Vårpropositionen Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget"

Transkript

1 Vårpropositionen Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget 15 April, 2015

2 Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget. Den nu presenterade ekonomiska vårpropositionen är dels redovisning av den finanspolitiska inriktningen och dels ett förslag till ekonomiska ramar inför höstens budgetproposition. Därutöver finns också ett antal skarpa åtgärder varav några ska träda ikraft redan i år och några först Nedan redovisas några av de viktigaste förändringarna som kommer träda i kraft under 2015: Höjt tak i a-kassan från kronor till kronor från och med den 7 september. Det innebär att den högsta dagersättningen blir 910 kronor per dag mot dagens 680 kronor per dag under de första 100 dagarna. Därefter sänks dagersättningen till maximalt 760 kronor de kommande 200 dagarna. Ersättningsnivåerna kommer att fortsätta att vara 80 procent under de första 200 dagarna för att därefter sjunka till 70 procent från ersättningsdag 201 till 300. Därefter utgår aktivitetsstöd på 65 procent. Grundbeloppet höjs samtidigt från dagens 320 kronor per dag till 365 kronor per dag. Denna förändring innebär att den som är medlem i en a-kassa och har en lön över kronor, vid arbetslöshet kommer att få en dagersättning på 910 kronor de första 100 dagarna och 760 kronor därefter. Skillnaden mot idag är cirka kronor mer per månad före skatt de första 100 dagarna. Höjt bostadstillägg (BTP) för pensionärer som fyllt 65 år. Bostadstillägget höjs från idag 93 procent till 95 procent av bostadskostnaden upp till kronor för pensionärer som fyllt 65 år. Bostadstillägget blir då maximalt kronor vilket är en ökning med 100 kronor jämfört med dagens regler. Gränsen för det särskilda bostadstillägget räknas upp i motsvarande grad. Förändringen ska träda ikraft 1 september Höjd ersättning till sjuka arbetslösa. För arbetslösa som uppbär sjukpenning höjs det högsta beloppet för sjukpenning från 486 till 543 kronor om dagen. Träder i kraft 7 september Höjd ersättning i sjuk och aktivitetsersättningen. Den inkomstrelaterade ersättningen höjs från 64 till 64,7 procent av antagandeinkomsten från och med den 1 oktober Underhållstödet höjs för ensamstående föräldrar med 300 kronor per barn och månad från maximalt till kronor. Förslaget träder i kraft 1 september 2015 och tillämpas första gången i fråga om underhållsstöd och betalningsskyldighet som avser tiden efter den 30 september Slopat RUT-avdrag för läxhjälp från och med 1 augusti Den genomsnittliga beställningen av läxhjälp är ett tvåtimmarpass i veckan under ett läsår. Två timmar kostar idag ca 470 kornor, alltså nästan 2000 kronor i månaden rutavdraget borträknat. Efter slopat avdrag blir den genomsnittliga kostnadsökningen kronor. 2

3 Reducerad och sedan slopad nedsättning av arbetsgivaravgiften för unga. Arbetsgivaravgiften är idag 31,42 procent. För anställda som är yngre än 26 år betalar arbetsgivaren endast ålderspensionsavgift (10,21 procent) plus en fjärdedel av av övriga avgifter, det vill säga 15,49 procent. Från och med den 1 augusti 2015 till och med den 30 juni 2016 kommer nedsättningen att reduceras med arton tjugofemtedelar på alla avgifter utom ålderspensionsavgiften på 10,21 procent för att slopas helt från och med den 1 juli Radio och TV-avgiften höjs med 140 kronor till en årsavgift på kronor. Gäller från och med 1 juli Det innebär en ökad kostnad per kvartal med 35 kronor. Infrastruktursatsning, 520 miljoner kronor läggs på järnvägsunderhåll under innevarande år och därefter 1,24 miljader kronor per år. Näringspolitik, regeringen föreslår åtgärder för 226 miljoner kronor som ska stötta svensk export och stärka innovationsklimatet. Därefter minst 315 miljoner kronor årligen Skola, två miljarder kronor satsas på fler lärare och mindre klasser på lågstadiet från och med i höst. Traineejobb och utbildningskontrakt för unga mellan år införs från och med den 1 augusti 2015 för flera sektorer till exempelvis sjukvården och skolan. Tanken är att motverka ungdomsarbetslösheten och samtidigt bidra till kompetensförsörjningen inom framförallt välfärden men även inom andra sektorer där allt fler går i pension. Traineejobben är en anställning på 50 procent i kombination med en yrkesutbildning på 50 procent. Lönesubvention på 85 procent i välfärdsektorn + max kronor i månaden som handledarstöd och ca 50 i lönesubvention på andra delar av arbetsmarknaden där det råder brist. Lönesubventionen har i båda fallen ett maxtak på kronor. Utbildningskontrakt mellan kommuner, individer och Arbetsförmedlingen för att alla skall få en gymnasiekompetens. Arbetsförmedlingen betalar ut ersättningen till kommunerna för anställning och praktik i kombination med utbildning. Kostnaderna beräknas uppgå till 380 mnkr 2015 därefter 780 mnkr per år. Nedan redovisas några av de förslag som kommer att träda i kraft 2016: Skärpt beskattning av sparande på investeringssparkonto (ISK) och i kapitalförsäkring. Förslaget innebär att kapitalunderlaget skall beskattas med statslåneräntan den 30 november året innan beskattningsåret plus 0,75 procentenheter. Det införs även ett golv för räntan som innebär att den aldrig kan bli lägre än 1,25 procent av kapitalunderlaget. Idag multipliceras det s.k. kapitalunderlaget med statslåneräntan den 30 november året innan beskattningsåret. Det är det som är schablonintäkten som skall beskattas med skattesatsen för inkomst av kapital med 30 procent. Exempel: 2015 beskattas ett kapitalunderlag på kronor med 270 kronor. (SLR 0,9 procent x x 30 procent) kommer samma kapitalunderlag att beskattas med minst 375 kronor ( x 1,25 procent x 30 procent). 3

4 Sänkningar av ROT- och RUT-avdraget. Det totala taket för skattereduktion för HUS ( ROT + RUT) kommer dock även fortsättningsvis att vara kronor. Idag har den som köper ROT-tjänster en skattereduktion med 50 procent av arbetskostnaden upp till maximalt kronor per person och år. Från och med 1 januari sänks skattereduktionen för ROT från 50 till 30 procent på arbetskostnaden men taket blir oförändrat på maximalt kronor per år och person. Det innebär att den maximala skattereduktionen kommer att räknas på ett underlag som kommer vara knappt kronor per år och person jämfört med idag kronor. RUT-avdragets maximala storlek kommer att halveras till kronor för personer som inte fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång. Dessutom kommer matlagning inte omfattas av RUT-avdraget och städarbetet skall vara av enklare slag eller annat rengöringsarbete och flyttstädning, d v s städning av mer vardaglig karaktär. Skattereduktionen kommer fortsättningsvis även fortsättningsvis att vara 50 procent för RUT-avdraget men alltså upp till en lägre maxgräns på kronor. Bensinskatten höjs med 44 öre per liter. Eftersom det även utgår moms på skatten blir den sammantagna skattehöjningen 55 öre per liter. Dieselskatten höjs med 48 öre per liter vilket inklusive moms innebär det 60 öre per liter. Diesel inom jordbruk och skogsbruk kompenseras fullt ut. Bortre gränsen i sjukförsäkringen slopas från och med den 1 januari Antalet dagar man kan få sjukpenning är idag begränsat till 914 dagar. 364 dagar med 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten och därefter sjukpenning på fortsättningsnivå, cirka 75 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten under ytterligare 550 dagar. Kostnadsfria varor och läkemedel för barn. Varor och läkemedel inom de s.k. läkemedelsförmånerna skall bli kostnadsfria för barn under 18 år. Reformen ska träda i kraft 1 januari 2016 Glasögonbidrag skall gälla även för barn mellan 8-19 år. Nedan redovisas några av de förslag som aviserats, men inte presenterats skarpt, inför Budgetpropositionen för 2016 (som presenteras i september): Avtrappat jobbskatteavdrag för de med högst inkomster. (Regeringen föreslår att jobbskatteavdraget avtrappas för dem som är under 65 år och har arbetsinkomster över kronor i månaden. Avtrappningen sker med tre procent vilket innebär att inkomster över kronor per månad inte får något jobbskatteavdrag. För dem som är över 65 år trappas också jobbskatteavdraget av för arbetsinkomster över kronor) Begränsad uppräkning av den nedre skiktgränsen för statlig skatt. (Regeringen föreslår att uppräkningen av den nedre skiktgränsen för när man börjar betala statlig inkomstskatt (20 procent) begränsas. Den nedre skiktgränsen räknas normalt upp med konsumetprisindex (KPI) plus två procentenheter men nu räknas den bara upp med KPI. 4

5 Den fastställs till kronor, vilket motsvarar en månadsinkomst på kronor. Med denna förändring blir det fler som kommer att betala statlig inkomstskatt på 20 procent än det annars skulle vara. Den övre kommer att räknas upp som vanligt och hamnar på kronor vilket motsvarar en månadsinkomst på kronor.) Avdragsrätten för privatpensionssparande slopas helt. (Avdragsrätten för pensionssparande i pensionsförsäkring och individuellt pensionssparande (IPS)har avtrappas under 2015 och kommer försvinna Det fasta beloppet är i år kronor. För anställda som helt saknar pensionsrätt i anställningen eller för dem som har inkomst av aktiv näringsverksamhet kommer det fortsättningsvis vara möjligt att göra större avdrag (35 procent upp till en inkomst idag på kronor). Regeringen avser att under 2015 återkomma med förslag på slopad avdragsrätt till riksdagen.) Skattereduktionen för gåvor slopas. (Skattereduktionen för gåvor upp till kronor per år till ideell förening slopas från och med den 1 januari 2016). Avdragsrätten för förvaltningskostnader slopas. (Idag har den som har kostnader under inkomst av kapital möjlighet att dra av för s.k. förvaltningsutgifter som överstiger kronor. Exempel för förvaltningsutgifter är arvoden för depåavgifter, aviseringsavgifter för lån och bankfacksavgifter). Sänkt skatt för de med lägst pensioner.det förhöjda grundavdraget höjs för de som har fyllt 65 år. På så sätt försvinner skillnaden helt i beskattning mellan lön och pension för inkomster upp till kronor i månaden. Även skatten för inkomster upp till kronor i månaden kommer att sänkas men inte tillräckligt för att helt utjämna skillnaden i beskattning mellan lön och pension. För en garantipensionär innebär det en skattesänkning med mellan 116 och 191 kronor i månaden beroende på civilstånd och kommunalskattesats. Och för den som har en inkomst på kronor i månaden handlar det om mellan 150 och 275 kronor. Högre arbetsgivaravgift för de som fyllt 65 år. Arbetsgivaravgiften höjs för de som fyllt 65 år genom att den s.k. löneskatten höjs med 8,5 procent till 18,71 procent. En tredje pappamånad införs från och med 2016 och jämställdhetsbonusen avskaffas fr.o.m Regeringen avser att komma med ett förslag om att en tredje månad skall reserveras för vardera föräldern inom föräldrapenningen från och med 1 januari Samtidigt flaggar man för att slopa jämställdhetsbonusen fr.o.m Grundnivån i föräldrapenningen höjs. Grundnivån höjs från dagens nivå på 225 kr per dag till 250 kronor per dag. Träder i kraft 1 januari Vårdnadsbidraget kommer att avskaffas. Gratis inträde på statliga museer. 5

6 Privatekonomi Jens Magnusson, privatekonom Susanne Eliasson, analytiker Américo Fernández, analytiker Claes Eliasson, presskontakt

Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen 2015

Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen 2015 1/6 Remissvar Datum Ert datum Finansdepartementet 2014-10-13 2014-10-06 ESV Dnr Er beteckning 3.4-969/2014 Fi2014/3347 Handläggare Lalaina Hirvonen 103 33 Stockholm Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Kristian Örnelius Institutet för Privatekonomi November 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Ersättning från den allmänna arbetslöshets-försäkringen...

Läs mer

Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Lägre skatt har stor betydelse

Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Lägre skatt har stor betydelse Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Lägre skatt har stor betydelse Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Skattebetalarnas beräkningar visar att den positiva effekten på arbetsmarknaden

Läs mer

Ekonomisk trygghet. vid ålderdom

Ekonomisk trygghet. vid ålderdom Ekonomisk trygghet 11 vid ålderdom Förslag till statsbudget för 1999 Ekonomisk trygghet vid ålderdom Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...5 2 Lagförslag...7 2.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19 1 (12) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

Vart tar våra skattepengar vägen?

Vart tar våra skattepengar vägen? Vart tar våra skattepengar vägen? Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi, Oktober 2012 Sammanfattning I takt med att en allt större andel av oss blir äldre blir det alltmer angeläget att vi tar ställning

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Ett starkare Sverige

Ett starkare Sverige Ett starkare Sverige Gemensam budgetmotion för 2015 1. Sammanfattning Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna lägger gemensamt fram en budget för fler jobb, mer kunskap

Läs mer

Det räcker nu! se över. pensionssystemet

Det räcker nu! se över. pensionssystemet Det räcker nu! se över pensionssystemet Pensionärernas Riksorganisation, augusti 2009 2 Det räcker nu se över pensionssystemet När det reformerade pensionssystemet beslutades på 1990-talet stöddes reformen

Läs mer

Allmänna bidrag till. kommuner

Allmänna bidrag till. kommuner Allmänna bidrag till 25 kommuner Förslag till statsbudget för 1999 Allmänna bidrag till kommuner Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...5 2 Lagförslag...7 2.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

2014 Robert Boije. Gör om gör rätt. - Sacos förslag till nytt skattesystem

2014 Robert Boije. Gör om gör rätt. - Sacos förslag till nytt skattesystem 2014 Robert Boije Gör om gör rätt - Sacos förslag till nytt skattesystem Gör om gör rätt Sacos förslag till nytt skattesystem Robert Boije Robert Boije och Saco 2014 ISBN: 978-91-88019-00-4 www.saco.se

Läs mer

FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION. Förstå och planera din pension

FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION. Förstå och planera din pension FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION Förstå och planera din pension Förstå och planera din pension Pensionen kan kännas svår att förstå, men den är viktig att sätta sig in i eftersom det är den du ska leva av

Läs mer

Fastighetstaxeringen 2015, prognos Så hög blir den nya skatten på småhus

Fastighetstaxeringen 2015, prognos Så hög blir den nya skatten på småhus Fastighetstaxeringen 2015, prognos Så hög blir den nya skatten på småhus Innehåll Sammanfattning......................................................... 3 Störst skattehöjning i Kiruna....5 Störst skattehöjning

Läs mer

HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR. Del 3. Hushållens utgifter. Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi September 2011

HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR. Del 3. Hushållens utgifter. Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi September 2011 HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR 1971 2011 Del 3. Hushållens utgifter Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi September 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Hushållens ekonomi under 40 år... 3 1. Inledning...

Läs mer

bart? gghetssystemen ter och try Utbildning straff ort om studen En rapp November 2010

bart? gghetssystemen ter och try Utbildning straff ort om studen En rapp November 2010 Detta är sjunde upplagan av Utbildning straff bart? en rapport om studenterna och trygghetssystemet. Rapporten beskriver hur högskolestudenter under studietiden har ett sämre socialt skydd än förvärvsarbetande.

Läs mer

Historik över Arbetslöshetsförsäkringen från 1885

Historik över Arbetslöshetsförsäkringen från 1885 I slutet av 1800-talet började fackföreningarna ge viss ekonomisk hjälp till sina arbetslösa medlemmar. Den bestod till en början av ett resebidrag för att ge medlemmarna möjlighet att söka arbete på annan

Läs mer

Analys av rörelser i inkomstfördelningen vid införande av jobbskatteavdraget

Analys av rörelser i inkomstfördelningen vid införande av jobbskatteavdraget Rapport till Finanspolitiska rådet 2014/3 Analys av rörelser i inkomstfördelningen vid införande av jobbskatteavdraget Konjunkturinstitutet Elin Ryner 2 Finanspolitiska rådet är en myndighet som har till

Läs mer

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning?

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

Bostadstillägg till pensionärer

Bostadstillägg till pensionärer Bostadstillägg till pensionärer Pensionärer med låga inkomster kan få bostadstillägg. Hur mycket du kan få i bostadstillägg beror på både dina bostadskostnader och dina inkomster. En ansökan om bostadstillägg

Läs mer

Den låga rörligheten mellan sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen

Den låga rörligheten mellan sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen Den låga rörligheten mellan sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen UNDERLAGSRAPPORT TILL DEN PARLAMENTARISKA SOCIALFÖRSÄKRINGSUTREDNINGEN Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04)

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 21 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2012 taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 300 000 nya jobb 24 förslag för att göra ett bra Sverige bättre I dag för tio år sedan bildades Alliansen.

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Sjukas rätt till stöd

Sjukas rätt till stöd Sjukas rätt till stöd En idéskrift om morgondagens sjukförsäkring Författare: Åsa Forssell och Linda Grape, Näringspolitiska enheten. Förord Allt för många människor är sjukskrivna allt för länge, utan

Läs mer

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling 1 (46) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling Delredovisning 2 av regeringsuppdrag år 2013 Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan 16 08-786

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

22 Expansionsfonder. Sammanfattning

22 Expansionsfonder. Sammanfattning 365 22 Expansionsfonder prop. 1993/94:50 s. 234 f., 245 f. och 315 f ds 1993:28 s. 171 f, 183 f, 279 f prop. 1996/97:12 s. 28 f, 54 f bet. 1997/98:SkU30 s. 8 prop. 1999/2000:2 del 2 s. 407 f Sammanfattning

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Att bli egen företagare innebär......många förändringar. Både som näringsidkare i en enskild firma och som delägare i ett handelsbolag

Läs mer

SKATTEUTGIFTER. Gustav Karreskog Caspian Rehbinder Isak Trygg Kupersmidt. Ung Liberal

SKATTEUTGIFTER. Gustav Karreskog Caspian Rehbinder Isak Trygg Kupersmidt. Ung Liberal 1 SKATTEUTGIFTER Gustav Karreskog Caspian Rehbinder Isak Trygg Kupersmidt Ung Liberal BÄTTRE SKATTER Skattesystemet utgör grunden för välfärdsstaten. Rätt utformat kan det fungera för att upp muntra bra

Läs mer

Två år med ROT och RUT

Två år med ROT och RUT Augusti 2010 Två år med ROT och RUT Innehåll Sammanfattning... 3 Fler jobb och företag med ROT och RUT... 4 Minst 18 000 nya jobb... 4 Nya jobb per län... 6 Minskat svartarbete... 9 Plus för statsbudgeten...

Läs mer