Vårändringsbudgeten för år 2015 och andra nyheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vårändringsbudgeten för år 2015 och andra nyheter"

Transkript

1 Vårändringsbudgeten för år 2015 och andra nyheter Magnus Vennerström Auktoriserad skatterådgivare på Grant Thornton

2 Agenda Vårändringsbudgeten för år 2015 Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen 2016 Förändringar av husavdraget Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen 2016 Höjning av vissa avgifter enligt skatteförfarandelagen Företagsbeskattningskommitténs betänkande (SOU 2014:40) Övriga nyheter

3 Vårändringsbudgeten för år 2015 Förslag till ändringar avseende statens inkomster och utgifter för budgetåret 2015

4 Nedsättning av sociala avgifter för unga slopas VID INGÅNGEN AV ÅR 2015 Den 1 juli 2007 sänktes socialavgifterna inklusive den allmänna löneavgiften för personer som vid årets ingång fyllt 18 men inte 25 år Arbetsgivar- och egenavgifter halverades med undantag för ålderpensionsavgiften Den 1 januari 2009 utvidgades bestämmelserna till att omfatta alla som inte fyllt 26 år vid beskattningsårets ingång Samtidigt förstärktes av nedsättningen till en fjärdedel av de totala avgifterna med undantag för ålderpensionsavgiften Arbetsgivareavgifterna och den allmänna löneavgiften uppgår till 15,49 procent Egenavgifterna och den allmänna löneavgiften uppgår till 14,88 procent

5 Nedsättning av sociala avgifter för unga slopas FRÅN OCH MED DEN 1 MAJ 2015 På grund av att alliansen budetförslag röstades igenom kommer nedsättningen av sociala avgifter för unga att förändras i enlighet med deras förslag från och med den 1 maj 2015 För personer som vid årets ingång inte fyllt 23 år sänks de sociala avgifterna till att endast omfatta ålderspensionsavgiften om 10,21 procent För personer som har fyllt 25 år vid årets ingång slopas nedsättningen

6 Nedsättning av sociala avgifter för unga slopas REGERINGENS FÖRSLAG Nedsättning av sociala avgifter för personer som inte har fyllt 25 år vid årets ingång slopas nedsättningen Den föreslagna ändringen föreslår träda i kraft 1 augusti 2015 Övergångsbestämmelser föreslås så att under en övergångsperiod mellan den 1 augusti juni 2015 tas full ålderspensionsavgift ut plus 18/25-delar av övriga sociala avgifter

7 Nedsättning av sociala avgifter för unga slopas SOCIALA AVGIFTER Den 1 jan 2015 Den 1 maj 2015 Den 1 aug 2015 Den 1 juli 2016 Ålderspensionsavgift 10,21 % 10,21 % 10,21 % 10,21 % Efterlevandepensionsavgift 0,29 % 0,00 % 0,84 % 1,17 % Sjukförsäkringsavgift 1,08 % 0,00 % 3,13 % 4,35 % Föräldraförsäkringsavgift 0,65 % 0,00 % 1,87 % 2,60 % Arbetsskadeavgift 0,07 % 0,00 % 0,21 % 0,30 % Arbetsmarknadsavgift 0,66 % 0,00 % 1,90 % 2,64 % Allmän löneavgift 2,53 % 0,00 % 7,30 % 10,15 % Totalt 15,49 % 10,21 % 25,46 % 31,42 %

8 Skattereduktion för hjälp med skolarbete Den 1 januari 2007 trädde skattereduktion för hushållsarbete (RUT-avdraget) i kraft Med hushållsarbete avses bl.a. hjälp med läxor eller annat skolarbete Vad som i första hand bör omfattas av RUT-avdraget är tjänster som kan benämnas hushållsarbetets kärntjänster Skattereduktion för hjälp med läxor slopas Regeringen föreslår en satsning på läxhjälp för i elever i grundskolan vid sidan av den ordinarie undervisningstiden Regeringens förslår vidare utbyggnad av sommar- och lovskolan för elever i årskurs 6-9 och i gymnasieskolan Förslaget avses att träda i kraft den 1 augusti 2015

9 Gruppregistrering till mervärdesskatt behålls I mervärdesskattelagen finns en möjlighet för två eller flera beskattningsbara personer att anses som en enda beskattningsbar person (mervärdesskattegrupp) Ingen moms tas ut på omsättningar inom gruppen Alliansen föreslog tidigare i en promemoria att möjligheten till gruppregistrering skulle slopas och Då Riksdagen röstade igenom alliansens budget innehöll den ett tillkännagivande avseende ett slopande av gruppregistrering till mervärdesskatt Regeringen väljer att inte gå vidare med förslaget

10 Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen 2016 Promemoria den 27 mars 2015 från Finansdepartementet

11 Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring Den 1 januari 2012 infördes ett schablonbeskattat sparande för vissa direktägda finansiella instrument, benämnt investeringssparkonto Avkastningen av sparande på investeringssparkonto är föremål för schablonbeskattning Schablonintäkten beräknas genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan vid utgången av november närmast före det aktuella kalenderåret Den beräknade schablonintäkten tas upp som en inkomst i inkomstslaget kapital och beskattas med 30 procent Schablonintäkten för investeringssparkonto föreslås beräknas genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan ökad med 0,75 procentenheter Schablonintäkten respektive skatteunderlaget ska enligt förslaget beräknas till lägst 1,25 procent av kapitalunderlaget

12 Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring Från och med den 1 januari 2012 beräknas schablonavkastningen för sparande i kapitalförsäkring på motsvarande sätt som sparande på investeringssparkonto Skatteunderlaget beräknas genom att ett kapitalunderlag multipliceras med statslåneräntan vid utgången av november kalenderåret närmast före beskattningsåret Avkastningen beskattas med 30 procent (avkastningsskatt) Schablonavkastningen för sparande i kapitalförsäkring föreslås beräknas genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan ökad med 0,75 procentenheter Schablonintäkten respektive skatteunderlaget ska enligt förslaget beräknas till lägst 1,25 procent av kapitalunderlaget

13 Anpassning av investeraravdraget till kommissionens riktlinjer för statligt stöd För att stimulera tillgången till kapital för mindre företag infördes den 1 december 2013 ett investeraravdrag Investeraravdraget är ett avdrag i inkomstslaget kapital för fysiska personer som förvärvar andelar i ett företag av mindre storlek Investeraravdraget är ett statligt stöd enligt bestämmelserna i EUF-fördraget och Sverige har åtagit sig att vidta lämpliga åtgärder för att vid behov anpassa avdraget till eventuella nya riktlinjer från kommissionen Investeraravdrag ska inte få göras om den skattskyldige eller någon närstående till honom innehar eller har innehaft andelar i det företag i vilket andelar har förvärvats eller i ett annat företag inom samma koncern De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016 och tillämpas på investeringar efter den 31 december 2015

14 Förändringar av husavdraget Promemoria den 27 mars 2015 från Finansdepartementet

15 Husavdraget -utgångspunkter Den 1 juli 2007 trädde det så kallade RUT-avdraget i kraft Det följdes av ROT-avdraget som gäller från och med den 8 december 2008 Syftet med ROT- och RUT-avdragen, gemensamt benämnda husavdraget, är bl.a. att öka arbetsutbudet och därigenom stimulera sysselsättningen Av förarbetena till RUT-avdraget framgår att vad som i första hand bör omfattas av skattereduktionen är sådana tjänster som hör till vad som kan benämnas hushållsarbetets kärnområden ROT-avdrag lämnas för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder. Husavdraget ges genom skattereduktion.

16 Matlagning samt vissa städ- och rengöringsarbeten ska inte omfattas av RUT-avdraget I nuvarande lagstiftning räknas matlagning som utförs i eller i nära anslutning till bostaden upp som ett sådant hushållsarbete som berättigar till skattereduktion Skattereduktion för matlagning föreslås slopas I nuvarande lagstiftning räknas städarbete eller annat rengöringsarbete som utförs i bostaden upp som ett sådant hushållsarbete som berättigar till skattereduktion Bestämmelsen om skattereduktion för städarbete eller annat rengöringsarbete ändras så att den endast omfattar enklare städarbete eller annat rengöringsarbete samt flyttstädning

17 Halvering av RUT-avdraget för personer som inte fyllt 65 år Husavdragets subvention riktas enbart mot arbete och omfattar därför bara kostnader för arbete, inklusive mervärdesskatt. Taket på kronor per beskattningsår innebär att den skattskyldige, vid en subvention på 50 procent, får en skattelättnad för arbetskostnader upp till kronor under ett år. Ungefär 2 procent av de personer som gör RUT-avdrag gör RUT-avdrag för mer än kronor och har en genomsnittlig årsinkomst om kronor Den maximala skattereduktionen föreslår halveras till kronor per skattskyldig för att rikta avdraget mer till genomsnittliga hushålls behov av hushållsarbete Sänkningen av den maximala reduktionen föreslås bara omfatta personer som inte har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång då äldre personer antas ha ett förhöjt behov av hushållsarbete Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2016

18 Sänkt subventionsgrad för ROT-avdraget Under 2014 uppgick utbetalningarna enligt fakturamodellen för ROT-arbete till ca 16,9 miljarder kronor (en ökning med ungefär 2,2 miljarder kronor) Det finns offentligfinansiella skäl att begränsa ROT-avdragets omfattning Dessutom ger en begränsning av avdraget utrymme att använda ROT-avdraget som en konjunkturåtgärd genom att, när det uppstår behov av att möta en lågkonjunktur, höja subventionsgraden för att stimulera ekonomin Det föreslås att subventionsgraden ska sänkas från 50 till 30 procent En maximal skattereduktion om kronor om året kommer därmed att innebära ett maximaltunderlag för skattereduktion om knappt kronor om året

19 Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen 2016 Promemoria den 27 mars 2015 från Finansdepartementet

20 Ändrad beskattning av drivmedel Minskad skattebefrielse för vissa biodrivmedel Befrielsen från energiskatt minskas för etanol som låginblandas i bensin från 89 procent till 79 procent samt för höginblandad etanol från 100 procent till 77 procent av den energiskatt som gäller för bensin (i syfte att minska risken att biodrivmedel överkompenseras under stödperioden) Ändringarna träder i kraft den 1 december 2015 Härutver minskas befrielsen från energiskatt, för etanol som låginblandas i bensin till 74 procent samt för höginblandad etanol (E85) till 72 procent av den energiskatt som gäller för bensin. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2016 Höjd energiskatt på bensin och diselbränsle Energiskatten på fossil bensin och fossilt dieselbränsle höjs, utöver den årliga omräkningen med hänsyn till utvecklingen av konsumentprisindex, med 44 öre per liter för bensin och med 48 öre per liter för dieselbränsle. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2016

21 Ändrad beskattning av drivmedel Höjd energiskatt på bensin och diselbränsle Energiskatten på fossil bensin och fossilt dieselbränsle höjs, utöver den årliga omräkningen med hänsyn till utvecklingen av konsumentprisindex, med 44 öre per liter för bensin och med 48 öre per liter för dieselbränsle. För Fame (fettsyrametylester) som höginblandas i dieselbränsle minskas befrielsen från energiskatt från 44 procent till 36 av den energiskatt som gäller för dieselbränsle. För HVO (hydrerade vegetabiliska oljor och fetter) minskas befrielsen från energiskatt från100 procent till 80 procent av den energiskatt som gäller för dieselbränsle. Höjningarna föreslår för att höga drivmedelspriser ökar efterfrågan på mer bränslesnåla bilar samt alternativa transportmedel. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2016

22 Höjning av vissa avgifter enligt skatteförfarandelagen Promemoria den 27 mars 2015 från Finansdepartementet

23 Höjning av förseningsavgifter Förseningsavgift för inkomstdeklarationer tas ut med kr från aktiebolag/ekonomiska föreningar och med kr från övriga (max x 3) Förseningsavgift för skattedeklaration är 500 kr eller kr om den ska lämnas efter föreläggande Förseningsavgifterna har varit på samma nivå sedan 2003 Regeringen bedömer att förseningsavgifterna bör höjas med 25 procent till kr för inkomstdeklarationer avseende aktiebolag och ekonomiska föreningar kr för övriga inkomstdeklaration kr för skattedeklaration kr för skattedeklaration som ska lämnas efter föreläggande

24 Höjning av kontrollavgifter Kontrollavgift kan tas bl.a. när den som är skyldig att använda kassaregister eller föra personaliggare inte fullgör sina skyldigheter Kontrollavgiften är kronor för varje kontrolltillfälle, men kan tas ut med kronor vid upprepade förseelse En kontrollavgift om kronor tas ut för varje person som inte är dokumenterad i en tillgänglig personalliggare Regeringen bedömer att kontrollavgifterna bör höjas med 25 procent Den nya bestämmelsen om kontrollavgift på kronor för den som inte har lämnat uppgift om när byggverksamhet ska påbörjas och var den ska bedrivas och som träder i kraft den 1 januari 2016 omfattas inte av höjningen

25 Företagsbeskattningskommitténs betänkande SOU 2014:40

26 Avdragsbegräsning för finansiella kostnader Inget avdrag för negativt finansnetto => finansiella kostnader får bara kvittas mot finansiella intäkter Finansieringsavdraget => 25 % av det skattepliktiga resultatet justerat för negativt finansnetto Tidigare års skattemässiga underskott skulle halveras för att finansiera skattesänkningen Det finns även ett alternativt förslag till ränteavdragsbegräsning (EBIT-modellen) där avdrag för ett negativt finansnetto får ske med högst 20 procent av EBIT, men där nuvarande ränteavdragsbegränsningsregler behålls Kritiken i remissvaren är omfattande och de allra flesta instanserna avstyrker båda modellerna i den form som de föreslås

27 Avdragsbegräsning för finansiella kostnader Enligt Magdalena Andersson bör ingen av modellerna genomföras utan att först genomgå grundlig analys och förändringar En stor majoritet av remissinstanserna med om att den svenska bolagsbeskattningen bör ses över och anser att det är bra att begränsa avdragsrätten för räntor Magdalena Andersson anser att det slutliga förslaget ska leda till en begränsning av ränteavdragen kombinerad med en lägre bolagsbeskattning med utgångspunkt i Företagsskattekommitténs förslag EBIT-modellen är den modell som är bäst lämpad att utgå ifrån och att nuvarande reglerna för ränteavdragsbegränsning kan behöva vara kvar i någon form Det är flera frågor i Företagsskattekommitténs förslag som ska utredas vidare, varför ett nytt förslag kommer att kunna träda i kraft tidigast den 1 januari 2017

28 Övriga nyheter

29 Incitamentsutredningen förlängs Regeringen beslutade våren 2014 att tillsätta en utredning som bl.a. skulle se över skattereglerna om finansiella instrument, incitamentsutredningen Incitamentsutredningen ser om man kan förbättra möjligheterna för företag, framförallt nystartade och mindre företag, att attrahera nyckelpersoner med incitament i form av optioner och andra aktierelaterade instrument Uppdraget gällde t.o.m. oktober 2015 men nu har man förlängt utredningstiden till den 15 mars 2016

30 Negativ ränta på inlåningskonto samt investeringssparkonto Skatteverkets ställningstagande den 16 februari 2015, dnr /111 Ränta är en ersättning för en kredit beräknad utifrån kreditens storlek och lånetidens längd Om en kund får betala för att ha ett inlåningskonto anser Skatteverket att det inte kan ses som en ränteutgift, utan att det utgör en avgift En avgift ses inte som en förvaltningsutgift och är inte heller avdragsgill på någon annan grund Tillgångar på ett investeringssparkonto beskattas utifrån att en schablonintäkt beräknas utifrån kapitalunderlag En intäkt kan aldrig bli lägre en noll och en eventuell negativ statslåneränta kan inte leda till en negativ intäkt som kan vändas till ett avdrag Ställningstagande från Skatteverket den 16 februari 2015, dnr /111

31 Kvalificerad andel upprepade interna aktieöverlåtelser (HFD dom den 18 mars 2015, mål nr ) A och B äger hälften var i X AB som i sin tur äger samtliga aktier i Gamla Y AB sedan år 2010 År 2008 överlät Gamla Y AB hela verksamheten till Nya Y AB som A och B äger till underpris A och B är fortfarande verksamma i Nya Y AB och äger nu 25 procent av aktierna tillsammans X AB kommer inte bedriva någon verksamhet, Gamla Y AB har inte och kommer inte lämna någon utdelning, Gamla Y AB har inte bedrivit någon verksamhet sedan underprisöverlåtelsen år 2008 Enligt inkomstskattelagen upphör A:s och B:s aktier att vara kvalificerade vid ingången av år 2014 Att Gamla Y AB bedriver samma eller likartad verksamhet som Nya Y AB medför inte att andelarna blir kvalificerade då A och B inte direktäger Gamla Y AB (jfr RÅ 2005 ref. 3 SRN ansåg att skatteflyktslagen är tillämplig, bl.a. annat med hänvisning till RÅ 2009 ref. 31 (två skiljaktiga). Högsta förvaltningsdomstolen gör samma bedömning.

32 Kvalificerad andel upprepade interna aktieöverlåtelser (HFD dom den 18 mars 2015, mål nr ) 2014 A B 2010 Holding AB Y AB Y AB Hela rörelsen 2008 Nya Y AB A & B verksamma

33 Frågor?

Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet

Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.com Jobbskatteavdraget trappas av för höga inkomster Jobbskatteavdraget infördes den 1 jan 2007

Läs mer

Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016

Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016 Mars 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Lagtext... 4 1.1 Förslag till lag

Läs mer

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016 Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 28 maj 2015 Magdalena Andersson Johanna Mihaic (Finansdepartementet)

Läs mer

Förändringar av husavdraget

Förändringar av husavdraget Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Förändringar av husavdraget Mars 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Lagförslag... 4 1.1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)...

Läs mer

Yttrande över promemorian Förändringar av husavdraget

Yttrande över promemorian Förändringar av husavdraget Regelrådet är ett oberoende särskilt beslutsorgan utsett av regeringen. Rådets uppgift består av att bedöma konsekvensutredningars kvalitet med hänsyn till de effekter författningsförslaget kan få för

Läs mer

Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe

Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe Budgeten med allmänna skattenyheter, ny skatteförfarandelag, lundinreglerna fåmansföretagen och dess ägare, karensbolag m.m. 12.00-13.00 Lunch

Läs mer

Du tar hand om lokal, förtäring och deltagare Vi tar hand om kursinnehåll och genomförande!

Du tar hand om lokal, förtäring och deltagare Vi tar hand om kursinnehåll och genomförande! Skräddarsydd kurs Arrangera en egen skräddarsydd kursdag erbjud dina kollegor och kunder de allra senaste skattenyheterna. Heldag eller halvdag, dagtid eller kvällstid med våra professionella föreläsare

Läs mer

Remissvar. Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför. budgetpropositionen för 2016 SVENSKT NÄRINGSLIV. Finansdepartementet Vår referens/dnr:

Remissvar. Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför. budgetpropositionen för 2016 SVENSKT NÄRINGSLIV. Finansdepartementet Vår referens/dnr: Skatte- och tuhavdel- Dnr 56/2015 2015-05-04 103 33 Stockholm Fi201 5/1734 Er referens/dnr: ningen Finansdepartementet Vår referens/dnr: www.svensktnaringsliv.se Org. Nr: 802000-1858 Postadress/Address:

Läs mer

Finansdepartementet. Skatte- och tullavdelningen. Investeraravdrag

Finansdepartementet. Skatte- och tullavdelningen. Investeraravdrag Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Investeraravdrag 15 oktober 2012 2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Lagförslag... 6 2.1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)...

Läs mer

Kommande skatteförslag. Finansminister Magdalena Andersson Biträdande finansminister Per Bolund 27 mars 2015

Kommande skatteförslag. Finansminister Magdalena Andersson Biträdande finansminister Per Bolund 27 mars 2015 Kommande skatteförslag Finansminister Magdalena Andersson Biträdande finansminister Per Bolund 27 mars 2015 2 Betydande samhällsutmaningar för Sverige Prioritering Problem 1 Jobb ~400 000 arbetslösa Unga

Läs mer

Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen 2015

Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen 2015 1/6 Remissvar Datum Ert datum Finansdepartementet 2014-10-13 2014-10-06 ESV Dnr Er beteckning 3.4-969/2014 Fi2014/3347 Handläggare Lalaina Hirvonen 103 33 Stockholm Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2011:1271 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs i fråga

Läs mer

2014 Robert Boije. Gör om gör rätt. - Sacos förslag till nytt skattesystem Underlagsrapport

2014 Robert Boije. Gör om gör rätt. - Sacos förslag till nytt skattesystem Underlagsrapport 2014 Robert Boije Gör om gör rätt - Sacos förslag till nytt skattesystem Underlagsrapport Gör om gör rätt Sacos förslag till nytt skattesystem Underlagsrapport Robert Boije Robert Boije och Saco 2014 ISBN:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2012:757 Utkom från trycket den 4 december 2012 utfärdad den 22 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Skattenyheter 2015. Innehåll

Skattenyheter 2015. Innehåll Innehåll 1 FYSISKA PERSONER... 3 1.1 MILERSÄTTNING I TJÄNSTEN... 3 1.2 AVDRAG FÖR RESOR MED BIL TILL OCH FRÅN ARBETET... 3 1.3 GRUNDAVDRAG OCH BRYTPUNKTER FÖR LÖNER... 3 1.4 SINK- SKATT... 4 1.5 NÄRINGSIDKARES

Läs mer

Skattedagen 2014. Skattefrågor för ägarledda företag med nyheter och praktiska tips för att öka lönsamheten i bolaget. Agenda

Skattedagen 2014. Skattefrågor för ägarledda företag med nyheter och praktiska tips för att öka lönsamheten i bolaget. Agenda Skattedagen 2014 Skattefrågor för ägarledda företag med nyheter och praktiska tips för att öka lönsamheten i bolaget 2014 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. Agenda Nyheter i Budgetpropositionen

Läs mer

Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2012-01-01

Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2012-01-01 Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2012-01-01 Här ges en kortfattad sammanställning av nya lagar och lagförslag m.m., som bedöms vara av intresse för vår verksamhet. Innehåll: PERSONFÖRSÄKRING/SPARANDE

Läs mer

Skattenyheter 2014. Innehåll

Skattenyheter 2014. Innehåll Innehåll 1 FYSISKA PERSONER... 3 1.1 MILERSÄTTNING I TJÄNSTEN... 3 1.2 AVDRAG FÖR RESOR MED BIL TILL OCH FRÅN ARBETET... 3 1.3 GRUNDAVDRAG OCH BRYTPUNKTER... 3 1.4 SINK- SKATT... 4 1.5 NÄRINGSIDKARES PENSIONSSPARAVDRAG...

Läs mer

Inkomstskatt. Supplement till. en läro- och handbok i skatterätt

Inkomstskatt. Supplement till. en läro- och handbok i skatterätt Supplement till Inkomstskatt en läro- och handbok i skatterätt sven-olof lodin gustaf lindencrona peter melz christer silfverberg teresa simon-almendal Författarna och Studentlitteratur 1 Kopieringsförbud

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Effektivare ränteavdragsbegränsningar

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Effektivare ränteavdragsbegränsningar Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Effektivare ränteavdragsbegränsningar Mars 2012 Promemorians huvudsakliga innehåll Den 1 januari 2009 trädde ränteavdragsbegränsningsregler i kraft som avser

Läs mer

Skatteincitament för riskkapital

Skatteincitament för riskkapital Skatteincitament för riskkapital Delbetänkande av Företagsskattekommittén Stockholm 2012 SOU 2012:3 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen December 2009. Nya skatteregler för försäkringsföretag

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen December 2009. Nya skatteregler för försäkringsföretag Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen December 2009 Nya skatteregler för försäkringsföretag Sammanfattning Enligt gällande rätt inkomstbeskattas en understödsförening bara för inkomst på grund

Läs mer

Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2014-01-01

Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2014-01-01 Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2014-01-01 Här ges en kortfattad sammanställning av nya lagar och lagförslag m.m., som bedöms vara av intresse för vår verksamhet. Innehåll: PERSONFÖRSÄKRING/SPARANDE

Läs mer

Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2013-01-01

Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2013-01-01 Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2013-01-01 Här ges en kortfattad sammanställning av nya lagar och lagförslag m.m., som bedöms vara av intresse för vår verksamhet. Innehåll: PERSONFÖRSÄKRING/SPARANDE

Läs mer

Vissa fastighetsrättsliga skattefrågor

Vissa fastighetsrättsliga skattefrågor Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Vissa fastighetsrättsliga skattefrågor Juni 2009 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...4 1 Lagförslag...6 1.1 Förslag till lag om ändring i fastighetstaxeringslagen

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: Sänkt bolagsskatt, investeraravdrag och stärkt rättssäkerhet

Jobb- och tillväxtsatsningar: Sänkt bolagsskatt, investeraravdrag och stärkt rättssäkerhet Promemoria 2012-09-13 Jobb- och tillväxtsatsningar: Sänkt bolagsskatt, investeraravdrag och stärkt rättssäkerhet Regeringen föreslår att bolagsskatten sänks till 22 procent och aviserar att ett investeraravdrag

Läs mer

RÄTTSFALL MED MERA Förhandsbesked angående förhöjt pensionssparavdrag för den som saknar pensionsrätt i anställning

RÄTTSFALL MED MERA Förhandsbesked angående förhöjt pensionssparavdrag för den som saknar pensionsrätt i anställning Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2015-01-01 Här ges en kortfattad sammanställning av nya lagar och lagförslag m.m., som bedöms vara av intresse för vår verksamhet. Innehåll: PERSONFÖRSÄKRING/SPARANDE

Läs mer

Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2011-01-01

Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2011-01-01 Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2011-01-01 Här ges en kortfattad sammanställning av nya lagar och lagförslag m.m., som bedöms vara av intresse för vår verksamhet. Innehåll: PERSONFÖRSÄKRING/SPARANDE

Läs mer

FAKTARUTA. W. Buffett

FAKTARUTA. W. Buffett There seems to be some perverse human characteristic that likes to make easy things difficult. W. Buffett Kära kund, Den diskretionära tjänsten Investerum Navigator Zurich har varit igång i över tre år

Läs mer

Skattenyheter. Visma Skatteprogram

Skattenyheter. Visma Skatteprogram Visma Skatteprogram Skattenyheter Av Jan-Erik W Persson och Anders Andersson Innehåll Dela upp aktiebolagen inom familjen...... 2 Ändringar i beräkning av löneunderlag och kapitalunderlag från 2012...

Läs mer