Seminarieuppgift. Avkastning på totalt kapital. Avkastning på eget kapital. Se också KursPM Seminarie-Info Seminarie-Siffror

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Seminarieuppgift. Avkastning på totalt kapital. Avkastning på eget kapital. Se också KursPM Seminarie-Info Seminarie-Siffror"

Transkript

1 Seminarieuppgift Företagsanalys Skattedeklaration Se också KursPM SeminarieInfo SeminarieSiffror ME1002 IndustriellEkonomiGK 2011 Period 4 Thorolf Hedborg 1 Avkastning på totalt kapital Lönsamhet Rt Rörelseresultat Finansiella intäkter Rt = Genomsnittlig balansomslutning Rt = = 10,4 % ( ) / 2 2 Avkastning på eget kapital Lönsamhet Re Resultat efter finansnetto * ( 1 skattesats) Re = Genomsnittligt eget kapital Använd 30 % som skattesats * ( 1 0,3) Re = = 9,4 % ( ) / 2 3

2 Kassalikviditet Betalningsförmåga på kort sikt Omsättningstillg Förråd & Lager Kassalikviditet = Kortfristiga skulder ( ) Kassalikviditet = = 0, Balanslikviditet Betalningsförmåga på längre sikt Omsättningstillgångar Balanslikviditet = Kortfristiga skulder Balanslikviditet = = 1, Soliditet Motståndskraft mot förluster Eget kapital Soliditet = Totalt kapital Soliditet = = 66 %

3 Räntetäckningsgrad Räntebetalningsförmåga Rörelseresultat Finansintäkter Räntetäckningsgrad = Räntekostnader Räntetäckningsgrad = = 5, Vinstmarginal sid 68 Rörelseresultat Finansintäkter Vinstmarginal = Omsättning Vinstmarginal = = 6,0 % Aktiebolag Förvaltningsberättelse (med förslag till vinstdisposition) 2010 & 2009 Balansräkning 2010 & 2009 Tilläggsupplysningar (noter) 2010 Revisionsberättelse gör revisorn 9

4 Organisationsnummer Innehåll Sid 1 (6) 2010 Verksamhetsåret (6) Styrelsens årsredovisning innefattande Aktiebolagets namn Organisationsnummer Verksamhetsåret mm Innehållsförteckning Aktiebolagets adress Förvaltningsberättelse 2 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar med värderingsprinciper och noter 6 för bolagets 20:e verksamhetsår. Digital Education AB Lindstedtsvägen Stockholm 10 Innehåll Sid 1 (6) 2 (6) Förvaltningsberättelse VERKSAMHET Firman bildades Bolagets tjugonde verksamhetsår var Årets totala intäkter har uppgått till kr. Fakturerade försäljningen var kr och ränteintäkter var 308 kr. Företaget gjorde en vinst, efter skatt, på kr. Bolagets verksamhet har bedrivits i Sverige. Verksamhetsorten är Stockholm. Under verksamhetsåret har olika videoinspelningar gjorts. Dessa har redigerats för att sedan ingå i det utbildningsmaterial som marknadsförs. Kundkretsen har bestått av cirka tjugo svenska kunder. FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Styrelsen föreslår att till förfogande vinstmedel: balanserat resultat årets vinst kr kr kr Aktiebolagets namn Organisationsnummer Verksamhetsåret mm Innehållsförteckning Aktiebolagets adress disponeras så att till aktieägare utdelas (3 kr per aktie) kr i ny räkning överförs kr kr Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat och balansräkningar med tilläggsupplysningar. 11 Sid 3 (6) (kr) 3 (6) uppställd enligt slagen (1999:1554 Kap 3 3) Rörelsens intäkter Nettoomsättning Rörelsens kostnader Kostnader för sålda varor Övriga externa kostnader (not 1) Personalkostnader (not 2) 0 0 Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationsomkostnader Rörelseresultat Nomenklaturen måste vara som redovisas för att Bolagsverket skall godkänna årsredovisningen! Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner 0 0 Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

5 Balansräkning Tillgångar Sid 4 (6) Balansräkning (kr) TILLGÅNGAR 4 (6) uppställd enligt slagen (1999:1554 Kap 3 3) Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Aktier och fonder Summa anläggningstillgångar Nomenklaturen måste vara som redovisas för att Bolagsverket skall godkänna årsredovisningen! Omsättningstillgångar Varulager Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattekonto Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Balansräkning EK & Skulder Sid 5 (6) uppställd enligt slagen (1999:1554 Kap 3 3) Nomenklaturen måste vara som redovisas för att Bolagsverket skall godkänna årsredovisningen! 5 (6) EGET KAPITAL & SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital (not 3) Aktiekapital (1000 aktier á nom 100 kr) Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Övriga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Upplupna kostnader Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital & skulder STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 14 Tilläggsupplysningar Noter Sid 6 (6) 6 (6) Tilläggsupplysningar med värderingsprinciper och noter Allmänna redovisningsprinciper Från 1998 tillämpas den EUanpassade årsredovisningslagen. Bolaget följer Bokföringsnämndens rekommendationer. Värderingsprinciper mm Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges. Fordringar Fordringar har värderats till de belopp varmed de beräknas inflyta. Not 1 Arvode till revisor kr. Not 2 Anställda och personalkostnader Ingen anställd personal finns. Inga löner eller andra ersättningar har utbetalats. Not 3 Eget kapital Aktiekapital Reservfond Balanserad vinst Årets vinst Ingående kr kr kr kr Vinstdisposition enligt beslut på ordinarie bolagsstämma 2010: Utdelas till aktieägare kr Överföres i ny räkning kr kr Årets vinst kr uppställd enligt slagen (1999:1554 Kap 3 3) Utgående kr kr kr kr Stockholm Osqulda Oscarsson Styrelseledamot REVISIONSBERÄTTELSE Min revisionsberättelse har avgivits Barbro Johansson Auktoriserad revisor 15

6 Inkomstdeklaration Aktiebolag Aktiebolag, ekonomisk förening m.fl. taxeringen Blankett SKV 2002 utgåva Tillgångar Sid INK2R1 Vid dubbla taxeringar, ange om deklarationen avser Första räkenskapsåret eller Datum då blanketten fylls i Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 2.1 Koncessioner, patent, licenser, varumärken, hyresrätter, goodwill och liknande rättigheter 2.2 Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 2.3 Byggnader och mark 2.4 Maskiner, inventarier och övriga materiella anläggningstillgångar 2.5 Förbättringsutgifter på annans fastighet 2.6 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar 2.7 Andelar i koncernföretag 2.8 Andelar i intresseföretag 2.9 Fordringar hos koncern och intresseföretag 2.10 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2.11 Lån till delägare eller närstående 2.12 Andra långfristiga fordringar Andra räkenskapsåret Räkenskapsschema Organisationsnummer Eget kapital 2.27 Bundet eget kapital 2.28 Fritt eget kapital Obeskattade reserver 2.29 Periodiseringsfonder 2.30 Ackumulerade överavskrivningar 2.31 Övriga obeskattade reserver Avsättningar 2.32 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser enligt lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 2.34 Övriga avsättningar Obeskattade reserver och avsättningar Skulder Långfristiga skulder (förfaller senare än 12 månader från balansdagen) 2.35 Obligationslån INK2R Omsättningstillgångar Varulager 2.13 Råvaror och förnödenheter 2.14 Varor under tillverkning 2.15 Färdiga varor och handelsvaror Checkräkningskredit 2.37 Övriga skulder till kreditinstitut 2.38 Skulder till koncern och intresseföretag 2.39 Övriga skulder Kortfristiga skulder (förfaller inom 12 månader från balansdagen) Övriga lagertillgångar 2.40 Checkräkningskredit 2.17 Pågående arbeten för annans räkning 2.41 Övriga skulder till kreditinstitut Skall överensstämma med företagets balansräkning. SKV 2002a W Förskott till leverantörer Kortfristiga fordringar 2.19 Kundfordringar 2.20 Fordringar hos koncern och intresseföretag 2.21 Övriga fordringar 2.22 Upparbetad men ej fakturerad intäkt 2.23 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar 2.24 Andelar i koncernföretag 2.25 Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank 2.26 Kassa, bank och redovisningsmedel Förskott från kunder 2.43 Pågående arbeten för annans räkning 2.44 Fakturerad men ej upparbetad intäkt 2.45 Leverantörsskulder 2.46 Växelskulder 2.47 Skulder till koncern och intresseföretag 2.48 Skatteskulder 2.49 Övriga skulder 2.50 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter INK2R1 17 Sid INK2R2 Vid dubbla taxeringar, ange om deklarationen avser Första räkenskapsåret eller Andra räkenskapsåret Datum då blanketten fylls i 3.1 Nettoomsättning (forts.) 3.15 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 3.16 Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar 3.2 Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående 3.17 Räntekostnader och liknande arbete för annans räkning resultatposter Organisationsnummer Aktiverat arbete för egen räkning 3.18 Extraordinära intäkter 3.4 Övriga rörelseintäkter 3.19 Extraordinära kostnader 3.5 Råvaror och förnödenheter 3.20 Lämnade koncernbidrag 3.6 Handelsvaror 3.21 Mottagna koncernbidrag 3.7 Övriga externa kostnader 3.22 Återföring av periodiseringsfond 3.8 Personalkostnader 3.23 Avsättning till periodiseringsfond 3.9 Av och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 3.10 Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar 3.11 Övriga rörelsekostnader Förändring av överavskrivningar 3.12 Resultat från andelar i koncernföretag 3.25 Övriga bokslutsdispositioner 3.26 Skatt på årets resultat Resultat från andelar i intresseföretag 3.27 Övriga skatter 3.28 Årets resultat, vinst (flyttas till p. 4.1) 3.29 Årets resultat, förlust (flyttas till p. 4.2) () = () = Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar Företaget har ingen anställd personal och äger inga fastigheter. SKV 2002a W 1010 INK2R2 18

7 Skattemässiga justeringar Sid INK2S1 Vid dubbla taxeringar, ange om deklarationen avser Första räkenskapsåret eller Datum då blanketten fylls i 4.1 Årets resultat, vinst 4.2 Årets resultat, förlust Bokförda kostnader som inte ska dras av a. Skatt på årets resultat b. Nedskrivning av finansiella tillgångar c. Andra kostnader 4.4 Kostnader som ska dras av men som inte ingår i det redovisade resultatet a. Lämnade koncernbidrag b. Andra kostnader 4.5 Bokförda intäkter som inte ska tas upp a. Ackordsvinster b. Utdelning c. Andra intäkter 4.6 Intäkter som ska tas upp men som inte ingår i det redovisade resultatet a. Beräknad schablonintäkt på kvarvarande periodiseringsfonder vid beskattningsårets ingång Andra räkenskapsåret Skattemässiga justeringar Organisationsnummer 4.11 Skogs/substansminskningsavdrag (specificeras på blankett N8) Skattemässig korrigering av bokfört resultat vid avyttring av näringsfastighet och näringsbostadsrätt 4.12 Återföringar vid avyttring av fastighet, t.ex. värdeminskningsavdrag, skogsavdrag och substansminskningsavdrag (skogs och substansminskningsavdrag redovisas även på N8) 4.13 Andra skattemässiga justeringar av resultatet 4.14 Underskott a. Outnyttjat underskott från tidigare år b. Reduktion av underskott med hänsyn till exempelvis ägarförändring eller ackord 4.15 Överskott (flyttas till p. 1.1 på sid. 1) 4.16 Underskott (flyttas till p. 1.2 på sid. 1) () () = = INK2S b. Mottagna koncernbidrag Övriga uppgifter c. Intäkt negativ justerad anskaffningsutgift d. Andra intäkter 4.17 Årets begärda och tidigare års medgivna värdeminskningsavdrag på byggnader som finns kvar vid beskattningsårets utgång 4.7 Avyttring av delägarrätter a. Bokförd vinst b. Bokförd förlust 4.18 Årets begärda och tidigare års medgivna värdeminskningsavdrag på markanläggningar som finns kvar vid beskattningsårets utgång c. Uppskov med kapitalvinst enligt blankett N Pensionskostnader (som ingår i p. 3.8) d. Återfört uppskov av kapitalvinst enligt blankett N Vid restvärdesavskrivning: återförda belopp för av och nedskrivning, försäljning, utrangering e. Kapitalvinst för beskattningsåret 4.21 Lån från aktieägare (fysisk person) vid räkenskapsårets utgång Företaget ingår ej i någon koncern och har ej några periodiseringsfonder. SKV 2002b W 1010 f. Kapitalförlust som ska dras av 4.8 Andel i handelsbolag (inkl. avyttring) a. Bokförd intäkt/vinst b. Skattemässigt överskott enligt N3B/ kapitalvinst c. Bokförd kostnad/förlust d. Skattemässigt underskott enligt N3B/ kapitalförlust 4.9 Skattemässig korrigering av bokfört resultat för avskrivning på byggnader och annan fast egendom samt vid restvärdesavskrivning på maskiner och inventarier 4.22 Negativ justerad anskaffningsutgift den 1 januari 2010 på ägda andelar i handelsbolag (hela den negativa anskaffningsutgiften anges) Upplysningar om årsredovisningen Uppdragstagare (t.ex. redovisningskonsult) har biträtt vid upprättandet av årsredovisningen x Ja x en har varit föremål för revision Ja Nej INK2S1 Nej 19 Aktiebolag Sid INK21 Företaget ingår inte i någon koncern och äger ej någon fastighet. Osqulda Oscarsson SKV W 1010 Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. Särskild självdeklaration enligt lagen SFS 2001: Senast den 2 maj 2011 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Belopp anges i hela krontal. Vid dubbla taxeringar, ange om deklarationen avser Första räkenskapsåret eller Datum då blanketten fylls i Underlag för inkomstskatt 1.1. Överskott av näringsverksamhet 1.2 Underskott av näringsverksamhet 1.3 Underskott som inte redovisas i p. 1.2, koncernbidrags och fusionsspärrat underskott Underlag för fastighetsavgift Underskrift Behörig firmatecknares namnteckning Underlag för särskild löneskatt 1.4 Underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader 1.5 Negativt underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader 1.10 Småhus 1.11 Hyreshus, bostäder Osqulda Oscarsson Namnförtydligande Telefonnummer Osqulda Oscarsson Aktiebolag, ekonomisk förening m.fl. taxeringen 2011 Organisationsnummer x Fr.o.m. T.o.m. Digital Education AB Lindstedtsvägen Stockholm 1.14 Hyreshus: lokaler 1.16 Elproduktionsenhet, vattenkraftverk Region Kontor Sektion Grupp Organisationsnummer Fåmansföretag Tax.år 0,75 % 0,375 % 0,4 % 0,2 % Andra räkenskapsåret Kalenderår 2010 Namn (firma) adress Underlag för avkastningsskatt 1.6 Underlag för avkastningsskatt 15%. Försäkringsföretag m.fl. Avsatt till pensioner 1.7 Underlag för avkastningsskatt 27%. Försäkringsföretag m.fl. Utländska kapitalförsäkringar Moms (ska inte fyllas i av den som redovisat moms i skattedeklaration) 1.8 Utgående moms enligt momsbilagan 1.9 Avdragsgill ingående moms Underlag för fastighetsskatt 1.15 Industri/Elproduktionsenhet, värmekraftverk (utom vindkraftverk) 1.17 Elproduktionsenhet, vindkraftverk 2011 Räkenskapsår 1.12 Småhus/Ägarlägenhet: tomtmark, byggnad under uppförande 1.13 Hyreshus: tomtmark, bostäder under uppförande 1,0 % 0,4 % 1,0 % 0,5 % 2,2 % 0,2 % Övriga upplysningar Manuell blankett M Upplysningar kan bara lämnas i särskild skrivelse. Kryssa här om övrig upplysning lämnats (t.ex. begäran om avräkning av utländsk skatt). INK21 20 Bokföring Tkontering Debet Kredit Vid varje transaktion skall minst ett konto debiteras och ett annat konto krediteras Summan av kr debiterade och summan av kr krediterade skall vara lika stora 21

8 Grundbok Kolumndagbok 22 Tkontering Dubbel bokföring Ursprung från Venezia och Firenze på 1400talet Viktigt att förstå logiken bakom Tkonteringen Användbart för att förstå redovisningsfrågor Fysiska Tkonton har ersatts av datalistor 23 Bokföring Kontering Att föra bok över räkenskaperna konton verifikationer Kronologisk ordning Grundbokföring Verifikationslista Dagbok Systematisk ordning Huvudbokföring 24

9 Löpande bokföring Årsbokslut 25 Rapporter Räkningar Balansräkning Balansrapport Resultatrapport visar företagets ekonomiska ställning vid en viss tidpunkt visar företagets ekonomiska resultat för en viss tidsperiod Grundbok Huvudbok visar företagets transaktioner i tidsordning (kronologisk ordning) visar företagets transaktioner i systematisk ordning 26 Balansräkning Balansrapport Balanskonton Tillgångskonton klass 1 Skuldkonton klass 2 27

10 Balanskonton Exempel 1) Ägaren tillskjuter kr. Beloppet sätts in på plusgirot. 2) Företaget lånar kr. Beloppet sätts in på banken. 3) Inventarier köps kontant för kr, tas från banken. 28 Konton Fyrasiffriga 29 Resultatrapport Resultatkonton Inkomstkonton klass 3 Utgiftskonton klass 47 Övriga konton klass 8 30

11 Resultatkonton Kostnad & intäktskonton 1) Företaget köper varor kontant för kr, från postgirot. 2) Löner betalas med kr, från postgirot. 3) Alla varor säljs för kr, betalning sker till postgirot. 4) Hyror betalas med kr, från postgirot. 31 Tkontering Bokföring 32 Baskontoplan BAS

12 34 Kontering Verifikation Ett företag betalar hyra med kr via postgiro 35 Transaktioner 1 Aktiekapital 801 kr sätts in på Bank 2 Från bank uttas 202 kr och läggs i Kassa 3 Råvaror köps (Bank) för 403 kr och läggs i Förråd 4 Råvaror för 104 kr tas ur Förråd för tillverkning av produkt 5 Lön 105 kr betalas från Bank 6 Produkt säljs för 306 kr som betalas till Bank 7 Råvaror för 107 kr tas ur Förråd för tillverkning av produkt 8 Lön 108 kr betalas från Bank 9 Produkt säljs med kredit för 409 kr 10 Råvaror köps på kredit för 410 kr och läggs i Förråd 11 Kund betalar till bank 311 kr som del av köpt produkt 12 Ur Kassa tas 112 kr för att betala Leverantörsskulder Bokföringsorder Resultatkonton nollställs mot Årets resultat 36

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13.

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13. Skatteverket Inkomstdeklaration 1 Inkomståret 211 212 Lena Hansson I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon Person/Organisationsnummer

Läs mer

Skatteregler för ideella föreningar

Skatteregler för ideella föreningar Skatteregler för ideella föreningar Med information om Inkomstdeklaration 3 SKV 324 utgåva 19 TAXERINGSÅR 2012 Ideella föreningar Den här broschyren vänder sig till dig som ska fylla i Inkomst deklaration

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. Belopp i kronor 03 75 000 05. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13.

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. Belopp i kronor 03 75 000 05. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13. Skatteverket Inkomstdeklaration 1 Inkomståret 211 212 Thomas Svensson I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon Person/Organisationsnummer

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

Deklaration enskild firma Thomas Svensson

Deklaration enskild firma Thomas Svensson Deklaration enskild firma Thomas Svensson Thomas Svensson har en enskild firma och är frilansande musiker och kompositör. Thomas Svensson har sammanställt sin bokföring i en balans och resultaträkning.

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

4. Bokslut enligt K2 och K3 med skattekommentarer

4. Bokslut enligt K2 och K3 med skattekommentarer 1. Om boken 2. BAS-verksamheten 3. Förkortningar 4. Bokslut enligt K2 och K3 med skattekommentarer 5. Fördjupning 6. Sökordsregister Svensk Redovisning BOKSLUTSBOKEN 2014 Innehåll 1. Om boken 9 Bokens

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM BFNAR 2008:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag

Läs mer

Här är en deklarationshandledning som beskriver deklarationen för inkomståret 2014 (deklarationen som lämnas senast måndag 4 maj 2015).

Här är en deklarationshandledning som beskriver deklarationen för inkomståret 2014 (deklarationen som lämnas senast måndag 4 maj 2015). Inkomstdeklarationen Här är en deklarationshandledning som beskriver deklarationen för inkomståret 2014 (deklarationen som lämnas senast måndag 4 maj 2015). Förenklat årsbokslut Alla enskilda näringsidkare

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Deklarera på NE-blanketten

Deklarera på NE-blanketten Deklarera på NEblanketten kortfattad information med exempel Liten verksamhet? Har du en liten verksamhet är det ofta okomplicerat att deklarera den. Det kan t.ex. vara en skogsfastighet eller så kanske

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE. Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll

KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE. Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll EKONOMISK INFORMATION CENTRALA FRÅGESTÄLLNINGAR EXEMPELVIS Tjänar

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING RAPPORT Dnr 28-04/BFN Förenklingsförslag för mindre aktiebolag Bilaga 3 Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag UTKAST (april 2005) Innehållsförteckning AVSNITT I ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER...

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

NÄRINGS- UPPGIFTER (SRU)

NÄRINGS- UPPGIFTER (SRU) SKV 269 utgåva 19 Teknisk beskrivning inkomståret 2011 för elektronisk re do vis ning ÄRIGS- UPPGIFTER (SRU) Anstånd Tjänst Kapital 2012-12-16 Förord Teknisk beskrivning för elektronisk redovisning av

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning TvÅTUsenToLv

Årsredovisning TvÅTUsenToLv Årsredovisning TVÅTUSENTOLV 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 5 balansräkning 6 ställda säkerheter & ansvarsförbindelser 7 kassaflödesanalys 8 tilläggsupplysningar 14 underskrifter VD HAR ordet

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2011 Del 2 Innehållsförteckning Introduktion 3 Kortfattad information 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2012 Del 2 Innehållsförteckning Introduktion 3 Kortfattad information 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer