Förvalta egendom. En guide för dig som sköter någon annans ekonomi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvalta egendom. En guide för dig som sköter någon annans ekonomi"

Transkript

1 Förvalta egendom En guide för dig som sköter någon annans ekonomi

2

3 En guide för dig som sköter någon annans ekonomi Den här broschyren är ett stöd för dig som ställföreträdare med uppdrag att förvalta en huvudmans ekonomi. Med begreppet ställföreträdare avses dig som har uppdrag som god man, förvaltare, legal förmyndare (förälder), förordnad förmyndare, medförmyndare eller särskilt förordnad vårdnadshavare. Med huvudman avses en person över 18 år med god man eller förvaltare eller ett barn under 18 år. Din skyldighet att förvalta huvudmannens ekonomi innebär: göra upp en budget och om möjligt gå igenom denna med huvudmannen ansöka om ekonomisk ersättning för huvud mannen (som till exempel pension, bostadstillägg, fonder eller ekonomiskt bistånd) betala räkningar på ett så enkelt och kostnadseffektivt sätt som möjligt, helst via autogiro eller internetbank fördela privata medel (fickpengar) till huvudmannen se till att huvudmannens pengar används till hans eller hennes nytta. Som ställföreträdare för en vuxen måste du därför hålla dig à jour med huvudmannens personliga förhållanden genom att regelbundet besöka huvudmannen. förvalta kapital, värdehandlingar, fastigheter och andra tillgångar så att de ger tillräcklig trygghet och skälig avkastning se till att pengar och värdepapper som tillhör huvudmannen förvaras så att de inte blandas ihop med någon annans tillgångar föra löpande redovisning över din förvaltning spara kvitton, verifikationer och andra underlag för din förvaltning redovisa din förvaltning till överförmyndarnämnden genom förteckning, årsräkningar och sluträkning forts på nästa sida 3

4 ÖVERFÖRMYNDARSPÄRR Som god man, förvaltare och förordnad förmyndare (inte förälder) ska du alltid meddela banken att alla huvudmannens konton, utom det konto som du disponerar för att kunna betala räkningarna och andra löpande utgifter, ska förses med en så kallad överförmyndarspärr. En överförmyndarspärr innebär att du som ställföreträdare inte kan ta ut pengar från kontot utan överförmyndarnämndens skriftliga samtycke. Vid förvaltarskap gäller spärren även för huvudmannen själv. Om du behöver göra uttag från ett överförmyndarspärrat konto måste du ansöka om det skriftligen. I ansökan ska ändamålet för uttaget anges. Din ansökan ska även undertecknas av huvudmannen, om han eller hon förstår vad saken gäller. Om ansökan gäller ett barn som fyllt 16 år ska även barnet underteckna ansökan. Till ansökan ska bifogas en specifikation av de beräknade kostnaderna som föranlett behovet av uttag eller kopia av faktura. Som god man eller förvaltare för vuxen ska du se till att räkningskontot, som inte är överförmyndarspärrat, inte har ett högre saldo än cirka kronor efter att månadens räkningar är betalda. Överskjutande medel ska du överföra till överförmyndarspärrat konto. BANKFACK Om din huvudman har ett bankfack ska du i närvaro och med hjälp av en banktjänsteman göra en inventarielista över innehållet i bankfacket. Om huvudmannen förstår vad saken gäller krävs hans eller hennes samtycke om du ska få tillträde till bankfacket. Ingenting ska som regel tas ut ur bankfacket. Om du hittar kontanter i bankfacket ska de sättas in på huvudmannens bankkonto. Finns det förslutna brev i bankfacket får de inte öppnas. Inventarielistan ska du lämna till överförmyndarnämnden i samband med din redovisning. LÖPANDE RÄKENSKAPER Som ställföreträdare ska du löpande under året föra räkenskaper över din förvaltning av huvudmannens ekonomi. Dina löpande räkenskaper underlättar när du ska upprätta årsräkningen till överförmyndarnämnden. På malmo.se/ blankettertjanster hittar du en Excel-fil som du kan använda för din löpande redovisning (scrolla ner längst ner på sidan, till rubriken Överförmyndarärenden). FÖRBUD MOT GÅVOR Du som förordnad förmyndare, god man eller förvaltare får inte ge bort huvudmannens egendom om det inte är fråga om personliga presenter. Som personliga presenter räknas julklappar och födelsedagspresenter vars värde motsvarar huvudmannens ekonomiska villkor. Det kallas för gåvoförbud och innebär att du inte heller kan ge bort en gåva med överförmyndarnämndens samtycke. En huvudman som har god man kan själv ge gåvor under förutsättning att hans eller hennes hälsotillstånd är sådant att han/hon självständigt kan förstå konsekvenserna av sitt handlande och ge uttryck för sin vilja. Om huvudmannen behöver praktisk hjälp med en gåva ska du undvika att medverka. Huvudmannen får be en annan person om hjälp. FÖRBUD MOT SAMMANBLANDNING AV EKONOMIER Enligt lag är det förbjudet för dig som god man eller förvaltare att sammanblanda din egen ekonomi med huvudmannens. Därför ska alla huvudmannens utgifter hanteras direkt från hans eller hennes konto, oavsett om det gäller betalning av räkningar eller överlämnande av kontanter för privata utgifter. Eventuella inköp åt huvudmannen ska ske med hans eller hennes pengar. Du får inte använda dina egna post- eller bankgiron när du betalar huvudmannens räkningar. Om du i undantagsfall har tvingats att göra ett utlägg, ska detta regleras snarast möjligt för att undvika sammanblandning. Det är inte heller tillåtet att du som ställföreträdare lånar ut pengar till huvudmannen! PRIVATA MEDEL Du ska som god man och förvaltare se till att huvudmannen får pengar till privata utgifter, så kallade privata medel. Som förordnad förmyndare för ett barn måste du bedöma hur mycket fickpengar barnet kan hantera med stigande ålder och mognad, och om barnet ska ta emot pengarna genom banktransaktion eller kontant. Om huvudmannen klarar att själv hantera pengar och göra inköp lämnar eller överför du privata medel direkt till honom eller henne. Om du överlämnar kontanter skriver huvudmannen under en kvittens (med beloppet i siffror och bokstäver samt datum) att han/hon tagit emot pengarna. Om du överför pengar till huvudmannens eget konto för privata medel, verifierar du överföringen i din redovisning genom kontoutdrag. Du ska aldrig begära redovisning från huvudmannen över vad han eller hon gör med de pengar du lämnat eller fört över. Det gäller även för ett barn som får fickpengar från en förordnad förmyndare. Ni bör försöka komma överens om att huvudmannen inte tar ut pengar från räkningskontot som du sköter den löpande ekonomin från. Om huvudmannen har tagit ut pengar från räkningskontot måste det styrkas med en kvittens eller underlag från bank. 4

5 Om huvudmannen inte själv kan göra inköp kan du lämna privata medel till exempelvis boende- eller hemtjänstpersonal, anhörig eller någon annan som sköter huvudmannens inköp. Om du överlämnar kontanter ska den som tar emot pengarna skriva under en kvittens till dig med beloppet i siffror och bokstäver samt datum. Följ regelbundet upp och begär in kvitton som visar att huvudmannen får nytta av de pengar du har överlämnat till någon annan än huvudmannen själv. Om boende- eller hemtjänstpersonal tar emot kontanter eller får tillgång till ett särskilt bankkonto för huvudmannens privata medel är personalen skyldig att föra en kassabok. Du har en skyldighet att regelbundet granska bokförda transaktioner i kassaboken. Med din namnunderskrift godkänner du granskade transaktioner och mottagande av kvitton/signeringslista för hantering av privata medel och kopia på kassaboken från boendet. I kassaboken anger du Godkänner granskade transaktioner samt erkänner mottagande av verifikationsunderlag och kassabokens kopia. Kassaboken ska granskas minst en gång per halvår, men helst varje månad. än gemensamma hushållskostnader ska redovisas med kvitton och verifikationer. På Konsumentverkets hemsida finns uträkningar på gemensamma hushållskostnader, se konsumentverket.se och sök på koll på pengarna. ARV, KÖP OCH FÖRSÄLJNING AV BOSTADSRÄTT ELLER FASTIGHET Tänk på att överförmyndarnämnden måste godkänna arvskiftet om huvudmannen ska ärva. Överförmyndarnämndens tillstånd behövs även när huvudmannen ska sälja eller köpa en bostadsrätt/fastighet. Även i de fall huvudmannen är delägare i bostadsrätt/fastighet genom att vara delägare i ett dödsbo, kräver en försäljning av bostadsrätten/fastigheten i dödsboet överförmyndarnämndens godkännande. Se särskilt informationsmaterial om detta på malmo.se/overformyndare. Om du vid granskningen ser att det inte verkar stämma och misstänker att medlen inte hanterats på rätt sätt bör du vända dig till chefen för huvudmannens eller barnets boende. Vid misstanke om brott ska en polisanmälan göras. Du bör även kontakta Avdelningen för överförmyndarärenden och skicka en kopia av polisanmälan till avdelningen. Om du själv gör inköp åt huvudmannen ska du alltid spara kvitton. Eventuella inköp åt huvudmannen ska ske med hans eller hennes egna medel. Om du i undantagsfall har tvingats att göra ett utlägg ska detta regleras snarast möjligt, eftersom det inte är tillåtet att sammanblanda din egen ekonomi med huvudmannens. Det är inte heller tillåtet att skuldsätta huvudmannen. GEMENSAMMA HUSHÅLLSKOSTNADER Om din huvudman delar bostad med en anhörig har de av naturliga skäl en del gemensamma hushållskostnader, som till exempel hyra, el, telefon och mat. Som god man/ förvaltare behöver du då räkna ut hur mycket pengar som huvudmannen ska bidra med per månad för de gemensamma kostnaderna och göra upp en budget för det. Utifrån budgeten betalar huvudmannen samma summa varje månad till den person i hushållet som betalar de gemensamma räkningarna. Du behöver inte redovisa fakturor och kvitton för de gemensamma utgifter som ryms inom budgeten. I årsräkningen redovisar du hur mycket huvudmannen totalt har överfört för de gemensamma hushållskostnaderna under året. Du ska lämna in budgeten till överförmyndarnämnden så fort det är möjligt efter att du blivit god man/förvaltare. Observera att alla andra utgifter 5

6 Förteckning En förteckning är en redovisning över vilka tillgångar och skulder huvudmannen hade den dag du utsågs till ställföreträdare. En sådan förteckning ska du lämna in inom två månader efter att du utsetts till ställföreträdare. Om du som legal förmyndare (förälder) blivit redovisningsskyldig eftersom ditt barns tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp ( kr år 2015) ska du lämna in förteckning inom en månad från att tillgångarna översteg detta gränsvärde. Om du har svårt att få fram uppgifter om huvudmannens ekonomi med hjälp av huvudmannen själv kan du begära information från till exempel banker, försäkringsbolag eller myndigheter som Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten, beroende på vilket konto pensionen betalas ut till. En blankett för förteckning finns att hämta längst ner på malmo.se/blankettertjanster, under rubriken Överförmyndarärenden. VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ NÄR DU FYLLER I EN FÖRTECKNING Nedanstående information bygger på förteckningsblanketten. Du behöver därför ha blanketten framför dig. En exempelblankett finns i slutet på denna broschyr. Observera att du måste underteckna förteckningen på heder och samvete. Det gör du i ruta 4 på förteckningsblankettens andra sida. 4) Härmed intygas på heder och samvete att de uppgifter som lämnats i denna förteckning är riktiga: Malmö Ot/Datum Maria Johansson Underskrift god man/förvaltare/förmyndare Namnförtydligande god man/förvaltare/förmyndare Överst i ruta 7 på förteckningens andra sida fyller du i det datum förteckningen avser, det vill säga den dag ditt uppdrag började. I samma ruta fyller du sedan i de tillgångar som huvudmannen då hade på bankkonton. 7) TILLGÅNGAR PER DEN Bank Kontonummer Belopp Spärr Swedbank Handelsbanken Ja Övrigt A. Summa De tillgångar som fanns på bankkonton redovisas i ruta 7 i förteckningen. Tänk på att bankmedlen ska redovisas exklusive upplupen (=ännu inte utbetald) ränta! 6

7 Alla övriga tillgångar utöver bankkonton ska redovisas i ruta 8 på förteckningen. 8) FASTIGHETER, BOSTADSRÄTTER, VÄRDEPAPPER t.ex: aktier, fonder, obligationer m.m. Tillgångsslag Antal/ andelar Belopp Spärr Fastigheten Malen Fond i fond Ja Här redovisas t.ex. alla bostadsrätter, fastigheter och värdepapper (t.ex. fondkonton, värdepappersdepåer, aktier, kapitalförsäkringar, aktieindexobligationer). B. summa Samtliga skulder som fanns den dag ditt uppdrag började ska redovisas i ruta 9 i förteckningen. 9) SKULDER PER DEN Specifikation Belopp Inkassobolaget Inkassokrav 3533 Underlag till förteckningen Du är som ställföreträdare skyldig att styrka alla uppgifter du anger i förteckningen genom att till förteckningen bifoga: saldobesked avseende den dag ditt om huvudmannen/barnet helt eller delvis uppdrag startade för alla bankkonton äger en bostadsrätt: utdrag ur lägenhets- register från bostadsrättsföreningen samt värdebesked avseende den dag ditt underlag för värdet. Uppgift om uppskattat uppdrag startade för alla värdepapper marknadsvärde kan du kostnadsfritt hämta (t.ex. aktier, fonder, kapitalförsäkringar) via SBAB, sbab.se bevis om överförmyndarspärr på samtliga bevis om att eventuella kontanter har satts konton utom på räkningskontot in på huvudmannens bankkonto bevis om att saldot på räkningskontot inte underlag för skulderna för samtliga överstiger cirka kr fordringsägare. om huvudmannen/barnet helt eller delvis äger en fastighet: taxeringsbevis från Skatteverket 7

8 Årsräkning och sluträkning Årsräkning. Varje år före den 1 mars ska du lämna in en årsräkning till överförmyndarnämnden. Årsräkningen är en sammanställning av din förvaltning av huvudmannens ekonomi under föregående kalenderår, till exempel Om ditt uppdrag startade under föregående kalenderår, till exempel den 2 april 2014, ska årsräkningen i stället avse perioden Sluträkning. När ditt uppdrag som ställföreträdare har upphört (efter beslut i tingsrätten, vid byte av ställföreträdare, för att huvudmannen avlidit eller för att barnet blivit myndigt) är du skyldig att inom en månad inkomma med en sluträkning. Sluträkningen är en sammanställning av din förvaltning av huvudmannens ekonomi från den 1 januari innevarande år fram till dagen för upphörandet. Om året är 2015 och uppdraget upphörde den 3 juni 2015, ska sluträkningen avse perioden Blanketter för årsräkning och sluträkning finns att hämta på malmo.se/blankettertjanster. VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ NÄR DU FYLLER I EN ÅRS- ELLER SLUTRÄKNING Nedanstående information bygger på blanketten för årsoch sluträkning. Du behöver därför ha blanketten framför dig. En exempelblankett finns i slutet på denna broschyr. Börja alltid med att fylla i den aktuella redovisningsperioden längst upp på redovisningsblankettens första sida. enden 1) ÅRSRÄKNING REDOVISNINGSPERIOD 2014 ÅRSRÄKNING/ SLUTRÄKNING SLUTRÄKNING Du måste underteckna års- eller sluträkningen på heder och samvete! Det gör du i ruta 4 på redovisningsblankettens första sida, när du har fyllt i hela blanketten 4) Härmed intygas på heder och samvete att de uppgifter som lämnats i denna års-sluträkning är riktiga. Malmö Ort Maria Johansson Datum Ort Datum God manförvaltares namnteckning God manförvaltares namnteckning 8

9 Tillgångar enligt föregående redovisning TILLGÅNGAR PÅ BANKKONTON I ruta 6 på blankettens andra sida anger du de tillgångar som enligt föregående årsräkning fanns på huvudmannens bankkonton. Om det är den första årsräkningen i ärendet anger du de tillgångar som enligt förteckningen fanns på huvudmannens bankkonto. 6) TILLGÅNGAR DEN 1 JANUARI eller per förordnandedag om ärendet har påbörjats under året (från föregående förteckning) Bank Kontonummer Belopp Spärr ÖFN:s noteringar SEB Nordea Ja Summa tillgångar på bankonton A Summera tillgångarna på bankkontona vid ruta A! ÖVRIGA TILLGÅNGAR Alla övriga tillgångar som huvudmannen hade enligt föregående årsräkning (eller enligt förteckningen, om det är första årsräkningen i ärendet) redovisar du i ruta 7. 7) ÖVRIGA TILLGÅNGAR Fastigheter, bostadsrätter, värdepapper, ex aktier, fonder, obligationer Andelar Belopp Spärr ÖFN:s noteringar Aktier i Bolag A Ja Fond i fond Ja Bostadsrätt Summa fastigheter, värdepapper Summera övriga tillgångar. forts på nästa sida 9

10 INKOMSTER I ruta 8 på redovisningsblankettens andra sida ska du ange summan av alla inkomster som huvudmannen haft under redovisningsperioden. Observera att det är bruttoinkomsterna som tas upp, det vill säga inkomsterna före skatt. Exempel på det som anges i ruta 8 är pension, lön, bostadbidrag/-tillägg, handikappersättning, räntor, skatteåterbäring, aktieutdelningar, fondutdelningar som inte återinvesterats i fonden, köpeskilling efter försäljning av fastighet/bostadsrätt, likvid efter försäljning av värdepapper, erhållen gåva eller arv. 8) INKOMSTER Inkomster (brutto) under period Belopp Pension, lön, sjukersättning Bostadstillägg, bostadsbidrag Handikappsersättning Övriga skattefria inkomster, tex ek. bistånd Räntor/avkastning Försäljning av fondandelar/aktier 1500 Summa inkomster B När du har fyllt i inkomsterna ska du summera dem i ruta B! Tips för att få redovisningen korrekt När du ska redovisa till exempel bostadsbidrag eller tillägg, tänk på att utbetalningarnas storlek kan ha ändrats en eller flera gånger under redovisningsperioden! Överföringar mellan olika bankkonton utgör varken en inkomst eller en utgift. Tänk på dina egna fickor. Om dina tillgångar består av två femmor i ena byxfickan och du tar upp en femma och lägger över den i den andra fickan så har du fortfarande 10 kronor i totala tillgångar. Ingenting har egentligen hänt med dina tillgångar, de har varken blivit större eller mindre. Ett undantag är om huvudmannen har ett särskilt konto dit du endast överför privata medel. Då ska saldot på detta konto hållas utanför redovisningen. De totala överföringarna till detta konto ska istället redovisas i utgiftsposten privata medel. SÄRSKILT OM BARNS INKOMSTER En del bidrag för barn, till exempel studiemedel eller studie-tillägg, betalas bara ut till konto i en förmyndares namn. Du måste då särskilja dina egna medel (och eventuella studiemedel för andra barn) från det aktuella barnets medel. Det gör du genom att snarast överföra studiemedlen till barnets konto och/eller betala ut del av medlen som fickpeng. Du ska alltid bifoga utbetalningsplan från CSN till årsräkningen. Ekonomiskt bistånd betalas ut antingen till barnets eller till förmyndares konto. Som förmyndare kan du besluta att biståndet ska utbetalas till exempelvis ett familjehem. Du behöver visa att utbetalning har skett genom kvittenser eller kontoutdrag. Om biståndet inte betalas till ditt konto som förmyndare ska du ändå bifoga underlag som visar att du har ansökt om ekonomiskt bistånd för barnet. När det gäller barnpension och annan efterlevandepension är huvudprincipen att pensionen ska användas till barnets uppehälle och löpande behov och bara sparas om det finns utrymme för det. Endast barnpension som sparas på barnets konto ska redovisas i årsräkningen. I så fall ska både skattepliktig och skattefri pension redovisas. Om du som förmyndare överför barnpension till ett familjehem eller någon annan som sköter den direkta omvårdnaden ska du förvissa dig om att barnet har en god omvårdnad och får sina behov tillgodosedda. Även om barnpensionen eller en del av den inte ska tas upp i årsräkningen är det lämpligt att du informerar om att den utgår och till vem. Barnbidrag är inte barnets inkomst, utan ett bidrag till vårdnadshavare och ska därför inte tas upp i årsräkningen, såvida bidraget inte sparas på barnets konto. Barn som fyllt 16 år och har lön från eget arbete får själv ha hand om dessa medel. Lönen ska därför inte redovisas i årsräkningen. Det är dock lämpligt att du antecknar att barnet har en lön. 10

11 Summera tillgångarna på kontona enligt A (ruta 6) i blanketten med inkomsterna enligt B (ruta 8) och fyll i summan i ruta 9. 9) Summa tillgångar på konton och inkomster A (p.6) +B (p.8) I exemplet: (ruta 6 A) (ruta 8 B)= UTGIFTERNA I ruta 10 på redovisningsblankettens tredje sida ska du ange summan av alla utgifter som huvudmannen haft under redovisningsperioden. Exempel på utgifter som ska anges i ruta 10 är hyra, sjukvård, tandvård, medicin, telefonabonnemang, TV-avgift, internet, el, försäkring, privata medel, bankavgifter, avdragen preliminärskatt på lön/pension, skatt på ränteinkomst och aktieutdelning, inbetald restskatt, arvode till ställföreträdaren, skatt och sociala avgifter på arvodet, löneutmätning, avbetalning av skulder, köp av fonder/aktier eller andra värdepapper. Om du anger utgifter i kolumnen övriga utgifter, ska du alltid specificera i en bilaga till årsräkningen vad det är för utgifter du har placerat i denna kolumn. 10) UTGIFTER Utgifter under period Belopp Skatt på pension, lön, sjukersättning etc Hyra Telefon, TV, internet, tidningar, el Försäkringar Sjukvård, medicin, läkarkostnader 433 Omvårdnadsavgift/hemtjänst Privata medel Köp av fondandelar/aktier Amorteringar/räntekostnader Bankavgifter, kvarskatt, skatt på ränta 155 Arvode, skatt, sociala avgifter 8500 Övriga utgifter (specificera med bilaga) Summa utgifter C När du har fyllt i alla utgifter ska du summera dem i ruta C! Tips för att få redovisningen korrekt DELA INTE FAKTUROR Observera att du aldrig ska dela upp en faktura i olika poster i årsräkningen. Vid exempelvis redovisning av faktura från Malmö stad för omvårdnadsutgifter ska hela fakturan redovisas antingen under posten för hyra eller under posten för sjukvård eller under posten för omvårdnadsavgifter, men aldrig i olika poster. SÄRSKILT OM BARNS UTGIFTER Alla uttag från överförmyndarspärrade konton ska anges. Det gäller även uttag som en förälder inte måste redovisa kvitton för. Överföringar mellan barnets konton måste också redovisas. Om överföringar görs från ett redovisningskonto i barnets namn till det konto som barnet själv sköter, måste dessa överföringar framgå av redovisningen. 11

12 Summering av tillgångar på årets sista dag eller när ditt uppdrag upphör TILLGÅNGAR PÅ BANKKONTON I ruta 11 på blankettens tredje sida anger du de tillgångar som fanns på huvudmannens/barnets bankkonton den 31 december föregående år. Om det är en sluträkning, anger du istället de tillgångar som fanns på bankkontona på dagen för upphörandet. 11) TILLGÅNGAR DEN 31 DECEMBER eller uppraget upphör Bank Kontonummer Belopp Spärr ÖFN:s noteringar SEB Nordea Ja Summa tillgångar på bankonton D Summera tillgångarna på bankkontona vid ruta D! Observera att om huvudmannen har ett eget konto för hantering av privata medel som han eller hon disponerar själv, ska du inte redovisa saldot på detta konto. ÖVRIGA TILLGÅNGAR Alla övriga tillgångar som huvudmannen hade den 31 december föregående år ska anges i ruta 12. Vid sluträkning anger du istället de övriga tillgångar som fanns på dagen för upphörandet. 12) ÖVRIGA TILLGÅNGAR Fastigheter, bostadsrätter, värdepapper, ex aktier, fonder, obligationer Andelar Belopp Spärr ÖFN:s noteringar Aktier i Bolag A Ja Bostadsrätt Summa fastigheter, värdepapper Summera de övriga tillgångarna. 12

13 Summera utgifterna enligt C (ruta 10) i blanketten med banktillgångarna enligt D (ruta 11) och fyll i summan i ruta 13 13) Summa utgifter och banktillgångar C (p.10) +D (p.11) I exemplet: (ruta 10 C) (ruta 11 D)= Om redovisningen är korrekt ska summan A (ruta 6)+B (ruta 8) vara lika med summan C (ruta 10)+D (ruta 11). Om summan A+B inte är densamma som summan C+D, finns det en differens i din redovisning. Differenser i inlämnade års- eller sluträkningar godtas inte! SKULDER I ruta 14 anger du de skulder huvudmannen hade enligt föregående årsräkning eller, om det är den första årsräkningen i ärendet, enligt förteckningen. Du anger också de skulder huvudmannen hade den 31 december föregående år eller, vid sluträkning, de skulder som fanns på upphörandedagen. Med skulder avses till exempel lån, studielån, krediter, inkassokrav och skulder som gått till Kronofogdemyndigheten. Observera att du inte får skuldsätta huvudmannen utan att först inhämta överförmyndarnämndens tillstånd! Observera också att ett barn aldrig får skuldsättas. 14) SKULDER Långivare Skulder 1 Skulder 2 Bilaga nr Förändring +/- SBAB Bolån Här anger du skulderna enligt föregående årsräkning eller förteckning. Här anger du skulderna per den 31/12 föregående år eller per upphörandedagen. Summa I kolumnen Förändring anger du hur mycket respektive skuld har ökat eller minskat under redovisningsperioden. Summera därefter skulderna och skuldförändringen. forts på nästa sida 13

14 Underlag till årsräkning/sluträkning Du är som ställföreträdare skyldig att styrka alla uppgifter du anger i årsräkningen/sluträkningen genom att bifoga: Års-/saldobesked för samtliga tillgångar och skulder per den 31 december föregående år Taxeringsbevis för fastighet Kontoutdrag för hela den aktuella redovisningsperioden, som visar alla transktioner och vad de avser. (Med hjälp av kontoutdraget kan du enkelt kontrollera att du inte glömt någon inkomst eller utgift i års-/sluträkningen.) Kontrolluppgifter för pension/lön och andra skattepliktiga inkomster Underlag för bostadsbidrag, bostadstillägg, handikappsersättning Underlag för övriga inkomster, till exempel ekonomiskt bistånd Besked om slutlig skatt och skattekontoutdrag från Skatteverket Fakturor Betalordrar, om det inte framgår av kontoutdraget vad varje girobetalning avser Försäkringsbesked för hemförsäkring Privata medel/fickpengar överförda via bank till konto för privata medel styrks med kontoutdrag. Det ska framgå av handlingarna att överföring skett till huvudmannens eget konto Kvittenser för uttag av kontanter som över lämnats till huvudmannen, boendepersonal eller någon annan person Kopia på kassaboken från boende- eller hem tjänstpersonal med bevis om att du har kontrollerat kassaboken löpande under året Kvitton avseende eventuella andra inköp som gjorts för huvudmannen Kontoutdrag från Skatteverket som visar inbetalning av skatt och sociala avgifter, i de fall huvudmannen betalar arvodet eller del av det Underlag för försäljning eller köp av värde- papper, om det har skett under redovisnings perioden Årsbesked avseende skulder Bevis om överförmyndarspärrar på alla konton förutom räkningskontot (syns på bankens årsbesked) När överförmyndarnämnden har granskat årsräkningen behålls årsbesked från bank och underlag som styrker huvudmannens tillgångar och skulder. Det är därför viktigt att du har tagit kopior på dessa handlingar innan du skickar in dem. Resterande underlag får du tillbaka i original. Tänk på att du ska spara alla underlag för den ekonomiska förvaltningen i tre år efter att ditt uppdrag har upphört. 14

15 REDOGÖRELSE När du lämnar in årsräkning eller sluträkning ska du även lämna in en redogörelse för ditt uppdrag. Redogörelseblanketten finns på malmo.se/overformyndare. I redogörelsen beskriver du vad du har gjort i ditt uppdrag under den period som årsräkningen/sluträkningen avser. Om du har utfört några extra åtgärder utöver det normala bör du även redogöra för det. Det är även i redogörelsen som du yrkar arvode för utfört uppdrag. Legala förmyndare (föräldrar) ska inte fylla i någon redogörelse. ARVODET Du som god man, förvaltare eller förordnad förmyndare arbetar frivilligt på din egen tid och är inte anställd av kommunen. Du har rätt till arvode för ditt uppdrag, vilket huvudmannen som huvudregel ska betala själv. Uppdraget som god man, förvaltare eller förordnad förmyndare har ett visst ideellt inslag. Det är överförmyndarnämnden som beslutar om arvode. Det sker en gång om året efter granskning av årsräkningen, eller efter granskning av sluträkning. Du får aldrig själv bestämma hur stort ditt arvode ska vara eller ta ut det på förhand. De uppgifter du lämnar i redogörelsen ligger, tillsammans med övriga uppgifter som överförmyndarnämnden har i ärendet, till grund för överförmyndarnämndens bedömning av arvodet. Legala förmyndare (föräldrar) har inte rätt till något arvode. Storleken på arvodet beror på uppdragets karaktär, omfattning och krav på engagemang. Vid beslut om arvode utgår överförmyndarnämnden från Sveriges kommuner och landstings rekommendationer. Arvodet baseras på procentsatser av aktuellt prisbasbelopp. Extra arvode genom en timersättning kan medges för arbete med anledning av huvudmannens flytt och försäljning och avveckling av bostad. Sådant arvode medges endast för maximalt 20 timmar för 175 konor i timmen. För att kunna få sådan ersättning måste du redogöra för det arbete du har lagt ner med anledning av flytten/avvecklingen av huvudmannens bostad samt ange datum och antal timmar för arbetet. Observera att det aldrig ingår i ditt uppdrag som ställföreträdare att handla mat, hjälpa till att praktiskt genomföra en flytt, städa, gå promenader, fika och följa med på läkarbesök. Du kan aldrig få arvode sådant som inte ingår i ditt uppdrag. Kostnadsersättning Du har som god man, förmyndare eller förordnad förmyndare rätt till ersättning för utgifter som varit nödvändiga för uppdraget, som till exempel kostnader för kuvert, porto och telefonsamtal. Du får dock inte löpande ta ut ersättning för dessa kostnader från huvudmannen. I stället yrkar du ersättning för dessa kostnader i din redogörelse. Överförmyndarnämnden beslutar då om ersättningen. Efter yrkande kan du medges ersättning för de nödvändiga kostnader du haft med anledning av ditt uppdrag genom en schablon på två procent av prisbasbeloppet. Om du har haft kostnader som överstiger denna schablon måste du redovisa dina utgifter genom kvitton eller andra verifikationer från första kronan om du ska kunna få ersättning för de faktiska kostnader du har haft i ditt uppdrag. Ersättning för resor i ditt uppdrag medges inte. Kostnaderna för sådana resor anses täckta av schablonkostnadsersättningen. Endast mycket akuta resor kan medges. Detta gäller dock inte om huvudmannen själv inte bor inom kommunens gränser. Betalningsansvar Om huvudmannens skattepliktiga inkomst överstiger 2,65 prisbasbeloppet och/eller huvudmannens tillgångar överstiger två prisbasbelopp ska huvudmannen betala arvodet och sociala avgifter. Om huvudmannens/barnets skattepliktiga inkomst understiger 2,65 prisbasbelopp och huvudmannens/barnets tillgångar understiger två prisbasbelopp, ska kommunen betala arvodet och sociala avgifter. OM STÄLLFÖRETRÄDAREN AVLIDER Skulle du som ställföreträdre avlida måste ditt dödsbo göra en sluträkning per din dödsdag. Det är viktigt att dödsboet meddelar dödsfallet till överförmyndarnämnden så fort som möjligt. Dödsboet ska redovisa för perioden från den senaste redovisningen fram till dödsdagen. Du bör informera dina närmaste anhöriga om dessa regler och berätta för dem var dina pärmar med verifikationer och liknande finns, så att de kan hitta alla handlingar för att kunna göra en sluträkning om du skulle avlida. Dödsboet får anlita den hjälp som behövs att upprätta sluträkningen. Dödsboet har rätt till ersättning för eventuella kostnader för hjälp med att upprätta sluträkningen. 15

16 FÖRTECKNING ÖVER EGENDOM FÖRTECKNING ÖVER EGENDOM Huvudmannens tillgångar och skulder Huvudmannens/barnets tillgångar och skulder 1) HUVUDMAN/ BARN/ DÖDSBO Namn Personnummer Lisa Svensson Gatuadress Västra torg 1 Postnummer/ Ort Malmö Telefon dagtid/ kvällstid E-post Telefon mobil 2) GOD MAN/ FÖRVALTARE/ FÖRMYNDARE Namn Personnummer Maria Johansson Gatuadress Östra Torg 3 Postnummer/ Ort Malmö Telefon hem Telefon Mobil E-post e-post 3) GOD MAN/ FÖRVALTARE/ FÖRMYNDARE Namn Personnummer Gatuadress Postnummer/ Ort Telefon hem Telefon Mobil E-post 16

17 4) Härmed intygas på heder och samvete att de uppgifter som lämnats i denna förteckning är riktiga: Malmö Ort / Datum Maria Johansson 4) Härmed intygas på heder och samvete att de uppgifter som lämnats i denna förteckning är riktiga: Ort / Datum Malmö Underskrift god man/ förvaltare/ förmyndare Namnförtydligande god man/förvaltare/förmyndare Underskrift god man/ förvaltare/ förmyndare Maria Johansson Namnförtydligande god man/förvaltare/förmyndare 5) Härmed intygas på heder och samvete att de uppgifter som lämnats i denna förteckning är riktiga: 5) Härmed intygas på heder och samvete att de uppgifter som lämnats i denna förteckning är riktiga: Ort / Datum Ort / Datum Underskrift god man/ förvaltare/ förmyndare Underskrift god man/ förvaltare/ förmyndare Namnförtydligande god man/förvaltare/förmyndare Namnförtydligande god man/förvaltare/förmyndare 6) Avdelningen för för överförmyndarärendens anteckningar Förteckningen granskad Utan anmärkning Med anmärkning, se bilaga Med korrigering Utan anmärkning Med anmärkning, se bilaga Med korrigering Ort / Datum Namnteckning Ort / Datum Namnförtydligande Namnteckning Namnförtydligande forts på nästa sida SOCIALA RESURSFÖRVALTNINGEN Avdelningen för överföryndareärenden Malmo Tel

18 7) TILLGÅNGAR PER DEN Bank Kontonummer Belopp Spärr Öfn:s noteringar Swedbank Handelsbanken Ja Övrigt A. Summa ) FASTIGHETER, BOSTADSRÄTTER, VÄRDEPAPPER t.ex.: aktier, fonder, obligationer m.m. Tillgångsslag Antal/ andelar Belopp Spärr Öfn:s noteringar Fastighet Malen Fond i fond Ja B. Summa ) SKULDER PER DEN Specifikation Belopp Öfn:s noteringar Inkassobolaget Inkassokrav ) Summa

19 ÅRSRÄKNING/SLUTRÄKNING ÅRSRÄKNING/ SLUTRÄKNING ÅRSRÄKNING/ SLUTRÄKNING 1) ÅRSRÄKNING SLUTRÄKNING Redovisningsperiod 1) ÅRSRÄKNING SLUTRÄKNING ) HUVUDMAN BARN DÖDSBO Namn Personnummer 2) HUVUDMAN BARN DÖDSBO Anna Nilsson Namn Personnummer Gatuadress Anna Nilsson Ort (Postadress) Västra Gatuadress vägen Ort (Postadress) 00 Vistelseadress Ort (Postadress) Västra vägen Vistelseadress Malmö Ort (Postadress) Telefon Mobiltelefon Malmö Telefon Mobiltelefon ) GOD MAN FÖRVALTARE FÖRMYNDARE (förmyndare nr 2, fyll i uppgifter på s. 4) Namn3) GOD MAN FÖRVALTARE FÖRMYNDARE Personnummer (förmyndare nr 2, fyll i uppgifter på s. 4) Namn Personnummer Maria Johansson Gatuadress Maria Johansson Ort (Postadress) Gatuadress Ort (Postadress) Norra vägen Norra vägen Vistelseadress Vistelseadress Ort (Postadress) Ort (Postadress) Malmö Malmö Telefon dagtid Telefon hem Mobiltelefon Telefon dagtid Telefon hem Mobiltelefon E-postadress E-postadress e-post e-post Redovisningsperiod ) Här med intygas på heder och samvete att de uppgifter som lämnats i denna års-/sluträkning är riktiga. 4) Här med intygas på heder och samvete att de uppgifter som lämnats i denna års-/sluträkning är riktiga. Malmö Malmö Ort Ort Datum Datum Ort Ort Datum Datum Maria Johansson God man/förvaltares God man/förvaltares namnteckning namnteckning God God man/förvaltares namnteckning 5) 5) ÖVERFÖRMYNDARENS ANTECKNINGAR Granskning Granskning utan utan anmärkning anmärkning Granskad med med korrigering Granskad med anmärkning Datum Datum Namnteckning Namnteckning Namnförtydligande Namnförtydligande 19

20 6) TILLGÅNGAR DEN 1 JANUARI eller per förordnandedag om ärendet har påbörjats under året (från föregående årsräkning eller förteckning) Bank Kontonummer Belopp Spärr ÖFN:s noteringar SEB Nordea Ja Summa tillgångar på bankkonton A ) ÖVRIGA TILLGÅNGAR Fastigheter, bostadsrätter, värdepapper ex aktier, fonder, obligationer Antal/andelar Belopp Spärr ÖFN:s noteringar Aktier i Bolag A Ja Fond i fond Ja Bostadsrätt Summa fastigheter, värdepapper ) INKOMSTER Inkomster (brutto) under period Belopp ÖFN:s noteringar Pension, lön, sjukersättning Bostadstillägg, bostadsbidrag Handikappsersättning Övriga skattefria inkomster, t ex ekonomiskt bistånd Räntor/avkastning Försäljning av fondandelar/aktier Summa inkomster B ) Summa tillgångar på konton och inkomster A (p. 6) +B (p. 8) ) UTGIFTER 20

21 10) UTGIFTER Utgifter under period Belopp ÖFN:s noteringar Skatt på pension, lön, sjukersättning etc Hyra Telefon, TV, internet, tidningar, el Försäkringar Sjukvård, medicin, läkarkostnader 433 Omvårdnadsavgift/hemtjänst Privata medel Köp av fondandelar/aktier Amorteringar/räntekostnader Bankavgifter, kvarskatt, skatt på ränta 155 Arvode, skatt, sociala avgifter Övriga utgifter (specificera med bilaga) Summa utgifter 114 C ) TILLGÅNGAR DEN 31 DECEMBER eller när uppdraget upphör Bank Kontonummer Belopp Spärr ÖFN:s noteringar SEB Nordea Ja Summa tillgångar på bankkonton D ) ÖVRIGA TILLGÅNGAR Fastigheter, bostadsrätter, värdepapper ex aktier, fonder, obligationer Antal/andelar Belopp Spärr ÖFN:s noteringar Aktier i Bolag A Ja Bostadsrätt Summa fastigheter, värdepapper ) Summa utgifter och banktillgångar C (p. 10) +D (p. 11) Om redovisningen är riktigt ska summan A+B vara lika med summan C+D. Redovisa skulder på sista sidan av blanketten 21

22 14) SKULDER Långivare Skulder 1 Skulder 2 Bilaga nr Förändring +/- SBAB Bolån Summa Skulder vid årets början eller när uppdraget påbörjades. Skulder vid årets slut eller när uppdraget upphörde. 15) ÖVRIGA UPPLYSNINGAR / FÖRMYNDARE NR 2, KONTAKTUPPGIFTER 22

23

24 AVDELNINGEN FÖR ÖVERFÖRMYNDARÄRENDEN Sociala resursförvaltningen, Malmö, malmo.se/overformyndare

Årsräkning, redogörelse och arvode

Årsräkning, redogörelse och arvode Redovisning av ekonomi Årsräkning, redogörelse och arvode Varje år ska du redovisa huvudmannens ekonomi och ditt uppdrag i en årsräkning och en redogörelse. Dessa lämnar du in till överförmyndaren före

Läs mer

Årsräkning, redogörelse och arvode

Årsräkning, redogörelse och arvode Redovisning av ekonomi Årsräkning, redogörelse och arvode Varje år ska du redovisa huvudmannens ekonomi och ditt uppdrag i en årsräkning och en redogörelse. Dessa lämnar du in till överförmyndaren före

Läs mer

Överförmyndarnämnden Besöksadress: Göteborgsvägen 11-17 Postadress: 431 82 Mölndal overformyndarnamnden@molndal.se Tel: 031-315 18 80

Överförmyndarnämnden Besöksadress: Göteborgsvägen 11-17 Postadress: 431 82 Mölndal overformyndarnamnden@molndal.se Tel: 031-315 18 80 Överförmyndarnämnden Besöksadress: Göteborgsvägen 11-17 Postadress: 431 82 Mölndal overformyndarnamnden@molndal.se Tel: 031-315 18 80 Årsräkning år Sluträkning Blanketten används av särskilt förordnad

Läs mer

Instruktion till årsräkning och redogörelse

Instruktion till årsräkning och redogörelse 1(2) version 2017-11 Instruktion till årsräkning och redogörelse Den här instruktionen ger dig vägledning i hur du fyller i årsräkningen och årsredogörelsen. I årsräkningen redovisar du huvudmannens tillgångar,

Läs mer

Instruktion till årsräkning

Instruktion till årsräkning Instruktion till årsräkning Denna instruktion vägleder dig i att fylla i årsräkningen på ett korrekt sätt. Läs instruktionen noggrant och säkerställ att du skickar med efterfrågade bilagor. En autosummerande

Läs mer

Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode för godemän och förvaltare

Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode för godemän och förvaltare Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode för godemän och förvaltare 1 Instruktion till årsräkning och sluträkning Den här instruktionen vägleder dig i att fylla i årsräkningen

Läs mer

Redovisning av ditt uppdrag Årsräkning, redogörelse och arvode

Redovisning av ditt uppdrag Årsräkning, redogörelse och arvode Överförmyndarverksamheten Konsument- och medborgarservice Redovisning av ditt uppdrag Årsräkning, redogörelse och arvode www.goteborg.se/overformyndaren Varje år ska du redovisa huvudmannens ekonomi och

Läs mer

Huvudman/Omyndig Namn Personnummer Telefonnummer. Gatuadress Postnummer Postadress. Vistelseadress Postnummer Postadress

Huvudman/Omyndig Namn Personnummer Telefonnummer. Gatuadress Postnummer Postadress. Vistelseadress Postnummer Postadress ÖVERFÖRMYNDARENHETEN Årsräkning år Sluträkning Huvudman/Omyndig Namn Personnummer Telefonnummer Gatuadress Postnummer Postadress Vistelseadress Postnummer Postadress God man/förvaltare/förmyndare Namn

Läs mer

Årsräkning/sluträkning

Årsräkning/sluträkning Årsräkning/sluträkning Insändes senast 1 mars till Överförmyndarnämnden Värmdö Vaxholm Kalenderår Del av år, datum, från och med till och med Huvudman Namn Personnummer Adress Postnummer Postort Vistelseadress,

Läs mer

Sluträkning Skicka blanketten eller lämna i Stadshusets reception, Centralgatan 20, Höganäs

Sluträkning Skicka blanketten eller lämna i Stadshusets reception, Centralgatan 20, Höganäs Sluträkning Skicka blanketten eller lämna i Stadshusets reception, Centralgatan 20, Höganäs Höganäs Överförmyndarnämnd 263 82 Höganäs Besöksadress: Centralgatan 20 Huvudman / Myndling Namn Personnummer

Läs mer

Anvisning till a rsra kning/slutra kning 2013

Anvisning till a rsra kning/slutra kning 2013 Anvisning till a rsra kning/slutra kning 2013 Först och främst: ta fram förra årets årsräkning och kolla vad utgående värdet av din huvudmans tillgångar var då? Ingående belopp för årets årsräkning skall

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode

Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode Du ska lämna in din årsräkning och redogörelse till överförmyndaren senast den 28 februari 2015. Sluträkning och redogörelse ska vara

Läs mer

Anvisning för års- och sluträkning

Anvisning för års- och sluträkning 1 Anvisning för års- och sluträkning Årsräkning ska ges in till överförmyndarnämnden före den 1 mars varje år. Sluträkning ska ges in till överförmyndarnämnden senast en månad efter att uppdraget upphört.

Läs mer

När en ställföreträdares uppdrag har upphört är dessutom han eller hon skyldig att inom en månad lämna in en sluträkning till överförmyndarnämnden.

När en ställföreträdares uppdrag har upphört är dessutom han eller hon skyldig att inom en månad lämna in en sluträkning till överförmyndarnämnden. Överförmyndarnämnden 1 (6) Anvisningar för års- och sluträkning Enligt föräldrabalken är ställföreträdare, d.v.s. gode män, förvaltare och förmyndare, skyldiga att varje år före den 1 mars lämna in en

Läs mer

Instruktion till årsräkning

Instruktion till årsräkning Instruktion till årsräkning Denna instruktion vägleder dig i att fylla i årsräkningen och redogörelsen på ett korrekt sätt. Instruktionen gäller även vid sluträkningar och då sker redovisning per upphörandedatum.

Läs mer

Anvisningar till årsräkning 2014/sluträkning 2015

Anvisningar till årsräkning 2014/sluträkning 2015 ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHETEN STENUNGSUND ORUST LILLA EDET TJÖRN Anvisningar till årsräkning 2014/sluträkning 2015 Det första du bör göra är att ta fram föregående årsräkning och läsa igenom det följebrev

Läs mer

Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode

Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode Du ska lämna in din årsräkning och redogörelse till överförmyndaren senast den 29 februari 2016. Sluträkning och redogörelse ska vara

Läs mer

OBS De verifikat som alltid ska bifogas anges på nästa sida

OBS De verifikat som alltid ska bifogas anges på nästa sida Överförmyndare i samverkan Falun-Borlängeregionen Borlänge kommun 781 81 Borlänge Instruktion till årsräkningen/sluträkningen Samtliga uppgifter ska fyllas i med permanent text inte blyerts. Årsräkningen

Läs mer

Anvisningar till årsräkning och sluträkning

Anvisningar till årsräkning och sluträkning 1 Anvisningar till årsräkning och sluträkning Checklista Detta ska du skicka in. 1. Årsräkning 2. Redogörelse för uppdrag som god man/förvaltare. 3. Körjournal. Behöver bara skickas in om du begär reseersättning.

Läs mer

Örnsköldsviks kommun Överförmyndaren Örnsköldsvik

Örnsköldsviks kommun Överförmyndaren Örnsköldsvik LATHUND REDOVISNINGAR Förteckning, års- och sluträkning Örnsköldsviks kommun Överförmyndaren 891 88 Örnsköldsvik Överförmyndaren FÖRTECKNING över huvudmans tillgångar och skulder (Huvudman = underårig

Läs mer

Http://mora.se/overformyndare

Http://mora.se/overformyndare Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode Du ska lämna in din årsräkning och redogörelse till överförmyndaren senast den 1 mars. Sluträkning och redogörelse ska vara inlämnad

Läs mer

FÖRTECKNING över huvudmans tillgångar och skulder (Huvudman = underårig eller den för vilken förvaltare/god man utsetts)

FÖRTECKNING över huvudmans tillgångar och skulder (Huvudman = underårig eller den för vilken förvaltare/god man utsetts) Överförmyndaren FÖRTECKNING över huvudmans tillgångar och skulder (Huvudman = underårig eller den för vilken förvaltare/god man utsetts) Örnsköldsviks kommun Överförmyndaren 891 88 Örnsköldsvik Huvudman.

Läs mer

Anvisningar för årsräkning 2013

Anvisningar för årsräkning 2013 Sida 1(8) Anvisningar för årsräkning 2013 Anvisning faställd: 2013-12-16 Dokumentansvarig: Sandra Johansson Sida 2(8) Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Redovisningsperiod 3. Uppgifter om huvudman och

Läs mer

Checklista till årsräkning, sluträkning och årsuppgift för dödsbo för år 2015

Checklista till årsräkning, sluträkning och årsuppgift för dödsbo för år 2015 1 (5) Checklista till årsräkning, sluträkning och årsuppgift för dödsbo för år 2015 Enligt 14 kap. 15, Föräldrabalken, ska förmyndare/gode män/förvaltare före den 1 mars varje år lämna årsräkning till

Läs mer

RÄKNING Obs! Bifoga alltid Redogörelse ifylld, oavsett om man önskar arvode eller inte.

RÄKNING Obs! Bifoga alltid Redogörelse ifylld, oavsett om man önskar arvode eller inte. RÄKNING Obs! Bifoga alltid Redogörelse ifylld, oavsett om man önskar arvode eller inte. Avser kalenderår Period fr o m. T o m. Inlämnas före 1 mars Typ av räkning Årsräkning Delräkning Sluträkning Årsräkning

Läs mer

Information inför att lämna årsredovisning för 2015

Information inför att lämna årsredovisning för 2015 Information inför att lämna årsredovisning för 2015 Dagens träff Instruktion till års och sluträkning Genomgång av: Redogörelse Årsräkning Arvode Årsräkning med bokföring Fika Info från Hallands godmans

Läs mer

Lathund för årsräkning/sluträkning

Lathund för årsräkning/sluträkning Lathund för årsräkning/sluträkning www.atvidaberg.se ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN www.atvidaberg.se ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Inledning Följande lathund är en förenklad beskrivning av hur årsräkningen ska fyllas i

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GOD MAN/FÖRVALTARES REDOVISNING

INSTRUKTION FÖR GOD MAN/FÖRVALTARES REDOVISNING INSTRUKTION FÖR GOD MAN/FÖRVALTARES REDOVISNING ÅRSRÄKNING skall vara överförmyndarnämnden tillhanda före den 1 mars. Försenad eller utebliven redovisning kan leda till vitesförläggande (FB 16 kap 13 ).

Läs mer

Vägledning för särskilt förordnad förmyndare (förordnad av domstol): Årsräkning/sluträkning

Vägledning för särskilt förordnad förmyndare (förordnad av domstol): Årsräkning/sluträkning Vägledning för särskilt förordnad förmyndare (förordnad av domstol): Årsräkning/sluträkning Senast uppdaterad 2016-11-23 Uppdaterad version finns på www.kungalv.se ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv TELEFON

Läs mer

OBS Använd bläckpenna

OBS Använd bläckpenna Överförmyndare i samverkan Falun-Borlängeregionen Borlänge kommun 781 81 Borlänge Förteckning över tillgångar och skulder vid förordnandedatum:. OBS Använd bläckpenna Förteckning inlämnad av God man Förvaltare

Läs mer

Regler för särskilt förordnad förmyndare

Regler för särskilt förordnad förmyndare Överförmyndarnämnden 1 (5) Regler för särskilt förordnad förmyndare Alla som är under 18 år måste ha en förmyndare. Föräldrar är vanligen barnets vårdnadshavare. Vårdnadshavare är i regel också barnets

Läs mer

Anvisningar för års- och sluträkning

Anvisningar för års- och sluträkning Överförmyndarna i Uddevalla och Munkedals kommuner Anvisningar för års- och sluträkning Enligt föräldrabalken (FB) är ställföreträdare- d.v.s. gode män, förvaltare och förordnade förmyndare skyldiga att

Läs mer

Vägledning för förmyndare (förälder): Årsräkning/sluträkning

Vägledning för förmyndare (förälder): Årsräkning/sluträkning Vägledning för förmyndare (förälder): Årsräkning/sluträkning Observera att särskilt förordnad förmyndare (förordnad av domstol) ska använda sig av en annan blankett och vägledning Senast uppdaterad 2016-11-23

Läs mer

Redogörelse för uppdraget som ställföreträdare för år

Redogörelse för uppdraget som ställföreträdare för år Bilaga till årsräkning Överförmyndarnämnden Redogörelse för uppdraget som ställföreträdare för år Huvudman/omyndig Fyll i för vilket år redogörelsen gäller 1 Namn Personnummer Ställföreträdare: god man/förvaltare/förmyndare

Läs mer

LATHUND. för redovisningar. Förteckning Årsräkning /Årsuppgift

LATHUND. för redovisningar. Förteckning Årsräkning /Årsuppgift LATHUND för redovisningar Förteckning Årsräkning /Årsuppgift Så här fyller du i FÖRTECKNING över egendom 1 Huvudmannens namn och personnummer 2 Ställföreträdarens (ditt) namn 3 Datum för förordnandet TILLGÅNGAR

Läs mer

Anvisningar för års- och sluträkning

Anvisningar för års- och sluträkning Sida 1(8) Anvisningar för års- och sluträkning Dokumenttyp Anvisning Beslutad av Administrativ chef Fastställd 2011-12-16 Granskad Dokumentansvarig Kommunledningskontoret Gäller för Ställföreträdare Reviderad

Läs mer

Vägledning för god man och förvaltare för vuxna: Årsräkning/sluträkning

Vägledning för god man och förvaltare för vuxna: Årsräkning/sluträkning Vägledning för god man och förvaltare för vuxna: Årsräkning/sluträkning Senast uppdaterad 2016-11-23 Uppdaterad version finns på www.kungalv.se ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx

Läs mer

Kalenderår. Period. Personnummer. Härmed intygas på heder och samvete att de uppgifter som lämnats i denna årsräkning är riktiga.

Kalenderår. Period. Personnummer. Härmed intygas på heder och samvete att de uppgifter som lämnats i denna årsräkning är riktiga. 1(4) ÅRSRÄKNING SLUTRÄKNING Överförmyndarnämnden Årsräkningen skall ges in före den 1 mars och sluträkning inom en månad efter att uppdraget upphört. Skicka blanketten åter till Kalenderår Period Huvudman

Läs mer

Riktlinjer för ställföreträdare

Riktlinjer för ställföreträdare 1 (6) Överförmyndarnämnden Riktlinjer för ställföreträdare Med ställföreträdare menas i detta dokument god man, förvaltare och särskilt förordnad förmyndare. En ställföreträdare har alltid samma skyldigheter

Läs mer

Lathund för årsräkning

Lathund för årsräkning Lathund för årsräkning 2011-12-08 Sida 2(10) Inledning Följande lathund är en förenklad beskrivning av hur årsräkningen ska fyllas i och vilka handlingar som ska bifogas årsräkningen. Lathunden kan också

Läs mer

OBS Använd bläckpenna

OBS Använd bläckpenna Överförmyndare i samverkan Falun-Borlängeregionen Borlänge kommun 781 81 Borlänge Förteckning över tillgångar och skulder vid förordnandedatum:. OBS Använd bläckpenna Förteckning inlämnad av God man Förvaltare

Läs mer

Programpunkter. Förvaltningschefen inleder. Redovisningsfrågor. Ny lagstiftning. Bankfrågor

Programpunkter. Förvaltningschefen inleder. Redovisningsfrågor. Ny lagstiftning. Bankfrågor Programpunkter Förvaltningschefen inleder Redovisningsfrågor Ny lagstiftning Bankfrågor Inför inlämning av årsräkningen Hur kan granskningstiden förkortas? Överförmyndarnämndens målsättning är att 60 %

Läs mer

Anvisningar för årsräkning/sluträkning

Anvisningar för årsräkning/sluträkning Sida 1(7) Anvisningar för årsräkning/sluträkning Anvisning faställd: 2014-12-01 Dokumentansvarig: Kerstin Lindén Sida 2(7) Inledning Enligt föräldrabalken är ställföreträdare, d.v.s. gode män, förvaltare

Läs mer

Anvisningar för års- och sluträkning.

Anvisningar för års- och sluträkning. Anvisningar för års- och sluträkning. Enligt föräldrabalken (FB) är ställföreträdare- d.v.s. gode män, förvaltare och förordnade förmyndare skyldiga att lämna en årsräkning till överförmyndaren. Legala

Läs mer

Blanketter/informationsmaterial

Blanketter/informationsmaterial Anvisning för årsräkning / sluträkning Redovisning Om du är god man, förvaltare eller förordnad förmyndare ska du före den 1 mars året efter verksamhetsåret lämna en årsräkning och en redogörelse till

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR ÅRSRÄKNING / SLUTRÄKNING / REDOGÖRELSE

ANVISNINGAR FÖR ÅRSRÄKNING / SLUTRÄKNING / REDOGÖRELSE Till särskilt förordnade förmyndare ANVISNINGAR FÖR ÅRSRÄKNING / SLUTRÄKNING / REDOGÖRELSE Årsräkning / sluträkningen syftar till kontroll av att den underåriges tillgångar i skälig omfattning använts

Läs mer

Årsräkning * Sluträkning * Från * Till *

Årsräkning * Sluträkning * Från * Till * Årsräkning * Sluträkning * Från * Till * Alla fält som har en asterix (*) är fält som måste fyllas i. Om du för markören över ett fält med t.ex (1) så får du fram en förklarande text för just det fältet.

Läs mer

Redogörelse för utfört arbete

Redogörelse för utfört arbete 1 Redogörelse för utfört arbete Bilaga till års- och sluträkning för godmanskap/förvaltarskap Period fr.o.m. t.o.m. 20 - - -- 20 - - Huvudman: Personnummer: God man/förvaltare/förmyndare: Personnummer:

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR ÅRSRÄKNING/SLUTRÄKNING/REDOGÖRELSE

ANVISNINGAR FÖR ÅRSRÄKNING/SLUTRÄKNING/REDOGÖRELSE Till gode män och förvaltare ANVISNINGAR FÖR ÅRSRÄKNING/SLUTRÄKNING/REDOGÖRELSE Årsräkning / Sluträkning Årsräkning / sluträkning syftar till kontroll av att huvudmannens tillgångar i skälig omfattning

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för god man, förvaltare och förmyndare God man, förvaltare och förmyndare 1 Fastställt av: Överförmyndarnämnden Datum: 14 juni 2011 För

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

Gode mannens och förvaltarens uppdrag

Gode mannens och förvaltarens uppdrag Gode mannens och förvaltarens uppdrag Ditt uppdrag som god man eller förvaltare Som god man eller förvaltare företräder du en person som behöver hjälp med att sköta sina ekonomiska, juridiska och personliga

Läs mer

Instruktion till. Årsräkning/Sluträkning/Årsredogörelse. Instruktioner till hur du redovisar för ditt uppdrag och din huvudmans ekonomi i

Instruktion till. Årsräkning/Sluträkning/Årsredogörelse. Instruktioner till hur du redovisar för ditt uppdrag och din huvudmans ekonomi i Instruktion till Årsräkning/Sluträkning/Årsredogörelse Instruktioner till hur du redovisar för ditt uppdrag och din huvudmans ekonomi i årsräkning och redogörelse. Blanketter finns på vår hemsida www.stenungsund.se

Läs mer

för gode män, förvaltare och förordnade förmyndare Antagna av överförmyndarnämnden , 76, reviderade , 172

för gode män, förvaltare och förordnade förmyndare Antagna av överförmyndarnämnden , 76, reviderade , 172 Ersättningsregler för gode män, förvaltare och förordnade förmyndare Antagna av överförmyndarnämnden 2011-05-05, 76, reviderade 2015-12-03, 172 Allmänt Av 12 kap. 16 föräldrabalken framgår att förordnade

Läs mer

Instuktioner för att utföra en årsräkning

Instuktioner för att utföra en årsräkning KIRUNA KOMMUN Överförmyndarnämnden Instuktioner för att utföra en årsräkning Enligt föräldrabalken 16 kap 1 ska överförmyndaren utöva tillsyn av förmyndare, gode män och förvaltarens verksamhet. Det innebär

Läs mer

Redogörelse för utfört arbete

Redogörelse för utfört arbete Information från Sida 1 av 5 Redogörelse för utfört arbete Kalenderår... eller för tiden..-.. Huvudmannens namn Personnr Adress Postnr Postadress Vistelseadress, om annan än ovan Postnr Postadress God

Läs mer

Redogörelse för uppdraget som ställföreträdare för år

Redogörelse för uppdraget som ställföreträdare för år Överförmyndarnämnden Redogörelse för uppdraget som ställföreträdare för år Huvudman Fyll i för vilket år redogörelsen gäller 1 Namn Personnummer Ställföreträdare Namn Personnummer Överförmyndaren skall

Läs mer

Årsräkning eller sluträkning för huvudman

Årsräkning eller sluträkning för huvudman Introduktion Årsräkning för föregående år ska inlämnas före den 1 mars. Första årsräkningen ska avse tiden från det datum per vilket förteckning över tillgångar och skulder har lämnats till årets slut.

Läs mer

Redogörelse för uppdraget som ställföreträdare för år

Redogörelse för uppdraget som ställföreträdare för år Överförmyndarnämnden Redogörelse för uppdraget som ställföreträdare för år Huvudman/omyndig Fyll i för vilket år redogörelsen gäller 1 Ställföreträdare: god man/förvaltare/förmyndare Ev. ställföreträdare

Läs mer

Anvisningar för års- och sluträkning

Anvisningar för års- och sluträkning Anvisningar för års- och sluträkning Enligt föräldrabalken (FB) är ställföreträdare- d.v.s. gode män, förvaltare och förordnade förmyndare skyldiga att lämna en årsräkning till överförmyndaren. Legala

Läs mer

Välkommen till ditt uppdrag!

Välkommen till ditt uppdrag! VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INFORMERAR VÄLKOMMEN SOM GOD MAN / FÖRVALTARE Välkommen till ditt uppdrag! Du har nu fått ett beslut om att du är förordnad som ställföreträdare för din huvudman. Det innebär

Läs mer

Välkommen till uppdrag som god man eller förvaltare

Välkommen till uppdrag som god man eller förvaltare ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN MARS 2014 Välkommen till uppdrag som god man eller förvaltare Du ska nu sköta om din huvudmans egendom och i övrigt handha din huvudmans angelägenheter. När du informerar myndigheter

Läs mer

ARVODE TILL GOD MAN/FÖRVALTARE

ARVODE TILL GOD MAN/FÖRVALTARE 1 Ängelholms Överförmyndarnämnd Informerar ARVODE TILL GOD MAN/FÖRVALTARE Rätten till arvode Den som har förordnats till förmyndare, god man eller förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget

Läs mer

Årsräkning/sluträkning

Årsräkning/sluträkning Årsräkning/sluträkning INSÄNDES SENAST DEN 1 MARS TILL ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN VÄRMDÖ VAXHOLM Kalenderår Del av år, datum, fr o m t o m Underårig Namn Telefon Personnummer Namn God man/förordnad förmyndare

Läs mer

Överförmyndarnämndens regler

Överförmyndarnämndens regler Överförmyndarnämndens regler 088:7 Överförmyndarnämndens regler Fastställt av Överförmyndarnämnden 14 juni 2011, reviderade 9 december 2014 Gäller till och med 2018. God man, förvaltare och särskilt förordnad

Läs mer

Redogörelse Kalenderår

Redogörelse Kalenderår Överförmyndarnämnden Box 66 182 05 Djursholm Redogörelse Kalenderår Del av år, från och med till och med, datum Huvudman Namn Adress (folkbokföringsadress) Vistelseadress, om annan än ovan Postnummer Postort

Läs mer

Redogörelse för utfört arbete

Redogörelse för utfört arbete 1 Redogörelse för utfört arbete Bilaga till års- och sluträkning för godmanskap/förvaltarskap Period fr.o.m. t.o.m. 20 - - -- 20 - - Huvudman: Personnummer: God man/förvaltare/förmyndare: Personnummer:

Läs mer

Redogörelse för uppdraget som ställföreträdare för år

Redogörelse för uppdraget som ställföreträdare för år Överförmyndare Västra Skaraborg 1(5) Redogörelse för uppdraget som ställföreträdare för år Huvudman Namn Personnummer Ställföreträdare Namn Personnummer Överförmyndaren skall granska förmyndares, gode

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR UPPDRAGET SOM STÄLLFÖRETRÄDARE för år ... Huvudman Personnummer. Ställföreträdare

REDOGÖRELSE FÖR UPPDRAGET SOM STÄLLFÖRETRÄDARE för år ... Huvudman Personnummer. Ställföreträdare Box 500 343 23 Älmhult REDOGÖRELSE FÖR UPPDRAGET SOM STÄLLFÖRETRÄDARE för år. Fyll i för vilket år redogörelsen gäller 1) 1 (6) Huvudman Namn Personnummer Ställföreträdare Namn Personnummer Överförmyndaren

Läs mer

HANDBOK FÖR REDOVISNING

HANDBOK FÖR REDOVISNING Överförmyndarnämnden HANDBOK FÖR REDOVISNING - en hjälp för Dig som god man, förvaltare eller förmyndare INNEHÅLL INLEDNING... 3 FRAMSIDAN... 4 A= TILLGÅNGAR VID PERIODENS BÖRJAN (Föregående periods slut)...

Läs mer

Välkommen som god man

Välkommen som god man Välkommen som god man Du skall nu ta hand om förvaltningen av din huvudmans egendom och i övrigt agera inom ditt uppdrag. Du bör utan dröjsmål gå igenom följande checklista och fundera på vilka åtgärder

Läs mer

1 december 2016

1 december 2016 Informationsmöte Gode män och förvaltare 1 december 2016 Innehåll Lägesuppdatering hos överförmyndaren Info om arvodesbeslut Omkostnadsersättning Nya blanketter Framtida e-tjänster Fördjupning i årsräkning/sluträkning

Läs mer

Avdelningen för överförmyndarärenden

Avdelningen för överförmyndarärenden REDOGÖRELSE I UPPDRAG SOM STÄLLFÖRETRÄDARE FÖR BARN Malmö stad Ej gällande god man för ensamkommande barn eller god man enligt 11 kap 2 FB Avdelningen för överförmyndarärenden Redogörelse Slutredogörelse

Läs mer

Födelsedatum/personnummer. Färdtidsersättning timmar enligt bilaga 1 (endast vid timarvode)

Födelsedatum/personnummer. Färdtidsersättning timmar enligt bilaga 1 (endast vid timarvode) Ansökan 031-315 18 80 (Period fr.o.m. t.o.m.) Arvode och kostnadsersättning 12 kap. 16 föräldrabalken 1. Personuppgifter God man/förvaltare/förordnad förmyndare m.m Adress Postadress 2. Godmanskapet avser

Läs mer

Välkommen som god man!

Välkommen som god man! Välkommen som god man! Välkommen till ditt uppdrag som God man! Du skall nu ta hand om förvaltningen av Din huvudmans egendom och i övrigt agera inom ditt uppdrag. Du bör utan dröjsmål gå igenom följande

Läs mer

Årsräkning inlämnad av god man förvaltare förmyndare. Huvudman/Omyndigt barn Den för vilken god man/förvaltare/förmyndare förordnats, dödsbo: Namn

Årsräkning inlämnad av god man förvaltare förmyndare. Huvudman/Omyndigt barn Den för vilken god man/förvaltare/förmyndare förordnats, dödsbo: Namn Inlämnas före den 1 mars till Överförmyndare/Överförmyndarnämnd (plats för stämpel) Årsräkning/Årsuppgift Avser kalenderår Period (fr o m-t o m) ------------------------------ -----------------------------------

Läs mer

2014-01-22 Ön 195/2012. Riktlinjer för arvode och ersättning till ställföreträdare Örebro kommun

2014-01-22 Ön 195/2012. Riktlinjer för arvode och ersättning till ställföreträdare Örebro kommun 2014-01-22 Ön 195/2012 Riktlinjer för arvode och ersättning till ställföreträdare Örebro kommun Innehållsförteckning Riktlinjer för arvode och ersättning till ställföreträdare...3 1 Ställföreträdare har

Läs mer

Ansökan om god man eller förvaltare

Ansökan om god man eller förvaltare Ansökan om god man eller förvaltare Här följer instruktioner för hur en ansökan om anordnande av godmanskap enligt 11 kap 4 föräldrabalken, dvs. ett vanligt godmanskap, eller förvaltarskap enligt 11 kap

Läs mer

Redogörelse för utfört arbete

Redogörelse för utfört arbete Redogörelse för utfört arbete Bilaga till års- och sluträkning för godmanskap/förvaltarskap Period fr.o.m. t.o.m. Huvudman Personnummer God man/förvaltare/förmyndare Personnummer Viktigt! Denna redogörelse

Läs mer

Information från Överförmyndarnämnden

Information från Överförmyndarnämnden 1 Information från Överförmyndarnämnden Arvode till god man/förvaltare Rätten till arvode Den som har förordnats till förmyndare, god man eller förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget

Läs mer

Riktlinjer vid arvodering till förordnade förmyndare, god man och förvaltare

Riktlinjer vid arvodering till förordnade förmyndare, god man och förvaltare Riktlinjer vid arvodering till förordnade förmyndare, god man och förvaltare Förslag till beslut Överförmyndaren föreslås besluta följande: Att anta riktlinjer för arvodering med start 2017-01-01 Allmänt

Läs mer

EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN, 2011-09-15

EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN, 2011-09-15 ÖVERFÖRMYNDAREN EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN, 2011-09-15 Detta är en vägledning där du får information om vilka skyldigheter du har som förmyndare, oavsett om du är förälder eller

Läs mer

Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag

Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av bestämmelser i Föräldrabalken. Sådana ställföreträdare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag

Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag Överförmyndarnämnden Tingsryds kommun Box 88 362 22 TINGSRYD 0477-44 330/44 113 overformyndarnamnden@tingsryd.se Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av bestämmelser

Läs mer

ARVODE TILL GOD MAN / FÖRVALTARE

ARVODE TILL GOD MAN / FÖRVALTARE ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SID 1 (5) 2009-04-29 info 1. Rätten till arvode Den som har förordnats till förmyndare, god man eller förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för nödvändiga

Läs mer

Riktlinje arvodering. förordnad förmyndare, vårdnadshavare, god man och förvaltare

Riktlinje arvodering. förordnad förmyndare, vårdnadshavare, god man och förvaltare STYRDOKUMENT Sida 1(6) Riktlinje arvodering förordnad förmyndare, vårdnadshavare, god man och förvaltare Område Styrning och ledning Fastställd Överförmyndarnämnden 2014-10-22, 59 Program Plan Riktlinje

Läs mer

Välkommen till ditt uppdrag som god man/förvaltare

Välkommen till ditt uppdrag som god man/förvaltare Välkommen till ditt uppdrag som god man/förvaltare Välkommen till ditt uppdrag som god man/förvaltare Du ska nu ta hand om förvaltningen av din huvudmans egendom och i övrigt agera inom ditt uppdrag. Du

Läs mer

Överförmyndarens information till dig som är särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare

Överförmyndarens information till dig som är särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare Överförmyndarens information till dig som är särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare Överförmyndarkansliet Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Särskilt förordnad vårdnadshavare och

Läs mer

Vad gör en god man? Information från

Vad gör en god man? Information från Information från Vad gör en god man? Överförmyndarnämnden en kommunal myndighet I varje kommun ska det enligt lag finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. I Värmdö kommun har vi tillsammans med

Läs mer

Riktlinjer för arvode och ersättning till gode män, förvaltare och förmyndare

Riktlinjer för arvode och ersättning till gode män, förvaltare och förmyndare Riktlinjer för arvode och ersättning till gode män, förvaltare och förmyndare Överförmyndarnämnden i Kungsbacka kommun Tillämpas från 2014-01-01 2013-11-08 1 Rätt till arvode och ersättning Ställföreträdare

Läs mer

Årsräkning/sluträkning/årsuppgift till överförmyndarnämnden

Årsräkning/sluträkning/årsuppgift till överförmyndarnämnden Information Bilagor För att denna redogörelse ska vara komplett behöver den kompletteras med bilagor som du laddar upp längre fram i formuläret. Läs i texten till vänster om vilka bilagor som behövs. Årsräkning

Läs mer

FÖRTECKNING Huvudmans/Myndlings tillgångar och skulder

FÖRTECKNING Huvudmans/Myndlings tillgångar och skulder FÖRTECKNING Huvudmans/Myndlings tillgångar och skulder Jönköpings Överförmyndarnämnd Rådhuset 551 89 JÖNKÖPING Huvudman/Myndling Namn Personnummer Utdelningsadress (gata, box etc) Postnummer och postort

Läs mer

Principer för arvoden

Principer för arvoden Principer för arvoden för god man/förvaltare Information från Överförmyndaren Principer för arvoden för god man/förvaltare INNEHÅLL Ett ideellt uppdrag 2 Bevaka rätt 3 Förvalta egendom 4 Sörja för person

Läs mer

Avdelningen för överförmyndarären. Information till dig som är ställföreträdare

Avdelningen för överförmyndarären. Information till dig som är ställföreträdare Avdelningen för överförmyndarären Information till dig som är ställföreträdare Innehållsförteckning Arvode Dödsbo Testamente Köp/försäljning av fast egendom/bostadsrätt Förteckning av egendom Huvudmannen

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR UPPDRAG FÖR GOD MAN/FÖRVALTARE

REDOGÖRELSE FÖR UPPDRAG FÖR GOD MAN/FÖRVALTARE Malmö stad Avdelningen för överförmyndarärenden REDOGÖRELSE FÖR UPPDRAG FÖR GOD MAN/FÖRVALTARE AVSER PERIODEN (SAMMA SOM REDOVISNINGSPERIODEN): NAMNUPPGIFTER (Huvudman) Namn Personnummer Adress Telefonnummer

Läs mer

ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE

ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE Lagar och bestämmelser godmanskap och förvaltarskap i lagar och bestämmelser som i stort sätt samlade i föräldrabalken och förmyndarskapsförodningen God man

Läs mer

Önskar du arvode för perioden? JA NEJ. Önskar du schablonkostnadsersättning? JA NEJ. Önskar du faktisk kostnadsersättning? JA NEJ

Önskar du arvode för perioden? JA NEJ. Önskar du schablonkostnadsersättning? JA NEJ. Önskar du faktisk kostnadsersättning? JA NEJ ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHETEN STENUNGSUND ORUST LILLA EDET TJÖRN Kalenderår: eller fr.o.m. - t.o.m: Huvudman: Namn: Personnr: God man/förvaltare/förmyndare: Namn: Personnr: Arvode Som ställföreträdare har

Läs mer

År eller period. ÅRSBERÄTTELSE underlag för bedömning av arvode och kostnadsersättning

År eller period. ÅRSBERÄTTELSE underlag för bedömning av arvode och kostnadsersättning 1/6 Gällivare kommun Överförmyndaren År eller period ÅRSBERÄTTELSE underlag för bedömning av arvode och kostnadsersättning Huvudman Personnummer God man / Förvaltare Personnummer Begär ej arvode eller

Läs mer

Överförmyndarnämnden Arvode till god man och förvaltare

Överförmyndarnämnden Arvode till god man och förvaltare Överförmyndarnämnden Arvode till god man och förvaltare Fastställd 2006-09-26, reviderad 2010-12-14, reviderad 2014-12-10 2 (6) Innehållsförteckning Rätten till arvode... 3 Vem betalar arvodet...... 3

Läs mer