Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet"

Transkript

1 Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet Magnus Vennerström

2 Jobbskatteavdraget trappas av för höga inkomster Jobbskatteavdraget infördes den 1 jan 2007 och har sedan dess förstärkts fyra gånger (senast den 1 jan 2014) Skattereduktion med maximalt ca kr kr För dem som vid beskattningsårets ingång fyllt 65 år är jobbskatteavdraget högre (maximalt kr)

3 Jobbskatteavdraget trappas av för höga inkomster Regeringen föreslår att jobbskatteavdraget ska trappas av med 3 procent för dem med inkomster över kr/år För beskattningsåret 2015 ges inget jobbskatteavdrag vid en årsinkomst om kr (vid en genomsnittlig kommunalskattesats) För dem som vid beskattningsårets ingång fyllt 65 år ges inget jobbskatteavdrag vid en årsinkomst om kr

4 Jobbskatteavdraget trappas av för höga inkomster beloppsmässiga konsekvenser (ej fyllt 65 år) Årsinkomst Reducering Månadsinkomst Reducering kr 0 kr kr 0 kr kr kr kr 300 kr kr kr kr 600 kr kr kr kr 900 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr

5 Sänkt skatt för pensionärer Pensionärer har sedan den 1 jan 2009 ett förhöjt grundavdrag Pension beskattas i dag hårdare än lön p.g.a. att pension omfattas inte av jobbskatteavdraget Regeringen avser att avskaffa skillnaden i beskattning helt och hållet, men i flera steg För dem som vid beskattningsårets ingång fyllt 65 år förstärks grundavdraget ytterligare för pensionärer med inkomster upp till cirka kr, ingen skillnad för pension upp till kr

6 Begränsad uppräkning av nedre brytpunkten för uttag av statlig inkomstskatt Normalt räknas brytpunkterna upp med konsumentprisindex (KPI) plus två procentenheter Föreslås räknas upp med endast KPI => första brytpunkten kr istället för kr (skillnad kr) Brytpunkt kr/år kr /månad kr/år kr /månad Brytpunkt kr/år kr/månad kr/år kr/månad

7 Brytpunkter och sociala förmåner inkomståret 2015 BP 2 PGI FP BP 1 SGI A-kassa KS + 25 % ST KS + 20 % ST KS kr kr kr kr kr kr

8 Krav på löneuttag För att få tillgodoräkna sig ett löneutrymme måste delägaren eller en närstående ta ut en lön om: 6 IBB + 5 % av lönesumman i bolaget men dock högst 10 IBB (9,6 IBB från löneåret 2015) 6 IBB motsvarar: kr (löneåret 2014, tax 2016) kr (löneåret 2015, tax 2017) 10 IBB motsvarar kr (löneåret 2014, tax 2016) 9,6 IBB motsvarar kr (löneåret 2015, tax 2017)

9 Avdragsrätten för privat pensionssparande begränsas Avdrag för privatpensionssparande har sedan den 1 januari 2007 varit begränsat till kr I vårbudgeten föreslog alliansen att sänka avdragsrätten till kr år 2015 och avskaffa avdragsrätten år 2016 Regeringen föreslår att det fasta beloppet sänks till kr för inbetalningar efter den 31 dec 2014 och avser att återkomma med förslag om slopad avdragsrätt från år 2016 Innebär i princip att denna sparform omöjliggörs då avsättningen inte blir skattemässigt avdragsgill, men beskattas vid utbetalning

10 Begränsningar i RUT-avdraget Den 1 januari 2007 trädde skattereduktion för hushållsarbete (RUT-avdraget) i kraft Med hushållsarbete avses bl.a. hjälp med läxor eller annat skolarbete Vad som i första hand bör omfattas av RUT-avdraget är tjänster som kan benämnas hushållsarbetets kärntjänster Skattereduktion för hjälp med läxor slopas och regeringen föreslår en satsning på läxhjälp för i elever i grundskolan vid sidan av den ordinarie undervisningstiden

11 Begränsningar i RUT-avdraget ROT- och RUT-avdraget begränsat till sammanslagt kr per person och år Regeringen föreslår att det maximala RUT-avdraget halveras till kr, dock görs undantag för personer som fyllt 65 år vid beskattningsåret ingång Regeringen ska återkomma med förslag om sänkning under år 2015 samt vissa begränsningar i vilka tjänster som omfattas med effekt från den 1 jan 2016

12 Skattereduktion för gåvor till ideell sektor avskaffas Den 1 januari 2012 infördes regler för privatpersoner om skattereduktion för gåvor, max kr i reduktion per år Möjligheten till skattereduktion föreslås slopas från och med den 1 januari 2016 Regeringen avser att återkomma med förslag under år 2015

13 Nedsättning av socialavgifterna för unga slopas Den 1 juli 2007 sänktes socialavgifterna inklusive den allmänna löneavgiften för personer som vid årets ingång fyllt 18 men inte 25 år Arbetsgivar- och egenavgifter halverades med undantag för ålderpensionsavgiften Den 1 januari 2009 utvidgades bestämmelserna till att omfatta alla som inte fyllt 26 år vid beskattningsårets ingång Samtidigt förstärktes av nedsättningen till en fjärdedel av de totala avgifterna med undantag för ålderpensionsavgiften

14 Nedsättning av socialavgifterna för unga slopas Nedsättningen av socialavgifterna, inklusive den allmänna löneavgiften, för personer som vid årets ingång inte har fyllt 26 år slopas Den föreslagna ändringen träder i kraft den 1 januari 2015 med en halvering av nedsättningen under år 2015 för att sedan helt upphöra vid utgången av år 2015 Innebär ålderspensionsavgiften + 5/8 av övriga sociala avgifter

15 Nedsättning av socialavgifterna för unga slopas SOCIALA AVGIFTER Procentsats Nedsättning år 2015 Ålderspensionsavgift 10,21 % 10,21 % Efterlevandepensionsavgift 1,17 % 0,73 % Sjukförsäkringsavgift 4,35 % 2,72 % Föräldraförsäkringsavgift 2,60 % 1,63 % Arbetsskadeavgift 0,30 % 0,19 % Arbetsmarknadsavgift* 2,64 % 1,65 % Allmän löneavgift* 10,15 % 6,34 % Totalt 31,42 % 23,47 % = 5/8 * Dessa avgifter föreslås förändras i jämförelse med år 2014

16 Särskild löneskatt införs för de som fyllt 65 år En särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster infördes i samband med 1991 års skattereform och uppgår i dag till 24,26 procent År 2007 slopades den särskilda löneskatten för personer som vid årets ingång fyllt 65 år och är födda 1938 eller senare År 2008 slopades den särskilda löneskatten för personer som vid årets ingång fyllt 65 år och är födda 1937 eller tidigare

17 Särskild löneskatt införs för de som fyllt 65 år Personer som vi beskattningsåret ingång fyllt 65 år och är födda 1938 eller senare erlägger endast ålderspensionsavgift För personer som är födda 1937 eller tidigare tas inga sociala avgifter ut Varken allmän löneavgift eller särskild löneskatt tas ut av dem som vid årets ingång fyllt 65 år

18 Särskild löneskatt införs för de som fyllt 65 år Särskild löneskatt införs på löner, arvoden, förmåner och andra ersättningar för arbete till personer som vid årets ingång har fyllt 65 år Särskild löneskatt införas även på inkomst av aktiv näringsverksamhet för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år Skattesatsen föreslås till 5,6 % (+ eventuell ålderspensionsavgift beroende på ålder)

19 Avdragsrätten för förvaltningsutgifter slopas Fysiska personer får dra av förvaltningsutgifter som överstiger kr Exempel på utgifter som i praxis har ansetts utgöra förvaltningsutgifter är arvoden till banks notariatavdelning, depåavgifter, aviseringsavgifter för lån och bankfacksavgifter Begränsningen avseende de första kronorna infördes år 1985 för att underlätta genomförandet av en förenklad löntagarbeskattning

20 Avdragsrätten för förvaltningsutgifter slopas Regeringen föreslår att förvaltningsutgifter inte får dras av från och med den 1 januari 2015

21 Lättnadsreglerna för oäkta bostadsföretag förlängs inte De s.k. lättnadsreglerna avskaffades den 1 jan 2006 Genom övergångsbestämmelser var reglerna dock tillämpliga på andelar i oäkta bostadsföretag t.o.m. utgången av år 2008 Övergångsbestämmelserna har härefter förlängts så att lättnadsreglerna kan tillämpas t.o.m. utgången av år 2015 Lättnadsreglerna förlängs inte när de löper ut vid utgången av 2015, utan dessa andelar kommer istället att omfattas av en effektiv skatt om 25 procent på utdelningar/kapitalvinster

22 3:12-reglerna ska ses över Spänningarna mellan beskattning av arbetsinkomst och kapitalinkomst har ökat väsentligt sedan 1990/91 års skattereform Regeringen avser därför att se över beskattningen av utdelning och kapitalvinst på kvalificerade andelar bl.a. för att upprätthålla det ursprungliga syftet med regelverket

23 Översyn av beskattning vid ägarskiften i fåmansföretag dir. 2014:42 Utredaren ska kartlägga och analysera om karensregeln utgör ett hinder vid ägarskiften till närstående Uppdraget ska redovisas senast den 2 mars 2015

24 En utredning tillsätts för att se över förekomsten av paketering av fastigheter Möjligheter till uppskjuten skatt vid interna överlåtelser => beskattning när tillgången lämnar koncernen Vid s.k. paketering av tillgångar kan dock skattekrediter även erhållas vid externa överlåtelser En utredning bör tillsättas för att över förekomsten av fastighetspaktering som ett verktyg för skatteplanering Företagsskattekommittén ansåg att de svenska reglerna om underprisöverlåtelser var förenliga med EU-rätten

25 Förekomsten av skatteplanering i välfärden ska kartläggas och analyseras Regeringen vill förverkliga en välfärd utan vinstintresse En utgångspunkt är att det är rimligt att verksamheter som får offentliga medel också beskattas i Sverige Förekomsten av skatteplanering i välfärdssektorn ska kartläggas och analyseras

26 En utredning tillsätts för att se över en avståndsbaserad vägslitageskatt för tunga fordon Svenska lastbilsåkare betalar avståndsbaserade vägskatter när de kör genom vissa europeiska länder Regeringen anser att det är rimligt att det i Sverige införs en avståndsbaserad skatt för tung trafik som omfattar utländska och svenska lastbilsåkare som trafikerar de svenska vägarna Frågan ska utredas och målsättningen är att införa en avståndbaserad vägslitageskatt under mandatperioden

27 Möjligheten till gruppregistrering till moms inom den finansiella sektorn behålls I mervärdesskattelagen finns en möjlighet för två eller flera beskattningsbara personer att anses som en enda beskattningsbar person (mervärdesskattegrupp) Ingen moms tas ut på omsättningar inom gruppen Alliansen föreslog tidigare i en promemoria att möjligheten till gruppregistrering skulle slopas Regeringen väljer att inte gå vidare med förslaget

28 Beloppsgränsen för förenklad faktura höjs Enligt mervärdesskattelagen ska en faktura innehålla uppgifter om bl.a. datum, uppgifter om säljare och köpare, uppgifter om de omsatta varorna eller tjänsterna, beskattningsunderlag, skattesats och löpnummer Möjligt med förenklad faktura när fakturabeloppet inte överstiger 100 euro eller motsvarande i nationell valuta, dock finns ytterligare undantag upp till 400 euro En förenklad faktura behöver endast innehålla uppgifter om datum, säljaren, typ av vara eller tjänst samt momsbelopp

29 Beloppsgränsen för förenklad faktura höjs Enligt medvärdeskattelagen får förenklad faktura utfärdas om fakturans totalbelopp inte överstiger kronor Beloppsgränsen för att få utfärda en förenklad faktura föreslås höjas till kronor Ändringen träder i kraft den 1 januari 2015

30 Förseningsavgifterna höjs Förseningsavgift för inkomstdeklarationer tas ut med kr från aktiebolag/ekonomiska föreningar och med kr från övriga (max x 3) Förseningsavgift för skattedeklaration är 500 kr eller kr om den ska lämnas efter föreläggande Regeringen bedömer att förseningsavgifterna bör höjas med 25 procent från och med den 1 jan 2016

31 Kontrollavgifterna höjs Kontrollavgift kan tas bl.a. när den som är skyldig att använda kassaregister eller föra personaliggare inte fullgör sina skyldigheter Kontrollavgiften är kronor för varje kontrolltillfälle, men kan tas ut med kronor vid upprepade förseelse En kontrollavgift om kronor tas ut för varje person som inte är dokumenterad i en tillgänglig personalliggare Regeringen bedömer att kontrollavgifterna bör höjas med 25 procent från och med den 1 jan 2016

32 Löneunderlag och krav på egen lön det år andelarna förvärvas Om en person förvärvar andelar ska samtliga löner som betalats ut under förvärvsåret beaktas vid beräkningen av löneuttagskravet och kvalifikationslönen Om ett aktiebolag förvärvar ett dotterföretag får endast löner som betalats ut från och med förvärvstidpunkten beaktas vid beräkningen av det lönebaserat utrymmet, lönekravet och kvalifikationslönen Dnr /111, den 26 augusti 2012

33 Löneunderlag och krav på egen lön det år andelarna förvärvas fysisk person Löneuttagskrav Kvalifikationslön 0 aktier 1 jan aktier 1 juli aktier 31 dec 2013 Beräkning av gränsbelopp Lönebaserat utrymme

34 Löneunderlag och krav på egen lön det år andelarna förvärvas aktiebolag 0 aktier 1 jan aktier 1 juli aktier 31 dec 2013 Beräkning av gränsbelopp Lönebaserat utrymme Löneuttagskrav Kvalifikationslön

35 Intern aktieöverlåtelse 1) A 2) A 3) A 100 % 100 % 100 % 100 % Drift AB Drift AB Holding AB Holding AB Vanligtvis överlåts aktierna i Drift AB till Holding AB för summan av A:s anskaffningskostnad och sparade gränsbelopp Drift AB 100 %

Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe

Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe Budgeten med allmänna skattenyheter, ny skatteförfarandelag, lundinreglerna fåmansföretagen och dess ägare, karensbolag m.m. 12.00-13.00 Lunch

Läs mer

Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget

Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget 15 April, 2015 Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget. Den nu presenterade ekonomiska vårpropositionen är dels

Läs mer

Skattenyheter 2015. Innehåll

Skattenyheter 2015. Innehåll Innehåll 1 FYSISKA PERSONER... 3 1.1 MILERSÄTTNING I TJÄNSTEN... 3 1.2 AVDRAG FÖR RESOR MED BIL TILL OCH FRÅN ARBETET... 3 1.3 GRUNDAVDRAG OCH BRYTPUNKTER FÖR LÖNER... 3 1.4 SINK- SKATT... 4 1.5 NÄRINGSIDKARES

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 16 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2007 taxeringsår 2008 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmansföretag och till dig

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 15 Skatteregler för delägare i fåmansföretag INKOMSTÅR 2006 TAXERINGSÅR 2007 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till dig som är närstående till delägare.

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19 1 (12) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

G Gemensam verifikation 60 Gränsbelopp 55 Gåvor till anställda 34. H Hemreseavdrag 34 Hus-avdrag 48 Hushållstjänster 48 Hälso- och sjukvård 31

G Gemensam verifikation 60 Gränsbelopp 55 Gåvor till anställda 34. H Hemreseavdrag 34 Hus-avdrag 48 Hushållstjänster 48 Hälso- och sjukvård 31 Skatteguiden 2014 FÖRORD I denna upplaga av Skatteguiden har vi tagit med förändringar och nyheter som inträffat fram till 7 januari 2014. Alla fakta och uppgifter gäller beskattningsåren 2013 och 2014.

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 21 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2012 taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till

Läs mer

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Tantiem kan ge rejäl skattevinst när bolagsskatten sänks. Kräver vinst före bolagsskatt för 2012

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Tantiem kan ge rejäl skattevinst när bolagsskatten sänks. Kräver vinst före bolagsskatt för 2012 Visma Skatteprogram Skattenyheter Av Jan-Erik W Persson Tantiem kan ge rejäl skattevinst när bolagsskatten sänks Låt aktiebolaget med kalenderår som räkenskapsår sätta av till tantiem i årsredovisningen

Läs mer

Nyhetsbrev från Visma Spcs

Nyhetsbrev från Visma Spcs Av Jan-Erik W Persson och Anders Andersson Innehåll Lönsamma extraknäck för pensionärer 2 Tjäna 64 000 kr med låg skatt 2 Jobbavdraget är en skattereduktion 2 Komplicerat samspel avgör jobbavdragets storlek

Läs mer

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016 Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 28 maj 2015 Magdalena Andersson Johanna Mihaic (Finansdepartementet)

Läs mer

Information för arbetsgivare

Information för arbetsgivare DOKUMENTATION 2009 skatteverket.se Information för arbetsgivare Välkommen till Skatteverkets Arbetsgivardag! Som arbetsgivare eller ansvarig för ett företags personal- eller ekonomiavdelning fyller du

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar

Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar 2014 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2013 deklaration 2014 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till dig som är närstående

Läs mer

Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen 2015

Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen 2015 1/6 Remissvar Datum Ert datum Finansdepartementet 2014-10-13 2014-10-06 ESV Dnr Er beteckning 3.4-969/2014 Fi2014/3347 Handläggare Lalaina Hirvonen 103 33 Stockholm Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Att bli egen företagare innebär......många förändringar. Både som näringsidkare i en enskild firma och som delägare i ett handelsbolag

Läs mer

Datum: 2012-03-02 Dnr: 49-1345/2011 ESV-nr: 2012:20 Copyright: ESV Rapportansvarig: Håkan Jönsson

Datum: 2012-03-02 Dnr: 49-1345/2011 ESV-nr: 2012:20 Copyright: ESV Rapportansvarig: Håkan Jönsson Rapport Inkomstliggaren 2012 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig PDF

Läs mer

Rapport Inkomstliggaren 2015 ESV 2015:21

Rapport Inkomstliggaren 2015 ESV 2015:21 Rapport Inkomstliggaren 2015 ESV 2015:21 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Innehåll Räkenskapsår och bokslutsdatum Fråga 1 Kostnader före start Fråga 2 Flera verksamheter Fråga 3 Gåva Fråga 4 Egen insättning och eget uttag Fråga 5, 6 och

Läs mer

ÅRETS DEKLARATIONSHANDLEDNING FÖR DIG SOM ÄR FASTIGHETSÄGARE WWW.FASTIGHETSTIDNINGEN.SE NR 3 2010 SEKTION 2 PRIS: 135 KR EXKL. MOMS RÄTT BLANKETT!

ÅRETS DEKLARATIONSHANDLEDNING FÖR DIG SOM ÄR FASTIGHETSÄGARE WWW.FASTIGHETSTIDNINGEN.SE NR 3 2010 SEKTION 2 PRIS: 135 KR EXKL. MOMS RÄTT BLANKETT! ÅRETS DEKLARATIONSHANDLEDNING FÖR DIG SOM ÄR FASTIGHETSÄGARE DEKLARATION 2010 WWW.FASTIGHETSTIDNINGEN.SE NR 3 2010 SEKTION 2 PRIS: 135 KR EXKL. MOMS Skuldfria bostadsrättsföreningar vinnare SID 29 DEKLARERA

Läs mer

STEG DEKLARATION FÖRSTEG FÖRENKLAD UTHYRNING REVISORN REKOMMENDERAR. Handledning för dig som är fastighetsägare EN BILAGA FRÅN FASTIGHETSTIDNINGEN

STEG DEKLARATION FÖRSTEG FÖRENKLAD UTHYRNING REVISORN REKOMMENDERAR. Handledning för dig som är fastighetsägare EN BILAGA FRÅN FASTIGHETSTIDNINGEN DEKLARATION EN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN NR 3/2014 2 0 1 4 Handledning för dig som är fastighetsägare REVISORN REKOMMENDERAR ERFARNA SKATTEKONSULTER DELAR MED SIG AV SINA BÄSTA STIPS FÖRENKLAD UTHYRNING

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Effektivare ränteavdragsbegränsningar

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Effektivare ränteavdragsbegränsningar Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Effektivare ränteavdragsbegränsningar Mars 2012 Promemorians huvudsakliga innehåll Den 1 januari 2009 trädde ränteavdragsbegränsningsregler i kraft som avser

Läs mer

Ekonomisk trygghet. vid ålderdom

Ekonomisk trygghet. vid ålderdom Ekonomisk trygghet 11 vid ålderdom Förslag till statsbudget för 1999 Ekonomisk trygghet vid ålderdom Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...5 2 Lagförslag...7 2.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

ANNORLUNDA. Men hur gör man? Hos Karlén & Stavegren Ekonomikonsult tror man sig ha hittat receptet. Nr 6 2014 Pris 56 kr

ANNORLUNDA. Men hur gör man? Hos Karlén & Stavegren Ekonomikonsult tror man sig ha hittat receptet. Nr 6 2014 Pris 56 kr Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 6 2014 Pris 56 kr TÄNK NYTT ANNORLUNDA Men hur gör man? Hos Karlén & Stavegren Ekonomikonsult tror man sig ha hittat receptet. VANLIGASTE LÖNEFÖRMÅNEN SID 6

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 13 Skatteregler för delägare i fåmansföretag INKOMSTÅR 2004 TAXERINGSÅR 2005 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmansaktiebolag och till dig som är närstående till

Läs mer

C-UPPSATS. Särregleringar vid beskattning av fåmansföretag

C-UPPSATS. Särregleringar vid beskattning av fåmansföretag C-UPPSATS 2006:237 Särregleringar vid beskattning av fåmansföretag Gry Grönbech Jessica Meurer Luleå tekniska universitet C-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer

Skatteregler för bostadsrättsföreningar

Skatteregler för bostadsrättsföreningar SKV 378 utgåva 7 Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar Broschyren vänder sig till bostadsrättsföreningar och deras medlemmar och behandlar de skattefrågor som är aktuella antingen

Läs mer

special tema Deklaration Deklaration TEMA

special tema Deklaration Deklaration TEMA special tema Deklaration Avspark Sparpengar. Genom att deklarera smart går det att spara en slant. TEMA Deklaration Vad är skillnaden mellan taxeringsår och beskattningsår? Hur fungerar de nya reglerna

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag

Skatteregler för delägare i handelsbolag SKV 299 utgåva 15 Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Taxeringsår 2010 Den här broschyren vänder sig till delägare i handels- och kommanditbolag fysiska och juridiska personer

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2 Bokföring, bokslut och deklaration Del 2 Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2009 Innehållsförteckning Introduktion 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3 Förenklat årsbokslut eller

Läs mer

22 Expansionsfonder. Sammanfattning

22 Expansionsfonder. Sammanfattning 365 22 Expansionsfonder prop. 1993/94:50 s. 234 f., 245 f. och 315 f ds 1993:28 s. 171 f, 183 f, 279 f prop. 1996/97:12 s. 28 f, 54 f bet. 1997/98:SkU30 s. 8 prop. 1999/2000:2 del 2 s. 407 f Sammanfattning

Läs mer