REMISSYTTRANDE SN 157/2007 Fi 2007/5092. Yttrande över promemorian Ett förstärkt jobbskatteavdrag

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REMISSYTTRANDE SN 157/2007 Fi 2007/5092. Yttrande över promemorian Ett förstärkt jobbskatteavdrag"

Transkript

1 REMISSYTTRANDE SN 157/27 Fi 27/592 Finansdepartementet Stockholm Yttrande över promemorian Ett förstärkt jobbskatteavdrag Föreningen Svenskt Näringsliv, som beretts tillfälle avge yttrande över rubricerade betänkande, åberopar vad Näringslivets Skattedelegation anfört i bifogade yttrande. FÖRENINGEN SVENSKT NÄRINGSLIV Krister Andersson Johan Fall

2 NSD NÄRINGSLIVETS SKATTE- DELEGATION REMISSYTTRANDE SN 157/27 Fi 27/592 Finansdepartementet Stockholm Remissyttrande över promemorian Ett förstärkt jobbskatteavdrag Näringslivets Skattedelegation (NSD) välkomnar regeringens ansträngningar att ytterligare stimulera arbetsutbudet och därmed öka sysselsättningen. NSD tillstryker promemorians förslag om förstärkt jobbskatteavdrag. Alternativ B förordas I promemorian presenteras två alternativ, mellan vilka den huvudsakliga skillnaden utgörs av skattereduktionens omfattning. NSD förordar alternativ B, då detta, som redovisas i promemorian, kan väntas ha såväl de starkaste effekterna på sysselsättningen som den högsta självfinansieringsgraden. Samtidigt medför alternativ B enligt promemorians kalkyler störst skattebortfall för de offentliga finanserna. Allmänt kan konstateras att en stram utgiftspolitik ökar möjligheterna att genomföra alternativ B och samtidigt upprätthålla det angelägna avet om sunda offentliga finanser. Effekter för individer med övriga inkomster Den tekniska konstruktionen av jobbskatteavdraget innebär bl.a. att det är beroende av grundavdraget. Grundavdraget är i sin tur beroende av andra inkomster än arbetsinkomst. Härigenom är alltså även jobbskatteavdragets storlek beroende av storleken på andra inkomster än arbetsinkomsten. Ett renodlat och intuitivt enkelt exempel med enbart arbetsinkomst visar det nuvarande jobbskatteavdraget och hur det sänkt marginalskatten, se figurerna nedan. Marginalskatt med/utan jobbskattereduktion 6% 5% 4% 3% 2% Utan 1% Med % Kr Exempel, enbart arbetsinkomst % 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % Jobbskattereduktion Reduktionen relativt arbetsinkomst (höger skala) Huvudmän i NSD är: Stockholms Handelskammare * Föreningen Svenskt Näringsliv * Svensk Industriförening Svenska Bankföreningen * Sveriges Försäingsförbund * Fastighetsägarna Sverige Kansli: Postadress Stockholm, Besöksadress Storgatan 19 Telefon 8/553 43, Telefax 8/

3 3 Förutom sänkningen som följer av att beskattningen inträder vid ca 31 i stället för redan vid ca 18 har jobbskatteavdraget också medfört sänkt marginalskatt med drygt 3 procentenheter i ett mellaninkomstskikt (ca ). I detta mellaninkomstskikt växer jobbskatteavdraget så att dess effekt helt neutraliserar effekten av att grundavdraget samtidigt trappas av. Jobbskatteavdraget når sin maximala nivå för arbetsinkomster över ca 318. Jobbskatteavdragets växande egenskap i mellaninkomstskiktet förstärker incitamenten till arbete för en stor del av Sveriges skattebetalare. Ovan besivna positiva effekt av jobbskatteavdraget är emellertid delvis annorlunda för personer med övriga inkomster (t.ex. a-kassa, sjuk- eller föräldrapeng). I jämförelse med det renodlade fallet med enbart arbetsinkomst ger jobbskatteavdraget sänkt marginalskatt i kortare inkomstintervall för personer som även har övriga inkomster. Ett exempel utifrån en övrig inkomst på 15 redovisas i figurerna nedan. Statistikuppgifter från SCB visar att knappt 4 personer i åldern 2-64 år har övrig inkomst på minst 15 och bland dessa har drygt 18 personer arbetsinkomst på minst 1. För jämförelse redovisas även marginalskattekurvorna ur föregående figurer. Marginalskatt vid övrig inkomst på 15. 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Utan (enl. föreg. ex). Med (enl. föreg. ex.) Övrig inkomst Kr Exempel, 15 övrig inkomst Reduktionen relativt taxerad inkomst (höger skala) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Jobbskattereduktion Jobbskatteavdraget ger i detta exempel sänkt marginalskatt i intervallet i arbetsinkomst. För arbetsinkomster över 168 når jobbskatteavdraget sin maximala nivå. Således kan jobbskatteavdragets positiva växande egenskap vara mindre framträdande för individer med övriga inkomster. I sammanhanget kan även förtydligas att exemplets marginalskatt på drygt 5 procent för arbetsinkomster över 178 inte har samband med jobbskatteavdragets tekniska utformning. Bland jobbskatteavdragets något mindre uppenbara effekter finns ytterligare exempel, måhända av mer teoretiskt intresse. Ett sådant exempel är att ökat jobbskatteavdrag kan erhållas när (enbart) den övriga inkomsten ökar, medan arbetsinkomsten är oförändrad. Detta framgår även ur promemorians tabell 3.2, som t.ex. visar att vid oförändrad arbetsinkomst på 1, ökar jobbskatteavdraget från till 1 54 då övrig inkomst ökar. Förklaringen till denna egenskap hos jobbskatteavdraget är att ökad övrig inkomst i vissa intervall medför minskat grundavdrag, vilket i sin tur medför ökat jobbskatteavdrag. I sammanhanget kan även förtydligas att en motsvarande ökning av arbetsinkomsten (vid oförändrad övrig inkomst) skulle ge (minst) motsvarande ökning av jobbskatteavdraget.

4 4 Som nämnts följer ovanstående effekter på marginalskatten från jobbskatteavdraget av att det, via sitt beroende av grundavdraget, även är beroende av övriga inkomster. Mot den bakgrunden anser NSD att det kan finnas anledning att överväga möjligheter att ge jobbskatteavdraget en teknisk utformning så att det beräknas oberoende av storleken på övriga inkomster. Effekter för kommunsektorn Enligt nuvarande konstruktion av jobbskatteavdraget beräknas det bl.a. med kommunalskattesatsen som underlag. I promemorian anförs utan närmare precisering att det finns anledning att överväga en annan ordning. Med nuvarande konstruktion är skattereduktionen högre, ju högre kommunalskatten är, vilket i princip kan stärka (åtminstone inte försvaga) incitamenten till höjd kommunalskatt. NSD anser att det vore värdefullt med en fördjupad analys av kommunalekonomiska effekter, med inriktning på att bl.a. stärka incitamenten till att uppnå positiva sysselsättningseffekter via kommunalskattesänkningar. En mindre långtgående inkomstutjämning inom det kommunala utjämningssystemet skulle underlätta detta. Förenkling Som bl.a. framgått ovan varierar jobbskatteavdraget med kommunalskattesatsen och avdraget är beroende av grundavdragets variation över inkomstskalan. Avdragets konstruktion omfattar vidare referenser till prisbasbeloppet via ett flertal parametrar (bl.a.,79; 1,176 och 2,72) av vilka några enligt föreliggande förslag förändras samtidigt som uppsättningen utökas med ytterligare ett par parametrar (1,413 och 7, enligt alternativ B). Härutöver finns bl.a. ytterligare parametrar för beräkning av avdraget för personer som fyllt 65 år. Sammantaget är det NSD:s bedömning att avdragets nuvarande konstruktion är svåröverskådlig. Detta kan bl.a. begränsa möjligheterna att pedagogiskt förklara avdragets positiva betydelse för att stärka incitamenten till arbete. Det torde vara betydelsefullt att klart och enkelt kunna förklara den ekonomiska politiken, regelverkens utformning och de bakomliggande mekanismerna allt med syfte att öka sysselsättningen. Lätt överskådliga skatteregler bör kunna skapa de bästa förutsättningar för den pedagogiska uppgiften. Frågan om möjligheterna till förenklingar i jobbskatteavdragets konstruktion berörs inte utförligare i promemorian. NSD efterlyser en fördjupad analys med förenklingsperspektiv. Vidare strategi för sänkta skatter på arbete Föreliggande förslag till skattelättnad för arbetsinkomster tar sikte på låg- och mellaninkomstskikt. Regeringspartierna har i tidigare sammanhang (bl.a. motion 25/6:Fi12 med anledning av prop. 25/6:1 26 års ekonomiska vårproposition av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m, fp, kd, c)) även pekat på behovet att sänka skatten på arbete också i högre inkomstskikt. Specifikt uttalade allianspartierna i nämnda motion ambitionen att avveckla värnskatten. NSD beklagar att promemorian över huvud taget inte nämner något om regeringens vidare strategi för sänkta skatter på arbete. I en allt mer konkurrensutsatt värld kommer länder som Sverige att tvingas till en allt snabbare strukturomvandling. För att på sikt kunna bevara vårt relativa löneläge mot omvärlden ävs att kunskapsinnehållet i vår produktion fortsätter att stiga. Detta äver välutbildad arbetsaft. Därför är det viktigt att stärka avkastningen på extra

5 5 ansträngningar, utbildning och förkovran. Det kan även framhållas att den mest kvalificerade arbetsaften kan utgöra en nyckelfaktor för andra sysselsättningstillfällen. Vidare kan ofta den mest kvalificerade arbetsaften vara den mest lättrörliga och därigenom mest känsliga för bl.a. skatteincitament. Vid skattereformen fick Sverige en högsta marginalskatt som var relativt konkurrensaftig. Utvecklingen därefter har emellertid varit negativ med i synnerhet värnskatten, men även en rad andra försämringar och uteblivna förbättringar. Samtidigt är numera nivån på högsta marginalskattesats ner emot 4 procent i länder som USA, Storbritannien, Tyskland, Italien, Franike m.fl. Utvecklingen i omvärlden har alltså gått mot sänkta skatter, vilket inneburit försämrat relativt konkurrensläge för Sverige. Sveriges höga arbetsgivaravgift i kombination med avsaknaden av avgiftstak som korresponderar mot taken i förmånssystemen förstärker denna problematik ytterligare. NSD efterlyser en tydlig, ambitiös och långsiktigt hållbar strategi för hur det svenska systemet för beskattning av arbete kan ges ökad konkurrensaft över hela inkomstskalan, inte minst i högre inkomstskikt.

Yttrande över promemorian Ett förstärkt jobbskatteavdrag

Yttrande över promemorian Ett förstärkt jobbskatteavdrag 2008-08-14 REMISSYTTRANDE SN 179/2008 Fi 2008/3983 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över promemorian Ett förstärkt jobbskatteavdrag Föreningen Svenskt Näringsliv, som beretts tillfälle avge

Läs mer

REMISSVAR (Fi2018/02415/S1)

REMISSVAR (Fi2018/02415/S1) 218-8-31 Rnr 53.18 Finansdepartementet 13 33 Stockholm REMISSVAR (Fi218/2415/S1) Ett ytterligare steg för att ta bort skillnaden i beskattning mellan löneinkomst och pension Förslagen i sammandrag Promemorian

Läs mer

Yttrande om promemorian "Ett förstärkt jobbskatteavdrag" (Fi 2007/5092)

Yttrande om promemorian Ett förstärkt jobbskatteavdrag (Fi 2007/5092) Finansdepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE 20 augusti 2007 Dnr: 6-18-07 Yttrande om promemorian "Ett förstärkt jobbskatteavdrag" (Fi 2007/5092) I promemorian "Ett förstärkt jobbskatteavdrag" beskriver

Läs mer

Finansdepartementet. Sänkt skatt för pensionärer

Finansdepartementet. Sänkt skatt för pensionärer Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/01434/S1 Sänkt skatt för pensionärer Mars 2017 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Lagtext... 4 3 Bakgrund... 7 4 Överväganden och förslag...

Läs mer

REMISSVAR (Fi2008/3983) Sänkt skatt på förvärvsinkomster

REMISSVAR (Fi2008/3983) Sänkt skatt på förvärvsinkomster 2008-08-13 Rnr 63.08 Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM REMISSVAR (Fi2008/3983) Sänkt skatt på förvärvsinkomster I promemorian föreslås dels att det så kallade jobbskatteavdraget förstärks och delvis

Läs mer

Ett ytterligare steg för att ta bort skillnaden i beskattning mellan löneinkomst och pension

Ett ytterligare steg för att ta bort skillnaden i beskattning mellan löneinkomst och pension Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2018/02415/S1 Ett ytterligare steg för att ta bort skillnaden i beskattning mellan löneinkomst och pension Juni 2018 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Ytterligare skattesänkningar för personer över 65 år

Ytterligare skattesänkningar för personer över 65 år Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2019/02411/S1 Ytterligare skattesänkningar för personer över 65 år Juni 2019 1 1 Sammanfattning Inför budgetpropositionen för 2020 är det angeläget att

Läs mer

Sänkt skatt på förvärvsinkomster

Sänkt skatt på förvärvsinkomster Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Sänkt skatt på förvärvsinkomster Juni 2008 1 Innehållsförteckning Inledning och sammanfattning...3 1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

Läs mer

En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer

En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer 2010-03-27 En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer Sverige ser ut att ha klarat sig igenom finanskrisen bättre än många andra länder. Aktiva insatser för jobben och välfärden, tillsammans med

Läs mer

2015-12-04. 5.1 Månadstabellen... 5 5.2 Tvåveckorstabellen... 6. 6 Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna... 6. 6.1 Grundavdrag...

2015-12-04. 5.1 Månadstabellen... 5 5.2 Tvåveckorstabellen... 6. 6 Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna... 6. 6.1 Grundavdrag... *Skatteverket 1(21) Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 3 3 Tabellernas indelning i kolumner... 3 4 Tabellernas indelning i avlöningsperioder... 5

Läs mer

2014 12-16. 5.1 Månadstabellen... 6 5.2 Tvåveckorstabellen... 6. 6 Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna... 7. 6.1 Grundavdrag...

2014 12-16. 5.1 Månadstabellen... 6 5.2 Tvåveckorstabellen... 6. 6 Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna... 7. 6.1 Grundavdrag... *Skatteverket 1(21) 2014 12-16 Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 3 3 Tabellernas indelning i kolumner... 3 4 Tabellernas indelning i avlöningsperioder...

Läs mer

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget 2013-10-15 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Inledning... 3 1. Marginalskatterna

Läs mer

Remissvar. Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför. budgetpropositionen för 2016 SVENSKT NÄRINGSLIV. Finansdepartementet Vår referens/dnr:

Remissvar. Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför. budgetpropositionen för 2016 SVENSKT NÄRINGSLIV. Finansdepartementet Vår referens/dnr: Skatte- och tuhavdel- Dnr 56/2015 2015-05-04 103 33 Stockholm Fi201 5/1734 Er referens/dnr: ningen Finansdepartementet Vår referens/dnr: www.svensktnaringsliv.se Org. Nr: 802000-1858 Postadress/Address:

Läs mer

Skatt på företagande. maj Skattejämförelse för företagare i Sverige och 20 andra länder

Skatt på företagande. maj Skattejämförelse för företagare i Sverige och 20 andra länder Skatt på företagande maj 2010 Skattejämförelse för företagare i Sverige och 20 andra länder 2 Skattejämförelse för företagare i Sverige & 20 andra länder Svenskt Näringsliv har låtit genomföra en undersökning

Läs mer

Remiss av F-skatteutredningens delbetänkande F-skattesystemet några särskilt utpekade frågor (SOU 2018:49)

Remiss av F-skatteutredningens delbetänkande F-skattesystemet några särskilt utpekade frågor (SOU 2018:49) Finansdepartementet Vår referens/dnr: Skatte- och tullavdelningen, Enheten för 162/2018 skatteadministration, skatteavtal och tullfrågor Kansliråd Nils-Fredrik Carlsson 103 33 Stockholm Er referens/dnr:

Läs mer

5.1 Månadstabellen Tvåveckorstabellen Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna Grundavdrag... 6

5.1 Månadstabellen Tvåveckorstabellen Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna Grundavdrag... 6 *Skatteverket 1(22) Version 1.1 Version 1.1: uppdateringar i avsnitt 3 och 7.4.3 Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 3 3 Tabellernas indelning i kolumner...

Läs mer

Tekniskt appendix. Pensioner. Konsumtionsskatter. Uträkning av statsfinansiell effekt

Tekniskt appendix. Pensioner. Konsumtionsskatter. Uträkning av statsfinansiell effekt Tekniskt appendix Pensioner I Sverige tjänar man in till den allmänna pensionen på inkomster upp till 40 000 kr i månaden. Avsättningen är 17,21 procent av inkomsten. Eftersom brytpunkten för statlig skatt

Läs mer

Promemorian Genomförande av CFC-regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden

Promemorian Genomförande av CFC-regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden REMISSYTTRANDE Vår referens: 2018/03/001 Er referens: Fi2018/00823/S3 1 (1) 2018-04-18 Finansdepartementet Skatt- och tullavdelningen/s3 103 33 Stockholm Via e-post till: Fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Effekter av regeringens skattepolitik

Effekter av regeringens skattepolitik Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3405 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) Effekter av regeringens skattepolitik Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

Ytterligare skattesänkning för pensionärer

Ytterligare skattesänkning för pensionärer Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ytterligare skattesänkning för pensionärer Maj 2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)...4

Läs mer

Yttrande på promemorian Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2012 (dnr Fi2011/1936)

Yttrande på promemorian Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2012 (dnr Fi2011/1936) YTTRANDE 10 maj 2011 Dnr. 6-10-11 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande på promemorian Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2012 (dnr Fi2011/1936) KONJUNKTURINSTITUTETS SAMLADE BEDÖMNING

Läs mer

Skatteavdrag enligt tabell med ADB 2007

Skatteavdrag enligt tabell med ADB 2007 Skatteavdrag enligt tabell med ADB 2007 SKV 433 utgåva 17. Utgiven i december 2006. *Skatteverket 1(16) Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 2 3 Tabellernas

Läs mer

Ett förstärkt jobbskatteavdrag

Ett förstärkt jobbskatteavdrag Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ett förstärkt jobbskatteavdrag September 2009 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)...4

Läs mer

Höjd beloppsgräns vid avdrag för resor till och från arbetet

Höjd beloppsgräns vid avdrag för resor till och från arbetet Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Höjd beloppsgräns vid avdrag för resor till och från arbetet Juni 2016 1 1 Sammanfattning Inför budgetpropositionen för 2017 är det angeläget att skatteförslag

Läs mer

Månadstabellen Tvåveckorstabellen Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna Grundavdrag...

Månadstabellen Tvåveckorstabellen Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna Grundavdrag... *Skatteverket 1(20) TEKNISK BESKRIVNING Datum 2016-12-05 Dnr Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 3 3 Tabellernas indelning i kolumner... 3 4 Tabellernas

Läs mer

Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen 2015

Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen 2015 1/6 Remissvar Datum Ert datum Finansdepartementet 2014-10-13 2014-10-06 ESV Dnr Er beteckning 3.4-969/2014 Fi2014/3347 Handläggare Lalaina Hirvonen 103 33 Stockholm Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor

Läs mer

Månadstabellen Tvåveckorstabellen Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna Grundavdrag...

Månadstabellen Tvåveckorstabellen Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna Grundavdrag... *Skatteverket 1(21) Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 3 3 Tabellernas indelning i kolumner... 3 4 Tabellernas indelning i avlöningsperioder... 5

Läs mer

DEN STORA PENSIONSOREDAN INFÖR VALET: OSÄKERHETEN OM HUR SKATTEN PÅ PENSION HAR FÖRÄNDRATS ÄR STOR BLAND VÄLJARNA

DEN STORA PENSIONSOREDAN INFÖR VALET: OSÄKERHETEN OM HUR SKATTEN PÅ PENSION HAR FÖRÄNDRATS ÄR STOR BLAND VÄLJARNA DEN STORA PENSIONSOREDAN INFÖR VALET: OSÄKERHETEN OM HUR SKATTEN PÅ PENSION HAR FÖRÄNDRATS ÄR STOR BLAND VÄLJARNA SIFO: FLER TROR ATT SKATTEN PÅ PENSIONER HAR HÖJTS ÄN ATT DEN HAR SÄNKTS STOR OSÄKERHET

Läs mer

Skattepolitik för att det ska löna sig att arbeta

Skattepolitik för att det ska löna sig att arbeta Kommittémotion Motion till riksdagen 2017/18:3839 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) Skattepolitik för att det ska löna sig att arbeta Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som

Läs mer

Skattereduktion för hushållstjänster år 2008

Skattereduktion för hushållstjänster år 2008 Landsorganisationen i Sverige 2010-03-16 1(7) Enheten för ekonomisk politik och arbetsmarknad, EOA Anna-Kirsti Löfgren Skattereduktion för hushållstjänster år 2008 Individer År 2008 fick 90 400 individer,

Läs mer

Riksrevisionens granskning av jobbskatteavdraget

Riksrevisionens granskning av jobbskatteavdraget Skatteutskottets betänkande 2009/10:SkU38 Riksrevisionens granskning av jobbskatteavdraget Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet Riksrevisionens styrelses redogörelse för Riksrevisionens granskning

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:39

Regeringens proposition 2008/09:39 Regeringens proposition 2008/09:39 Sänkt skatt på förvärvsinkomster Prop. 2008/09:39 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 oktober 2008 Maud Olofsson Mats Odell (Finansdepartementet)

Läs mer

Hur finansierar vi framtidens välfärd? en skattereform för full sysselsättning. Lars Calmfors Rundabordssamtal Almega 11 april 2013

Hur finansierar vi framtidens välfärd? en skattereform för full sysselsättning. Lars Calmfors Rundabordssamtal Almega 11 april 2013 Hur finansierar vi framtidens välfärd? en skattereform för full sysselsättning Lars Calmfors Rundabordssamtal Almega 11 april 2013 Har vi ett framtida finansieringsproblem? Finanspolitikens långsiktiga

Läs mer

Remiss av Kommissionsförslag om administrativt samarbete inom momsområdet

Remiss av Kommissionsförslag om administrativt samarbete inom momsområdet Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter Anna Sundblad Stahre 103 33 Stockholm fi.remissvar@regeringskansliet.se Er ref: Fi 2017/04647/S2 Vår ref: 237/2017

Läs mer

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014 Aktuell analys 23 oktober 2014 Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015 Den nya regeringen presenterade idag sin budget för 2015. Vinnarna är ensamstående med underhållsstöd och pensionärer. Underhållsstödet

Läs mer

Så mycket mer i skatt betalar en pensionär 2016 Och de senaste tio åren

Så mycket mer i skatt betalar en pensionär 2016 Och de senaste tio åren Så mycket mer i skatt betalar en pensionär 2016 Och de senaste tio åren Innehåll ernas beskattning... 3 Skatteskillnaden mellan pension och lön.... 5 Skattebetalarna anser...13 ernas beskattning Före 2007

Läs mer

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN MER LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN I höstens budget vill Moderaterna genomföra ytterligare skattelättnader för dem som jobbar, sänkt skatt för pensionärer och en höjning av den nedre brytpunkten för statlig

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010. Helena Svaleryd, 18 maj

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010. Helena Svaleryd, 18 maj Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010 Helena Svaleryd, 18 maj Bättre arbetsmarknadsutveckling än väntat Mindre fall i sysselsättningen än väntat pga Hög inhemsk efterfrågan Inga stora

Läs mer

Skatte- och tullavdelningen SN 172/2014. Er referens: 103 33 Stockholm Fi 2014/3347. Remissyttrande

Skatte- och tullavdelningen SN 172/2014. Er referens: 103 33 Stockholm Fi 2014/3347. Remissyttrande Finansdepartementet Vår referens: Skatte- och tullavdelningen SN 172/2014 Er referens: 103 33 Stockholm Fi 2014/3347 Stockholm, 2014-10-13 Remissyttrande Remiss av Promemorian Vissa skattefrågor inför

Läs mer

Rapport till PRO angående beskattning av pensioner och arbetsinkomster i 16 länder

Rapport till PRO angående beskattning av pensioner och arbetsinkomster i 16 länder 1 Rapport till PRO angående beskattning av pensioner och arbetsinkomster i 16 länder av Laure Doctrinal och Lars- Olof Pettersson 2013-10- 10 2 Sammanfattande tabell I nedanstående tabell visas senast

Läs mer

NSD NÄRINGSLIVETS SKATTE- DELEGATION

NSD NÄRINGSLIVETS SKATTE- DELEGATION NSD NÄRINGSLIVETS SKATTE- DELEGATION Finansdepartementet REMISSYTTRANDE 103 33 Stockholm Fi2006/1676 Stockholm den 30 juni 2006 Yttrande över Skatteverkets promemoria om Metoder för att undvika internationell

Läs mer

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar 2013-09-16 Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Alliansregeringenvillstärkadrivkrafternaförjobbgenomattgelågoch

Läs mer

Skattenyheter från Visma Spcs

Skattenyheter från Visma Spcs Av Jan-Erik W Persson och Anders Andersson Innehåll 2 000 kr i lönehöjning 2009 men ändå ingen statlig skatt 1 Prisbasbeloppet ökar med 1 800 kr 1 Skiktgränserna för statlig skatt år 2009 höjs med ca 6,4

Läs mer

Fördjupning i Konjunkturläget augusti 2012 (Konjunkturinstitutet)

Fördjupning i Konjunkturläget augusti 2012 (Konjunkturinstitutet) Konjunkturläget augusti 2012 115 FÖRDJUPNING Effekter av de tillfälliga statsbidragen till kommunsektorn under finanskrisen Kommunsektorn tillfördes sammantaget 20 miljarder kronor i tillfälliga statsbidrag

Läs mer

Ekonomisk ersättning vid arbetslöshet

Ekonomisk ersättning vid arbetslöshet Konjunkturläget augusti 216 67 FÖRDJUPNING Ekonomisk ersättning vid arbetslöshet Ersättningen vid arbetslöshet påverkar både de arbetslösas välfärd och drivkrafterna för arbete. De senaste tio åren har

Läs mer

Ändrade skatteregler rörande fonderade medel för underhåll och förnyelse av gemensamhetsanläggningar

Ändrade skatteregler rörande fonderade medel för underhåll och förnyelse av gemensamhetsanläggningar Promemoria 2003-04-22 Fi2002/2971 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för kapitalbeskattning, S3 Ändrade skatteregler rörande fonderade medel för underhåll och förnyelse av gemensamhetsanläggningar

Läs mer

TYPFALLSBERÄKNINGAR MED RÖDGRÖNA FÖRSLAG

TYPFALLSBERÄKNINGAR MED RÖDGRÖNA FÖRSLAG U T R E D N I N G S T J Ä N S T E N Brigitta Hultblad Tfn: 08-786 54 08 Måns Hector Tfn: 08-786 56 35 PM 2010-10-22 Dnr 2010:1599 TYPFALLSBERÄKNINGAR MED RÖDGRÖNA FÖRSLAG Vi skulle vilja ha en uppdatering

Läs mer

Remiss avseende EU-kommissionens förslag om moms vid gränsöverskridande e-handel

Remiss avseende EU-kommissionens förslag om moms vid gränsöverskridande e-handel Finansdepartementet Enheten för mervärdesskatt och punktskatter Lars Mattisson 103 33 Stockholm fi.registrator@regeringskansliet.se Er ref: Fi2016/04592/S2 Vår ref: 260/2016 2017-01-31 Remiss avseende

Läs mer

Ett förstärkt jobbskatteavdrag

Ett förstärkt jobbskatteavdrag Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ett förstärkt jobbskatteavdrag Juni 2007 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Lagtext...4 1.1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 mars 2006 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Tonnageskatt (SOU 2006:20).

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 mars 2006 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Tonnageskatt (SOU 2006:20). R-2006/0355 Stockholm den 8 juni 2006 Till Finansdepartementet Fi 2006/1167 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 mars 2006 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Tonnageskatt (SOU

Läs mer

De flesta hushåll får mer i plånboken 2019, men köpkraften sjunker

De flesta hushåll får mer i plånboken 2019, men köpkraften sjunker Pressmeddelande 18 december 2018 De flesta hushåll får mer i plånboken 2019, men köpkraften sjunker De flesta hushåll får mer i plånboken i januari 2019 jämfört med januari 2018. Högre löner och pensioner,

Läs mer

Remiss av promemorian Mervärdesskatteregler för vouchrar

Remiss av promemorian Mervärdesskatteregler för vouchrar Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter Lars Mattisson 103 33 Stockholm fi.remissvar@regeringskansliet.se Er ref: Fi 2017/04527/S2 Vår ref: 229/2017

Läs mer

Löneökningen som försvann Poff! Inte en krona kvar efter skatt

Löneökningen som försvann Poff! Inte en krona kvar efter skatt Löneökningen som försvann Poff! Inte en krona kvar efter skatt Löneökningen som försvann Årets kontrolluppgifter från arbetsgivaren för 2016 har landat i brevlådan. Nu blir regeringens skattehöjningar

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:45

Regeringens proposition 2008/09:45 Regeringens proposition 2008/09:45 Sänkta socialavgifter Prop. 2008/09:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 oktober 2008 Maud Olofsson Mats Odell (Finansdepartementet)

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport till regeringen

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport till regeringen Svensk finanspolitik 2008 Finanspolitiska rådets rapport till regeringen Finanspolitiska rådet Ledamöter Lars Calmfors (ordf) Torben Andersen (vice ordf) Karolina Ekholm Per-Ola Eriksson Martin Flodén

Läs mer

Åsa Forssell, Anna-Kirsti Löfgren

Åsa Forssell, Anna-Kirsti Löfgren Åsa Forssell, Anna-Kirsti Löfgren 22-2-21 2(19) I denna skrift frågar vi oss vem som får del av sänkt statlig inkomstskatt. Vi laborerar också med ett tillägg till barnbidraget riktat till ensamstående

Läs mer

SCB:s statistik om inkomstskillnader

SCB:s statistik om inkomstskillnader PM Till: Bettina Kashefi Från: Jonas Frycklund Tid: 2018-02-12 Ärende: SCB:s statistik om inkomstskillnader SCB:s statistik om inkomstskillnader SCB:s senaste inkomststatistik slogs upp i media med rubriker

Läs mer

Remissyttrande. Betänkandet Beskattning av incitamentsprogram (SOU 201 6:23) såvitt avser förslagen om kvalificerade personaloptioner, höjd

Remissyttrande. Betänkandet Beskattning av incitamentsprogram (SOU 201 6:23) såvitt avser förslagen om kvalificerade personaloptioner, höjd 201 6-08-09 103 33 Stockholm Fi201 6/01042/Si Er referens/dnr: Ellinor Eriksson ningen OiUCiU- 0t,ii tuicvut- Uflt ttiu1b.ii_,. Finansdepartementet Vår referens/dnr: wwwsvensktnaringsliv.se Org. Nr: 802000-1858

Läs mer

NSD NÄRINGSLIVETS SKATTE- DELEGATION

NSD NÄRINGSLIVETS SKATTE- DELEGATION NSD NÄRINGSLIVETS SKATTE- DELEGATION Skatte- och tullavdelningen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Er referens: Fi2006/24460 Stockholm, 2007-08-20 Remissyttrande Promemoria om slopad förmögenhetsskatt

Läs mer

Hur en höjning av kommunalskatten inverkar på kommunens skatteinkomster och utjämningen av statsandelar

Hur en höjning av kommunalskatten inverkar på kommunens skatteinkomster och utjämningen av statsandelar 1 Finlands Kommunförbund 8.10.2010 Henrik Rainio, Jouko Heikkilä Hur en höjning av kommunalskatten inverkar på kommunens skatteinkomster och utjämningen av statsandelar Vid en höjning av skattesatsen kan

Läs mer

Det är inte meningsfullt att här täcka hela rapporten utan jag ska bara lyfta fram några punkter.

Det är inte meningsfullt att här täcka hela rapporten utan jag ska bara lyfta fram några punkter. 1 Jag vill börja med att tacka för inbjudan. Vi ska ju hitta formerna för Finanspolitiska rådets arbete och vi ser det som en av våra huvuduppgifter att bidra med underlag för Riksdagens granskning av

Läs mer

Ett förstärkt jobbskatteavdrag

Ett förstärkt jobbskatteavdrag Lagrådsremiss Ett förstärkt jobbskatteavdrag Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 19 september 2007 Anders Borg Fredrik Löfstedt (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Simuleringar för kartläggning av ekonomiskt utbyte av arbete Ekonomiskt utbyte av att arbeta jämfört med att inte arbeta 2017

Simuleringar för kartläggning av ekonomiskt utbyte av arbete Ekonomiskt utbyte av att arbeta jämfört med att inte arbeta 2017 Sammanfattning Sverige har haft en ökande nettoinvandring sedan 1980-talet och flyktingar har kommit att utgöra en stor andel av de som invandrat. Hur väl utrikes födda integreras i samhället och kan etablera

Läs mer

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år.

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år. Aktuell analys 10 oktober 2014 Effekter av skatteförslag från nya regeringen Den nya regeringen har lämnat några skatteförslag på remiss. De som arbetar och tjänar över 50 000 kronor per månad får betala

Läs mer

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år.

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år. Aktuell analys 10 oktober 2014 Skatteförslag från nya regeringen Den nya regeringen har lämnat några skatteförslag på remiss. De som arbetar och tjänar över 50 000 kronor per månad får betala mer i skatt

Läs mer

Pressmeddelande 9 april 2014

Pressmeddelande 9 april 2014 Pressmeddelande 9 april 2014 Plus för löntagare men även pensionärer med Alliansregering Vårpropositionen innehöll inte så många oväntade plånboksfrågor den här gången. Men sedan Alliansregeringen tillträdde

Läs mer

Innehåll. Pensionärernas köpkraft halkar efter Pensionärernas beskattning Pensionärernas köpkraft, tre inkomstexempel...

Innehåll. Pensionärernas köpkraft halkar efter Pensionärernas beskattning Pensionärernas köpkraft, tre inkomstexempel... Pensionärerna halkar efter En femtedel i förlorad köpkraft gentemot de yrkesaktiva 2006 2017 Innehåll Pensionärernas köpkraft halkar efter... 3 Pensionärernas beskattning... 6 Pensionärernas köpkraft,

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:29

Regeringens proposition 2009/10:29 Regeringens proposition 2009/10:29 Ytterligare sänkt skatt för pensionärer Prop. 2009/10:29 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 oktober 2009 Fredrik Reinfeldt Sten

Läs mer

Svensk finanspolitik 2008. Finanspolitiska rådets rapport till regeringen

Svensk finanspolitik 2008. Finanspolitiska rådets rapport till regeringen Svensk finanspolitik 2008 Finanspolitiska rådets rapport till regeringen Rapportens innehåll 1. Finanspolitiken och det finanspolitiska ramverket 2. Finansdepartementets makroekonomiska prognoser 3. De

Läs mer

Finansdepartementet Skatt- och tullavdelningen/s Stockholm

Finansdepartementet Skatt- och tullavdelningen/s Stockholm REMISSYTTRANDE Vår referens: 2017/08/006 Er referens: Fi2017/02910/S3 1 (5) 2017-08-25 Finansdepartementet Skatt- och tullavdelningen/s3 103 33 Stockholm Kommissionens förslag till ändring av direktiv

Läs mer

SVENSKT NÄRINGSLIV CONF fler RTION OF SWEDIEH ENTERPRISE

SVENSKT NÄRINGSLIV CONF fler RTION OF SWEDIEH ENTERPRISE SVENSKT NÄRINGSLIV CONF fler RTION OF SWEDIEH ENTERPRISE finansdepartementet Vår referens: Skatte- och tullavdelningen Dnr /2015 Marcus Sjögren 103 33 Stockholm Er referens: Fi201 5/2358 Stockholm, 2015-05-25

Läs mer

Yttrande om promemorian Ett förstärkt jobbskatteavdrag (Fi2009/6108)

Yttrande om promemorian Ett förstärkt jobbskatteavdrag (Fi2009/6108) Finansdepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE 1 oktober 2009 Dnr: 6-29-09 Yttrande om promemorian Ett förstärkt jobbskatteavdrag (Fi2009/6108) Syfte med förslaget och sammanfattning Promemorian föreslår

Läs mer

Är finanspolitiken expansiv?

Är finanspolitiken expansiv? 9 Offentliga finanser FÖRDJUPNING Är finanspolitiken expansiv? Budgetpropositionen för 27 innehöll flera åtgärder som påverkar den ekonomiska utvecklingen i Sverige på kort och på lång sikt. Åtgärderna

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:42

Regeringens proposition 2009/10:42 Regeringens proposition 2009/10:42 Ett ytterligare förstärkt jobbskatteavdrag Prop. 2009/10:42 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 oktober 2009 Fredrik Reinfeldt Sten

Läs mer

kronor respektive 14 miljarder kronor. Den lägre summan avser den reducerade skatt pensionärer med pension upp till kronor i månaden har i

kronor respektive 14 miljarder kronor. Den lägre summan avser den reducerade skatt pensionärer med pension upp till kronor i månaden har i I den allmänna debatten om pensioner används begreppet pensionärsskatt för att omtala att pensionärer betalar mer i inkomstskatt i jämförelse med dem som arbetar och får ta del av det så kallade jobbskatteavdraget.

Läs mer

Den kostsamma värnskatten

Den kostsamma värnskatten BRIEFING PAPER #11 18 augusti 2016 Den kostsamma värnskatten Jacob Lundberg Timbros Briefing Paper är en serie kortrapporter som belyser komplexa frågor i ett kortare format. För att läsa detta eller andra

Läs mer

Skillnad på marginalen - en ESO rapport om reformerad inkomstbeskattning

Skillnad på marginalen - en ESO rapport om reformerad inkomstbeskattning Skillnad på marginalen en ESO rapport om reformerad inkomstbeskattning Spencer Bastani Linnéuniversitetet Håkan Selin IFAU 4 juni, 2019 SNS Introduktion I Sverige är marginalskatter på arbetsinkomst olika

Läs mer

Förändringar av husavdraget (Dnr Fi2015/1728)

Förändringar av husavdraget (Dnr Fi2015/1728) Finansdepartementet Fi2015/1728 Datum 2015-05-04 Vår referens Almgwn Förändringar av husavdraget (Dnr Fi2015/1728) Almega som beretts tillfälle att yttra sig över Förändringar i husavdraget vill med anledning

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag (SOU 2016:75)

Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag (SOU 2016:75) YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-01-20 : Sektionen för ekonomisk analys Bo Legerius Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag (SOU 2016:75) Översyn av skattereglerna

Läs mer

Yttrande över promemorian Förslag till höjd garantinivå i inkomstutjämningen för landstingen

Yttrande över promemorian Förslag till höjd garantinivå i inkomstutjämningen för landstingen Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och Finans 1 (5) LS 1101-0013 Landstingsstyrelsen Yttrande över promemorian Förslag till höjd garantinivå i inkomstutjämningen för landstingen Ärendet Stockholms

Läs mer

FÖRDELNINGSANALYS 2010-2011

FÖRDELNINGSANALYS 2010-2011 UTREDNINGSTJÄNSTEN Tommy Lowén Tfn: 08-786 5661 PM 2010-04-26 Dnr 2010:0752 FÖRDELNINGSANALYS 2010-2011 En analys av fördelningseffekterna av de förslag som enligt Socialdemokraterna kommer att presensteras

Läs mer

Svenskt Näringsliv Confederation of Swedish Enterprise

Svenskt Näringsliv Confederation of Swedish Enterprise Finansdepartementet Vår referens/dnr: SN 198/2018 Skatte- och tullavdelningen Enheten för moms och punktskatter Rättssakkunnig Kajsa Kellerborg 103 33 Stockholm Finansdepartementet Er referens/dnr: Fi

Läs mer

Förord. Skattebetalarna och SPF kan med följande rapport avslöja att dessa åtgärder har varit otillräckliga.

Förord. Skattebetalarna och SPF kan med följande rapport avslöja att dessa åtgärder har varit otillräckliga. Pensionärerna förlorar 1,8 miljarder kronor i köpkraft 2014 Förord Vid årsskiftet sänktes pensionerna för tredje gången de senaste fem åren, som följd av att bromen i pensionssystemet återigen slagit till.

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010. Lars Calmfors Finansutskottet, 25/5-2010

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010. Lars Calmfors Finansutskottet, 25/5-2010 Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010 Lars Calmfors Finansutskottet, 25/5-2010 S2-indikatorn Irland Grekland Luxemburg Storbritann Slovenien Spanien Litauen Rumänien Cypern Slovakien

Läs mer

NSD NÄRINGSLIVETS SKATTE- DELEGATION

NSD NÄRINGSLIVETS SKATTE- DELEGATION Bilaga till remissyttrande avseende promemorian Nya skatteregler för företagssektorn Några närmare synpunkter på vissa av förslagen till lagtext och författningskommentarer 20 b kap. 1 IL Licensavtal avseende

Läs mer

Illusionerna i det svenska skattesystemet 1+1=1,84?

Illusionerna i det svenska skattesystemet 1+1=1,84? 2009 : 3 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Illusionerna i det svenska skattesystemet 1+1=1,84? Det svenska skattesystemet för inkomster är obegripligt för den som inte är expert. Förutom

Läs mer

70 procents sysselsättning år 2025

70 procents sysselsättning år 2025 PM 2015-10-01 70 procents sysselsättning år 2025 Ett nytt sysselsättningsmål för Sverige Ett sysselsättningsmål för Sverige Folkpartiet Liberalerna föreslår i vår budgetmotion ett sysselsättningsmål för

Läs mer

Budgetpropositionen för 2018

Budgetpropositionen för 2018 Konjunkturläget oktober 2017 73 FÖRDJUPNING Budgetpropositionen för 2018 Åtgärderna i budgetpropositionen för 2018 innebär, enligt Konjunkturinstitutets beräkningar, att de offentliga utgifterna ökar med

Läs mer

Förmånsbeskattning av lånedatorer

Förmånsbeskattning av lånedatorer Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Förmånsbeskattning av lånedatorer September 2007 Sammanfattning I promemorian föreslås att den särskilda värderingen av förmån av att för privat bruk använda

Läs mer

klyfta mellan de marginalskatter på arbete som medel- och höginkomsttagare

klyfta mellan de marginalskatter på arbete som medel- och höginkomsttagare Sammanfattning Frågan hur skatte- och bidragssystemet bör utformas tillhör de allra mest fundamentala i en modern välfärdsstat. Staten tar in skatt för att finansiera gemensamma angelägenheter som polis

Läs mer

Sverige i topp i ungdomars inkomstutveckling efter krisåren 1

Sverige i topp i ungdomars inkomstutveckling efter krisåren 1 Sverige i topp i ungdomars inkomstutveckling efter krisåren 1 Frågan om ungdomars möjligheter på arbetsmarknaden har en central roll i årets valrörelse. Diskussionen begränsar sig ofta till möjligheten

Läs mer

APRIL 2016. Skatt, arbete och pension

APRIL 2016. Skatt, arbete och pension APRIL 2016 Skatt, arbete och pension Författare: Lennart Flood Lennart Flood är professor emeritus i nationalekonomi, tidigare vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet Förord Sverige och Europa har

Läs mer

Utmaningar och reformagenda för svensk ekonomi. Lars Calmfors Saco Makro Sandhamn

Utmaningar och reformagenda för svensk ekonomi. Lars Calmfors Saco Makro Sandhamn Utmaningar och reformagenda för svensk ekonomi Lars Calmfors Saco Makro Sandhamn 2016-06-02 Mål Hög inkomstnivå Jämn inkomstfördelning Hög och jämnt fördelad sysselsättning Generös invandrings- och flyktingpolitik

Läs mer

Svensk finanspolitik 2014 Sammanfattning 1

Svensk finanspolitik 2014 Sammanfattning 1 Svensk finanspolitik 2014 Sammanfattning 1 Sammanfattning Huvuduppgiften för Finanspolitiska rådet är att följa upp och bedöma måluppfyllelsen i finanspolitiken och den ekonomiska politiken. De viktigaste

Läs mer

Effekter på jämviktsarbetslösheten av åtgärderna i budgetpropositionen för 2015

Effekter på jämviktsarbetslösheten av åtgärderna i budgetpropositionen för 2015 Lönebildningsrapporten 2014 87 FÖRDJUPNING Effekter på jämviktsarbetslösheten av åtgärderna i budgetpropositionen för 2015 I denna fördjupning redovisas Konjunkturinstitutets preliminära bedömning av hur

Läs mer

Ett förstärkt jobbskatteavdrag

Ett förstärkt jobbskatteavdrag Skatteutskottets betänkande 2007/08:SkU11 Ett förstärkt jobbskatteavdrag Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens lagförslag (prop. 2007/08:22) om ett förstärkt jobbskatteavdrag och om vissa justeringar

Läs mer

Sänkt skatt för pensionärer

Sänkt skatt för pensionärer Skatteutskottets betänkande 2008/09:SkU13 Sänkt skatt för pensionärer Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag (prop. 2008/09:38) om skattelättnader för personer som fyllt 65 år. Förslaget

Läs mer

SKATTER OCH SAMHÄLLSEKONOMISK EFFEKTIVITET

SKATTER OCH SAMHÄLLSEKONOMISK EFFEKTIVITET SKATTER OCH SAMHÄLLSEKONOMISK EFFEKTIVITET Fördelningspolitiska skäl Marknadsimperfektioner roblem: åverkar i sig ofta effektiviteten negativt Indirekta skatter Figur 1. Skatt per konsumerad (producerad)

Läs mer

Föreningen Svenskt Näringsliv har beretts tillfälle att avge yttrande över angivna promemoria och får anföra följande.

Föreningen Svenskt Näringsliv har beretts tillfälle att avge yttrande över angivna promemoria och får anföra följande. Finansdepartementet Vår referens/dnr: Skatte- och tullavdelningen 190/2014 Er referens/dnr: 103 33 Stockholm Fi2014/3383 2015-02-16 Remissyttrande avseende betänkande Förenklade skatteregler för enskilda

Läs mer