Så mycket mer i skatt betalar en pensionär 2016 Och de senaste tio åren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så mycket mer i skatt betalar en pensionär 2016 Och de senaste tio åren"

Transkript

1 Så mycket mer i skatt betalar en pensionär 2016 Och de senaste tio åren

2 Innehåll ernas beskattning... 3 Skatteskillnaden mellan pension och lön Skattebetalarna anser...13

3 ernas beskattning Före 2007 beskattades inkomst av pension och inkomst av förvärvsarbete lika. Denna likformighet var rimlig då pensionens olika delar bör betraktas som uppskjuten lön, det gäller särskilt tjänstepensionen. Införandet av det första jobbskatteavdraget 2007 som syftade till att göra det mer lönsamt att arbeta skapade dock en situation där likformigheten i skatteuttaget upphörde. Totalt har fem jobbskatteavdrag införts. Även skatten för pensionärer har reducerats i flera steg, genom förhöjda grundavdrag (16,5 miljarder kronor). Löntagaren har, förutom en lägre beskattning genom jobbskatteavdraget, en snabbare löneutveckling. erna har generellt en långsammare pensionsutveckling och den så kallade bromsen i pensionssystemet har slagit till 2010, 2011 och 2014 och hållit tillbaka pensionerna. Pensionerna har sålunda halkat efter under en lång tid och därför har de senaste årens skattesänkningar, genom förhöjda grundavdrag för pensionärerna, varit viktiga. Nettoinkomsten, pension efter skatt, har tappat nära en femtedel gentemot löntagarna under de senaste tio åren. I denna analys vill vi visa hur stor skatteskillnaden mellan pension och lön är vid samma inkomst år 2006 och hur den totala skillnaden växer till och med Vi förenklar och utgår ifrån en oförändrad pensionsinkomst i löpande priser under perioden. Detta för att tydligt kunna visa den rena effekten av skillnaden i beskattning. Men vi visar även hur skatteskillnaden utvecklats om pensionen följt den allmänna pensionsutvecklingen. Socialdemokraternas vallöfte att avskaffa skillnaden i skatt Socialdemokraternas vallöfte att avskaffa skatteskillnaden mellan pension- och arbetsinkomst, var tänkt att ske i tre steg från och med Det första steget skulle omfatta alla med full garantipension och sänka skatten med totalt 1,8 miljarder kronor med start Steg 2 skulle ske 2016 och omfatta pension upp till kronor i månaden och sänka skatten med 2,2 miljarder kronor. Det sista, och tredje steget, att avskaffa hela skatteskillnaden för alla pensionärer, skulle tas när regeringens ambitiösa mål om EU:s lägsta arbetslöshet 2020 nås, kosta cirka 11 miljarder ytterligare 1. Regeringen beräknar att ett avskaffande av skatteskillnaden, som ofta kallas för pensionärsskatten, totalt kostar 15 miljarder kronor att genomföra. Oviss tidsplan för ett avskaffande av skatteskillnaden Efter valet 2014 misslyckades regeringen att säkra en riksdagsmajoritet och Alliansens budget för 2015 fick majoritet. Det innebar bland annat att steg 1 senarelagts till Skatteskillnaden på lön och pension ska nästa år avskaffas helt för inkomster upp till kronor per år ( kronor i månaden) genom förstärkt grundavdrag. Grundavdraget förstärks även, men med annan beräkningsgrund 2, för pensioner upp till kronor per år ( kronor i månaden). Samtliga beräkningar sker utifrån olika inkomstlägen låg pension, genomsnittlig pension och hög pension. 1 Avskaffa-pensionarsskatten/ 2 En kraftigare upptrappning av grundavdraget till 2,72 prisbasbelopp sedan lika stort inom ett inkomstintervall för att sedan trappas av. 3

4 Pensioner över kronor per år får ingen skattelättnad alls, utan hela skatteskillnaden mellan pension och lön kvarstår. Hur det nu blir med steg 2, som enligt ursprungsplanen skulle ha genomförts 2016 har det varit relativt tyst om. Men socialförsäkringsminister Annika Strandhäll har uttryckt att regeringens plan alltjämt är att sänka den så kallade pensionärsskatten i den takt som de offentliga finanserna tillåter det. För dem med låga pensionsinkomster innebär steg 1 en skattesänkning under 2016 med som mest 260 kronor i månaden. Regeringen lyfter gärna fram att pensionärer även får höjt bostadstillägg 2016 med i genomsnitt 90 kronor i månaden. Dessa förstärkningar i plånboken, sänkt skatt för vissa grupper och höjt bostadstillägg, riskerar dock att ätas upp av såväl avgiftshöjningar inom hemtjänsten 3 som höjd kommunalskatt i många kommuner och skattehöjningar på bensin, sparande i Investeringssparkonto (ISK) och försämrat ROT-avdrag. Kommentar: Skattebetalarna är positiva till arbetslinjen som den tidigare Alliansregeringen förde och införandet av jobbskatteavdraget (som resulterade i att skatteskillnaden uppstod). Det är starkare ekonomi med högre reallöner och fler i arbete som skapar förutsättningar för en positiv utveckling av pensionerna. Men det finns starka principiella och privatekonomiska skäl för att avskaffa den extra skatt som belastar landets pensionärer. Det ska löna sig att arbeta och att ha arbetat. Skattebetalarna anser att det är principiellt fel att beskatta inkomster olika beroende på när i tid de plockas ut. Framförallt är tjänstepension uppskjuten löneutbetalning och ur likformighetsperspektiv är det viktigt med samma beskattning. Att pensionärer betalar högre skatt än de som fortfarande arbetar är sett ur ett internationellt perspektiv ovanligt. Mer brukligt är att belasta pensionen med en lägre skattesats för att på så sätt kompensera för det inkomstbortfall som oftast uppstår när den enskilde går i pension. Normalt brukar det i Sverige handla om att pensionären får cirka procent av sin lön i pension. Med åldern brukar den avta då t ex olika tjänstepensioner klingar ut. I Sverige är pensionssystemet dessutom konstruerat så att inkomstbortfallet förstärks av en sämre real utveckling. Sedan 2006 har pensionerna i reala termer (hänsyn till prisutvecklingen) legat i stort sett på en oförändrad nivå samtidigt som reallönerna har ökat med 20 procent 4. Det medför att högre skatt på pension slår ännu hårdare mot pensionärskollektivet. Regeringens skattesänkning för dem med de lägsta inkomsterna är välkommen. Särskilt för dem med enbart garantipension, då den minskar med 0,4 procent Vi anser dock att regeringen sänder fel signaler när pensionärer i vissa inkomstintervall får lägre skatt än de som jobbar. Skattesänkningarna och dess ovissa fortsättning är samtidigt ett svek mot landets övriga pensionärer. Nära hälften får endast en marginell sänkning och var tredje går helt miste om sänkningen eller till och med får högre skatt på sin pension. Med den politik som nu förs med höjda skatter på arbetsinkomster och höjda arbetsgivaravgifter för unga och äldre är vi tveksamma till om regeringen kommer lyckas med sin ambitiösa målsättning att Sverige ska nå EU:s lägsta arbetslöshet En målsättning som ett avskaffande av skatteskillnaden mellan pension och lön är villkorad till. Ett avskaffande av skatteskillnaden mellan pension och lön skulle totalt kosta cirka 15 miljarder kronor (inkl. alla steg) men stimulerar samtidigt den inhemska efterfrågan. Lägre skatt för pensionärerna skulle dessutom stärka deras ofta ansträngda privatekonomi och på så sätt bidra till att bygga upp en buffert och en egen trygghet. Och därmed även dämpa behovet av olika bidrag som bostadstillägg. 3 Avgiften för hemtjänst och särskilt boende höjs med 211 kr/månaden. 4 Skattebetalarna, erna har tappat en femtedel i köpkraft. 4

5 Skatteskillnaden mellan pension och lön Högre skatt (den så kallade pensionärsskatten) för olika pensionärshushåll Sammanboende par med genomsnittspension Sammanboende par med hög pension Sammanboende par med låg pension Ensamstående med genomsnittspension Ensamstående med hög pension Ensamstående med låg pension Sammanboende med hög och låg pension Sammanboende med hög och genomsnittspension kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor Sammanboende med låg och genomsnittspension kronor Genomsnittlig pension kronor En pensionär som är medelinkomsttagare 5 har under perioden haft en inkomst på ungefär kronor per månad (årsinkomst kronor). Om vi utgår ifrån att denna pensionsinkomst kommer från tidigare utfört arbete så kan vi räkna på effekten av skatteskillnaden, som uppstått på grund av att jobbskatteavdraget premierar de som arbetar. Därtill förenklar vi och utgår ifrån en oförändrad inkomst i löpande priser under perioden. Detta för att tydligt kunna visa den rena effekten av skillnaden i skatt mellan pension och lön. Sänkt skatt med 800 kronor, men kronor i högre skatt en med genomsnittlig pension på kronor, enligt vårt exempel, får 2016 en skattesänkning på cirka 800 kronor. en får betala en samlad skatt på cirka kronor som kan jämföras med kronor för den som arbetar med samma inkomst. en betalar därmed kronor mer i skatt Mellan 2007 och 2016 uppgår den samlade skillnaden i beskattning mellan pensionären och löntagaren till kronor. Till pensionärens nackdel. Sedan valet 2014 ökar skatteskillnaden, , för en genomsnittspensionär med drygt kronor trots sänkt skatt med 800 kronor ) Medelinkomsttagaren befinner sig i mitten av inkomstfördelningen (p50-p50) för åldersgruppen (SCB:s inkomstfördelning). Därefter ser vi till medelinkomsten i detta inkomstintervall kronor i vårt exempel överensstämmer väl med snittet för perioden med hänsyn till följsamhetsindexeringen baserat på snittinkomsten kronor för en pensionär år ) 2016 uppskattas skatteuttaget till samma nivåer som i 2015:års skattetabell (32, genomsnittlig kommunalskatt) och pensionärernas skattesänkningar beräknas utifrån regeringens budgetproposition för

6 Tabell 1. Beskattning av en pensionär jämfört med en löntagare med kronor i månaden varje år. (Löpande priser, kronor) År Löntagare betalar mer spar betalar mer * Total skatt Total skattelättnad jämfört med 2006 ( ) Källa: Egna beräkningar utifrån Skatteverkets skattetabeller för 2006 fram till och med 2015 och uppskattning att 2016 ligger kvar relativt oförändrat. Vidare utgår vi ifrån en genomsnittlig kommunalskatt på 32 procent och löpande priser. *ernas skattesänkning baseras på regeringens budgetproposition för Diagram 1. Årlig skatt vid en inkomst på kronor i månaden, för en pensionär och en löntagare skatteskillnaden. (Löpande priser, kronor) * Löntagare Sänkt skatt men löntagarna har fått en större sänkning De senaste tio åren har pensionären i detta exempel fått sänkt skatt med totalt kronor samtidigt som löntagaren fått totalt kronor. Skatteskillnaden när pensionen följer pensionsutvecklingen I beräkningarna har vi förenklat genom att räkna i löpande priser och oförändrad pensionsinkomst. Detta för att tydliggöra skillnaden för om pensionären haft samma skatt som en löntagare. Sedan 2006 har dock både pensions- och löneinkomsterna utvecklats i olika takt. I tabell 2 visar vi hur stor skatteskillnaden är om en månadspension på 6

7 Tabell 2. Beskattning av en pensionär jämfört med en löntagare med kronor i månaden 2006 och normal pensionsutveckling (Löpande priser, kronor) År Pension/lön kr månad, skatt per år Löntagare, skatt per år betalar mer, per år spar betalar mer, per år * Total skatt Källa: Egna beräkningar utifrån Skatteverkets skattetabeller för 2006 fram till och med 2015 och uppskattning att skatterna är oförändrade Beräkningarna utgår från en genomsnittlig kommunalskatt på 32 procent och löpande priser. Pensionsutvecklingen baseras på följsamhetsindex, balansindex, och prisbasbeloppet (Pensionsmyndigheten) och antagandet att 75% är inkomstpension och 25% tjänstepension. * ens skattesänkning baseras på regeringens budgetproposition för kronor följt den allmänna pensionsutvecklingen under perioden och skillnaden i skatt om pensionären beskattats som arbetstagare har pensionen ökat till drygt kronor. För denna inkomst sänks skatten med nära 100 kronor 2016 och skillnaden i skatt och pensionären betalar drygt kronor mer i skatt än den som jobbar. Totalt har pensionären de senaste tio åren betalt cirka kronor mer i skatt jämfört med om de beskattats som yrkesaktiv. Utebliven skattesänkning 2015 Regeringens vallöfte att avskaffa skillnaden i skatt mellan pension och arbetsinkomst var tänkt att ske i tre steg med start sänks nu skatten för pensionärer enligt det första steget. Hur hade pensionären i vårt exempel påverkats om steg 1 och steg 2 genomförts som planerat? För pensionären i detta exempel hade det inneburit cirka 350 kronor mer i plånboken 2015 samt nära 100 kronor mer 2016 (steg 2 hade påverkat 2016 på samma vis som det första steget nu gör). Sammantaget har pensionärens plånbok gått miste om cirka 350 kronor på grund av förseningen. Beskattning 2016 En person som fortsätter att arbeta efter 65 år med en inkomst på kronor i månaden betalar enbart kronor i skatt jämfört med kronor för den som är under 65 år och kronor för pensionären. Hög pension kronor En pensionär som är höginkomsttagare 7 har under perioden haft en inkomst på ungefär kronor per månad (årsinkomst kronor). Det är en inkomst under brytpunkten för statlig inkomstskatt ( kr/mån) kronor i högre skatt 2016 och totalt kronor sedan 2007 En pensionär med hög pension, som har inkomster från tidigare arbete, betalar kronor i skatt under Det kan jämföras med

8 Tabell 3. Beskattning av en pensionär jämfört med en löntagare med kronor i månaden varje år. (Löpande priser, kronor) År löntagare betalar mer spar betalar mer * Total skatt Total skattelättnad jämfört med 2006 ( ) Källa: Egna beräkningar utifrån Skatteverkets skattetabeller för 2006 fram till och med 2015 och uppskattning för 2016 (*) att skatten ligger kvar på 2015 års nivå. Vi utgår från en kommunalskatt på 32 procent och löpande priser. * Denna grupp omfattas inte av regeringens skattesänkningar för pensionärer. Diagram 2. Årlig skatt vid en inkomst på kronor i månaden, för en pensionär och en löntagare skatteskillnaden. (Löpande priser, kronor) * Löntagare kronor för en yrkesaktiv med samma inkomst. en betalar därmed cirka kronor mer i skatt under Mellan 2007 och 2016 uppgår den samlade skillnaden i beskattning mellan pensionären och löntagaren till kronor. Således har pensionären betalat betydligt mer i skatt än den som arbetat till samma inkomst. Sedan valet 2014 är skatteskillnaden, för en pensionär med hög pension, i stort sett lika stor 2016 som då ( kronor). Men sedan ) Med höginkomsttagare avser vi de personer över 65 år vars inkomster uppskattas vara högre än cirka 90 procent och lägre än 10 procent av sin åldersgrupp. Därefter ser vi till medelinkomsten i inkomstintervallet närmast percentil 90. SCB:s inkomstfördelning. 8

9 Tabell 4. Beskattning av en pensionär jämfört med en löntagare med kronor i månaden 2006 och normal pensionsutveckling (Löpande priser, kronor) År Pension/lön kr månad, skatt per år Löntagare, skatt per år betalar mer, per år spar betalar mer, per år * Total skatt Källa: Egna beräkningar utifrån Skatteverkets skattetabeller för 2006 fram till och med 2015 och uppskattning för 2016 (*) att skatten ligger kvar på 2015 års nivå pensioner i detta inkomstläge omfattas inte av regeringens skattesänkningar. Antaget en kommunalskatt på 32 procent och löpande priser. Pensionsutvecklingen baseras på följsamhetsindex, balansindex, och prisbasbeloppet (Pensionsmyndigheten) och antagandet att 50% är inkomstpension och 50% tjänstepension fortsätter den totala skillnaden att växa med cirka kronor. Sänkt skatt men löntagarna har fått dubbelt så stor sänkning De senaste tio åren har denna pensionär fått en sänkt skatt med totalt kronor under perioden samtidigt som en löntagare fått nära det dubbla, totalt kronor. Skatteskillnaden när pensionen följer pensionsutvecklingen I tabell 4 visar vi hur stor skatteskillnaden är gentemot en som arbetar om en månadspension på kronor följt den allmänna pensionsutvecklingen under perioden. Då har pensionen ökat till cirka kronor och skillnaden i skatt jämfört med en löntagare med samma inkomst uppgår till kronor 2016 och totalt har pensionären betalt cirka kronor mer i skatt under perioden än om de betalt samma skatt som en yrkesaktiv. Utebliven skattesänkning 2015 Regeringens vallöfte att avskaffa skillnaden i skatt mellan pension och arbetsinkomst var tänkt att ske i tre steg med start sänks nu skatten för pensionärer enligt det första steget. Hur hade pensionären i vårt exempel påverkats om steg 1 och steg 2 genomförts som planerat? Oförändrat utfall i plånboken. erna med pension över kronor påverkas inte av regeringens skattesänkningar för pensionärer i de två första stegen. Beskattning 2016 En person som fortsätter att arbeta efter 65 år med en inkomst på kronor i månaden betalar kronor i skatt jämfört med kronor för den som är under 65 år och kronor för pensionären. 9

10 Tabell 5. Beskattning av en pensionär jämfört med en löntagare med kronor i månaden varje år. (Löpande priser, kronor) År löntagare betalar mer spar betalar mer * Total skatt Total skattelättnad jämfört med 2006 ( ) Källa: Egna beräkningar utifrån Skatteverkets skattetabeller för 2006 fram till och med 2015 och uppskattning att 2016 ligger kvar relativt oförändrat. Vidare utgår vi ifrån en genomsnittlig kommunalskatt på 32 procent och löpande priser. *ernas skattesänkning baseras på regeringens budgetproposition för Diagram 2. Årlig skatt vid en inkomst på kronor i månaden, för en pensionär och en löntagare skatteskillnaden. (Löpande priser, kronor) * Löntagare Låg pension kronor En pensionär som är låginkomsttagare 8 har under perioden haft en inkomst på ungefär kronor per månad (årsinkomst kronor). 8) Med låginkomsttagare avser vi de personer över 65 år vars inkomster uppskattas vara högre än cirka 10 procent och lägre än 90 procent av sin åldersgrupp. Därefter ser vi till medelinkomsten i inkomstintervallet närmast percentil 10 (SCB:s inkomstfördelning). Vårt ex utgår från 85% inkomstpension och 15% tjänstepension. Många med låg pension har enbart garantipension. Full garantipension, statligt finansierat grundskydd inom den allmänna pensionen, 2015 för en ogift uppgår till kronor i månaden och till kronor för en gift person. Det finns ett gediget regelverk kring storleken på garantipensionen och hur man är berättigad till den. 10

11 Tabell 6. Beskattning av en pensionär jämfört med en löntagare med kronor i månaden 2006 och normal pensionsutveckling (Löpande priser, kronor) År Pension/lön kr månad, skatt per år Löntagare, skatt per år betalar mer, per år spar betalar mer, per år * Total skatt Källa: Egna beräkningar utifrån Skatteverkets skattetabeller för 2006 fram till och med 2015 och uppskattning för 2016 att skatten ligger kvar på 2015 års nivå. Antaget en kommunalskatt på 32 procent och löpande priser. Pensionsutvecklingen baseras på följsamhetsindex, balansindex, och prisbasbeloppet (Pensionsmyndigheten) och antagandet att 85% är inkomstpension och 15% tjänstepension. * ens skattesänkning baseras på regeringens budgetproposition för kronor lägre skatt än den som jobbar 2016 och nära kronor mer sedan 2007 En pensionär med låg pension, som har inkomster från tidigare arbete, får 2016 en betydande skattesänkning då skillnaden i beskattning för dem med en månadspension upp till kronor försvinner. Totalt får pensionären i vårt exempel en sänkt skatt med nära kronor jämfört med Det innebär till och med att skatten blir nära 700 kronor lägre än för den som jobbar, cirka kronor jämfört med kronor. Mellan 2007 och 2016 uppgår den totala skillnaden i beskattning mellan pensionären och löntagaren till nära kronor, till pensionärens nackdel. Sedan valet 2014 får en pensionär med låg pension se sin så kallade pensionärskatt försvinna 2016 och får till och med nära 700 kronor lägre skatt än den som arbetar med samma inkomst. Men sammantaget ökar den totala skillnaden med kronor sedan Sänkt skatt men löntagarna har fått en större sänkning De senaste tio åren har denna pensionär fått en sänkt skatt med totalt kronor samtidigt som en löntagare fått totalt kronor. Skatteskillnaden när pensionen följer pensionsutvecklingen I tabell 6 visar vi hur stor skillnaden är om en månadspension på kronor följt den allmänna pensionsutvecklingen under perioden. Då har pensionen ökat till cirka kronor 2016 och skatten sänks med kronor och ger 220 kronor lägre skatt än för den som arbetar med samma inkomst. Totalt under perioden har pensionären betalt cirka kronor mer i skatt under perioden än om de betalt samma skatt som en yrkesaktiv. Hade pensionären i vårt exempel med låg pensionsinkomst i stället haft full garantipension hade pensionsinkomsten i löpande priser minskat med 0,4 procent visar på betydelsen av skattesänkningen för dem med lägst pensioner. Dock sänder det fel signaler när pension inom vissa inkomstintervall beskattas lägre än arbetare. 11

12 Utebliven skattesänkning 2015 Regeringens vallöfte att avskaffa skillnaden i skatt mellan pension och arbetsinkomst var tänkt att ske i tre steg med start sänks nu skatten för pensionärer enligt det första steget. Hur hade pensionären i vårt exempel påverkats om steg 1 och steg 2 genomförts som planerat? Då hade hela skatteskillnaden gentemot löntagaren med samma inkomst försvunnit 2015 och Totalt hade skatten för denna pensionär sänkts med nära kronor en hade dessutom fått betala totalt cirka 650 kronor lägre skatt än en yrkesaktiv med samma inkomst. Totalt har denna pensionär gått miste om cirka kronor på grund av förseningen. Beskattning 2016 En person som väljer att fortsätta arbeta efter 65 år med en inkomst på kronor i månaden betalar enbart 790 kronor i skatt jämfört med kronor för den som är under 65 år och kronor för pensionären. Tabell 7. Jämförelse av skatteskillnaden 2016 jämfört med Pension betalar mer i skatt kr/mån betalar mer i skatt kr/år Skillnad jämfört med 2015, år Genomsnittlig pension Sänkt skatt 800 kr Sänkt skatt 96 kr Hög pension Oförändrad Oförändrad Låg pension Sänkt skatt kr Sänkt skatt kr Kursiverad pension visar pensionen 2016 när den följt den allmänna pensionsutvecklingen. 12

13 Skattebetalarna anser Skattebetalarna anser att den så kallade pensionärsskatten den högre skatt som belastar en pensionär i jämförelse med en förvärvsarbetare med motsvarande inkomst bör avskaffas. Detta av flera skäl. För det första är det principiellt felaktigt att beskatta inkomster olika beroende på när i tid de plockas ut. Det strider mot den likformighetsprincip som i övrigt kännetecknar skattesystemet. Att pension ska betraktas som uppskjuten lön är rimligt, även om pensionsinkomster består av olika delar. Den inkomstpension som vi har rätt till som äldre finansieras av de då yrkesverksamma, men består av inkomstgrundande pensionsrätter, en sorts skuldebrev från staten till oss, som vi får del av som pensionärer. Premiepension och tjänstepension är mer uppenbart uppskjuten lön vi avstår från en lön men tvingas genom politiska beslut eller kollektivavtal att spara denna lönedel inom ramen för dessa system. För det andra kompliceras vårt skattesystem ytterligare av skilda skattesatser. Samma skattesats på pensionsinkomst och löneinkomst vore ett viktigt steg mot ett enklare skattesystem. För det tredje har pensionärerna haft en betydligt sämre utveckling av sina pensionsinkomster än arbetstagarnas löner. Det förklaras bland annat av balanseringen inom pensionssystemet. Det medför att pensionärsskatten blir en ännu större pålaga för gruppen och att de ekonomiska skillnaderna mellan löntagare och pensionärer ökar ytterligare. Den årliga kostnaden för att likställa beskattningen kan grovt beräknas till omkring 15 miljarder kronor (inklusive regeringens första steg 2016). Detta med hänsyn tagen till det förhöjda grundavdraget för pensionsinkomster. ska kunna ha möjlighet att bygga upp en buffert och en egen trygghet. Lägre skatt på pensionsinkomster stärker pensionärernas ofta ansträngda privatekonomi samtidigt som den inhemska efterfrågan stimuleras. Det finns utrymme inom offentlig sektor att få mer valuta av våra skattepengar. Endast en tredjedel av den offentliga sektorns skatteintäkter används till vård, skola och omsorg. Vi menar att det är möjligt att både förbättra välfärdens kärna och sänka skatter. Till syvende och sist en stark arbetsmarknad är viktig för landets pensionärer. Detta då inkomstpensionens utveckling framförallt beror på hur många som jobbar och deras inkomster. En stark ekonomi är central för en positiv utveckling av pensionerna. Referenser: Pensionsmyndigheten. Regeringen, Budgetpropositionen SCB:s databas på Internet. Skattebetalarna, Sveket mot pensionärerna kronor i extraskatt för ett pensionärshushåll (mars 2014). Skattebetalarna, ernas köpkraft halkar efter (2014) Skattebetalarna, erna har tappat en femtedel i köpkraft (2015). Skatteverket, skattetabeller m.m. Skattebetalarna arbetar mot skatter som är skadliga för drivkrafter för företagande och arbete i vårt samhälle. Men vi anser att det är lika viktigt att människor får möjlighet att ha pengar kvar när alla räkningar är betalda. Alla 13

14 Vi arbetar för lägre skatter och bättre användning av dina skattepengar. Skattebetalarnas Förening Box Stockholm Tel: skattebetalarna.se info skattebetalarna.se

Pensionärernas köpkraft halkar efter

Pensionärernas köpkraft halkar efter Pensionärernas köpkraft halkar efter Innehåll Sammanfattning......................................................... 3 Pensionärerna har tappat en femtedel i köpkraft gentemot löntagarna... 5 Utveckling

Läs mer

Innehåll. Pensionärernas köpkraft halkar efter Pensionärernas beskattning Pensionärernas köpkraft, tre inkomstexempel...

Innehåll. Pensionärernas köpkraft halkar efter Pensionärernas beskattning Pensionärernas köpkraft, tre inkomstexempel... Pensionärerna halkar efter En femtedel i förlorad köpkraft gentemot de yrkesaktiva 2006 2017 Innehåll Pensionärernas köpkraft halkar efter... 3 Pensionärernas beskattning... 6 Pensionärernas köpkraft,

Läs mer

Pensionärerna har tappat en femtedel i köpkraft Utvecklingen av pensionärernas plånbok 2016 och i ett tioårsperspektiv

Pensionärerna har tappat en femtedel i köpkraft Utvecklingen av pensionärernas plånbok 2016 och i ett tioårsperspektiv Pensionärerna har tappat en femtedel i köpkraft Utvecklingen av pensionärernas plånbok 2016 och i ett tiosperspektiv Innehåll gentemot löntagarna... 3 Pensionärernas beskattning... 8 Pensionärernas köpkraft,

Läs mer

Sveket mot pensionärerna 100 000 kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll

Sveket mot pensionärerna 100 000 kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll Sveket mot pensionärerna 100 000 kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll Innehåll Sammanfattning..........................................................3 Avskaffa pensionärsskatten... 4 Jämna

Läs mer

Förord. Skattebetalarna och SPF kan med följande rapport avslöja att dessa åtgärder har varit otillräckliga.

Förord. Skattebetalarna och SPF kan med följande rapport avslöja att dessa åtgärder har varit otillräckliga. Pensionärerna förlorar 1,8 miljarder kronor i köpkraft 2014 Förord Vid årsskiftet sänktes pensionerna för tredje gången de senaste fem åren, som följd av att bromen i pensionssystemet återigen slagit till.

Läs mer

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen är den dag på året då medelinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets

Läs mer

Så drabbar Stockholmsskatten

Så drabbar Stockholmsskatten Så drabbar Stockholmsskatten stockholmarna INNEHÅLL Stockholmsskatten Inledning Mer kvar i plånboken för 8 av 10 stockholmare Höjd brytpunkt för tillväxt och ökad sysselsättning Slutsatser Tabell: Stockholmsskatten

Läs mer

70 procents sysselsättning år 2025

70 procents sysselsättning år 2025 PM 2015-10-01 70 procents sysselsättning år 2025 Ett nytt sysselsättningsmål för Sverige Ett sysselsättningsmål för Sverige Folkpartiet Liberalerna föreslår i vår budgetmotion ett sysselsättningsmål för

Läs mer

2014 12-16. 5.1 Månadstabellen... 6 5.2 Tvåveckorstabellen... 6. 6 Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna... 7. 6.1 Grundavdrag...

2014 12-16. 5.1 Månadstabellen... 6 5.2 Tvåveckorstabellen... 6. 6 Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna... 7. 6.1 Grundavdrag... *Skatteverket 1(21) 2014 12-16 Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 3 3 Tabellernas indelning i kolumner... 3 4 Tabellernas indelning i avlöningsperioder...

Läs mer

Rapport till PRO angående beskattning av pensioner och arbetsinkomster i 16 länder

Rapport till PRO angående beskattning av pensioner och arbetsinkomster i 16 länder 1 Rapport till PRO angående beskattning av pensioner och arbetsinkomster i 16 länder av Laure Doctrinal och Lars- Olof Pettersson 2013-10- 10 2 Sammanfattande tabell I nedanstående tabell visas senast

Läs mer

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen är den dag på året då medelinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets

Läs mer

Finansdepartementet. Sänkt skatt för pensionärer

Finansdepartementet. Sänkt skatt för pensionärer Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/01434/S1 Sänkt skatt för pensionärer Mars 2017 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Lagtext... 4 3 Bakgrund... 7 4 Överväganden och förslag...

Läs mer

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi i januari 2011. Stockholm 24 november 2010

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi i januari 2011. Stockholm 24 november 2010 Pressmeddelande Stockholm 24 november 2010 Så blir din ekonomi i januari 2011 Få vinnare i årets prognos. Har du bostadslån med rörlig ränta får du det till och med sämre. Även många pensionärer får mindre

Läs mer

Skattefridagen 19 juli 2017 Tre dagar senare än när regeringen tillträdde

Skattefridagen 19 juli 2017 Tre dagar senare än när regeringen tillträdde Skattefridagen 19 juli 2017 Tre dagar senare än när regeringen tillträdde Skattefridagen 19 juli 2017 Skattefridagen är den dag på året då den genomsnittliga inkomsttagaren tjänat ihop tillräckligt för

Läs mer

Bibehållen skattenivå för att värna Stockholms tillväxt och skattebetalarnas pengar Motion (2014:16) av Anna König Jerlmyr (M)

Bibehållen skattenivå för att värna Stockholms tillväxt och skattebetalarnas pengar Motion (2014:16) av Anna König Jerlmyr (M) Utlåtande 2015: RI (Dnr 309-1479/2014) Bibehållen skattenivå för att värna Stockholms tillväxt och skattebetalarnas pengar Motion (2014:16) av Anna König Jerlmyr (M) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Vad blev det för pension?

Vad blev det för pension? Håkan Svärdman 08-772 71 62 0708-31 53 62 hakan.svardman@folksam.se Datum Sid 1(7) Välfärdsrapport: Vad blev det för pension? En jämförelse mellan pension och slutlön Sid 2(8) Facit på prognos Nyligen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2013 samt till lag om ändring av inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Denna proposition innehåller

Läs mer

6 Sammanfattning. Problemet

6 Sammanfattning. Problemet 6 Sammanfattning Oförändrad politik och oförändrat skatteuttag möjliggör ingen framtida standardhöjning av den offentliga vården, skolan och omsorgen. Det är experternas framtidsbedömning. En sådan politik

Läs mer

S2013/9137/SF. Socialdepartementet. Regelförenklingar inom pensionsförmåner

S2013/9137/SF. Socialdepartementet. Regelförenklingar inom pensionsförmåner S2013/9137/SF Socialdepartementet Regelförenklingar inom pensionsförmåner 1 Förord Denna promemoria har tagits fram av en arbetsgrupp som har inrättats inom Socialdepartementet. Arbetsgruppen har tillsatts

Läs mer

Skattefridagen 18 juli 2016 Tre dagar senare än i fjol

Skattefridagen 18 juli 2016 Tre dagar senare än i fjol Skattefridagen 18 juli 2016 Tre dagar senare än i fjol Skattefridagen 18 juli 2016 Skattefridagen är den dag på året då den genom snittliga inkomsttagaren tjänat ihop tillräckligt för att kunna betala

Läs mer

11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland. - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg

11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland. - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg 11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg september 2014 2014-09-08 2 (6) Förslag om höjda arbetsgivaravgifter

Läs mer

Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi

Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi 2004-11-09 Prognos för 2005 Pensionärerna är förlorare Höjt grundavdrag och ytterligare kompensation för egenavgiften ökar hushållens

Läs mer

Chockhöjd fastighetsskatt om (S) ger (V) inflytande

Chockhöjd fastighetsskatt om (S) ger (V) inflytande Chockhöjd fastighetsskatt om (S) ger (V) inflytande Chockhöjd fastighetsskatt om (S) ger (V) inflytande Fastighetsskatten är ofta på tapeten i skattedebatten. Bland såväl politiker som ekonomer framförs

Läs mer

Skattefridagen 2014 16 juli

Skattefridagen 2014 16 juli Skattefridagen 2014 16 juli Skattefridagen 2014 16 juli Skattefridagen är den dag på året då normalinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets alla skatter. År

Läs mer

Efter 65 inte bara pension

Efter 65 inte bara pension Ds 2011:42 Efter 65 inte bara pension En analys av de äldres ekonomiska situation Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19 1 (12) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

SÅ Tycker SPF Seniorerna. Valfrihet Ekonomi Bostäder

SÅ Tycker SPF Seniorerna. Valfrihet Ekonomi Bostäder SÅ Tycker SPF Seniorerna Valfrihet Ekonomi Bostäder SPF Seniorerna är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation för seniorer. Vi finns i hela landet och har cirka 270 000 medlemmar fördelade

Läs mer

Kvinnor och pensionen. En rapport om kvinnornas pensionsvillkor

Kvinnor och pensionen. En rapport om kvinnornas pensionsvillkor Kvinnor och pensionen En rapport om kvinnornas pensionsvillkor Utgiven maj 2013 Riksförbundet PensionärsGemenskap Svenska KommunalPensionärernas Förbund Förord Sverige är stolt över att vara ett av de

Läs mer

Pensioner från början till slut

Pensioner från början till slut Pensioner från början till slut Privat sparande Tjänstepension Allmän pension (inkomst- och premiepension) 2 2015 AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR. FOTO SID 1: COLOURBOX. TRYCK: KST INFOSERVICE, KALMAR, DECEMBER

Läs mer

Pensionen en kvinnofälla

Pensionen en kvinnofälla Pensionen en kvinnofälla En rapport om kommunalares pensioner Omslag s 1 2015 4680_Rapport_Pension_A4_150113.indd 1 2015-01-13 10:29 Sammanfattning av Pensionen - en kvinnofälla Av Annakarin Wall, Kommunal

Läs mer

Alla vinner på en jämställd arbetsmarknad. Rapport, Almedalen 2013-07-03

Alla vinner på en jämställd arbetsmarknad. Rapport, Almedalen 2013-07-03 Alla vinner på en jämställd arbetsmarknad Rapport, Almedalen 2013-07-03 1. Inledning... 2 2. Alla vinner på en mer jämställd arbetsmarknad... 3 3. Mer jämställd arbetsmarknad stor möjlighet även för andra

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2015-01-19

PM Dok.bet. PID124950 2015-01-19 1 (13) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år.

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år. Aktuell analys 10 oktober 2014 Effekter av skatteförslag från nya regeringen Den nya regeringen har lämnat några skatteförslag på remiss. De som arbetar och tjänar över 50 000 kronor per månad får betala

Läs mer

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år.

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år. Aktuell analys 10 oktober 2014 Skatteförslag från nya regeringen Den nya regeringen har lämnat några skatteförslag på remiss. De som arbetar och tjänar över 50 000 kronor per månad får betala mer i skatt

Läs mer

Åldersgränser i inkomstpensionssystemet

Åldersgränser i inkomstpensionssystemet 12 Åldersgränser i inkomstpensionssystemet 12.1 Åldern när inkomstrelaterad ålderspension tidigast kan lämnas höjs Utredningens förslag: Åldern när inkomstgrundad ålderspension tidigast kan lämnas ska

Läs mer

Total pension per månad samt förändring 2016, ogifta typfall födda 1938 eller senare Inkomst- /tilläggspension

Total pension per månad samt förändring 2016, ogifta typfall födda 1938 eller senare Inkomst- /tilläggspension Total pension per månad samt förändring 2016, ogifta typfall födda 1938 eller senare Inkomst- /tilläggspension Premiepension Garantipension Tjänstepension Brutto (31,55 % skatt) Nivå 2015 0 0 7 899 0 7

Läs mer

HUSHÅLLENS SPARANDE Maria Ahrengart Madelén Falkenhäll Swedbank Privatekonomi November 2014

HUSHÅLLENS SPARANDE Maria Ahrengart Madelén Falkenhäll Swedbank Privatekonomi November 2014 HUSHÅLLENS SPARANDE Maria Ahrengart Madelén Falkenhäll Swedbank Privatekonomi November 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 SAMMANFATTNING 4 RESULTAT 5 Hur stort sparande har du? 6 Varför sparar du? 7

Läs mer

Ytterligare skattesänkning för pensionärer

Ytterligare skattesänkning för pensionärer Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ytterligare skattesänkning för pensionärer Maj 2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)...4

Läs mer

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014 Aktuell analys 23 oktober 2014 Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015 Den nya regeringen presenterade idag sin budget för 2015. Vinnarna är ensamstående med underhållsstöd och pensionärer. Underhållsstödet

Läs mer

PM Dok.bet. PID

PM Dok.bet. PID 1 (14) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Ann-Sofie Kraft Nilsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta

Läs mer

RAPPORT. (S)-förslag hotar minst 1700 ungdomsjobb i Skaraborg

RAPPORT. (S)-förslag hotar minst 1700 ungdomsjobb i Skaraborg RAPPORT (S)-förslag hotar minst 1700 ungdomsjobb i Skaraborg (S)-förslag om höjda arbetsgivaravgifter hotar minst 1700 ungdomsjobb i Skaraborg Socialdemokraternas förslag om höjda arbetsgivaravgifter slår

Läs mer

Skatt före och från och med 66-årsåret. 1 Kort sammanfattning med typexempel

Skatt före och från och med 66-årsåret. 1 Kort sammanfattning med typexempel 1 (15) PM 2016-12-19 Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Ann-Sofie Kraft Nilsson Skatt före och från och med 66-årsåret Det är bra att ha rätt kunskap om de ekonomiska konsekvenserna när man

Läs mer

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar 2013-09-16 Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Alliansregeringenvillstärkadrivkrafternaförjobbgenomattgelågoch

Läs mer

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land där var och en oavsett bakgrund kan växa och ta sin del

Läs mer

Miljöpartiet de gröna i Hallstahammars svar på frågor från SPF Herrevad och SPF klubb 65 Hallstahammar, sommaren 2014

Miljöpartiet de gröna i Hallstahammars svar på frågor från SPF Herrevad och SPF klubb 65 Hallstahammar, sommaren 2014 Miljöpartiet de gröna i Hallstahammars svar på frågor från SPF Herrevad och SPF klubb 65 Hallstahammar, sommaren 2014 Vårdoch omsorg Vad är era visioner för äldrevården? Alla äldre ska ha möjlighet att

Läs mer

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU. Sammanfattning

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU. Sammanfattning Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU 26 Sammanfattning Förord Förord Ett viktigt mål för s Aktiesparares Riksförbund är att verka för en internationellt konkurrenskraftig riskkapitalbeskattning

Läs mer

Effekt av balansering 2011 med hänsyn tagen till garantipension och bostadstillägg

Effekt av balansering 2011 med hänsyn tagen till garantipension och bostadstillägg Pensionsutveckling, statistik & utvärdering Stefan Granbom, 1-454 2423 21-11-11 Effekt av balansering 211 med hänsyn tagen till garantipension och bostadstillägg Balanseringen inom pensionssystemet påverkar

Läs mer

TCO granskar De arbetslösas tappade köpkraft #4/14

TCO granskar De arbetslösas tappade köpkraft #4/14 TCO granskar De arbetslösas tappade köpkraft #4/14 Arbetslöshet medför idag ekonomisk utsatthet på ett helt annat sätt än som var fallet 2001. Växande klyftor minskar tilliten och påverkar i slutänden

Läs mer

Det bästa året någonsin. Björn Lindgren, Johan Kreicbergs Juni 2008

Det bästa året någonsin. Björn Lindgren, Johan Kreicbergs Juni 2008 Det bästa året någonsin Björn Lindgren, Johan Kreicbergs Juni 2008 Inledning 1 Inledning Att 2007 var ett bra år på svensk arbetsmarknad är de flesta överens om. Antalet sysselsatta ökade med drygt 110

Läs mer

Budgetprognos 2004:4

Budgetprognos 2004:4 Budgetprognos 2004:4 Tema Ökad långsiktighet med hjälp av nytt budgetmål Ökad långsiktighet med hjälp av nytt budgetmål Statsbudgeten beräknas uppvisa stora underskott i år och de närmaste fyra åren. Det

Läs mer

1 (10) Dok.bet. PID136806 Version 2.1 Dnr/ref. 2016-02-17. användarmanual PM59003 1.0

1 (10) Dok.bet. PID136806 Version 2.1 Dnr/ref. 2016-02-17. användarmanual PM59003 1.0 1 (10) användarmanual 2 (10) Innehåll Pensionsmyndighetens typfallsmodell för pensionsberäkningar... 3 Installation... 3 Start av modellen... 3 Verktygsfält... 4 Välja språk... 4 Ingångsvärden till modellen...

Läs mer

VÄSTERNORRLAND OCH SKATTERNA SÅ MYCKET HAR VÄSTERNORRLANDS LÄN TJÄNAT PÅ SÄNKT SKATT PÅ ARBETE, KOMMUN FÖR KOMMUN OCH SKATT FÖR SKATT

VÄSTERNORRLAND OCH SKATTERNA SÅ MYCKET HAR VÄSTERNORRLANDS LÄN TJÄNAT PÅ SÄNKT SKATT PÅ ARBETE, KOMMUN FÖR KOMMUN OCH SKATT FÖR SKATT VÄSTERNORRLAND OCH SKATTERNA SÅ MYCKET HAR VÄSTERNORRLANDS LÄN TJÄNAT PÅ SÄNKT SKATT PÅ ARBETE, KOMMUN FÖR KOMMUN OCH SKATT FÖR SKATT SAMMANFATTNING AV VÅRA RESULTAT Skatt är den klart största utgiften

Läs mer

Hushållen får ytterligare ett år med bättre ekonomi

Hushållen får ytterligare ett år med bättre ekonomi Aktuell analys 19 februari 2016 Hushållen får ytterligare ett år med bättre ekonomi Arbetslösa, pensionärer och löntagarhushåll får alla det bättre 2016 jämfört med förra året. Efter höjningen av arbetslöshetsersättningen

Läs mer

DEN STORA PENSIONSOREDAN INFÖR VALET: OSÄKERHETEN OM HUR SKATTEN PÅ PENSION HAR FÖRÄNDRATS ÄR STOR BLAND VÄLJARNA

DEN STORA PENSIONSOREDAN INFÖR VALET: OSÄKERHETEN OM HUR SKATTEN PÅ PENSION HAR FÖRÄNDRATS ÄR STOR BLAND VÄLJARNA DEN STORA PENSIONSOREDAN INFÖR VALET: OSÄKERHETEN OM HUR SKATTEN PÅ PENSION HAR FÖRÄNDRATS ÄR STOR BLAND VÄLJARNA SIFO: FLER TROR ATT SKATTEN PÅ PENSIONER HAR HÖJTS ÄN ATT DEN HAR SÄNKTS STOR OSÄKERHET

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART If Skadeförsäkring AB (publ), 516401-8102 106 80 Stockholm

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART If Skadeförsäkring AB (publ), 516401-8102 106 80 Stockholm Sida 1 (14) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 december 2010 T 5211-09 KLAGANDE GS Ombud: Advokat TJ MOTPART If Skadeförsäkring AB (publ), 516401-8102 106 80 Stockholm Ombud: Advokat

Läs mer

Olika faktorer bidrar till omräkningen av inkomst- och tilläggspension 2017:

Olika faktorer bidrar till omräkningen av inkomst- och tilläggspension 2017: Förändring av inkomstpension 2017 Olika faktorer bidrar till omräkningen av inkomst- och tilläggspension 2017: Förändring av inkomstindex %... +3,7 Balanseringseffekt... +0,7 Förändring av balansindex,

Läs mer

Dina pengar. med och utan kollektivavtal

Dina pengar. med och utan kollektivavtal Dina pengar med och utan kollektivavtal Kollektivavtal din försäkring genom hela karriären Den här skriften är för dig som är akademiker och som vill veta mer om vad ett kollektivavtal är och vad det kan

Läs mer

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september Frågor & svar om a-kassan inför 7 september Frågor och svar om a-kassan Fråga: Varför bör den som blir arbetslös ha sin inkomst tryggad? Svar: Alla människor behöver kunna planera sin ekonomi. Det faktum

Läs mer

Förmån av tandvård en promemoria

Förmån av tandvård en promemoria Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Förmån av tandvård en promemoria 1 Förmån av tandvård Sammanfattning Utgångspunkten är att den offentliga finansieringen av tandvården skall ske i huvudsak

Läs mer

2015-12-04. 5.1 Månadstabellen... 5 5.2 Tvåveckorstabellen... 6. 6 Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna... 6. 6.1 Grundavdrag...

2015-12-04. 5.1 Månadstabellen... 5 5.2 Tvåveckorstabellen... 6. 6 Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna... 6. 6.1 Grundavdrag... *Skatteverket 1(21) Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 3 3 Tabellernas indelning i kolumner... 3 4 Tabellernas indelning i avlöningsperioder... 5

Läs mer

SKATTEFRIDAGEN 2013 PÅ SKATTEFRONTEN INTET NYTT - SKATTEN OFÖRÄNDRAD FYRA ÅR I RAD

SKATTEFRIDAGEN 2013 PÅ SKATTEFRONTEN INTET NYTT - SKATTEN OFÖRÄNDRAD FYRA ÅR I RAD SKATTEFRIDAGEN 2013 PÅ SKATTEFRONTEN INTET NYTT - SKATTEN OFÖRÄNDRAD FYRA ÅR I RAD SKATTEFRIDAGEN 2013 Skattefridagen är den dag då normalinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att

Läs mer

Effekter på jämviktsarbetslösheten av åtgärderna i budgetpropositionen för 2015

Effekter på jämviktsarbetslösheten av åtgärderna i budgetpropositionen för 2015 Lönebildningsrapporten 2014 87 FÖRDJUPNING Effekter på jämviktsarbetslösheten av åtgärderna i budgetpropositionen för 2015 I denna fördjupning redovisas Konjunkturinstitutets preliminära bedömning av hur

Läs mer

Välfärdsbarometern 2016 En rapport från SEB, juni 2016

Välfärdsbarometern 2016 En rapport från SEB, juni 2016 Välfärdsbarometern En rapport från SEB, juni Låga välfärdsförväntningar trots goda tider Sveriges tillväxt är stark. Den svenska BP-ökningen överträffar enligt prognoserna de flesta OECD-länder och arbetslösheten

Läs mer

RÖDGRÖNT JOBBSTOPP - 15.000 FÄRRE JOBB, PRAKTIK OCH UTBILDNINGSPLATSER

RÖDGRÖNT JOBBSTOPP - 15.000 FÄRRE JOBB, PRAKTIK OCH UTBILDNINGSPLATSER RÖDGRÖNT JOBBSTOPP - 15.000 FÄRRE JOBB, PRAKTIK OCH UTBILDNINGSPLATSER Vi vill snabbt sätta igång och skapa 100 000 fler jobb, praktikmöjligheter och utbildningsplatser De rödgrönas regeringsplattform,

Läs mer

En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer

En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer 2010-03-27 En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer Sverige ser ut att ha klarat sig igenom finanskrisen bättre än många andra länder. Aktiva insatser för jobben och välfärden, tillsammans med

Läs mer

Presentation av motionen till årsmötet i Midälvaklubben tisdagen den 17 februari 2009.

Presentation av motionen till årsmötet i Midälvaklubben tisdagen den 17 februari 2009. Presentation av motionen till årsmötet i Midälvaklubben tisdagen den 17 februari 2009. Motionen gäller ökade aktiviteter i klubben, övriga klubbar i distriktet och SPF centralt, för att manifestera och

Läs mer

2013-09-02. 2,5 miljarder till pensionärerna

2013-09-02. 2,5 miljarder till pensionärerna 2 2013-09-02 2,5 miljarder till pensionärerna 3 2,5 miljarder till pensionärerna Regeringen kan i dag presentera att vi avser att genomföra en skattelättnad för landets pensionärer på 2,5 miljarder kronor.

Läs mer

MP DET NYA VÄNSTERPARTIET. Rapport, Almedalen 2013 07 02

MP DET NYA VÄNSTERPARTIET. Rapport, Almedalen 2013 07 02 MP DET NYA VÄNSTERPARTIET Rapport, Almedalen 2013 07 02 Inledning Miljöpartiets kongress i slutet av maj medförde rubriker om en politisk vänstersväng utifrån bland annat beslut om arbetstidsförkortning,

Läs mer

Regleringsbrevsuppdrag 2015: Typfall i enlighet med tidigare redovisning

Regleringsbrevsuppdrag 2015: Typfall i enlighet med tidigare redovisning 1 (12) PM 2015-05-04 Bengt Norrby Svar på uppdrag i regleringsbrev Till Socialdepartementet Regleringsbrevsuppdrag 2015: Typfall i enlighet med tidigare redovisning Sammanfattning Uppdraget i regleringsbrevet

Läs mer

Var fjärde pensionskrona. En lägesrapport om tjänstepensionerna Juni, 2016

Var fjärde pensionskrona. En lägesrapport om tjänstepensionerna Juni, 2016 Var fjärde pensionskrona En lägesrapport om tjänstepensionerna Juni, 2016 Innehåll Några begrepp 3 Om SEB och pensioner 4 Förord 5 Kännedom och uppskattning av tjänstepensionen 6 Var fjärde pensionskrona

Läs mer

Garantipensionen påverkas av prisbasbeloppet som minskar med 0,2 procent från 2013 till 2014 för dem som enbart har garantipension.

Garantipensionen påverkas av prisbasbeloppet som minskar med 0,2 procent från 2013 till 2014 för dem som enbart har garantipension. Förändring av inkomstpension 2014 Olika faktorer bidrar till omräkningen av inkomst- och tilläggspension 2014: Real inkomstutveckling, medel... +1,7 Prisförändring... 0,1 Korrigering av tidigare prognoser

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2015 2020

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2015 2020 Rapport 2015-10-26 Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2015 2020 Innehåll Sammanfattning och inledning... 3 Prognoser för inkomstindex och balanstal...

Läs mer

I denna kommenterade statistik beskriver vi individernas allmänna pensioner och pensionsrelaterade bidrag brutto. Vi beaktar inte skatten på

I denna kommenterade statistik beskriver vi individernas allmänna pensioner och pensionsrelaterade bidrag brutto. Vi beaktar inte skatten på I denna kommenterade statistik beskriver vi individernas allmänna pensioner och pensionsrelaterade bidrag brutto. Vi beaktar inte skatten på pensionen. Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd beräknas

Läs mer

Inför höstens val till riksdagen skickade vi följande fråga till riksdagens partier:

Inför höstens val till riksdagen skickade vi följande fråga till riksdagens partier: Inför höstens val till riksdagen skickade vi följande fråga till riksdagens partier: Vi undrar vad ni vill göra för oss pensionärer, i första hand hur ni ser på beskattningen av pensionen, men även andra

Läs mer

En arbetstidsförkortnings inverkan på de allmänna pensionerna Hans Olsson och Ole Settergren Juni 2002

En arbetstidsförkortnings inverkan på de allmänna pensionerna Hans Olsson och Ole Settergren Juni 2002 En arbetstidsförkortnings inverkan på de allmänna pensionerna Hans Olsson och Ole Settergren Juni 2002 Rapport med räkneexempel och kommentar från Svenskt Näringsliv Förord Det finns goda möjligheter att

Läs mer

Dnr: 2008-311-76. Statliga pensioner trender och tendenser

Dnr: 2008-311-76. Statliga pensioner trender och tendenser Dnr: 2008-311-76 Statliga pensioner trender och tendenser Framtida pensionsavgångar 2008-2017 Innehållsförteckning Förord 2 Sammanfattning av trender & tendenser 3 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen

Läs mer

Regeringens skrivelse 2013/14:45

Regeringens skrivelse 2013/14:45 Regeringens skrivelse 2013/14:45 Riksrevisionens rapport om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd till pensionärer når förmånerna fram? Skr. 2013/14:45 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn; SFS 2002:214 Utkom från trycket den 8 maj 2002 utfärdad den 25 april 2002. Enligt riksdagens

Läs mer

R a p p o r t H S B o c h d u b b e l b e s k a t t n i n g e n en undersökning om beskattningen av HSBs bostadsrättsföreningar år 2004

R a p p o r t H S B o c h d u b b e l b e s k a t t n i n g e n en undersökning om beskattningen av HSBs bostadsrättsföreningar år 2004 Rapport HSB och dubbelbeskattningen en undersökning om beskattningen av HSBs bostadsrättsföreningar år 2004 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Syfte 4 Bakgrund 4 Så har insamling och bearbetning gått till 6 Undersökning

Läs mer

NÄR VI LEVER LÄNGRE MÅSTE VI ARBETA LÄNGRE

NÄR VI LEVER LÄNGRE MÅSTE VI ARBETA LÄNGRE s slutbetänkande ÅTGÄRDER FÖR ETT LÄNGRE ARBETSLIV (SOU 2013:25) NÄR VI LEVER LÄNGRE MÅSTE VI ARBETA LÄNGRE Allt fler äldre har goda förutsättningar för ett längre arbetsliv Om inte pensionsbeteendet ändras

Läs mer

Effekt av balansering 2010 med hänsyn tagen till garantipension och bostadstillägg

Effekt av balansering 2010 med hänsyn tagen till garantipension och bostadstillägg Effekt av balansering 2010 med hänsyn tagen till garantipension och bostadstillägg Balanseringen inom pensionssystemet påverkar pensionärer med inkomstpension och tilläggspension. Balanseringen innebär

Läs mer

Social- och omsorgskontoret. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Social- och omsorgskontoret. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Social- och omsorgskontoret Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning GÄLLER FRÅN FEBRUARI 2016 Social- och omsorgskontoret i Södertälje kommun ger stöd, omsorg och personlig omvårdnad till

Läs mer

Pensionsriktlinjer för förtroendevalda

Pensionsriktlinjer för förtroendevalda Pensionsriktlinjer för förtroendevalda Antagna av kommunfullmäktige 2008-12-18, reviderade 2015-02-26 Lunds kommun Innehållsförteckning ALLMÄNT... 2 REVIDERING... 2 BESLUTSORDNING... 2 PENSION TILL FÖRTROENDEVALDA...

Läs mer

Hur stor blir den allmänna pensionen?

Hur stor blir den allmänna pensionen? Ole Settergren 2006-08-13 UTKAST Hur stor blir den allmänna pensionen? Sammanfattning I artikeln beskrivs några olika metoder att prognostisera den genomsnittliga ersättningsnivån i Sveriges allmänna pensionssystem.

Läs mer

Jobb för unga 2008-07-23. Ung i konflikt med arbetsgivaren Om den unge på arbetsmarknaden. Projekt MUF Mångfald Utveckling Framtid.

Jobb för unga 2008-07-23. Ung i konflikt med arbetsgivaren Om den unge på arbetsmarknaden. Projekt MUF Mångfald Utveckling Framtid. Projekt MUF Mångfald Utveckling Framtid Ung i konflikt med arbetsgivaren Om den unge på arbetsmarknaden juli 2008 Delrapport Jobb för unga 2008-07-23 INNEHÅLL Innehåll...2 Om projekt MUF...3 Sammanfattning...4

Läs mer

Pressmeddelande 9 april 2014

Pressmeddelande 9 april 2014 Pressmeddelande 9 april 2014 Plus för löntagare men även pensionärer med Alliansregering Vårpropositionen innehöll inte så många oväntade plånboksfrågor den här gången. Men sedan Alliansregeringen tillträdde

Läs mer

Bilaga 4. Fördelningen av ekonomiska resurser mellan kvinnor och män

Bilaga 4. Fördelningen av ekonomiska resurser mellan kvinnor och män Bilaga 4 Fördelningen av ekonomiska resurser mellan kvinnor och män Bilaga 4 Fördelningen av ekonomiska resurser mellan kvinnor och män Innehållsförteckning Sammanfattning... 7 1 Ekonomiska resurser för

Läs mer

Yttrande om promemorian Ett förstärkt jobbskatteavdrag (Fi2009/6108)

Yttrande om promemorian Ett förstärkt jobbskatteavdrag (Fi2009/6108) Finansdepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE 1 oktober 2009 Dnr: 6-29-09 Yttrande om promemorian Ett förstärkt jobbskatteavdrag (Fi2009/6108) Syfte med förslaget och sammanfattning Promemorian föreslår

Läs mer

Äldres deltagande på arbetsmarknaden

Äldres deltagande på arbetsmarknaden Fördjupning i Konjunkturläget augusti 3 (Konjunkturinstitutet) FÖRDJUPNING Äldres deltagande på arbetsmarknaden De senaste tio åren har andelen personer som är 55 år eller äldre och deltar på arbetsmarknaden

Läs mer

5 Den offentliga sektorns inkomster

5 Den offentliga sektorns inkomster Offentlig ekonomi 2009 Den offentliga sektorns inkomster 5 Den offentliga sektorns inkomster I detta kapitel redovisar vi den offentliga sektorns inkomster. De olika inkomstkällorna presenteras och inkomsterna

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. Här går vi igenom vad du bör tänka på när

Läs mer

2016-02-17 Dnr 2015:2099 Revidering

2016-02-17 Dnr 2015:2099 Revidering 2016-02-17 Dnr 2015:2099 Revidering Givet följande skatteomläggning: Samtliga momssatser harmonieras till ordinarie 25 procent. Jobbskatteavdraget (alla steg) i nuvarande form avskaffas helt. Med de offentliga

Läs mer

Genomsnittlig allmän pension 2013

Genomsnittlig allmän pension 2013 Genomsnittlig allmän pension 2013 Kronor/månad 95e percentil 75e percentil 50e percentil 25e percentil 5e percentil 1 Vad är genomsnittlig pension och hur förändras den 2014? Katrin Westling Palm, generaldirektör

Läs mer

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget 2013-10-15 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Inledning... 3 1. Marginalskatterna

Läs mer

Förstärkt nedsättning av egenavgifter

Förstärkt nedsättning av egenavgifter Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Förstärkt nedsättning av egenavgifter Augusti 2013 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)...

Läs mer

Myten om pensionärerna som gynnad grupp

Myten om pensionärerna som gynnad grupp Myten om pensionärerna som gynnad grupp En rapport om pensionärernas ekonomiska villkor från PRO P e n s i o n ä r e r n a s R i k s o r g a n i s a t i o n 2 0 0 7 2 Myten om pensionärerna som gynnad

Läs mer

SVERIGE 1 HUVUDDRAGEN I PENSIONSSYSTEMET

SVERIGE 1 HUVUDDRAGEN I PENSIONSSYSTEMET SVERIGE 1 HUVUDDRAGEN I PENSIONSSYSTEMET Det lagstadgade pensionssystemet är inkomstrelaterat och finansieras helt med avgifter (åtskilt från statsbudgeten), vilka ska ligga konstant på 18,5 % av den pensionsgrundande

Läs mer

Kommunalskatten 2012

Kommunalskatten 2012 2012-01-19 FOKUS: STATISTIK Kommunalskatten 2012 Norrköping på 56:e plats av 290 kommuner Oförändrad kommunalskatt för Norrköping år 2012 i jämförelse med 2011 År 2012 innebar kommunalskattehöjningar i

Läs mer

En politik för 150 000 nya företag och 500 000 nya jobb

En politik för 150 000 nya företag och 500 000 nya jobb Rapport till Bäckströmkommissionen 2006-03-09 Docent Nils Karlson, vd Ratio Näringslivets forskningsinstitut www.ratio.se En politik för 150 000 nya företag och 500 000 nya jobb Sveriges Akilleshäl är

Läs mer

Ungdomsarbetslösheten i Örebro skenar iväg

Ungdomsarbetslösheten i Örebro skenar iväg Ungdomsarbetslösheten i Örebro skenar iväg Statusrapport måndagen den 18 januari 2010 Arbetsförmedlingens decembersiffror Måndagen den 18 januari 2010 I december 2009 gick 3 858 ungdomar i Örebro utan

Läs mer