltare Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning Välkommen 3 Att vara god man/förvaltare 4 Dina första uppgifter 5 Så här fyller du i förteckningsblanketten 6 Dina övriga uppgifter/skyldigheter

Läs mer

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Att vara God man eller Förvaltare Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Innehåll 1. Vem får god man eller förvaltare?...3 2. Skillnaden mellan god man och förvaltare...4 3. Dina första uppgifter...5

Läs mer

Information om uppdraget som god man och förvaltare

Information om uppdraget som god man och förvaltare Överförmyndarnämnden Information om uppdraget som god man och förvaltare 1. Att vara god man/förvaltare Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av föräldrabalkens bestämmelser (11:4 och 11:7).

Läs mer

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23 Anvisningar för god man och förvaltare Reviderad 2012-01-23 Dnr 2/26 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Besöksadress: Postadress: Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Nyköpings- Oxelösunds

Läs mer

Huvudman/Omyndig Namn Personnummer Telefonnummer. Gatuadress Postnummer Postadress. Vistelseadress Postnummer Postadress

Huvudman/Omyndig Namn Personnummer Telefonnummer. Gatuadress Postnummer Postadress. Vistelseadress Postnummer Postadress ÖVERFÖRMYNDARENHETEN Årsräkning år Sluträkning Huvudman/Omyndig Namn Personnummer Telefonnummer Gatuadress Postnummer Postadress Vistelseadress Postnummer Postadress God man/förvaltare/förmyndare Namn

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

Välkommen att arbeta som. God man/förvaltare

Välkommen att arbeta som. God man/förvaltare Välkommen att arbeta som God man/förvaltare Innehållsförteckning 1. Överförmyndarnämnden 2. Vem kan bli god man? 2.1 Förordnandet 2.2 Upplysningar till överförmyndarnämnden 3. God man 4. Förvaltare 5.

Läs mer

En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE

En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE 1 En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE 2 Innehåll Vem kan då bli god man?... 3 Förordnandet... 3 Upplysningar till överförmyndarnämnden... 3 God man... 4 Förvaltare... 4 Vad god man- eller

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

Information om uppdrag som god man för ensamkommande barn

Information om uppdrag som god man för ensamkommande barn ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN JANUARI 2015 Information om uppdrag som god man för ensamkommande barn Ett ensamkommande barn är en person under 18 år som kommer till Sverige utan sina föräldrar eller annan legal

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av projektstöd inom Leader. Kontakta gärna

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

Användarmanual Godman Redovisning 2015

Användarmanual Godman Redovisning 2015 Version 2015 rev1 Användarmanual Godman Redovisning 2015 Denna användarmanual kan ha reviderats. Du hittar alltid aktuell manual på hemsidan. Där finner du även instruktionsfilmer och andra nyttiga tips.

Läs mer