Deklaration och skatter i Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Deklaration och skatter i Sverige"

Transkript

1 Deklaration och skatter i Sverige I den här broschyren får du en översiktlig bild av det svenska skattesystemet och Skatteverket. Du får även kort information om hur du deklarerar dina in kom ster och betalar skatt på dem. 1

2 Så här fungerar det! Skatter har funnits i Sverige sedan vikingatiden. Vårt nu va ran de system för skatt på inkomster fick vi i början av 1900talet. Förutom skatt på lön har vi även andra skatter. Vi beta lar till exempel olika skatter när vi handlar, bland annat moms. Vilka andra skatter vi har kan du läsa mer om på sidorna 6 och 7. När du börjar arbeta När du börjar arbeta drar din arbetsgivare av skatt inn an du får ut din lön. På ditt lönebesked står hur stor din skatt är. Ar bets gi var na betalar in skatten till Skatteverket varje månad. De betalar sam ti digt in arbetsgivaravgif ter för varje anställd. Om din inkomst varierar mellan olika månader, till exempel på grund av sommarjobb, kan du få lägre skatt (så kallad jämkning). Vänd dig till ditt skat te kon tor så får du mer information. När du har arbetat ett år får du i början av året därpå en kontrolluppgift från din arbetsgivare. Arbetsgivaren skickar samma uppgift till Skatteverket. Den upp gif ten visar hur mycket du fått i lön under hela året och hur mycket skatt du har betalat. Du får även kontrolluppgifter från banker med flera som visar vilken rän ta du har fått och hur mycket skatt banken har dra git av på räntan. Räntan är också en inkomst som du ska betala skatt för. Du får också kontroll uppgift på hur mycket ränta du har betalat. Skatteverket granskar sedan din deklaration och kon trol le rar den mot de uppgifter som kommit in från ar bets gi va re, banker och andra. Mycket av arbetet sker med hjälp av datorer. Om Skatteverket und rar över något i din de kla ra tion får du oftast ett brev med frå gor som du ska be sva ra. Efter sommaren får du ett besked från Skatteverket som visar resultatet av gransk ning en. Då får du också veta om du har betalat för lite skatt eller får peng ar tillbaka. Hur allt det här går till står det mer om på sidorna 4 5. Skatterna bestäms genom politiska beslut Vilka skatter vi ska ha och hur stora de ska vara bestäms av politikerna i riksdagen och hos kom mu ner och landsting. Arbetet med att ta in skatterna sköts av Skatteverket, som har kontor över hela landet. Det är till ditt skattekontor du ska vända dig om du har frågor om skatter och de kla ra tion. Skatterna går till staten, landstingen och kom mu ner na och används för att betala samhällets ut gif ter för bland annat utbildning, vård, försvar och ad mi nis tra tion. En stor del av skatten betalas tillbaka i form av pen si o ner och olika bidrag. Hur våra samlade skattepengar används kan du läsa mer om på sista sidan. I april skickar Skatteverket ut en de kla ra tions blan kett till dig. På den är många uppgifter re dan ifyllda och dem ska du kontrollera. Självbetjäning dygnet runt: Webbplats: Servicetelefon: Skatteservice Personlig service: Skatteupplysning: Växel:

3 Skatteverket Skatteverket har kontor på många orter i hela landet. Antalet anställda är cirka Skatteverket lyder under regeringen (Finansdepartementet), men är en fristående myn dig het. Enskilda personers skattefrågor kan regeringen inte påverka. Om du behöver information eller blanketter och bro schy rer ska du vända dig till skat te kon to ret. Här kan du också bland annat få hjälp med att fylla i blan ketter. Service och kontroll Skatteverkets vision är Ett samhälle där alla vill göra rätt för sig. Vi vet att de flesta är beredda att be ta la sin skatt så länge alla eller nästan alla andra gör det. För att upprätthålla viljan att betala skatt är det viktigt att skattebetalarna får bevis för att fusk inte lönar sig. Vi försöker därför se till att de upp gif ter som lämnas till Skatteverket i så stor ut sträck ning som möjligt är riktiga från början. För att nå dit ar be tar Skatteverket med både service och kon troll. Syftet med vår service är att underlätta för alla att ta tillvara sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter, till exempel genom information i broschyrer eller på vår webb plats. Syftet med kontrollen är att så få som möjligt ska vilja fuska. Ge nom att per so ner och företag får bevis för att kontrollen fungerar är också fler villiga att betala sina skatter. Kontrollen gör det dess ut om möjligt att rät ta till fel som upptäcks i de in läm na de uppgifterna. Folkbokföring Alla som är bosatta i Sverige folkbokförs. I folkbokföringen registreras vilka som bor i Sverige och var de bor. Skatteverket har hand om folk bok för ing en. Syftet med folkbokföring. Folkbokföringen har stor be ty del se för dig. Att du är folkbokförd och var du är folkbokförd har betydelse för många rättigheter och skyl dig he ter, till exempel rätt till barnbidrag och sjukför säkring. Folkbok föringen ger dig också möj lig het att styrka personupp gifter, familje förhållanden med mera genom personbevis och andra utdrag ur re gist ren. En viktig uppgift för folkbokföringen är att se till att sam häl let har uppgifter om be folk ning en. Från Skatteverkets register över befolkningen läm nas uppgifter till an dra myndigheter. Uppgifter i registren. Varje skat te kon tor har ett folkbok föringsregister över alla som bor inom kon to rets område. För varje person re gist re ras upp gif ter om till exempel namn, adress, födelsedatum, familjeför hållanden och hem ort. Alla som folk bok förs i Sverige får ett person nummer (identitetsbeteckning). Numret inne hål ler födelsedatum och ett födelse nummer för varje person. I stor utsträckning kommer uppgifterna i folkbokföringsregistren från myndigheter. Sjukhus meddelar till exempel Skatteverket när ett barn har fötts och vigsel förrättare rapporterar när ett par har gift sig. Uppgifterna kommer i vissa fall från an mäl ning ar som du själv måste göra. Till ex em pel ska du anmäla flyttning inom en vecka och ett nyfött barns namn ska an mä las inom tre må na der från födelsen. 3

4 Inkomstdeklaration Alla som har haft inkomster ska deklarera året efter in komst år et. In komst år et är det år då inkomsterna (exempelvis löner och pensioner) betalas ut och arbetsgivaren eller den som betalar ut din pension gör skat te av drag på in kom ster na. I början av april får du från Skatteverket: Deklarationsblankett Alla som ska deklarera får en Inkomstdeklaration. Blan ketten är till stora delar redan ifylld av Skatteverket. Specifikation Du får också en specifikation som visar de kontrolluppgifter som både du och Skatteverket har fått. Preliminär skatteuträkning Du får även en preliminär beräkning av din skatt. Den grundar sig på de uppgifter Skatteverket fyllt i på din deklaration. Inbetalningskort Du får dessutom två skatteinbetalningskort som du kan använda om du behöver betala in mer skatt. Deklarera på Internet eller per telefon En del skattebetalare kan deklarera på Internet. Vil ka som kan göra det och hur det går till kan du läsa mer om på Om du inte behöver göra några ändringar kan du godkänna din deklaration per telefon ( ) eller via SMS (711 44). Om den 2 maj är en lördag eller söndag ska deklarationen lämnas på måndagen. Sista dagen! 2 maj kl Inkomståret Januari de cem ber Deklarationsåret (året ef ter inkomståret) Januari Maj 4 Alla inkomster du har haft under detta år ska du de klare ra nästa år på in komst deklarationen. I januari får du kontrolluppgifter på de inkomster du haft året innan. Din arbetsgivare skickar kontrolluppgifter till dig och till Skatteverket. I april får du inkomstdeklarationen. Senast den 2 maj ska du lämna din inkomstdeklaration till Skatteverket.

5 Så här deklarerar du! Behåll denna del. Den kan i vissa fall behövas för deklarationen! Kontrollera! Kontrollera att alla kontrolluppgifter finns med på specifikationen och att beloppen stämmer. De flesta uppgifter som finns på specifikationen är också ifyllda på din deklarationsblankett. Ändra! Är någon av de ifyllda uppgifterna felaktig eller ofull ständig? Det kan till exempel vara fel på en kontrolluppgift som Skatteverket fått eller det kan saknas en kontrolluppgift. Då ska du ändra i inkomstdeklarationen. Lägg till! I de vita rutorna lägger du själv till uppgifter som Skatteverket inte fått uppgift om, till exempel avdrag för re sor till och från arbetet. Skriv under och skicka in! Skattekontoret i Wistad Box Wistad Skatteupplysningen Kommunal skattesats % Kommunalskatt 17,58 Landstingsskatt 10,32 Summa 27,90 Taxering Taxerad förvärvsinkomst Avgår: 25 % av allmän pensionsavgift Grundavdrag Beskattningsbar förvärvsinkomst Överskott av kapital Besked Slutlig skatt enligt 2004 års taxering * Andersson, Margareta Badhusplanen Wistad Debitering enligt beslut Kommunal inkomstskatt varav fast belopp 200 Statlig inkomstskatt på kapitalinkomster Allmän pensionsavgift på inkomst av anställning Kyrkoavgift 0,80 %, varav begravningsavgift 0,11 % = 230 Summa Avgår: Skattereduktion för fackföreningsavgift Skattereduktion för avgift till arbetslöshetskassa Skattereduktion för allmän pensionsavgift Slutlig skatt Kommun S 04 Wistad P Län Kom Förs Region Kontor Sek Grupp Person/Org./Reg.nr * Uppges utöver namn och adress vid skriftväxling Skatt att betala eller att få tillbaka Under tiden 15 augusti 15 september skickar Skatteverket ut slutskattebesked och kon to ut drag till de flesta som lämnat Inkomstdeklaration Om du har betalat för mycket skatt får du nu pengar tillbaka. Har du betalt för lite ska du betala in peng ar na inom 90 dagar. Augusti september Senast i mitten av september skickas slutskattebe sked och kontoutdrag ut till de flesta som lämnat Inkomstdeklaration. De som har betalat för mycket skatt får nu till ba ka sina pengar. Skatteavtal eller lagen om avräkning av utländsk skatt har tillämpats. Avräkning har gjorts med 208 kr. Belopp att få tillbaka eller att betala framgår av kontoutdraget. = = = Postadress Besöksadress Skatteupplysningen Spara den ena som kopia! SKV 2000 K utgåva Allmän självdeklaration enligt lagen SFS 2001:1227 SKV 2000a K utgåva Specifikationen ska du behålla! Specifikation till Inkomstdeklaration 1 för inkomstår 2003 Namn ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Läs först i "Dags att deklarera" hur du ska fylla i blanketten. 1 Inkomster Tjänst Lön, förmåner, sjukpenning m.m. Kostnadsersättningar Allmän pension och tjänstepension Privat pension och livränta Andra inkomster som inte är pensionsgrundande Inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för 2 Avdrag Tjänst Tjänsteresor Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor 3 Inkomst enligt blankett K10, K4C eller N3A Allmänna avdrag Pensionssparande m.m. Skriv under på baksidan! NRV Senast måndagen den 3 maj 2004 Kontrollera belopp som Skatteverket fyllt i. Om en uppgift är fel, stryk över den och fyll i rätt totalbelopp i vit ruta. Ändra eller lägg till uppgifter endast i vit ruta. Resor till och från arbetet Du får avdrag endast för den del som överstiger kr. Fyll i totalbeloppet. (Skatteverket minskar automatiskt ditt avdrag med kr.) Övriga utgifter Du får avdrag endast för den del som överstiger kr. Fyll i totalbeloppet. (Skatteverket minskar automatiskt ditt avdrag med kr.) FÅM Postgiro Bankgiro Vid inbetalning: Ditt referensnummer (OCR): 06 Skattekontoret i Wistad Box Wistad 43 Skatteupplysningen Ditt konto vid utbetalning: Person/Organisationsnr Inkomstdeklaration Inkomståret 2003 Kapital Ränteinkomster, utdelningar m.m. Överskott vid uthyrning av privatbostad enligt blankett K3 Avdrag för ränteutgifter m.m. Kapitalvinst Kapitalförlust Tillgångar Skulder Småhus eller tomt för småhus Privatbostad i utlandet Förmögenhet 1,0 % 0,5 % 1,0 % Region Kontor Sektion Grupp Person/Organisationsnummer Fåmansföretag Tax.år Utländsk försäkring Avkastningsskatt Skatteunderlag för kapitalförsäkring Skatteunderlag för pensionsförsäkring 7 Person/Organisationsnummer Avdrag för förvaltningsutgifter Du får avdrag endast för den del som överstiger kr. Fyll i totalbeloppet. (Skatteverket minskar automatiskt ditt avdrag med kr.) Du fyller i din förmögenhet om du ska sambeskattas och om Kontoutdrag för perioden 3 augusti augusti 2004 Underlag för fastighetsskatt din, din makes och dina hemmavarande barns sammanlagda förmögenhet överstiger kr. Sambeskattads personnummer om du inte ska sambeskattas och om din och dina hemmavarande barns sammanlagda förmögenhet överstiger kr. Läs i "Dags att deklarera" på sidan 12 om hur barns förmögenhet redovisas. Kontoutdrag Datum Skattekontonummer Andersson, Margareta Badhusplanen Wistad Alla har ett skattekonto På skattekontot sammanställer Skatteverket din preliminära skatt enligt kontrollupp gif ter, dina egna skatteinbetal ningar, din slutliga skatt enligt sluts kat te be sked med mera Specifikation Ränta fr.o.m. Belopp (kr) Ingående saldo Slutlig skatt 2004 års taxering Avdragen skatt enligt kontrolluppgifter Intäktsränta Överskott före eventuell utbetalning Utbetalning Utgående saldo Utbetalningsorsak: Slutlig skatt enligt 2004 års taxering Utbetalningsbart belopp: Överskott före eventuell utbetalning Uppgifter om utbetalning från skattekontot: Utbetalt belopp* * Beloppet sätts in på ditt konto (se ovan). December Senast i mitten av december skickas sluts kat tebe sked och kontoutdrag ut till den som inte fått dessa tidigare. De som har betalat för mycket skatt får nu tillbaka sina pengar Sid 1 5

6 Svenska skatter och avgifter Skatt på tjänsteinkomster Tjänsteinkomster är alla ersättningar du får för ditt eget arbete. Exempel på tjänsteinkomster är kontanta ersättningar: lön, sjukpenning och pension förmåner: tjänstebil och matkuponger. Du ska deklarera dina tjänsteinkomster i in komstde kla ra tio nen som du kan läsa mer om på sidorna 4 5. Skatten på tjänsteinkomster består av kom mu nal skatt och statlig skatt. De flesta betalar bara kommunalskatt. Den varierar beroende på var i landet du bor (cirka procent skatt). Statlig skatt betalar de som har en inkomst över cirka kr eller mer (20 25 procent skatt). Dessutom betalar alla allmän pensionsavgift (7 procent). De tillåtna avdragen är ganska få Du kan bara få avdrag för kostnader som har direkt anknytning till ditt arbete. Personliga levnadskostnader kan du aldrig få avdrag för. De van li gas te av dra gen gäller resor till och från arbetet. Skatt på kapitalinkomster Kapitalinkomster är till exempel räntor och utdelningar vinster vid försäljning av aktier, villor och bo stads rätter. Du ska deklarera dina kapitalinkomster i in komstdeklarationen. Skatten på kapitalinkomster är 30 procent. Har du ett lån får du avdrag för skuldräntan i deklarationen. Försäljning av villa och bostadsrätt Om du säljer din bostad är två tredjedelar (2/3) av vin sten skat te plik tig. Du kan få uppskov med skatten om du köper en mot sva ran de bostad senast året efter försäljningsåret. Har du sålt din bostad med förlust får du dra av 50 pro cent av förlusten i din inkomstdeklaration. Förmögenhetsskatt Du ska betala förmögenhetsskatt om du (år 2003) är ensamstående och din och dina hemmavarande barns sammanlagda förmögenhet är stör re än kr gift eller sambo och er sammanlagda förmögenhet är stör re än kr gift eller sambo och ni har gemensamt barn samt en sammanlagd för mö gen het som är stör re än kr. Förmögenhetsskatten är 1,5 procent på allt över kr respektive kr. Fastighetsskatt En statlig fastighetsskatt tas ut på nästan alla fastigheter, till exempel villor och fritidshus. Hur mycket du ska betala i fast ig hets skatt ser du i den pre li mi nä ra skatteuträkning som du får tillsammans med inkomstdeklarationen. Fastighetsskatten är en procent. Underlag för fastighetsskatt är för tryckt på din inkomstdekla ra tion. Fastighetstaxering Taxeringsvärdet ska i princip motsvara 75 procent av marknadsvärdet. Taxeringsvärdet bestäms av Skatteverket. All män fast ig hets tax e ring sker vart sjätte år och då ska alla fastighetsägare lämna fastighetsdeklaration. Vart sjätte år från och med 2006 sker för enk lad fastighetstaxering. Taxeringsvärdet används också vid beräkning av förmögenhetsskatt, arvsskatt och gåvoskatt. 6

7 Svenska skatter och avgifter Moms Du betalar moms (mervärdesskatt) för de flesta varor och tjäns ter. Momsen är inräknad i priset som du betalar. Det finns tre skattesatser för moms (år 2004): 25 procent, 12 procent och 6 procent. Moms tas ut med 25 procent på försäljning av varor och tjänster förutom livsmedel, hotell och camping (12 procent) persontransporter, böcker, allmänna nyhetstidningar och vissa varor och tjänster inom kul tur om rå det (6 pro cent). Vissa tjänster är momsfria, bland annat sjukvård, tandvård och social omsorg viss utbildning, till exempel grundskola, gymnasium och högskola bank och finansieringstjänster försäkringstjänster. Punktskatter Punktskatter (speciella konsumtionsskatter) tas ut på en del varor. Punkt skat ten är inräknad i priset som du betalar. Du betalar punktskatt på till exempel bränsle (bensin, olja, kol och gasol) energi alkohol tobak. Näringsverksamhet Du som driver nä rings verk sam het betalar samma skatt på tjänsteinkomster som anställda gör. Du deklarerar din näringsverksamhet i inkomstdeklara tionen. Aktiebolagen betalar dä re mot 28 pro cent i skatt på bolagets vinst. Avdrag i näringsverksamheten Du kan göra avdrag för de kostnader som är nödvändiga för att behålla och ut veck la din näringsverksamhet. Socialavgifter Socialavgifter betalas på all ersättning för arbete. En företagare betalar själv sina so ci al av gif ter i form av egenavgifter (cirka 31 procent). För dem som är anställda betalar arbetsgivaren arbets givar av gifter (cir ka 33 pro cent). Skattedeklaration Moms De flesta företag redovisar den moms som företaget har betalat och den moms som företaget har fått in varje månad i en skattedeklaration. Arbetsgivaravgifter och avdragen skatt Är du arbetsgivare ska du betala arbetsgivaravgifter och i de flesta fall göra skatteavdrag för de er sätt ning ar som du betalar ut till de anställda. Arbetsgivaravgifterna och skatteavdragen re do vi sas varje månad i skattedeklarationen. Arvsskatt Den som ärver ska betala arvsskatt på de tillgångar som en avliden lämnar efter sig. Skatten är högre på större arv (enligt en fastställd skala). De som inte är nära släkt med den avlidne betalar också högre skatt. Bouppteckning När en person avlider ska dödsboet upprätta en bouppteckning över tillgångar och skulder. Utifrån boupp teck ningen beslutar Skatteverket sedan hur stor arvsskatten blir. Gåvoskatt Om du under ett och samma år från en person får till exempel fastigheter eller kontanter värda mer än kr ska du be ta la gåvo skatt. Du ska lämna gåvodeklaration senast den 2 maj året efter det år du fick gåvan. Du får sedan ett beslut från Skatteverket på hur mycket skatt du ska betala. Hur mycket du ska betala beror dels på gåvans värde, dels på hur nära släkt du är med givaren. 7

8 Hur används skattepengarna? Totalt 1 240,3 miljarder kronor år 2001 Allmän offentlig förvaltning 13,1 % Socialt skydd 42,5 % Barnbidrag 21,1 mdkr Föräldraförsäkring 16,7 mdkr Arbetslöshetsersättning 23,9 mdkr Sjukpenning 38,6 mdkr Pensioner 234,4 mdkr Socialbidrag inkl. flyktinghjälp 10,7 mdkr Studiebidrag 13,6 mdkr Övrigt socialt skydd 167,7 mdkr t.ex. Arbetsmarknadsstöd Bidragsförskott Bostadsbidrag Hjälp till funktionshindrade Lönegaranti Utbildning 14,7 % Försvar 3,9 % Samhällsskydd och rättskipning 2,7 % Näringslivsfrågor 7,5 % Miljöskydd 0,3 % Bostadsförsörjning och samhällsplanering 1,0 % Hälso och sjukvård 12,3 % Fritidsverksamhet, kultur och religion 2,0 % Källa: Statistiska centralbyrån De olika skatternas fördelning Totalt miljarder kronor år 2001 Punktskatter 7,6 % Statlig inkomstskatt 2,9 % Moms 18,0 % Kommunal inkomstskatt 27,5 % Övriga kapitalskatter 2,9 % Förmögenhetsskatt 0,5 % Fastighetsskatt 1,0 % Skatt på kapitalinkomst 1,1 % Bolagsskatt 4,4 % Övrig skatt på arbete 0,07 % Socialavgifter 33,9 % Källa: Skatteverket Självbetjäning dygnet runt: Webbplats: Servicetelefon: Personlig service: Skatteupplysning: Växel: SKV 132 utgåva 5. Utgiven i februari 2004.

Deklaration och skatter i Sverige

Deklaration och skatter i Sverige Deklaration och skatter i Sverige I den här broschyren får du en översiktlig bild av det svenska skattesystemet och Skatteverket. Du får även kort information om hur du deklarerar dina inkomster och betalar

Läs mer

Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00!

Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00! Dekl@rera 2010 Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00! Deklarera på Internet, sms eller telefon enkelt och säkert! Självbetjäning dygnet runt Webbplats: skatteverket.se Servicetelefon:

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst.

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. 2015 Dags att deklarera Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. Ring 020-567 100 Sms:a 71144 www.skatteverket.se/app www.skatteverket.se Deklarationen ska finnas hos Skatteverket

Läs mer

Försäljning av småhus 4

Försäljning av småhus 4 SKV 379 utgåva 14 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi hur du som har sålt ditt småhus 2007 ska deklarera försäljningen. Med småhus menar vi villa,

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt 4

Försäljning av bostadsrätt 4 SKV 321 utgåva 7 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi hur du som har sålt din bostads rätt 2007 ska deklarera försäljningen. Du re do vi sar

Läs mer

Så här deklarerar du dina inkomster

Så här deklarerar du dina inkomster 2014 Så här deklarerar du dina inkomster Information och övningsexempel för dig som ska deklarera för första gången Innehåll Inkomstdeklarationen...2 Deklarera steg för steg...3 Exempel 1 utan ändringar...4

Läs mer

Försäljning av småhus 4

Försäljning av småhus 4 SKV 379 utgåva 15 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus 2008 ska deklarera försäljningen och hur du begär

Läs mer

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4 SKV 379 utgåva 16 Försäljning av småhus och ägarlägenhet Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus (villa, kedjehus, radhus eller

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt

Försäljning av bostadsrätt SKV 321 utgåva 12 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt din bostadsrätt 2012 ska deklarera försäljningen och hur

Läs mer

Inför deklarationen 2011

Inför deklarationen 2011 Inför deklarationen 2011 för dig som är privatperson och löntagare I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration. Dokumentet innehåller

Läs mer

Försäljning av småhus

Försäljning av småhus SKV 379 utgåva 19 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus (villa, kedjehus, radhus eller fritidshus) eller

Läs mer

Försäljning av aktier m.m.

Försäljning av aktier m.m. SKV utgåva 9 Försäljning av aktier m.m. Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 00 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier har sålt eller löst in

Läs mer

Inför deklarationen 2013

Inför deklarationen 2013 Inför deklarationen 2013 för dig som är privatperson och löntagare I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration. Dokumentet innehåller

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Kontrolluppgifter lön, för måner m.m.

Kontrolluppgifter lön, för måner m.m. SKV 304 utgåva 33 Kontrolluppgifter lön, för måner m.m. Inkomståret 2011 Information till dig som lämnar följande kontrolluppgifter: Kontrolluppgift från arbetsgivare m.fl. Särskild kontrolluppgift Pensionsgrundande

Läs mer

Försäljning av aktier m.m.

Försäljning av aktier m.m. SKV utgåva 0 Försäljning av aktier m.m. Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 00 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier har sålt eller löst in

Läs mer

BÖCKER OCH BROSCHYRER

BÖCKER OCH BROSCHYRER SKV 120 utgåva 22 2007 BÖCKER OCH BROSCHYRER Utgivna av Skatteverket och Kronofogdemyndigheten Innehållsförteckning Allmän information 3 Rättsfrågor 6 Tekniska beskrivningar 6 Inkomstskatt 7 Fastighetstaxering

Läs mer

Försäljning av värdepapper information, exempel och blanketter

Försäljning av värdepapper information, exempel och blanketter SKV utgåva Försäljning av värdepapper information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 009 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier sålt teckningsrätter eller

Läs mer

Försäljning av näringsfastighet

Försäljning av näringsfastighet 2014 Försäljning av näringsfastighet Den här broschyren förklarar vilka skatteregler som gäller och hur du ska deklarera försäljningen av en näringsfastighet. Du ska redovisa försäljningen på blankett

Läs mer

Välkommen till Skatteverkets del av Senior-Ekonomi. Avsnittet är tänkt att hållas på ca 55 minuter.

Välkommen till Skatteverkets del av Senior-Ekonomi. Avsnittet är tänkt att hållas på ca 55 minuter. Välkommen till Skatteverkets del av Senior-Ekonomi. Avsnittet är tänkt att hållas på ca 55 minuter. Vi går igenom hur pension och lön beskattas och dessutom lite tips för dig som driver egen firma. Vi

Läs mer

Information för arbetsgivare

Information för arbetsgivare DOKUMENTATION 2009 skatteverket.se Information för arbetsgivare Välkommen till Skatteverkets Arbetsgivardag! Som arbetsgivare eller ansvarig för ett företags personal- eller ekonomiavdelning fyller du

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner

Skatteregler för privatpersoner SKV 330 utgåva 34 Skatteregler för privatpersoner Deklarera via internet, app, sms, telefon eller på pappersblanketten. Dekl@rera 2013 Självbetjäning dygnet runt: Personlig service: Webbplats: skatteverket.se

Läs mer

Skatteregler för dödsbon

Skatteregler för dödsbon SKV 465 utgåva 1 Skatteregler för dödsbon Denna broschyr riktar sig till dödsboet efter en avliden person. Den innehåller information om när och hur dödsboet ska deklarera och de särskilda skatteregler

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner

Skatteregler för privatpersoner SKV 330 utgåva 32 Skatteregler för privatpersoner Deklarera via Internet, mobil, sms, telefon eller på pappersblanketten. Dekl@rera 2011 Självbetjäning dygnet runt: Personlig service: Webbplats: skatteverket.se

Läs mer

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper SKV utgåva Försäljning av värdepapper Information, exempel och blankett Information till dig som under 0 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier och andra värdepapper. I broschyren finns flera exempel

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner

Skatteregler för privatpersoner SKV 330 utgåva 31 Skatteregler för privatpersoner Deklarera via Internet, sms, telefon eller på pappersblanketten. Dekl@rera 2010 Självbetjäning dygnet runt: Personlig service: Webbplats: skatteverket.se

Läs mer

Skattekontobroschyren Den här broschyren vänder sig till dig som har ett skattekonto, d.v.s. alla som betalar skatt i Sverige.

Skattekontobroschyren Den här broschyren vänder sig till dig som har ett skattekonto, d.v.s. alla som betalar skatt i Sverige. Skattekontobroschyren Den här broschyren vänder sig till dig som har ett skattekonto, d.v.s. alla som betalar skatt i Sverige. Nyhet! För att med automatik få en utbetalning under 2 000 kr måste du ha

Läs mer

Här är en deklarationshandledning som beskriver deklarationen för inkomståret 2014 (deklarationen som lämnas senast måndag 4 maj 2015).

Här är en deklarationshandledning som beskriver deklarationen för inkomståret 2014 (deklarationen som lämnas senast måndag 4 maj 2015). Inkomstdeklarationen Här är en deklarationshandledning som beskriver deklarationen för inkomståret 2014 (deklarationen som lämnas senast måndag 4 maj 2015). Förenklat årsbokslut Alla enskilda näringsidkare

Läs mer

Företagsregistrering

Företagsregistrering SKV 418 utgåva 28 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via verksamt.se Broschyren vänder sig till dig

Läs mer

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare 2013 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via Broschyren vänder sig till dig som är eller ska bli före

Läs mer