Försäljning av värdepapper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäljning av värdepapper"

Transkript

1 SKV utgåva 8 0 Försäljning av värdepapper Information och exempel för dig som under 0 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier och andra värdepapper. I broschyren finns flera exempel på hur du ska redovisa försäljningen av aktier på bilaga K. Det finns också exempel på hur du ska redovisa försäljning av obligationer, valuta och råvaror. Du deklarerar enklast dina värdepappersförsäljningar i e-tjänsten på

2 Innehåll Deklarera dina värdepappers försäljningar i e-tjänsten på Skatteverkets webbplats... Skatteregler för aktier... Försäljningspris... Omkostnadsbelopp... Utdelning av aktier... Inlösen... Försäljning av inlösen-, tecknings- eller uniträtter... Investeringssparkonto schablon beskattad sparform för värdepapper... Aktiehistorik på Skatteverkets webbplats... Aktier köpta vid ett tillfälle alla sålda under 0... Schablonmetoden... 8 Genomsnittsmetoden...0 Inlösen av aktier Creades och Betsson... Försäljning efter utdelning av aktier (avknoppning)... Återföring av uppskov...8 Aktieindexobligationer...9 Råvaruobligation och premieobligation...0 Deklarera valuta och råvaror... Beräkning av överskott eller underskott av kapital... Aktieinformation 0... Lathund var ska värdepapper redovisas?... Ordlista...8 Deklarera dina värdepappersförsäljningar i e-tjänsten på Skatteverkets webbplats Deklarera i e-tjänsten om du ska redovisa försäljning av värdepapper. Logga in med e-legitimation, t.ex. Mobilt BankID. Logga in I e-tjänsten finns bilaga K skapad åt dig med flera förifyllda uppgifter. Alla uträkningar och överföringar sker automatiskt. Du ser också hur det du ändrat eller lagt till påverkar din skatt. I e-tjänsten finns bilaga K skapad åt dig med de flesta uppgifterna förifyllda. Det enda du behöver lägga till är ditt omkostnadsbelopp. Känner du inte till omkostnadsbeloppet kan du i de flesta fall använda 0 % av försäljningspriset (ersättningen) som omkostnadsbelopp (schablonmetoden).

3 Skatteregler för aktier Försäljningspris I de flesta fall får Skatteverket kontrolluppgift på för säljnings pris för värdepapper som sålts i Sverige. Det är detta belopp som ska redovisas på bilaga K. Försäljningspriset finns redovisat i e-tjänsten och på specifikationen till din inkomstdeklaration. Det är minskat med courtaget (avgiften till banken) som betalades vid försäljningen. Omkostnadsbelopp Omkostnadsbeloppet är det inköpspris som du sam manlagt har betalat för t.ex. dina aktier. Omkost nads beloppet kan påverkas av händelser i bolaget, t.ex. nyemission, fondemission, split, utdelning av aktier och inlösen. Information om händelser för dina aktier finns i Aktiehistorik på Skatteverkets webbplats, Se även information på sidan. Ditt inköpspris framgår av den avräkningsnota du fick av banken vid köpet. Även courtaget (avgiften till banken) ska räknas med. Det belopp du ska utgå ifrån när du beräknar ditt omkostnadsbelopp brukar normalt vara Att betala på avräknings notan. Omkostnadsbeloppet beräknas enligt genomsnittsmetoden eller schablonmetoden. Genomsnittsmetoden Denna metod använder du för att beräkna om kost nadsbeloppet om du har köpt eller fått aktier vid flera tillfällen och sålt en del av dessa under 0. Har du köpt dina aktier vid ett tillfälle och sedan sålt alla aktierna under 0 behöver du i regel inte göra en genomsnittsberäkning. Se exempel på sidorna och. Du gör en beräkning för samtliga aktier av samma slag och sort, t.ex. en beräkning för Ericsson B-aktier och en för Ericsson A-aktier, oavsett hur och när du förvärvade aktierna. Har du aktier av samma slag och sort på olika värdepapperskonton eller i olika depåer gör du ändå bara en beräkning av det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för aktien. Beräkningen görs i tidsföljd. För att kunna göra beräkningen av omkostnadsbeloppet för en viss aktie på rätt sätt behöver du därför plocka fram alla avräkningsnotor från köp och försäljningar, utdrag från värdepappers konton eller depåkonto utdrag från och med förvärvet av de första aktierna till och med din sista försäljning under 0. Har du fått aktierna i gåva, genom arv eller vid bodelning behöver du också den tidigare ägarens uppgifter eftersom du övertar överlåtarens omkostnadsbelopp. Du utgår från vad du har betalat för aktierna, inklusive courtage, vid olika köptillfällen och lägger ihop beloppen. Efter varje förvärv eller försäljning gör du en ny beräkning av omkostnadsbeloppet, oavsett om du köpt aktierna eller fått dem på annat sätt, t.ex. genom arv, gåva, fond- eller nyemission. Se exempel på sidan 0 och framåt. Schablonmetoden För marknadsnoterade aktier och marknadsnoterade aktieindexobligationer får du som alternativ till genomsnittsmetoden i stället beräkna omkost nads be loppet till 0 % av försäljningspriset (efter avdrag för courtage). Denna metod kan du t.ex. använda om du inte känner till omkostnadsbeloppet. Du har kanske ärvt aktierna eller fått dem i gåva. Se exempel på sidan 9. Du kan även använda denna metod om du inte har kvar avräkningsnotan från köpet. Se exempel på sidan 8. Tips! Schablonmetoden är förmånligare att använda om aktierna har gått upp mer än 00 % i värde sedan köpet. Se exempel på sidan 0. Har du under 0 sålt aktier som inte är marknadsnoterade? Du ska då redovisa försäljningen på bilaga K0 (kvalificerade andelar) eller K (övriga onoterade). Utdelning av aktier Om en aktieägare utan ersättning får aktier i ett annat bolag eller andra värdepapper, ska detta normalt beskattas som utdelning. Utdelningsvärdet är den ut delade aktiens marknadsvärde när aktieägaren får tillgång till den, och den utdelade aktien anses anskaf fad till ett pris som motsvarar aktiens värde vid samma tidpunkt. Under vissa förutsättningar ska beskattning inte ske när ett bolag delar ut aktier i ett dotterbolag (avknoppning, s.k. Lex Asea). I sådana fall ska en del av anskaffnings utgiften för aktier i det utdelande bolaget gå över till aktier i det bolag som delats ut. Skatteverket ger ut allmänna råd eller brevsvar där utdelningsvärde och anskaffningsutgift samt uppdelning av anskaffnings utgiften fastställs. Mer information hittar du under respektive bolagsnamn på Inlösen Under 0 har ett antal börsbolag genomfört inlösenprogram (inlösen av aktier). När du löser in aktier i ett bolag anses du ha sålt aktierna. Därför måste du lämna in bilaga K och göra en beräkning av vinst eller förlust. Inlösenlikviden är aktiens försäljningspris. Betalning sker

4 vanligtvis i kontanter men det före kommer också att man får betalning i form av aktier i andra företag eller i form av andra värde papper än aktier. Det belopp du ska redovisa som inlösen likvid framgår av den kontroll uppgift du fått och av din inkomstdeklaration. Inlösen av aktier sker oftast på något av följande sätt: Split med obligatorisk inlösen Inlösen genom inlösenrätter Beroende på vilken sorts inlösenprogram som genomförs så blir skattesituationen lite olika (se nedan). Split med obligatorisk inlösen I de flesta inlösenprogram under 0 har den ur sprungliga aktien delats (splittats). En eller flera av de splittade aktierna har blivit inlösenaktier som auto matiskt har lösts in. I dessa fall ska anskaffningsutgiften fördelas mellan de ursprungliga aktierna och inlösenaktierna. Skatte verket ger ut allmänna råd eller brevsvar där uppdelningen av anskaffnings utgiften fastställs. Inlösen av dessa aktier ska du redovisa på bilaga K. Se exemplet på sidorna. Ytterligare exempel samt information om fördelning av anskaffningsutgift, försäljningspris och aktuella allmänna råd hittar du via Inlösen genom inlösenrätter I samband med genomförande av vissa inlösenprogram får aktieägaren inlösenrätter. Dessa kan säljas eller användas till inlösen av aktier. När inlösenrätter delas ut sker det ingen utdelningsbeskattning. Om du har sålt inlösenrätter i Creades behöver du inte redovisa försäljningen på bilaga K. Se nedan och exempel på sidorna. Om du valt att lösa in aktier redovisar du detta som en vanlig aktieförsäljning på bilaga K. Exempel som visar hur dessa inlösenprogram ska redovisas hittar du via Försäljning av inlösen-, tecknings- eller uniträtter När inlösenrätter, teckningsrätter eller uniträtter som grundas på aktieinnehav i bolaget tilldelas sker det ingen utdelningsbeskattning. Däremot beskattas försäljning av rätterna. Anskaffningsutgiften för rätterna är noll. Detta innebär att hela försäljnings summan blir vinst vid försäljning av tilldelade inlösen-, tecknings- eller uniträtter. Anskaff ningsutgiften för aktierna är oförändrad. Om du under 0 har sålt inlösenrätter i Creades eller tecknings- eller uniträtter i vissa bolag (vilka bolag det gäller framgår av en lista på behöver du inte redovisa detta på bilaga K. Detta framgår i så fall av den specifikation som du har fått tillsammans med din inkomst deklaration. Vinsten är också redovisad på specifikationen och ifylld vid punkt. på inkomstdeklarationen. Om du har sålt inlösen-, tecknings- eller uniträtter i andra bolag måste du redovisa den försäljningen på bilaga K. Investeringssparkonto schablonbeskattad sparform för värdepapper De tillgångar som förvaras på ett investeringsspar konto scha blon beskattas. Det innebär att värdet på tillgångarna årligen kommer att beskat tas, oavsett om de går med vinst eller förlust. Vid försäljningar behöver du inte redovisa kapitalvinst eller kapitalförlust i dekla ra tionen. Den ränta, utdelning eller annan av kastning som läm nas på de tillgångar som du har på kontot beskat tas inte. Du kan ta ut pengar från kontot utan att det ska be skat tas. Ut gifter som avser tillgångar på ett investeringssparkonto är inte avdragsgilla. Varje investeringssparkonto kan bara innehas av en enda person, men du kan själv ha flera inves terings spar konton. På investeringssparkontot får du förvara: pengar finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad (det som förut kallades börs) finansiella instrument som handlas på en handelsplattform (inom EES) fondandelar. Schablonbeskattningen sker genom att en schablonintäkt beräknas. Beräkningen görs genom att ett kapital under lag multipliceras med,0 % (statslåneräntan den 0 november 0 ökad med 0, procentenheter). Kapitalunderlaget beräknas i sin tur till en fjärdedel av värdet av sparan det vid ingången av varje kvartal och inbetalningar och överföringar av finansiella instrument som har gjorts till investeringssparkontot. Den på detta sätt framräknade schablonintäkten ska du redovisa i deklarationen i inkomst slaget kapital. Investeringsföretaget (den bank, värdepappersbolag eller liknande som tillhandahåller kontot) räknar ut schablonintäkten och lämnar kontrolluppgift till Skatte verket. Om du har överfört aktier, fondandelar eller andra tillgångar till ett investeringssparkonto ska detta redo visas som en vanlig försäljning i deklarationen. Inve ste ringsföretaget ska lämna kontroll uppgift om överföringen till Skatteverket. Mer information finns på

5 Aktiehistorik på Skatteverkets webbplats På finns information om historiska händelser för aktier på Nasdaq Stockholm, NGM Equity, Nasdaq First North Sweden, Aktietorget och Nordic MTF. Det finns även information om vissa utländska bolag där det skett händelser som kan vara av intresse för svenska aktieägare samt för vissa onoterade bolag där Skatteverket lämnat brevsvar. Kontrollera gärna här om det har hänt något i bolaget som påverkar omkostnadsbeloppet på dina aktier innan du börjar göra dina beräkningar av omkostnadsbeloppet. Fördelen med att kontrollera i aktiehistoriken är att du får uppgifter om händelser flera år tillbaka i tiden. Nedan finns ett exempel på vad aktiehistoriken innehåller. Du får information om emissioner och splittar samt länkar till Skatteverkets allmänna råd, som du kan behöva kontrollera om du exempelvis har löst in aktier eller fått utdelade (avknoppade) aktier. Det kan också finnas annan betydelsefull information som gör det lättare för dig att redovisa dina försäljningar rätt. S (omvänd) står för en s.k. omvänd split villkoret här S : (omvänd) innebär att om du hade fem aktier före splitten så har du bara aktie efter denna. Hade du exempelvis 00 aktier före så kommer du att ha 0 aktier efter splitten. N står för nyemission villkoret här N B:A/B, :80 kr innebär att du får köpa en ny B-aktie för varje gammal innehavd aktie (A eller B) för :80 kr. Hade du exempelvis 00 B-aktier före nyemissionen så kan du köpa 00 nyemitterade B-aktier för sammanlagt 80 kr och har i så fall 00 B-aktier efter emissionen. S står för split villkoret här S : innebär att du kommer att ha fyra gånger ditt tidigare innehav efter splitten. Hade du exempelvis 00 aktier före så kommer du att ha 00 aktier efter splitten. F står för fondemission villkoret här F : innebär att du får en ny aktie i bolaget för varje gammal innehavd aktie. Hade du exempelvis 00 aktier före så kommer du att ha 00 aktier efter fondemissionen.

6 Aktier köpta vid ett tillfälle alla sålda under 0 Då ska du redovisa försäljningen på bilaga K och du behöver inte beräkna något genomsnittligt omkostnadsbelopp. Detta gäller om det inte skett någon händelse i bolaget som påverkar omkostnadsbeloppet. Du kan läsa mer om händelser i bolagen på Du som har sålt aktier, obligationer och andra värdepapper, valuta, råvaror eller övriga tillgångar (kapitalplaceringar) ska lämna den här blanketten. Lämna den tillsammans med. Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV.. Försäljning Värdepapper m.m. Inkomstår 0 Datum när blanketten fylls i Numrering vid flera K K Samråd enligt SFS 98:8 har skett med Näringslivets Regelnämnd. A Namn A. Marknadsnoterade aktier, aktieindexobligationer, aktieoptioner m.m. 8 9 ara den ena som kopia! Inläsningscentralen FE Stockholm Skatteupplysningen 0- På skatteverket.se får du svar på de flesta av dina frågor. Person-/organisationsnummer Deklarera senast den maj, gärna genom att sms:a, ringa, använda vår app eller e-tjänst. Inkomster - Tjänst.Lön, förmåner, sjukpenning ng m.m..kostnadsersättningar.allmän pension och tjänstepension nsion m.m..privat pension och livränta.andra inkomster som inte är pen- sionsgrundande.inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för Inkomst frå Personnummer Anna Larsson Antal Beteckning Försäljningspris Omkostnadsbelopp Vinst Förlust 00 Swedbank A Summera beloppen på rad -9 i följande kolumner på varje inlämnad blankett = Summa vinst. För över summan till den vita rutan vid p.. på. OBS! Om du har en förifylld vinst från fondandelar m.m. i det gula fältet vid p.. ska du lägga ihop den med summa vinst och fylla i totalbeloppet i den vita rutan. Summa förlust. För över summan till den vita rutan vid p. 8. på. OBS! Om du har en förifylld förlust från fondandelar i det gula fältet vid p. 8. ska du lägga ihop den med summa förlust och fylla i totalbeloppet i den vita rutan. B. Återföring av uppskovsbelopp Beteckning på uppskovsaktie Uppskovsbelopp som återförs 0 Inkomståret 0 Kontrollera de ifyllda beloppen. Gör ändringar/tillägg i den vita rutan. Vid tillägg, fyll i summan av ditt tillägg och eventuellt förifyllt belopp. (utan ören). B Inkomster - Kapital.Schablonintäkter.Ränteinkomster, utdelningar, vinst från bilaga K avsnitt C m.m..överskott vid uthyrning av privatbostad.vinst fondandelar bilaga K avsnitt A och B, K0, K0A, K, K avsnitt B.Vinst ej marknads- noterade fondande- lar m.m. Vinst från bilaga K avsnitt D, avsnitt B och 00 C Exempel : Aktieförsäljning med vinst A Anna sålde sina 00 aktier i Swedbank i april 0 för 0 kr per aktie. Försäljningspris (00 aktier x 0 kr) courtage 00 kr = kr Anna köpte aktierna i november 009 för kr per aktie. Omkostnadsbelopp (00 aktier x kr) + courtage 00 kr = 00 kr B Annas vinst blir 00 kr Anna för över sin aktievinst på 00 kr till inkomst deklarationen (vid punkt.).

7 Exempel : Aktieförsäljning med vinst Fondförsäljning med vinst Försäljning av tilldelade tecknings rätter A Olle sålde 0 aktier i Sandvik i juli 0 för 88 kr per aktie. Försäljningspris (0 aktier x 88 kr) courtage 00 kr = 800 kr Olle köpte sina 0 aktier i mars 009 för 0 kr per aktie. Omkostnadsbelopp (0 aktier x 0 kr) + courtage 00 kr = 00 kr Olles vinst blir 9 00 kr B Olle har även sålt andelar i en aktiefond med vinst på 000 kr. Beloppet finns förifyllt vid punkt. på hans inkomstdeklaration. C Olle har 0 aktier i Karo Pharma (tidigare Karo Bio). Karo Pharma be slu tade om nyemission under 0 och som aktie ägare blev Olle tilldelad 0 tecknings rätter i mars 0. Olle ville inte teckna några nya aktier och sålde därför sina teckningsrätter i mars för,0 kr styck. Försäljningspris: (0 teckningsrätter x,0 kr) courtage kr = 900 kr Omkostnadsbelopp: Teckningsrätter som har tilldelats på grund av aktieinnehav har ingen anskaff ningsutgift. Olles omkostnadsbelopp blir därför noll kronor. 0 kr Olles vinst blir 900 kr Han behöver inte redovisa detta på bilaga K och vinsten finns förifylld vid punkt. på hans inkomst deklaration. D Vinsten på aktierna 9 00 kr lägger Olle ihop med den förifyllda vinsten på teckningsrätter och fond andelar 900 kr (900 kr kr) och fyller i total beloppet 000 kr (9 00 kr kr) vid punkt.. Samtidigt stryker han det förifyllda beloppet, 900 kr, på inkomstdeklarationen. Samråd enligt SFS 98:8 har skett med Näringslivets Regelnämnd. A Du som har sålt aktier, obligationer och andra värdepapper, valuta, råvaror eller övriga tillgångar (kapitalplaceringar) ska lämna den här blanketten. Lämna den tillsammans med. Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV.. Namn Spara den ena som kopia! Försäljning Värdepapper m.m. Inkomstår Inläsningscentralen FE Stockholm Skatteupplysningen 0- A. Marknadsnoterade aktier, aktieindexobligationer, aktieoptioner m.m. 8 9 På skatteverket.se får du svar på de flesta av dina frågor. Person-/organisationsnummer Deklarera senast den maj, gärna genom att sms:a, ringa, använda vår app eller e-tjänst. Inkomster - Tjänst.Lön, förmåner, sjukpenning ng m.m..kostnadsersättningar.allmän pension och tjänstepension nsion m.m..privat pension och livränta.andra inkomster som inte är pen- sionsgrundande.inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för.inkomst från bilaga K0, K0A och K Datum när blanketten fylls i Numrering vid flera K Personnummer Antal Beteckning Försäljningspris Omkostnadsbelopp Vinst Förlust Summera beloppen på rad -9 i följande kolumner på varje inlämnad blankett = 0 Summa vinst. För över summan till den vita rutan vid p.. på. OBS! Om du har en förifylld vinst från fondandelar m.m. i det gula fältet vid p.. ska du lägga ihop den med summa vinst och fylla i totalbeloppet i den vita rutan. Summa fö an till den vita komstdeklar Olle Ek Sandvik D K Avdrag - Tjänst 0 Inkomståret 0 Kontrollera de ifyllda beloppen. Gör ändringar/tillägg i den vita rutan. Vid tillägg, fyll i summan av ditt tillägg och eventuellt förifyllt belopp. (utan ören). ela kronor. Inkomster - Kapital.Schablonintäkter.Ränteinkomster, utdelningar, vinst från bilaga K avsnitt C m.m. Fyll i den sammanlagda vinsten vid punkt.!.överskott vid uthyrning av privatbostad.vinst fondandelar bilaga K avsnitt A och B, K0, K0A, K, K avsnitt B.Vinst ej marknads- noterade fondande- lar bilaga K avsnitt D, C och KA/B m.m..vinst Vi från bilaga K och K. ört uppskov från bilaga K C B D 000

8 Schablonmetoden Även om du känner till det verkliga omkostnadsbeloppet kan du använda schablon metoden. Den kan vara förmånligare för dig om aktierna har gått upp mycket i värde sedan köpet. Exempel : Försäljning av gamla aktier A Johan sålde sina 00 aktier i Handelsbanken i januari 0 för 00 kr per aktie. Johan köpte aktierna på 0-talet och saknar sin avräk nings nota. Han använder därför schablon metoden. Försäljningspris (00 aktier x 00 kr) courtage 00 kr = kr Omkostnadsbelopp enligt schablonmetoden kr x 0 % = 90 kr B Johans vinst blir 80 kr C Johan för över vinsten på 80 kr till inkomst deklara tionen (vid punkt.). Du som har sålt aktier, obligationer och andra värdepapper, valuta, råvaror eller övriga tillgångar (kapitalplaceringar) ska lämna den här blanketten. Lämna den tillsammans med. Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV.. Försäljning Värdepapper m.m. Inkomstår 0 Datum när blanketten fylls i Numrering vid flera K K Samråd enligt SFS 98:8 har skett med Näringslivets Regelnämnd. A Namn Spara den ena som kopia! Inläsningscentralen FE Stockholm Skatteupplysningen 0- På skatteverket.se får du svar på de flesta av dina frågor. Person-/organisationsnummer Deklarera senast den maj, gärna genom att sms:a, ringa, använda vår app eller e-tjänst. A. Marknadsnoterade aktier, aktieindexobligationer, aktieoptioner m.m. 8 9 Inkomster - Tjänst.Lön, förmåner, sjukpenning ng m.m. Har du ingen uppgift på vad du köpte aktierna för får du använda scha blon metoden. Då tar du 0 % av försäljningspriset (efter avdrag för cour taget) som omkostnadsbelopp..kostnadsersättningar.allmän pension och tjänstepension nsion m.m..privat pension och livränta.andra inkomster som inte är pen- sionsgrundande.inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för.inkomst från bilaga K0, K0A och K Personnummer Johan Andersson 800- Antal Beteckning Försäljningspris Omkostnadsbelopp Vinst Förlust 00 Handelsb. A Summera beloppen på rad -9 i följande kolumner på varje inlämnad blankett = 0 Inkomståret 0 Kontrollera de ifyllda beloppen. Gör ändringar/tillägg i den vita rutan. Vid tillägg, fyll i summan av ditt tillägg och eventuellt förifyllt belopp. (utan ören). B Inkomster - Kapital.Schablonintäkter.Ränteinkomster, utdelningar, vinst från bilaga K avsnitt C m.m..överskott vid uthyrning av privatbostad.vinst fondandelar bilaga K avsnitt A och B, K0, K0A, K, K avsnitt B.Vinst ej marknads- noterade fondande- lar bilaga K avsnitt D, C och KA/B m.m. 80 C Summa vinst. För över summan till den vita rutan vid p.. på. OBS! Om du har en förifylld vinst från fondandelar m.m. i det gula fältet vid p.. ska du lägga ihop den med summa vinst och fylla i totalbeloppet i den vita rutan. Avdrag - Tjänst.Vinst från bilaga K och K. Återfört uppskov från bilaga K..Resor till och från arbetet Du får avdrag endast för den del som överstiger kr. Fyll i totalbeloppet..vinst från bilaga K och K8 Summa t. För över summan t n vita rutan vid p. 8. på. l i de ska d sum 8

9 Ärvda aktier Den som fått aktier genom arv övertar överlåtarens omkostnads belopp. I detta exempel ärvde Lennart 00 Swedish Match-aktier av sin far sommaren 00. Hans far hade inga avräkningsnotor kvar. Därför känner Lennart inte till vad hans far betalat för aktierna och han kan inte ta över sin fars omkostnadsbelopp. Vid bouppteckningen var de 00 Swedish Matchaktierna värda totalt 000 kr. Lennart får inte använda detta värde som omkostnadsbelopp. Fondförsäljning och den preliminära skatteuträkningen Om du har sålt fondandelar finns vinster och förluster förifyllda på din inkomstdeklaration. På den preliminära skatteuträkningen har Skatteverket kvittat, kvoterat och summerat beloppen. Förluster har kvittats mot vinster på marknadsnoter ade fond andelar. Om vinsten inte räcker till för att kvitta bort förlusten får du avdrag med 0 % av resterande förlust. Om du har förluster på fondandelar som inte är marknads noterade får du avdrag med 0 % av för lusten. Vinster beskattas fullt ut. Du som har sålt aktier, obligationer och andra värdepapper, valuta, råvaror eller övriga tillgångar (kapitalplaceringar) ska lämna den här blanketten. Lämna den tillsammans med. Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV.. Försäljning Värdepapper m.m. Inkomstår 0 Datum när blanketten fylls i K Numrering vid flera K n ena som kopia! Inkomstdeklaration enligt lagen SFS 0: Spara den ena som kopia! Samråd enligt SFS 98:8 har skett med Näringslivets Regelnämnd. Namn Exempel : Försäljning av ärvda aktier och fond försäljning med förlust A A. Marknadsnoterade aktier, aktieindexobligationer, aktieoptioner m.m. Inkomstdeklaration ti FE Stockholm Skatteupplysningen Lennart sålde sina 00 aktier i Swedish Match i maj 0 för,0 kr per aktie. 0- På skatteverket.se får du svar på de flesta av dina frågor. Person-/organisationsnummer Försäljningspris (00 aktier x,0 kr) 8 9 courtage 0 kr = kr Eftersom Lennart har ärvt sina aktier känner han inte till det faktiska omkostnadsbeloppet. Därför använder han schablonmetoden när han ska räkna ut omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbelopp enligt schablonmetoden.lön, förmåner, sjukpenning m.m..kostnadsersättningar.allmän pension och tjänstepension sion m.m..privat pension och livränta.andra inkomster som inte är pen- sionsgrundande.inkomster, tex t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för.inkomst från bilaga K0, K0A och K Deklarera senast den maj, gärna genom att sms:a, ringa, använda vår app eller e-tjänst. Avdrag - Tjänst.Resor till och från arbetet Du får avdrag endast för den del som överstiger kr. Fyll i totalbeloppet..tjänsteresor.tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor.övriga utgifter Du får avdrag endast för den del som överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. Allmänna avdrag.socialförsäkringsavgifter enligt EUförordningen m.m. Skattereduktioner. Rotarbete enligt meddelande eller som förmån. Rutarbete enli med Kontrollera de ifyllda beloppen. Gör ändringar/tillägg i den vita rutan. Vid tillägg, fyll i summan av ditt tillägg och eventuellt förifyllt belopp. (utan ören). Inkomster - Tjänst Inkomster - Kapital.Schablonintäkter.Ränteinkomster, utdelningar, vinst från bilaga K avsnitt C m.m..överskott vid uthyrning av privatbostad.vinst fondandelar bilaga K avsnitt A och B, K0, K0A, K, K avsnitt B.Vinst ej marknadsnoterade fondandelar bilaga K avsnitt D, C och KA/B m.m..vinst från bilaga K och K. Återfört uppskov från bilaga K..Vinst från bilaga K och K8 Avdrag - Kapital 8.Ränteutgifter m.m. K avsnitt C m.m. 8.Förlust fondandelar m.m. Förlust från bilaga K avsnitt A, K0, K avsnitt B 8.Förlust ej marknadsnoterade fondandelar. K avsnitt D, K0A, C och KA/B. 8. K och K ga K och K8 Personnummer Lennart Johnsson -9 Antal Beteckning Försäljningspris Omkostnadsbelopp Vinst Förlust 00 Swedish Match Summera beloppen på rad -9 i följande kolumner på varje inlämnad blankett = Försäljningspris kr x 0 % = 90 kr Lennarts vinst blir 80 kr Han för över sin vinst på 80 kr till inkomstdek la rationen (vid punkt.). Lennart har dessutom sålt andelar i en aktiefond med förlust på 800 kr. Beloppet finns förifyllt i hans inkomstdeklaration vid punkt 8. och ska inte ändras. Summa vinst. För över summan till den vita rutan vid p.. på. OBS! Om du har en förifylld vinst från fondandelar m.m. i det gula fältet vid p.. ska du lägga ihop den med summa vinst och fylla i totalbeloppet i den vita rutan. st. ita std Lennart vill även räkna ut sitt över skott/underskott av kapital. Hur det går till ser du i exemplet på sidan C 80 B 9

10 Genomsnittsmetoden Har du köpt aktier vid flera tillfällen och till olika pris? Har du sålt aktier som har varit föremål för split, ny emission eller fondemission? hjälp i e-tjänsten på Där flyttas automatiskt det mest fördelaktiga omkostnads beloppet (genomsnittsmetoden eller schablonmetoden) till bilaga K. Självklart kan du även använda hjälpblanketten Genom snittligt omkostnadsbelopp (SKV 98), men då måste du själv jämföra vilket omkostnadsbelopp som är mest fördelaktigt för dig (se exempel nedan). Exempel : Köp, försäljning och split A Köp I januari 998 köpte Jessica 00 aktier i Hennes & Mauritz för 09 kr per aktie. Det totala omkostnadsbeloppet var (00 x 09 kr) + 00 kr (courtage) = 000 kr. Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet blev 0 kr ( 000 kr delat med 00 aktier). B Försäljning Senare under 998 sålde Jessica 0 aktier. Hon hade därefter 0 aktier kvar (00 0). Hon utnyttjade 00 kr av sitt totala omkostnadsbelopp vid försälj ningen (0 aktier x genomsnittligt omkostnads belopp 0 kr). Det totala omkostnadsbeloppet sjönk därefter till 00 kr ( 000 kr 00 kr). Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet är oför ändrat 0 kr ( 00 kr delat med 0 aktier). C Split 999 skedde en split (:) och Jessica hade därefter 00 aktier ( x 0 aktier). Det totala omkostnadsbeloppet är oförändrat 00 kr. Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet sjönk däremot till :0 kr ( 00 kr delat med 00 aktier). I juni 00 skedde ännu en split (:), och efter denna hade Jessica 00 aktier ( x 00 aktier). * Skatteverket Du som sålt tillgång kan beräkna ditt genomsnittliga omkostnadsbelopp på denna hjälpblankett. Ytterligare information finns i broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV. Det totala omkostnadsbeloppet är oförändrat 00 kr. Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet sjönk ytterligare till 8: kr ( 00 kr delat med 00 aktier). Försäljning av aktier som Jessica ska redovisa i deklarationen 0 Jessica sålde 00 aktier i maj 0 för 0 kr per aktie. Försäljningspriset (efter avdrag för courtage) blev kr. Hon räknar ut omkostnadsbeloppet enligt genomsnitts metoden för de 00 aktier hon säljer. 00 x 8: kr = kr. Jessica räknar också ut omkostnadsbeloppet enligt scha blonmetoden för att jämföra vilken metod som är mest fördelaktig att använda. Försäljningspriset kr x 0 % = 0 kr. Jessica väljer schablonmetoden, eftersom det är mer fördelaktigt för henne att dra av ett omkostnadsbelopp på 0 kr i stället för det verkliga omkostnads beloppet på kr. Det belopp hon ska dra av som utnyttjat omkostnadsbelopp i beräkningen nedan är det verkliga be loppet med kr, trots att hon har fått använda ett högre omkostnadsbelopp genom att Genomsnittligt omkostnadsbelopp Inkomstår använda schablon metoden. Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket men bör sparas eftersom Skatteverket kan begära in en redogörelse för beräkningen av det genomsnittliga omkostnadsbeloppet. Vinsten blir då 0 kr ( kr 0 kr). F Hon för över sin vinst på 0 kr till inkomstdeklarationen (vid punkt.). Hjälpblankett SKV 98 A B C D Namn Personnummer Jessica Lind 8-0 Beräkning Beteckning Datum Då ska du först räkna ut det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för dina aktier. Det gör du enklast i vår beräknings- Hjälpblankett Händelse * Antal +/- Total antal Inköpspris (+) respektive utnyttjat omkostnadsbelopp (-), kr Totalt outnyttjat omkostnadsbelopp för kvarvarande värdepapper, kr 8 Genomsnittligt omkostnadsbelopp för kvarvarande värdepapper, kr H & M 998 Köp H & M 998 Förs H & M 999 S: :0 H & M 00 S: : H & M 0 Förs : 0

11 SKV 0 sv 00 0 Samråd enligt SFS 98:8 har skett med Näringslivets Regelnämnd. Du som har sålt aktier, obligationer och andra värdepapper, valuta, råvaror eller övriga tillgångar (kapitalplaceringar) ska lämna den här blanketten. Lämna den tillsammans med. Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV.. Inkomstdeklaration enligt lagen SFS 0: Spara den ena som kopia! SKV sv Inkomståret 0 Namn Inläsningscentralen Personnummer FE 8000 Deklarera Jessica Lind 0 Stockholm senast den maj, 8-0 gärna genom att sms:a, ringa, Skatteupplysningen A. Marknadsnoterade aktier, aktieindexobligationer, aktieoptioner använda vår app m.m. 0- eller e-tjänst. Antal Beteckning Försäljningspris Omkostnadsbelopp På skatteverket.se får du svar Vinst Förlust på de flesta av dina frågor. 00 H & M Person-/organisationsnummer 0 0 Kontrollera de ifyllda beloppen. Gör ändringar/tillägg i den vita rutan. Vid tillägg, fyll i summan av ditt tillägg och eventuellt förifyllt belopp. (utan ören). Inkomster - Tjänst Inkomster - Kapital 8 9.Lön, förmåner, sjukpenning m.m..kostnadsersättningar.allmän pension och tjänstepension m.m..privat pension och livränta.andra inkomster som inte är pensionsgrundande.inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för Avdrag - Tjänst Summa vinst. För över summan till den vita rutan vid p.. på. OBS! Om du har en förifylld vinst från fondandelar.resor m.m. till och i det från gula arbetet fältet vid p.. ska du lägga ihop den med summa vinst och fylla i totalbeloppet Du får avdrag i den endast vita för rutan. den del som överstiger kr. Fyll i totalbeloppet. Summa förlust. För över summan till den.tjänsteresor vita jrutan vid p. 8. på. OBS! Om du har en förifylld förlust från fondandelar i det gula fältet vid p. 8. ska du lägga ihop den med summa förlust och fylla i totalbeloppet i den vita rutan..tillfälligt arbete, dubbel bosättning och 8.Ränteutgifter m.m. hemresor.övriga utgifter K avsnitt C m.m. B. Återföring av uppskovsbelopp Du får avdrag endast för den del som 8.Förlust fondandelar m.m. Förlust från överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. bilaga K avsnitt A, Uppskovsbelopp K0, K avsnitt B Beteckning på uppskovsaktie Allmänna avdrag Ange belopp som i hela återförs kronor 8.Förlust ej marknadsnoterade fondandelar..socialförsäkringsavgifter enligt EU- förordningen m.m. K avsnitt D, K0A, För över uppskovsbeloppet till den vita rutan vid p.. på. C och KA/B. OBS! Om du har ett belopp i Summa vinst i avsnitt Skattereduktioner A ovan och/eller förifylld vinst från fondandelar m.m. i det gula fältet vid p... ska Rotarbete du lägga enligt ihop uppskovsbeloppet med dessa belopp och fylla i totalbeloppet i den vita meddelande rutan. eller 8. K och K som förmån Det finns information om vad som menas med. omkostnadsbelopp Rutarbete enligti - Schablonmetoden får användas för marknadsnoterade aktier m.m. och broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV. meddelande Omkostnadsbeloppet eller innebär att du beräknar omkostnadsbeloppet 8.Förlust till 0 % av från försäljningspriset bilaga K och K8 beräknas med genomsnittsmetoden eller schablonmetoden. som förmån (efter avdrag för courtage). Schablonmetoden får inte användas för terminer, - Du kan använda hjälpblankett SKV 98 om du. beräknar Underlag omkostnadsbeloppet med genomsnittsmetoden. optioner, teckningsrätter, fondaktierätter, inlösenrätter, säljrätter och liknande. för 8.Investeraravdrag g från bilaga K skattereduktion för förnybar el Underlag för fastighetsavgift Småhus/ägarlägenhet Lämna gärna bilagan via e-tjänsten Inkomstdeklaration hel avgift 0, % Småhus/ägarlägenhet halv avgift 0, % Underlag för fastighetsskatt Småhus/ägarlägenhet: h tomtmark, byggnad under uppförande,0 % Försäljning Värdepapper m.m. Inkomstår Summera beloppen på rad -9 i följande kolumner på varje inlämnad blankett =.Inkomst från bilaga K0, K0A och K Behöver du mera utrymme? Använd ytterligare K-blanketter Datum när blanketten fylls i Numrering vid flera K.Schablonintäkter.Ränteinkomster, utdelningar, vinst från bilaga K avsnitt C m.m..överskott vid uthyrning av privatbostad.vinst fondandelar bilaga K avsnitt A och B, K0, K0A, K, K avsnitt B.Vinst ej marknadsnoterade fondandelar bilaga K avsnitt D, C och KA/B m.m..vinst från bilaga K och K. Återfört uppskov från bilaga K..Vinst från bilaga K och K8 Avdrag - Kapital Utländsk försäkring - Avkastningsskatt 9. Skatteunderlag för kapitalförsäkring 9. Skatteunderlag för pensionsförsäkring K 0 INK---0P

12 Forts. Genomsnittsmetoden Exempel : Köp, fondemission, split, nyemission och försäljning A Köp År 99 köpte Kjell 00 B-aktier i Ericsson för 9 kr per aktie. Det totala omkostnadsbeloppet var (00 x 9 kr) + 00 kr (courtage) = 9 00 kr. Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet per aktie blev 9 kr (9 00 kr delat med 00 aktier). B Fondemission År 998 skedde en fondemission (:) i Ericsson. Kjell fick då ytterligare lika många aktier som han hade tidigare utan att betala något för de nya aktierna. Kjell hade därefter 00 aktier. Det totala omkostnadsbeloppet var fort farande 9 00 kr. Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet minskade däre mot till 8:0 kr per aktie (9 00 kr delat med 00 aktier). C Split År 000 skedde en split i Ericsson (:) och Kjell hade därefter 800 aktier ( x 00 aktier). Kjell betalade inget för de splittade aktierna. Det totala omkostnadsbeloppet var fortfarande 9 00 kr. Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet minskade till : kr per aktie (9 00 kr delat med 800 aktier). D Köp År 00 köpte Kjell ytterligare 00 B-aktier i Ericsson för 0 kr per aktie. Kjell betalade totalt 00 kr för de nya aktierna, (00 aktier x 0 kr) + 00 kr (courtage). Det totala omkostnadsbeloppet blev 900 kr (9 00 kr + 00 kr). Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet per aktie blev :90 kr ( 900 kr delat med 000 aktier). E Nyemission Hjälpblankett SKV 98 * Skatteverket A B C D Du som sålt tillgång kan beräkna ditt genomsnittliga omkostnadsbelopp på denna hjälpblankett. Ytterligare information finns i broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV. År 00 skedde en nyemission (B: A/B) i Ericsson till en teckningskurs på :80 kr per aktie. Kjell fick 000 teckningsrätter. Han valde att köpa 000 nya B-aktier för sina teckningsrätter. E F G H Genomsnittligt omkostnadsbelopp Inkomstår Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket men bör sparas eftersom Skatteverket kan begära in en redogörelse för beräkningen av det genomsnittliga omkostnadsbeloppet. Namn Personnummer Beräkning Beteckning Datum Hjälpblankett Händelse * Antal +/- Total antal Kjell betalade 800 kr (inget courtage) för de nya aktierna ( 000 aktier x :80 kr). Det totala omkostnadsbeloppet blev 00 kr ( 900 kr kr). Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet per aktie blev :8 kr ( 00 kr delat med 000 aktier). F Försäljning av aktier som Kjell redovisade i deklarationen 00 Kjell sålde 000 B-aktier i Ericsson i november 00 för 9:0 kr per aktie ([ 000 aktier x 9:0 kr] courtage 00 kr = 9 00 kr). Han räknade ut att omkostnadsbeloppet enligt genom snittsmetoden för de 000 aktier han sålde var 80 kr ( 000 aktier x genomsnittligt omkostnadsbelopp :8 kr). Förlusten blev 0 kr (9 00 kr 80 kr). Det totala omkostnadsbeloppet sjönk till 80 kr ( 00 kr 80 kr). Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet per aktie var oförändrat, :8 kr ( 80 kr delat med 000 aktier). G Omvänd split I juni 008 skedde en omvänd split i Ericsson (:) och Kjell hade därefter 00 aktier (000/). Det totala omkostnadsbeloppet var fortfarande 80 kr. Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet ökade till : kr per aktie ( 80 kr delat med 00 aktier). H Försäljning av aktier som Kjell ska redovisa i deklara tionen 0 Inköpspris (+) respektive utnyttjat omkostnadsbelopp (-), kr Totalt outnyttjat omkostnadsbelopp för kvarvarande värdepapper, kr 8 I april 0 sålde Kjell 00 B-aktier i Ericsson för 80 kr per aktie. Försäljningspriset var 9 kr ([00 aktier x 80 kr] courtage 9 kr). Han ska nu dra av omkostnadsbeloppet för aktierna. Han räknar ut att omkostnadsbeloppet enligt genom snitts metoden för de 00 aktier han säljer är kr (00 aktier x : kr). I Kjell får en förlust på kr ( 9 kr kr) som han för över till inkomstdeklara tionen (vid punkt 8.). 0 % av förlusten ( kr) får dras av. Kvoteringen till 0 % görs automatiskt av Skatteverket. Genomsnittligt omkostnadsbelopp för kvarvarande värdepapper, kr Eric. B dec 9 Köp Eric. B maj 98 F: :0 Eric. B maj 00 S: : Eric. B apr 0 Köp :90 Eric. B aug 0 N: :8 Eric. B nov 0 Förs :8 Eric. B juni 08 S: : Eric. B april Förs :

13 Du som har sålt aktier, obligationer och andra värdepapper, valuta, råvaror eller övriga tillgångar (kapitalplaceringar) ska lämna den här blanketten. Lämna den tillsammans med. Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV.. Försäljning Värdepapper m.m. Inkomstår 0 Datum när blanketten fylls i Numrering vid flera K K Samråd enligt SFS 98:8 har skett med Näringslivets Regelnämnd. H SKV 0 sv 00 0 Namn A. Marknadsnoterade aktier, aktieindexobligationer, aktieoptioner m.m. 8 9 SKV sv 00 0 Inkomstdeklaration enligt lagen SFS 0: Spara den ena som kopia! Inläsningscentralen FE Stockholm Skatteupplysningen 0- På skatteverket.se får du svar på de flesta av dina frågor. Person-/organisationsnummer Deklarera senast den maj, gärna genom att sms:a, ringa, använda vår app eller e-tjänst. Inkomster - Tjänst.Lön, förmåner, sjukpenning ng m.m..kostnadsersättningar.allmän pension och tjänstepension nsion m.m..privat pension och livränta.andra inkomster som inte är pen- sionsgrundande.inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för.inkomst från bilaga K0, K0A och K Avdrag - Tjänst.Resor till och från arbetet Du får avdrag endast för den del som överstiger r kr. Fyll i totalbeloppet..tjänsteresorj sor.tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor.övriga utgifter Du får avdrag endast för den del som överstiger r 000 kr. Fyll i totalbeloppet. Allmänna avdrag.socialförsäkringsavgifter enligt EU- förordningen m.m. Skattereduktioner. Rotarbete enligt meddelande eller som förmån. Rutarbete enligt meddelande eller som förmån. Underlag för skattereduktion för förnybar el Underlag för fastighetsavgift Småhus/ägarlägenhet hel avgift 0, % Småhus/ägarlägenhet halv avgift 0, % Underlag för fastighetsskatt Underlag för fastighetsskatt Småhus/ägarlägenhet: tomtmark, byggnad under uppförande,0 % Personnummer Kjell Björk Antal Beteckning Försäljningspris Omkostnadsbelopp Vinst Förlust 00 Ericsson B 9 Summera beloppen på rad -9 i följande kolumner på varje inlämnad blankett = Summa vinst. För över summan till den vita rutan vid p.. på. OBS! Om du har en förifylld vinst från fondandelar m.m. i det gula fältet vid p.. ska du lägga ihop den med summa vinst och fylla i totalbeloppet i den vita rutan. Summa förlust. För över summan till den vita rutan vid p. 8. på. OBS! Om du har en förifylld förlust från fondandelar i det gula fältet vid p. 8. ska du lägga ihop den med summa förlust och fylla i totalbeloppet i den vita rutan. B. Återföring av uppskovsbelopp Beteckning på uppskovsaktie För över uppskovsbeloppet till den vita rutan vid p.. på. OBS! Om du har ett belopp i Summa vinst i avsnitt A ovan och/eller förifylld vinst från fondandelar m.m. i det gula fältet vid p.. ska du lägga ihop uppskovsbeloppet med dessa belopp och fylla i totalbeloppet i den vita rutan. Det finns information om vad som menas med omkostnadsbelopp i broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV. Omkostnadsbeloppet beräknas med genomsnittsmetoden eller schablonmetoden. - Du kan använda hjälpblankett SKV 98 om du beräknar omkostnadsbeloppet med genomsnittsmetoden. Behöver du mera utrymme? Använd ytterligare K-blanketter. Lämna gärna bilagan via e-tjänsten 0 Inkomståret 0 Kontrollera de ifyllda beloppen. Gör ändringar/tillägg i den vita rutan. Vid tillägg, fyll i summan av ditt tillägg och eventuellt förifyllt belopp. (utan ören). Uppskovsbelopp som återförs Inkomster - Kapital.Schablonintäkter.Ränteinkomster, utdelningar, vinst från bilaga K avsnitt C m.m. 9.Överskott vid uthyrning av privatbostad.vinst fondandelar bilaga K avsnitt A och B, K0, K0A, K, K avsnitt B.Vinst ej marknads- noterade fondande- lar bilaga K avsnitt D, C och KA/B m.m..vinst från bilaga K och K. Återfört uppskov från bilaga K..Vinst från bilaga K och K8 Avdrag - Kapital 8.Ränteutgifter m.m. K avsnitt C m.m. 8.Förlust fondandelar m.m. Förlust från bilaga K avsnitt A, K0, K avsnitt B - Schablonmetoden får användas för marknadsnoterade aktier m.m. och innebär att du beräknar omkostnadsbeloppet till 0 % av försäljningspriset (efter avdrag för courtage). Schablonmetoden får inte användas för terminer, optioner, teckningsrätter, fondaktierätter, inlösenrätter, säljrätter och liknande. 8.Förlust ej marknadsnoterade fondandelar. K avsnitt D, K0A, C och KA/B. 8. K och K 8. K och K8 8.Investeraravdrag avdrag från bilaga K Utländsk försäkring - Avkastningsskatt 9. Skatteunderlag för kapitalförsäkring 9. Skatteunderlag för pensionsförsäkring INK---0P 9

14 Inlösen av aktier Creades och Betsson Under 0 har ett antal börsbolag löst in aktier. In lösen av aktier kan ske på två sätt och beroende på hur inlösenprogrammet genomförs så blir skattesituationen lite olika. På sidorna finns mer information om inlösen. Vid inlösen av aktier och försäljning av inlösenrätter ska Euroclear, din bank eller din fondkom missionär lämna kontrolluppgift och du ska normalt redovisa inlösen och försäljning på bilaga K. Ytterligare exempel som visar hur du redovisar inlösen hittar du via Exempel : Försäljning av inlösenrätter i Creades samt inlösen av aktier i Betsson Försäljning av inlösenrätter i Creades I april 0 fick Janne ett erbjudande om inlösen av aktier i Creades AB. Han hade då 00 aktier i Creades och fick därför 00 inlösenrätter. Janne valde att sälja dessa i april 0 i stället för att använda rätterna till att lösa in aktier. Janne fick totalt 00 kr för sina inlösenrätter. Försäljningspris 00 kr Omkostnadsbelopp 0 kr Jannes vinst blir 00 kr De inlösenrätter som har tilldelats på grund av att Janne äger aktier i Creades har ingen anskaff - nings utgift och hans omkostnadsbelopp blir därför noll kronor. Janne behöver inte redovisa försäljningen av inlösenrätter på bilaga K eftersom Skatte verket för ifyllt vinsten (försäljningssumman), 00 kr, vid punkt. på inkomstdeklarationen. Läs också under rubriken Försäljning av inlösen-, tecknings- eller uniträtter på sidan. Inlösen av aktier i Betsson I maj 0 genomförde Betsson ett inlösenprogram där Janne fick kr ( 00 aktier x, kr) för sina inlösenaktier (utan courtage). Se information nedan om hur Janne beräknat omkostnadsbeloppet. Försäljningspris 00 inlösenaktier x, kr = kr Omkostnadsbelopp 00 inlösenaktier = kr Jannes vinst blir kr Vinsten på de inlösta aktierna kr lägger Janne ihop med den förifyllda vinsten på inlösenrätter 00 kr och fyller i totalbeloppet kr ( kr + 00 kr) vid punkt.. Samtidigt stryker han det för ifyllda beloppet, 00 kr, på inkomstdeklarationen. Omkostnadsbelopp Betsson A. I december 0 köpte Janne 00 B- aktier i Betsson för totalt kr (courtage är inräknat). B. I maj 0 genomförde Betsson ett inlösenprogram där varje Betssonaktie splittades på två Betssonaktier, dels en () ordinarie aktie, dels en () inlösenaktie. Denna split innebar att omkostnadsbeloppet skulle fördelas mellan Betssonaktierna och inlösenak tierna så att,8 % av omkostnadsbeloppet skulle höra till inlösenaktierna. Detta läste Janne i Skatteverkets allmänna råd SKV A 0:. Janne förde därför över kr av det totala omkostnadsbeloppet (9 800 kr x,8 %) till inlösenaktierna. Efter överföringen blev omkostnadsbeloppet för aktierna 9 08 kr. C. I maj 0 genomförde Betsson ytterligare ett inlösenprogram där varje Betsson aktie splittades på fyra Betsson aktier, dels tre () ordi narie aktier, dels en () inlösen aktie. Denna split innebar att omkostnadsbeloppet skulle fördelas mellan Betsson aktierna och inlösenaktierna så att, % av omkostnadsbeloppet skulle höra till in lösenaktierna. Detta läste Janne i Skatteverkets allmänna råd SKV A 0:9. Janne förde därför över 0 kr av det totala omkostnadsbeloppet (9 08 kr x, %) till inlösenaktierna. Efter överföringen blev omkostnadsbeloppet för aktierna 9 0 kr. Janne har efter splitten 00 st Betssonaktier. D. I maj 0 genomförde Betsson ännu en gång ett inlösen-

15 program där varje Betssonaktie splittades på två Betssonaktier, dels en () ordinarie aktie, dels en () inlösenaktie. Denna split innebar att omkostnadsbeloppet skulle fördelas mellan Betssonaktierna och inlösenaktierna så att % av omkostnadsbeloppet skulle höra till inlösenaktierna. Detta läste Janne i Skatteverkets allmänna råd SKV A 0:. Janne förde därför över kr av det totala omkostnadsbeloppet (9 0 kr x %) till inlösenaktierna. Efter överföringen blev omkostnadsbeloppet för aktierna 8 0 kr. E. Inlösenaktierna löstes därefter in automatiskt för, kr per aktie. Se även B på sidan. Du som har sålt aktier, obligationer och andra värdepapper, valuta, råvaror eller övriga tillgångar (kapitalplaceringar) ska lämna den här blanketten. Lämna den tillsammans med. Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV.. Försäljning Värdepapper m.m. Inkomstår 0 Datum när blanketten fylls i Numrering vid flera K K Hjälpblankett SKV 98 A. B. C. D. D. E. * Skatteverket Du som sålt tillgång kan beräkna ditt genomsnittliga omkostnadsbelopp på denna hjälpblankett. Ytterligare information finns i broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV. Spara den ena som kopia! Inläsningscentralen FE Stockholm Skatteupplysningen.Lön, förmåner, sjukpenning ng m.m..schablonintäkter.ränteinkomster,.kostnadsersättningar från bilaga K utdelningar, vinst avsnitt C m.m..allmän pension och tjänstepension nsion m.m..överskott vid uthyrning av privatbostad.privat pension.vinst fondandelar och livränta.andra inkomster bilaga K avsnitt A som inte är pen- och B, K0, K0A, sionsgrundande K, K avsnitt B.Inkomster, t.ex. hobby, som du.vinst själv ska betala ej marknadsegenavgifter för noterade fondandelar bilaga K avsnitt D,.Inkomst från bilaga K0, K0A och K C och KA/B m.m. Avdrag - Tjänst.Vinst från bilaga K och K. Återfört uppskov från bilaga K..Resor till och från arbetet Du får avdrag endast för den ndel som överstiger 0 00 K och 0- Samråd enligt SFS 98:8 har skett med Näringslivets Regelnämnd. Namn Genomsnittligt omkostnadsbelopp Inkomstår Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket men bör sparas eftersom Skatteverket kan begära in en redogörelse för beräkningen av det genomsnittliga omkostnadsbeloppet. Namn Personnummer Beräkning Beteckning Datum Hjälpblankett Händelse * Antal +/- Total antal 0 På skatteverket.se får du svar på de flesta av dina frågor. Inköpspris (+) respektive utnyttjat omkostnadsbelopp (-), kr Person-/organisationsnummer orga A. Marknadsnoterade aktier, aktieindexobligationer, aktieoptioner m.m. 8 9 Deklarera senast den maj, gärna genom att sms:a, ringa, använda vår app eller e-tjänst. 0 Inkomståret 0 Kontrollera de ifyllda beloppen. Gör ändringar/tillägg ngar/tillägg i den vita rutan. Vid tillägg, fyll i summan av ditt tillägg och eventuellt förifyllt tbelopp. (utan ören). Inkomster - Tjänst Inkomster - Kapital Ange belopp ihela kronor Personnummer Janne Jansson Antal Beteckning Försäljningspris Omkostnadsbelopp Vinst Förlust 00 Betsson B ll Summera beloppen på rad -9 i följande kolumner på varje inlämnad blankett = Janne Jansson Summa vinst. För över summan till den vita rutan vid p.. på. OBS! Om du har en förifylld vinst från fondandelar m.m. i det gula fältet vid p.. ska du lägga ihop den med summa vinst och fylla i totalbeloppet i den vita rutan. Totalt outnyttjat omkostnadsbelopp för kvarvarande värdepapper, kr Genomsnittligt omkostnadsbelopp för kvarvarande värdepapper, kr Summa ma förlust. För över summan till den vita rutan vid p. 8. på. sd fondandelar i det gula fältet v omster - Tjänst 8 Betsson B Dec Köp :0 Maj S: : Maj S : : Maj S : :9 Betsson ll Maj S : B Juni lnl A C Kan du inte fördela omkostnadsbeloppet eftersom du saknar infor mation om aktiernas anskaffningspris? Är aktierna köpta till ett lågt pris? Då kan du använda schablonmetoden. Du beräknar omkostnadsbeloppet för inlösenaktierna till 0 % av inlösenbeloppet (försäljningspriset). Hade Janne i exemplet ovan inte haft kvar sin avräkningsnota från köpet av Betssonaktierna hade han kunnat beräkna omkostnadsbeloppet till kr ( kr x 0 %). I sådant fall skulle han ha redovisat en vinst på kr ( kr kr). Fyll i den sammanlagda vinsten vid punkt.!

16 Försäljning efter utdelning av aktier (avknoppning) Har du sålt aktier i ett bolag som delat ut dotter bolagsaktier? Då ska i många fall en del av omkostnadsbeloppet för moderbolagsaktierna flyttas över till de utdelade dotter bolagsaktierna. Du kan läsa mer om hur utdelning av aktier beskattas på sidan. Du som har sålt aktier, obligationer och andra värdepapper, valuta, råvaror eller övriga tillgångar (kapitalplaceringar) ska lämna den här blanketten. Lämna den tillsammans med. Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV.. Försäljning Värdepapper m.m. Inkomstår 0 Datum när blanketten fylls i Numrering vid flera K K Exempel 8: Försäljning av aktier i Modern Times Group efter utdelning av aktier Samråd enligt SFS 98:8 har skett med Näringslivets Regelnämnd. Namn Personnummer Erik Larsson - A. Marknadsnoterade aktier, aktieindexobligationer, aktieoptioner m.m. Antal Beteckning Försäljningspris Omkostnadsbelopp Vinst Förlust 0 MTG B 00 0 A Erik sålde 0 aktier i Modern Times Group MTG 8 den maj 0 för 8 kr per aktie. 9 Försäljningspris Eriks avräkningsnota visar att han har fått 00 kr för sina aktier (0 aktier x 8 kr) SFS 0: Spara den ena som kopia! Inkomster - Tjänst.Lön, förmåner, sjukpenning m.m..kostnadsersättningar.allmän pension och tjänstepension m.m. m.privat pension och livränta.andra inkomster som inte är pensionsgrundande.inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för.inkomst från bilaga K0, K0A och K Avdrag - Tjänst.Resor till och från arbetet Du får avdrag endast för den del som överstiger kr. Fyll i totalbeloppet..tjänsteresor omster - Tjänst Ange belopp ihela kronor Inkomster - Kapital.Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor Övriga utgifter avdr el som Summera beloppen på rad -9 i följande kolumner på varje inlämnad blankett = courtage 00 kr = 00 kr Omkostnadsbelopp Läs i rutan på nästa sida hur Erik beräknat omkostnadsbeloppet. 0 kr B Eriks vinst blir kr C Erik för över vinsten på kr till inkomst deklarationen (vid punkt.) Summa vinst. För över summan till den vita rutan vid p.. på. OBS! Om du har en förifylld vinst från fondandelar m.m. i det gula fältet vid p.. ska du lägga ihop den med summa vinst och fylla i totalbeloppet i den vita rutan. Inkomster - Kapital Summa förlust. För över summan till den vita rutan vid p. 8. på. OBS! Om u har en förifylld förlust från fon ndelar i det gula fältet vid p. 8. ska du lägga ihop de d summa ppet i den.schablonintäkter.ränteinkomster, utdelningar, vinst från bilaga K avsnitt C m.m..överskott vid uthyrning av privatbostad.vinst fondandelar bilaga K avsnitt A och B, K0, K0A, K, K avsnitt B.Vinst ej marknadsnoterade fondandelar bilaga K avsnitt D, C och KA/B m.m..vinst från bilaga K och K. Återfört uppskov från bilaga K..Vinst från bilaga K och K8 Avdrag - Kapital 8.Ränteutgifter m.m. K avsnitt C m.m. Förlus.m.

17 Omkostnadsbelopp Modern Times Group och CDON (namnändrat till Qliro Group) A. Erik köpte 00 B-aktier i Modern Times Group (nedan kallat MTG) i juli 009. Han plockar fram sin avräkningsnota. På denna står det att han be talade 00 kr för akti erna ([00 aktier x 0 kr] + courtage 00 kr). B. Den december 00 delade MTG ut aktier i CDON. Erik fick en aktie i CDON för varje aktie i MTG. Utdelningen var skattefri, men i stället ska omkostnads beloppet delas upp mellan de ursprungliga och de ut delade aktierna. Av Skatte verkets allmänna råd (SKV A 0:) framgår att, % av omkostnadsbeloppet, eller för Eriks del 090 kr ( 00 kr x, %), hör till aktierna i CDON. Erik har nu kvar ett omkostnadsbelopp på 0 kr i MTG ( 00 kr 090 kr). Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet är :0 kr ( 0 kr delat med 00 aktier). C. Den maj 0 säljer Erik 0 av sina 00 aktier i MTG. Han räknar ut sitt omkostnadsbelopp vid denna försäljning till 0 kr (genomsnitt ligt omkostnadsbelopp :0 kr x 0 aktier). I avsnitt A på bilaga K (se A på sidan ) fyller han i 0 kr. Han har kvar ett omkostnadsbelopp på 0 kr ( 0 kr 0 kr) för de återstående 0 aktierna. Hjälpblankett SKV 98 * Skatteverket Du som sålt tillgång kan beräkna ditt genomsnittliga omkostnadsbelopp på denna hjälpblankett. Ytterligare information finns i broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV. Genomsnittligt omkostnadsbelopp Inkomstår 0 Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket men bör sparas eftersom Skatteverket kan begära in en redogörelse för beräkningen av det genomsnittliga omkostnadsbeloppet. Namn Personnummer A. B. C. Erik Larsson - Beräkning Beteckning Datum Hjälpblankett Händelse * Antal +/- Total antal Inköpspris (+) respektive utnyttjat omkostnadsbelopp (-), kr Totalt outnyttjat omkostnadsbelopp för kvarvarande värdepapper, kr 8 Genomsnittligt omkostnadsbelopp för kvarvarande värdepapper, kr MTG B 090 Köp Utd :0 0 Förs :0 B. CDON 0 Utd :90 (Qliro Group)

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper 0 Försäljning av värdepapper Information och exempel för dig som under 0 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier och andra värdepapper. I broschyren finns flera exempel på hur du ska redovisa försäljningen

Läs mer

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper 0 Försäljning av värdepapper Information och exempel för dig som under 0 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier och andra värdepapper. I broschyren finns flera exempel på hur du ska redovisa försäljningen

Läs mer

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper 0 Försäljning av värdepapper Information och exempel för dig som under 0 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier och andra värdepapper. I broschyren finns flera exempel på hur du ska redovisa försäljningen

Läs mer

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper SKV utgåva Försäljning av värdepapper Information, exempel och blankett Information till dig som under 0 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier och andra värdepapper. I broschyren finns flera exempel

Läs mer

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper SKV utgåva Försäljning av värdepapper Information, exempel och blanketter Information till dig som under 0 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier och andra värdepapper. I broschyren finns flera

Läs mer

Försäljning av aktier m.m.

Försäljning av aktier m.m. SKV utgåva 0 Försäljning av aktier m.m. Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 00 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier har sålt eller löst in

Läs mer

Försäljning av aktier

Försäljning av aktier SKV 33 utgåva 6 Försäljning av aktier Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 004 har sålt marknadsnoterade aktier har löst in eller sålt nollkupongare eller

Läs mer

Försäljning av värdepapper information, exempel och blanketter

Försäljning av värdepapper information, exempel och blanketter SKV utgåva Försäljning av värdepapper information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 009 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier sålt teckningsrätter eller

Läs mer

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper SKV utgåva Försäljning av värdepapper information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 00 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier sålt teckningsrätter eller

Läs mer

Försäljning av aktier m.m.

Försäljning av aktier m.m. SKV utgåva 9 Försäljning av aktier m.m. Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 00 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier har sålt eller löst in

Läs mer

Försäljning av aktier

Försäljning av aktier SKV 33 utgåva 8 Försäljning av aktier Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 0 har sålt marknadsnoterade aktier har löst in eller sålt nollkupongare eller

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden är koreograf och har fått beviljat ett sökt projektbidrag för en dansperformance. Hon har ingen näringsverksamhet eller eget

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

SKV 252 utgåva Information om blankett K12

SKV 252 utgåva Information om blankett K12 SKV 252 utgåva 6 2017 Information om blankett K12 Vem ska lämna blankett K12? Onoterat företag Du ska lämna blankett K12 som en bilaga till Inkomstdeklaration 1 om du har fått utdelning från ett onoterat

Läs mer

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag Lena Hansson är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelbolagsform. Handelsbolaget är en juridisk person som ska lämna

Läs mer

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO Vad är ett Investeringssparkonto? Investeringssparkontot är en schablonbeskattad sparform som är tillgänglig för privatpersoner och dödsbon från och med den

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, dramaturg, regissör, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014 2015 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid Sid 2 Nyheter 3

Läs mer

Hur fungerar det? FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 2015-10-13

Hur fungerar det? FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 2015-10-13 FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 2015-10-13 FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO ska tillhandahållas Kunden innan avtal om Investeringssparkonto undertecknas. Vad är ett Investeringssparkonto?

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst.

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. 2015 Dags att deklarera Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. Ring 020-567 100 Sms:a 71144 www.skatteverket.se/app www.skatteverket.se Deklarationen ska finnas hos Skatteverket

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013 2014 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid Sid 2 Nyheter 3

Läs mer

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 1 FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO ska tillhandahållas Kunden innan avtal om Investeringssparkonto undertecknas. Vad är ett Investeringssparkonto?

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst.

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. 2015 Dags att deklarera Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. Ring 020-567 100 Sms:a 71144 www.skatteverket.se/app www.skatteverket.se Deklarationen ska finnas hos Skatteverket

Läs mer

Dags att deklarera via Internet, sms, telefon eller på pappersblanketten

Dags att deklarera via Internet, sms, telefon eller på pappersblanketten Dags att deklarera via Internet, sms, telefon eller på pappersblanketten Dekl@rera 2008 Senast måndagen den 5 maj klockan 24:00! Dags att deklarera 2008 2 Nyheter 2 Elegitimation 2 Edeklarera du med! 3

Läs mer

Investeringssparkonto (ISK)

Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto hos Strukturinvest Fondkommission Samla ditt sparande i strukturerade placeringar, fonder och aktier. Med ett investeringssparkonto (ISK) kan du enkelt

Läs mer

Investeringssparkonto (ISK)

Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto hos Strukturinvest Fondkommission Samla ditt sparande i strukturerade placeringar och fonder. Med ett investeringssparkonto (ISK) kan du enkelt omplacera

Läs mer

Investeringssparkonto (ISK)

Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto hos Strukturinvest Fondkommission Samla ditt sparande i strukturerade placeringar och fonder. Med ett investeringssparkonto (ISK) kan du enkelt omplacera

Läs mer

Försäljning av småhus

Försäljning av småhus SKV 379 utgåva 18 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus (villa, kedjehus, radhus eller fritidshus) eller

Läs mer

Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00!

Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00! Dekl@rera 2010 Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00! Deklarera på Internet, sms eller telefon enkelt och säkert! Självbetjäning dygnet runt Webbplats: skatteverket.se Servicetelefon:

Läs mer

Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt

Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt investeringssparkonto förenklad värdepappersskatt från årsskiftet Investeringssparkonto, ISK, är en ny kontoform för investerare som är tillgänglig

Läs mer

Dags att deklarera. Vill du ha dina skattepengar snabbare? Läs mer på sidan 28. Utökad telefonservice se sista sidan.

Dags att deklarera. Vill du ha dina skattepengar snabbare? Läs mer på sidan 28. Utökad telefonservice se sista sidan. Senast den 3 maj kl. 24.00 2004 Dags att deklarera Deklarera på Internet läs mer på sidan 3. Deklarera på telefon läs mer på sidan 4. Deklarera via SMS läs mer på sidan 4. Deklarera på den blankett du

Läs mer

Försäljning av småhus 4

Försäljning av småhus 4 SKV 379 utgåva 14 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi hur du som har sålt ditt småhus 2007 ska deklarera försäljningen. Med småhus menar vi villa,

Läs mer

Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring

Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Lagrådsremiss Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 maj 2011 Anders Borg Pia Gustafsson

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren

Skatteuträkningsbroschyren SKV 425 utgåva 23 2017 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2016 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid

Läs mer

Instruktioner till medlemmar i Föreningen Grupptalan mot Acta avseende deklaration av förlusten i samband med förlikningen

Instruktioner till medlemmar i Föreningen Grupptalan mot Acta avseende deklaration av förlusten i samband med förlikningen Instruktioner till medlemmar i Föreningen Grupptalan mot Acta avseende deklaration av förlusten i samband med förlikningen 2015-12-04 P. Rathsman / Föreningen Grupptalan mot Acta / Referens skatteverket:

Läs mer

Dags att deklarera. E-deklarationen är öppen från och med den 20 mars. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 5 maj klockan 24:00

Dags att deklarera. E-deklarationen är öppen från och med den 20 mars. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 5 maj klockan 24:00 2014 Dags att deklarera E-deklarationen är öppen från och med den 20 mars. Ring 020-567 100 Sms:a 71144 www.skatteverket.se www.skatteverket.se/app Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den

Läs mer

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Person-/Organisationsnummer Namn och adress Ange beloppen i hela kronor. Inkomster - Tjänst 1 Inkomster hittills under året 4 Avdrag - Tjänst Lön och

Läs mer

SKV 328 utgåva Så här deklarerar du dina inkomster

SKV 328 utgåva Så här deklarerar du dina inkomster SKV 328 utgåva 38 2017 Så här deklarerar du dina inkomster Information och övningsexempel för dig som ska deklarera för första gången. SKV 2000a 26 sv 00 01Specifikationen ska du behålla! Inkomstdeklarationen

Läs mer

Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring

Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Bilaga 8 Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Bilaga till avsnitt 6.13 Bilaga 8 Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Innehållsförteckning Bilaga

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt 4

Försäljning av bostadsrätt 4 SKV 321 utgåva 7 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi hur du som har sålt din bostads rätt 2007 ska deklarera försäljningen. Du re do vi sar

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt

F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Vad är preliminärskatt och vem ska betala den? Vårt svenska skattesystem bygger på att alla betalar en preliminärskatt under

Läs mer

Skatteberäkning Beskattningsår 2015

Skatteberäkning Beskattningsår 2015 Skatteberäkning Beskattningsår 215 Namn: Skevik, Anna Kommun: Personnr: 56218182 Församling: Resultat och kompletteringsbetalning Underskott inkl. ränta 8 613 Om du vill undvika kostnadsränta bör du betala

Läs mer

SKV 420 utgåva F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt

SKV 420 utgåva F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt SKV 420 utgåva 4 2017 F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Vad är preliminärskatt och vem ska betala den? Vårt svenska skattesystem bygger på att alla betalar en

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

Senast den 2 maj kl. 24.00. Dags att deklarera. Dekl@rera 2006. Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll

Senast den 2 maj kl. 24.00. Dags att deklarera. Dekl@rera 2006. Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll 2006 Senast den 2 maj kl. 24.00 Dags att deklarera Dekl@rera 2006 Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll Nyheter... 2 Deklarera på Internet... 3 Deklarera på telefon eller via sms... 4 Deklarera

Läs mer

Dags att deklarera Senast måndagen den 2 maj klockan 24:00!

Dags att deklarera Senast måndagen den 2 maj klockan 24:00! Dekl@rera 2011 Dags att deklarera Senast måndagen den 2 maj klockan 24:00! Deklarera via Internet, mobil, sms eller telefon enkelt och säkert! Självbetjäning dygnet runt Webbplats: skatteverket.se Servicetelefon:

Läs mer

E-deklarera 2013. Dags att deklarera 2013

E-deklarera 2013. Dags att deklarera 2013 E-deklarera 2013 Vad kan lämnas elektroniskt? Huvudblanketter Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 1 Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 2 första sidan Bilagor E-tjänsten Inkomstdeklaration

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner Denna blankett kan du använda när du begär avräkning av utländsk skatt eller så kan du fylla i uppgifterna på Övriga upplysningar på inkomstdeklaration 1. Du behöver inte fylla i blanketten om du bara

Läs mer

Så här deklarerar du dina inkomster

Så här deklarerar du dina inkomster 2015 Så här deklarerar du dina inkomster Information och övningsexempel för dig som ska deklarera för första gången Innehåll Inkomstdeklarationen...2 Deklarera steg för steg...3 Exempel 1 utan ändringar...4

Läs mer

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras.

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Arvs- och gåvoskatt 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Läs mer

Värdepappersinformation inför deklarationen PRIVATE BANKING

Värdepappersinformation inför deklarationen PRIVATE BANKING Värdepappersinformation inför deklarationen PRIVATE BANKING Juridik & Skatter Januari 2011 Hjälp inför deklarationen Som hjälp inför årets deklarationsarbete skickar vi ett underlag över de värdepapperstransaktioner

Läs mer

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Depåförsäkring Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Gillar du enkelhet och smidighet när det handlar om ditt sparande? Då har vi en god nyhet. Nu kan du samla ditt sparande i strukturerade

Läs mer

Försäljning av näringsfastighet

Försäljning av näringsfastighet SKV 313 utgåva 17 2017 Försäljning av näringsfastighet Den här broschyren förklarar vilka skatteregler som gäller och hur du ska deklarera försäljningen av en näringsfastighet. Du ska redovisa försäljningen

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt

Försäljning av bostadsrätt SKV 321 utgåva 11 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt din bostadsrätt 2011 ska deklarera försäljningen och hur

Läs mer

Försäljning av småhus 4

Försäljning av småhus 4 SKV 379 utgåva 15 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus 2008 ska deklarera försäljningen och hur du begär

Läs mer

Värdepappersinformation inför deklarationen Juridik & Skatter Januari 2012 PRIVATE BANKING

Värdepappersinformation inför deklarationen Juridik & Skatter Januari 2012 PRIVATE BANKING Värdepappersinformation inför deklarationen Juridik & Skatter Januari 2012 PRIVATE BANKING Hjälp inför deklarationen Inför ditt kommande deklarationsarbete har våra skattejurister sammanställt denna informationsfolder,

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt 4

Försäljning av bostadsrätt 4 SKV 321 utgåva 9 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt din bostadsrätt 2009 ska deklarera försäljningen och hur

Läs mer

Sectras inlösenprogram

Sectras inlösenprogram Sectras inlösenprogram 205 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 7 september 205 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

Dags att (e-) deklarera Senast onsdagen den 2 maj klockan 24:00!

Dags att (e-) deklarera Senast onsdagen den 2 maj klockan 24:00! Dekl@rera 2012 Dags att (e-) deklarera Senast onsdagen den 2 maj klockan 24:00! E-deklarera via Internet, app, sms eller genom att ringa! Självbetjäning dygnet runt Webbplats: skatteverket.se Servicetelefon:

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt 4

Försäljning av bostadsrätt 4 SKV 321 utgåva 8 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt din bostadsrätt 2008 ska deklarera försäljningen och hur

Läs mer

Investeringssparkonto

Investeringssparkonto Investeringssparkonto schablonbeskattning av finansiella instrument Sofi Nyström och Erik Sjöstedt Syfte Förenkla för privatpersoner att spara i finansiella instrument faktisk inkomst på tillgångarna på

Läs mer

Så här deklarerar du dina inkomster

Så här deklarerar du dina inkomster 2014 Så här deklarerar du dina inkomster Information och övningsexempel för dig som ska deklarera för första gången Innehåll Inkomstdeklarationen...2 Deklarera steg för steg...3 Exempel 1 utan ändringar...4

Läs mer

Information om inlösen av aktier i Haldex AB

Information om inlösen av aktier i Haldex AB Information om inlösen av aktier i Haldex AB Innehåll Inlösenförfarandet i korthet 1 Tidsplan 1 Bakgrund och motiv 2 Så här går inlösenförfarandet till 2 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet 3

Läs mer

Försäljning av näringsfastighet

Försäljning av näringsfastighet 2014 Försäljning av näringsfastighet Den här broschyren förklarar vilka skatteregler som gäller och hur du ska deklarera försäljningen av en näringsfastighet. Du ska redovisa försäljningen på blankett

Läs mer

Investeringssparkonto

Investeringssparkonto Investeringssparkonto För att öppna ett Investeringssparkonto (ISK) behöver du godkänna villkoren för ett ISK. Villkoren ger dig information om hantering av produkten och tjänsten samt förklarar hur dina

Läs mer

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4 SKV 379 utgåva 16 Försäljning av småhus och ägarlägenhet Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus (villa, kedjehus, radhus eller

Läs mer

Baksidan: Kapital. 6 Inkomsträntor. 7 Utgiftsräntor. Inkomstränta, räntebidrag, utdelning m.m. Inkomst vid uthyrning av privatbostad

Baksidan: Kapital. 6 Inkomsträntor. 7 Utgiftsräntor. Inkomstränta, räntebidrag, utdelning m.m. Inkomst vid uthyrning av privatbostad Baksidan: Kapital 6 Inkomsträntor Inkomstränta, räntebidrag, utdelning m.m. Det ifyllda beloppet är summan av beloppen på de kontrolluppgifter skattemyndigheten fått, t.ex. inkomsträntor räntebidrag utdelningar

Läs mer

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ)

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna med anledning av styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt inlösenförfarande till årsstämma den 13 maj 2015 Detta

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt

Försäljning av bostadsrätt SKV 321 utgåva 12 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt din bostadsrätt 2012 ska deklarera försäljningen och hur

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821 Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 10 februari 2014 avseende styrelsens förslag om aktiesplit

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 5 juli 2013 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och

Läs mer

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier INFORMATION OM INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (publ) 2010 Innehåll Tidplan...2 Bakgrund och motiv...3 Så här går inlösenförfarandet till...4 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet...5 Skattefrågor

Läs mer

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se 2000 Dags att deklarera på Förenklad självdeklaration Vanliga frågor När får jag skatteåterbäringen? Läs på sidan 22. Jag kommer att få underskott på skattekontot, dvs. kvarskatt, på högst 20 000 kr. Hur

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om investeringssparkonto; SFS 2011:1268 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs följande. Innehåll 1 Denna

Läs mer

I promemorian redogörs inte för de följdändringar i lagtexten som förslagen medför.

I promemorian redogörs inte för de följdändringar i lagtexten som förslagen medför. Promemoria 2011-04-06 Fi2010/5534 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Investeringssparkonto, tilläggspromemoria 1. Bakgrund Den 7 december 2010 remitterades promemorian Schablonbeskattat investeringssparkonto

Läs mer

Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ)

Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ) Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ) Detta dokument utgör inte ett erbjudande att köpa eller sälja aktier. Detta dokument är endast avsett som information till aktieägarna

Läs mer

Försäljning av småhus

Försäljning av småhus SKV 379 utgåva 19 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus (villa, kedjehus, radhus eller fritidshus) eller

Läs mer

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4 SKV 379 utgåva 17 Försäljning av småhus och ägarlägenhet Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus (villa, kedjehus, radhus eller

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner Denna blankett använder du när du begär avräkning av utländsk skatt. Du behöver inte fylla i blanketten om du bara begär avräkning för utländsk skatt på utdelning och den utländska skatten finns med på

Läs mer

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Den här broschyren vänder sig till dig som: bor, eller vistas stadigvarande i Sverige direkt eller indirekt äger en bostad utomlands inte är en juridisk person.

Läs mer

Så här går det till att deklarera. Kontrollera!

Så här går det till att deklarera. Kontrollera! Kontrollera! Börja med att riva isär blanketterna vid perforeringen. Ta fram alla kon troll upp gif ter som du har fått från ar bets gi va re, ban ker, för säk - rings kas sa, kon to korts fö re tag m.fl.

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Inkomst- och momsdeklaration Eva Ek 2015

Inkomst- och momsdeklaration Eva Ek 2015 Inkomst och momsdeklaration Eva Ek 2015 Eva Ek är född 1952 och fyllde alltså 62 år 2014 (året före inkomståret). Hon har inte tagit ut någon allmän pension under 2015 (inkomståret). Hade hon gjort detta

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ)

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 14 augusti 2012 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt

Läs mer

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna i med anledning av sammanläggning av aktier 1:5 och ändring av förhållandet mellan B-aktien och ADS Detta dokument

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

Bilaga till dnr 2013-03-04 1 31 93333-13/113. Förenklade kvittningsregler i inkomstslaget kapital

Bilaga till dnr 2013-03-04 1 31 93333-13/113. Förenklade kvittningsregler i inkomstslaget kapital * Skatteverket 1 PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2013-03-04 1 31 93333-13/113 Förenklade kvittningsregler i inkomstslaget kapital www.skatteverket.se Postadress Skatteupplysningen, telefon E-postadress

Läs mer

Utdelning - bostadsförmån

Utdelning - bostadsförmån Utdelning - bostadsförmån Om du är medlem Jt ett oäkta bostadsföretag är din andel en delägarrätt. Utdelning på en delägarrätt är skatcepliktig. AU utdelning du får jfrån föreningen i form av t.ex. kontanter

Läs mer

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår)

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Person-/Organisationsnummer Namn och adress Civilstånd 66 Ensamstående (ogift **) Gift * Ogift ** sammanboende som har eller har haft gemensamt barn

Läs mer

Inlösen av aktier 2014

Inlösen av aktier 2014 Inlösen av aktier 2014 Information till aktieägarna i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) inför årsstämma den 12 maj 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande.

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Innehållsförteckning Kort om inlösen av aktier 2 Bakgrund och motiv 3 Finansiella effekter av inlösenförfarandet

Läs mer

Bakgrund och motiv. Linköping i oktober Sectra AB. Styrelsen

Bakgrund och motiv. Linköping i oktober Sectra AB. Styrelsen INLÖSEN 2011 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför extra bolagsstämma den 22 november 2011 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 389 23 Inkomst av kapital 41-44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:778 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 477, 698 705, 709 730, del II s. 123

Läs mer

36 Kapitalvinst andra tillgångar

36 Kapitalvinst andra tillgångar 661 36 Kapitalvinst andra tillgångar 52 kap. IL prop. 1989/90:110 s. 473 478, 726, SkU30 prop. 1999/2000:2, del 2, s. 604 608 Vad beskattas? När sker beskattning? Hur beräknas vinsten? Sammanfattning Avyttring

Läs mer

Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd

Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd inför EBS den 29 augusti 2012 om styrelsens förslag om split och obligatoriskt inlösenförfarande Detta dokument har tagits fram med enda

Läs mer

Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring

Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring December 2010 Sammanfattning I promemorian lämnas förslag om en ny schablonbeskattad

Läs mer

Inkomstdeklaration 4 Särskilda uppgifter - Handelsbolag Utg 23

Inkomstdeklaration 4 Särskilda uppgifter - Handelsbolag Utg 23 Skatteverket 0771567 567 Särskilda uppgifter Handelsbolag Namn (firma), adress Fr.o.m. M Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. Information om hur man fyller i blanketten finns

Läs mer