FÖRDELNINGSANALYS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRDELNINGSANALYS 2010-2011"

Transkript

1 UTREDNINGSTJÄNSTEN Tommy Lowén Tfn: PM Dnr 2010:0752 FÖRDELNINGSANALYS En analys av fördelningseffekterna av de förslag som enligt Socialdemokraterna kommer att presensteras i deras motion för inkomståret 2011 jämfört mot dagens (2010 års) regler. Promemoria inleds med en redovisning av de förslag som analyseras och en presentation av hur analysen är uppbyggd. Därefter redovisas själva analysen av fördelningseffekterna. Detta görs i två delar. Först analyseras samtliga förslag till regelförändringar som påverkar individernas inkomster efter skatt (nettoinkomst) fördelat på bl.a. olika inkomstgrupper Därefter analyseras vissa hushållsanknutna förslag för enskilda individer, s.k. individuell disponibel inkomst. Analysen utgår från 2011 års ekonomi. Sammanfattningsvis har de förslag som analyseras i denna promemoria en utjämnande effekt mellan individernas inkomster efter skatt och bidrag. Förslagen påverkar i högre grad den äldre befolkningen och de lägre inkomstgrupperna som får en ökad inkomst efter skatt och bidrag. Upplägg av analysen Fördelningsanalysen utgår från 2011 års ekonomi men med 2010 års regler. Analysen avser sedan den direkta effekten av att införa de regelförändringar som enligt Socialdemokraterna kommer att ingå i deras motion med anledning av 2010 års ekonomiska vårproposition. Analysen visar den finansiella effekten av regeländringarna i 2011 års ekonomiska miljö och inte i jämförelse med de förslag som regeringen har lagt fram för Notera att det är regelförändringarnas direkta effekt som studeras, vilket innebär bl.a. att vi bortser från eventuella beteendeeffekter som kan uppstå till följd av regeländringarna. Analysen är utförd med den s.k. FASIT-modellen. Modellen nyttjar undersökning om hushållens ekonomi från år 2008 framräknad till år 2011 med avseende på befolkning, ekonomi (Konjunkturinstitutets prognos från mars 2010 avseende 2011, med de korrigeringar av priser, skiktgränser, basbelopp etc. som anges i 2010 års ekonomiska vårproposition) och gällande (2010 års) regelverk. Undersökningen är det s.k. HEK-urvalet som omfattar totalt ca individer och innehåller bl.a. taxeringsuppgifter och vissa hushållsanknutna variabler. Ett positivt tecken innebär att nettoinkomsten ökar av de analyserade förslagen medan det motsatta gäller vid ett negativt tecken.

2 En del av regelförändringarna är knutna till hushållet. Förändringen om sänkt fastighetsskatt för hyreshus påverkar boendekostnaden, en variabel som är knuten till hushållet. Det gäller även förslaget om en förändring i bostadsbidraget, bostadstillägget till pensionärer m.fl. samt höjd koldioxidskatt. Fördelningseffekten av de hushållsanknutna regelförändringarna utgår ifrån individuella disponibla inkomster efter betalda kommunala avgifter. Individuell disponibel inkomst är definierad som individernas nettoinkomst (d.v.s. deras bruttoinkomst reducerad för slutliga skatten exkl. kyrko- och begravningsavgiften) med tillägg för de hushållsanknutna bidragen (bostadstillägg etc.) där de vuxna individerna delar på de hushållsanknutna bidragen samt avgifter för hemtjänst m.m. Dessa individuella disponibla inkomster redovisas sist i analysen. Förslaget om en sänkt kommunal fastighetsavgift antas fullt ut vältras över på boendekostnaden. Den sänkta kommunala fastighetsavgiften för hyreshus har schabloniserats ut på de boende i hyreshusen med vägledning av boendeytan och länets andel av den totala fastighetsavgiften. De hushållsanknutna förändringarna beräknas i absoluta belopp att uppgå till totalt drygt 2 mdkr som ska sättas i relation till den totala omslutningen på drygt 30 miljarder kronor. De hushållsanknutna regelförändringarna visar sig ha en marginell inverkan på inkomstfördelningen. Statistiken som tas fram bygger på ett framskrivet urval varför en osäkerhet ligger i uppgifterna. Noteras ska att de lägre och i viss mån de högre decilgrupperna ska tolkas med extra försiktighet då dessa grupper i sig är mer heterogena (sammansättningen av individer) än övriga. Förslag som ingår i analysen: 1) Acceptans av regeringens förslag till höjt grundavdrag för de äldre samt en ytterligare höjning, jfr figur 1. Förslaget är att för taxerade förvärvsinkomster mellan kr och trappas avdraget upp till som mest kronor. För inkomster mellan kr och kr är avdraget kronor. För inkomster mellan och kr reduceras avdraget med 114,1 kronor per kronor i ökad taxerad förvärvsinkomst. För inkomster över kronor föreslås att grundavdraget är kronor. 2

3 Figur 1: Grundavdraget för äldre samt analyserat höjt grundavdrag och grundavdraget för yngre Grundavdrag, äldre (S -förslag 2011) Grundavdrag, äldre (2011) Grundavdrag, äldre (2010) Grundavdrag, äldre (2009) Grundavdrag (yngre) Taxerad förvärvsinkomst Riksdagens utredningstjänst Förslaget beräknas öka de äldres inkomster efter skatt med omkring 7,5 mdkr. Regeringens förslag till höjning beräknas ge ett skattebortfall för offentlig sektor om ca 5 mdkr och S förslag bidrar till ett ytterligare bortfall på ca 2,5 mdkr. Det är således fördelningseffekten på 7,5 mdkr som ingår i denna analys. 2) Accepterande av regeringens förslag i 2010 års ekonomiska vårproposition till höjt flerbarnstillägg. Förslaget beräknas öka barnfamiljernas disponibla inkomster med drygt 700 mnkr. Detta förslag analyseras i avsnittet om individuella disponibla inkomster där hushållets ökade barnbidrag har fördelats jämnt mellan de vuxna i hushållet. 3) Koldioxidskatten höjs med 10 öre per kg koldioxid. Förslaget beräknas minska hushållens köpkraft (disponibla inkomst reducerad för bensin, diesel och utgifter för villaolja) med ca 1,2 mdkr. Detta förslag analyseras separat och ser till individernas individuella disponibla inkomster efter betald koldioxidskatt där hushållets skatt har fördelats jämnt mellan de vuxna i hushållet. 4) Reseavdraget höjs med 75 öre. Förslaget beräknas öka hushållens inkomster efter skatt med drygt 200 mnkr. 5) Införande av en skattreduktion för a-kassan så att medlemmarnas utgift för avgiften till a-kassan efter reduktion är högst 80 kronor per månad (960 kr per år). Reduktionen beräknas öka hushållens nettoinkomster med drygt fem miljarder kronor. 6) De yngres skattereduktion för arbetsinkomster, det s.k. jobbskatteavdraget, skalas ned med faktorn 0,917 för att därefter successivt trappas av med 2,5 procent av arbetsinkomsten som överstiger

4 kr/månad. I figuren nedan illustreras dagens underlag till skattereduktion och förslag till underlag för reduktion. Tekniskt sett har underlaget, jfr figuren nedan, skalats ned med 7,5 procent (vilket motsvarar ca 2,5 % av jobbskatteavdraget). Figur 2: Underlaget för skattereduktion enligt dagens regler och enligt förslag D agens sk at t ereduk t ion Föreslagen skattereduktion Om underlaget reduceras med grundavdraget och därefter multipliceras med den egna kommunalskattesatsen så fås skattereduktionen för arbetsinkomsten 1. Förslaget beräknas minska hushållens nettoinkomster med ca 9,3 miljarder kronor. 7) Höjt grundavdrag med kronor för de som vid ingången av året inte har fyllt 65 år. Samtidigt sänks skiktgränserna för de yngre med motsvarande belopp för att inte påverka den statliga inkomstskatten. Förslaget beräknas öka hushållens inkomst efter skatt med ca en miljard kronor. Noteras ska att för dem med arbetsinkomster under inkomståret kommer höjningen av grundavdraget att eroderas av en minskad skattereduktion för arbetsinkomster, det s.k. jobbskatteavdraget (jfr fotnot 1). För dessa blir det mer en omfördelning mellan stat och kommunerna där kommunernas inkomster minskar medan statens inkomster ökar (genom lägre s.k. jobbskatteavdrag) 8) Införande av en fastighetsskatt för småhus om 1 procent av taxeringsvärdet som överstiger 4,5 miljoner kronor. Begränsningsregeln utvidgas och gäller alla och inte enbart pensionärer och dem med sjuk- eller aktivitetsersättning. Räntan på uppskov av reavinstskatt slopas för uppskov upp till kronor. Reavinstskatten vid försåld bostad höjs från 22 till 23 procent. Den kommunala fastighetsavgiften på hyresfastigheter begränsas till högst 0,22 procent av taxeringsvärdet. 1 Skattereduktionen = (Underlaget - Grundavdraget) Kommunalskattesatsen 4

5 Sammantaget beräknas dessa förslag marginellt öka hushållens disponibla inkomster. Förslaget om sänkt kommunalavgift för hyreshus analyseras separat och ser till hushållens individuella disponibla inkomster efter betald boende. 9) Underhållsstöd till ensamstående föräldrar höjs med 100 kronor per månad och barn. Förslaget beräknas öka statens stöd till föräldrarna med ca 250 mnkr. Förslagen om höjt stöd analyseras separat och ser till hushållens individuella disponibla inkomster. 10) Taket i a-kassan och aktivitetsstöd höjs till 930 kronor de första 100 dagarna och till 780 kronor de därpå följande dagarna. Ersättningsnivån är under hela perioden 80 procent. Hushållens disponibla inkomster beräknas öka med omkring 4 mdkr. 11) Höjt tak i sjukpenningen till 8 prisbasbelopp och 80 procents ersättningsnivå under hela sjukperioden. Höjt tak i tillfälliga föräldrapenningen och havandeskapspenning till 8 prisbabelopp. Den finansiella effekten för hushållen beräknas till ca 600 mnkr i ökat finansiellt sparande. 12) Höjt bostadstillägg för pensionärer m.fl. (BTP) Höjningen består av att ersättningsnivån ändras från 93 till 94,4 procent av den bidragsgrundande boendekostnaden. Det särskilda bidraget samt umgängesbidraget inom bostadsbidragssystemet höjs för ensamstående med 100 kr per barn och månad. Statens utgifter för BTP beräknas öka med omkring 250 miljoner kronor och utgifterna för bostadsbidragen beräknas öka med omkring 200 mnkr. Förslagen om höjt BTP och bostadsbidrag analyseras separat och ser till hushållens individuella disponibla inkomster. Utelämnat förslag Av analystekniska svårigheter är förslaget om höjd alkohol- och tobaksskatt med 12,5 procent utelämnad. Det ökade finansiella sparandet för staten av dessa uppskattas till omkring två miljarder kr. Dessa två mdkr kan jämföras med förslagen ovan, som har en total omslutning 2 på drygt 30 miljarder kronor. Den totala finansiella effekten för offentlig sektor I tabell 1 redovisas den finansiella effekten för den offentliga sektorn av samtliga analyserade skatte- och utgiftsförändringar inkomståret 2011 i förhållande till de regler som gäller för Den direkta finansiella effekten av de införda regelförändringarna beräknas motsvara en försvagning av de offentliga finanserna med ca 9,4 miljarder kronor Vilket är summan av absoluta beloppen från alla förslag. Om vi har två förslag, där det ena ger 100 och det andra +100 så är omslutningen

6 För hushållen innebär det en förstärkning av den disponibla inkomsten med motsvarande belopp. 6

7 Tabell 1: Den finansiella effekten för offentlig sektor av analyserade regelförändringar, 2010, miljarder kronor Staten 3,4 Kommunerna -13,9 Ålderspensionssystemet 1,1 Totalt offentlig sektor -9,4 Anm: Ingen justering för att vissa regler kan komma att påverka statsbidragssystemet. Enbart den del av koldioxidskatten som berör hushållen är medtagen i tabellen. Regelförändringarnas direkta effekt på individernas nettoinkomster Delar av förslag 1 och hela förslag 2 ingår i 2010 års ekonomiska vårproposition. Analysen, jämförelsen, ska därmed ses som hur inkomstfördelningen i 2011 års ekonomi påverkas mellan 2010 års regler och de regelförändringar som analyseras i denna promemoria. I tabell 2 nedan redovisas fördelningseffekten uppdelad på individernas bruttoinkomster. Med bruttoinkomst avses inkomst av tjänst före avdrag, inkomst av näringsverksamhet samt kapitalinkomster. Bruttoinkomsterna är sorterade i stigande ordning och sedan grupperade i 10 lika stora inkomstgrupper. Decil 1 omfattar de 10 procent lägsta bruttoinkomsterna medan decil 10 omfattar de 10 procent högsta bruttoinkomsterna. Varje inkomstgrupp innehåller lika många individer. Noterbart är att indelningen endast omfattar personer över 18 år med en bruttoinkomst som är större än noll. Detta innebär t.ex. att studerande, som endast har studiemedel, inte kommer med i analysen. Den fördelningseffekt som redovisas i tabell 2 avser förändringen i individernas nettoinkomster till följd av de analyserade förslagen ovan. Ett positivt tecken innebär att nettoinkomsten ökar medan det motsatta gäller vid ett negativt tecken. Nettoinkomsten definieras som individens bruttoinkomst reducerad med slutlig skatt. Tabell 2b redovisar motsvarande för kvinnor och tabell 2c för män. 7

8 Tabell 2: Förändrad nettoinkomst per decil av analyserade regelförändringar, Decil förändring av nettoinkomst en, kronor förändrin g av nettoinkomsten i procent % av antal personer över 18 år och med inkomst> ,4 3,5 10, ,7 18,4 10, ,3 30,1 10, ,9 32,3 10, ,7 23,0 10, ,6 10,2 10, ,3 5,2 10, ,2 4,0 10, ,1 2,0 10, ,8-28,8 10,0 Totalt ,6 100,0 100,0 Tabell 2b: Förändrad nettoinkomst per decil av analyserade regelförändringar, 2011, Kvinnor. Decil Andel av den totala förändringen av nettoinkomsterna förändring av nettoinkomst en, kronor förändrin g av nettoinkomsten i procent Andel av den totala förändringen av nettoinkomsterna % av antal personer över 18 år och med inkomst> ,5 2,6 5, ,8 13,8 7, ,1 18,8 6, ,4 15,5 5, ,2 8,8 5, ,4 3,5 5, ,0 0,3 4, ,1-0,6 4, ,1-1,1 3, ,8-6,2 2,4 Totalt ,8 55,4 50,7 8

9 Tabell 2c: Förändrad nettoinkomst per decil av analyserade regelförändringar, 2011, Män. Decil förändring av nettoinkomst en, kronor förändrin g av nettoinkomsten i procent Andel av den totala förändringen av nettoinkomsterna % av antal personer över 18 år och med inkomst> ,1 0,9 4, ,4 4,6 3, ,5 11,2 3, ,4 16,9 4, ,4 14,2 4, ,9 6,7 4, ,5 4,9 5, ,4 4,7 5, ,2 3,1 6, ,8-22,6 7,6 Totalt ,5 44,6 49,3 I figur 1 nedan redovisas den procentuella förändringen av nettoinkomsten per decilgrupp. Observera dock att kvinnorna är mer representerade i de lägre decilgrupperna (decil 1-6) och männen i de övre grupperna (7-10). Figur 1: Den procentuella förändringen av nettoinkomsten per inkomstgrupp av analyserade regelförändringar, ,0 Kvinnor Män 4,0 2,0 0, ,0 Källa: Riksdagens utredningstjänst I tabell 3 framgår fördelningseffekten av förslagen för olika åldersgrupper. 9

10 Tabell 3: Förändrad nettoinkomst av förslag, fördelat på ålder, år förändring av nettoinkomsten, kronor Åldersgrupp förändring av nettoinkomsten i procent Procentuell förändring av de totala nettoinkomsterna % av antal personer över 18 år och med inkomst> år 500 0,3 6,8 18, år 300 0,1 6,4 24, år 200 0,1 4,7 33, ,5 60,1 17,6 80 år eller äldre ,3 22,0 6,6 Totalt ,6 100,0 100,0 I figur 2 visas den procentuella förändringen av nettoinkomsten per åldersgrupp. Av tabellen ovan och figuren framgår att förslagen ökar de äldres (65 år eller äldre) genomsnittliga nettoinkomster relativt mer än de yngres (under 65 år) åldersgrupperna. Figur 2: Den procentuella förändringen av nettoinkomsten per åldersgrupp 6,0 4,0 2,0 0, år år år år 80 år eller äldre -2,0 Källa: Utredningstjänsten Hushållsanknutna förslag och dess effekt för individerna I tabell 3 redovisas effekterna av bl.a. förändringarna av bostadstillägget, bostadsbidraget och skatten på hyreshus separat. Under hushållsanknutna bidrag redovisas även höjt underhållsstöd och koldioxidskatt. Att dessa regelförändringar behandlas separat beror på att de, till skillnad från övriga förändringar i individanalysen, är knutna till hushållet. Bostadstillägg till pensionärer m.fl. bestäms bl.a. av hushållets inkomster. Individuell disponibel inkomst är definierad som individernas nettoinkomst (d.v.s. deras bruttoinkomst reducerad för slutlig skatt exkl. kyrko- och begravningsavgift) med tillägg för de hushållsanknutna bidragen (barnbidrag, bostadsbidrag, bostadstillägg etc.) men med avdrag för boendekostnaden och avgifter (hemtjänst) där de vuxna individerna delar de hushållsanknutna bidragen och boendekostnaden. 10

11 Decilgrupp Förändrad genomsnittlig nettoinkomst, förslag (a) Tabell 3: Förändrad genomsnittlig individuell disponibel inkomst efter betald boendekostnad per decil av bl.a. sänkt skatt på hyreshus och höjt bostadstillägg, 2011, kronor Förändrade genomsnittliga transfereringar, (b) Förändrad genomsnittlig boendekostnad, (c) Förändrade genomsnittliga avgifter, (d) Förändrad genomsnittlig Disponibel inkomst efter betalt boende och avgifter (e = a+b-c-d) Förändrad genomsnittlig koldioxidskatt (CO2) (f) Förändrad genomsnittlig disponibel inkomst efter betalt boende, avgifter och CO2 skatt (e-f) Totalt Anm: Totalsumman överensstämmer inte med summan av delarna p.g.a. avrundningar Boendekostnaden (c) minskar (vilket redovisas med tecken i tabell) av att den kommunala avgiften för hyreshus begränsas vilket ökar individernas disponibla inkomster. På motsvarande sätt ökar koldioxidskatten (redovisas med + tecken i tabellen) vilket minskar de individuella disponibla inkomsterna. Om effekterna av de hushållsanknutna förslagen fogas till resultaten i tabell 2 påverkas inkomstfördelningen marginellt, jfr figur 3 nedan. Figur 3: Den genomsnittliga förändringen av nettoinkomst och individuell disponibel inkomst per decilgrupp Nettoinkomst Indivuduell disponibel inkomst efterr boende mm Indivuduell disponibel inkomst efterr boende och CO2 skatt mm 11

2013-10-04 Dnr 2013:1474

2013-10-04 Dnr 2013:1474 2013-10-04 Dnr 2013:1474 I rapporten redovisas en fördelningsanalys av regeringens budgetproposition för 2014. Förslagen analyseras i förhållande till gällande regler. I denna promemoria redovisas direkta

Läs mer

TYPFALLSBERÄKNINGAR MED RÖDGRÖNA FÖRSLAG

TYPFALLSBERÄKNINGAR MED RÖDGRÖNA FÖRSLAG U T R E D N I N G S T J Ä N S T E N Brigitta Hultblad Tfn: 08-786 54 08 Måns Hector Tfn: 08-786 56 35 PM 2010-10-22 Dnr 2010:1599 TYPFALLSBERÄKNINGAR MED RÖDGRÖNA FÖRSLAG Vi skulle vilja ha en uppdatering

Läs mer

Finansdepartementet. Sänkt skatt för pensionärer

Finansdepartementet. Sänkt skatt för pensionärer Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/01434/S1 Sänkt skatt för pensionärer Mars 2017 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Lagtext... 4 3 Bakgrund... 7 4 Överväganden och förslag...

Läs mer

Pressmeddelande 9 april 2014

Pressmeddelande 9 april 2014 Pressmeddelande 9 april 2014 Plus för löntagare men även pensionärer med Alliansregering Vårpropositionen innehöll inte så många oväntade plånboksfrågor den här gången. Men sedan Alliansregeringen tillträdde

Läs mer

En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer

En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer 2010-03-27 En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer Sverige ser ut att ha klarat sig igenom finanskrisen bättre än många andra länder. Aktiva insatser för jobben och välfärden, tillsammans med

Läs mer

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014 Aktuell analys 23 oktober 2014 Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015 Den nya regeringen presenterade idag sin budget för 2015. Vinnarna är ensamstående med underhållsstöd och pensionärer. Underhållsstödet

Läs mer

Sjuk Även sjukpenningen sänks med 2 kronor till följd av lägre prisbasbelopp. Högsta ersättning 2014 blir 708 kronor per kalenderdag.

Sjuk Även sjukpenningen sänks med 2 kronor till följd av lägre prisbasbelopp. Högsta ersättning 2014 blir 708 kronor per kalenderdag. Nyheter 2014 Löntagare Det femte jobbskatteavdraget ger några hundralappar (150-340 kronor, beroende på inkomst) mer i plånboken varje månad. Från årsskiftet höjs även brytpunkten för statlig inkomstskatt,

Läs mer

Ett enpersonshushåll utan barn får drygt 500 kronor mer i disponibel inkomst till följd av högre löner och lägre skatt.

Ett enpersonshushåll utan barn får drygt 500 kronor mer i disponibel inkomst till följd av högre löner och lägre skatt. Pressmeddelande 20 november 2013 Så här blir din ekonomi 2014 Reallöneökningar, skattesänkningar, låg inflation och låga räntor. Det bäddar för att många svenskar kan se fram emot mer pengar nästa år och

Läs mer

Bättre ekonomi tack vare sänkta skatter och höjda bidrag

Bättre ekonomi tack vare sänkta skatter och höjda bidrag Pressmeddelande 29 december 2017 Bättre ekonomi tack vare sänkta skatter och höjda bidrag För pensionärer, ensamstående föräldrar och studerande ökar den disponibla inkomsten i fasta priser 2018 främst

Läs mer

Finansdepartementet. Begränsad uppräkning av skiktgränserna för statlig inkomstskatt för 2018

Finansdepartementet. Begränsad uppräkning av skiktgränserna för statlig inkomstskatt för 2018 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/01365/S1 Begränsad uppräkning av skiktgränserna för statlig inkomstskatt för 2018 Mars 2017 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till

Läs mer

BARN I HUSHÅLL MED LÅG EKONOMISK STANDARD

BARN I HUSHÅLL MED LÅG EKONOMISK STANDARD UTREDNINGSTJÄNSTEN Tommy Lowén Tfn: 08-786 5661 PM 2010-05-18 Dnr 2010:0991 BARN I HUSHÅLL MED LÅG EKONOMISK STANDARD Hur många och hur stor andel av under 18 år lever i som har en låg ekonomisk standard

Läs mer

I denna promemoria redovisas hur fördelningseffekterna av regeringens reformer beräknas.

I denna promemoria redovisas hur fördelningseffekterna av regeringens reformer beräknas. Promemoria 2016-04-11 Finansdepartementet Ekonomiska avdelningen Beskrivning av beräkningar av fördelningseffekter av reformer hittills denna mandatperiod i bilaga 2 Fördelningspolitisk redogörelse I denna

Läs mer

Pressmeddelande. Så påverkas du av regeringens budget. 20 september 2017

Pressmeddelande. Så påverkas du av regeringens budget. 20 september 2017 Pressmeddelande 20 september 2017 Så påverkas du av regeringens budget Idag presenterade regeringen budgetpropositionen för 2017. Hushållen påverkas bland annat genom lägre skatt vid bostadsförsäljning

Läs mer

Ytterligare skattesänkning för pensionärer

Ytterligare skattesänkning för pensionärer Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ytterligare skattesänkning för pensionärer Maj 2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)...4

Läs mer

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Pressmeddelande Stockholm den 16 oktober 2006 Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Vid årsskiftet sänks skatten för löntagarna, medan familjepolitiska förslagen

Läs mer

Aktuell analys. Hushållens ekonomi 2016. 28 december 2015

Aktuell analys. Hushållens ekonomi 2016. 28 december 2015 Aktuell analys 28 december 2015 Hushållens ekonomi 2016 Pensionärer, löntagare och arbetslösa får alla det bättre 2016. Största förbättringen jämfört med januari 2015 får den som är arbetslös. Från att

Läs mer

2015-09-10 Dnr 2015:1392

2015-09-10 Dnr 2015:1392 2015-09-10 Dnr 2015:1392 Vad är den offentligfinansiella effekten av att både avskaffa uppskovsräntan på kapitalvinstskatten, samt maxgränsen för uppskov vid försäljning av privatbostäder? Anta att förändringen

Läs mer

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år.

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år. Aktuell analys 10 oktober 2014 Effekter av skatteförslag från nya regeringen Den nya regeringen har lämnat några skatteförslag på remiss. De som arbetar och tjänar över 50 000 kronor per månad får betala

Läs mer

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år.

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år. Aktuell analys 10 oktober 2014 Skatteförslag från nya regeringen Den nya regeringen har lämnat några skatteförslag på remiss. De som arbetar och tjänar över 50 000 kronor per månad får betala mer i skatt

Läs mer

Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi

Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi 2005-11-22 Prognos för 2006 Löntagarnas och barnfamiljernas år Barnfamiljens ekonomi förbättras till nästa år. Man får mer över när

Läs mer

Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget

Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget 15 April, 2015 Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget. Den nu presenterade ekonomiska vårpropositionen är dels

Läs mer

Ett förstärkt jobbskatteavdrag

Ett förstärkt jobbskatteavdrag Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ett förstärkt jobbskatteavdrag September 2009 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)...4

Läs mer

Sänkt skatt på förvärvsinkomster

Sänkt skatt på förvärvsinkomster Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Sänkt skatt på förvärvsinkomster Juni 2008 1 Innehållsförteckning Inledning och sammanfattning...3 1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

Läs mer

2015-12-04. 5.1 Månadstabellen... 5 5.2 Tvåveckorstabellen... 6. 6 Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna... 6. 6.1 Grundavdrag...

2015-12-04. 5.1 Månadstabellen... 5 5.2 Tvåveckorstabellen... 6. 6 Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna... 6. 6.1 Grundavdrag... *Skatteverket 1(21) Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 3 3 Tabellernas indelning i kolumner... 3 4 Tabellernas indelning i avlöningsperioder... 5

Läs mer

2013-09-02. 2,5 miljarder till pensionärerna

2013-09-02. 2,5 miljarder till pensionärerna 2 2013-09-02 2,5 miljarder till pensionärerna 3 2,5 miljarder till pensionärerna Regeringen kan i dag presentera att vi avser att genomföra en skattelättnad för landets pensionärer på 2,5 miljarder kronor.

Läs mer

Ett förstärkt jobbskatteavdrag

Ett förstärkt jobbskatteavdrag Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ett förstärkt jobbskatteavdrag Juni 2007 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Lagtext...4 1.1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Läs mer

Regleringsbrevsuppdrag 2015: Typfall i enlighet med tidigare redovisning

Regleringsbrevsuppdrag 2015: Typfall i enlighet med tidigare redovisning 1 (12) PM 2015-05-04 Bengt Norrby Svar på uppdrag i regleringsbrev Till Socialdepartementet Regleringsbrevsuppdrag 2015: Typfall i enlighet med tidigare redovisning Sammanfattning Uppdraget i regleringsbrevet

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten UTVECKLING AV DISPONIBLA INKOMSTER

Rapport från utredningstjänsten UTVECKLING AV DISPONIBLA INKOMSTER 2014-06-26 Dnr 2014:984 Rapport från utredningstjänsten UTVECKLING AV DISPONIBLA INKOMSTER Hur har den disponibla inkomsten förändrats sedan 2005 för genomsnittliga representanter tillhörande dessa grupper:

Läs mer

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi 2015. 19 december 2014

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi 2015. 19 december 2014 Pressmeddelande 19 december 2014 Så blir din ekonomi 2015 Det är fortfarande osäkert hur hushållens ekonomi blir under 2015. Med ett nyval och eventuell tilläggsbudget kan förutsättningarna ändras under

Läs mer

Ekonomisk ersättning vid arbetslöshet

Ekonomisk ersättning vid arbetslöshet Konjunkturläget augusti 216 67 FÖRDJUPNING Ekonomisk ersättning vid arbetslöshet Ersättningen vid arbetslöshet påverkar både de arbetslösas välfärd och drivkrafterna för arbete. De senaste tio åren har

Läs mer

Plånboksnyheter 2017

Plånboksnyheter 2017 Plånboksnyheter 2017 Privatekonomi Januari, 2017 Plånboksnyheter 2017 Begränsad uppräkning av den nedre och övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt, slopat tak för uppskovsbelopp vid försäljning av

Läs mer

Redovisa om möjligt hur förändringarna 2016 i kronor samt andel av disponibel inkomst påverkar inkomstfördelningen mellan män och kvinnor.

Redovisa om möjligt hur förändringarna 2016 i kronor samt andel av disponibel inkomst påverkar inkomstfördelningen mellan män och kvinnor. 2015-08-25 Dnr 2015:1213 Redovisa de offentligfinansiella effekterna åren 2016-2019 av att 1) höja gränsen för reseavdraget till 18 000 kronor för personer som bor i kommungrupp 1-4 samt sänka gränsen

Läs mer

Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för privatekonomi

Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för privatekonomi Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för privatekonomi 2002-09-06 Valet 2002: Guldregn över barnfamiljerna! Institutet för privatekonomi på FöreningsSparbanken har gjort en granskning av

Läs mer

Hushållens ekonomiska standard

Hushållens ekonomiska standard STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(13) Hushållens ekonomiska standard Den ekonomiska standarden, (medianvärdet för den disponibla inkomsten per konsumtionsenhet, räknat i fasta priser) har ökat varje år sedan

Läs mer

Ytterligare ett år med bättre ekonomi för hushållen

Ytterligare ett år med bättre ekonomi för hushållen Pressmeddelande 19 mars 2014 Ytterligare ett år med bättre ekonomi för hushållen Ekonomin har fortsatt att förbättras för de flesta, många hushåll har mer kvar i plånboken i januari 2014 jämfört med för

Läs mer

Skatteavdrag enligt tabell med ADB 2007

Skatteavdrag enligt tabell med ADB 2007 Skatteavdrag enligt tabell med ADB 2007 SKV 433 utgåva 17. Utgiven i december 2006. *Skatteverket 1(16) Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 2 3 Tabellernas

Läs mer

2006:5. Det ekonomiska utfallet inom pensionssystemet de senaste 10 åren ISSN 1653-3259

2006:5. Det ekonomiska utfallet inom pensionssystemet de senaste 10 åren ISSN 1653-3259 2006:5 Det ekonomiska utfallet inom pensionssystemet de senaste 10 åren ISSN 1653-3259 Sammanfattning Syftet med denna redovisning är att belysa hur regeländringar inom pensionssystemet har påverkat den

Läs mer

Månadstabellen Tvåveckorstabellen Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna Grundavdrag...

Månadstabellen Tvåveckorstabellen Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna Grundavdrag... *Skatteverket 1(20) TEKNISK BESKRIVNING Datum 2016-12-05 Dnr Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 3 3 Tabellernas indelning i kolumner... 3 4 Tabellernas

Läs mer

Hushållens ekonomiska standard

Hushållens ekonomiska standard Hushållens ekonomiska standard Sta Hushållens ekonomiska standard Innehåll Innehåll Hushållens ekonomiska standard... 5 De totala beloppen för olika inkomstslag... 6 Inkomstspridning... 7 Ekonomisk standard

Läs mer

NORDVÄSTRA SKÅNE OCH SKATTERNA VÄSTRA SKÅNE: SÅ MYCKET HAR SKATTEN PÅ ARBETE I SKÅNE SÄNKTS, KOMMUN FÖR KOMMUN OCH SKATT FÖR SKATT

NORDVÄSTRA SKÅNE OCH SKATTERNA VÄSTRA SKÅNE: SÅ MYCKET HAR SKATTEN PÅ ARBETE I SKÅNE SÄNKTS, KOMMUN FÖR KOMMUN OCH SKATT FÖR SKATT NORDVÄSTRA SKÅNE OCH SKATTERNA VÄSTRA SKÅNE: SÅ MYCKET HAR SKATTEN PÅ ARBETE I SKÅNE SÄNKTS, KOMMUN FÖR KOMMUN OCH SKATT FÖR SKATT SAMMANFATTNING AV VÅRA RESULTAT Skatt är den klart största utgiften för

Läs mer

FÖRDELNINGSANALYS 2006-2010

FÖRDELNINGSANALYS 2006-2010 UTREDNINGSTJÄNSTEN Tommy Lowén Tfn: 08-786 5661 PM 2010-03-24 Dnr 2010:0464 FÖRDELNINGSANALYS 2006-2010 Redovisa fördelningseffekten av regeringens politik (Dnr 2009:1334 kan vara utgångspunkt) fördelat

Läs mer

Skattenyheter från Visma Spcs

Skattenyheter från Visma Spcs Av Jan-Erik W Persson och Anders Andersson Innehåll 2 000 kr i lönehöjning 2009 men ändå ingen statlig skatt 1 Prisbasbeloppet ökar med 1 800 kr 1 Skiktgränserna för statlig skatt år 2009 höjs med ca 6,4

Läs mer

Yttrande om promemorian "Ett förstärkt jobbskatteavdrag" (Fi 2007/5092)

Yttrande om promemorian Ett förstärkt jobbskatteavdrag (Fi 2007/5092) Finansdepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE 20 augusti 2007 Dnr: 6-18-07 Yttrande om promemorian "Ett förstärkt jobbskatteavdrag" (Fi 2007/5092) I promemorian "Ett förstärkt jobbskatteavdrag" beskriver

Läs mer

2014 12-16. 5.1 Månadstabellen... 6 5.2 Tvåveckorstabellen... 6. 6 Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna... 7. 6.1 Grundavdrag...

2014 12-16. 5.1 Månadstabellen... 6 5.2 Tvåveckorstabellen... 6. 6 Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna... 7. 6.1 Grundavdrag... *Skatteverket 1(21) 2014 12-16 Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 3 3 Tabellernas indelning i kolumner... 3 4 Tabellernas indelning i avlöningsperioder...

Läs mer

Månadstabellen Tvåveckorstabellen Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna Grundavdrag...

Månadstabellen Tvåveckorstabellen Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna Grundavdrag... *Skatteverket 1(21) Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 3 3 Tabellernas indelning i kolumner... 3 4 Tabellernas indelning i avlöningsperioder... 5

Läs mer

Hushållens ekonomiska standard 2013

Hushållens ekonomiska standard 2013 Hushållens ekonomiska standard 2013 SCB, Stockholm 08-506 940 00 SCB, Örebro 019-17 60 00 www.scb.se STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(16) Hushållens ekonomiska standard 2013 Uppgifterna i denna sammanställning

Läs mer

Pressmeddelande. Stockholm den 6 december 2006

Pressmeddelande. Stockholm den 6 december 2006 Pressmeddelande Stockholm den 6 december 2006 Så här blir hushållens ekonomi 2007 Bättre för löntagare och sämre för pensionärer Reallöneökningarna väntas fortsätta även under nästa år vilket förbättrar

Läs mer

2005:4. Det ekonomiska utfallet inom det allmänna pensionssystemet under de senaste 10 åren ISSN

2005:4. Det ekonomiska utfallet inom det allmänna pensionssystemet under de senaste 10 åren ISSN 2005:4 Det ekonomiska utfallet inom det allmänna pensionssystemet under de senaste 10 åren ISSN 0283-0965 Inledning och sammanfattning Försäkringskassan har i regleringsbrevet för budgetår 2005 fått följande

Läs mer

PM Dok.bet. PID

PM Dok.bet. PID 1 (14) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Ann-Sofie Kraft Nilsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta

Läs mer

Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen för 2015

Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen för 2015 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen för 2015 Oktober 2014 Promemorians huvudsakliga innehåll Regeringen avser att i budgetpropositionen

Läs mer

Skatt före och från och med 66-årsåret. 1 Kort sammanfattning med typexempel

Skatt före och från och med 66-årsåret. 1 Kort sammanfattning med typexempel 1 (15) PM 2016-12-19 Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Ann-Sofie Kraft Nilsson Skatt före och från och med 66-årsåret Det är bra att ha rätt kunskap om de ekonomiska konsekvenserna när man

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi i januari 2010. Stockholm 2009-11-24

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi i januari 2010. Stockholm 2009-11-24 Pressmeddelande Stockholm 2009-11-24 Så blir din ekonomi i januari 2010 Har du jobb och dessutom bostadslån med rörlig ränta? Då tillhör du vinnarna. Är du däremot pensionär i hyresrätt går du på minus.

Läs mer

Högre löner, men sämre för garantipensionären nästa år

Högre löner, men sämre för garantipensionären nästa år Pressmeddelande 21 december 2016 Högre löner, men sämre för garantipensionären nästa år De som arbetar får högre reallöner 2017, eftersom lönerna ökar mer än priserna. Pensionerna blir också högre, vilket

Läs mer

Sänkt pensionärsskatt äts upp av andra skatter

Sänkt pensionärsskatt äts upp av andra skatter Pressmeddelande 19 april 2017 Sänkt pensionärsskatt äts upp av andra skatter Sänkt skatt för pensionärer och långtidssjukskrivna, och höjd skatt för höginkomsttagare är några av de förslag inför 2018 som

Läs mer

Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för privatekonomi

Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för privatekonomi Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för privatekonomi 2001-09-20 Välkommet stöd till småbarnsfamiljer Förändringarna är som vanligt många för hushållen. Det positiva med denna budgetproposition

Läs mer

Positiv start på det nya årtusendet

Positiv start på det nya årtusendet Pressmeddelande Från FöreningsSparbanken Institutet för privatekonomi Stockholm den 20 september 1999 Kommentar till budgetpropositionen: Positiv start på det nya årtusendet De flesta hushåll kan se fram

Läs mer

Fördelningseffekterna av sex förslag ur budgetpropositionen för 2015

Fördelningseffekterna av sex förslag ur budgetpropositionen för 2015 Rapport till Finanspolitiska rådet 2015/3 Fördelningseffekterna av sex förslag ur budgetpropositionen för 2015 Konjunkturinstitutet Elin Ryner De åsikter som uttrycks i denna rapport är författarens egna

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-11-05

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-11-05 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-11-05 Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden Kristina Ståhl och Agneta Bäcklund. Inhämtande av Lagrådets yttrande över lagförslag

Läs mer

Sänkt skatt för pensionärer

Sänkt skatt för pensionärer Skatteutskottets betänkande 2008/09:SkU13 Sänkt skatt för pensionärer Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag (prop. 2008/09:38) om skattelättnader för personer som fyllt 65 år. Förslaget

Läs mer

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen är den dag på året då medelinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets

Läs mer

Resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken med prognos för 2011

Resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken med prognos för 2011 Svar på regeringsuppdrag 1 (8) Resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken med prognos för 2011 Om denna rapport Indikatorerna i denna rapport är ett urval av de som presenterades i svar på

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2015-01-19

PM Dok.bet. PID124950 2015-01-19 1 (13) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN MER LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN I höstens budget vill Moderaterna genomföra ytterligare skattelättnader för dem som jobbar, sänkt skatt för pensionärer och en höjning av den nedre brytpunkten för statlig

Läs mer

Ett förstärkt jobbskatteavdrag

Ett förstärkt jobbskatteavdrag Lagrådsremiss Ett förstärkt jobbskatteavdrag Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 19 september 2007 Anders Borg Fredrik Löfstedt (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19 1 (12) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

Budgetpropositionen för 2016 Privatekonomi

Budgetpropositionen för 2016 Privatekonomi Budgetpropositionen för 2016 Privatekonomi September 2015 Så påverkas hushållens plånböcker av regeringens höstbudget Regeringen presenterade idag höstens budgetproposition. Det är först nu som regeringen

Läs mer

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget 2013-10-15 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Inledning... 3 1. Marginalskatterna

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:38

Regeringens proposition 2008/09:38 Regeringens proposition 2008/09:38 Sänkt skatt för pensionärer Prop. 2008/09:38 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 oktober 2008 Maud Olofsson Mats Odell (Finansdepartementet)

Läs mer

Hushållens ekonomi 2015

Hushållens ekonomi 2015 Hushållens ekonomi 2015 24 februari 2015 Ytterligare ett år med bättre ekonomi för löntagare De flesta med ett arbete fortsätter att få det bättre även 2015. Många får mer kvar i plånboken efter att nödvändiga

Läs mer

Pressmeddelande Stockholm 30 november 2011

Pressmeddelande Stockholm 30 november 2011 Pressmeddelande Stockholm 30 november 2011 Så blir din ekonomi i januari 2012 Inga ekonomiska förbättringar i sikte för de flesta löntagarhushåll. För andra året i rad väntas en försämrad eller oförändrad

Läs mer

Höjd beloppsgräns vid avdrag för resor till och från arbetet

Höjd beloppsgräns vid avdrag för resor till och från arbetet Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Höjd beloppsgräns vid avdrag för resor till och från arbetet Juni 2016 1 1 Sammanfattning Inför budgetpropositionen för 2017 är det angeläget att skatteförslag

Läs mer

Ett Sverige som håller ihop

Ett Sverige som håller ihop Ett Sverige som håller ihop VÅRBUDGETEN FÖR 2015 Vårbudgeten på 5 minuter Foto: Folio Bildbyrå / Maskot, Jyrki Komulainen, David Schreiner Vårbudgeten för 2015 Den 15 april lämnade regeringen sin ekonomiska

Läs mer

2016-02-17 Dnr 2015:2099 Revidering

2016-02-17 Dnr 2015:2099 Revidering 2016-02-17 Dnr 2015:2099 Revidering Givet följande skatteomläggning: Samtliga momssatser harmonieras till ordinarie 25 procent. Jobbskatteavdraget (alla steg) i nuvarande form avskaffas helt. Med de offentliga

Läs mer

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar 2013-09-16 Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Alliansregeringenvillstärkadrivkrafternaförjobbgenomattgelågoch

Läs mer

Vår viktigaste uppgift är att utveckla reformer för fler i arbete och fler jobb i växande företag Därför satsar vi 15 miljarder kronor på reformer

Vår viktigaste uppgift är att utveckla reformer för fler i arbete och fler jobb i växande företag Därför satsar vi 15 miljarder kronor på reformer Vår viktigaste uppgift är att utveckla reformer för fler i arbete och fler jobb i växande företag Därför satsar vi 15 miljarder kronor på reformer för fler jobb i årets budgetmotion Sverige står inför

Läs mer

DEN STORA PENSIONSOREDAN INFÖR VALET: OSÄKERHETEN OM HUR SKATTEN PÅ PENSION HAR FÖRÄNDRATS ÄR STOR BLAND VÄLJARNA

DEN STORA PENSIONSOREDAN INFÖR VALET: OSÄKERHETEN OM HUR SKATTEN PÅ PENSION HAR FÖRÄNDRATS ÄR STOR BLAND VÄLJARNA DEN STORA PENSIONSOREDAN INFÖR VALET: OSÄKERHETEN OM HUR SKATTEN PÅ PENSION HAR FÖRÄNDRATS ÄR STOR BLAND VÄLJARNA SIFO: FLER TROR ATT SKATTEN PÅ PENSIONER HAR HÖJTS ÄN ATT DEN HAR SÄNKTS STOR OSÄKERHET

Läs mer

Avgifter för hemtjänst 2017

Avgifter för hemtjänst 2017 Avgifter för hemtjänst 2017 Vad baseras avgiften på? När vi räknar ut din avgift använder vi begreppen förbehållsbelopp, minimibelopp och avgiftsutrymme. Det kan verka krångligt och vi ska i den här broschyren

Läs mer

2005:3. Bostadstillägg till pensionärer m.fl ISSN

2005:3. Bostadstillägg till pensionärer m.fl ISSN 2005:3 Bostadstillägg till pensionärer m.fl. 1995 2004 ISSN 1652-9863 Statistikinformation försäkringsstatistik Bostadstillägg till pensionärer m.fl. 1995 2004 Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan

Läs mer

Resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken

Resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken Huvudkontoret, avdelningen för analys och prognos Nicklas Korsell Telefon 010-116 91 83 SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG Datum Vår beteckning 2011-06-22 Dnr: 036496-2011 Resultatindikatorer för den ekonomiska

Läs mer

2005:3. Bostadstillägg till pensionärer m.fl ISSN

2005:3. Bostadstillägg till pensionärer m.fl ISSN 2005:3 Bostadstillägg till pensionärer m.fl. 1995 2004 ISSN 1652-9863 Statistikinformation försäkringsstatistik Bostadstillägg till pensionärer m.fl. 1995 2004 Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan

Läs mer

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Allmänt Riktlinjer för avgifter i vård och omsorg Melleruds kommun fr.o.m. Avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt boende regleras i 8 kap socialtjänstlagen

Läs mer

I denna kommenterade statistik beskriver vi individernas allmänna pensioner och pensionsrelaterade bidrag brutto. Vi beaktar inte skatten på

I denna kommenterade statistik beskriver vi individernas allmänna pensioner och pensionsrelaterade bidrag brutto. Vi beaktar inte skatten på I denna kommenterade statistik beskriver vi individernas allmänna pensioner och pensionsrelaterade bidrag brutto. Vi beaktar inte skatten på pensionen. Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd beräknas

Läs mer

S2013/9137/SF. Socialdepartementet. Regelförenklingar inom pensionsförmåner

S2013/9137/SF. Socialdepartementet. Regelförenklingar inom pensionsförmåner S2013/9137/SF Socialdepartementet Regelförenklingar inom pensionsförmåner 1 Förord Denna promemoria har tagits fram av en arbetsgrupp som har inrättats inom Socialdepartementet. Arbetsgruppen har tillsatts

Läs mer

Boverket. Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006

Boverket. Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006 Boverket Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006 Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006 Boverket december 2006 Titel: Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006

Läs mer

Skattefridagen 18 juli 2016 Tre dagar senare än i fjol

Skattefridagen 18 juli 2016 Tre dagar senare än i fjol Skattefridagen 18 juli 2016 Tre dagar senare än i fjol Skattefridagen 18 juli 2016 Skattefridagen är den dag på året då den genom snittliga inkomsttagaren tjänat ihop tillräckligt för att kunna betala

Läs mer

Lagrådsremiss. Sänkt skatt för pensionärer. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Sänkt skatt för pensionärer. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Sänkt skatt för pensionärer Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 18 september 2008 Anders Borg Fredrik Löfstedt (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Avgifter för Hemtjänst 2011

Avgifter för Hemtjänst 2011 Avgifter för Hemtjänst 2011 Vad baseras avgiften på? Hemtjänstinsatserna i Härnösand: hemtjänst insatser i form av: - matdistribution - trygghetslarm Dessa insatser har en avgift enligt en särskild taxa,

Läs mer

SANNINGEN OM MILJONÄRERNA DIN GUIDE TILL DEN NYA SYMBOLPOLITIKEN. Det blir knappast miljonärerna som betalar skattehöjningarna.

SANNINGEN OM MILJONÄRERNA DIN GUIDE TILL DEN NYA SYMBOLPOLITIKEN. Det blir knappast miljonärerna som betalar skattehöjningarna. SANNINGEN OM MILJONÄRERNA DIN GUIDE TILL DEN NYA SYMBOLPOLITIKEN Det blir knappast miljonärerna som betalar skattehöjningarna. SAMMANFATTNING Särskilt Socialdemokraterna har sedan hösten 29 drivit kampanj

Läs mer

Hantering av ränteavdraget

Hantering av ränteavdraget ES/PR Peter Nilsson PM till Nämnden för KPI 2014-10-16 1(10) Hantering av ränteavdraget För diskussion Syftet med denna PM är att utgöra underlag för en diskussion om, och i så fall hur, avdragsrätten

Läs mer

Resultat indikatorer för den ekonomiska familje politiken

Resultat indikatorer för den ekonomiska familje politiken Social Insurance Report Resultat indikatorer för den ekonomiska familje politiken ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan Analys och prognos Mats Johansson 08-58 00 15 42 Jan Almqvist

Läs mer

Hushållen får ytterligare ett år med bättre ekonomi

Hushållen får ytterligare ett år med bättre ekonomi Aktuell analys 19 februari 2016 Hushållen får ytterligare ett år med bättre ekonomi Arbetslösa, pensionärer och löntagarhushåll får alla det bättre 2016 jämfört med förra året. Efter höjningen av arbetslöshetsersättningen

Läs mer

2013-11-05 Dnr 2013:1530

2013-11-05 Dnr 2013:1530 2013-11-05 Dnr 2013:1530 Rapport från utredningstjänsten TYPFALL BARNFAMILJ En barnfamilj som bor i Gävle med 2 barn, och där hon tjänar 35 000 i månaden och han tjänar 24 500, på vilket sätt skulle deras

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt (credit) Hjälpblankett för privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt (credit) Hjälpblankett för privatpersoner Avräkning av utländsk skatt (credit) Hjälpblankett för privatpersoner Innan inkomst och skattebeloppen förs in på sidorna 15 ska eventuell progressionshöjning och alternativ exempt ha beaktats (SKV 2702)

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:42

Regeringens proposition 2009/10:42 Regeringens proposition 2009/10:42 Ett ytterligare förstärkt jobbskatteavdrag Prop. 2009/10:42 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 oktober 2009 Fredrik Reinfeldt Sten

Läs mer

12 Skattetabeller. 12.2 Allmänna skattetabeller

12 Skattetabeller. 12.2 Allmänna skattetabeller Skattetabeller, Avsnitt 12 1 12 Skattetabeller 12.1 Inledning Regler om skattetabeller finns i 12 kap. SFL. I det kapitlet finns bestämmelser om allmänna skattetabeller (12 kap. 2 och 3 SFL), se avsnitt

Läs mer

Fickekonomen 2006. Institutet för Privatekonomi Mars 2006 1

Fickekonomen 2006. Institutet för Privatekonomi Mars 2006 1 Fickekonomen 2006 I årets upplaga av Fickekonomen framkommer att det är barnfamiljer, där båda föräldrarna har arbete och barnen barnbidrag, som är de största vinnarna 2006. Höjda löner och sänkt skatt

Läs mer

RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag

RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag 1 Tusentals jobb hotas om RUT avskaffas RUT-avdraget, det vill säga rätten att dra av halva kostnaden för hushållsnära

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport Svensk finanspolitik 2013 Finanspolitiska rådets rapport Rådets uppgift Rådets uppgift är att följa upp och bedöma måluppfyllelsen i finanspolitiken och i den ekonomiska politik som regeringen föreslår

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt (credit) Hjälpblankett för privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt (credit) Hjälpblankett för privatpersoner Avräkning av utländsk skatt (credit) Hjälpblankett för privatpersoner Innan inkomst och skattebeloppen förs in på sidorna 15 ska eventuell progressionshöjning och alternativ exempt ha beaktats (SKV 2702)

Läs mer