Skatteavdrag enligt tabell med ADB 2007

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skatteavdrag enligt tabell med ADB 2007"

Transkript

1 Skatteavdrag enligt tabell med ADB 2007

2 SKV 433 utgåva 17. Utgiven i december 2006.

3 *Skatteverket 1(16) Sammanfattning Inledning Förutsättningar som skattetabellerna grundas på Tabellernas indelning i kolumner Tabellernas indelning i avlöningsperioder Inkomstintervaller i tabellerna m.m Månadstabellen Tvåveckorstabellen Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna Grundavdrag Beräkning av de skatter och avgifter som ingår i skattetabellerna Statlig inkomstskatt Kommunal inkomstskatt, begravningsavgift och avgift till registrerat trossamfund Allmän pensionsavgift Skattereduktion Skattereduktion för allmän pensionsavgift Skattereduktion för arbetsinkomst Fördelning av årsskatt på avlöningsperiod Kontroll m.m Tabell för engångsbelopp Tabell för engångsbelopp där den huvudsakliga årsinkomsten utgörs av arbetsinkomster Tabell för engångsbelopp där den huvudsakliga årsinkomsten utgörs av pension m.m...16 Verksamhetsstöd, Underhållskontoret Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Korta gatan

4 *Skatteverket 2(16) Sammanfattning Skatteverket ger i slutet av varje år ut information om vilka förutsättningar som gäller för beräkning av skatteavdrag enligt tabell för det kommande inkomståret. Informationen riktar sig i första hand till arbetsgivare, programföretag m.fl., som gör egna beräkningsprogram för preliminärskatteavdrag enligt tabell. De allmänna skattetabellerna för inkomstår 2007 kommer att fastställas i enlighet med vad som framgår av denna information. Tabellerna ingår i Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2006:31 som träder i kraft den 1 januari 2007 och som ska tillämpas beträffande skatteavdrag från inkomster under Inledning Följande lagändringar påverkar beräkningen av skatteavdrag enligt tabell för inkomstår Prisbasbeloppet för 2007 har fastställts till kr. Prisbasbeloppet ligger till grund för beräkning av grundavdrag, se avsnitt 6.1, och skattereduktion för arbetsinkomst (s.k.jobbskatteavdrag), se avsnitt Inkomstbasbeloppet, som används för uträkning av avgiftstaket för den allmänna pensionsavgiften, har fastställts till kr. Statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster utgör 20 procent av den del av den beskattningsbara förvärvsinkomsten som överstiger kr och ytterligare 5 procent av den del av den beskattningsbara förvärvsinkomsten som överstiger kr se avsnitt 7.1. Skattereduktion för arbetsinkomster införs från och med 1 januari Den ska vara både inkomstrelaterad och åldersrelaterad, se avsnitt Förutsättningar som skattetabellerna grundas på Tabellerna grundas på följande förutsättningar, nämligen

5 *Skatteverket 3(16) att inkomsten är oförändrad under inkomståret att den skattskyldige kommer att taxeras endast för den inkomst som anges i tabellen att den skattskyldige inte ska betala annan skatt eller avgift än kommunal och statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster, allmän pensionsavgift, begravningsavgift samt avgift till ett registrerat trossamfund att inga andra avdrag medges än grundavdrag att skattereduktion för allmän pensionsavgift och skattereduktion för arbetsinkomster medges. 3 Tabellernas indelning i kolumner I de lägsta inkomstskikten blir skatteavdraget större om allmän pensionsavgift ska betalas på inkomsten. Denna avgift betalas av personer som är födda 1938 eller senare. Skattereduktionen för arbetsinkomster (jobbskatteavdrag)påverkar också kolumnindelningen eftersom storleken på reduktionen är beroende av om den skattskyldige är över eller under 65 år vid inkomstårets ingång och också av hur stora inkomsterna är. Skattetabellen ska därför ha fem kolumner. Samma skatteavdrag kan förekomma i vissa inkomstskikt i fler än en kolumn. Kolumn 1 avser löner, arvoden och liknande ersättningar till den som är född 1942 eller senare. Allmän pensionsavgift ska betalas och inkomsten ger rätt till skattereduktion för arbetsinkomst Kolumn 2 avser inkomster (t.ex. pensioner) som det inte ska betalas allmän pensionsavgift på och inte ger rätt till någon skattereduktion för arbetsinkomst Kolumn 3 avser löner, arvoden och liknande ersättningar till den som är född 1941 eller tidigare, men inte tidigare än Allmän pensionsavgift ska betalas och inkomsten ger rätt till en högre skattereduktion för arbetsinkomst än enligt kolumn 1 Kolumn 4 avser löner, arvoden och liknande ersättningar till den som är född 1937 eller tidigare. Allmän pensionsavgift ska därför inte betalas. In-

6 *Skatteverket 4(16) komsten ger samma rätt till skattereduktion för arbetsinkomst som enligt kolumn 3 Kolumn 5 avser andra pensionsgrundande ersättningar än löner m.m., t.ex. ersättning från arbetslöshetskassa och egen arbetsskadelivränta, till den som är född 1938 eller senare. Allmän pensionsavgift ska betalas på inkomsten men denna ger inte någon rätt till skattereduktion för arbetsinkomst Av nedanstående tablå framgår vad som beaktas i de fem kolumnerna. Skatter m.m. som ingår i Kol 1 Kol 2 Kol 3 Kol 4 skattetabellerna f.1942 f.1941 f eller eller eller senare tidigare tidigare men inte tidigare än 1938 Statlig inkomstskatt Ja Ja Ja Ja Ja Kommunal inkomstskatt, begravningsavgift och avgift till trossamfund Ja Ja Ja Ja Ja Allmän pensionsavgift Ja Nej Ja Nej Ja Avdrag och skattereduktion som beaktas i skattetabellerna Grundavdrag Ja Ja Ja Ja Ja Skattereduktion för allmän pensionsavgift Skattereduktion för arbetsinkomst Ja Nej Ja Nej Ja Kol 5 f eller senare Ja Nej Ja Ja Nej 4 Tabellernas indelning i avlöningsperioder Tabeller tas fram för månadslön och tvåveckorslön. Dock finns skattetabell för tvåveckorslön endast tillgänglig på Skatteavdrag ska göras med 30 % om anställningen är avsedd att vara kortare tid än en vecka. Antalet avlöningstillfällen per år beräknas enligt följande: Månadslön 12 st. Tvåveckorslön 26 st.

7 *Skatteverket 5(16) För halvmånads- och veckolön tas det inte fram några skattetabeller. Skatteavdraget ska i stället göras med hjälp av tabellen för månads- och tvåveckorslön genom att: halvmånadslönen multipliceras med två. Sedan läser man av skatteavdraget för det beloppet i tabellen för månadslön och delar det avdragsbeloppet med två och har då fått fram skatteavdraget för halvmånadslön veckolönen multipliceras med två. Sedan läser man skatteavdraget för det beloppet i tabellen för tvåveckorslön och delar avdragsbeloppet med två och har då fått fram skatteavdraget för veckolön. 5 Inkomstintervaller i tabellerna m.m. 5.1 Månadstabellen I månadstabellen anges skatteavdraget i kronor för inkomster upp t.o.m kr. För inkomster som överstiger kr anges skatteavdraget i procent. Inkomstintervallerna är 100 kr för inkomster upp t.o.m kr. Fr.o.m kr t.o.m kr är inkomstintervallerna 200 kr. Från kr och uppåt bryts intervallerna först när procentsatsen ändras. Intervallerna kan variera beroende på vilken skatte- och avgiftssats som tabellen avser. 5.2 Tvåveckorstabellen I tvåveckorstabellen anges skatteavdraget i kronor för inkomster upp t.o.m kr. För inkomster som överstiger kr anges skatteavdraget i procent. Inkomstintervallerna är 50 kr för inkomster upp t.o.m kr. Fr.o.m kr och t.o.m kr är inkomstintervallerna 100 kr. Från kr och uppåt bryts intervallerna först när procentsatsen ändras. Intervallerna kan variera beroende på vilken skatte- och avgiftssats som tabellen avser.

8 *Skatteverket 6(16) 6 Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna 6.1 Grundavdrag Med taxerad förvärvsinkomst menas i detta sammanhang årsinkomsten beräknad på det sätt som anges i första stycket i avsnitt 7. Grundavdraget baseras på det prisbasbelopp som fastställts för inkomståret. Prisbasbeloppet för 2007 har fastställts till kr, se avsnitt 1. Grundavdraget beräknas på följande sätt: Taxerad förvärvsinkomst Överstiger inte 0,99 prisbasbelopp överstiger 0,99 men inte 2,72 prisbasbelopp överstiger 2,72 men inte 3,11 prisbasbelopp överstiger 3,11 men inte 7,88 prisbasbelopp överstiger 7,88 prisbasbelopp Grundavdrag 0,423 prisbasbelopp 0,423 prisbasbelopp ökat med 20 procent av det belopp med vilket den taxerade inkomsten överstiger 0,99 prisbasbelopp 0,77 prisbasbelopp 0,77 prisbasbelopp minskat med 10 procent av det belopp med vilket den taxerade inkomsten överstiger 3,11 prisbasbelopp 0,293 prisbasbelopp Grundavdraget får inte överstiga den taxerade förvärvsinkomsten, dvs. bruttolönen för hela året. Grundavdraget avrundas uppåt till jämnt hundratal kronor. Här följer två exempel på beräkning av grundavdrag. Exempel 1 Prisbasbelopp för Bruttolön per månad Bruttolön för hela året Taxerad förvärvsinkomst Grundavdrag 0,77 x % x ( ,11 x ) 5 706,7 Summa ,3

9 *Skatteverket 7(16) Efter avrundning uppåt till jämnt hundratal blir grundavdraget kr. Exempel 2 Prisbasbelopp för Bruttolön per månad Bruttolön för hela året Taxerad förvärvsinkomst Grundavdrag 0,293 x ,9 Efter avrundning uppåt till jämnt hundratal blir grundavdraget kr. Kontroll av att grundavdraget beräknats på ett korrekt sätt i enlighet med ovanstående regler, kan göras mot tabellen i bilaga 1. Tabellen visar hur stort grundavdraget blir vid en viss taxerad förvärvsinkomst. 7 Beräkning av de skatter och avgifter som ingår i skattetabellerna Årsinkomsten räknas fram på så sätt att det högsta beloppet inom varje inkomstskikt i skattetabellerna multipliceras med antalet avlöningstillfällen för år (se avsnitt 4). Avrundning ska göras nedåt till helt hundratal. Om det t.ex. är fråga om månadslön som ligger inom inkomstskiktet kr i månadstabellen, multipliceras med 12. Om månadsinkomsten skulle vara lägre än det högsta beloppet i inkomstskiktet kan man inte göra en exakt beräkning och multiplicera detta lägre belopp med 12 för att få fram årsinkomsten. 7.1 Statlig inkomstskatt Uträknat belopp (högsta beloppet i inkomstskiktet x 12) utgör beräknad årsinkomst. Beloppet utgör även beräknad taxerad förvärvsinkomst till statlig inkomstskatt. Från den taxerade förvärvsinkomsten görs sedan avdrag för grundavdrag för att få fram den till statlig inkomstskatt beskattningsbara förvärvsinkomsten.

10 *Skatteverket 8(16) På den beskattningsbara förvärvsinkomsten beräknas statlig inkomstskatt på följande sätt. Statlig inkomstskatt ska betalas med 20 % av den del av den beskattningsbara förvärvsinkomsten som överstiger kr och med ytterligare 5% på den del av den beskattningsbara förvärvsinkomsten som överstiger kr. Exempel Den till statlig inkomstskatt beskattningsbara förvärvsinkomsten uppgår till kr. Statlig inkomstskatt ska betalas med 20 % x( )+5% x( )= kr 7.2 Kommunal inkomstskatt, begravningsavgift och avgift till registrerat trossamfund Den till kommunal inkomstskatt taxerade och beskattningsbara förvärvsinkomsten beräknas på samma sätt som sägs om statlig inkomstskatt, se avsnitt 7.1. Den kommunala inkomstskatten består av kommunalskatt och landstingsskatt. Skattetabellerna ska ange skatteavdraget med utgångspunkt från att kommunal inkomstskatt, begravningsavgift och avgift till registrerat trossamfund beräknas efter en sammanlagd skatte- och avgiftssats i hela krontal. För att få fram kommunal inkomstskatt, begravningsavgift och avgift till trossamfund ska den kommunalt beskattningsbara förvärvsinkomsten multipliceras med den sammanlagda skatte- och avgiftssatsen. Begravningsavgift och avgift till trossamfund ska anses ingå i den sammanlagda skatte- och avgiftssatsen med 1,2 procentenheter. Se även avsnitt 7.4. Exempel Den till kommunal inkomstskatt beskattningsbara förvärvsinkomsten uppgår till kr. Den sammanlagda skatte- och avgiftssatsen är 33 %, varav begravningsavgift och avgift till trossamfund ingår med 1,2 procentenheter.

11 *Skatteverket 9(16) Sammanlagd skatt och avgift uppgår till kr (33% av kr) varav begravningsavgift och avgift till trossamfund ingår med 2400 kr. Vid beräkning av skatt och avgift i kolumn 1,3 och 5 (se avsnitt 3) måste dock vad som sägs under avsnitt 7.4 beaktas. 7.3 Allmän pensionsavgift I skattetabellerna beräknas avgiften på ett underlag som motsvarar den framräknade årsinkomsten enligt avsnitt 7. Allmän pensionsavgift ska inte betalas av personer som är födda 1937 eller tidigare. Någon nedre åldersgräns för uttag av avgiften finns inte. Allmän pensionsavgift betalas inte för pensionsinkomster, med undantag för delpension, även om pensionären är född 1938 eller senare. Allmän pensionsavgift betalas inte heller av den som har pensionsgrundande inkomster under 2007 som understiger 42,3 % av prisbasbeloppet kr. För inkomstår 2007 innebär detta att om underlaget understiger 17046,9 kr (0,423 x ) tas inte någon avgift ut. Eftersom underlaget avrundas nedåt till jämnt hundratal kan årsinkomsten egentligen uppgå till kr (avrundas till )utan att avgift tas ut. För inkomståret 2007 ska allmän pensionsavgift betalas med 7 % på avgiftsunderlaget. I detta sammanhang utgörs avgiftsunderlaget av taxerad förvärvsinkomst (=årsinkomst). Uppgifterna i nedanstående stycke (redovisas inom parentes) påverkar inte skatteavdraget i de preliminära skattetabellerna, men informationen finns här med upplysningsvis. (Avgift tas ut på ett underlag som uppgår till högst kr (8,07 x ), se avsnitt 1. Allmän pensionsavgift ska avrundas till närmast hela hundratal kronor. Avgift som slutar på 50 kr avrundas till närmaste lägre hundratal kronor. Den högsta avgift som kan tas ut för 2007 är kr (7 % x = ,91 kr som avrundas till kr).

12 *Skatteverket 10(16) Exempel Årsinkomsten uppgår till kr. Den allmänna pensionsavgiften beräknas enligt följande: 7 % x = Efter avrundning blir avgiften kr. Eftersom skattereduktionen för allmän pensionsavgift uppgår till 100 % och i dessa inkomstskikt kan utnyttjas fullt ut blir nettoeffekten +-0) 7.4 Skattereduktion I de allmänna skattetabellerna ingår från inkomståret 2007 två typer av skattereduktion, skattereduktion för allmän pensionsavgift och skattereduktion för arbetsinkomst. Begravningsavgift och avgift till trossamfund får inte påverkas av någon skattereduktion. Dessa avgifter ingår i de sammanlagda skatte- och avgiftssatserna (29-37) som tabellerna är upprättade i. Vid beräkning av den totala skatten har detta betydelse vid låga inkomstskikt. För att få korrekta skatteavdrag i tabellverken ska vid beräkning av skattereduktion begravningsavgift och avgift till registrerat trossamfund beräknas ingå i de sammanlagda skatte- och avgiftssatserna med 1,2 procentenheter. Se exempel i bilaga 2. Skattereduktion för arbetsinkomst ska göras efter skattereduktion för allmän pensionsavgift Skattereduktion för allmän pensionsavgift Skattereduktionen för allmän pensionsavgift är 100 % av avgiften, som beräknas enligt avsnitt 7.3. Skattereduktion för allmän pensionsavgift får inte överstiga summan av statlig och kommunal inkomstskatt enligt avsnitten 7.1 och 7.2. Exempel Årsinkomsten uppgår till kr. Den allmänna pensionsavgiften blir (7% av = som avrundas till närmast hela hundratal). Skattereduktion för allmän pensionsavgift ges med kr (100% x ).

13 *Skatteverket 11(16) Uppbördssektionen Britta Andersson Skattereduktion för arbetsinkomst Med arbetsinkomst menas i detta sammanhang taxerad förvärvsinkomst eller årsinkomst. Skattereduktionen för arbetsinkomst ska endast räknas av mot kommunal inkomstskatt. Vid beräkningen av skattereduktionen ska arbetsinkomsten avrundas nedåt till helt hundratal kronor. Uträkningen av reduktionen görs med decimaler och avrundas nedåt till hel krona. Skattereduktion för den som vid inkomstårets ingång inte fyllt 65 år räknas på följande sätt: Arbetsinkomst Skattereduktion överstiger inte 0,79 pbb skillnaden mellan arbetsinkomsterna och summan av grundavdraget (och sjöinkomstavdraget), multiplicerat med skattesatsen för kommunal inkomstskatt (exkl. 1,2 procentenheter för begravn.avgift och avgift till trossamfund) överstiger 0,79 men inte skillnaden mellan summan av 2,72 pbb 0,79 pbb och 20 procent av arbetsinkomsten mellan 0,79 och 2,72 pbb och summan av grundavdraget (och sjöinkomstavdraget), multiplicerat med skattesatsen för kommunal inkomstskatt (exkl. 1,2 procentenheter för begravn.avgift och avgift till trossamfund) överstiger 2,72 pbb skillnaden mellan 1,176 pbb och summan av grundavdraget (och sjöinkomstavdraget), multiplicerat med skattesatsen för kommunal inkomstskatt (exkl. 1,2 procentenheter för begravn.- avgift och avgift till trossamfund)

14 *Skatteverket 12(16) Skattereduktion för den som vid inkomstårets ingång fyllt 65 år räknas på följande sätt: Arbetsinkomst Skattereduktion överstiger inte 1,59 pbb skillnaden mellan arbetsinkomsterna och summan av grundavdraget (och sjöinkomstavdraget), multiplicerat med skattesatsen för kommunal inkomstskatt (exkl. 1,2 procentenheter för begravn.avgift och avgift till trossamfund) överstiger 1,59 men inte skillnaden mellan summan av 2,72 pbb 1,59 pbb och 20 procent av arbetsinkomsten mellan 1,59 och 2,72 pbb och summan av grundavdraget (och sjöinkomstavdraget), multiplicerat med skattesatsen för kommunal inkomstskatt (exkl.1,2 procentenheter för begravn.avgift och avgift till trossamfund) överstiger 2,72 pbb skillnaden mellan 1,816 pbb och summan av grundavdraget (och sjöinkomstavdraget), multiplicerat med skattesatsen för kommunal inkomstskatt (exkl.1,2 procentenheter för begravn.- avgift och avgift till trossamfund) Här följer tre exempel på uträkning av skattereduktion på arbetsinkomst: Exempel 1 < 65 år Arbetsinkomst ,79 prisbasbelopp % x ( ) ,6 Grundavdrag ,6

15 *Skatteverket 13(16) Kom.skattesats (33 1,2) x 31, ,55 Beloppet avrundas så att öretal bortfaller. Skattereduktionen blir då kr. Exempel 2 >= 65 år Arbetsinkomst ,59 prisbasbelopp % x ( ) ,6 Grundavdrag ,6 Kom.skattesats (33-1,2) x 31, ,38 Beloppet avrundas så att öretal bortfaller. Skattereduktionen blir då kr. Exempel 3 < 65 år Arbetsinkomst ,176 prisbasbelopp ,8 Grundavdrag ,8 Kom.skattesats (33-1,2) x 31, ,11 Beloppet avrundas så att öretal bortfaller. Skattereduktionen blir då kr. Eftersom skattereduktion inte får påverka den del av skatteavdraget som utgörs av allmän pensionsavgift, begravningsavgift samt avgift till trossamfund påverkas skatteavdraget de allra lägsta inkomstskikten av allmän pensionsavgift. Här följer två exempel som visar detta. Se även exempel i bilaga 2. Exempel 1 (<65 år) Årsinkomst Avgår grundavdrag

16 *Skatteverket 14(16) Beskattningsbar förvärvsinkomst Skatteuträkning Kommunal inkomstskatt (skattesats 33-1,2=31,80) 922 Allmän pensionsavgift Avgår skattereduktion för allmän pensionsavgift (1400, men kan endast utnyttja 922) 922 Avgår skattereduktion för arbetsinkomst (922, men kan inte utnyttja någon del) 0 Tillkommer begravnings- och trossamfundsavgift (1,2 %) 35 Summa skatt Exempel 2 (<65 år) Årsinkomst (arbetsinkomst) Avgår grundavdrag Beskattningsbar förvärvsinkomst Skatteuträkning Kommunal inkomstskatt (skattesats 33-1,2=31,80) Allmän pensionsavgift Avgår skattereduktion för allmän pensionsavgift Avgår skattereduktion för arbetsinkomst (4420, men kan utnyttja bara 2220) Tillkommer begravnings- och trossamfundsavgift (1,2 %) 167 Summa skatt Fördelning av årsskatt på avlöningsperiod Årsskatten som ska fördelas för kolumn 1 utgörs av statlig inkomstskatt + kommunal inkomstskatt skattereduktion för allmän pensionsavgift skattereduktion för arbetsinkomst + begravningsavgift och avgift till trossamfund + allmän pensionsavgift. kolumn 2 gäller att årsskatten utgörs av statlig inkomstskatt + kommunal inkomstskatt + begravningsavgift och avgift till trossamfund.

17 *Skatteverket 15(16) kolumn 3 gäller att årsskatten utgörs av statlig inkomstskatt + kommunal inkomstskatt skattereduktion för allmän pensionsavgift skattereduktion för arbetsinkomst + begravningsavgift och avgift till trossamfund + allmän pensionsavgift kolumn 4 gäller att årsskatten utgörs av statlig inkomstskatt + kommunal inkomstskatt skattereduktion för arbetsinkomst + begravningsavgift och avgift till trossamfund kolumn 5 gäller att årsskatten utgörs av statlig inkomstskatt + kommunal inkomstskatt skattereduktion för allmän pensionsavgift + begravningsavgift och avgift till trossamfund + allmän pensionsavgift 9 Kontroll m.m. Tre exempel på beräkning av skatteavdrag för månadslön enligt tabell 33, kolumn 1, bifogas, se bilaga 2. Kontroll av gjorda beräkningar av skatteavdrag kan göras med ledning av tabellerna för månadslön och tvåveckorslön, se bilaga 3. Tabellerna visar hur stort skatteavdrag som ska göras i olika inkomstskikt vid en skatteoch avgiftssats av 33 %. I tvåveckorstabellen har för inkomster på kr och högre, skatteavdraget angivits i procent i stället för kronor. Samma sak gäller för inkomster på kr och högre i månadstabellen. Även i dessa högre inkomstlägen får skatteavdraget beräknas på samma sätt som beskrivits ovan med 200-kronors intervaller för månadslön och 100-kronorsintervaller för tvåveckorslön. 10 Tabell för engångsbelopp Den genomsnittliga skatte- och avgiftssatsen har fastställts till 33 kr för 2007.

18 *Skatteverket 16(16) Det finns två olika tabeller för skatteavdrag från engångsbelopp. Tabellen under avsnitt 10.1 gäller för engångsbelopp för den som har sin huvudsakliga inkomst där skatteavdrag ska göras enligt kolumn 1, 3 och 4. Tabellen under avsnitt 10.2 gäller för engångsbelopp för den som har sin huvudsakliga inkomst där skatteavdrag ska göras enligt kolumn 2 och Tabell för engångsbelopp där den huvudsakliga årsinkomsten utgörs av arbetsinkomster Årslön i kronor Preliminärt skatteavdrag i Lägst högst procent av engångsbeloppet Tabell för engångsbelopp där den huvudsakliga årsinkomsten utgörs av pension m.m. Årslön i kronor Preliminärt skatteavdrag i Lägst högst procent av engångsbeloppet

19 GRUNDAVDRAG 2007 Bilaga 1 Tax. ink Tax. ink Grundfrån till avdrag tax ink Tax. ink Tax. ink Grundfrån till avdrag Tax. ink Tax. ink Grundfrån till avdrag

20 GRUNDAVDRAG 2007 Bilaga 1 Tax. ink Tax. ink Grundfrån till avdrag Tax. ink Tax. ink Grundfrån till avdrag Tax. ink Tax. ink Grundfrån till avdrag

21 GRUNDAVDRAG 2007 Bilaga 1 Tax. ink Tax. ink Grundfrån till avdrag Tax. ink Tax. ink Grundfrån till avdrag Tax. ink Tax. ink Grundfrån till avdrag

22 Exempelsamling Bilaga 2 Beräkning av preliminärt skatteavdrag enligt tabell månadslön, kolumn 1, skattesats 33, inkomstår Exempel 1 Månadslön Ligger i skiktet Skatteberäkningen görs på x 12 Taxerad förvärvsinkomst (=årsinkomst, se avsnitt 7) avrundas nedåt till jämnt hundratal Grundavdrag, se avsnitt Beskattningsbar förvärvsinkomst (automatiskt jämna hundratal) = Skatteuträkning görs i följande ordning Statlig inkomstskatt, 20% över , se avsnitt Statlig inkomstskatt, 5% över , se avsnitt Kommunal inkomstskatt, se avsnitt 7.2 och 7.4 (exkl. 1,2% som utgör begravnings- och trossamfundsavgift) avrundas till närmast hela krontal, vid 50 avrundas nedåt Skattereduktion allmän pensionsavgift, se avsnitt (100% av allmän pensionsavgift) Skattereduktion för arbetsinkomst, se avsnitt Allmän pensionsavgift, se avsnitt 7.3 avrundas till närmast hundratal, vid 50 avrundas nedåt Begravnings- och trossamfundsavgift, se avsnitt 7.2 (1,2% av den totala skatte- och avgiftssatsen) avrundas till närmast hela krontal, vid 50 avrundas nedåt SUMMA SKATT FÖR ÅR = SUMMA SKATT FÖR MÅNAD (:12) = 4662 Intervaller, se avsnitt 5 Kolumner, se avsnitt 3 och avsnitt 8

23 Exempel 2 Månadslön 1480 Ligger i skiktet Skatteberäkningen görs på 1500 x 12 Taxerad förvärvsinkomst (=årsinkomst, se avsnitt 7) avrundas nedåt till jämnt hundratal Grundavdrag, se avsnitt Beskattningsbar förvärvsinkomst (automatiskt jämna hundratal) = 900 Skatteuträkningen görs i följande ordning Statlig inkomstskatt, 20% över , se avsnitt Statlig inkomstskatt, 5% över , se avsnitt Kommunal inkomstskatt, se avsnitt 7.2 och 7.4 (exkl. 1.2% som utgör begravnings- och trossamfundsavgift) avrundas till närmast hela krontal, vid 50 avrundas nedåt Skattereduktion allmän pensionsavgift, se avsnitt (100% av allmän pensionsavgift) kr varav 286 kr kan utnyttjas Skattereduktion för arbetsinkomst, se avsnitt kr varav 0 kr kan utnyttjas 0 Allmän pensionsavgift, se avsnitt 7.3 avrundas till närmast hundratal, vid 50 avrundas nedåt Begravnings- och trossamfundsavgift, se avsnitt 7.2 (1,2% av den totala skatte- och avgiftssatsen) avrundas till närmast hela krontal, vid 50 avrundas nedåt + 11 SUMMA SKATT FÖR ÅR = 1311 SUMMA SKATT FÖR MÅNAD (:12) = 109 Intervaller, se avsnitt 5 Kolumner, se avsnitt 3 och avsnitt 8

24 Exempel 3 Månadslön Skatteberäkningen görs på (se 3:e och 4:e stycket i avsnitt 9) x Taxerad förvärvsinkomst (=årsinkomst, se avsnitt 7) avrundas nedåt till jämnt hundratal Grundavdrag, se avsnitt Beskattningsbar förvärvsinkomst = Skatteuträkning görs i följande ordning Statlig inkomstskatt, 20% över , se avsnitt Statlig inkomstskatt, 5% över , se avsnitt Kommunal inkomstskatt, se avsnitt 7.2 och 7.4 (exkl. 1.2% som utgör begravnings- och trossamfundsavgift) avrundas till närmast hela krontal, vid 50 avrundas nedåt Skattereduktion allmän pensionsavgift, se avsnitt (100% av allmän pensionsavgift) Skattereduktion för arbetsinkomst, se avsnitt Allmän pensionsavgift, se avsnitt 7.3 avrundas till närmast hundratal, vid 50 avrundas nedåt Begravnings- och trossamfundsavgift, se avsnitt 7.2 (1,2% av den totala skatte- och avgiftssatsen) avrundas till närmast hela krontal, vid 50 avrundas nedåt SUMMA SKATT FÖR ÅR = SUMMA SKATT FÖR MÅNAD = PROCENTSATS = 48 Intervaller, se avsnitt 5 och avsnitt 9, 3:e stycket Kolumner, se avsnitt 3 och avsnitt 8

25 Bilaga 3 Bilaga 3 Tabell 33 Provex Skatteavdrag för månadslön 2007 Provex Tabell 33 Lön kr Preliminär skatt för kolumn Lön kr Preliminär skatt för kolumn Lön kr Preliminär skatt för kolumn

26 Bilaga 3 Bilaga 3 Tabell 33 Provex Skatteavdrag för månadslön 2007 Provex Tabell 33 Lön kr Preliminär skatt för kolumn Lön kr Preliminär skatt för kolumn Lön kr Preliminär skatt för kolumn % % % % %

2015-12-04. 5.1 Månadstabellen... 5 5.2 Tvåveckorstabellen... 6. 6 Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna... 6. 6.1 Grundavdrag...

2015-12-04. 5.1 Månadstabellen... 5 5.2 Tvåveckorstabellen... 6. 6 Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna... 6. 6.1 Grundavdrag... *Skatteverket 1(21) Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 3 3 Tabellernas indelning i kolumner... 3 4 Tabellernas indelning i avlöningsperioder... 5

Läs mer

Månadstabellen Tvåveckorstabellen Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna Grundavdrag...

Månadstabellen Tvåveckorstabellen Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna Grundavdrag... *Skatteverket 1(20) TEKNISK BESKRIVNING Datum 2016-12-05 Dnr Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 3 3 Tabellernas indelning i kolumner... 3 4 Tabellernas

Läs mer

Månadstabellen Tvåveckorstabellen Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna Grundavdrag...

Månadstabellen Tvåveckorstabellen Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna Grundavdrag... *Skatteverket 1(21) Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 3 3 Tabellernas indelning i kolumner... 3 4 Tabellernas indelning i avlöningsperioder... 5

Läs mer

5.1 Månadstabellen Tvåveckorstabellen Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna Grundavdrag... 6

5.1 Månadstabellen Tvåveckorstabellen Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna Grundavdrag... 6 *Skatteverket 1(22) Version 1.1 Version 1.1: uppdateringar i avsnitt 3 och 7.4.3 Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 3 3 Tabellernas indelning i kolumner...

Läs mer

2014 12-16. 5.1 Månadstabellen... 6 5.2 Tvåveckorstabellen... 6. 6 Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna... 7. 6.1 Grundavdrag...

2014 12-16. 5.1 Månadstabellen... 6 5.2 Tvåveckorstabellen... 6. 6 Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna... 7. 6.1 Grundavdrag... *Skatteverket 1(21) 2014 12-16 Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 3 3 Tabellernas indelning i kolumner... 3 4 Tabellernas indelning i avlöningsperioder...

Läs mer

12 Skattetabeller. 12.2 Allmänna skattetabeller

12 Skattetabeller. 12.2 Allmänna skattetabeller Skattetabeller, Avsnitt 12 1 12 Skattetabeller 12.1 Inledning Regler om skattetabeller finns i 12 kap. SFL. I det kapitlet finns bestämmelser om allmänna skattetabeller (12 kap. 2 och 3 SFL), se avsnitt

Läs mer

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40

För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-40 % För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37

För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år Skattetabell 29-37

För beräkning av skatteavdrag för år Skattetabell 29-37 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2012 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2015-01-19

PM Dok.bet. PID124950 2015-01-19 1 (13) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2012. Skattetabell 29-37

För beräkning av skatteavdrag för år 2012. Skattetabell 29-37 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2012 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år Skattetabell 29-37

För beräkning av skatteavdrag för år Skattetabell 29-37 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2009 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2017

För beräkning av skatteavdrag för år 2017 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29 40 % För beräkning av skatteavdrag för år 2017 Skattetabell 29 40 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt stående jämkning (särskild

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2018 Skattetabell 29 40

För beräkning av skatteavdrag för år 2018 Skattetabell 29 40 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29 40 % För beräkning av skatteavdrag för år 2018 Skattetabell 29 40 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt stående jämkning (särskild

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19 1 (12) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2016 Skattetabell 29 40

För beräkning av skatteavdrag för år 2016 Skattetabell 29 40 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29 40 % För beräkning av skatteavdrag för år 2016 Skattetabell 29 40 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

PM Dok.bet. PID

PM Dok.bet. PID 1 (14) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Ann-Sofie Kraft Nilsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2014

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2014 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2014 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2015

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2015 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-40 % För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2015 Skattetabell 29-40 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag

Läs mer

Skatt före och från och med 66-årsåret. 1 Kort sammanfattning med typexempel

Skatt före och från och med 66-årsåret. 1 Kort sammanfattning med typexempel 1 (15) PM 2016-12-19 Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Ann-Sofie Kraft Nilsson Skatt före och från och med 66-årsåret Det är bra att ha rätt kunskap om de ekonomiska konsekvenserna när man

Läs mer

Skattetabell För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2017

Skattetabell För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2017 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29 40 % För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2017 Skattetabell 29 40 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2013

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2016 Skattetabell 29 40

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2016 Skattetabell 29 40 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29 40 % För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2016 Skattetabell 29 40 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag

Läs mer

12 Beräkning av skatten

12 Beräkning av skatten 111 12 Beräkning av skatten prop. 1999/2000:2, del 2 s. 677-683, SOU 1997:2, del II s 500-504. 12.1 Allmänt Skatt avrundas nedåt så att öretal faller bort (23 kap. 1 SBL). 12.2 Fysiska personer 12.2.1

Läs mer

Skattetabell För beräkning av skatteavdrag för år Tabell

Skattetabell För beräkning av skatteavdrag för år Tabell Skattetabell För beräkning av skatteavdrag för år 2000 I fram- och baksidestexten till dessa tabeller används begreppet arbetsgivare. I dessa sammanhang avses härmed den som betalar ut ersättning för arbete

Läs mer

Skattenyheter från Visma Spcs

Skattenyheter från Visma Spcs Av Jan-Erik W Persson och Anders Andersson Innehåll 2 000 kr i lönehöjning 2009 men ändå ingen statlig skatt 1 Prisbasbeloppet ökar med 1 800 kr 1 Skiktgränserna för statlig skatt år 2009 höjs med ca 6,4

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2018 Skattetabell 29 40

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2018 Skattetabell 29 40 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29 40 % För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2018 Skattetabell 29 40 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag

Läs mer

12 Beräkning av skatten

12 Beräkning av skatten Beräkning av skatten 109 12 Beräkning av skatten prop. 1999/2000:2, del 2 s. 677-683, SOU 1997:2, del II s 500-504. 12.1 Allmänt Skatt avrundas nedåt så att öretal faller bort (23 kap. 1 SBL). 12.2 Fysiska

Läs mer

Löneguide nr 9 för dig som är eller ska bli löneadministratör. Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter. Senast uppdaterad:

Löneguide nr 9 för dig som är eller ska bli löneadministratör. Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter. Senast uppdaterad: Löneguide nr 9 för dig som är eller ska bli löneadministratör Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter Senast uppdaterad: 2019-02-01 Den här guiden hjälper dig att beräkna rätt arbetsgivaravgift samt göra

Läs mer

kr kr 20 % x (beskattningsbar inkomst kr)

kr kr 20 % x (beskattningsbar inkomst kr) (se även anvisningar www.skatteverket.se) Inkomstskatt +fastighetsavgift/fastighetsskatt skattereduktioner = Slutlig skatt för privatperson (+ ev kyrkoavgift) Kommunal inkomstskatt 65 kap IL (Inkomstskattelagen)

Läs mer

Skatteavdrag/månad. Inkomstbrutto/ Typfall Ålder Inkomstbrutto/år. Skatt i % månad. 1. Ta ut pension och sluta arbeta

Skatteavdrag/månad. Inkomstbrutto/ Typfall Ålder Inkomstbrutto/år. Skatt i % månad. 1. Ta ut pension och sluta arbeta Att fortsätta att arbeta istället för att ta ut pension innebär att den enskilde betalar totalt lägre skatt än om pension skulle betalas ut. Anledningen är att förvärvsarbete generellt ger lägre skatt

Läs mer

12 Beräkning av skatten

12 Beräkning av skatten 123 12 Beräkning av skatten 65 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 677 683, SOU 1997:2, del II s 500 504 12.1 Allmänt Skatt avrundas nedåt så att öretal faller bort (23 kap. 1 SBL). 12.2 Fysiska personer

Läs mer

12 Beräkning av skatten

12 Beräkning av skatten Beräkning av skatten, Avsnitt 12 135 12 Beräkning av skatten 65 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 677 683, SOU 1997:2, del II s 500 504 prop. 2004/05:1 prop. 2004/05:19 prop. 2005/06:44 12.1 Allmänt

Läs mer

Pension och skatt Skatteavdrag för pension och lön vid olika åldrar

Pension och skatt Skatteavdrag för pension och lön vid olika åldrar Pension och skatt 2019 Skatteavdrag för pension och lön vid olika åldrar Innehåll Sammanfattning... i Typexempel 1: Ta ut pension och samtidigt sluta arbeta... ii Typexempel 2: Fortsätta arbeta istället

Läs mer

Skattereduktion för hushållstjänster år 2008

Skattereduktion för hushållstjänster år 2008 Landsorganisationen i Sverige 2010-03-16 1(7) Enheten för ekonomisk politik och arbetsmarknad, EOA Anna-Kirsti Löfgren Skattereduktion för hushållstjänster år 2008 Individer År 2008 fick 90 400 individer,

Läs mer

Ett ytterligare steg för att ta bort skillnaden i beskattning mellan löneinkomst och pension

Ett ytterligare steg för att ta bort skillnaden i beskattning mellan löneinkomst och pension Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2018/02415/S1 Ett ytterligare steg för att ta bort skillnaden i beskattning mellan löneinkomst och pension Juni 2018 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

11 Grundavdrag. 11.1 Beräkning av grundavdrag. Grundavdrag 103

11 Grundavdrag. 11.1 Beräkning av grundavdrag. Grundavdrag 103 Grundavdrag 103 11 Grundavdrag 63 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 670-675 SOU 1997:2, del II s. 496-500 Lag (1999:265) om särskilt grundavdrag och deklarationsskyldighet för fysiska personer i vissa

Läs mer

Ett förstärkt jobbskatteavdrag

Ett förstärkt jobbskatteavdrag Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ett förstärkt jobbskatteavdrag Juni 2007 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Lagtext...4 1.1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Läs mer

Finansdepartementet. Sänkt skatt för pensionärer

Finansdepartementet. Sänkt skatt för pensionärer Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/01434/S1 Sänkt skatt för pensionärer Mars 2017 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Lagtext... 4 3 Bakgrund... 7 4 Överväganden och förslag...

Läs mer

Faktablad Beskattning - deklaration 2018 Version 3 (se även anvisningar

Faktablad Beskattning - deklaration 2018 Version 3 (se även anvisningar Faktablad Beskattning - deklaration 2018 Version 3 (se även anvisningar www.skatteverket.se) Beskattning av förvärvsinkomster Inkomstskatt +fastighetsavgift/fastighetsskatt skattereduktioner = Slutlig

Läs mer

Skattefridagen 18 juli 2016 Tre dagar senare än i fjol

Skattefridagen 18 juli 2016 Tre dagar senare än i fjol Skattefridagen 18 juli 2016 Tre dagar senare än i fjol Skattefridagen 18 juli 2016 Skattefridagen är den dag på året då den genom snittliga inkomsttagaren tjänat ihop tillräckligt för att kunna betala

Läs mer

Finansdepartementet. Begränsad uppräkning av skiktgränserna för statlig inkomstskatt för 2018

Finansdepartementet. Begränsad uppräkning av skiktgränserna för statlig inkomstskatt för 2018 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/01365/S1 Begränsad uppräkning av skiktgränserna för statlig inkomstskatt för 2018 Mars 2017 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till

Läs mer

Faktablad Beskattning - taxering 2016 (se även anvisningar

Faktablad Beskattning - taxering 2016 (se även anvisningar Faktablad Beskattning - taxering 2016 (se även anvisningar www.skatteverket.se) Beskattning av förvärvsinkomster Inkomstskatt +fastighetsavgift/fastighetsskatt skattereduktioner = Slutlig skatt för privatperson

Läs mer

Plånboksnyheter 2019

Plånboksnyheter 2019 Januari 2019 Plånboksnyheter 2019 Privatekonomi Plånboksnyheter 2019 Lägre statlig inkomstskatt, ett sjätte jobbskatteavdrag och höjt grundavdrag för pensionärer är några skatteförändringar som gäller

Läs mer

Sänkt skatt på förvärvsinkomster

Sänkt skatt på förvärvsinkomster Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Sänkt skatt på förvärvsinkomster Juni 2008 1 Innehållsförteckning Inledning och sammanfattning...3 1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2009:197 Utkom från trycket den 31 mars 2009 utfärdad den 19 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Maximitabeller Förutsättningar. Del 1 Del 2 Del 3. Tabeller

Maximitabeller Förutsättningar. Del 1 Del 2 Del 3. Tabeller Förtidspension Maximitabeller 2002 Förutsättningar Del 1 Del 2 Del 3 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 Sjuklön enl avtal Sjukpenning från försäkringskassan Förutsättningar Tabeller 0 10 000 20

Läs mer

Ytterligare skattesänkningar för personer över 65 år

Ytterligare skattesänkningar för personer över 65 år Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2019/02411/S1 Ytterligare skattesänkningar för personer över 65 år Juni 2019 1 1 Sammanfattning Inför budgetpropositionen för 2020 är det angeläget att

Läs mer

REMISSVAR (Fi2018/02415/S1)

REMISSVAR (Fi2018/02415/S1) 218-8-31 Rnr 53.18 Finansdepartementet 13 33 Stockholm REMISSVAR (Fi218/2415/S1) Ett ytterligare steg för att ta bort skillnaden i beskattning mellan löneinkomst och pension Förslagen i sammandrag Promemorian

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2009:1060 Utkom från trycket den 24 november 2009 utfärdad den 12 november 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren

Skatteuträkningsbroschyren SKV 425 utgåva 23 2017 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2016 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid

Läs mer

Ett förtydligande av beräkningssättet för fastighetsavgiften respektive spärrbeloppet för sådan avgift

Ett förtydligande av beräkningssättet för fastighetsavgiften respektive spärrbeloppet för sådan avgift *Skatteverket PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2013-03-25 1 31 137942-13/111 Ett förtydligande av beräkningssättet för fastighetsavgiften respektive spärrbeloppet för sådan avgift www.skatteverket.se Postadress

Läs mer

Ytterligare skattesänkning för pensionärer

Ytterligare skattesänkning för pensionärer Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ytterligare skattesänkning för pensionärer Maj 2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)...4

Läs mer

Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen för 2015

Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen för 2015 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen för 2015 Oktober 2014 Promemorians huvudsakliga innehåll Regeringen avser att i budgetpropositionen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370); SFS 1998:684 Utkom från trycket den 30 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs att 46 1 mom.,

Läs mer

M axim itabeller 2000

M axim itabeller 2000 Fö rtidsp ension M axim itabeller 2000 Förutsättningar Del 1 Del 2 Del 3 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 Sjuklön enl avtal Sjukpenning från försäkringskassan Förutsättningar Tabeller 0 10 000

Läs mer

Nytt löneår 2013 PATCHA/UPPDATERA ENTRÉ... - 2 - UPPDATERINGSASSISTENT LÖNEÅRSSKIFTET (WIZARD)... - 2 -

Nytt löneår 2013 PATCHA/UPPDATERA ENTRÉ... - 2 - UPPDATERINGSASSISTENT LÖNEÅRSSKIFTET (WIZARD)... - 2 - Entré Nytt löneår 2013 Innehållsförteckning PATCHA/UPPDATERA ENTRÉ... - 2 - UPPDATERINGSASSISTENT LÖNEÅRSSKIFTET (WIZARD)... - 2 - NYTT LÖNEÅR 2013... - 3 - Skattefritt traktamente oförändrat...- 3 - Fri

Läs mer

Maximitabeller Förutsättningar. Del 1 Del 2 Del 3. Tabeller

Maximitabeller Förutsättningar. Del 1 Del 2 Del 3. Tabeller Förtidspension Maximitabeller 2001 Förutsättningar Del 1 Del 2 Del 3 60 50 40 30 20 10 Sjuklö enlavta n l Sjukpenni frånförsäkringskas ng san Tabeller 0 10 20 30 40 50 60 2001-02-01 Sveriges Försäkringsförbund

Läs mer

Skattefridagen 19 juli 2017 Tre dagar senare än när regeringen tillträdde

Skattefridagen 19 juli 2017 Tre dagar senare än när regeringen tillträdde Skattefridagen 19 juli 2017 Tre dagar senare än när regeringen tillträdde Skattefridagen 19 juli 2017 Skattefridagen är den dag på året då den genomsnittliga inkomsttagaren tjänat ihop tillräckligt för

Läs mer

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen är den dag på året då medelinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2006:1344 Utkom från trycket den 15 december 2006 utfärdad den 7 december 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Plånboksnyheter 2017

Plånboksnyheter 2017 Plånboksnyheter 2017 Privatekonomi Januari, 2017 Plånboksnyheter 2017 Begränsad uppräkning av den nedre och övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt, slopat tak för uppskovsbelopp vid försäljning av

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014 2015 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid Sid 2 Nyheter 3

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013 2014 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid Sid 2 Nyheter 3

Läs mer

4. Lagförslag i lagrådsremissen

4. Lagförslag i lagrådsremissen 4. Lagförslag i lagrådsremissen Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) Härigenom förskrivs i fråga om inkomstskattelagen (1999:1229) 1 dels att 7 kap. 3 14 ska upphöra att gälla,

Läs mer

Ersättning från AGF-KL

Ersättning från AGF-KL Ersättning från AGF-KL Innehåll Avsnitt Sidan AGF-KL 3 Prisbasbelopp och värdesäkring 3 I de här fallen upphör AGF-KL-ersättningen 3 Periodisk ersättning 4 Till dig som har A-kassa eller KAS 4 Till dig

Läs mer

26 Egenavgifter. Sammanfattning Vem ska påföras egenavgifter?

26 Egenavgifter. Sammanfattning Vem ska påföras egenavgifter? 421 26 Egenavgifter Sammanfattning Egenavgifter är en del av de socialavgifter som ska betalas enligt socialavgiftslagen (SAL). Socialavgifter enligt SAL utgörs av arbetsgivaravgifter enligt 2 kap. eller

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren 2013

Skatteuträkningsbroschyren 2013 Skatteuträkningsbroschyren 2013 Inkomståret 2012 SKV 425 utgåva 19 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); SFS 2017:1218 Utkom från trycket den 8 december 2017 utfärdad den 30 november 2017. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Skattefridagen 2014 16 juli

Skattefridagen 2014 16 juli Skattefridagen 2014 16 juli Skattefridagen 2014 16 juli Skattefridagen är den dag på året då normalinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets alla skatter. År

Läs mer

1979-01- 01 1979-01- 1979-01- 01

1979-01- 01 1979-01- 1979-01- 01 25-07-27 Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom tjänst. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom kollektivavtals-, socialförsäkrings- och skattesystemetet förändras. ITP1

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren

Skatteuträkningsbroschyren SKV 425 utgåva 24 2018 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2017 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren

Skatteuträkningsbroschyren 2016 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2015 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid Sid 2 Nyheter 20

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. Här går vi igenom vad du bör tänka på när

Läs mer

Hur en höjning av kommunalskatten inverkar på kommunens skatteinkomster och utjämningen av statsandelar

Hur en höjning av kommunalskatten inverkar på kommunens skatteinkomster och utjämningen av statsandelar 1 Finlands Kommunförbund 8.10.2010 Henrik Rainio, Jouko Heikkilä Hur en höjning av kommunalskatten inverkar på kommunens skatteinkomster och utjämningen av statsandelar Vid en höjning av skattesatsen kan

Läs mer

Finansdepartementet. Höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Finansdepartementet. Höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosatta Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/01368/S1 Höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosatta Mars 2017 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Lagtext... 4 2.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension; SFS 2001:492 Utkom från trycket den 19 juni 2001 utfärdad den 7 juni 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Riktlinjer Tjänstepension Vid avgång

Riktlinjer Tjänstepension Vid avgång Riktlinjer Tjänstepension Vid avgång Antaget i arbetsgivardelegation 2016-01-26 VID AVGÅNG Riktlinjer Tjänstepension Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); utfärdad den 28 november 2013. SFS 2013:960 Utkom från trycket den 6 december 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Oförändrad skatt till kommunen i Norrköping år 2013. Landstingsskatten höjs i åtta landsting, däribland i Östergötland

Oförändrad skatt till kommunen i Norrköping år 2013. Landstingsskatten höjs i åtta landsting, däribland i Östergötland 2012-12-14 FOKUS: STATISTIK Kommunalskatterna 2013 Norrköping på 76:e plats av 290 kommuner Oförändrad skatt till kommunen i Norrköping år 2013 Landstingsskatten höjs i åtta landsting, däribland i Östergötland

Läs mer

Så här tjänar du in till din pension

Så här tjänar du in till din pension Så här tjänar du in till din pension för dig som är född 1938 eller senare Varje år som du arbetar tjänar du in pengar till din framtida pension. Men pensionssystemet tar också hänsyn till att livet består

Läs mer

Fakta för arbetsgivare och företag om. Datum, belopp och procentsatser Perioden januari maj 2016

Fakta för arbetsgivare och företag om. Datum, belopp och procentsatser Perioden januari maj 2016 Fakta för arbetsgivare och företag om Datum, belopp och procentsatser Perioden januari maj 2016 Nyheter för redovisningsperioderna januari maj 2016 Sjukförsäkringsavgiften höjs från 4,35 % till 4,85 %

Läs mer

Nyhetsbrev från Visma Spcs

Nyhetsbrev från Visma Spcs och Proffs av Anders Andersson och Jan-Erik W Persson Innehåll Så sparar du bäst till pension i det egna bolaget 1 Avstå ifrån pensionsförsäkring 1 Kombinera med grupplivförsäkring 2 Säkra sparkapitalet

Läs mer

Sara, 32 år informatör. Adam, 41 år undersköterska. Louise, 52 år avdelningschef

Sara, 32 år informatör. Adam, 41 år undersköterska. Louise, 52 år avdelningschef Sara, 32 år informatör Adam, 41 år undersköterska Louise, 52 år avdelningschef Fotograf: Mehrdad Modiri. Vi tackar Thomas och Annika (Adam, Louise) för medverkan på bild i arbetet med broschyren Om du

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2015:775 Utkom från trycket den 4 december 2015 utfärdad den 26 november 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden är koreograf och har fått beviljat ett sökt projektbidrag för en dansperformance. Hon har ingen näringsverksamhet eller eget

Läs mer

Lagrådsremiss. Sänkt skatt för pensionärer. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Sänkt skatt för pensionärer. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Sänkt skatt för pensionärer Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 18 september 2008 Anders Borg Fredrik Löfstedt (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Skatte- och tullavdelningen. Avskaffad övre skiktgräns för statlig inkomstskatt (s.k. värnskatt)

Skatte- och tullavdelningen. Avskaffad övre skiktgräns för statlig inkomstskatt (s.k. värnskatt) Finansdepartementet Fi2019/02421/S1 Skatte- och tullavdelningen Avskaffad övre skiktgräns för statlig inkomstskatt (s.k. värnskatt) Juni 2019 1 Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås

Läs mer

Sjöinkomst, Avsnitt 22 459

Sjöinkomst, Avsnitt 22 459 Sjöinkomst, Avsnitt 22 459 22 Sjöinkomst 8 kap. 23 IL 11 kap. 4 5 IL 12 kap. 4 IL 64 kap. IL 65 kap. 11 IL prop. 1995/96:227 Sammanfattning Med sjöinkomst avses i skattelagstiftningen inkomst ombord på

Läs mer

Fakta för arbetsgivare och företag om. Datum, belopp och procentsatser Perioden juni december 2016

Fakta för arbetsgivare och företag om. Datum, belopp och procentsatser Perioden juni december 2016 Fakta för arbetsgivare och företag om Datum, belopp och procentsatser Perioden juni december 2016 Nyhet för redovisningsperioderna juni december 2016 Den reducerade avgiften för ungdomar tas bort fr.o.m.

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:77

Regeringens proposition 2008/09:77 Regeringens proposition 2008/09:77 Ett enklare system för skattereduktion för hushållsarbete Prop. 2008/09:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 november 2008 Fredrik

Läs mer

Välkommen till Skatteverkets del av Senior-Ekonomi. Avsnittet är tänkt att hållas på ca 55 minuter.

Välkommen till Skatteverkets del av Senior-Ekonomi. Avsnittet är tänkt att hållas på ca 55 minuter. Välkommen till Skatteverkets del av Senior-Ekonomi. Avsnittet är tänkt att hållas på ca 55 minuter. Vi går igenom hur pension och lön beskattas och dessutom lite tips för dig som driver egen firma. Vi

Läs mer

26 Egenavgifter. Sammanfattning Vem ska påföras egenavgifter? Egenavgifter 401

26 Egenavgifter. Sammanfattning Vem ska påföras egenavgifter? Egenavgifter 401 Egenavgifter 401 26 Egenavgifter Sammanfattning Egenavgifter är en del av de socialavgifter som ska betalas enligt socialavgiftslagen (SAL). Socialavgifter enligt SAL utgörs av arbetsgivaravgifter enligt

Läs mer

Oförändrad total kommunalskatt i Norrköping år 2014.

Oförändrad total kommunalskatt i Norrköping år 2014. FS 2013:11 2013-12-19 FOKUS: STATISTIK Kommunalskatten 2014 Oförändrad total kommunalskatt i Norrköping år 2014. Norrköping på 70:e plats av 290 kommuner. Kommunen övertar ansvaret för hemsjukvården från

Läs mer

REMISSVAR (Fi2008/3983) Sänkt skatt på förvärvsinkomster

REMISSVAR (Fi2008/3983) Sänkt skatt på förvärvsinkomster 2008-08-13 Rnr 63.08 Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM REMISSVAR (Fi2008/3983) Sänkt skatt på förvärvsinkomster I promemorian föreslås dels att det så kallade jobbskatteavdraget förstärks och delvis

Läs mer

35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning

35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning 35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning Innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till garantiersättning i 2 och 3, - försäkringstiden i 4-15, - ersättningsnivåer

Läs mer

Finansdepartementet. Sänkt skatt för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning

Finansdepartementet. Sänkt skatt för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/01367/S1 Sänkt skatt för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning Mars 2017 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Lagtext...

Läs mer