FÖRDELNINGSANALYS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRDELNINGSANALYS 2010-2011"

Transkript

1 UTREDNINGSTJÄNSTEN Tommy Lowén Tfn: PM Dnr 2010:0752 FÖRDELNINGSANALYS En analys av fördelningseffekterna av de förslag som enligt Socialdemokraterna kommer att presensteras i deras motion för inkomståret 2011 jämfört mot dagens (2010 års) regler. Promemoria inleds med en redovisning av de förslag som analyseras och en presentation av hur analysen är uppbyggd. Därefter redovisas själva analysen av fördelningseffekterna. Detta görs i två delar. Först analyseras samtliga förslag till regelförändringar som påverkar individernas inkomster efter skatt (nettoinkomst) fördelat på bl.a. olika inkomstgrupper Därefter analyseras vissa hushållsanknutna förslag för enskilda individer, s.k. individuell disponibel inkomst. Analysen utgår från 2011 års ekonomi. Sammanfattningsvis har de förslag som analyseras i denna promemoria en utjämnande effekt mellan individernas inkomster efter skatt och bidrag. Förslagen påverkar i högre grad den äldre befolkningen och de lägre inkomstgrupperna som får en ökad inkomst efter skatt och bidrag. Upplägg av analysen Fördelningsanalysen utgår från 2011 års ekonomi men med 2010 års regler. Analysen avser sedan den direkta effekten av att införa de regelförändringar som enligt Socialdemokraterna kommer att ingå i deras motion med anledning av 2010 års ekonomiska vårproposition. Analysen visar den finansiella effekten av regeländringarna i 2011 års ekonomiska miljö och inte i jämförelse med de förslag som regeringen har lagt fram för Notera att det är regelförändringarnas direkta effekt som studeras, vilket innebär bl.a. att vi bortser från eventuella beteendeeffekter som kan uppstå till följd av regeländringarna. Analysen är utförd med den s.k. FASIT-modellen. Modellen nyttjar undersökning om hushållens ekonomi från år 2008 framräknad till år 2011 med avseende på befolkning, ekonomi (Konjunkturinstitutets prognos från mars 2010 avseende 2011, med de korrigeringar av priser, skiktgränser, basbelopp etc. som anges i 2010 års ekonomiska vårproposition) och gällande (2010 års) regelverk. Undersökningen är det s.k. HEK-urvalet som omfattar totalt ca individer och innehåller bl.a. taxeringsuppgifter och vissa hushållsanknutna variabler. Ett positivt tecken innebär att nettoinkomsten ökar av de analyserade förslagen medan det motsatta gäller vid ett negativt tecken.

2 En del av regelförändringarna är knutna till hushållet. Förändringen om sänkt fastighetsskatt för hyreshus påverkar boendekostnaden, en variabel som är knuten till hushållet. Det gäller även förslaget om en förändring i bostadsbidraget, bostadstillägget till pensionärer m.fl. samt höjd koldioxidskatt. Fördelningseffekten av de hushållsanknutna regelförändringarna utgår ifrån individuella disponibla inkomster efter betalda kommunala avgifter. Individuell disponibel inkomst är definierad som individernas nettoinkomst (d.v.s. deras bruttoinkomst reducerad för slutliga skatten exkl. kyrko- och begravningsavgiften) med tillägg för de hushållsanknutna bidragen (bostadstillägg etc.) där de vuxna individerna delar på de hushållsanknutna bidragen samt avgifter för hemtjänst m.m. Dessa individuella disponibla inkomster redovisas sist i analysen. Förslaget om en sänkt kommunal fastighetsavgift antas fullt ut vältras över på boendekostnaden. Den sänkta kommunala fastighetsavgiften för hyreshus har schabloniserats ut på de boende i hyreshusen med vägledning av boendeytan och länets andel av den totala fastighetsavgiften. De hushållsanknutna förändringarna beräknas i absoluta belopp att uppgå till totalt drygt 2 mdkr som ska sättas i relation till den totala omslutningen på drygt 30 miljarder kronor. De hushållsanknutna regelförändringarna visar sig ha en marginell inverkan på inkomstfördelningen. Statistiken som tas fram bygger på ett framskrivet urval varför en osäkerhet ligger i uppgifterna. Noteras ska att de lägre och i viss mån de högre decilgrupperna ska tolkas med extra försiktighet då dessa grupper i sig är mer heterogena (sammansättningen av individer) än övriga. Förslag som ingår i analysen: 1) Acceptans av regeringens förslag till höjt grundavdrag för de äldre samt en ytterligare höjning, jfr figur 1. Förslaget är att för taxerade förvärvsinkomster mellan kr och trappas avdraget upp till som mest kronor. För inkomster mellan kr och kr är avdraget kronor. För inkomster mellan och kr reduceras avdraget med 114,1 kronor per kronor i ökad taxerad förvärvsinkomst. För inkomster över kronor föreslås att grundavdraget är kronor. 2

3 Figur 1: Grundavdraget för äldre samt analyserat höjt grundavdrag och grundavdraget för yngre Grundavdrag, äldre (S -förslag 2011) Grundavdrag, äldre (2011) Grundavdrag, äldre (2010) Grundavdrag, äldre (2009) Grundavdrag (yngre) Taxerad förvärvsinkomst Riksdagens utredningstjänst Förslaget beräknas öka de äldres inkomster efter skatt med omkring 7,5 mdkr. Regeringens förslag till höjning beräknas ge ett skattebortfall för offentlig sektor om ca 5 mdkr och S förslag bidrar till ett ytterligare bortfall på ca 2,5 mdkr. Det är således fördelningseffekten på 7,5 mdkr som ingår i denna analys. 2) Accepterande av regeringens förslag i 2010 års ekonomiska vårproposition till höjt flerbarnstillägg. Förslaget beräknas öka barnfamiljernas disponibla inkomster med drygt 700 mnkr. Detta förslag analyseras i avsnittet om individuella disponibla inkomster där hushållets ökade barnbidrag har fördelats jämnt mellan de vuxna i hushållet. 3) Koldioxidskatten höjs med 10 öre per kg koldioxid. Förslaget beräknas minska hushållens köpkraft (disponibla inkomst reducerad för bensin, diesel och utgifter för villaolja) med ca 1,2 mdkr. Detta förslag analyseras separat och ser till individernas individuella disponibla inkomster efter betald koldioxidskatt där hushållets skatt har fördelats jämnt mellan de vuxna i hushållet. 4) Reseavdraget höjs med 75 öre. Förslaget beräknas öka hushållens inkomster efter skatt med drygt 200 mnkr. 5) Införande av en skattreduktion för a-kassan så att medlemmarnas utgift för avgiften till a-kassan efter reduktion är högst 80 kronor per månad (960 kr per år). Reduktionen beräknas öka hushållens nettoinkomster med drygt fem miljarder kronor. 6) De yngres skattereduktion för arbetsinkomster, det s.k. jobbskatteavdraget, skalas ned med faktorn 0,917 för att därefter successivt trappas av med 2,5 procent av arbetsinkomsten som överstiger

4 kr/månad. I figuren nedan illustreras dagens underlag till skattereduktion och förslag till underlag för reduktion. Tekniskt sett har underlaget, jfr figuren nedan, skalats ned med 7,5 procent (vilket motsvarar ca 2,5 % av jobbskatteavdraget). Figur 2: Underlaget för skattereduktion enligt dagens regler och enligt förslag D agens sk at t ereduk t ion Föreslagen skattereduktion Om underlaget reduceras med grundavdraget och därefter multipliceras med den egna kommunalskattesatsen så fås skattereduktionen för arbetsinkomsten 1. Förslaget beräknas minska hushållens nettoinkomster med ca 9,3 miljarder kronor. 7) Höjt grundavdrag med kronor för de som vid ingången av året inte har fyllt 65 år. Samtidigt sänks skiktgränserna för de yngre med motsvarande belopp för att inte påverka den statliga inkomstskatten. Förslaget beräknas öka hushållens inkomst efter skatt med ca en miljard kronor. Noteras ska att för dem med arbetsinkomster under inkomståret kommer höjningen av grundavdraget att eroderas av en minskad skattereduktion för arbetsinkomster, det s.k. jobbskatteavdraget (jfr fotnot 1). För dessa blir det mer en omfördelning mellan stat och kommunerna där kommunernas inkomster minskar medan statens inkomster ökar (genom lägre s.k. jobbskatteavdrag) 8) Införande av en fastighetsskatt för småhus om 1 procent av taxeringsvärdet som överstiger 4,5 miljoner kronor. Begränsningsregeln utvidgas och gäller alla och inte enbart pensionärer och dem med sjuk- eller aktivitetsersättning. Räntan på uppskov av reavinstskatt slopas för uppskov upp till kronor. Reavinstskatten vid försåld bostad höjs från 22 till 23 procent. Den kommunala fastighetsavgiften på hyresfastigheter begränsas till högst 0,22 procent av taxeringsvärdet. 1 Skattereduktionen = (Underlaget - Grundavdraget) Kommunalskattesatsen 4

5 Sammantaget beräknas dessa förslag marginellt öka hushållens disponibla inkomster. Förslaget om sänkt kommunalavgift för hyreshus analyseras separat och ser till hushållens individuella disponibla inkomster efter betald boende. 9) Underhållsstöd till ensamstående föräldrar höjs med 100 kronor per månad och barn. Förslaget beräknas öka statens stöd till föräldrarna med ca 250 mnkr. Förslagen om höjt stöd analyseras separat och ser till hushållens individuella disponibla inkomster. 10) Taket i a-kassan och aktivitetsstöd höjs till 930 kronor de första 100 dagarna och till 780 kronor de därpå följande dagarna. Ersättningsnivån är under hela perioden 80 procent. Hushållens disponibla inkomster beräknas öka med omkring 4 mdkr. 11) Höjt tak i sjukpenningen till 8 prisbasbelopp och 80 procents ersättningsnivå under hela sjukperioden. Höjt tak i tillfälliga föräldrapenningen och havandeskapspenning till 8 prisbabelopp. Den finansiella effekten för hushållen beräknas till ca 600 mnkr i ökat finansiellt sparande. 12) Höjt bostadstillägg för pensionärer m.fl. (BTP) Höjningen består av att ersättningsnivån ändras från 93 till 94,4 procent av den bidragsgrundande boendekostnaden. Det särskilda bidraget samt umgängesbidraget inom bostadsbidragssystemet höjs för ensamstående med 100 kr per barn och månad. Statens utgifter för BTP beräknas öka med omkring 250 miljoner kronor och utgifterna för bostadsbidragen beräknas öka med omkring 200 mnkr. Förslagen om höjt BTP och bostadsbidrag analyseras separat och ser till hushållens individuella disponibla inkomster. Utelämnat förslag Av analystekniska svårigheter är förslaget om höjd alkohol- och tobaksskatt med 12,5 procent utelämnad. Det ökade finansiella sparandet för staten av dessa uppskattas till omkring två miljarder kr. Dessa två mdkr kan jämföras med förslagen ovan, som har en total omslutning 2 på drygt 30 miljarder kronor. Den totala finansiella effekten för offentlig sektor I tabell 1 redovisas den finansiella effekten för den offentliga sektorn av samtliga analyserade skatte- och utgiftsförändringar inkomståret 2011 i förhållande till de regler som gäller för Den direkta finansiella effekten av de införda regelförändringarna beräknas motsvara en försvagning av de offentliga finanserna med ca 9,4 miljarder kronor Vilket är summan av absoluta beloppen från alla förslag. Om vi har två förslag, där det ena ger 100 och det andra +100 så är omslutningen

6 För hushållen innebär det en förstärkning av den disponibla inkomsten med motsvarande belopp. 6

7 Tabell 1: Den finansiella effekten för offentlig sektor av analyserade regelförändringar, 2010, miljarder kronor Staten 3,4 Kommunerna -13,9 Ålderspensionssystemet 1,1 Totalt offentlig sektor -9,4 Anm: Ingen justering för att vissa regler kan komma att påverka statsbidragssystemet. Enbart den del av koldioxidskatten som berör hushållen är medtagen i tabellen. Regelförändringarnas direkta effekt på individernas nettoinkomster Delar av förslag 1 och hela förslag 2 ingår i 2010 års ekonomiska vårproposition. Analysen, jämförelsen, ska därmed ses som hur inkomstfördelningen i 2011 års ekonomi påverkas mellan 2010 års regler och de regelförändringar som analyseras i denna promemoria. I tabell 2 nedan redovisas fördelningseffekten uppdelad på individernas bruttoinkomster. Med bruttoinkomst avses inkomst av tjänst före avdrag, inkomst av näringsverksamhet samt kapitalinkomster. Bruttoinkomsterna är sorterade i stigande ordning och sedan grupperade i 10 lika stora inkomstgrupper. Decil 1 omfattar de 10 procent lägsta bruttoinkomsterna medan decil 10 omfattar de 10 procent högsta bruttoinkomsterna. Varje inkomstgrupp innehåller lika många individer. Noterbart är att indelningen endast omfattar personer över 18 år med en bruttoinkomst som är större än noll. Detta innebär t.ex. att studerande, som endast har studiemedel, inte kommer med i analysen. Den fördelningseffekt som redovisas i tabell 2 avser förändringen i individernas nettoinkomster till följd av de analyserade förslagen ovan. Ett positivt tecken innebär att nettoinkomsten ökar medan det motsatta gäller vid ett negativt tecken. Nettoinkomsten definieras som individens bruttoinkomst reducerad med slutlig skatt. Tabell 2b redovisar motsvarande för kvinnor och tabell 2c för män. 7

8 Tabell 2: Förändrad nettoinkomst per decil av analyserade regelförändringar, Decil förändring av nettoinkomst en, kronor förändrin g av nettoinkomsten i procent % av antal personer över 18 år och med inkomst> ,4 3,5 10, ,7 18,4 10, ,3 30,1 10, ,9 32,3 10, ,7 23,0 10, ,6 10,2 10, ,3 5,2 10, ,2 4,0 10, ,1 2,0 10, ,8-28,8 10,0 Totalt ,6 100,0 100,0 Tabell 2b: Förändrad nettoinkomst per decil av analyserade regelförändringar, 2011, Kvinnor. Decil Andel av den totala förändringen av nettoinkomsterna förändring av nettoinkomst en, kronor förändrin g av nettoinkomsten i procent Andel av den totala förändringen av nettoinkomsterna % av antal personer över 18 år och med inkomst> ,5 2,6 5, ,8 13,8 7, ,1 18,8 6, ,4 15,5 5, ,2 8,8 5, ,4 3,5 5, ,0 0,3 4, ,1-0,6 4, ,1-1,1 3, ,8-6,2 2,4 Totalt ,8 55,4 50,7 8

9 Tabell 2c: Förändrad nettoinkomst per decil av analyserade regelförändringar, 2011, Män. Decil förändring av nettoinkomst en, kronor förändrin g av nettoinkomsten i procent Andel av den totala förändringen av nettoinkomsterna % av antal personer över 18 år och med inkomst> ,1 0,9 4, ,4 4,6 3, ,5 11,2 3, ,4 16,9 4, ,4 14,2 4, ,9 6,7 4, ,5 4,9 5, ,4 4,7 5, ,2 3,1 6, ,8-22,6 7,6 Totalt ,5 44,6 49,3 I figur 1 nedan redovisas den procentuella förändringen av nettoinkomsten per decilgrupp. Observera dock att kvinnorna är mer representerade i de lägre decilgrupperna (decil 1-6) och männen i de övre grupperna (7-10). Figur 1: Den procentuella förändringen av nettoinkomsten per inkomstgrupp av analyserade regelförändringar, ,0 Kvinnor Män 4,0 2,0 0, ,0 Källa: Riksdagens utredningstjänst I tabell 3 framgår fördelningseffekten av förslagen för olika åldersgrupper. 9

10 Tabell 3: Förändrad nettoinkomst av förslag, fördelat på ålder, år förändring av nettoinkomsten, kronor Åldersgrupp förändring av nettoinkomsten i procent Procentuell förändring av de totala nettoinkomsterna % av antal personer över 18 år och med inkomst> år 500 0,3 6,8 18, år 300 0,1 6,4 24, år 200 0,1 4,7 33, ,5 60,1 17,6 80 år eller äldre ,3 22,0 6,6 Totalt ,6 100,0 100,0 I figur 2 visas den procentuella förändringen av nettoinkomsten per åldersgrupp. Av tabellen ovan och figuren framgår att förslagen ökar de äldres (65 år eller äldre) genomsnittliga nettoinkomster relativt mer än de yngres (under 65 år) åldersgrupperna. Figur 2: Den procentuella förändringen av nettoinkomsten per åldersgrupp 6,0 4,0 2,0 0, år år år år 80 år eller äldre -2,0 Källa: Utredningstjänsten Hushållsanknutna förslag och dess effekt för individerna I tabell 3 redovisas effekterna av bl.a. förändringarna av bostadstillägget, bostadsbidraget och skatten på hyreshus separat. Under hushållsanknutna bidrag redovisas även höjt underhållsstöd och koldioxidskatt. Att dessa regelförändringar behandlas separat beror på att de, till skillnad från övriga förändringar i individanalysen, är knutna till hushållet. Bostadstillägg till pensionärer m.fl. bestäms bl.a. av hushållets inkomster. Individuell disponibel inkomst är definierad som individernas nettoinkomst (d.v.s. deras bruttoinkomst reducerad för slutlig skatt exkl. kyrko- och begravningsavgift) med tillägg för de hushållsanknutna bidragen (barnbidrag, bostadsbidrag, bostadstillägg etc.) men med avdrag för boendekostnaden och avgifter (hemtjänst) där de vuxna individerna delar de hushållsanknutna bidragen och boendekostnaden. 10

11 Decilgrupp Förändrad genomsnittlig nettoinkomst, förslag (a) Tabell 3: Förändrad genomsnittlig individuell disponibel inkomst efter betald boendekostnad per decil av bl.a. sänkt skatt på hyreshus och höjt bostadstillägg, 2011, kronor Förändrade genomsnittliga transfereringar, (b) Förändrad genomsnittlig boendekostnad, (c) Förändrade genomsnittliga avgifter, (d) Förändrad genomsnittlig Disponibel inkomst efter betalt boende och avgifter (e = a+b-c-d) Förändrad genomsnittlig koldioxidskatt (CO2) (f) Förändrad genomsnittlig disponibel inkomst efter betalt boende, avgifter och CO2 skatt (e-f) Totalt Anm: Totalsumman överensstämmer inte med summan av delarna p.g.a. avrundningar Boendekostnaden (c) minskar (vilket redovisas med tecken i tabell) av att den kommunala avgiften för hyreshus begränsas vilket ökar individernas disponibla inkomster. På motsvarande sätt ökar koldioxidskatten (redovisas med + tecken i tabellen) vilket minskar de individuella disponibla inkomsterna. Om effekterna av de hushållsanknutna förslagen fogas till resultaten i tabell 2 påverkas inkomstfördelningen marginellt, jfr figur 3 nedan. Figur 3: Den genomsnittliga förändringen av nettoinkomst och individuell disponibel inkomst per decilgrupp Nettoinkomst Indivuduell disponibel inkomst efterr boende mm Indivuduell disponibel inkomst efterr boende och CO2 skatt mm 11

Livet är orättvist Ska politiken göra det värre?

Livet är orättvist Ska politiken göra det värre? Livet är orättvist Ska politiken göra det värre? En studie av effekterna av moderaternas ekonomiska politik av LO-ekonomerna Åsa-Pia Järliden Bergström, Albin Kainelainen och Anna-Kirsti Löfgren SUMMERING...

Läs mer

Analys av rörelser i inkomstfördelningen vid införande av jobbskatteavdraget

Analys av rörelser i inkomstfördelningen vid införande av jobbskatteavdraget Rapport till Finanspolitiska rådet 2014/3 Analys av rörelser i inkomstfördelningen vid införande av jobbskatteavdraget Konjunkturinstitutet Elin Ryner 2 Finanspolitiska rådet är en myndighet som har till

Läs mer

Sven Wimnell 060111+tillägg 060130: Om LO-rapporten Vad vill egentligen moderaterna? Med kommentarter för partierna inför valet 2006.

Sven Wimnell 060111+tillägg 060130: Om LO-rapporten Vad vill egentligen moderaterna? Med kommentarter för partierna inför valet 2006. Sven Wimnell 060111+tillägg 060130: Om LO-rapporten Vad vill egentligen moderaterna? Med kommentarter för partierna inför valet 2006. (http://web.telia.com/~u86119282/omr36-39j.pdf) Innehåll: Sid 2 Inledning

Läs mer

Sjuk Även sjukpenningen sänks med 2 kronor till följd av lägre prisbasbelopp. Högsta ersättning 2014 blir 708 kronor per kalenderdag.

Sjuk Även sjukpenningen sänks med 2 kronor till följd av lägre prisbasbelopp. Högsta ersättning 2014 blir 708 kronor per kalenderdag. Nyheter 2014 Löntagare Det femte jobbskatteavdraget ger några hundralappar (150-340 kronor, beroende på inkomst) mer i plånboken varje månad. Från årsskiftet höjs även brytpunkten för statlig inkomstskatt,

Läs mer

Pressmeddelande 9 april 2014

Pressmeddelande 9 april 2014 Pressmeddelande 9 april 2014 Plus för löntagare men även pensionärer med Alliansregering Vårpropositionen innehöll inte så många oväntade plånboksfrågor den här gången. Men sedan Alliansregeringen tillträdde

Läs mer

MEST ÅT DE RIKA Fördelningsstudie av Alliansregeringen politik 2006-2014

MEST ÅT DE RIKA Fördelningsstudie av Alliansregeringen politik 2006-2014 12 MEST ÅT DE RIKA Fördelningsstudie av Alliansregeringen politik 2006-2014 RAPPORTFÖRFATTARE: ERIK HEGELUND OCH DANIEL SUHONEN Katalys Institut för facklig idéutveckling No: 12 MEST ÅT DE RIKA Fördelningsstudie

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19 1 (12) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

Sveket mot pensionärerna 100 000 kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll

Sveket mot pensionärerna 100 000 kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll Sveket mot pensionärerna 100 000 kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll Innehåll Sammanfattning..........................................................3 Avskaffa pensionärsskatten... 4 Jämna

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten UTVECKLING AV DISPONIBLA INKOMSTER

Rapport från utredningstjänsten UTVECKLING AV DISPONIBLA INKOMSTER 2014-06-26 Dnr 2014:984 Rapport från utredningstjänsten UTVECKLING AV DISPONIBLA INKOMSTER Hur har den disponibla inkomsten förändrats sedan 2005 för genomsnittliga representanter tillhörande dessa grupper:

Läs mer

HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR. Del 5. Hur ekonomin har utvecklats för olika hushållstyper

HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR. Del 5. Hur ekonomin har utvecklats för olika hushållstyper HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR 1971 2011 Del 5. Hur ekonomin har utvecklats för olika hushållstyper Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi September 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Hushållens ekonomi under

Läs mer

ANALYSERAR 2003:2. Ekonomisk standard för efterlevande

ANALYSERAR 2003:2. Ekonomisk standard för efterlevande ANALYSERAR 2003:2 Ekonomisk standard för efterlevande I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete I huvudsak är det frågan

Läs mer

Ekonomiska drivkrafter för arbete

Ekonomiska drivkrafter för arbete Ekonomiska drivkrafter för arbete Thomas Andrén, Jenny von Greiff och Juhana Vartiainen SPECIALSTUDIER NR 21, DECEMBER 2010 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET KONJUNKTURINSTITUTET gör analyser och prognoser

Läs mer

En rapport från skatteekonomiska enheten i Finansdepartementet. Beräkningskonventioner

En rapport från skatteekonomiska enheten i Finansdepartementet. Beräkningskonventioner En rapport från skatteekonomiska enheten i Finansdepartementet Beräkningskonventioner 2010 ISBN 978-91-977873-0-7 ISSN 1650-0741 Förord Konventionerna för redovisning och beräkning av offentligfinansiella

Läs mer

Rapport från ekonomiska avdelningen på Finansdepartementet. Arbetsutbudseffekter av reformer på inkomstskatteområdet 2007 2009

Rapport från ekonomiska avdelningen på Finansdepartementet. Arbetsutbudseffekter av reformer på inkomstskatteområdet 2007 2009 Rapport från ekonomiska avdelningen på Finansdepartementet Arbetsutbudseffekter av reformer på inkomstskatteområdet 2007 2009 ISBN 978-91-978160-0-7 Förord Ekonomiska avdelningen vid Finansdepartementet

Läs mer

Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget

Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget 15 April, 2015 Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget. Den nu presenterade ekonomiska vårpropositionen är dels

Läs mer

Innehåll. Nyckeltal 5

Innehåll. Nyckeltal 5 Våra pengar Innehåll Nyckeltal 5 Bruttonationalprodukt och försörjningsbalans 5 Inflation 8 Basbelopp 9 Sysselsättning och arbetslöshet 10 Övriga nyckeltal 12 Ränte- och valutakursantaganden 13 Statsbudgeten

Läs mer

Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd till pensionärer når förmånerna fram?

Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd till pensionärer når förmånerna fram? riksrevisionen granskar: hållbara pensioner Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd till pensionärer når förmånerna fram? rir 2013:7 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

om Stockholm Inkomster Inkomster i Stockholm 2011

om Stockholm Inkomster Inkomster i Stockholm 2011 Statistik om Stockholm Inkomster Inkomster i Stockholm 2011 FÖRORD I denna rapport redovisas inkomsttagarna och deras inkomster i Stockholms kommun 2011 efter sektor, näringsgren och kön. Vidare presenteras

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2013 2018

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2013 2018 Rapport 2013-10-25 Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2013 2018 Innehåll Sammanfattning och inledning... 3 Prognoser för inkomstindex och balanstal...

Läs mer

RiR 2009:20. Jobbskatteavdraget

RiR 2009:20. Jobbskatteavdraget RiR 2009:20 ISBN 978 91 7086 193 2 RiR 2009:20 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2009 Till regeringen Finansdepartementet Datum: 2009-11-26 Dnr: 31-2009-0005 Riksrevisionen har granskat jobbskatteavdraget.

Läs mer

om Stockholm Inkomster Inkomster i Stockholm 2010

om Stockholm Inkomster Inkomster i Stockholm 2010 Statistik om Stockholm Inkomster Inkomster i Stockholm 2010 FÖRORD I denna rapport redovisas inkomsttagarna och deras inkomster i Stockholms kommun 2010 efter sektor, näringsgren och kön, samt uppdelad

Läs mer

Spelade pappamånaden någon roll?

Spelade pappamånaden någon roll? ANALYSERAR 2002:14 Spelade pappamånaden någon roll? pappornas uttag av föräldrapenning I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete

Läs mer

Yttrande om promemorian "Ett förstärkt jobbskatteavdrag" (Fi 2007/5092)

Yttrande om promemorian Ett förstärkt jobbskatteavdrag (Fi 2007/5092) Finansdepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE 20 augusti 2007 Dnr: 6-18-07 Yttrande om promemorian "Ett förstärkt jobbskatteavdrag" (Fi 2007/5092) I promemorian "Ett förstärkt jobbskatteavdrag" beskriver

Läs mer

Inkomstfördelningen bland pensionärer

Inkomstfördelningen bland pensionärer Rapport till Finanspolitiska rådet 202/5 Inkomstfördelningen bland pensionärer Gabriella Sjögren Lindquist och Eskil Wadensjö Institutet för social forskning, Stockholms universitet De åsikter som uttrycks

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Juni 2015 ESV 2015:51

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Juni 2015 ESV 2015:51 Statens budget och de offentliga finanserna Juni 2015 ESV 2015:51 Om ESV:s prognoser Ekonomistyrningsverket (ESV) gör oberoende pro gnoser och analyser av statens budget och den offentliga sektorns finanser.

Läs mer

ANALYSERAR 2006:13. Försäkringsmässighet: skatter och avgifter i socialförsäkringens fi nansiering

ANALYSERAR 2006:13. Försäkringsmässighet: skatter och avgifter i socialförsäkringens fi nansiering ANALYSERAR 2006:13 Försäkringsmässighet: skatter och avgifter i socialförsäkringens fi nansiering Utgivare Upplysningar Försäkringsdivisionen Enheten för analys Jon Dutrieux 08-786 98 28 jon.dutrieux@forsakringskassan.se

Läs mer

Förändringar av husavdraget

Förändringar av husavdraget Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Förändringar av husavdraget Mars 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Lagförslag... 4 1.1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)...

Läs mer

Hantering av ränteavdraget

Hantering av ränteavdraget ES/PR Peter Nilsson PM till Nämnden för KPI 2014-10-16 1(10) Hantering av ränteavdraget För diskussion Syftet med denna PM är att utgöra underlag för en diskussion om, och i så fall hur, avdragsrätten

Läs mer

HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR. Del 1. Hushållens inkomster och ersättningar. Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi Maj 2011

HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR. Del 1. Hushållens inkomster och ersättningar. Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi Maj 2011 HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 4 ÅR 1971 211 Del 1. Hushållens inkomster och ersättningar Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi Maj 211 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Hushållens ekonomi under 4 år... 4 1. Inledning...

Läs mer

Arbete och försörjning UNG

Arbete och försörjning UNG Arbete och försörjning UNG ID G A 2012 Kapitel 5 Arbete och försörjning Ungas möjlighet till inträde och etablering på arbetsmarknaden är en central fråga för deras tillgång till välfärd och inflytande.

Läs mer