Ett axplock ur budgetpropositionen 2014/15 Ett Sverige som håller ihop

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett axplock ur budgetpropositionen 2014/15 Ett Sverige som håller ihop"

Transkript

1 Sid 1 (7) Ett axplock ur budgetpropositionen 2014/15 Ett Sverige som håller ihop Arbetsliv, arbetsmarknad och arbetsmiljö Inom detta omfattande område tar regeringen avstamp med att uttala att jobbpolitiken måste ta sin utgångspunkt i människors vilja till arbete och utveckling. Den övergripande politiska prioriteringen är full sysselsättning, och regeringen avser att lägga om arbetsmarknadspolitiken i en offensiv riktning. Människor måste få stöd i omställningsprocessen och de måste erbjudas ekonomisk trygghet. Inom arbetsmarknadspolitiken omnämns därför omställning i ett flertal sammanhang. En central ingång är att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring. I propositionen lyfts fram att Arbetsförmedlingen har ett ansvar för att samverka väl med andra aktörer vars uppdrag eller verksamhet kompletterar Arbetsförmedlingens. Det gäller t.ex. arbetsmarknadens parter och trygghetsorganisationerna. Regeringen lyfter också fram behovet av samverkan med kommunerna. Fler förslag tar sikte på att skapa ytterligare sysselsättningsmöjligheter på kommunal nivå. Regeringen avser att inleda samtal med Sveriges kommuner för att ta ett gemensamt grepp mot ungdomsarbetslösheten. Samtal kommer också att inledas med övriga berörda parter på arbetsmarknaden. Detta gäller även de s.k. extratjänsterna (se Extratjänster i välfärden, s. 2). Regeringen uttrycker att en viktig del i arbetet med att stärka den svenska konkurrenskraften är att säkra och utveckla samhällets, företagens och individernas omställningsförmåga. Parterna och trygghetsorganisationerna har en central roll i omställningsarbetet. En dialog ska föras med arbetsmarknadens parter. Dialogen ska också avse kompetensutveckling, möjlighet till karriärsskiften genom livet och system för fungerande rehabilitering. Regeringen aviserar flera arbetsmiljösatsningar för att möta det moderna arbetslivets utmaningar. Arbetsmiljöverkets anslag förstärks med 60 miljoner kronor från och med Satsningen möjliggör bland annat att fler inspektörer kan anställas. Utöver detta utgår en särskild förstärkning om 15 miljoner kronor 2015 och 10 miljoner 2016 för att vidareutveckla det arbete som startade 2011 angående särskilda förebyggande insatser för kvinnors arbetsmiljö. Det statliga bidraget till regionala skyddsombud ökas med 10 miljoner kronor från Under 2015 satsas dessutom ytterligare tre miljoner kronor för en särskild utbildningssatsning. En särskild satsning på arbetslivsforskningen ska genomföras under åren Forskningen ska fokusera på kvinnors arbetsmiljöproblem och arbetsrelaterade ohälsa.

2 Sid 2 (7) Företagshälsovården är en fråga som regeringen tar upp under områden där det krävs fortsatta åtgärder. Bland annat framhåller regeringen att det är av stor vikt att företagshälsovården har tillgång till rätt kompetens. För en förstärkning av företagshälsovårdens kompetensförsörjning avsätts därför två miljoner kronor 2015 och därefter tio miljoner kronor per år. Lönebildning På lönebildningsområdet noteras att flera av de kriterier som kännetecknar en god lönebildning uppfylldes Det noteras vidare att trenden i avtalsrörelsen 2013 är att det blir allt fler kollektivavtal som gäller tills vidare och att allt fler arbetstagare kommer att omfattas av sifferlösa avtal. Regeringen framhåller att politiken på arbetslivsområdet bygger på ansvarsfördelningen mellan staten och arbetsmarknadens parter. Statens roll är att genom regelverk och andra styrmedel säkerställa goda arbetsvillkor och underlätta tillkomsten av nya jobb, samtidigt som förutsättningar skapas för arbetsmarknadens parter att i kollektivavtal ta ansvar för villkorens utformning, lönebildning m.m. Den svenska modellen ska skapa goda förutsättningar för trygghet, utveckling, tillväxt och konkurrenskraft. Det noteras också att för en väl fungerande modell, som över tid kan utvecklas, behövs en bra dialog mellan staten och arbetsmarknadens parter. Regeringen vill också främja kollektivavtalsvillkor inom exempelvis arbetsmarknadspolitiken och inom ramen för offentlig upphandling. Regeringen menar att den positiva utvecklingen vad gäller lönebildningen ska fortsätta. I samband med detta framhålls vikten av att lönebildningen leder till att skillnaden mellan kvinnors och mäns löner minskar. Inga konkreta förslag nämns på detta område utöver frågan om lönekartläggning genom ändringar i jämställdhetslagen. Extratjänster i välfärden Extratjänsterna ska öka personaltätheten i välfärdssektorn. Detta utgör en viktig del i att avveckla fas 3. Individen får ett jobb med riktiga arbetsuppgifter och lön enligt kollektivavtal. 75 procent arbete, 25 procent arbetssökande eller utbildning. Regeringen planerar tjänster 2015 och tjänster Det stöd som lämnas till den som anordnar sysselsättning fas 3 kommer att sänkas från kronor per månad till kronor per månad. Deltagare i fas 3 ska kunna studera kortare kurser (upp till ett år) vid kommunal vuxenutbildning, högskolan och yrkeshögskolan med bibehållet aktivitetsstöd.

3 Sid 3 (7) Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen får ett resurstillskott, dels för att möjliggöra ett genomförande av regeringens prioriterade reformer, dels för att kunna påbörja ett förändringsarbete inom myndigheten med målet att bli en professionell matchningsspecialist. Myndigheten tillförs också resurser för att särskilt upprätthålla kvaliteten i arbete med etableringsuppdraget. Förvaltningsanslaget ökas med 905 miljoner kronor 2015, 950 miljoner kronor 2016, 965 miljoner kronor 2017 och 736 miljoner kronor Ersättning i arbetslöshetsförsäkringen höjs Den högsta dagpenningen i den inkomstrelaterade arbetslöshetsförsäkringen höjs så att den som har en månadsinkomst upp till kronor får 80 procent av sin inkomst de första hundra dagarna. Den högsta dagpenningen uppgår därmed till 910 kronor per dag (dag 1-100), varefter det sker en avtrappning till 760 kronor per dag. Unga 90-dagarsgaranti för ungdomar Arbetsförmedlingen får i uppdrag att förbereda ett stegvis införande av en 90- dagarsgaranti för ungdomar som innefattar en bortre gräns för hur länge en ung person ska kunna vara arbetslös innan han eller hon erbjuds ett jobb, en insats som leder till ett jobb eller en utbildning. Tillväxtverket tilldelas 20 miljoner kronor per år från 2015 för att främja ungas entreprenörskap. Kan bl.a. användas för verksamhetsstöd till aktörer som arbetar med att främja företagande bland ungdomar t.ex. Ung Företagsamhet. Utbildningskontrakt för ungdomar. Unga utan gymnasieexamen ska kunna studera på Komvux och folkhögskola. Studier bör kunna kombineras med praktik eller jobb på deltid helårsplatser inom utbildningskontraktet Ettåriga traineejobb för unga som står långt från arbetsmarknaden ska inrättas. Traineejobben ska bygga på dagens yrkesintroduktionsavtal. Planerad omfattning: traineejobb 2015 och Grundidén med traineejobben är att de ska ge ungdomar jobb och yrkesutbildning, förstärka bemanningen i välfärden och underlätta kommunernas generationsväxling. Traineejobben ska vara fullt subventionerade anställningar och bestå av 75 procent arbete och 25 procent utbildning. Slopad nedsättning av socialavgifterna för unga i två steg Nedsättningen av socialavgifterna, inklusive den allmänna löneavgiften, för personer som vid årets ingång inte har fyllt 26 år slopas. Avvecklingen ska ske i två steg, dels genom att nedsättningen halveras under 2015, dels att den upphör vid utgången av Förslaget innebär att skatteintäkterna beräknas öka med cirka 9,60 miljarder kronor 2015, och med cirka 18,81 miljarder kronor 2016.

4 Sid 4 (7) Skatter Avtrappning av jobbskatteavdraget Jobbskatteavdraget avtrappas för dem som har arbetsinkomster som överstiger cirka kronor per månad. Avtrappningstakten förslås vara tre procent, vilket innebär att inget jobbskatteavdrag kommer att ges för dem som har arbetsinkomster överstigande kronor per månad vid genomsnittlig kommunalskattesats. Skatteintäkterna beräknas öka med cirka 2,36 miljarder kronor Uppräkning av gränsen för statlig inkomstskatt begränsas Den nedre skiktgränsen för uttag av statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster för 2015 begränsas genom att den räknas upp med förändringen i konsumentprisindex, i stället för med förändringen i konsumentprisindex plus två procentenheter. Skatteintäkterna beräknas därmed öka med cirka 1,91 miljarder kronor. Särskild löneskatt återinförs delvis för personer som fyllt 65 år Den särskilda löneskatten återinförs delvis på lön och andra ersättningar för arbete samt på inkomst av aktiv näringsverksamhet för personer som har fyllt 65 år. Löneskatten föreslås uppgå till 8,5 procent och är en form av socialavgift. För anställda betalas löneskatten av arbetsgivaren. Löneskatten tillsammans med ålderspensionsavgiften kommer då att uppgå till 18,71 procent, att jämföra med fulla arbetsgivaravgifter på 31,42 procent för personer under 65 år. Skatteintäkterna beräknas öka med cirka 2,34 miljarder kronor Vård Ökad kvalitet inom vården En extra miljard kronor satsas 2015 för att öka kvaliteten i hälso- och sjukvården. Pengarna ska användas för att vårdens medarbetare i högre grad ska kunna ägna sig åt sin professionella specialitet och få mer patienttid, och behöva lägga mindre tid på onödig administration. Bland annat ska detta ske genom förbättrade administrativa rutiner och rätt personal till rätt uppgift. Bristen på vårdplatser och förekomsten av överbeläggningar ska också uppmärksammas. Satsningen på ökad kvalitet ska utformas i nära dialog med representanter för vården, professionerna och de fackliga organisationerna. Kommission för jämlik hälsa I syfte att komma till rätta med de växande hälsoskillnaderna i samhället tillsätts en kommission för jämlik hälsa. Det långsiktiga målet är att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Kommissionen ska bland annat identifiera vad det är som orsakar skillnaderna i hälsa mellan olika grupper och lämna förslag på hur dessa kan minskas.

5 Sid 5 (7) Vinster i välfärden Överenskommelsen mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet om vinster i välfärden innebär att upphandlingspolitiken får en ny inriktning. En utredning ska tillsättas med uppdrag att föreslå regler som säkerställer att det vid upphandling av tjänster ställs krav på kollektivavtal eller villkor på minst samma nivå. Överenskommelsen innebär även att lagen om valfrihetssystem (LOV) ska ersättas med nya lagar. Stärkt bemanning inom äldreomsorgen Två miljarder kronor per år avsätts för en satsning på stärkt bemanning inom äldreomsorgen. Gäller för perioden Pensioner Avdragsrätt för privat pensionssparande Avdrag för privat pensionssparande sänks från till 150 kronor per månad Samtidigt aviserar regeringen att under 2015 återkomma med ett förslag om slopad avdragsrätt från Anställda som helt saknar pensionsrätt i anställningen eller skattskyldiga som har inkomst av aktiv näringsverksamhet kommer även fortsatt ha rätt till avdrag för pensionssparande. Bakgrunden är att minska uppskjuten beskattning och risken till framtida skattebortfall samt att avdragsrätten främst anses gynna personer med höga inkomster som kan ha högre skatt vid avdragstillfället än vid pensionsutbetalningarna. Personer med lägre inkomster gynnas i betydligt mindre utsträckning av avdraget. Sänkt skatt för pensionärer Pension omfattas inte av jobbskatteavdraget. Regeringen föreslår att pensionärer inte ska beskattas hårdare än löntagare som är yngre än 65 år. Exempelvis innebär detta att en äldre person med en årsinkomst på kronor får cirka 250 kronor i lägre skatt per månad. Skatten sänks även för pensionärer med inkomster upp till cirka kronor per år. Socialförsäkringen Höjd inkomstrelaterad ersättning i arbetslöshetsförsäkringen Taket i arbetslöshetsförsäkringen höjs från dagens 680 kronor per dag till 910 kronor per dag de första 100 dagarna av ersättningsperioden och 750 kronor där efter. De nya reglerna förslås gälla från den 1 maj Däremot föreslås ingen ändring av nuvarande avtrappning av ersättningsnivån.

6 Sid 6 (7) Ökad jämställdhet i föräldraförsäkringen Enligt regeringen behöver avgörande steg tas för ett mer jämställt uttag av föräldrapenningen. En tredje månad ska därför kunna reserveras för vardera föräldern inom föräldrapenningen från den 1 januari Förslaget ska remissbehandlas. Föräldrapenningens grundnivå höjs från nuvarande 225 kronor per dag till 250 kronor per dag. Start den 1 januari Jämställdhetsbonusen har inte haft någon mätbar effekt på uttaget av föräldrapenning och avskaffas därför från och med Även möjligheten för kommuner att bevilja vårdnadsbidrag avskaffas Förändringar i socialförsäkringen Den bortre gränsen i sjukförsäkringen avskaffas. Ett förslag på utformning kommer att skickas ut på remiss under hösten Ersättningen till arbetslösa sjukskrivna höjs. Den högsta ersättningen höjs från 486 kronor till 543 kronor per dag från och med den 1 maj Situationen för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning förbättras. Procentsatsen vid beräkning av hel inkomstrelaterad sjuk- och aktivitetsersättning höjs från 64 till 64,7 procent av den försäkrade personens antagandeinkomst, vilken är genomsnittet av inkomsterna under ett antal år före sjukfallet. Start den 1 januari Det nuvarande högkostnadsskyddet för sjuklönekostnader ersätts med en ny ersättning där man tar hänsyn till företaget storlek. Syftet är att minska arbetsgivarnas sjuklönekostnader. Det är särskilt de små företagen med höga kostnader för sjuklön som ska avlastas. Ersättning ska kunna lämnas med högst kronor per arbetsgivare och år. Start den 1 januari Offentlig upphandling Det statliga upphandlingsstödet ska inordnas i en ny myndighet. Färdplanen för offentlig upphandling kommer att följas upp av en mer omfattande nationell strategi för offentlig upphandling. Strategins centrala perspektiv ska vara utveckling av offentlig verksamhet, ekologiska och sociala hänsyn samt innovationer. Arbetsrätt På arbetsrättens område framhåller regeringen bland annat at det är viktigt att parterna på arbetsmarknaden så långt som möjligt tar ansvar för vilka närmare arbetsrättsliga villkor som ska gälla.

7 Sid 7 (7) När det gäller konkreta frågor kan noteras att regeringen lyfter vissa frågor med koppling till EU, översyn av utstationeringslagen, fler jobb och ordning och reda på arbetsmarknaden samt att ett arbete med att förändra EU:s fördrag för att främja utvecklingen påbörjas. Regeringen meddelar vidare att man avser att återkomma med förslag som förhindrar att visstidsanställningar staplas på varandra under lång tid. En effektivare statsförvaltning All statlig löneadministration ska skötas av Statens servicecenter Arbetet med att effektivisera statsförvaltningen påskyndas. Som ett led i detta kommer all statlig löneadministration att skötas av Statens servicecenter. Myndigheternas anslutning till Statens servicecenter ska ske ordnat och stegvis under åren I dag är 142 myndigheter anslutna till Statens servicecenter, vilket motsvarar cirka 20 procent av statsförvaltningens anställda. Statens servicecenter kan genom stordriftsfördelar minska statens administrationskostnader. Tanken är att de myndigheter som låter Statens servicecenter ta hand om administrationen får större utrymme att ägna sig åt den egna kärnverksamheten. En förordning som ska reglera myndigheternas anslutning till Statens servicecenter planeras Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget Arbetet inom Pensionsgruppen, med företrädare för de fem partier som står bakom den allmänna pensionen, ska fortsätta. Enigheten i den överenskommelse som nåddes i mars 2014 om vissa justeringar i pensionsöverenskommelsen och den fortsatta processen är prioriterad av regeringen. Överenskommelsen innebär översyn och åtgärder från 2015 för bl.a. bromsen som slår till för pensioner under utbetalning, översyn av AP-fondernas verksamhet och minskning av antalet AP-fonder, översyn av premiepensionssystemet där skillnaderna kan bli stora för individer beroende på placering samt åtgärder som förlänger arbetslivet där dialog med arbetsmarknadens parter nämns.

Höstbudgetproposition 2015

Höstbudgetproposition 2015 Höstbudgetproposition 2015 Sammanfattande kommentarer från Företagarna. Mantrat för regeringens budgetproposition för 2015, som bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Sammanfattning...4 Investera i stärkt konkurrenskraft...4 Fler jobb genom

Läs mer

Vitbok # 1. Alliansregeringen. de fyra första åren

Vitbok # 1. Alliansregeringen. de fyra första åren Vitbok # 1 Alliansregeringen de fyra första åren 2 # Vitbok OM vitboken Utgiven av Alliansen maj 2010 Text Samordningskansliet Johan Forssell Mattias Keresztesi Foto: Sid 6 och 30 Johan Jeppsson Sid 44

Läs mer

Lokal 2:3 i kommunalhuset, Munkhättevägen 45 i Tumba. 1 Återkoppling Rapport Botkyrka Vuxenutbildning

Lokal 2:3 i kommunalhuset, Munkhättevägen 45 i Tumba. 1 Återkoppling Rapport Botkyrka Vuxenutbildning KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2015-05-04 Tid Tisdag den 12 maj 2015, kl. 19:00 Plats Lokal 2:3 i kommunalhuset, Munkhättevägen 45 i Tumba Ärenden Justering

Läs mer

Kommittédirektiv. Hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet. Dir. 2010:48. Beslut vid regeringssammanträde den 29 april 2010

Kommittédirektiv. Hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet. Dir. 2010:48. Beslut vid regeringssammanträde den 29 april 2010 Kommittédirektiv Hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet Dir. 2010:48 Beslut vid regeringssammanträde den 29 april 2010 Sammanfattning av uppdraget En parlamentariskt sammansatt kommitté ges

Läs mer

Kommitté 9 Företagande och arbetsmarknad

Kommitté 9 Företagande och arbetsmarknad Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 87 Kommitté - Företagande och arbetsmarknad Kommitté Företagande och arbetsmarknad Bär och Bärplockning, motion :1 1. Att Centerpartiet verkar för att bärplockare

Läs mer

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Övergripande synpunkter

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Övergripande synpunkter 2015-08-17 Rnr 34.15 Socialdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Övergripande synpunkter Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen har arbetat

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147 Omställning Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik Motionerna C80 och C81 tar från olika utgångspunkter upp behovet av att arbeta fram en

Läs mer

Socialdemokraternas budgetmotion 2006/07:s9000

Socialdemokraternas budgetmotion 2006/07:s9000 Socialdemokraternas budgetmotion 2006/07:s9000 Motion till riksdagen 2006/07:s9000 Mf av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. (s) med anledning av prop. 2006/07:1 Budgetproposition för 2007 2 Stockholm den

Läs mer

Ny färdriktning. Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige

Ny färdriktning. Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige Ny färdriktning Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige Gemensam vårmotion 2010 från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet 2 (106) Innehållsförteckning 1. FÖRSLAG

Läs mer

socialförsäkring Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013

socialförsäkring Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 socialförsäkring Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 FÖRÄNDRAT TRYGGHETSSYSTEM, MOTION 11.1, 11.2, 11.3 11.1.1 Att Centerpartiet driver frågan om ett tydligt ekonomiskt ansvar

Läs mer

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Innehåll Partiledarnas förord: Alliansens löfte till väljarna 6 Utgångspunkter för Alliansens politik

Läs mer

Sveriges nationella reformprogram 2013

Sveriges nationella reformprogram 2013 Sveriges nationella reformprogram 2013 Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Makroekonomisk situation och scenario... 7 2.1 Makroekonomiska

Läs mer

2010-08-26. 2 Innehåll

2010-08-26. 2 Innehåll 1 Alliansens löf te till väljarna Moderata Samlingspartiet, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna söker gemensamt väljarnas förtroende i valet 2010. Alliansen är vårt erbjudande

Läs mer

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018. Valmanifest A5.indd 3 2014-08-30 17:13:15

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018. Valmanifest A5.indd 3 2014-08-30 17:13:15 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Valmanifest A5.indd 3 2014-08-30 17:13:15 Valmanifest A5.indd 4 2014-08-30 17:13:15 Innehåll Partiledarnas förord: Alliansens löfte till väljarna 6 Utgångspunkter

Läs mer

Sveriges nationella reformprogram 2014. Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

Sveriges nationella reformprogram 2014. Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Sveriges nationella reformprogram 2014 Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Sveriges nationella reformprogram 2014 Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt

Läs mer

10 moderata slag mot oss anställda

10 moderata slag mot oss anställda 10 moderata slag mot oss anställda Tryggheten på jobbet står på spel. Moderaterna vill genomföra dramatiska försämringar för de anställda och de före detta mittenpartierna följer med åt höger. Här följer

Läs mer

Jobb och ekonomisk politik - motioner. Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013

Jobb och ekonomisk politik - motioner. Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 Jobb och ekonomisk politik - motioner Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 UTFORMNING AV FÖRSLAG TILL NYTT SKATTEUTJÄMNINGSSYSTEM MOTION NR 2.1 Motionären föreslår ett antal principer

Läs mer

riktiga jobb med egen försörjning

riktiga jobb med egen försörjning D riktiga jobb med egen försörjning Innehållsförteckning GODA MÖJLIGHETER TILL OMSTÄLLNING... 3 UD1 Utlåtande arbetslöshetsförsäkringen... 3 UD2 Utlåtande arbetsmarknadspolitik... 104 UD3 Utlåtande vuxenutbildning...

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Sveriges nationella reformprogram

Sveriges nationella reformprogram 2010-11-15 Utkast till Sveriges nationella reformprogram Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla 1. Inledning Den svenska regeringens långsiktiga målsättning för den ekonomiska

Läs mer

Regeringens skrivelse 2007/08:23

Regeringens skrivelse 2007/08:23 Regeringens skrivelse 2007/08:23 Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning Uppföljningsrapport 2007 Skr. 2007/08:23 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 18

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Social trygghet, pension och livsarbetstid motionerna C40 C79. Social trygghet

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Social trygghet, pension och livsarbetstid motionerna C40 C79. Social trygghet Utlåtande Social trygghet, pension och livsarbetstid motionerna C40 C79 Social trygghet Socialförsäkringarnas konstruktion och finansiering I motionerna C40 och C42 berörs socialförsäkringssystemets uppbyggnad

Läs mer

nvestera möjligheter ch framtidstro åt ungdomsgenerationen ta plats

nvestera möjligheter ch framtidstro åt ungdomsgenerationen ta plats nvestera möjligheter ch framtidstro åt ungdomsgenerationen ta plats Jobbkongressen 2009 Häfte D Investera i möjligheter och framtidstro Låt ungdomsgenerationen ta plats Partistyrelsens utlåtanden och motioner

Läs mer

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken En redogörelse för aktuell lagstiftning och samverkansformer 1 Förord Arbetsmarknadspolitiken är av central betydelse för Sveriges ekonomi och en viktig statlig angelägenhet

Läs mer

Jobben först. Motion till riksdagen 2009/10:Fi260. 1 Innehållsförteckning. av Mona Sahlin m.fl. (s) 2009/10 mnr: Fi260 pnr: s43001

Jobben först. Motion till riksdagen 2009/10:Fi260. 1 Innehållsförteckning. av Mona Sahlin m.fl. (s) 2009/10 mnr: Fi260 pnr: s43001 2009/10 mnr: Fi260 pnr: s43001 Motion till riksdagen 2009/10:Fi260 av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobben först 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1 2 Förslag till riksdagsbeslut...4 3 Jobben först...7

Läs mer

Budgetunderlaget 2012-2014

Budgetunderlaget 2012-2014 Budgetunderlaget 2012-2014 2 (90) Budgetunderlaget 2012-2014 1. Hemställan... 3 1.1 Anslagsmedel... 3 1.2 Regelförändringar... 4 2. Utvecklingen på arbetsmarknaden... 6 2.1 Huvudscenario för åren 2012-2014...

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Kompetensutvecklingsförsäkring en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Bakgrund 5 Kunskapssamhället 7 Arbetsmarknaden 9 Utanför arbetsmarknaden 9 Inne på arbetsmarknaden

Läs mer