Försäljning av näringsfastighet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäljning av näringsfastighet"

Transkript

1 Utgiven 2002 av Riksskatteverket RSV 313 utgåva 6 Skattemyndigheten informerar Försäljning av näringsfastighet Den här foldern förklarar de skatteregler som gäller för fysiska personer och dödsbon som har avyttrat näringsfastighet. Informationen är inte heltäckande utan behandlar de viktigaste reglerna. Med avyttring menas försäljning, byte eller därmed jämförlig överlåtelse av egendom. Begreppet avyttring omfattar också andra slag av onerösa överlåtelser såsom apport, expropriation, delavyttring, upplåtelse av nyttjanderätt på obegränsad tid och marköverföring genom fastighetsreglering. Blanketter En fysisk person och ett dödsbo som har näringsfastighet ska deklarera resultatet av den löpande verksamheten på blankett N1 eller N2. Om fastigheten avyttras ska vinst och förlust deklareras på blankett K7. Tips, studera blankett K7 samtidigt som du läser broschyren. Näringsfastighet eller privatbostadsfastighet? En fastighet klassificeras antingen som näringsfastighet eller privatbostadsfastighet. Bedömningen ska göras vid kalenderårets utgång. Vid avyttring ska bedömningen för överlåtaren ske per överlåtelsedagen. Det är bara byggnader som är inrättade som bostad åt en eller två familjer och tomtmark till sådana byggnader som kan betecknas som privatbostadsfastighet. Detta innebär bl.a. att även småhus med högst två lägenheter på lantbruksenhet kan vara privatbostadsfastigheter. Varje fastighet som inte uppfyller kraven för privatbostadsfastighet är en näringsfastighet. Privatbostadsfastighet En en- eller tvåfamiljsbyggnad med tillhörande tomtmark ska klassificeras som privatbostadsfastighet om ägaren eller närstående till honom använder mer än hälften (för tvåfamiljshus minst 40 %) av huset för eget boende eller avsikten är att den kommer att användas på sådant sätt inom en överskådlig framtid. Obebyggd tomtmark är också privatbostadsfastighet om avsikten är att marken ska bebyggas med en- eller tvåfamiljshus och det är meningen att ägaren eller närstående till honom ska använda mer än hälften (för tvåfamiljshus minst 40 %) av huset för eget boende. För ytterligare information om begreppet privatbostadsfastighet, se broschyren Försäljning av småhus (RSV 379). Näringsfastighet Om fastigheten inte uppfyller kraven för privatbostadsfastighet, är den alltid en näringsfastighet. Ett andelshus har minst tre skilda lägenheter och är därför en näringsfastighet. Det betyder att den som äger en andelslägenhet ska redovisa den som en näringsfastighet. En fastighet som ägs av ett handelsbolag är alltid en näringsfastighet. Tröghetsregeln (tvåårsfristen) Det kan inträffa att en fastighet inte längre uppfyller villkoren för att klassificeras som privatbostadsfastighet. Den s.k. tröghetsregeln ger fastighetsägaren möjlighet att låta fastigheten förbli privatbostadsfastighet under en tvåårsperiod, trots att förutsättningar föreligger vid beskattningsårets slut att klassificera den som näringsfastighet. Syftet med regeln är att ge ägaren en frist att ändra förhållandena så att fastigheten inte behöver omklassificeras. Tröghetsregeln är inte tvingande, utan tillämpas endast på begäran av fastighetsägaren. 1

2 Någon tröghetsregel finns däremot inte när en näringsfastighet övergår till att klassificeras som privatbostadsfastighet. Då ska i stället s.k. avskattning göras. Det innebär att värdeminskningsavdrag m.m. ska återläggas (se mer på sidan 3). Exempel: Tröghetsregeln Under 2000 inträffade omständigheter som innebär att en fastighet inte uppfyller kraven för att klassificeras som privatbostadsfastighet. Vid taxeringen 2001 och 2002 kan ägaren, med stöd av tröghetsregeln, välja om fastigheten ska behandlas som privatbostads- eller näringsfastighet. Uppfyller fastigheten vid utgången av 2002 inte förutsättningarna för att vara en privatbostadsfastighet, ska den vid taxeringen 2003 beskattas som näringsfastighet. Om fastigheten avyttras under 2002 är det fråga om avyttring av privatbostad, om fastigheten har klassificerats som sådan vid utgången av 2001 (taxeringen 2002). Slottsregeln Ägaren till en mangårdsbyggnad (privatbostadsfastighet) på lantbruksenhet får välja om byggnaden ska vara privatbostadsfastighet eller näringsfastighet om den har nybyggnadsår före 1930 och storleken är minst 400 kvm. Hur går beskattningen till? Fysisk person och dödsbo som avyttrar en fastighet ska ta upp den beräknade vinsten och förlusten i inkomstslaget kapital. Det gäller både privatbostadsoch näringsfastigheter. Undantag gäller för fastighet som är lagertillgång i exempelvis byggnadsrörelse. Där redovisas vinst eller förlust i inkomstslaget näringsverksamhet. Den som äger en näringsfastighet har under innehavstiden fått avdrag i inkomstslaget näringsverksamhet för anskaffningsvärdet genom årliga värdeminskningsavdrag vid vinstberäkningen. När fastigheten avyttras ska anskaffningsutgiften inte minskas med dessa värdeminskningsavdrag (undantag vid förlust, se sidan 3). För att avdrag för anskaffningsutgiften inte ska medges två gånger (en gång i inkomstslaget näringsverksamhet som värdeminskning och en gång vid kapitalvinstberäkningen) ska värdeminskningsavdrag m.m. återföras till beskattning. Beskattningen ska därför ske i två steg: 1. Avdrag för värdeminskning m.m. som gjorts under innehavstiden tas upp som inkomst i inkomstslaget näringsverksamhet (s.k. återläggning). 2. Vinsten eller förlusten redovisas i inkomstslaget kapital. Delägare i handelsbolag Reglerna i denna broschyr gäller även för fysisk person eller dödsbo som är delägare i handelsbolag. Skattepliktig vinst och avdragsgill förlust Endast 90 % av en kapitalvinst ska tas upp till beskattning vid avyttring av näringsfastighet. I inkomstslaget kapital sker beskattning med 30 %. Något förenklat kan man därför säga att vinsten beskattas med 27 % (30 % x 90 %). Endast 63 % av en kapitalförlust ska dras av vid avyttring av fastighet. En avdragsgill förlust får kvittas mot alla slags intäkter i inkomstslaget kapital. Blir det underskott i inkomstslaget kapital, medges skattereduktion med 30 % av den del som inte överstiger kr och med 21 % av belopp därutöver. Exempel: Kapitalförlust Karl har sålt en fastighet med kr i förlust. Av förlusten får 63 % dras av, dvs kr. Under samma år har Karl sålt aktier med en vinst på kr. Hans underskott av kapital blir då kr. Den skattereduktion som Karl kommer att få beräknas till kr ([30 % x kr] + [21 % x kr]). När ska beskattning ske? Inkomst av försäljningen ska tas upp till beskattning för det inkomstår då köpekontraktet undertecknades. Försäljning av lantbruksenhet En taxeringsenhet kan omfatta både en näringsfastighet och en privatbostadsfastighet. Ett exempel är en lantbruksenhet med en mangårdsbyggnad (småhus) som till övervägande del bebos av eller är avsedd att bebos av ägaren eller närstående. Mangårdsbyggnaden räknas då som privatbostadsfastighet. Om en lantbruksenhet som också omfattar en privatbostadsfastighet avyttras, behandlas det skattemässigt som avyttring av både en privatbostadsfastighet och en näringsfastighet. Privatbostadsfastigheten deklareras på blankett K5 och näringsfastigheten på blankett K7. När vinstberäkningen görs måste avyttringspriset och anskaffningsutgiften fördelas. Avyttringspriset bör fördelas med utgångspunkt i det taxeringsvärde som gäller vid avyttringen. Annan fördelning kan godtas om utredning kan visas som talar för en annan fördelningsgrund. Anskaffningsutgiften bör fördelas med utgångspunkt i det taxeringsvärde som gällde vid förvärvet, såvida det inte kan visas att annan fördelningsgrund bör tillämpas. Exempel: Lantbruksenhet En lantbruksenhet med ett taxeringsvärde på kr avyttras för kr. Privatbostadsfastighetens taxeringsvärde, det år avyttring sker, är kr. Av ersättningen bör kr ( kr x [ kr / kr]) hänföras till privatbostadsfastigheten. Anskaffningsutgiften bör beräknas på motsvarande sätt, men med de taxeringsvärden som gällde vid tidpunkten för förvärvet. 2 2

3 Ersättningsfond Om du har fått ersättning för mark eller byggnad som avyttrats under vissa tvångsliknande former kan du få avdrag för avsättning till ersättningsfond. Avdrag kan också medges när avyttringen är ett led i jordbrukets eller skogsbrukets yttre rationalisering. Reglerna för ersättningsfond kan bara tillämpas på ersättningar som ska tas upp i inkomstslaget näringsverksamhet. För att de även ska kunna tillämpas på vissa ersättningar för näringsfastigheter kan fastighetsägaren välja att kapitalvinsten ska beskattas i näringsverksamhet i stället för i kapital. Vid sådan tvångsavyttring kan avsättning till ersättningsfond göras med ett belopp som motsvarar både kapitalvinsten och återlagda belopp för värdeminskning m.m. Den erhållna ersättningen kan sedan återinvesteras i en ersättningsfastighet. Uppskov Uppskovsreglerna för privatbostadsfastigheter gäller inte för näringsfastigheter. Ett uppskov som medgetts vid försäljning av en privatbostadsfastighet behöver dock inte återföras om fastigheten omklassificeras till näringsfastighet. Uppskovet knyts då i stället till näringsfastigheten. När en fastighet avyttras ska vid resultatberäkningen eventuella uppskov minska omkostnadsbeloppet. Återföring av medgivna avdrag Avdrag för värdeminskning och för förbättrande reparationer m.m. som gjorts under innehavstiden, ska tas upp som inkomst (återföras) i näringsverksamheten. Detta gäller medgivna avdrag för värdeminskning av byggnad eller markanläggning skogsavdrag substansminskning förbättrande reparationer (se sidan 4) som gjorts under försäljningsåret och de närmast fem föregående åren avskrivning mot ersättningsfond. Undantag: Om fastigheten sålts med förlust, ska endast avdrag för förbättrande reparationer återföras. Övriga medgivna avdrag återförs inte, till den del ersättningen (avyttringspriset) understiger omkostnadsbeloppet vid vinstberäkningen. Vid beräkning av om fastigheten sålts med förlust eller inte, ska omkostnadsbeloppet varken minskas med uppskovsbelopp eller motsvarande eller med värdeminskningsavdrag m.m. som på grund av förlust inte ska tas upp som inkomst (se Exempel 1a). Om en fastighet säljs och den förvärvats före 1952 ska återföringsreglerna inte tillämpas på värdeminskningsavdrag m.m. som avser tiden före Detta gäller oavsett om anskaffningsutgiften beräknas utifrån 1952 års taxeringsvärde eller det verkliga anskaffningsvärdet. Exempel 1a: Återföring vid förlust Anna köpte en fastighet 1997 för kr och sålde den 2001 för kr. När Anna köpte fastigheten fick hon uppskov med beskattningen för en fastighet som hon ägde tidigare. Under innehavstiden har hon gjort avdrag för värdeminskning. Hon har också gjort vissa förbättrande reparationer och underhållsarbeten. Förutsättningar Värdeminskning Uppskovsbelopp kr kr kr Beräkning av inkomst Avyttringspris (ersättningen) kr Mäklararvode kr Inkomst = kr Omkostnadsbelopp, förlustberäkning vid återläggning Anskaffningsutgift kr Inköpsutgifter kr kr = kr Hela utgiften för förbättrande reparationer kr ska återföras. Ersättningen, kr, understiger omkostnadsbeloppet för förlustberäkning kr med kr. (Observera att mäklararvode och andra utgifter för avyttringen inte ska beaktas.) Av värdeminskningsavdragen ska Anna bara återföra kr ( kr kr). Resterande del av värdeminskningsavdragen, kr, ska minska omkostnadsbeloppet vid vinstberäkningen (se nedan under Resultatberäkning och Exempel 1b). Totalt ska Anna ta upp kr ( kr kr) som inkomst av näringsverksamhet. Exemplet fortsätter med resultatberäkningen i Exempel 1 b på sidan 4. Delavyttring Vid försäljning av en del av en fastighet ska beräkningen av de belopp som ska återföras som inkomst av näringsverksamheten grundas på förhållandena på den sålda fastighetsdelen. Exempel En fastighet med två byggnader, A och B, förvärvades Byggnaden A har skrivits av med 4 % per år, totalt kr, och B med 3 % per år, totalt kr. År 2001 sker en delavyttring. På den avyttrade fastighetsdelen står byggnaden A. Värdeminskningsavdrag för byggnad A, dvs kr ska återföras till beskattning. 3 3

4 Ackumulerad inkomst Reglerna om särskild skatteberäkning av statlig inkomstskatt på ackumulerad inkomst är inte tillämpliga på inkomst av kapital. Däremot gäller de för värdeminskningsavdrag m.m. som ska återläggas i inkomstslaget näringsverksamhet. Det gäller om inkomsten avser minst två inkomstår, inkomsten är minst kronor och den beskattningsbara förvärvsinkomsten (inklusive den ackumulerade inkomsten) överskrider skiktgränsen för att betala statlig inkomstskatt med minst kronor. Resultatberäkning Vinst och förlust beräknas som skillnaden mellan avyttringspris minus utgifter för avyttringen, och fastighetens omkostnadsbelopp. Avyttringspris Vid en försäljning är avyttringspriset den ersättning som avtalats mellan köpare och säljare. Vid byte räknas marknadsvärdet på den tillbytta egendomen t.ex. en annan villa eller bostadsrätt som ersättning för den avyttrade egendomen. Om det i avyttringspriset även ingår ersättning för fasta eller lösa inventarier ska denna ersättning inte tas med i kapitalvinstberäkningen. Fasta inventarier kan vara byggnadstillbehör, industritillbehör och markinventarier som skrivs av som inventarier. Trädgårds- och snöröjningsmaskiner är exempel på lösa inventarier. Ersättning för inventarier redovisas i inkomstslaget näringsverksamhet. Utgifter för avyttringen Utgifter för avyttringen är mäklarkostnader och annan försäljningsprovision, advokatkostnader och värdering av fastigheten. Avdrag medges också för andra kostnader för försäljningen under förutsättning att kostnaderna inte dras av i näringsverksamheten. Omkostnadsbeloppet Omkostnadsbeloppet beräknas så här: 4 + Anskaffningsutgift + Förbättringsutgifter Uppskovsbelopp Värdeminskningsavdrag som inte ska återföras som inkomst av näringsverksamhet pga. av förlust (se exempel 1) = Omkostnadsbelopp Anskaffningsutgiften beräknas så här: + Inköpspris + Inköpsutgifter = Anskaffningsutgift 4 Inköpspris är den ersättning som avtalats vid köpet av fastigheten. Inköpsutgifter kan vara inköpsprovision, stämpelskatt, lagfartskostnader, inteckningskostnader o.d. Om fastigheten förvärvats genom arv, testamente, gåva eller bodelning, är anskaffningsutgiften vad den föregående ägaren erlade när han förvärvade fastigheten, dvs. den förra ägarens anskaffningsutgift. Skulle också föregående ägares förvärv ha skett genom arv, testamente, gåva eller bodelning ska man utgå ifrån den ersättning som erlades då fastigheten senast förvärvades genom köp eller byte. Har fastigheten förvärvats före 1952, ska den anses förvärvad den 1 januari Anskaffningsutgiften ska då beräknas till 150 % av fastighetens taxeringsvärde Om den faktiska ersättningen för förvärvet är högre, får i stället detta belopp användas som anskaffningsutgift. Om fastigheten har förvärvats före 1952 ska vid beräkning av anskaffningsutgiften hänsyn inte tas till andra utgifter och avdrag som avser tiden före Förbättringsutgifter beräknas så här: + Ny-, till- eller ombyggnad + = Förbättringsutgifter Med förbättrande reparationer avses reparationer som har medfört att fastigheten är i bättre skick vid avyttringen än vid ingången av det femte året före beskattningsåret eller vid förvärvet om detta skedde senare. Åtgärderna ska också gälla beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren. Om fastigheten avyttras 2001 ska förbättrande reparationer och underhåll från den 1 januari 1996 beaktas. Exempel 1b: Resultatberäkning Fortsättning från Exempel 1a. Omkostnadsbelopp för resultatberäkningen Inköpspris kr Inköpsutgifter kr Anskaffningsutgift = kr kr Uppskovsbelopp kr Ej återförda: Värdeminskningsavdrag kr Omkostnadsbelopp = kr Av värdeminskningsavdragen har Anna återfört kr (se Exempel 1a). Resterande del, kr, ska minska omkostnadsbeloppet när kapitalvinsten beräknas. Resultatberäkningen Inkomst (se Exempel 1a) Omkostnadsbelopp Kapitalvinst kr kr = kr På grund av uppskovet uppkommer en kapitalvinst på kr. Av denna ska Anna ta upp 90 %, dvs kr, till beskattning.

5 Särskilda regler för andelshus Ägare av andelslägenhet har normalt endast fått avdrag för viss del av utgifterna för förbättrande reparationer som lagts ned på fastigheten. Vid resultatberäkningen får man öka omkostnadsbeloppet med den del av utgifterna som man tidigare inte fått avdrag för. Underskott Om det finns ett underskott i den näringsverksamhet fastigheten ingått i, måste underskottet dras av från kapitalvinsten som uppkommer. Avräkningen avser underskottet för det inkomstår som fastigheten avyttrats. Avdrag för underskott får inte överstiga kapitalvinsten. Det har ingen betydelse om underskottet direkt hör till den sålda fastigheten eller inte. Om näringsverksamheten upphör samma år som fastigheten avyttras och det finns kvar ett underskott kan det dras av som förlust i inkomstslaget kapital. Avdrag får göras vid taxeringen året efter det år då näringsverksamheten taxerades för sista gången. Den skattskyldige har rätt att efter eget val dela upp avdraget på detta och de därefter följande två åren. Avdraget ska beräknas enligt reglerna för kapitalförlust. Om en verklig förlust föreligger får 70 % av underskottet dras av. Om underskottet i inkomstslaget kapital därefter uppkommer medges skattereduktion med 30 % av detta underskott. Exempel: Kvittning av underskott och näringsverksamheten upphör Ulrika har under 2001 sålt en näringsfastighet. Avyttringspris minus mäklararvode var kr. Fastighetens omkostnadsbelopp beräknades till kr. Försäljningen gav därmed en kapitalvinst på kr. I samband med att fastigheten såldes upphörde Ulrika att driva näringsverksamhet. Vid taxeringen 2002 redovisar hennes näringsverksamhet ett underskott på kr. Av underskottet kvittar Ulrika kr mot kapitalvinsten. Resultatet av försäljningen blir därför 0 kr, vilket Ulrika deklarerar på blankett K7. Av resterande underskott, kr, kan Ulrika utnyttja 70 % som kapitalförlust. Avdraget, kr, kan hon göra tidigast vid taxeringen 2003 och senast vid taxeringen Hon kan fritt fördela avdraget mellan dessa år. Avdraget begär Ulrika på blankett K1. Hur underskottet i näringsverksamheten deklareras på blankett N2, se broschyren Dags att deklarera Näringsverksamhet med årsbokslut (RSV 285). Exempel: Försäljning av näringsfastighet Alex äger en näringsfastighet som hon köpte den 1 januari 1981 för kr. Han har haft följande utgifter för fastigheten: 1981 Lagfart kr 1984 Ombyggnad kr kr kr kr Värdeminskning kr/år kr Värdeminskning kr/år kr 2001 Mäklararvode kr Den 1 juli 2001 säljer Alex fastigheten för kronor. Inkomst av kapital Inkomst av näringsverksamhet Inkomst Försäljningspris kr Mäklararvode kr = kr = kr Omkostnadsbelopp Inköpspris kr Lagfart kr Ombyggnad kr kr 0 kr kr kr kr kr Värdeminskning kr = kr kr = kr = k x 90 % = kr Den skattepliktiga vinsten blir kr (90 % x ). Beloppet tas upp som inkomst av kapital kr ska återläggas som inkomst av näringsverksamhet. 5 5

6 Ring skattemyndighetens servicetelefon Vill du ha information eller beställa blanketter, broschyrer, personbevis, skattsedlar, skatteinbetalningskort? Då kan du ringa skattemyndighetens servicetelefon Vill du beställa en förteckning över de tjänster som servicetelefonen erbjuder? Ring , vänta på svar och slå sedan direktvalet Förteckningen hjälper dig att lättare hitta den tjänst du söker. Skattemyndigheten Besök vår webbplats: På webbplatsen finns samma utbud som i servicetelefonen. Dessutom finns bl.a. adresser till våra myndigheter, RSV:s föreskrifter och allmänna råd, de flesta av våra broschyrer och blanketter (många ifyllningsbara), svar på frågor, program för t.ex. skatteuträkning och beräkning av bilförmån samt annonser om kronofogdens försäljning av fastigheter. Skatteupplysningen Samtalet kostar inte mer än ett lokalsamtal. 6 INFORMATION FRÅN Skattemyndigheten RSV 313 utgåva 6. Utgiven av Riksskatteverket i mars 2002.

14 Återföring av värdeminskningsavdrag

14 Återföring av värdeminskningsavdrag 187 14 Återföring av värdeminskningsavdrag 26 kap. IL SOU 1997:2, del II, s. 244 Sammanfattning Bestämmelserna om att gjorda värdeminskningsavdrag m.m. ska återföras om näringsfastigheter och näringsbostadsrätter

Läs mer

14 Återföring av värdeminskningsavdrag

14 Återföring av värdeminskningsavdrag Återföring av värdeminskningsavdrag 985 14 Återföring av värdeminskningsavdrag Bestämmelserna om att gjorda värdeminskningsavdrag m.m. ska återföras om näringsfastigheter och näringsbostadsrätter avyttras

Läs mer

14 Återföring av värdeminskningsavdrag

14 Återföring av värdeminskningsavdrag Återföring av värdeminskningsavdrag 185 14 Återföring av värdeminskningsavdrag 26 kap. IL SOU 1997:2, del II, s. 244 Sammanfattning Bestämmelserna om att gjorda värdeminskningsavdrag m.m. ska återföras

Läs mer

19 Ersättningsfonder

19 Ersättningsfonder er 309 19 er 31 kap. IL prop. 1999/2000:2 Sammanfattning Bestämmelserna om ersättningsfonder finns i 31 kap. IL och motsvarar i stort de äldre reglerna om eldsvådefonder och uppskov med beskattning av

Läs mer

19 Ersättningsfonder

19 Ersättningsfonder 19 er er 1117 Bestämmelserna om ersättningsfonder finns i 31 kap. IL. De äldre reglerna om eldsvådefonder och om uppskov med beskattning av realisationsvinst användes i speciella situationer. Det typiska

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2006:1520 Utkom från trycket den 29 december 2006 utfärdad den 20 december 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

37 Överlåtelse av privata tillgångar till underpris

37 Överlåtelse av privata tillgångar till underpris 675 37 Överlåtelse av privata tillgångar till underpris 53 kap. IL prop. 1998/99:113 s. 20f. och 25 prop. 1998/99:15 s. 174f. och 298f. Sammanfattning Om en fysisk person eller ett handelsbolag överlåter

Läs mer

Försäljning av näringsfastighet

Försäljning av näringsfastighet 2014 Försäljning av näringsfastighet Den här broschyren förklarar vilka skatteregler som gäller och hur du ska deklarera försäljningen av en näringsfastighet. Du ska redovisa försäljningen på blankett

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Försäljning av näringsfastighet

Försäljning av näringsfastighet SKV 313 utgåva 17 2017 Försäljning av näringsfastighet Den här broschyren förklarar vilka skatteregler som gäller och hur du ska deklarera försäljningen av en näringsfastighet. Du ska redovisa försäljningen

Läs mer

Beskattning av ersättningar för markintrång m.m.

Beskattning av ersättningar för markintrång m.m. SKV 254 utgåva 1 Beskattning av ersättningar för markintrång m.m. I den här broschyren kan du läsa om hur du redovisar ersättningar för markintrång och skador som uppkommit på din fastighet vid byggnation

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2007:1419 Utkom från trycket den 28 december 2007 utfärdad den 18 december 2007. Enligt riksdagens beslut 1 (1999:1229) 2

Läs mer

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Den här broschyren vänder sig till dig som: bor, eller vistas stadigvarande i Sverige direkt eller indirekt äger en bostad utomlands inte är en juridisk person.

Läs mer

13 Hyresfastigheter m.m.

13 Hyresfastigheter m.m. Hyresfastigheter m.m 179 13 Hyresfastigheter 2 kap. 16 IL 8 kap. 31 IL 16 kap. 21 IL 18 kap. 10 IL 19 kap. 2, 3, 16 IL 20 kap. 6,12, 14 IL 29 kap. 14 IL 42 kap. 33 IL 45 kap. 14, 33 IL SOU 1997:2, del

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

17 Verksamhetsavyttringar

17 Verksamhetsavyttringar Verksamhetsavyttringar 1697 17 Verksamhetsavyttringar prop. 1998/99:15 s. 233-237, 286, 290-291, bet. 1998/99:SkU5 s. 17, SOU 1998:1 s. 239-243, 300, 304-306 prop. 1999/2000:2 s. 439-443, prop. 1999/2000:38

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 653 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 51 kap. IL SkU 1992/93:20, prop. 1992/93:151 SkU 1995/96:20, prop. 1995/96:109 s. 94 95 SkU 1999/2000:2, 5 och 8, prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370); SFS 1998:684 Utkom från trycket den 30 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs att 46 1 mom.,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2002:1143 Utkom från trycket den 30 december 2002 utfärdad den 19 december 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 389 23 Inkomst av kapital 41-44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:778 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 477, 698 705, 709 730, del II s. 123

Läs mer

SKV 252 utgåva Information om blankett K12

SKV 252 utgåva Information om blankett K12 SKV 252 utgåva 6 2017 Information om blankett K12 Vem ska lämna blankett K12? Onoterat företag Du ska lämna blankett K12 som en bilaga till Inkomstdeklaration 1 om du har fått utdelning från ett onoterat

Läs mer

14 Byte av företagsform

14 Byte av företagsform 397 14 Byte av företagsform Sammanfattning I detta avsnitt behandlas skattefrågor som kan uppkomma vid ombildning av företag till annan företagsform. Byte av företagsform kan aktualisera tillämpning av

Läs mer

29 Uppskovsavdrag. 29.1 Förutsättningar för uppskovsavdrag. Uppskovsavdrag 569

29 Uppskovsavdrag. 29.1 Förutsättningar för uppskovsavdrag. Uppskovsavdrag 569 Uppskovsavdrag 569 29 Uppskovsavdrag 29.1 Förutsättningar för uppskovsavdrag Den som avyttrat sin permanentbostad (ursprungsbostaden) den 8 september 1993 eller senare och förvärvar en annan bostad (ersättningsbostaden)

Läs mer

27 Avyttring av fastigheter

27 Avyttring av fastigheter Avyttring av fastigheter 513 27 Avyttring av fastigheter Fysiska personer Juridiska personer Handelsbolag Fastighet utomlands Avyttring Med avyttring avses försäljning, byte eller därmed jämförlig överlåtelse

Läs mer

13 Hyresfastigheter m.m.

13 Hyresfastigheter m.m. 13 Hyresfastigheter m.m. Hyresfastigheter m.m. 979 Uthyrt småhus Bokföringsmässig grund Fiktiv värdeminskning Hyresersättning m.m. 13.1 Allmänt De avsnitt i handledningen som behandlar redovisning, intäkter,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2012:757 Utkom från trycket den 4 december 2012 utfärdad den 22 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

14 Byte av företagsform

14 Byte av företagsform 389 14 Byte av företagsform Sammanfattning I detta avsnitt behandlas skattefrågor som kan uppkomma vid ombildning av företag till annan företagsform. Byte av företagsform kan aktualisera tillämpning av

Läs mer

Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag

Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag Bilaga i a till Hemställan om investeraravdrag Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) Förslaget om riskkapitalavdrag

Läs mer

4 Inkomst av fastighet

4 Inkomst av fastighet 267 4 Inkomst av fastighet 4.1 Allmänt om innehav av bostad utomlands Bostad utomlands kan hänföras till följande tre huvudkategorier. 1. Direktägd fastighet, som i sin tur kan indelas i: a) privatbostadsfastighet,

Läs mer

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet SKV 398 utgåva 14 Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Denna broschyr vänder sig till dig som är bosatt i Sverige eller vistas här stadigvarande, och som direkt eller indirekt äger en bostad utomlands.

Läs mer

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket men bör sparas eftersom Skatteverket kan begära in en redogörelse hur kapitalunderlagen har beräknats. Siffror i ring se bifogade upplysningar på sidan 5. A. Räntefördelning kapitalunderlag Vid denna beräkning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2008:1343 Utkom från trycket den 19 december 2008 utfärdad den 11 december 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2005:1136 Utkom från trycket den 23 december 2005 utfärdad den 15 december 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket men bör sparas eftersom Skatteverket kan begära in en redogörelse hur kapitalunderlagen har beräknats. Siffror i ring se bifogade upplysningar på sidan 5. Beräkning

Läs mer

29 Uppskovsavdrag. 29.1 Förutsättningar för uppskovsavdrag

29 Uppskovsavdrag. 29.1 Förutsättningar för uppskovsavdrag 563 29 Uppskovsavdrag 29.1 Förutsättningar för uppskovsavdrag Den som avyttrat sin permanentbostad (ursprungsbostaden) och förvärvar en annan bostad (ersättningsbostaden) som han flyttar till, kan få uppskov

Läs mer

27 Avyttring av fastigheter

27 Avyttring av fastigheter Avyttring av fastigheter, Avsnitt 27 569 27 Avyttring av fastigheter 2 kap. 2, 6 16, 22, 34 IL 8 kap. 22 IL 10 kap. 2 IL 11 kap. 37 IL 13 kap. 1 2, 4,6 IL 15 kap. 1 IL 19 kap. IL 25 kap. 7, 8 och 10 IL

Läs mer

Uppskovsavdrag, Avsnitt 29 637. 29 Uppskovsavdrag

Uppskovsavdrag, Avsnitt 29 637. 29 Uppskovsavdrag Uppskovsavdrag, Avsnitt 29 637 29 Uppskovsavdrag 47 kap. IL 45 kap. 27 IL 46 kap. 13 IL prop. 1999/2000:2 s. 566 570 prop. 2001/02:43 s. 50 52 och prop. 2003/04:19 s. 53 57 prop. 1993/94:45 Sammanfattning

Läs mer

Rådgivningsavdelningen informerar om

Rådgivningsavdelningen informerar om Rådgivningsavdelningen informerar om Kapitalvinstbeskattning och uppskov vid försäljning av småhus Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära

Läs mer

28 Avyttring av bostadsrätter

28 Avyttring av bostadsrätter Avyttring av bostadsrätter, Avsnitt 28 621 28 Avyttring av bostadsrätter 2 kap.2, 8, 9 12,17 19, 22 IL 13 kap. 1 2, 4, 6 IL 15 kap. 1 IL 43 kap. IL 46 kap. IL 48 kap. IL ikraftträdandelagen, övergångsbestämmelserna

Läs mer

12 Markanläggningar och substansminskning

12 Markanläggningar och substansminskning 173 12 Markanläggningar och substansminskning 20 kap. IL SOU 1997:2, del II, s.207 Sammanfattning Planteringar, brunnar 12.1 Definition av markanläggning Med markanläggningar avses anordningar eller anläggningar

Läs mer

Försäljning av småhus 4

Försäljning av småhus 4 SKV 379 utgåva 15 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus 2008 ska deklarera försäljningen och hur du begär

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om uppskov med beskattningen vid andelsbyten; SFS 1998:1601 Utkom från trycket den 18 december 1998 utfärdad den 10 december 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

28 Avyttring av bostadsrätter

28 Avyttring av bostadsrätter 28 Avyttring av bostadsrätter 547 Gemensamma principer Köp eller gåva Dold äganderätt 28.1 Allmänt Vad som sägs i avsnitt 27.1 betr. gemensamma principer vid kapitalvinstbeskattning gäller också för bostadsrätt

Läs mer

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2011 ref. 79

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2011 ref. 79 H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2011 ref. 79 Målnummer: 5633-10 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2011-12-06 Rubrik: Om en tidigare fastighetsägare gjort skogsavdrag ska en person

Läs mer

Förord. Om författarna

Förord. Om författarna Förord Fastighetsbeskattningen är ett brett område med bestämmelser för allt från privatpersoner med bostadsrätter och egnahem till stora byggbolag med fastighetsbestånd i miljardklassen. Den här boken

Läs mer

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet 31 3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet Skattskyldighet 3.1 Skattskyldighet Bestämmelser om skattskyldighet (den

Läs mer

22 Expansionsfonder. Sammanfattning. Expansionsfonder 347

22 Expansionsfonder. Sammanfattning. Expansionsfonder 347 Expansionsfonder 347 22 Expansionsfonder prop. 1993/94:50 s. 234 f., 245 f. och 315 f ds 1993:28 s. 171 f, 183 f, 279 f prop. 1996/97:12 s. 28 f, 54 f bet. 1997/98:SkU30 s. 8 prop. 1999/2000:2 del 2 s.

Läs mer

Kapitalvinstbeskattning och uppskov vid försäljning av småhus

Kapitalvinstbeskattning och uppskov vid försäljning av småhus Rådgivningsavdelningen informerar om Kapitalvinstbeskattning och uppskov vid försäljning av småhus Villaägarnas Riksförbund 2014 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729)

Läs mer

22 Expansionsfonder. Sammanfattning

22 Expansionsfonder. Sammanfattning 365 22 Expansionsfonder prop. 1993/94:50 s. 234 f., 245 f. och 315 f ds 1993:28 s. 171 f, 183 f, 279 f prop. 1996/97:12 s. 28 f, 54 f bet. 1997/98:SkU30 s. 8 prop. 1999/2000:2 del 2 s. 407 f Sammanfattning

Läs mer

Försäljning av småhus 4

Försäljning av småhus 4 SKV 379 utgåva 14 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi hur du som har sålt ditt småhus 2007 ska deklarera försäljningen. Med småhus menar vi villa,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2008:1063 Utkom från trycket den 5 december 2008 utfärdad den 27 november 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); utfärdad den 10 oktober 2013. SFS 2013:771 Utkom från trycket den 22 oktober 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Avsluta företag Enskild näringsverksamhet Försäljning Försäljningen ska tas upp till beskattning

Avsluta företag Enskild näringsverksamhet Försäljning Försäljningen ska tas upp till beskattning Avsluta företag... 7 1 Enskild näringsverksamhet... 8 1.1 Försäljning... 8 1.1.1 Försäljningen ska tas upp till beskattning... 8 1.1.2 Anmäl avregistrering till Skatteverket... 9 1.1.3 Betala rätt preliminär

Läs mer

4 Inkomst av fastighet

4 Inkomst av fastighet 277 4 Inkomst av fastighet Inkomstskatt SOU 1989:33 och 34, prop. 1989/90:110, SkU30, SFS 1990:651 f. Prop. 1990/91:54, SkU10, SFS 1990:1421 Prop. 1993/94:45, SkU15, SFS 1993:1543 Prop. 1993/94:50, SkU15,

Läs mer

22 Expansionsfonder. Sammanfattning

22 Expansionsfonder. Sammanfattning 363 22 Expansionsfonder 34 kap. IL prop. 1993/94:50 s. 234 f., 245 f. och 315 f ds 1993:28 s. 171 f, 183 f, 279 f prop. 1996/97:12 s. 28 f, 54 f bet. 1997/98:SkU30 s. 8 prop. 1999/2000:2 del 2 s. 407 f

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

Utdelning - bostadsförmån

Utdelning - bostadsförmån Utdelning - bostadsförmån Om du är medlem Jt ett oäkta bostadsföretag är din andel en delägarrätt. Utdelning på en delägarrätt är skatcepliktig. AU utdelning du får jfrån föreningen i form av t.ex. kontanter

Läs mer

HFD 2014 ref 25. Lagrum: 44 kap. 21 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 25. Lagrum: 44 kap. 21 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 25 Vid arvskifte efter en i Danmark bosatt person har anskaffningsvärdet för tillskiftade aktier bestämts med bortseende från att dödsboet där har beskattats som om det avyttrat aktierna till

Läs mer

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras.

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Arvs- och gåvoskatt 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Läs mer

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet SKV 398 utgåva 12 Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Denna broschyr vänder sig till dig som är bosatt i Sverige eller vistas här stadigvarande, och som direkt eller indirekt äger en bostad i utlandet.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2016:887 Utkom från trycket den 11 oktober 2016 utfärdad den 29 september 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Regeringens skrivelse 2016/17:38

Regeringens skrivelse 2016/17:38 Regeringens skrivelse 2016/17:38 Meddelande om kommande förslag om ändringar i bestämmelserna om beskattning av fastigheter som överlåts till juridiska personer Skr. 2016/17:38 Regeringen överlämnar denna

Läs mer

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se 2000 Dags att deklarera på Förenklad självdeklaration Vanliga frågor När får jag skatteåterbäringen? Läs på sidan 22. Jag kommer att få underskott på skattekontot, dvs. kvarskatt, på högst 20 000 kr. Hur

Läs mer

Sammanställning av termer och uttryck i IL

Sammanställning av termer och uttryck i IL 615 Sammanställning av termer och uttryck i IL A allmänna saluvärdet andel andel av s.k. äkta bostadsföretag anskaffningsutgift anskaffningsvärde arbetsresor avdragsgill utgift avliden avsättningar B befriad

Läs mer

6 Beräkning av resultatet av näringsverksamhet

6 Beräkning av resultatet av näringsverksamhet Beräkning av resultatet av näringsverksamhet 61 6 Beräkning av resultatet av näringsverksamhet 14 kap. IL bet. 1989/90:SkU30 s. 98-127 prop. 1989/90:110 s.3-5, 543-546, 580-596 bet. 1999/2000:SkU2 prop.

Läs mer

Uppgifter från delägare m.fl. i fåmansföretag Blankett K10

Uppgifter från delägare m.fl. i fåmansföretag Blankett K10 Uppgifter från delägare m.fl. i fåmansföretag Blankett K10 Vilka ska lämna blanketten? Blanketten ska lämnas av delägare i fåmansföretag företagsledare samt närstående till företagsledare och delägare

Läs mer

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag Lena Hansson är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelbolagsform. Handelsbolaget är en juridisk person som ska lämna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:569 Utkom från trycket den 28 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2 kap.

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt 4

Försäljning av bostadsrätt 4 SKV 321 utgåva 8 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt din bostadsrätt 2008 ska deklarera försäljningen och hur

Läs mer

18 Periodiseringsfonder

18 Periodiseringsfonder 18 Periodiseringsfonder Periodiseringsfonder 1109 30 kap. IL Prop. 1993/94:50, SkU 15 prop. 1993/94:234, SkU 25 prop. 1994/95:25, FiU 1 prop. 1994/95:91, SkU 11 prop. 1996/97:45, SkU 13 prop. 1997/98:150,

Läs mer

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4 SKV 379 utgåva 16 Försäljning av småhus och ägarlägenhet Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus (villa, kedjehus, radhus eller

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt 4

Försäljning av bostadsrätt 4 SKV 321 utgåva 7 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi hur du som har sålt din bostads rätt 2007 ska deklarera försäljningen. Du re do vi sar

Läs mer

36 Kapitalvinst andra tillgångar

36 Kapitalvinst andra tillgångar Kapitalvinst andra tillgångar 667 36 Kapitalvinst andra tillgångar 52 kap. IL prop. 1989/90:110 s. 473 478, 726, SkU30 prop. 1999/2000:2, del 2, s. 604-608 Vad beskattas? När sker beskattning? Hur beräknas

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Beskattning vid överlåtelse av fastighet till juridisk person

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Beskattning vid överlåtelse av fastighet till juridisk person 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017-02-15 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Anita Saldén Enérus. Beskattning vid överlåtelse av fastighet

Läs mer

Skatteregler för dödsbon

Skatteregler för dödsbon SKV 465 utgåva 1 Skatteregler för dödsbon Denna broschyr riktar sig till dödsboet efter en avliden person. Den innehåller information om när och hur dödsboet ska deklarera och de särskilda skatteregler

Läs mer

27 Avyttring av fastigheter

27 Avyttring av fastigheter Avyttring av fastigheter 477 27 Avyttring av fastigheter 2 kap. 2, 6-16, 22, 34 IL 8 kap. 22 IL 10 kap. 2 IL 11 kap. 37 IL 13 kap. 1-2, 4,6 IL 15 kap. 1 IL 19 kap. IL 25 kap. 28-30 IL 26 kap. IL 29 kap.

Läs mer

Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad

Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad Lagrådsremiss Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 19 oktober 2006 Anders Borg Fredrik Löfstedt (Finansdepartementet)

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 51

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 51 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 51 Målnummer: 5218-06 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2007-07-31 Rubrik: En tillämpning av bestämmelserna om överlåtelse till underpris i 53 kap. inkomstskattelagen

Läs mer

36 Kapitalvinst andra tillgångar

36 Kapitalvinst andra tillgångar Kaptalvinst andra tillgångar 629 36 Kapitalvinst andra tillgångar 52 kap. IL prop. 1989/90:110 s. 473 478, 726, SkU30 prop. 1999/2000:2, del 2, s. 604-608 Vad beskattas? När sker beskattning? Hur beräknas

Läs mer

25 Underskottsavdrag för fysiska personer och dödsbon

25 Underskottsavdrag för fysiska personer och dödsbon Underskottsavdrag för fysiska personer och dödsbon 389 25 Underskottsavdrag för fysiska personer och dödsbon prop. 1989/90:110 s. 586-589, 645-647, 705, SkU30 prop. 1990/91:54 s. 298, SkU10 prop. 1993/94:50

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital, Avsnitt 23 471 23 Inkomst av kapital 41 44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL prop. 1999/2000:2 Vem beskattas i kapital? Vad beskattas i kapital? Sammanfattning Endast fysiska personer och

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 juni 2010 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPARTER AA BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 18 maj 2009 i mål nr 295-08 och

Läs mer

Nyheter i Kapitalvinstberäkning

Nyheter i Kapitalvinstberäkning Nyheter i Kapitalvinstberäkning 2006.1 I denna version av Kapitalvinstberäkning har vi lagt stor vikt vid användarvänligheten. Vi har förändrat i strukturen och sett över ordval. Sådant som används ofta

Läs mer

Försäljning av småhus

Försäljning av småhus SKV 379 utgåva 19 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus (villa, kedjehus, radhus eller fritidshus) eller

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Promemoria om utökade möjligheter till uppskovsavdrag vid bostadsbyte

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Promemoria om utökade möjligheter till uppskovsavdrag vid bostadsbyte Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Promemoria om utökade möjligheter till uppskovsavdrag vid bostadsbyte 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Författningsförslag...3 2.1 Förslag

Läs mer

Försäljning av småhus

Försäljning av småhus Deklarera 2015 Försäljning av småhus Broschyren innehåller även information om uppskov. Innehållsförteckning Deklarera försäljning av småhus och ägarlägenheter 2 Olika sätt att lämna blankett K5 3 Hur

Läs mer

Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar

Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar Din bostadsrätt En bostadsrättslägenhet övergår till ny bostadsrättshavare på flera olika sätt. Det vanligaste är genom köp. Andra exempel är gåva, bodelning

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt

Försäljning av bostadsrätt SKV 321 utgåva 11 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt din bostadsrätt 2011 ska deklarera försäljningen och hur

Läs mer

Ändringar i reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten

Ändringar i reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten Lagrådsremiss Ändringar i reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 16 oktober 2003 Bosse Ringholm Hases Per Sjöblom (Finansdepartementet)

Läs mer

6 Beräkning av resultatet av näringsverksamhet

6 Beräkning av resultatet av näringsverksamhet Beräkning av resultatet av näringsverksamhet 857 6 Beräkning av resultatet av näringsverksamhet bet. 1989/90:SkU30 s. 98-127 prop. 1989/90:110 s.3-5, 543-546, 580-596 bet. 1999/2000:SkU2 prop. 1999/2000:2

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus; SFS 2004:752 Utkom från trycket den 2 november 2004 utfärdad den 21 oktober 2004. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

34 Avyttring av andelar i handelsbolag

34 Avyttring av andelar i handelsbolag Avyttring av andelar i handelsbolag 645 34 Avyttring av andelar i handelsbolag prop. 1988/89:55 s. 11-46, SkU16 prop. 1989/90:110 s. 728, SkU30 prop. 1993/94:50 s.219-254, 350-352, SkU15 prop. 1999/2000:2,

Läs mer

Inkomstdeklaration 4. Handelsbolag - taxeringen. Särskild självdeklaration. 1.1 Underlag för särskild löneskatt. Underlag för avkastningsskatt

Inkomstdeklaration 4. Handelsbolag - taxeringen. Särskild självdeklaration. 1.1 Underlag för särskild löneskatt. Underlag för avkastningsskatt Skatteverket 0771567 567 Inkomstdeklaration 4 Handelsbolag taxeringen Kalenderår 2012 Namn (firma), adress Räkenskapsår Fr.o.m. T.o.m. M Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd.

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital 23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 423 41-44, 48, 52 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:489, 778 Andelsbyten SFS 1998:1601 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 478, 698

Läs mer

Försäljning av småhus

Försäljning av småhus Deklarera 2014 Försäljning av småhus Broschyren innehåller även information om uppskov. Innehållsförteckning Deklarera försäljning av småhus och ägarlägenheter 2 Olika sätt att lämna blankett K5 3 Hur

Läs mer

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Bästa företagsformen nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Vanligaste företagsformerna Enskild näringsverksamhet Aktiebolag Handelsbolag Kommanditbolag Ekonomisk förening Bostadsrättsförening Samarbetsform

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt 4

Försäljning av bostadsrätt 4 SKV 321 utgåva 9 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt din bostadsrätt 2009 ska deklarera försäljningen och hur

Läs mer

Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad

Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad Augusti 2016 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Lagförslag... 4 1.1 Förslag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt; SFS 1999:1298 Utkom från trycket den 27 december 1999 utfärdad den 16 december 1999. Enligt riksdagens beslut

Läs mer