Kommande skatteförslag. Finansminister Magdalena Andersson Biträdande finansminister Per Bolund 27 mars 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommande skatteförslag. Finansminister Magdalena Andersson Biträdande finansminister Per Bolund 27 mars 2015"

Transkript

1 Kommande skatteförslag Finansminister Magdalena Andersson Biträdande finansminister Per Bolund 27 mars 2015

2 2 Betydande samhällsutmaningar för Sverige Prioritering Problem 1 Jobb ~ arbetslösa Unga saknar vägar in i jobb Bostadsbrist försämrar arbetsmarknadens funktionssätt 2 Skola Fallande Pisa-resultat Allt färre lämnar grundskolan med gymnasiebehörighet 3 Miljö 14 av riksdagens 16 miljömål uppnås inte Klimatutmaningen en ödesfråga

3 3 Många år av underskott gör att åtgärder måste finansieras Finansiellt sparande, utfall Procent av BNP 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0 3,3 2,0-0,7 0,0-0,1-0,9-1,4-2, Behov av att återställa hållbarhet i de offentliga finanser Därför måste reformer i närtid finansieras krona för krona Källa: Finansdepartementet, Dec14

4 Skatteförslag i vårändringsbudgeten

5 5 De nedsatta socialavgifterna för unga slopas i två steg De nedsatta socialavgifterna för unga är en ineffektiv och dyr åtgärd för att skapa jobb Nedsättningen föreslås därför slopas i två steg (reducerad nedsättning från 1 augusti 2015, nedsättningen slopas helt under 2016) Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med 5,49 mdkr 2015

6 6 Slopad nedsättning av socialavgifterna för unga har brett stöd Expertmyndighet Kommentar IFAU ett svagt instrument för att påverka sysselsättningen Finanspolitiska rådet ESV Arbetsförmedlingen Riksrevisionen...en dyr & ineffektiv åtgärd. minskar kostnaden för anställningar som i hög grad skulle blivit av ändå förordar istället insatser som är temporärt utformade & som direkt riktar sig till de ungdomar som vill ha arbete och saknar anställning ett märkligt sätt att hantera statliga pengar KI på längre sikt bedöms sysselsättningseffekterna bli små i den svenska ekonomin.

7 7 Övriga inkomstförstärkningar i vårändringsbudgeten Höjd skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer (104 mnkr 2015) Slopat RUT-avdrag för läxhjälp (20 mnkr 2015) Höjda miljöskatter på naturgrus och bekämpningsmedel (11 mnkr 2015)

8 8 Offentligfinansiella effekter av förslag i vårändringsbudgeten, mdkr Förslag Nedsatta socialavgifter för unga slopas i två steg 5,49 15,76 18,34 18,10 17,98 Slopad läx-rut 0,02 0,05 0,05 0,05 0,05 Höjd skatt på termisk effekt 0,10 0,25 0,25 0,25 0,25 Övrigt 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 Summa 5,63 16,09 18,67 18,43 18,31

9 Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2016

10 Förslag som remitteras inför BP16 Finansdepartementet remitterar ett antal PM med skatteförslag inför budgetpropositionen för 2016 Det handlar bl.a. om att skapa tidsmässigt utrymme för lagrådsgranskning av förslagen Förslag och utformning i budgetpropositionen för 2016 blir beroende av de överläggningar som förs i det slutliga arbetet med denna, vilket också kan innebära att andra skatteförslag läggs Vänsterpartiet har inte tagit ställning till de förslag som nu remitteras

11 11 Större förslag som remitteras 1 Justeringar av RUT & ROT 2 Förändrad schablonavkastning på ISK och kapitalförsäkring 3 Ändrad beskattning av drivmedel

12 1 Justeringar av RUT och ROT 12 Justeringar av RUT Maximal skattereduktion ( taket ) Halveras till kronor för personer som inte har fyllt 65 år Subventionsgrad Oförändrad Avgränsning Matlagning exkluderas, begränsningar för städarbete eller annat rengöringsarbete Ikraftträdande 1 januari 2016

13 1 Justeringar av RUT och ROT 13 Justering av ROT Maximal skattereduktion ( taket ) Oförändrad Subventionsgrad Ändras tillbaka till 30 % Avgränsning Oförändrad Ikraftträdande 1 Januari 2016

14 1 Justeringar av RUT och ROT 14 Justerad subventionsgrad i ROTavdraget: motiv Kostnaderna skenar: beräknades vid införandet 2009 till 3,6 mdkr samma år, förväntas bli ca 17 mdkr 2014 (en ökning med ca 2 mdkr från 2013) Tidigare ROT-avdrag: 30 % subventionsgrad Sverige i stort behov av nybyggnation regeringen presenterade nyligen åtgärder för fler hyresrätter

15 1 Justeringar av RUT och ROT 15 En dyr skattereduktion Minskade skatteintäkter till följd av ROT-avdraget Beviljat belopp, mdkr, löpande priser 18 16, ,4 13,3 13,7 14,9 10 9, Beräknad kostnad för 2009 vid införandet: 3, ,4 1,0 0,5 0,9 1,1 0,5 1,0 1,2 Källa: Skatteverket, SCB, Skatteverkets

16 1 Justering av RUT och ROT 16 Finanspolitiska rådet Det är osäkert om ROT-avdraget verkligen bidrar till högre samhällsekonomisk effektivitet [ ] Det finns enligt vår mening skäl att pröva om ROTavdrag ska finnas kvar även när konjunkturen vänder uppåt. Finanspolitiska rådets rapport 2010

17 17 Spektakulära påståenden om ROT-avdraget Myt 1: ROT-avdraget är självfinansierande Finansdepartementets beräkningar pekar på att självfinansieringsgraden kan vara så låg som 10 procent Myt 2: Tusentals jobb försvinner Myt 3: Vita jobb blir svarta Skatteverket säger att de allra flesta skulle fortsätta köpa vitt med lägre ROT-avdrag

18 Förändrad schablonavkastning på ISK 2 18 och kapitalförsäkring Skatteuttag på ISK och i kapitalförsäkring baseras på statslåneräntan Statslåneräntan styr skatteuttaget för kapitalförsäkringar och investeringssparkonto (ISK) ISK infördes 2012, kapitalförsäkringen har funnits sedan en lång tid tillbaka ISK och kapitalförsäkring beskattas genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan föregående år denna schablonintäkt beskattas med 30 %

19 2 Förändrad schablonavkastning på ISK och kapitalförsäkring ISK och kapitalförsäkringar beskattas historiskt lågt idag 19 Statslåneränta den 30 november respektive år Procent 4,5 4,0 3,5 ISK-förslag lämnas (sep 2011) 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 nov-05 nov-06 nov-07 nov-08 nov-09 nov-10 nov-11 nov-12 nov-13 nov-14 nov-15? Källa: Riksgälden

20 2 Förändrad schablonavkastning på ISK och kapitalförsäkring 20 Förslag Schablonintäkten på investeringssparkonto (ISK) och skatteunderlaget för kapitalförsäkring höjs genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan (SLR) + 0,75 % Ett golv sätts vid 1,25 % Förändringarna väntas förstärka de offentliga finanserna med 2,0 mdkr per år

21 2 Förändrad schablonavkastning på ISK och kapitalförsäkring Även med föreslagen förändring blir beskattningen av ISK och kapitalförsäkringar låg Kapitalunderlag Statslåneränta (nov föregående år) 1,65 % 1,49 % 2,09 % 0,9 % 1,34 %* Skatt 495 kr 447 kr 627 kr 270 kr 402 kr * Baserat på SLR ,75 % 21 Källa: Egen beräkning

22 Litauen Slovakien Island Spanien Portugal Rumänien Frankrike Tyskland Belgien Tjeckien Luxemburg Norge Polen Sverige Österrike Euroområdet Lettland Irland EU 28 Ungern Storbritannien Estland Cypern Malta Bulgarien Finland Grekland Nederländerna Kroatiens Italien Slovenien Danmark 3 Ändrad beskattning av drivmedel De svenska miljöskatterna har minskat som andel av BNP och ligger under genomsnittet i Europa Intäkter från miljöskatter Procent av BNP 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Intäkter från miljöskatter i EU 2013 Procent av BNP 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 22 Källa: Finansdepartementet, Eurostat

23 Ändrad beskattning av drivmedel 23 Nuvarande styrmedel leder till marginell minskning av fossil energi i transportsektorn Fossil energianvändning TWh 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Den förra regeringen antog en långsiktig prioritering om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 Med idag beslutade styrmedel och åtgärder prognosticeras en marginell minskning av fossilenergianvändningen i sektorn de kommande 30 åren Ytterligare åtgärder krävs Utfall Prognos med idag fattade beslut Källa: Trafikverket

24 3 Ändrad beskattning av drivmedel 24 Det fallande bensinpriset har försvagat omställningstrycket i transportsektorn Bensinpris Kronor 16,00 15,50 15,00 14,50 14,00 13,50 13,00 12,50 Bensinpriset har fallit kraftigt de senaste året Detta minskar ytterligare omställningstrycket i transportsektorn 12, Källa: WEO

25 3 Ändrad beskattning av drivmedel 25 Förslag Regeringen föreslår höjd energiskatt på: bensin med 44 öre/l (motsvarar 19 öre/kg i koldioxidskatt) diesel med 48 öre/l (motsvarar 17 öre/kg i koldioxidskatt) samt full kompensation för diesel inom jord- och skogsbruk biodrivmedel i motsvarande grad samt för att åtgärda överkompensation från 2014 (EU-krav) Förslaget väntas förstärka de offentliga finanserna med 4,14 mdkr 2016 Förslaget beräknas medföra en höjning med bensinpriset på 0,55 kr/l med förändringen skulle bensinpriset idag fortfarande vara ca 0,60 kr lägre än för ett år sedan För de allra flesta privatbilister innebär förändringen en kostnadsökning på mindre än 50 kr/mån

26 26 Övriga förslag som remitteras Nya förslag: Anpassning av investeraravdraget till nya EU-riktlinjer (17 mnkr/år) Begränsning av möjligheten att använda märkt olja i båtar (4 mnkr/år) Förändrat undantag från skatteplikt för el från förnybara källor (47 mnkr 2016 halvårseffekt) Förslag i den av riksdagen beslutade budgeten för 2015: Höjd koldioxidskatt för uppvärmningsbränslen inom vissa sektorer Höjning av förseningsavgifterna och kontrollavgifterna enligt skatteförfarandelagen

27 27 Offentligfinansiella effekter av förslag som nu remitteras inför BP16, mdkr Förslag RUT-avdrag (halverat tak under 65 år + slopad matlagning m.m. 0,08 0,08 0,08 0,08 ROT-avdrag 5,69 5,69 5,69 5,69 ISK/Kapitalförsäkringar 2,00 2,00 2,00 2,00 Ändrad beskattning av drivmedel 4,14 4,53 5,42 6,34 Övrigt (ej tidigare aviserat) 0,07 0,12 0,12 0,12 + förslag i den av riksdagen beslutade budgeten för 2015

28 Kommande skatteförslag Finansminister Magdalena Andersson Biträdande finansminister Per Bolund 27 mars 2015

29 APPENDIX

30 Genomsnittlig reduktion per användare, kr Andel användare 1 Justering av RUT och ROT 30 Andel ROT-användare och genomsnittligt belopp för olika inkomstgrupper ROT-avdrag 2013 per inkomstgrupp Andel användare, kronor , , ,4 0,3 0,2 0,1 0 Andel användare Inkomstgrupp Genomsnittlig reduktion per användare Källa: SCB

Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Lägre skatt har stor betydelse

Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Lägre skatt har stor betydelse Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Lägre skatt har stor betydelse Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Skattebetalarnas beräkningar visar att den positiva effekten på arbetsmarknaden

Läs mer

Regeringens proposition 2006/07:1

Regeringens proposition 2006/07:1 Regeringens proposition 2006/07:1 Budgetpropositionen för 2007 Förslag till statsbudget för 2007, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m.m. Regeringens proposition 2006/07:1 Budgetpropositionen

Läs mer

Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016

Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016 Mars 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Lagtext... 4 1.1 Förslag till lag

Läs mer

Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget

Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget 15 April, 2015 Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget. Den nu presenterade ekonomiska vårpropositionen är dels

Läs mer

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016 Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 28 maj 2015 Magdalena Andersson Johanna Mihaic (Finansdepartementet)

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Juni 2015 ESV 2015:51

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Juni 2015 ESV 2015:51 Statens budget och de offentliga finanserna Juni 2015 ESV 2015:51 Om ESV:s prognoser Ekonomistyrningsverket (ESV) gör oberoende pro gnoser och analyser av statens budget och den offentliga sektorns finanser.

Läs mer

Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen 2015

Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen 2015 1/6 Remissvar Datum Ert datum Finansdepartementet 2014-10-13 2014-10-06 ESV Dnr Er beteckning 3.4-969/2014 Fi2014/3347 Handläggare Lalaina Hirvonen 103 33 Stockholm Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor

Läs mer

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR HARPSUND (SISTA NATTEN MED GÄNGET) MAGDALENA ANDERSSON 22 AUGUSTI 2014

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR HARPSUND (SISTA NATTEN MED GÄNGET) MAGDALENA ANDERSSON 22 AUGUSTI 2014 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR HARPSUND (SISTA NATTEN MED GÄNGET) MAGDALENA ANDERSSON 22 AUGUSTI 2014 AGENDA Ekonomiska läget Offentliga finanser Inför Harpsund Tre frågor 8ll finansministern POSITIVA

Läs mer

Yttrande över promemorian Förändringar av husavdraget

Yttrande över promemorian Förändringar av husavdraget Regelrådet är ett oberoende särskilt beslutsorgan utsett av regeringen. Rådets uppgift består av att bedöma konsekvensutredningars kvalitet med hänsyn till de effekter författningsförslaget kan få för

Läs mer

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN MER LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN I höstens budget vill Moderaterna genomföra ytterligare skattelättnader för dem som jobbar, sänkt skatt för pensionärer och en höjning av den nedre brytpunkten för statlig

Läs mer

Försvara Sverige försvara jobben. Folkpartiets vårmotion 2015

Försvara Sverige försvara jobben. Folkpartiets vårmotion 2015 Försvara Sverige försvara jobben Folkpartiets vårmotion 2015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen föreslås godkänna de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som anförs i avsnitt

Läs mer

Förändringar av husavdraget

Förändringar av husavdraget Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Förändringar av husavdraget Mars 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Lagförslag... 4 1.1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)...

Läs mer

Lägre. skapar jobb. och nya företag. arbetsgivaravgifter. En politik för att minska företagens tillväxtvärk

Lägre. skapar jobb. och nya företag. arbetsgivaravgifter. En politik för att minska företagens tillväxtvärk Lägre arbetsgivaravgifter skapar jobb och nya företag En politik för att minska företagens tillväxtvärk Studie 1 Juli 2012 Framgångsrikt företagande är nyckeln till tillväxt och Välstånd Småföretagen är

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. September 2014 ESV 2014:47

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. September 2014 ESV 2014:47 Prognos Statens budget och de offentliga finanserna September 2014 ESV 2014:47 Om ESV:s prognoser Ekonomistyrningsverket (ESV) gör oberoende pro gnoser och analyser av statens budget och den offentliga

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:3002 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD) Ett starkare Sverige

Motion till riksdagen: 2014/15:3002 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD) Ett starkare Sverige Partimotion Motion till riksdagen: 2014/15:3002 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD) Ett starkare Sverige 1 Sammanfattning Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna

Läs mer

Ert dnr: Fi2015/1733 Stockholm 2015-05-04 Finansdepartementet Skatte- och Tullavdelningen 103 33 Stockholm fi.registrator@regeringskansliet.se Yttrande om Promemoria Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen

Läs mer

Sysselsättningseffekter av budgetpropositionen för 2015

Sysselsättningseffekter av budgetpropositionen för 2015 Sammanfattning Syftet med denna PM är att analysera sysselsättningseffekter av regeringens budgetförslag då en sådan redogörelse saknas i budgetpropositionen. En sådan redogörelse är central för att bedöma

Läs mer

FOTO: Jeppe Gustafsson/Scanpix. Jobbigt, Alliansen! Om den misslyckade arbetslinjen.

FOTO: Jeppe Gustafsson/Scanpix. Jobbigt, Alliansen! Om den misslyckade arbetslinjen. FOTO: Jeppe Gustafsson/Scanpix Jobbigt, Alliansen! Om den misslyckade arbetslinjen. Kristoffer Arvidsson Thonäng Victor Bernhartz Innehåll Sammanfattning... 3 1. Inledning... 5 2. Skattepolitiken... 6

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

Motion till riksdagen 2006/07:mp402 FLn av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) Skatter m.m

Motion till riksdagen 2006/07:mp402 FLn av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) Skatter m.m Partimotion Motion till riksdagen 2006/07:mp402 FLn av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) Skatter m.m 1 Sammanfattning Miljöpartiet avvisar huvuddelen av regeringens förslag på skatteområdet. Sammantaget har

Läs mer

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder

Läs mer

FöretagarFörbundets stimulanspaket. 55 miljarder för att rädda jobben

FöretagarFörbundets stimulanspaket. 55 miljarder för att rädda jobben FöretagarFörbundets stimulanspaket 55 miljarder för att rädda jobben juni 2009 55 miljarder - så räddar vi flest jobb Sammanfattning Hur ska Sverige kunna möta lågkonjunkturen på bästa sätt? Sedan hösten

Läs mer

Regeringens proposition 2010/11:1

Regeringens proposition 2010/11:1 Regeringens proposition 2010/11:1 Budgetpropositionen för 2011 Förslag till statsbudget för 2011, finansplan och skattefrågor m.m. Regeringens proposition 2010/11:1 Budgetpropositionen för 2011 Regeringen

Läs mer

Andra länders utbildningsnivå riskerar dra ifrån Sveriges

Andra länders utbildningsnivå riskerar dra ifrån Sveriges Statistisk analys Marie Kahlroth Analysavdelningen 08-563 085 49 marie.kahlroth@hsv.se www.hsv.se 2012-11-22 2012/12 Andra länders utbildningsnivå riskerar dra ifrån Sveriges Sverige har länge tillhört

Läs mer

Rättvisa skatter. om beskattning av arbetsinkomster och pensioner

Rättvisa skatter. om beskattning av arbetsinkomster och pensioner Rättvisa skatter om beskattning av arbetsinkomster och pensioner PRO 2009 12 11 En rapport av Lars Olof Pettersson, Unionkonsult i Rådhusgruppen AB, på uppdrag av PRO Skillnaden mellan pensionärer och

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2015

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2015 Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2015 Finanspolitiska rådet är en myndighet som har till uppgift att göra en oberoende granskning av regeringens finanspolitik. Rådets uppgifter fullföljs

Läs mer

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken?

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 1 Politik för ett föregångsland 3 1.1 Vad är ett föregångsland? 3 1.2 Energipolitik för en hållbar utveckling

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Mars 2015 ESV 2015:26

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Mars 2015 ESV 2015:26 Prognos Statens budget och de offentliga finanserna Mars 2015 ESV 2015:26 Om ESV:s prognoser Ekonomistyrningsverket (ESV) gör oberoende pro gnoser och analyser av statens budget och den offentliga sektorns

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2013

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2013 Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2013 Finanspolitiska rådet är en myndighet som har till uppgift att göra en oberoende granskning av regeringens finanspolitik. Rådets uppgifter fullföljs

Läs mer

Sveriges konvergensprogram

Sveriges konvergensprogram Sveriges konvergensprogram 2015 Sveriges konvergensprogram 2015 Inledning... 5 1 Den ekonomiska politikens ramar och mål... 7 1.1 De budgetpolitiska målen... 7 1.2 Sveriges medelfristiga budgetmål...

Läs mer