REMISSVAR (Fi2008/3983) Sänkt skatt på förvärvsinkomster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REMISSVAR (Fi2008/3983) Sänkt skatt på förvärvsinkomster"

Transkript

1 Rnr Finansdepartementet STOCKHOLM REMISSVAR (Fi2008/3983) Sänkt skatt på förvärvsinkomster I promemorian föreslås dels att det så kallade jobbskatteavdraget förstärks och delvis förenklas inom ramen för ett tredje steg, dels att den statliga inkomstskatten på förvärvsinkomster sänks från 1 januari Två budgetomslutningar för förslagen övervägs: uppgående till 5 respektive 15 miljarder kronor. I promemorian framkommer att de offentliga finanserna och utvecklingen av det ekonomiska läget kommer att vara avgörande för i vilken omfattning förslagen kan genomföras. Storleken på satsningar inom olika politikområden kommer att avgöras av hur starka de offentliga finanserna är och vilket utrymme för ekonomisk stimulans som samhällsekonomin medger. Förslag till fördelning av resurser mellan olika utgiftsområden och på skatteområdet kommer att ske i en samlad prioritering i budgetpropositionen för Saco tillstyrker förslagen om förstärkning och förenkling av jobbskatteavdraget. Tillstyrkandet ska ses mot bakgrund av att det första och andra steget i jobbskatteavdraget är genomförda. Saco har tidigare tillstyrkt det andra steget med vissa förbehåll. Enligt Sacos bedömning är det bättre att reformen fortsätter i ett tredje steg än kvarstår i ett andra steg eller att reformen avbryts. Saco tillstyrker att den statliga inkomstskatten sänks. Saco tillstyrker en höjd nedre brytpunkt. Saco tillstyrker skattesänkningsalternativet om 15 miljarder kronor. Det andra alternativet ger alltför blygsamma effekter. Anna Hammar Samhällspolitiska avdelningen Sveriges akademikers centralorganisation Box Stockholm Besök: Lilla Nygatan 14 Tel växel: Fax: E-post: Förändringar i jobbskatteavdraget I promemorian föreslås att jobbskatteavdraget förstärks genom att avdraget höjs för dem som vid beskattningsårets ingång inte har fyllt 65 år och som har arbetsinkomster som ligger över kronor under Sammantaget innebär det tredje steget en skattesänkning med upp till kronor per år med genomsnittlig kommunal skattesats för dem som inte har fyllt 65 år. I promemorian föreslås också att jobbskatteavdraget förenklas genom att bland annat kopplingen till grundavdraget och kommunal skattesats slopas för dem som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65. Med denna förenkling kommer jobbskatteavdraget för denna grupp att uppgå till 20 procent av arbetsinkomsterna för den del av arbetsinkomsterna som inte överstiger kronor per år, plus 5 procent av arbetsinkomsterna för den del av arbetsinkomsterna som överstiger men inte kronor.

2 2/2 Syftet är, liksom tidigare, dels att sänka trösklarna för individen att gå från fulltidsfrånvaro till åtminstone deltidsarbete, dels att förstärka drivkrafterna hos dem som redan har ett arbete att öka sin arbetsinsats. Jobbskatteavdraget är så utformat att det ger störst effekt för låg- och medelinkomsttagare räknat i procent. Andra inkomstgrupper får dock i betydande omfattning del av skattereduktionen räknat i kronor. Jobbskatteavdraget ökar drivkrafterna till arbete, men i olika utsträckning för olika grupper av inkomsttagare. För en betydande grupp av inkomsttagare har inte jobbskatteavdraget någon betydelse för marginalskatten, utan jobbskatteavdraget påverkar endast genomsnittsskatten. Saco anser att det är bra att jobbskatteavdraget förenklas för personer som har fyllt 65 år genom att bland annat kopplingen till grundavdrag och skattesats för kommunal inkomstskatt bryts. Dagens regler innebär att eftersom jobbskatteavdraget får effekt först vid arbetsinkomster som överstiger grundavdraget, blir jobbskatteavdraget ofta litet eller inget alls. Jobbskatteavdraget kommer med förslaget att lämnas även vid låga inkomster. Genom förändringen blir det enklare att beräkna och tillämpa jobbskatteavdraget. Sacos uppfattning är att det på lång sikt är bättre med generella skattesänkningar än avdrag och reduktioner. En strategi där skatteskalan utformas efter den ena eller andra känsliga gruppen riskerar att på sikt motverka sitt syfte. Dels är det svårt att kalibrera selektiva insatser och dels tar en sådan strategi inte hänsyn till olika gruppers samspel i näringsstrukturen. Saco anser att det är bra att skatten på arbete sänks, men anser i likhet med OECD att jobbskatteavdraget är en dyr metod för att stimulera arbetsutbudet och därmed öka sysselsättningen. OECD bedömer att en kraftig uppräkning (OECD exemplifierar med en uppräkning av skiktgränsen med ca kronor) av skiktgränserna för statlig inkomstskatt sannolikt skulle ha en större effekt för att öka sysselsättningen. Kritik kan också riktas mot jobbskatteavdraget på principiella grunder. Jobbskatteavdraget avser endast arbetsinkomster. Jobbskatteavdraget beräknas utifrån skillnaden mellan ett framräknat särskilt beloppet (utifrån arbetsinkomsten) och grundavdraget. Grundavdraget beräknas dock utifrån andra inkomster än enbart arbetsinkomster. Hur den sammanlagda inkomsten är fördelad på olika inkomster har ingen betydelse när grundavdraget ska beräknas. Denna egenhet vid beräkningen av jobbskatteavdraget förtar en del av jobbskatteavdragets uttalade koppling till arbete. Det går även att invända mot själva begreppet arbetsinkomst på principiella grunder. I promemorian Ett förstärkt jobbskatteavdrag (Fi 2007/5092) övervägdes en avgränsning av arbetsinkomstbegreppet. För att uppfylla syftet med jobbskatteavdraget ska begreppet i allt väsentligt avse inkomster för utfört arbete. I dagsläget går det inte att särskilja sjuklön som arbetsgivare betalar från lön för arbete. I promemorian konstaterades att ett särskiljande av sjuklön skulle innebära en ökad administrativ börda och kostnad för arbetsgivarna. I promemorian föreslogs därför att det inte borde göras någon mer preciserad avgränsning av vilka inkomster som bör anses som arbetsinkomster. Sjuklön ingår därmed även fortsättningsvis i underlaget för jobbskatteavdraget. Det är sannolikt en välavvägd lösning, men det förtar samtidigt en del av jobbavdragets koppling till arbete.

3 3/3 Den kommunala skattesatsen används vid beräkningen av jobbskatteavdraget. En viktig fråga som inte behandlas i promemorian är vilken skattesats som ska användas vid beräkningen av jobbskatteavdraget. Med nuvarande regler används den faktiska kommunala skattesatsen vid beräkningen av jobbskatteavdragets storlek. Det innebär att inkomsttagarna i viss utsträckning blir kompenserade för skattehöjningar när skattesatsen höjs. Det är ingen konstruktion som bidrar till att motverka kommunala skattehöjningar, utan fungerar snarare skattedrivande. I den tidigare promemorian Ett förstärkt jobbskatteavdrag (Fi 2007/5092) framkom att det borde övervägas om den faktiska skattesatsen för kommunal inkomstskatt i stället skulle bestämmas till 2007 års skattesats. Saco ansåg i sitt remissvar att det var lämpligt att låsa skattesatsen. Saco ansåg att skattesystemet och inkomstutjämningssystemet sammantaget ger svaga drivkrafter till att avstå från att höja den kommunala skattesatsen. När skattehöjningen inte längre ackommoderas av jobbskatteavdraget blir beskattningen tydligare för inkomsttagarna, vilket utgör en viss motkraft till att höja skattesatsen. Det finns därutöver starka skäl att överväga ett system där kommunala skattesänkningar premieras och skattehöjningar motverkas. Saco konstaterar att denna tidigare fråga överhuvudtaget inte berörs i den nu remitterade promemorian. Förändringar i den statliga inkomstskatten I promemorian lämnas två alternativ till sänkt statlig inkomstskatt. De är relativt likvärdiga i ekonomiskt avseende. I det första alternativet sänks skatten genom att en ny lägre och tredje skattesats införs utöver dagens två skattesatser (20 respektive 25 procent). I detta alternativ sänks skattesatsen från 20 till 10 procent för dem med beskattningsbara förvärvsinkomster mellan kronor och kronor för inkomståret 2009 (vid alternativet med budgetomslutning på 15 miljarder kronor). Marginalskatten sjunker med 10 procentenheter i detta inkomstintervall. För den del av den beskattningsbara förvärvsinkomsten som ligger över denna nya skiktgräns, men under nuvarande övre skiktgräns förblir skattesatsen 20 procent. För den del av den beskattningsbara förvärvsinkomsten som ligger över nuvarande övre skiktgräns förblir skattesatsen 25 procent. I det andra alternativet sänks skatten genom en höjning av den nedre skiktgränsen. Skiktgränsen höjs från till kronor (vid alternativet med budgetomslutning på 15 miljarder kronor). Marginalskatten sjunker med 20 procentenheter i detta inkomstintervall. I genomsnitt minskas skatten med ca kronor per år för dem som omfattas av förslagen. Saco anser att ett slopande av den högsta statliga inkomstskatten - värnskatten - är betydligt mer angeläget än de förslag till skatteförändringar som nu remitterats. I promemorian framgår att det är viktigt att skattesystemet är så utformat att det lönar sig för personer att genomgå en högre utbildning eller att vidareutbilda sig inom arbetslivet eller inom ramen för en formell utbildning. Sänkta marginalskatter i form av sänkt statlig inkomstskatt leder till att utbildning lönar sig bättre och därmed bidrar till ökad produktivitet, enligt promemorian. Detta resonemang gäller i ännu högre grad som motiv för slopad värnskatt. Saco förutsätter att de sänkningar av den statliga inkomstskatten som föreslås inte på något sätt påverkar de framtida möjligheterna att slopa värnskatten. Saco tillstyrker att den statliga inkomstskatten sänks. Saco tillstyrker en höjd nedre brytpunkt. Nya skikt och nya skattesatser i den statliga inkomstskatten är

4 4/4 en direkt dålig metod. Det finns flera skäl som talar emot denna metod. Ett skäl är att den statliga inkomstskatten endast bör ha en skattesats. Värnskatten är en anomali och när den slopas finns endast en skattesats - precis som det var tänkt i skattereformen 1990/91. Det finns en risk för att föreställningen om värnskatt som ett permanent inslag i beskattningen av förvärvsinkomster till och med förstärks om en ny lägre och tredje skattesats införs. Det blir sannolikt svårare att slopa den högsta skattesatsen om man infört ett nytt skikt med lägre skattesats. Ett annat skäl är att det är direkt olämpligt att införa nya marginalskatteskikt i skatteskalan. Det är fel väg att gå. Skatteskalan bör vara så enkel, rak och överskådlig som möjligt för inkomsttagarna. Regeringen har genom utformningen av jobbskatteavdraget jämnat ut en del hack i marginalskattekurvan. Att mot denna bakgrund föreslå ett nytt hack i marginalskattekurvan är därför svårförståeligt. Det är dessutom endast i ett relativt begränsat inkomstintervall som marginalskatten sänks. Det krävs inte alltför stora inkomstökningar förrän den enskilde hamnar i nästa hack i marginalskattekurvan. Ett annat skäl är att en ny lägre och tredje skattesats sänker marginalskatten med 10 procentenheter, medan en höjd brytpunkt sänker marginalskatten med 20 procentenheter för dem som berörs. Syftet med förslagen är att stimulera arbetsutbud, utbildning och entreprenörskap för dem som betalar statlig inkomstskatt utan att deras inkomster för den skull är särskilt höga. Förslagen presenteras som en ny skattesänkning, när det snarare handlar om en underlåtenhetssynd under lång tid som med förslaget rättas till något. I samband med skattereformen 1990/91 antogs målet att högst 15 procent av inkomsttagarna skulle betala statlig inkomstskatt. Huruvida man skulle betala skatten skulle avgöras av en skiktgräns. För att andelen inkomsttagare som betalade skatten inte skulle öka med den automatik som följer av den allmänna pris- och löneökningstakten skulle skiktgränsen kontinuerligt räknas upp enligt ett uppräkningsindex. Skiktgränsen skulle årligen justeras med konsumentprisindex (inflationskomponent) med tillägg av två procentenheter (reallönekomponent). Av olika skäl har uppräkningen inte följt detta index, utan uppräkningen har blivit lägre än index i ungefär hälften av fallen under åren (på grund av uppräkning enbart med hänsyn till inflationskomponenten, partiell avindexering, fiktiv skiktgräns som bas för beräkning av ny skiktgräns och begränsad reallöneuppräkning). Det finns även exempel på det motsatta fallet då skiktgränsen räknats upp utöver index för att begränsa andelen inkomsttagare som betalar statlig inkomstskatt. Denna åtgärd har dock inte på långa vägar varit tillräckligt för att begränsa andelen som betalar statlig inkomstskatt. Andelen som betalar statlig inkomstskatt har kommit att bli betydligt högre än vad som avsågs vid skattereformen. Målet att högst 15 procent av inkomsttagarna skulle betala statlig inkomstskatt har nåtts vid ett enda tillfälle - år I år beräknas andelen uppgå till ca 19 procent. Att andelen blivit högre än 15 procent under perioden betyder att betydligt fler inkomsttagare mött en högre marginalskatt än vad de annars skulle ha gjort och det skett en betydande överbeskattning av inkomsttagarna i förhållande till skattereformens principer. Det handlar om ca 50 miljarder kronor i överuttag under perioden som enbart beror på bristande uppräkning. Det ska ställas mot de ca 4,3 miljarder kronor som förslagen, enligt Sacos beräkningar, beräknas kosta. Enligt Sacos beräkningar är förslaget till uppräkning av den nedre skiktgränsen otillräckligt för att nå målet att högst 15 procent av inkomsttagarna ska betala statlig inkomstskatt. Det krävs ytterligare uppräkning. Det behövs, enligt Sacos uppfattning, inte heller något

5 5/5 särskilt motiv för att räkna upp skiktgränsen mer än att hänvisa till de principer som slogs fast vid skattereformen 1990/91. Saco anser avslutningsvis att det behövs en bred skatteöversyn i stället för ytterligare särlösningar med olika kombinationer av avdrag, reduktioner eller skattesatser. SVERIGES AKADEMIKERS CENTRALORGANISATION Gunnar Wetterberg Mikael Halápi

Sänkt skatt på förvärvsinkomster

Sänkt skatt på förvärvsinkomster Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Sänkt skatt på förvärvsinkomster Juni 2008 1 Innehållsförteckning Inledning och sammanfattning...3 1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

Läs mer

REMISSVAR (Fi2018/02415/S1)

REMISSVAR (Fi2018/02415/S1) 218-8-31 Rnr 53.18 Finansdepartementet 13 33 Stockholm REMISSVAR (Fi218/2415/S1) Ett ytterligare steg för att ta bort skillnaden i beskattning mellan löneinkomst och pension Förslagen i sammandrag Promemorian

Läs mer

Finansdepartementet. Sänkt skatt för pensionärer

Finansdepartementet. Sänkt skatt för pensionärer Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/01434/S1 Sänkt skatt för pensionärer Mars 2017 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Lagtext... 4 3 Bakgrund... 7 4 Överväganden och förslag...

Läs mer

Ett ytterligare steg för att ta bort skillnaden i beskattning mellan löneinkomst och pension

Ett ytterligare steg för att ta bort skillnaden i beskattning mellan löneinkomst och pension Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2018/02415/S1 Ett ytterligare steg för att ta bort skillnaden i beskattning mellan löneinkomst och pension Juni 2018 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:39

Regeringens proposition 2008/09:39 Regeringens proposition 2008/09:39 Sänkt skatt på förvärvsinkomster Prop. 2008/09:39 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 oktober 2008 Maud Olofsson Mats Odell (Finansdepartementet)

Läs mer

Yttrande om promemorian "Ett förstärkt jobbskatteavdrag" (Fi 2007/5092)

Yttrande om promemorian Ett förstärkt jobbskatteavdrag (Fi 2007/5092) Finansdepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE 20 augusti 2007 Dnr: 6-18-07 Yttrande om promemorian "Ett förstärkt jobbskatteavdrag" (Fi 2007/5092) I promemorian "Ett förstärkt jobbskatteavdrag" beskriver

Läs mer

Ytterligare skattesänkningar för personer över 65 år

Ytterligare skattesänkningar för personer över 65 år Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2019/02411/S1 Ytterligare skattesänkningar för personer över 65 år Juni 2019 1 1 Sammanfattning Inför budgetpropositionen för 2020 är det angeläget att

Läs mer

Ett förstärkt jobbskatteavdrag

Ett förstärkt jobbskatteavdrag Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ett förstärkt jobbskatteavdrag September 2009 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)...4

Läs mer

Finansdepartementet. Begränsad uppräkning av skiktgränserna för statlig inkomstskatt för 2018

Finansdepartementet. Begränsad uppräkning av skiktgränserna för statlig inkomstskatt för 2018 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/01365/S1 Begränsad uppräkning av skiktgränserna för statlig inkomstskatt för 2018 Mars 2017 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till

Läs mer

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar 2013-09-16 Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Alliansregeringenvillstärkadrivkrafternaförjobbgenomattgelågoch

Läs mer

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN MER LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN I höstens budget vill Moderaterna genomföra ytterligare skattelättnader för dem som jobbar, sänkt skatt för pensionärer och en höjning av den nedre brytpunkten för statlig

Läs mer

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget 2013-10-15 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Inledning... 3 1. Marginalskatterna

Läs mer

En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer

En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer 2010-03-27 En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer Sverige ser ut att ha klarat sig igenom finanskrisen bättre än många andra länder. Aktiva insatser för jobben och välfärden, tillsammans med

Läs mer

Ett förstärkt jobbskatteavdrag

Ett förstärkt jobbskatteavdrag Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ett förstärkt jobbskatteavdrag Juni 2007 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Lagtext...4 1.1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Läs mer

Yttrande på promemorian Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2012 (dnr Fi2011/1936)

Yttrande på promemorian Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2012 (dnr Fi2011/1936) YTTRANDE 10 maj 2011 Dnr. 6-10-11 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande på promemorian Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2012 (dnr Fi2011/1936) KONJUNKTURINSTITUTETS SAMLADE BEDÖMNING

Läs mer

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år.

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år. Aktuell analys 10 oktober 2014 Effekter av skatteförslag från nya regeringen Den nya regeringen har lämnat några skatteförslag på remiss. De som arbetar och tjänar över 50 000 kronor per månad får betala

Läs mer

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år.

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år. Aktuell analys 10 oktober 2014 Skatteförslag från nya regeringen Den nya regeringen har lämnat några skatteförslag på remiss. De som arbetar och tjänar över 50 000 kronor per månad får betala mer i skatt

Läs mer

Ett förstärkt jobbskatteavdrag

Ett förstärkt jobbskatteavdrag Lagrådsremiss Ett förstärkt jobbskatteavdrag Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 19 september 2007 Anders Borg Fredrik Löfstedt (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

REMISSVAR (Fi2019/00124/S1) Höjt tak för rutavdrag

REMISSVAR (Fi2019/00124/S1) Höjt tak för rutavdrag 2019-02-15 Rnr 4.19 Finansdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR (Fi2019/00124/S1) Höjt tak för rutavdrag Förslagen i sammandrag I promemorian föreslås att taket för rutavdraget för skattskyldiga som

Läs mer

Skatte- och tullavdelningen. Avskaffad övre skiktgräns för statlig inkomstskatt (s.k. värnskatt)

Skatte- och tullavdelningen. Avskaffad övre skiktgräns för statlig inkomstskatt (s.k. värnskatt) Finansdepartementet Fi2019/02421/S1 Skatte- och tullavdelningen Avskaffad övre skiktgräns för statlig inkomstskatt (s.k. värnskatt) Juni 2019 1 Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås

Läs mer

Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen för 2015

Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen för 2015 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen för 2015 Oktober 2014 Promemorians huvudsakliga innehåll Regeringen avser att i budgetpropositionen

Läs mer

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014 Aktuell analys 23 oktober 2014 Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015 Den nya regeringen presenterade idag sin budget för 2015. Vinnarna är ensamstående med underhållsstöd och pensionärer. Underhållsstödet

Läs mer

Pressmeddelande. Så påverkas du av regeringens budget. 20 september 2017

Pressmeddelande. Så påverkas du av regeringens budget. 20 september 2017 Pressmeddelande 20 september 2017 Så påverkas du av regeringens budget Idag presenterade regeringen budgetpropositionen för 2017. Hushållen påverkas bland annat genom lägre skatt vid bostadsförsäljning

Läs mer

2015-12-04. 5.1 Månadstabellen... 5 5.2 Tvåveckorstabellen... 6. 6 Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna... 6. 6.1 Grundavdrag...

2015-12-04. 5.1 Månadstabellen... 5 5.2 Tvåveckorstabellen... 6. 6 Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna... 6. 6.1 Grundavdrag... *Skatteverket 1(21) Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 3 3 Tabellernas indelning i kolumner... 3 4 Tabellernas indelning i avlöningsperioder... 5

Läs mer

TAXNEWS. Budgetpropositionen för 2015 presenterad

TAXNEWS. Budgetpropositionen för 2015 presenterad Budgetpropositionen för 2015 presenterad Redaktion Utgivare Tina Zetterlund tina.zetterlund@kpmg.se Prenumerera på TaxNews För mer information kontakta Den nya regeringen har idag överlämnat sin budgetproposition

Läs mer

Skattenyheter från Visma Spcs

Skattenyheter från Visma Spcs Av Jan-Erik W Persson och Anders Andersson Innehåll 2 000 kr i lönehöjning 2009 men ändå ingen statlig skatt 1 Prisbasbeloppet ökar med 1 800 kr 1 Skiktgränserna för statlig skatt år 2009 höjs med ca 6,4

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:42

Regeringens proposition 2009/10:42 Regeringens proposition 2009/10:42 Ett ytterligare förstärkt jobbskatteavdrag Prop. 2009/10:42 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 oktober 2009 Fredrik Reinfeldt Sten

Läs mer

Ytterligare skattesänkning för pensionärer

Ytterligare skattesänkning för pensionärer Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ytterligare skattesänkning för pensionärer Maj 2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)...4

Läs mer

Skatteavdrag enligt tabell med ADB 2007

Skatteavdrag enligt tabell med ADB 2007 Skatteavdrag enligt tabell med ADB 2007 SKV 433 utgåva 17. Utgiven i december 2006. *Skatteverket 1(16) Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 2 3 Tabellernas

Läs mer

Tekniskt appendix. Pensioner. Konsumtionsskatter. Uträkning av statsfinansiell effekt

Tekniskt appendix. Pensioner. Konsumtionsskatter. Uträkning av statsfinansiell effekt Tekniskt appendix Pensioner I Sverige tjänar man in till den allmänna pensionen på inkomster upp till 40 000 kr i månaden. Avsättningen är 17,21 procent av inkomsten. Eftersom brytpunkten för statlig skatt

Läs mer

Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen 2015

Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen 2015 1/6 Remissvar Datum Ert datum Finansdepartementet 2014-10-13 2014-10-06 ESV Dnr Er beteckning 3.4-969/2014 Fi2014/3347 Handläggare Lalaina Hirvonen 103 33 Stockholm Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor

Läs mer

Åsa Forssell, Anna-Kirsti Löfgren

Åsa Forssell, Anna-Kirsti Löfgren Åsa Forssell, Anna-Kirsti Löfgren 22-2-21 2(19) I denna skrift frågar vi oss vem som får del av sänkt statlig inkomstskatt. Vi laborerar också med ett tillägg till barnbidraget riktat till ensamstående

Läs mer

Plånboksnyheter 2019

Plånboksnyheter 2019 Januari 2019 Plånboksnyheter 2019 Privatekonomi Plånboksnyheter 2019 Lägre statlig inkomstskatt, ett sjätte jobbskatteavdrag och höjt grundavdrag för pensionärer är några skatteförändringar som gäller

Läs mer

5.1 Månadstabellen Tvåveckorstabellen Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna Grundavdrag... 6

5.1 Månadstabellen Tvåveckorstabellen Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna Grundavdrag... 6 *Skatteverket 1(22) Version 1.1 Version 1.1: uppdateringar i avsnitt 3 och 7.4.3 Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 3 3 Tabellernas indelning i kolumner...

Läs mer

Effekter av regeringens skattepolitik

Effekter av regeringens skattepolitik Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3405 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) Effekter av regeringens skattepolitik Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

Höjd beloppsgräns vid avdrag för resor till och från arbetet

Höjd beloppsgräns vid avdrag för resor till och från arbetet Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Höjd beloppsgräns vid avdrag för resor till och från arbetet Juni 2016 1 1 Sammanfattning Inför budgetpropositionen för 2017 är det angeläget att skatteförslag

Läs mer

REMISSYTTRANDE SN 157/2007 Fi 2007/5092. Yttrande över promemorian Ett förstärkt jobbskatteavdrag

REMISSYTTRANDE SN 157/2007 Fi 2007/5092. Yttrande över promemorian Ett förstärkt jobbskatteavdrag 27-8-16 REMISSYTTRANDE SN 157/27 Fi 27/592 Finansdepartementet 13 33 Stockholm Yttrande över promemorian Ett förstärkt jobbskatteavdrag Föreningen Svenskt Näringsliv, som beretts tillfälle avge yttrande

Läs mer

Yttrande över promemorian Ett förstärkt jobbskatteavdrag

Yttrande över promemorian Ett förstärkt jobbskatteavdrag 2008-08-14 REMISSYTTRANDE SN 179/2008 Fi 2008/3983 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över promemorian Ett förstärkt jobbskatteavdrag Föreningen Svenskt Näringsliv, som beretts tillfälle avge

Läs mer

Finansdepartementet. Höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Finansdepartementet. Höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosatta Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/01368/S1 Höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosatta Mars 2017 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Lagtext... 4 2.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Månadstabellen Tvåveckorstabellen Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna Grundavdrag...

Månadstabellen Tvåveckorstabellen Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna Grundavdrag... *Skatteverket 1(20) TEKNISK BESKRIVNING Datum 2016-12-05 Dnr Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 3 3 Tabellernas indelning i kolumner... 3 4 Tabellernas

Läs mer

Ett förstärkt jobbskatteavdrag

Ett förstärkt jobbskatteavdrag Skatteutskottets betänkande 2007/08:SkU11 Ett förstärkt jobbskatteavdrag Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens lagförslag (prop. 2007/08:22) om ett förstärkt jobbskatteavdrag och om vissa justeringar

Läs mer

Månadstabellen Tvåveckorstabellen Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna Grundavdrag...

Månadstabellen Tvåveckorstabellen Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna Grundavdrag... *Skatteverket 1(21) Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 3 3 Tabellernas indelning i kolumner... 3 4 Tabellernas indelning i avlöningsperioder... 5

Läs mer

2014 12-16. 5.1 Månadstabellen... 6 5.2 Tvåveckorstabellen... 6. 6 Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna... 7. 6.1 Grundavdrag...

2014 12-16. 5.1 Månadstabellen... 6 5.2 Tvåveckorstabellen... 6. 6 Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna... 7. 6.1 Grundavdrag... *Skatteverket 1(21) 2014 12-16 Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 3 3 Tabellernas indelning i kolumner... 3 4 Tabellernas indelning i avlöningsperioder...

Läs mer

VÄSTERNORRLAND OCH SKATTERNA SÅ MYCKET HAR VÄSTERNORRLANDS LÄN TJÄNAT PÅ SÄNKT SKATT PÅ ARBETE, KOMMUN FÖR KOMMUN OCH SKATT FÖR SKATT

VÄSTERNORRLAND OCH SKATTERNA SÅ MYCKET HAR VÄSTERNORRLANDS LÄN TJÄNAT PÅ SÄNKT SKATT PÅ ARBETE, KOMMUN FÖR KOMMUN OCH SKATT FÖR SKATT VÄSTERNORRLAND OCH SKATTERNA SÅ MYCKET HAR VÄSTERNORRLANDS LÄN TJÄNAT PÅ SÄNKT SKATT PÅ ARBETE, KOMMUN FÖR KOMMUN OCH SKATT FÖR SKATT SAMMANFATTNING AV VÅRA RESULTAT Skatt är den klart största utgiften

Läs mer

2013-10-04 Dnr 2013:1474

2013-10-04 Dnr 2013:1474 2013-10-04 Dnr 2013:1474 I rapporten redovisas en fördelningsanalys av regeringens budgetproposition för 2014. Förslagen analyseras i förhållande till gällande regler. I denna promemoria redovisas direkta

Läs mer

Skatter för arbete, förkovran och ansvar. En uppdatering och sammanfattning av Sacos skatterapporter 2005 2008. Eva Löfbom

Skatter för arbete, förkovran och ansvar. En uppdatering och sammanfattning av Sacos skatterapporter 2005 2008. Eva Löfbom Skatter för arbete, förkovran och ansvar En uppdatering och sammanfattning av Sacos skatterapporter 2005 2008 Eva Löfbom Omslag: Johan Wikström är studentmedlem hos Akademikerförbundet SSR, dessutom praktikant

Läs mer

DEN STORA PENSIONSOREDAN INFÖR VALET: OSÄKERHETEN OM HUR SKATTEN PÅ PENSION HAR FÖRÄNDRATS ÄR STOR BLAND VÄLJARNA

DEN STORA PENSIONSOREDAN INFÖR VALET: OSÄKERHETEN OM HUR SKATTEN PÅ PENSION HAR FÖRÄNDRATS ÄR STOR BLAND VÄLJARNA DEN STORA PENSIONSOREDAN INFÖR VALET: OSÄKERHETEN OM HUR SKATTEN PÅ PENSION HAR FÖRÄNDRATS ÄR STOR BLAND VÄLJARNA SIFO: FLER TROR ATT SKATTEN PÅ PENSIONER HAR HÖJTS ÄN ATT DEN HAR SÄNKTS STOR OSÄKERHET

Läs mer

Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet

Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.com Jobbskatteavdraget trappas av för höga inkomster Jobbskatteavdraget infördes den 1 jan 2007

Läs mer

12 Skattetabeller. 12.2 Allmänna skattetabeller

12 Skattetabeller. 12.2 Allmänna skattetabeller Skattetabeller, Avsnitt 12 1 12 Skattetabeller 12.1 Inledning Regler om skattetabeller finns i 12 kap. SFL. I det kapitlet finns bestämmelser om allmänna skattetabeller (12 kap. 2 och 3 SFL), se avsnitt

Läs mer

Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget

Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget 15 April, 2015 Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget. Den nu presenterade ekonomiska vårpropositionen är dels

Läs mer

kronor respektive 14 miljarder kronor. Den lägre summan avser den reducerade skatt pensionärer med pension upp till kronor i månaden har i

kronor respektive 14 miljarder kronor. Den lägre summan avser den reducerade skatt pensionärer med pension upp till kronor i månaden har i I den allmänna debatten om pensioner används begreppet pensionärsskatt för att omtala att pensionärer betalar mer i inkomstskatt i jämförelse med dem som arbetar och får ta del av det så kallade jobbskatteavdraget.

Läs mer

Så mycket mer i skatt betalar en pensionär 2016 Och de senaste tio åren

Så mycket mer i skatt betalar en pensionär 2016 Och de senaste tio åren Så mycket mer i skatt betalar en pensionär 2016 Och de senaste tio åren Innehåll ernas beskattning... 3 Skatteskillnaden mellan pension och lön.... 5 Skattebetalarna anser...13 ernas beskattning Före 2007

Läs mer

Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen

Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2012 13 april 2011 1 Innehållsförteckning 1 Inledning...5 2 Lagtext...6 2.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:29

Regeringens proposition 2009/10:29 Regeringens proposition 2009/10:29 Ytterligare sänkt skatt för pensionärer Prop. 2009/10:29 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 oktober 2009 Fredrik Reinfeldt Sten

Läs mer

Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag (SOU 2016:75)

Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag (SOU 2016:75) YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-01-20 : Sektionen för ekonomisk analys Bo Legerius Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag (SOU 2016:75) Översyn av skattereglerna

Läs mer

Yttrande om promemorian Ett förstärkt jobbskatteavdrag (Fi2009/6108)

Yttrande om promemorian Ett förstärkt jobbskatteavdrag (Fi2009/6108) Finansdepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE 1 oktober 2009 Dnr: 6-29-09 Yttrande om promemorian Ett förstärkt jobbskatteavdrag (Fi2009/6108) Syfte med förslaget och sammanfattning Promemorian föreslår

Läs mer

klyfta mellan de marginalskatter på arbete som medel- och höginkomsttagare

klyfta mellan de marginalskatter på arbete som medel- och höginkomsttagare Sammanfattning Frågan hur skatte- och bidragssystemet bör utformas tillhör de allra mest fundamentala i en modern välfärdsstat. Staten tar in skatt för att finansiera gemensamma angelägenheter som polis

Läs mer

REMISSVAR (U/2008/7973/UH) En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109)

REMISSVAR (U/2008/7973/UH) En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109) 2009-03-30 Rnr 1.09 Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM REMISSVAR (U/2008/7973/UH) En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109) Sveriges akademikers centralorganisation har beretts tillfälle att yttra

Läs mer

Riksrevisionens granskning av jobbskatteavdraget

Riksrevisionens granskning av jobbskatteavdraget Skatteutskottets betänkande 2009/10:SkU38 Riksrevisionens granskning av jobbskatteavdraget Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet Riksrevisionens styrelses redogörelse för Riksrevisionens granskning

Läs mer

Budgetpropositionen för 2016 Privatekonomi

Budgetpropositionen för 2016 Privatekonomi Budgetpropositionen för 2016 Privatekonomi September 2015 Så påverkas hushållens plånböcker av regeringens höstbudget Regeringen presenterade idag höstens budgetproposition. Det är först nu som regeringen

Läs mer

Innehåll. 1 Inledning...7

Innehåll. 1 Inledning...7 Förord Jobbskatteavdraget är den största förändringen i den direkta beskattningen av arbetsinkomster sedan 1990-91 års skattereform. Syftet med jobbskatteavdraget är att på lång sikt få fler personer i

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-11-05

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-11-05 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-11-05 Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden Kristina Ståhl och Agneta Bäcklund. Inhämtande av Lagrådets yttrande över lagförslag

Läs mer

21 september 2015. Läkarförbundet om budgetpropositionen 2016

21 september 2015. Läkarförbundet om budgetpropositionen 2016 21 september 2015 Läkarförbundet om budgetpropositionen 2016 Läkarförbundet om budgetpropositionen 2016 med särskild betydelse för läkare och hälsooch sjukvården. Sammanfattningsvis saknas mer genomgripande

Läs mer

Skillnad på marginalen - en ESO rapport om reformerad inkomstbeskattning

Skillnad på marginalen - en ESO rapport om reformerad inkomstbeskattning Skillnad på marginalen en ESO rapport om reformerad inkomstbeskattning Spencer Bastani Linnéuniversitetet Håkan Selin IFAU 4 juni, 2019 SNS Introduktion I Sverige är marginalskatter på arbetsinkomst olika

Läs mer

#ESOkunskap. Detta seminarium websänds direkt på eso.expertgrupp.se

#ESOkunskap. Detta seminarium websänds direkt på eso.expertgrupp.se #ESOkunskap Detta seminarium websänds direkt på eso.expertgrupp.se Skillnad på marginalen en ESO rapport om reformerad inkomstbeskattning Spencer Bastani Linnéuniversitetet Håkan Selin IFAU 24 april, 2019

Läs mer

RP 108/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt

RP 108/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om rundradioskatten

Läs mer

RP 58/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt

RP 58/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om rundradioskatt ändras

Läs mer

Skattereduktion för hushållstjänster år 2008

Skattereduktion för hushållstjänster år 2008 Landsorganisationen i Sverige 2010-03-16 1(7) Enheten för ekonomisk politik och arbetsmarknad, EOA Anna-Kirsti Löfgren Skattereduktion för hushållstjänster år 2008 Individer År 2008 fick 90 400 individer,

Läs mer

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Pressmeddelande Stockholm den 16 oktober 2006 Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Vid årsskiftet sänks skatten för löntagarna, medan familjepolitiska förslagen

Läs mer

Lagrådsremiss. Sänkt skatt för pensionärer. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Sänkt skatt för pensionärer. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Sänkt skatt för pensionärer Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 18 september 2008 Anders Borg Fredrik Löfstedt (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

TYPFALLSBERÄKNINGAR MED RÖDGRÖNA FÖRSLAG

TYPFALLSBERÄKNINGAR MED RÖDGRÖNA FÖRSLAG U T R E D N I N G S T J Ä N S T E N Brigitta Hultblad Tfn: 08-786 54 08 Måns Hector Tfn: 08-786 56 35 PM 2010-10-22 Dnr 2010:1599 TYPFALLSBERÄKNINGAR MED RÖDGRÖNA FÖRSLAG Vi skulle vilja ha en uppdatering

Läs mer

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen är den dag på året då medelinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets

Läs mer

Skattesmäll Regeringens genomförda eller aviserade förändringar på skatteområdet.

Skattesmäll Regeringens genomförda eller aviserade förändringar på skatteområdet. Skattesmäll 2015 2018 Regeringens genomförda eller aviserade förändringar på skatteområdet. Skattesmäll Sverige Regeringens budgetproposition för 2017 presenterades den 20 september. I den fortsätter regeringen

Läs mer

70 procents sysselsättning år 2025

70 procents sysselsättning år 2025 PM 2015-10-01 70 procents sysselsättning år 2025 Ett nytt sysselsättningsmål för Sverige Ett sysselsättningsmål för Sverige Folkpartiet Liberalerna föreslår i vår budgetmotion ett sysselsättningsmål för

Läs mer

SANNINGEN OM MILJONÄRERNA DIN GUIDE TILL DEN NYA SYMBOLPOLITIKEN. Det blir knappast miljonärerna som betalar skattehöjningarna.

SANNINGEN OM MILJONÄRERNA DIN GUIDE TILL DEN NYA SYMBOLPOLITIKEN. Det blir knappast miljonärerna som betalar skattehöjningarna. SANNINGEN OM MILJONÄRERNA DIN GUIDE TILL DEN NYA SYMBOLPOLITIKEN Det blir knappast miljonärerna som betalar skattehöjningarna. SAMMANFATTNING Särskilt Socialdemokraterna har sedan hösten 29 drivit kampanj

Läs mer

Sänkt skatt för pensionärer

Sänkt skatt för pensionärer Skatteutskottets betänkande 2008/09:SkU13 Sänkt skatt för pensionärer Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag (prop. 2008/09:38) om skattelättnader för personer som fyllt 65 år. Förslaget

Läs mer

Behövs det en ny skattereform? Åsa Hansson Lunds universitet

Behövs det en ny skattereform? Åsa Hansson Lunds universitet Behövs det en ny skattereform? Åsa Hansson Lunds universitet Arbete beskattas relativt hårt 7% 7% Skatt på arbete Skatt på konsumtion 27% 59% Skatt på kapitalinkomst (individnivå) Skatt på företagsvinster

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:14

Regeringens proposition 2013/14:14 Regeringens proposition 2013/14:14 Förstärkt nedsättning av egenavgifter Prop. 2013/14:14 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 oktober 2013 Fredrik Reinfeldt Beatrice

Läs mer

Brant Skatt. - skatten på arbete. Mikael Halápi

Brant Skatt. - skatten på arbete. Mikael Halápi Brant Skatt - skatten på arbete Mikael Halápi 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING...3 1 INLEDNING...5 2 MÖJLIGHETERNA ATT BEGRÄNSA HÖGA MARGINALSKATTER...9 2.1 Andelen som betalar statlig inkomstskatt...9

Läs mer

Löneökningen som försvann Poff! Inte en krona kvar efter skatt

Löneökningen som försvann Poff! Inte en krona kvar efter skatt Löneökningen som försvann Poff! Inte en krona kvar efter skatt Löneökningen som försvann Årets kontrolluppgifter från arbetsgivaren för 2016 har landat i brevlådan. Nu blir regeringens skattehöjningar

Läs mer

Yttrande om promemorian Sänkt skatt på förvärvsinkomster (Fi2008/3981)

Yttrande om promemorian Sänkt skatt på förvärvsinkomster (Fi2008/3981) Finansdepartementet 103 33 Stockholm 15 augusti 2008 Dnr.: 6-14-08 Yttrande om promemorian Sänkt skatt på förvärvsinkomster (Fi2008/3981) 1. Inledning I promemorian Sänkt skatt på förvärvsinkomster beskriver

Läs mer

Det behövs en ny skattereform!

Det behövs en ny skattereform! Det behövs en ny skattereform! Presentation på Finanspolitiska rådets seminarium den 13 juni 2018 Erik Åsbrink Århundradets skattereform Byggde på principer om enkelhet och likformighet Innebar breda skattebaser

Läs mer

FÖRDELNINGSANALYS 2010-2011

FÖRDELNINGSANALYS 2010-2011 UTREDNINGSTJÄNSTEN Tommy Lowén Tfn: 08-786 5661 PM 2010-04-26 Dnr 2010:0752 FÖRDELNINGSANALYS 2010-2011 En analys av fördelningseffekterna av de förslag som enligt Socialdemokraterna kommer att presensteras

Läs mer

Yttrande över Promemoria om sänkt reklamskatt

Yttrande över Promemoria om sänkt reklamskatt Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Ekonomisk ersättning vid arbetslöshet

Ekonomisk ersättning vid arbetslöshet Konjunkturläget augusti 216 67 FÖRDJUPNING Ekonomisk ersättning vid arbetslöshet Ersättningen vid arbetslöshet påverkar både de arbetslösas välfärd och drivkrafterna för arbete. De senaste tio åren har

Läs mer

Skattefridagen 18 juli 2016 Tre dagar senare än i fjol

Skattefridagen 18 juli 2016 Tre dagar senare än i fjol Skattefridagen 18 juli 2016 Tre dagar senare än i fjol Skattefridagen 18 juli 2016 Skattefridagen är den dag på året då den genom snittliga inkomsttagaren tjänat ihop tillräckligt för att kunna betala

Läs mer

Sannolikt kommer antalet sjukskrivna att öka i kommuner med sämre möjligheter på arbetsmarknaden.

Sannolikt kommer antalet sjukskrivna att öka i kommuner med sämre möjligheter på arbetsmarknaden. AB Skatter och socialförsäkringsersättningar 2016 Decemberöverenskommelsen (DÖ) mellan Allianspartierna och SMP-regeringen innebär att det budgetalternativ som har störst majoritet i riksdagens ska gå

Läs mer

Huvudsakligt innehåll

Huvudsakligt innehåll FRAMSTÄLLNING nr x/200x-200x Datum 200X-XX-XX Till Ålands lagting Skattesatsen för samfund Huvudsakligt innehåll Landskapsregeringen föreslår att skattesatsen för den kommunala samfundsskatten sänks med

Läs mer

Rapport till PRO angående beskattning av pensioner och arbetsinkomster i 16 länder

Rapport till PRO angående beskattning av pensioner och arbetsinkomster i 16 länder 1 Rapport till PRO angående beskattning av pensioner och arbetsinkomster i 16 länder av Laure Doctrinal och Lars- Olof Pettersson 2013-10- 10 2 Sammanfattande tabell I nedanstående tabell visas senast

Läs mer

Skattepolitik för att det ska löna sig att arbeta

Skattepolitik för att det ska löna sig att arbeta Kommittémotion Motion till riksdagen 2017/18:3839 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) Skattepolitik för att det ska löna sig att arbeta Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som

Läs mer

Illusionerna i det svenska skattesystemet 1+1=1,84?

Illusionerna i det svenska skattesystemet 1+1=1,84? 2009 : 3 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Illusionerna i det svenska skattesystemet 1+1=1,84? Det svenska skattesystemet för inkomster är obegripligt för den som inte är expert. Förutom

Läs mer

Pensionärernas köpkraft halkar efter

Pensionärernas köpkraft halkar efter Pensionärernas köpkraft halkar efter Innehåll Sammanfattning......................................................... 3 Pensionärerna har tappat en femtedel i köpkraft gentemot löntagarna... 5 Utveckling

Läs mer

REMISSVAR Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn en ny modell för föräldraförsäkringen, del 2 (SOU 2017:101)

REMISSVAR Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn en ny modell för föräldraförsäkringen, del 2 (SOU 2017:101) 2018-05-02 Rnr 4.18 Socialdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn en ny modell för föräldraförsäkringen, del 2 (SOU 2017:101) Saco, Sveriges Akademikers

Läs mer

Hög tid för kompetenssparande

Hög tid för kompetenssparande Hög tid för kompetenssparande SACO presenterar nya undersökningar om behovet av kompetenskonton - egna lösningar eller andras. Gunnar Wetterberg 2002 Förslaget Sedan lång tid har SACO drivit förslaget

Läs mer

Så drabbar Stockholmsskatten

Så drabbar Stockholmsskatten Så drabbar Stockholmsskatten stockholmarna INNEHÅLL Stockholmsskatten Inledning Mer kvar i plånboken för 8 av 10 stockholmare Höjd brytpunkt för tillväxt och ökad sysselsättning Slutsatser Tabell: Stockholmsskatten

Läs mer

Fler växande företag fler jobb 2015-07-01

Fler växande företag fler jobb 2015-07-01 Fler växande företag fler jobb 2015-07-01 FÄRDPLAN MED SIKTE PÅ 2018 Alliansen presenterar fyra olika budgetar i höst Vi genomför en gemensam alliansutvärdering Vi formar ett äntringskansli inför regeringsskifte

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2015-01-19

PM Dok.bet. PID124950 2015-01-19 1 (13) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

Förlängt anställningsskydd till 69 år

Förlängt anställningsskydd till 69 år 2018-09-24 R 51.18 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Förlängt anställningsskydd till 69 år Saco har beretts tillfälle att lämna synpunkter på regeringens promemoria Förlängt anställningsskydd

Läs mer

Mål och myndighet En effektiv styrning av jämställdhetspolitiken (SOU 2015:86)

Mål och myndighet En effektiv styrning av jämställdhetspolitiken (SOU 2015:86) 2016-02-02 Rnr 99.15 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Mål och myndighet En effektiv styrning av jämställdhetspolitiken (SOU 2015:86) Utredningens uppdrag Utredningens uppdrag har bestått av fyra delar.

Läs mer

De flesta hushåll får mer i plånboken 2019, men köpkraften sjunker

De flesta hushåll får mer i plånboken 2019, men köpkraften sjunker Pressmeddelande 18 december 2018 De flesta hushåll får mer i plånboken 2019, men köpkraften sjunker De flesta hushåll får mer i plånboken i januari 2019 jämfört med januari 2018. Högre löner och pensioner,

Läs mer