Skattereduktion för bredband

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skattereduktion för bredband"

Transkript

1 SKV 399 utgåva 3 Skattereduktion för bredband Denna information vänder sig till Småhus- och hyreshusägare De som bedriver näringsverksamhet från fast driftställe Sedan den 1 januari 2001 gäller en ny lag om skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för teleoch datakommunikation, SFS 2000:1380. Ändringar enligt SFS 2001:1181, 2002:541, 2002:975, 2003:823 och 2003:824. Den som installerar bredband och tar installationen i bruk mellan den 1 januari 2001 och den 31 december 2005 kan få skattereduktion. Utgiften måste överstiga kr per bostad eller lokal för att skattereduktion ska vara möjlig. För ansökan som kommer in senast den 1 mars 2004 avräknas skattereduktionen på skattebesked för Kommer ansökan in efter den 1 mars 2004, men senast den 1 mars 2005, avräknas skattereduktionen på skattebesked för Kommer ansökan in därefter, men senast den 1 mars 2006, avräknas den på skattebesked för 2006.

2 Skattereduktion så här går det till Vill du ansöka om skattereduktion ska du använda blankett SKV Om du använder den tryckta versionen av broschyren finns blanketten i mittuppslaget. Det går också att skriva ut blanketten från vår webbplats Broschyr inklusive blankett finns dessutom på alla skattekontor. Sänd din ansökan till: Skatteverket Skattekontoret i Vimmerby Vimmerby Ansökan kan också lämnas på närmaste skattekontor som vidarebefordrar den till Skattekontoret i Vimmerby. Skatteverket har bestämt att ärenden från hela landet handläggs av skattekontoren i Vimmerby, Oskarshamn och Västervik. Skattekontoret behandlar ansökan. Eventuellt ber kontoret om kompletterande uppgifter. Därför är det bra om du behåller en kopia av din ansökan. När handläggningen är klar skickas ett beslut till dig. Av beslutet framgår hur stor skattereduktionen blir. Skattereduktionen minskar den slutliga skatten genom avräkning mot statlig inkomstskatt, kommunal inkomstskatt och statlig fastighetsskatt. Beslutad skattereduktion, som inte kan utnyttjas på grund av att debiterade fastighets- och inkomstskatter är lägre än skattereduktionen, kan inte sparas till ett senare år. Lämna inte ansökan om skattereduktion tillsammans med din inkomstdeklaration! Förutsättningar Skattereduktion kan medges för utgifter för anslutning för tele- och datakommunikation från ett allmänt tillgängligt telenät (bredbandsanslutning). Anslutningen ska vara ny och medge överföring med god teknisk kvalitet av multimedietjänster. I underlag för skattereduktion får bara ingå utgifter för en anslutning som utförts av någon som innehar F-skattsedel när ersättningen bestäms eller när den betalas. Underlag för skattereduktion omfattar utgifter för arbete och material som avser den del av bredbandsinstallationen som görs fram till en anslutningspunkt. 50 procent av den del av underlaget som överstiger kr eller, i fråga om hyreshus, kr per bostad eller lokal som anslutits, berättigar till skatte - reduktion. Skattereduktion medges med högst kr eller, i fråga om hyreshus, högst kr per bostad eller lokal som anslutits. Reglerna om skattereduktion gäller för utgifter för en anslutning som tas i bruk under perioden 1 januari december 2005 och förutsätter att utgifterna är betalda senast vid tidpunkten för ansökan. 2

3 Detta får inte ingå i underlaget för skattereduktionen Utgifter för en anslutning som utförts av den som ansöker om skattereduktion, utgifter för en anslutning som utförts av delägare i handelsbolag eller dödsbo, utgifter för en anslutning som utförts av företag som ingår i samma koncern eller annars står under i huvudsak gemensam ledning med den sökande, utgifter för en anslutning som utförts av ett företags egna anställda på företagets fastighet, utgifter för lokalt nät efter anslutningspunkt inom bostad eller lokal, utgifter för abonnemang eller värde av abonnemang som ingår i utgiften för anslutningen. Vem kan få skattereduktion? Fastighetsägare, näringsidkare och juridiska personer som installerar bredband kan få skattereduktion. Fastighet Är du fastighetsägare kan du få skattereduktion för utgifter för bredbandsanslutning till ett småhus eller ett hyreshus. Småhus Om du helt eller delvis äger ett småhus kan du få skattereduktion. Detsamma gäller dig som har småhus med tomträtt eller har ett småhus på annans mark. Det kan vara en villa, ett radhus, ett fritidshus eller ett bostadshus som ingår i ett lantbruk. Hyreshus Den som helt eller delvis äger ett hyreshus kan få skattereduktion. Detsamma gäller den som äger hyreshus med tomträtt. Till hyreshus räknas byggnad som är inrättad till bostad åt minst tre familjer eller till kontor, butik, hotell, restaurang eller liknande. Hyresgäster och arrendatorer Hyresgäster eller arrendatorer äger inte fastigheten men kan få skattereduktion om de är näringsidkare eller juridisk person som driver näringsverksamhet från ett fast driftställe se avsnittet om näringsverksamhet. Bostadsrättsföreningar När det gäller bostadsrättsföreningar är det inte den enskilde bostadsrättsinnehavaren utan föreningen som kan få skattereduktion. Näringsverksamhet Den som driver näringsverksamhet kan få skattereduktion för utgifter för bredbandsanslutning till ett fast driftställe. Fast driftställe Med fast driftställe avses en stadigvarande plats för affärsverksamhet varifrån verksamheten helt eller delvis bedrivs. Handelsbolag Ett handelsbolag kan ansöka om skattereduktion. Handelsbolaget har möjlighet att avstå hela den beviljade skattereduktionen till delägarna. Kommanditbolag räknas som handelsbolag. Exempel Vem kan få skattereduktion? Anders Andersson har i sin hyreslägenhet låtit installera bredband. Utgifterna uppgår till kr. Eftersom Anders inte äger fastigheten, och det heller inte är fråga om ett fast driftställe för näringsverksamhet, kan installationen inte ge Anders någon skattereduktion. 3

4 Så här fyller du i din ansökan En eller flera ansökningar? Äger du flera fastigheter eller driver du flera näringsverksamheter, som du vill ha skattereduktion för, måste du lämna en ansökan för var och en av dem. Om du vill ansöka om skattereduktion i egenskap av såväl fastighetsägare som näringsidkare måste två ansökningar göras på skilda blanketter. En eller flera sökande? Har två delägare i en fastighet eller näringsverksamhet gemensamt låtit installera bredband kan de lämna en gemensam ansökan. Om fler än två delägare gemensamt låtit installera bredband, måste fler ansökningsblanketter lämnas. Uppgifter och kopior av fakturor behöver bara lämnas i en av ansökningsblanketterna. Sökande nr 3 och följande bör under Övriga upplysningar hänvisa till underlaget i huvudblanketten. Var och en som ansöker om skattereduktion måste underteckna ansökan. Samtliga delägares ansökningar ska lämnas i en gemensam försändelse till Skatteverket. Fastighet Ansökan avser fastighet Skattereduktion kan bara ges för installation i byggnader som vid fastighetstaxeringen betecknats som småhus eller hyreshus. Andel i fastighet Ange din andel i fastigheten vid ingången av det år då anslutningen togs i bruk. Redovisa andel som bråk (t.ex. 1/2) eller procent (t.ex. 50 %). Antal lägenheter och lokaler Det är bara för hyreshus dessa rutor ska fyllas i. Fastighet med två eller flera bostadshus Om fastigheten består av två eller flera småhus som till övervägande del upplåtits med hyresrätt eller bostadsrätt, får reglerna för hyreshus tillämpas. Om skattereduktionen då blir högre ska du fylla i de två rutorna för antal lägenheter och lokaler i hyreshus. Sänd ansökan till Skatteverket Skattekontoret i Vimmerby Vimmerby ANSÖKAN 1 Skattereduktion för bredband Ankomststämpel Skatteverket behöver bara få ett exemplar av ansökningsblanketten, men behåll gärna en kopia av din ansökan. 2 Sökande 1 Sökande 2 Person-/Organisationsnummer Person-/Organisationsnummer Namn Namn Adress Adress Fler än två sökande Fyll i antingen A eller B A Fastighet 3 Andel Andel 4 Andel i fastighet för sökande 1 Andel i fastighet för sökande 2 4 Län Kommun Församling Fastighetsbeteckning Antal Antal För hyreshus anges antal lägenheter För hyreshus anges totalt och lokaler som skattereduktion yrkas för 5 antal lägenheter och lokaler 5 6 Fastigheten är en småhusenhet med minst två bostadshus som till övervägande del upplåtits med hyresrätt eller bostadsrätt B Näringsverksamhet med fast driftställe Andel Andel 7 7 Andel i näringsverksamhet för sökande 1 Andel i näringsverksamhet för sökande 2 Firma 8 Adress, postnummer och postort för det fasta driftstället 9 Underlag - utgifter för anslutning av bredband 10 Person-/Organisationsnummer Fakturabilaga nr (bifoga kopior) Betalningsdatum på den som anlitats Datum när anläggningen togs i bruk Utgift (inkl moms) SKV 4508 utgåva Underlag för skattereduktion = 4

5 Näringsverksamhet med fast driftställe Andel i näringsverksamhet Redovisa andel som bråk (t.ex. 1/2) eller procent (t.ex. 50 %). Firma Här anger du den firma under vilken näringsverksamheten bedrivs. Adress till det fasta driftstället Ange var det fasta driftstället, till vilket anslutning har skett, är beläget. Handelsbolag som avstår sin rätt till skattereduktion till delägarna. Person-/Organisationsnummer, andel, delägare och namnteckning för delägarna redovisas här nedanför. Delägarnas underskrift innebär att de biträder bolagets ansökan. 12 Underlag utgifter för anslutning Fakturabilaga Kopior av fakturor eller motsvarande handlingar som avser den utförda installationen ska bifogas ansökan. Av fakturaunderlaget ska framgå vilken anslutning som har utförts samt överföringskapacitet. Numrera dina kopior för att underlätta hanteringen. På ansökningsblanketten ska alla belopp anges inklusive moms. Om raderna inte räcker till Om utrymmet på ansökningsblanketten inte räcker till, ska övriga fakturor redovisas på en särskild bilaga. Summera utgifterna och överför sedan summan till blanketten. Om utrymmet inte räcker till ska särskild bilaga upprättas. Övriga upplysningar Här anges t.ex. utgifter för abonnemang om det ingår i fakturaunderlaget. Underskrift Jag/Vi försäkrar att de uppgifter som lämnats i denna ansökan med tillhörande bilagor är riktiga och sanningsenliga. Sökande 1 Sökande 2 Telefonnummer bostad Telefonnummer arbete Telefonnummer bostad Telefonnummer arbete Handelsbolag som avstår sin rätt till skattereduktion Delägaruppgifter Skatteverkets beslut om skattereduktion som handelsbolaget avstått från kommer att meddelas i en särskild beslutsskrivelse till var och en av delägarna. Om utrymmet på blanketten inte räcker till ska en särskild bilaga upprättas. Använd blankettens rubriker: Person-/Organisationsnummer, Andel av skattereduktion, Delägare, samt Ärendenummer. När ska ansökan göras? För att du ska kunna få skattereduktionen avräknad mot skatten vid 2004 års taxering måste Skatteverket ha fått din ansökan senast den 1 mars Lämnar du din ansökan efter den 1 mars 2004, dock senast den 1 mars 2005, avräknas reduktionen på skatten vid 2005 års taxering. Observera att ansökan måste ha kommit in till Skatte - verket senast den 1 mars Glöm inte att bifoga fakturakopior! När du lämnar din ansökan måste kopior av fakturorna bifogas. Lämnar du din ansökan senare, dock senast den 1 mars 2006, avräknas reduktionen på skatten vid 2006 års taxering. 5

6 Uträkningsexempel Småhus Anneli Bredsson Anneli och Anders Bredsson äger hälften var av sitt småhus. Den sammanlagda utgiften för bredbandsinstallationen blev kr. Av dessa avser kr abonnemang, som inte får ingå i underlaget för skattereduktion. Så här räknar Anneli ut sin del av skattereduktionen. Underlag för skattereduktion ( ) Belopp som inte ger skattereduktion Återstår = Framräknad skattereduktion för installation = Maximal skattereduktion = Det lägsta beloppet x andel av fastighet (5 000 x 1/2) = Anneli och Anders får vardera skattereduktion med kr. Det lägsta beloppet ska användas! Näringsverksamhet Anders Bredsson med firma Anders bokföringsbyrå Anders hyr kontorslokal för sin bokföringsbyrå. Utgiften för bredbandsinstallationen uppgick till kr inklusive moms. Underlag för skattereduktion Belopp som inte ger skattereduktion Återstår = Framräknad skattereduktion för installation = Maximal skattereduktion = Det lägsta beloppet x andel av näringsverksamhet (3 063 x 1/1) = Anders Bredsson får skattereduktion med kr. Det lägsta beloppet ska användas! Hyreshus Breda fastigheter AB Aktiebolagets fastighet har 30 uthyrda lägenheter och lokaler. Av dessa hyrs 5 lokaler ut som förråd och i dem har bredband inte installerats. Endast 25 lägenheter/lokaler får användas vid beräkningen av underlag för skattereduktion. Aktiebolaget har betalat kr inklusive moms för installationen. Underlag för skattereduktion Belopp som inte ger skattereduktion: antal lägenheter/lokaler x (25 x 8 000) Återstår = Framräknad skattereduktion för installation = Maximal skattereduktion: antal lägenheter/lokaler x (25 x 5 000) = Det lägsta beloppet x andel av fastighet ( x 1/1) = Breda fastigheter AB får skattereduktion med kr. Det lägsta beloppet ska användas! 6

7 Räkna ut din skattereduktion Småhus eller näringsverksamhet Underlag för skattereduktion Belopp som inte ger skattereduktion Återstår Framräknad skattereduktion för installation Maximal skattereduktion = Använd det lägsta beloppet! Det lägsta beloppet x eventuell andel Hyreshus Underlag för skattereduktion Belopp som inte ger skattereduktion: antal lägenheter/lokaler där installation utförts x Återstår Framräknad skattereduktion för installation Maximal skattereduktion: antal lägenheter/lokaler där installation utförts x Använd det lägsta beloppet! Det lägsta beloppet x eventuell andel 7

8 Beskattningskonsekvenser När du säljer ditt småhus och beräknar kapitalvinsten ska du minska anskaffnings- och förbättringsutgiften med den medgivna skattereduktionen. Näringsidkare ska redovisa medgiven skattereduktion som näringsbidrag. Frågor om skattereduktion Har du frågor är du välkommen att ringa Skattekontoret i Vimmerby på telefon Skatteverket en ny myndighet Skatteverket är en ny myndighet som har hela landet som verksamhetsområde. Verket bildades den 1 januari 2004 och ersätter de tidigare tio skattemyndigheterna och Riksskatteverket. Vi vill uppnå två syften med den nya myndigheten: Använda våra resurser på ett mer effektiv sätt. Möta medborgare och företag på ett mer enhetligt sätt. Den största förändringen för dig, oavsett om du är en privatperson eller en företagare, är att du möts av namnet Skatteverket. Dessutom kan ärenden handläggas på vilket skattekontor som helst i landet. Beslut i ett ärende kan därför komma från ett annat skattekontor än tidigare. Självbetjäning dygnet runt Webbplats: Servicetelefon: Personlig service Växel: Skatteupplysning: Skatteupplysningens öppettider: Måndag torsdag kl. 8 19, fredag kl SKV 399 utgåva 3. Utgiven i januari 2004.

Skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer (Miljö-ROT)

Skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer (Miljö-ROT) SKV 323 utgåva 1 Skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer (Miljö-ROT) Denna information vänder sig till ägare av småhus ägare av lantbruksenhet med småhus Du kan få skattereduktion om

Läs mer

Skattereduktion för byggnadsarbeten ( ROT )

Skattereduktion för byggnadsarbeten ( ROT ) SKV 322 utgåva 5 Skattereduktion för byggnadsarbeten ( ROT ) Information till dig som reparerar, bygger om eller bygger till din bostad mellan den 15 april 2004 och den 30 juni 2005 Nu har du möjlighet

Läs mer

Skattereduktion för hushållsarbete

Skattereduktion för hushållsarbete SKV 345 utgåva 1 Skattereduktion för hushållsarbete Nu har du möjlighet att sänka din skatt om du anlitar någon att utföra hushålls tjänster från och med den 1 juli 2007. Skattereduktionen är 50 % av arbetskostnaden

Läs mer

Skattereduktion för husarbete genom egen ansökan

Skattereduktion för husarbete genom egen ansökan SKV 345 utgåva 3 Skattereduktion för husarbete genom egen ansökan Om du anlitar någon att utföra husarbete (hushålls- eller ROT-arbete) kan du sänka din skatt. Även du som har en skattepliktig förmån av

Läs mer

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 SKV 322 utgåva 7 Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 Från och med den 1 juli 2009 får privatpersoner som anlitar någon som utför husarbete skattereduktion

Läs mer

Fastighetsskatt och fastighetsavgift

Fastighetsskatt och fastighetsavgift SKV 296 utgåva 20 Fastighetsskatt och fastighetsavgift Deklarationen 2012 och framåt Sammanfattning Kommunal fastighetsavgift Avgiftspliktiga fastigheter med bostäder som är uppförda, dvs. färdigbyggda

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, d.v.s. F-skatt och särskild

Läs mer

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår)

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Person-/Organisationsnummer Namn och adress Civilstånd 66 Ensamstående (ogift **) Gift * Ogift ** sammanboende som har eller har haft gemensamt barn

Läs mer

Så här går det till att deklarera. Kontrollera!

Så här går det till att deklarera. Kontrollera! Kontrollera! Börja med att riva isär blanketterna vid perforeringen. Ta fram alla kon troll upp gif ter som du har fått från ar bets gi va re, ban ker, för säk - rings kas sa, kon to korts fö re tag m.fl.

Läs mer

Frivillig skattskyldighet för moms vid uthyrning av lokaler

Frivillig skattskyldighet för moms vid uthyrning av lokaler SKV 563 utgåva 4 Frivillig skattskyldighet för moms vid uthyrning av lokaler Om du ska ta ut moms av dina hyresgäster och ha rätt att dra av momsen på dina kostnader för lokaler som du hyr ut räcker det

Läs mer

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet SKV 398 utgåva 14 Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Denna broschyr vänder sig till dig som är bosatt i Sverige eller vistas här stadigvarande, och som direkt eller indirekt äger en bostad utomlands.

Läs mer

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet SKV 398 utgåva 12 Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Denna broschyr vänder sig till dig som är bosatt i Sverige eller vistas här stadigvarande, och som direkt eller indirekt äger en bostad i utlandet.

Läs mer

Försäljning av näringsfastighet

Försäljning av näringsfastighet 2014 Försäljning av näringsfastighet Den här broschyren förklarar vilka skatteregler som gäller och hur du ska deklarera försäljningen av en näringsfastighet. Du ska redovisa försäljningen på blankett

Läs mer

Skatteregler för samfälligheter

Skatteregler för samfälligheter SKV 293 utgåva 2 Skatteregler för samfälligheter Broschyren behandlar de skattefrågor som är aktuella för samfälligheter och deras delägare. Här behandlas således, förutom inkomstskattefrågor, även deklarations-

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Skatteregler för dödsbon

Skatteregler för dödsbon SKV 465 utgåva 1 Skatteregler för dödsbon Denna broschyr riktar sig till dödsboet efter en avliden person. Den innehåller information om när och hur dödsboet ska deklarera och de särskilda skatteregler

Läs mer

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Den här broschyren vänder sig till dig som: bor, eller vistas stadigvarande i Sverige direkt eller indirekt äger en bostad utomlands inte är en juridisk person.

Läs mer

Nya reglerna om ROT-avdrag och hushållstjänster. Nyheter från Björn Lundén Information AB juni 2009

Nya reglerna om ROT-avdrag och hushållstjänster. Nyheter från Björn Lundén Information AB juni 2009 Rot & RUT Nya reglerna om ROT-avdrag och hushållstjänster September 2007 Nyheter från Björn Lundén Information AB juni 2009 Den senaste tiden har vi fått väldigt många frågor från hantverkarföretag och

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag

Skatteregler för delägare i handelsbolag SKV 299 utgåva 15 Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Taxeringsår 2010 Den här broschyren vänder sig till delägare i handels- och kommanditbolag fysiska och juridiska personer

Läs mer

Skatteregler för bostadsrättsföreningar

Skatteregler för bostadsrättsföreningar SKV 378 utgåva 7 Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar Broschyren vänder sig till bostadsrättsföreningar och deras medlemmar och behandlar de skattefrågor som är aktuella antingen

Läs mer

Skatteregler för bostadsrättsföreningar. medlemmar

Skatteregler för bostadsrättsföreningar. medlemmar Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar 2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Definitioner...3 Bra att veta...3 Broschyrer och blanketter... 3 Ny adress m.m.... 3 Avveckling

Läs mer

Skatteregler för ideella föreningar

Skatteregler för ideella föreningar Skatteregler för ideella föreningar Med information om Inkomstdeklaration 3 SKV 324 utgåva 19 TAXERINGSÅR 2012 Ideella föreningar Den här broschyren vänder sig till dig som ska fylla i Inkomst deklaration

Läs mer

Skatteregler för ideella föreningar

Skatteregler för ideella föreningar Skatteregler för ideella föreningar Med information om Inkomstdeklaration 3 SKV 324 utgåva 20 TAXERINGSÅR 2013 Ideella föreningar Den här broschyren vänder sig till dig som ska fylla i Inkomst deklaration

Läs mer

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Från och med den 1 juli 2009 har man rätt till skattereduktion för hushålls arbete ( f.d. hushållsnära tjänster ) och ROT-arbete ( de ROT-tjänster som

Läs mer

Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter

Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för anställda i Sverige och utomlands Den här broschyren innehåller information till arbetsgivare i Sverige och utomlands om reglerna för skyldighet att betala arbetsgivaravgifter

Läs mer

Information för arbetsgivare

Information för arbetsgivare DOKUMENTATION 2009 skatteverket.se Information för arbetsgivare Välkommen till Skatteverkets Arbetsgivardag! Som arbetsgivare eller ansvarig för ett företags personal- eller ekonomiavdelning fyller du

Läs mer

Deklaration och skatter i Sverige

Deklaration och skatter i Sverige Deklaration och skatter i Sverige I den här broschyren får du en översiktlig bild av det svenska skattesystemet och Skatteverket. Du får även kort information om hur du deklarerar dina inkomster och betalar

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag

Skatteregler för delägare i handelsbolag SKV 299 utgåva 16 Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Taxeringsår 2011 Den här broschyren vänder sig till delägare i handels- och kommanditbolag fysiska och juridiska personer

Läs mer

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4 SKV 379 utgåva 16 Försäljning av småhus och ägarlägenhet Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus (villa, kedjehus, radhus eller

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Att bli egen företagare innebär......många förändringar. Både som näringsidkare i en enskild firma och som delägare i ett handelsbolag

Läs mer