STATISTISK ANALYS AV KOMPLEXA DATA SPATIALA DATA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STATISTISK ANALYS AV KOMPLEXA DATA SPATIALA DATA"

Transkript

1 STATISTISK ANALYS AV KOMPLEXA DATA SPATIALA DATA Mattias Villani Statistik och Maskininlärning Institutionen för Datavetenskap Linköpings Universitet MATTIAS VILLANI (STATISTIK, LIU) SPATIALA DATA 1 / 38

2 MOMENTETS INNEHÅLL Introduktion till spatiala data Geostatistiska data: Interpolation, Variogram och Kriging Arealdata: Spatiala autoregressionsmodeller. MATTIAS VILLANI (STATISTIK, LIU) SPATIALA DATA 2 / 38

3 TRE TYPER AV SPATIALA DATA Spatiala data: position och avstånd har betydelse. Tre typer av spatiala data: Geostatistiska data (Mätstationer) Arealdata (Bildpixlar) Punktmönsterdata (Fågelskådning) Tempo-spatiala data. Spatiala mätningar över tid. Ex: Meteorologiska mätningar. Inom delmomentet: Geostatistiska och lite areal data. MATTIAS VILLANI (STATISTIK, LIU) SPATIALA DATA 3 / 38

4 GEOSTATISTISKA DATA Y (s) är en slumpmässig vektor observerad vid positionen s D. Positionerna s 1, s 2,..., s n är fixa. Mätningarna vid positionerna Y (s 1 ), Y (s 2 ),..., Y (s n ) är slumpmässiga. D är ofta en delmängd av R 2. Longitud och latitud. MATTIAS VILLANI (STATISTIK, LIU) SPATIALA DATA 4 / 38

5 GEOSTATISTISKA DATA Y (s) är en slumpmässig vektor observerad vid positionen s D. Positionerna s 1, s 2,..., s n är fixa. Mätningarna vid positionerna Y (s 1 ), Y (s 2 ),..., Y (s n ) är slumpmässiga. D är ofta en delmängd av R 2. Longitud och latitud. Exempel 1: Temperatur och nederbörd i min trädgård igår. Exempel 2: Mängd olja vid olika borrningsstationer. Exempel 3: Huspriser. MATTIAS VILLANI (STATISTIK, LIU) SPATIALA DATA 4 / 38

6 MEUSE RIVER DATA - ZINC CONCENTRATION MATTIAS VILLANI (STATISTIK, LIU) SPATIALA DATA 5 / 38

7 AREAL DATA D är fortfarande en fix delmängd, men partitionerad i arealenheter. En mätning i varje area. Exempel 1: Jordbruksexperiment. Exempel 2: Bildanalys. Röntgen/Magnetkamera. Exempel 3: Huspriser på kommunnivå. Areal data kallas också lattice data. MATTIAS VILLANI (STATISTIK, LIU) SPATIALA DATA 6 / 38

8 KOMMUNALSKATT 2012 MATTIAS VILLANI (STATISTIK, LIU) SPATIALA DATA 7 / 38

9 FMRI BILDER AV HJÄRNAKTIVITET MATTIAS VILLANI (STATISTIK, LIU) SPATIALA DATA 8 / 38

10 FMRI BILDER AV HJÄRNAKTIVITET MATTIAS VILLANI (STATISTIK, LIU) SPATIALA DATA 9 / 38

11 PUNKTMÖNSTERDATA Positionerna s 1, s 2,..., s n är slumpmässiga. Punktprocesser. Y (s 1 ), Y (s 2 ),..., Y (s n ) är fixa som indikerar att en viss händelse inträffat vid s i. Exempel 1: Positioner av viss trädsort. Exempel 2: Sjukdomsutbrott. Exempel 3: Brottsplatser. Klustring ofta viktigt. Tenderar vissa djurarter att befinna sig inom samma område? Olika områden (revir)? Attraction/repulsion. Kovariatinformation vid de slumpmässiga positionerna: marked point pattern. Ex: brottsstyp, fågelstorlek, trädomkrets. MATTIAS VILLANI (STATISTIK, LIU) SPATIALA DATA 10 / 38

12 SPATIALA DATA I R Paketet sp är baspaketet med spatiala datatyper. Objekt för att rita upp spatiala data: punkt, linje, polygon, grid och pixel. coordinates(datamatris) <- dinakoordinater [dinakoordinater är en matris med två kolumner innehållande longitud och latitud] datamatris blir ett objekt av typen SpatialPointsDataFrame. Alternativ: funktionen SpatialPointsDataFrame(). llcrs <- CRS("+proj=longlat +ellps=wgs84") definerar det traditionella longitud-latitude koordinatsystemet. library(maps); map( world, sweden ) ritar upp en Sverigekarta. gridobjekt <- as(spatialdatamatris, "SpatialPixels") Gör om matrisen SpatialDataMatris med punkter till en grid/pixlar. MATTIAS VILLANI (STATISTIK, LIU) SPATIALA DATA 11 / 38

13 INTERPOLATION AV SPATIALA DATA Vi har observerat Z (s 1 ), Z (s 2 ),..., Z (s n ) vid n fixa positioner. Vi vill beräkna anpassningen Ẑ (s 0 ) i en ny punkt s 0. Interpolation viktat med inversa avståndet: Ẑ (s 0 ) = n i=1 w(s i, s 0 )Z (s i ) n i=1 w(s i, s 0 ) där w(s i, s 0 ) = s i s 0 p library(gstat); idwout <- idw(zinc ~ 1, meuse, meuse.grid, idp = 2) image(idwout) ritar upp den interpolerade ytan. MATTIAS VILLANI (STATISTIK, LIU) SPATIALA DATA 12 / 38

14 INTERPOLATION MED INVERSA AVSTÅND MATTIAS VILLANI (STATISTIK, LIU) SPATIALA DATA 13 / 38

15 MEUSE RIVER DATA - ZINC CONCENTRATION MATTIAS VILLANI (STATISTIK, LIU) SPATIALA DATA 14 / 38

16 TIDSERIER Tidserier: data observerat över tid. x 1, x 2,..., x T. Autoregressiv model av ordning ett: x t = φx t 1 + ε t där ε t ~N(0,σ 2 ) är oberoende slumpfel. Beroende över tid. Värdet idag beror på gårdagens värde. MATTIAS VILLANI (STATISTIK, LIU) SPATIALA DATA 15 / 38

17 AUTOKORRELATION Stationär tidsserie: Konstant väntevärde över tiden Konstant varians över tiden Autokorrelationen mellan X t och X t+h beror bara på h. Autokorrelationsfunktionen visar beroendet över tid: C (h) = Corr(X t, X t+h ) Variogrammet innehåller samma info som C (h): E [(X t X t+h ) 2] MATTIAS VILLANI (STATISTIK, LIU) SPATIALA DATA 16 / 38

18 VARIOGRAM Spatiala data är som tidserier där tiden t byts ut mot rumsliga koordinater s = (s 1, s 2 ). Process Z (s) = m + e(s) där m är väntevärdet och e(s) är spatialt brus. Alternativt Z (s) = X β + e(s) Semivariogram γ(h) = 1 E [Z (s) Z (s + h)]2 2 där h är en vektor. Variogram = 2γ(h). Relation till kovariansfunktionen C (h)=cov[y (s + h), Y (s)]: γ(h)=2[c (0) C (h)] MATTIAS VILLANI (STATISTIK, LIU) SPATIALA DATA 17 / 38

19 VARIOGRAM, FORTS Stationäritet över rummet. Spatial korrelation beror endast på avståndsvektorn h = s i s j mellan två punkter och inte på punkternas positioner. Isotropisk korrelation: vektorn h kan ersättas med dess längd h = h. γ( h) = γ(h) och γ(0) = 0. Nugget: ofta antas att γ(0 + ) = lim h 0 + γ(h) = τ 2 > 0. Går dock inte att skatta utan upprepade observationer vid samma position. MATTIAS VILLANI (STATISTIK, LIU) SPATIALA DATA 18 / 38

20 SAMPELVARIOGRAMMET Problematiskt att skatta variogrammet eftersom vi kan ha inga eller få datapunkter som just har avståndet h. Jfr ACF i tidsserieanalys. Låt I 1 = [0, h 1 ), I 2 = [h 1, h 2 ),..., I m = [h m 1, h m ) vara en partitionering av intervallet [0, h m ) där h m är en övre gräns. Momentskattning av (semi)variogrammet: för alla h I j. ˆγ(I j ) = 1 N h 2N h [Z (s i ) Z (s i + h)] 2 i=1 library(gstat); plot(variogram(log(zinc) ~ 1, meuse)) library(gstat); plot(variogram(log(zinc) ~ sqrt(dist), meuse)) library(gstat); plot(variogram(log(zinc) ~ 1, meuse, alpha = c(0,45,90,135))) MATTIAS VILLANI (STATISTIK, LIU) SPATIALA DATA 19 / 38

21 MODELLER FÖR ISOTROPISKA VARIOGRAM Linjär Sfärisk γ(h; θ) = γ(h; θ) = { { τ 2 + σ 2 h om h > 0 0 om h = 0 { τ 2 + σ 2 } om h 1/φ τ 2 + σ 2 3φh φ3 h 3 om 0 h 1/φ Powered exponential 0 < p 2 (Exponential p = 1, Gaussisk p = 2) { τ γ(h; θ) = 2 + σ 2 [1 exp( φh p )] om h > 0 0 om h = 0 Matérn γ(h; θ) = { [ τ 2 + σ 2 1 (2 νhφ) ν 2 ν 1 Γ(ν) K ν(2 ] νhφ) om h > 0 0 om h = 0 MATTIAS VILLANI (STATISTIK, LIU) SPATIALA DATA 20 / 38

22 NUGGET, SILL OCH RANGE Exempel: sfäriskt variogram { τ 2 + σ 2 om h 1/φ γ(h; θ) = { } τ 2 + σ 2 3φh φ3 h 3 om 0 h 1/φ Nugget: γ(0 + ) = lim h 0 + γ(h) = τ 2 > 0 Sill: lim h γ(h) = τ 2 + σ 2 Partial sill: Sill - Nugget =σ 2 Range: h-värdet där γ(h) först når sitt maximum: 1/φ. MATTIAS VILLANI (STATISTIK, LIU) SPATIALA DATA 21 / 38

23 SKATTNING AV PARAMETRISKA VARIOGRAM Ickelinjär viktad minsta kvadrat (startvärden viktiga) p w j [γ(h) ˆγ(h)] 2 j=1 Variogrammodeller i R: vgm(psill, model, range, nugget) Exempel: v <- vgm(1, Sph, 800, 1) library(gstat); samplevariogram <- variogram(log(zinc) ~ sqrt(dist), meuse) vfit <- fit.variogram(samplevariogram, v); plot(samplevariogram, vfit) attributes(vfit) ger SSE. MATTIAS VILLANI (STATISTIK, LIU) SPATIALA DATA 22 / 38

24 SKATTNING AV PARAMETRISKA VARIOGRAM - EYEBALLING Eyeball statistics: Prova olika parametervärdet tills dess parametriskt variogram anpassar sampelvariogrammet. library(geor); varioeye <- eyefit(variog(as.geodata(meuse["zinc"]), max.dist = 1500)); variofit <- as.vgm.variomodel(varioeye[[1]]) Fungerar inte i RStudio. Kör vanlig R. Datamaterialet meuse finns i paketet sp. MATTIAS VILLANI (STATISTIK, LIU) SPATIALA DATA 23 / 38

25 SPATIAL PREDIKTION - KRIGING Vi har observationer Z (s 1 ),..., Z (s n ) och vill prediktera Z (s 0 ), Z-värdet vid en ny position s 0. Vi har kovariater vid varje position: X = (x(s 1 ),..., x(s n )) och x(s 0 ). Rimlig prediktor: Ẑ (s 0 ) är ett viktat medelvärde av värdena vid närliggande positioner. Bästa linjära väntevärdesriktiga prediktorn Ẑ (s 0 ) = x(s 0 ) ˆβ + v V 1 ( Z (s) X ˆβ ) där Z (s) = (Z (s 1 ),..., Z (s n )), V är kovariansmatrisen för Z (s) och v är kovariansvektorn innehållande kovarianserna mellan Z (s 0 ) och Z (s), och ˆβ = ( X V 1 X ) 1 X V 1 Z (s) är den vanliga GLS-skattningen. MATTIAS VILLANI (STATISTIK, LIU) SPATIALA DATA 24 / 38

26 SPATIAL PREDIKTION - KRIGING, FORTS. Prediktionsvarians Var ( Ẑ (s 0 ) ) = Var (Z (s 0 )) v V 1 v Universal kriging. + ( x(s 0 ) v V 1 X ) ( X V 1 X ) 1 ( x(s0 ) v V 1 X ) Ordinary kriging: endast intercept i regressionsytan. krige(log(zinc) ~ sqrt(dist), meuse, meuse.grid, fittedsphvariogram) MATTIAS VILLANI (STATISTIK, LIU) SPATIALA DATA 25 / 38

27 KRIGING - MEUSE DATA MATTIAS VILLANI (STATISTIK, LIU) SPATIALA DATA 26 / 38

28 AREAL DATA Datapunkter är definierade över arealenheter (kommuner, pixlar) Arealernas närhet till varandra äv viktig. Motsvarar avstånd för geostatistiska data. Spatiala grannskap (neighbourhoods): Vilka regioner gränsar till region i? Vilka länder handlar med varandra? Hur mycket? Vilka delar av hjärnan är sammankopplade med fibrer? Vem är du vän med på Facebook? MATTIAS VILLANI (STATISTIK, LIU) SPATIALA DATA 27 / 38

29 SPATIALA GRANNSKAP - ETT EXEMPEL W = W = MATTIAS VILLANI (STATISTIK, LIU) SPATIALA DATA 28 / 38

30 SPATIALA GRANNSKAP - ETT EXEMPEL W = W = MATTIAS VILLANI (STATISTIK, LIU) SPATIALA DATA 29 / 38

31 SPATIALA GRANNSKAP - ETT EXEMPEL W = W = MATTIAS VILLANI (STATISTIK, LIU) SPATIALA DATA 30 / 38

32 US CENSUS TRACT DATA - NEW YORK COUNTIES MATTIAS VILLANI (STATISTIK, LIU) SPATIALA DATA 31 / 38

33 US CENSUS TRACT DATA - NEW YORK COUNTIES MATTIAS VILLANI (STATISTIK, LIU) SPATIALA DATA 32 / 38

34 MORAN S I Näthetsmatris W = (w ij )[objekt av klassen nb i R] Test för spatialt beroende, Moran s I I = Moran s I i vektorform 1 I 1 och E (I ) = 1 n 1 Globalt vs Lokalt beroende. n n i=1 n j=1 w ij (y i ȳ)(y j ȳ) n i=1 n i=1 w ij n i=1(y i ȳ) 2 I = (y ȳ) W(y ȳ) (y ȳ) (y ȳ) vid spatiellt oberoende. Geary s C mer lokalt alternativ till Moran s I. MATTIAS VILLANI (STATISTIK, LIU) SPATIALA DATA 33 / 38

35 R KOMMANDON FÖR AREALDATA Mål: vikter för varje arealenhet som beskriver dess beroende av enhetens grannar. Två steg: 1. Definera närhetsmatris (vem är granne med vem?). nb objekt i R [neighbourhood]. 2. Bestäm vikter mellan alla par av grannar. nb2listw [neighbourhood to list of weights] MATTIAS VILLANI (STATISTIK, LIU) SPATIALA DATA 34 / 38

36 R KOMMANDON FÖR AREALDATA, FORTS. Närhetsvikter: listw objekt. NYlistw[[2]] är en lista där det i:te listelementet innehåller information om vilka grannar den i:te arealenheten har. NYlistw[[3]] är en lista där det i:te listelementet innehåller information om vilka vikter den i:te arealenhetens grannar har. Exempel: NYlistw <- nb2listw(ny_nb, style = "B") [Binärt definierade grannar. Granne eller ej.] NYlistw[[2]][[3]] returnerar c(2,13,35), vilket säger att enheterna 2, 13 och 35 är grannar med enhet 3. NYlistw[[3]][[3]] returnerar c(1,1,1), vilket säger att enheterna 2, 13 och 35 har alla vikt 1 för enhet 3 (binär grannrelation). Exempel: NYlistw <- nb2listw(ny_nb, style = "W") [Binärt definierade grannar. Granne eller ej.] MATTIAS VILLANI (STATISTIK, LIU) SPATIALA DATA 35 / 38

37 SIMULTAN AUTOREGRESSIV MODELL (SAR) Tidsserieanalys: regression med AR(1) feltermer där ε t iid N(0, σ 2 ). y t = β 0 + β 1 x t + e t e t = ρe t 1 + ε t Simultan autoregressiv modell (SAR) där ε i iid N(0, σ 2 ). y i = β 0 + β 1 x i + e i m e i = b ij e j + ε i j=1 b ij representerar spatiala beroenden mellan regioner. b ii = 0 för alla i. Regionen beror inte på sig själv. MATTIAS VILLANI (STATISTIK, LIU) SPATIALA DATA 36 / 38

38 SIMULTAN AUTOREGRESSIV MODELL (SAR), FORTS Modellen kan skrivas som E (y) = Xβ Var(y) = (I B) 1 Σ ε ( I B ) 1 där B = (b ij ) och ε är en diagonal matris, ofta Σ ε = σ 2 I. Vanligt val: B = λw. Spatial autokorrelationsparameter: λ. R funktionen: nysar <- spautolm(z ~ PEXPOSURE + PCTAGE65P + PCTOWNHOME, data = NY8, listw = NYlistw) MATTIAS VILLANI (STATISTIK, LIU) SPATIALA DATA 37 / 38

39 CONDITIONAL AUTOREGRESSIVE MODEL (CAR) Beroendet för residualerna modelleras betingat på omgivningen (neighbourhood) ( ) c ij e j σe e i e j i N 2, i j i j i c ij j i c ij Om t ex C = λw och Σ ε = σ 2 I så gäller för CAR att där C = (c ij ). E (y) = Xβ Var(y) = σ 2 (I λw) 1 R: nycar <- spautolm(z ~ PEXPOSURE + PCTAGE65P + PCTOWNHOME, + data = NY8, family = "CAR", listw = NYlistw) MATTIAS VILLANI (STATISTIK, LIU) SPATIALA DATA 38 / 38

STATISTISK ANALYS AV KOMPLEXA DATA SPATIALA DATA

STATISTISK ANALYS AV KOMPLEXA DATA SPATIALA DATA STATISTISK ANALYS AV KOMPLEXA DATA SPATIALA DATA Mattias Villani Statistik Institutionen för Datavetenskap Linköpings Universitet MATTIAS VILLANI (STATISTIK, LIU) SPATIALA DATA 1 / 28 MOMENTETS INNEHÅLL

Läs mer

TRE TYPER AV SPATIALA DATA

TRE TYPER AV SPATIALA DATA STATISTISK ANALYS AV KOMPLEXA DATA SPATIALA DATA Mattias Villani Statistik Institutionen för Datavetenskap Linköpings Universitet MATTIAS VILLANI (STATISTIK, LIU) SPATIALA DATA 1 / 21 TRE TYPER AV SPATIALA

Läs mer

STATISTISK ANALYS AV KOMPLEXA DATA SPATIALA DATA

STATISTISK ANALYS AV KOMPLEXA DATA SPATIALA DATA STATISTISK ANALYS AV KOMPLEXA DATA SPATIALA DATA Mattias Villani Statistik Institutionen för Datavetenskap Linköpings Universitet MATTIAS VILLANI (STATISTIK, LIU) SPATIALA DATA 1 / 36 MOMENTETS INNEHÅLL

Läs mer

TRE TYPER AV SPATIALA DATA

TRE TYPER AV SPATIALA DATA STATISTISK ANALYS AV KOMPLEXA DATA SPATIALA DATA Mattias Villani Statistik Institutionen för Datavetenskap Linköpings Universitet MATTIAS VILLANI (STATISTIK, LIU) SPATIALA DATA 1 / 28 TRE TYPER AV SPATIALA

Läs mer

TAMS65. Formel- och tabellsamling i matematisk statistik TAMS65. Martin Singull TAMS65 TAMS65

TAMS65. Formel- och tabellsamling i matematisk statistik TAMS65. Martin Singull TAMS65 TAMS65 Formel- och tabellsamling i matematisk statistik Martin Singull Innehåll 4.1 Multipel regression.............................. 15 1 Sannolikhetslära 7 1.1 Några diskreta fördelningar.........................

Läs mer

Stokastiska processer med diskret tid

Stokastiska processer med diskret tid Stokastiska processer med diskret tid Vi tänker oss en följd av stokastiska variabler X 1, X 2, X 3,.... Talen 1, 2, 3,... räknar upp tidpunkter som förflutit från startpunkten 1. De stokastiska variablerna

Läs mer

STATISTISK ANALYS AV KOMPLEXA DATA

STATISTISK ANALYS AV KOMPLEXA DATA STATISTISK ANALYS AV KOMPLEXA DATA LONGITUDINELLA DATA Linda Wänström Linköpings universitet 12 December Linda Wänström (Linköpings universitet) LONGITUDINELLA DATA 12 December 1 / 12 Explorativ Faktoranalys

Läs mer

F13 Regression och problemlösning

F13 Regression och problemlösning 1/18 F13 Regression och problemlösning Måns Thulin Uppsala universitet thulin@math.uu.se Statistik för ingenjörer 4/3 2013 2/18 Regression Vi studerar hur en variabel y beror på en variabel x. Vår modell

Läs mer

Föreläsning 1. Repetition av sannolikhetsteori. Patrik Zetterberg. 6 december 2012

Föreläsning 1. Repetition av sannolikhetsteori. Patrik Zetterberg. 6 december 2012 Föreläsning 1 Repetition av sannolikhetsteori Patrik Zetterberg 6 december 2012 1 / 28 Viktiga statistiska begrepp För att kunna förstå mer avancerade koncept under kursens gång är det viktigt att vi förstår

Läs mer

Stokastiska Processer och ARIMA. Patrik Zetterberg. 19 december 2012

Stokastiska Processer och ARIMA. Patrik Zetterberg. 19 december 2012 Föreläsning 7 Stokastiska Processer och ARIMA Patrik Zetterberg 19 december 2012 1 / 22 Stokastiska processer Stokastiska processer är ett samlingsnamn för Sannolikhetsmodeller för olika tidsförlopp. Stokastisk=slumpmässig

Läs mer

Finansiell statistik. Multipel regression. 4 maj 2011

Finansiell statistik. Multipel regression. 4 maj 2011 Finansiell statistik Föreläsning 4 Multipel regression Jörgen Säve-Söderbergh 4 maj 2011 Samband mellan variabler Vi människor misstänker ofta att det finns många variabler som påverkar den variabel vi

Läs mer

Autokorrelation och Durbin-Watson testet. Patrik Zetterberg. 17 december 2012

Autokorrelation och Durbin-Watson testet. Patrik Zetterberg. 17 december 2012 Föreläsning 6 Autokorrelation och Durbin-Watson testet Patrik Zetterberg 17 december 2012 1 / 14 Korrelation och autokorrelation På tidigare föreläsningar har vi analyserat korrelationer för stickprov

Läs mer

Prediktera. Statistik för modellval och prediktion. Trend? - Syrehalt beroende på kovariater. Sambands- och trendanalys

Prediktera. Statistik för modellval och prediktion. Trend? - Syrehalt beroende på kovariater. Sambands- och trendanalys Statistik för modellval och prediktion att beskriva, förklara och förutsäga Georg Lindgren Prediktera Matematisk statistik, Lunds universitet stik för modellval och prediktion p.1/28 Statistik för modellval

Läs mer

Enkel och multipel linjär regression

Enkel och multipel linjär regression TNG006 F3 25-05-206 Enkel och multipel linjär regression 3.. Enkel linjär regression I det här avsnittet kommer vi att anpassa en rät linje till mätdata. Betrakta följande värden från ett försök x 4.0

Läs mer

TAMS79 / TAMS65 - vt TAMS79 / TAMS65 - vt Formel- och tabellsamling i matematisk statistik. TAMS79 / TAMS65 - vt 2013.

TAMS79 / TAMS65 - vt TAMS79 / TAMS65 - vt Formel- och tabellsamling i matematisk statistik. TAMS79 / TAMS65 - vt 2013. Formel- och tabellsamling i matematisk statistik c Martin Singull 2 Innehåll 3.3 Tukey s metod för parvisa jämförelser.................... 14 1 Sannolikhetslära 5 1.1 Några diskreta fördelningar.........................

Läs mer

Tentamen för kursen. Linjära statistiska modeller. 13 januari

Tentamen för kursen. Linjära statistiska modeller. 13 januari STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISK STATISTIK Tentamen för kursen Linjära statistiska modeller 13 januari 2017 9 14 Examinator: Ola Hössjer, tel. 070/672 12 18, ola@math.su.se Återlämning: Meddelas via kurshemsida

Läs mer

Bayesiansk statistik, 732g43, 7.5 hp

Bayesiansk statistik, 732g43, 7.5 hp Bayesiansk statistik, 732g43, 7.5 hp Moment 2 - Linjär regressionsanalys Bertil Wegmann STIMA, IDA, Linköpings universitet Bertil Wegmann (STIMA, LiU) Bayesiansk statistik 1 / 29 Översikt moment 2: linjär

Läs mer

STATISTISK ANALYS AV KOMPLEXA DATA LONGITUDINELLA DATA

STATISTISK ANALYS AV KOMPLEXA DATA LONGITUDINELLA DATA STATISTISK ANALYS AV KOMPLEXA DATA LONGITUDINELLA DATA Mattias Villani Statistik Institutionen för Datavetenskap Linköpings Universitet MATTIAS VILLANI (STATISTIK, LIU) LONGITUDINELLA DATA 1 / 44 MOMENTETS

Läs mer

3 Maximum Likelihoodestimering

3 Maximum Likelihoodestimering Lund Universitet med Lund Tekniska Högskola Finansiell Statistik Matematikcentrum, Matematisk Statistik VT 2006 Parameterestimation och linjär tidsserieanalys Denna laborationen ger en introduktion till

Läs mer

MVE051/MSG Föreläsning 14

MVE051/MSG Föreläsning 14 MVE051/MSG810 2016 Föreläsning 14 Petter Mostad Chalmers December 14, 2016 Beroende och oberoende variabler Hittills i kursen har vi tittat på modeller där alla observationer representeras av stokastiska

Läs mer

Stokastiska processer med diskret tid

Stokastiska processer med diskret tid Stokastiska processer med diskret tid Vi tänker oss en följd av stokastiska variabler X 1, X 2, X 3,.... Talen 1, 2, 3,... räknar upp tidpunkter som förflutit från startpunkten 1. De stokastiska variablerna

Läs mer

TAMS65 - Seminarium 4 Regressionsanalys

TAMS65 - Seminarium 4 Regressionsanalys TAMS65 - Seminarium 4 Regressionsanalys Martin Singull Matematisk statistik Matematiska institutionen Problem 1 PS29 Vid ett test av bromsarna på en bil bromsades bilen upprepade gånger från en hastighet

Läs mer

Preliminära lösningar för Tentamen Tillämpad statistik A5 (15hp) Statistiska institutionen, Uppsala universitet

Preliminära lösningar för Tentamen Tillämpad statistik A5 (15hp) Statistiska institutionen, Uppsala universitet Preliminära lösningar för Tentamen Tillämpad statistik A5 (15hp) 2016-01-13 Statistiska institutionen, Uppsala universitet Uppgift 1 (20 poäng) A) (4p) Om kommunens befolkning i den lokala arbetsmarknaden

Läs mer

Tentamen för kursen. Linjära statistiska modeller. 27 oktober

Tentamen för kursen. Linjära statistiska modeller. 27 oktober STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISK STATISTIK Tentamen för kursen Linjära statistiska modeller 27 oktober 2017 9 14 Examinator: Ola Hössjer, tel. 070/672 12 18, ola@math.su.se Återlämning: Meddelas via kurshemsida

Läs mer

Stokastiska vektorer

Stokastiska vektorer TNG006 F2 9-05-206 Stokastiska vektorer 2 Kovarians och korrelation Definition 2 Antag att de sv X och Y har väntevärde och standardavvikelse µ X och σ X resp µ Y och σ Y Då kallas för kovariansen mellan

Läs mer

2.1 Mikromodul: stokastiska processer

2.1 Mikromodul: stokastiska processer 2. Mikromodul: stokastiska processer 9 2. Mikromodul: stokastiska processer 2.. Stokastiska variabler En stokastiskt variabel X beskrivs av dess täthetsfunktion p X (x), vars viktigaste egenskaper sammanfattas

Läs mer

Föreläsning 12: Linjär regression

Föreläsning 12: Linjär regression Föreläsning 12: Linjär regression Matematisk statistik Chalmers University of Technology Oktober 4, 2017 Exempel Vi vill undersöka hur ett ämnes specifika värmeskapacitet (ämnets förmåga att magasinera

Läs mer

Föreläsning 15: Faktorförsök

Föreläsning 15: Faktorförsök Föreläsning 15: Faktorförsök Matematisk statistik Chalmers University of Technology Oktober 17, 2016 Ensidig variansanalys Vi vill studera om en faktor A påverkar en responsvariabel. Vi gör totalt N =

Läs mer

Skriftlig Tentamen i Finansiell Statistik Grundnivå 7.5 hp, HT2012

Skriftlig Tentamen i Finansiell Statistik Grundnivå 7.5 hp, HT2012 Statistiska Institutionen Patrik Zetterberg Skriftlig Tentamen i Finansiell Statistik Grundnivå 7.5 hp, HT2012 2013-01-18 Skrivtid: 9.00-14.00 Hjälpmedel: Godkänd miniräknare utan lagrade formler eller

Läs mer

Matematisk statistik 9 hp Föreläsning 6: Linjärkombinationer

Matematisk statistik 9 hp Föreläsning 6: Linjärkombinationer Matematisk statistik 9 hp Föreläsning 6: Linjärkombinationer Anna Lindgren 27+28 september 2016 Anna Lindgren anna@maths.lth.se FMS012/MASB03 F6: linjärkombinationer 1/21 sum/max/min V.v./var Summa av

Läs mer

732G71 Statistik B. Föreläsning 1, kap Bertil Wegmann. IDA, Linköpings universitet. Bertil Wegmann (IDA, LiU) 732G71, Statistik B 1 / 20

732G71 Statistik B. Föreläsning 1, kap Bertil Wegmann. IDA, Linköpings universitet. Bertil Wegmann (IDA, LiU) 732G71, Statistik B 1 / 20 732G71 Statistik B Föreläsning 1, kap. 3.1-3.7 Bertil Wegmann IDA, Linköpings universitet Bertil Wegmann (IDA, LiU) 732G71, Statistik B 1 / 20 Exempel, enkel linjär regressionsanalys Ett företag vill veta

Läs mer

Stockholms Universitet Statistiska institutionen Patrik Zetterberg

Stockholms Universitet Statistiska institutionen Patrik Zetterberg Stockholms Universitet Statistiska institutionen Patrik Zetterberg Skriftlig Tentamen i Finansiell Statistik Grundnivå 7.5 hp, VT2012 2012-05-31 Skrivtid: 9.00-14.00 Hjälpmedel: Godkänd miniräknare utan

Läs mer

Föreläsning 6 (kap 6.1, 6.3, ): Punktskattningar

Föreläsning 6 (kap 6.1, 6.3, ): Punktskattningar Föreläsning 6 (kap 6.1, 6.3, 7.1-7.3): Punktskattningar Marina Axelson-Fisk 4 maj, 2016 Stickprov (sample) Idag: Stickprovsmedelvärde och varians Statistika (statistic) Punktskattning (point estimation)

Läs mer

Något om val mellan olika metoder

Något om val mellan olika metoder Något om val mellan olika metoder Givet är en observerad tidsserie: y 1 y 2 y n Säsonger? Ja Nej Trend? Tidsserieregression Nej ARMA-modeller Enkel exponentiell utjämning Tidsserieregression ARIMA-modeller

Läs mer

Matematisk statistik för B, K, N, BME och Kemister

Matematisk statistik för B, K, N, BME och Kemister Matematisk statistik för B, K, N, BME och Kemister Föreläsning 11 & 12 Johan Lindström 2 & 9 oktober 217 Johan Lindström - johanl@maths.lth.se FMSF7/MSB2 F11 1/32 Repetition Multipel linjär regression

Läs mer

Grundläggande matematisk statistik

Grundläggande matematisk statistik Grundläggande matematisk statistik Linjär Regression Uwe Menzel, 2018 uwe.menzel@slu.se; uwe.menzel@matstat.de www.matstat.de Linjär Regression y i y 5 y 3 mätvärden x i, y i y 1 x 1 x 2 x 3 x 4 x 6 x

Läs mer

Statistik B Regressions- och tidsserieanalys Föreläsning 1

Statistik B Regressions- och tidsserieanalys Föreläsning 1 Statistik B Regressions- och tidsserieanalys Föreläsning Kurskod: 732G7, 8 hp Lärare och examinator: Ann-Charlotte (Lotta) Hallberg Lärare och lektionsledare: Isak Hietala Labassistenter Kap 3,-3,6. Läs

Läs mer

SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I

SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I Jimmy Olsson Föreläsning 10 27 november 2017 1 / 28 Idag Mer om punktskattningar Minsta-kvadrat-metoden (Kap. 11.6) Intervallskattning (Kap. 12.2) Tillämpning på

Läs mer

FORMELSAMLING MATEMATISK STATISTIK FÖR W; FMSF75 UPPDATERAD Sannolikhetsteori. Beskrivning av data. Läges-, spridnings- och beroendemått

FORMELSAMLING MATEMATISK STATISTIK FÖR W; FMSF75 UPPDATERAD Sannolikhetsteori. Beskrivning av data. Läges-, spridnings- och beroendemått LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA MATEMATIKCENTRUM MATEMATISK STATISTIK FORMELSAMLING MATEMATISK STATISTIK FÖR W; FMSF75 UPPDATERAD 208-08-26 Sannolikhetsteori Följande gäller för sannolikheter: 0 P(A P(Ω = P(A

Läs mer

732G71 Statistik B. Föreläsning 9. Bertil Wegmann. December 1, IDA, Linköpings universitet

732G71 Statistik B. Föreläsning 9. Bertil Wegmann. December 1, IDA, Linköpings universitet 732G71 Statistik B Föreläsning 9 Bertil Wegmann IDA, Linköpings universitet December 1, 2016 Bertil Wegmann (IDA, LiU) 732G71, Statistik B December 1, 2016 1 / 20 Metoder för att analysera tidsserier Tidsserieregression

Läs mer

Tillämpad statistik (A5), HT15 Föreläsning 11: Multipel linjär regression 2

Tillämpad statistik (A5), HT15 Föreläsning 11: Multipel linjär regression 2 Tillämpad statistik (A5), HT15 Föreläsning 11: Multipel linjär regression 2 Ronnie Pingel Statistiska institutionen Senast uppdaterad: 2015-11-23 Faktum är att vi i praktiken nästan alltid har en blandning

Läs mer

Föreläsning 5, Matematisk statistik 7.5hp för E Linjärkombinationer

Föreläsning 5, Matematisk statistik 7.5hp för E Linjärkombinationer Föreläsning 5, Matematisk statistik 7.5hp för E Linjärkombinationer Stas Volkov Stanislav Volkov s.volkov@maths.lth.se FMSF20 F5: linjärkombinationer 1/20 sum/max/min V.v./var Summa av två oberoende, Z

Läs mer

Examinationsuppgifter del 2

Examinationsuppgifter del 2 UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för Matematik och Matematisk statistisk Statistik för ingenjörer, poäng, Anders Lundquist 7-- Examinationsuppgifter del Redovisas muntligt den / (Ö-vik) samt / (Lycksele).

Läs mer

Residualanalys. Finansiell statistik, vt-05. Normalfördelade? Normalfördelade? För modellen

Residualanalys. Finansiell statistik, vt-05. Normalfördelade? Normalfördelade? För modellen Residualanalys För modellen Johan Koskinen, Statistiska institutionen, Stockholms universitet Finansiell statistik, vt-5 F7 regressionsanalys antog vi att ε, ε,..., ε är oberoende likafördelade N(,σ Då

Läs mer

Föreläsning 8. NDAB02 Statistik; teori och tillämpning i biologi

Föreläsning 8. NDAB02 Statistik; teori och tillämpning i biologi Föreläsning 8 Statistik; teori och tillämpning i biologi 1 Dagens föreläsning o Enkel linjär regression (kap 17.1 17.5) o Skatta regressionslinje (kap 17.2) o Signifikant lutning? (kap 17.3, 17.5a) o Förklaringsgrad

Läs mer

Lösningar till tentamensskrivning för kursen Linjära statistiska modeller. 14 januari

Lösningar till tentamensskrivning för kursen Linjära statistiska modeller. 14 januari STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISK STATISTIK Lösningar till tentamensskrivning för kursen Linjära statistiska modeller 14 januari 2010 9 14 Examinator: Anders Björkström, tel. 16 45 54, bjorks@math.su.se

Läs mer

Gör uppgift 6.10 i arbetsmaterialet (ingår på övningen 16 maj). För 10 torskar har vi värden på variablerna Längd (cm) och Ålder (år).

Gör uppgift 6.10 i arbetsmaterialet (ingår på övningen 16 maj). För 10 torskar har vi värden på variablerna Längd (cm) och Ålder (år). Matematikcentrum Matematisk statistik MASB11: BIOSTATISTISK GRUNDKURS DATORLABORATION 4, 21 MAJ 2018 REGRESSION OCH FORTSÄTTNING PÅ MINIPROJEKT II Syfte Syftet med dagens laboration är att du ska bekanta

Läs mer

732G71 Statistik B. Föreläsning 7. Bertil Wegmann. IDA, Linköpings universitet. Bertil Wegmann (IDA, LiU) 732G71, Statistik B 1 / 29

732G71 Statistik B. Föreläsning 7. Bertil Wegmann. IDA, Linköpings universitet. Bertil Wegmann (IDA, LiU) 732G71, Statistik B 1 / 29 732G71 Statistik B Föreläsning 7 Bertil Wegmann IDA, Linköpings universitet Bertil Wegmann (IDA, LiU) 732G71, Statistik B 1 / 29 Detaljhandelns försäljning (fasta priser, kalenderkorrigerat) Bertil Wegmann

Läs mer

Tentamen i matematisk statistik (9MA241/9MA341, STN2) kl 14 18

Tentamen i matematisk statistik (9MA241/9MA341, STN2) kl 14 18 LINKÖPINGS UNIVERSITET MAI Johan Thim Tentamen i matematisk statistik (9MA241/9MA341, STN2) 213-1-11 kl 14 18 Hjälpmedel är: miniräknare med tömda minnen och formelbladet bifogat. Varje uppgift är värd

Läs mer

Matematisk statistik för D, I, Π och Fysiker

Matematisk statistik för D, I, Π och Fysiker Matematisk statistik för D, I, Π och Fysiker Föreläsning 15 Johan Lindström 4 december 218 Johan Lindström - johanl@maths.lth.se FMSF45/MASB3 F15 1/28 Repetition Linjär regression Modell Parameterskattningar

Läs mer

Matematisk statistik för B, K, N, BME och Kemister

Matematisk statistik för B, K, N, BME och Kemister Matematisk statistik för B, K, N, BME och Kemister Föreläsning 10 Johan Lindström 27 september 2017 Johan Lindström - johanl@maths.lth.se FMSF70/MASB02 F10 1/26 Repetition Linjär regression Modell Parameterskattningar

Läs mer

FORMELSAMLING HT-18 MATEMATISK STATISTIK FÖR B, K, N, BME OCH KEMISTER; FMSF70 & MASB02. Sannolikhetsteori. Beskrivning av data

FORMELSAMLING HT-18 MATEMATISK STATISTIK FÖR B, K, N, BME OCH KEMISTER; FMSF70 & MASB02. Sannolikhetsteori. Beskrivning av data LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA MATEMATIKCENTRUM MATEMATISK STATISTIK FORMELSAMLING HT-18 MATEMATISK STATISTIK FÖR B, K, N, BME OCH KEMISTER; FMSF70 & MASB02 Sannolikhetsteori Följande gäller för sannolikheter:

Läs mer

Matematisk statistik 9 hp, HT-16 Föreläsning 10: Punktskattningar

Matematisk statistik 9 hp, HT-16 Föreläsning 10: Punktskattningar Matematisk statistik 9 hp, HT-16 Föreläsning 10: Punktskattningar Anna Lindgren (Stanislav Volkov) 31 oktober + 1 november 2016 Anna Lindgren anna@maths.lth.se FMS012/MASB03 F10: Punktskattning 1/18 Matematisk

Läs mer

Provmoment: Tentamen 6,5 hp Ladokkod: A144TG Tentamen ges för: TGMAI17h, Maskiningenjör - Produktutveckling. Tentamensdatum: 28 maj 2018 Tid: 9-13

Provmoment: Tentamen 6,5 hp Ladokkod: A144TG Tentamen ges för: TGMAI17h, Maskiningenjör - Produktutveckling. Tentamensdatum: 28 maj 2018 Tid: 9-13 Matematisk Statistik 7,5 högskolepoäng Provmoment: Tentamen 6,5 hp Ladokkod: A144TG Tentamen ges för: TGMAI17h, Maskiningenjör - Produktutveckling Tentamensdatum: 28 maj 2018 Tid: 9-13 Hjälpmedel: Miniräknare

Läs mer

Föreläsning 8, Matematisk statistik 7.5 hp för E Punktskattningar

Föreläsning 8, Matematisk statistik 7.5 hp för E Punktskattningar Föreläsning 8, Matematisk statistik 7.5 hp för E Punktskattningar Stas Volkov Stanislav Volkov s.volkov@maths.lth.se FMSF20 F8: Statistikteori 1/20 Översikt Exempel Repetition Exempel Matematisk statistik

Läs mer

SF1901: SANNOLIKHETSTEORI OCH STATISTIKTEORI KONSTEN ATT DRA INTERVALLSKATTNING. STATISTIK SLUTSATSER. Tatjana Pavlenko.

SF1901: SANNOLIKHETSTEORI OCH STATISTIKTEORI KONSTEN ATT DRA INTERVALLSKATTNING. STATISTIK SLUTSATSER. Tatjana Pavlenko. SF1901: SANNOLIKHETSTEORI OCH STATISTIK FÖRELÄSNING 10 STATISTIKTEORI KONSTEN ATT DRA SLUTSATSER. INTERVALLSKATTNING. Tatjana Pavlenko 25 april 2017 PLAN FÖR DAGENS FÖRELÄSNING Statistisk inferens oversikt

Läs mer

Tentamen MVE301 Sannolikhet, statistik och risk

Tentamen MVE301 Sannolikhet, statistik och risk Tentamen MVE301 Sannolikhet, statistik och risk 2018-05-31 kl. 8:30-13:30 Examinator: Johan Jonasson, Matematiska vetenskaper, Chalmers Telefonvakt: Ivar Simonsson, telefon: 031-7725325 Hjälpmedel: Valfri

Läs mer

Tentamen för kursen. Linjära statistiska modeller. 17 februari

Tentamen för kursen. Linjära statistiska modeller. 17 februari STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISK STATISTIK Tentamen för kursen Linjära statistiska modeller 17 februari 2010 9 14 Examinator: Anders Björkström, tel. 16 45 54, bjorks@math.su.se Återlämning: Rum 312,

Läs mer

Stokastiska vektorer och multivariat normalfördelning

Stokastiska vektorer och multivariat normalfördelning Stokastiska vektorer och multivariat normalfördelning Johan Thim johanthim@liuse 3 november 08 Repetition Definition Låt X och Y vara stokastiska variabler med EX µ X, V X σx, EY µ Y samt V Y σy Kovariansen

Läs mer

Härledning av Black-Littermans formel mha allmänna linjära modellen

Härledning av Black-Littermans formel mha allmänna linjära modellen Härledning av Black-Littermans formel mha allmänna linjära modellen Ett sätt att få fram Black-Littermans formel är att formulera problemet att hitta lämpliga justerade avkastningar som ett skattningsproblem

Läs mer

TAMS65 - Föreläsning 11 Regressionsanalys fortsättning Modellval

TAMS65 - Föreläsning 11 Regressionsanalys fortsättning Modellval TAMS65 - Föreläsning 11 Regressionsanalys fortsättning Modellval Martin Singull Matematisk statistik Matematiska institutionen Innehåll Repetition (t-test för H 0 : β i = 0) Residualanalys Modellval Framåtvalsprincipen

Läs mer

oberoende av varandra så observationerna är

oberoende av varandra så observationerna är Lunds tekniska högskola Matematikcentrum Matematisk statistik FMSF55: Matematisk statistik för C och M OH-bilder på föreläsning 1, 1-5-7 REGRESSION (repetition) Vi har mätningarna ( 1, 1 ),..., ( n, n

Läs mer

Matematisk statistik 9 hp, HT-16 Föreläsning 15: Multipel linjär regression

Matematisk statistik 9 hp, HT-16 Föreläsning 15: Multipel linjär regression Matematisk statistik 9 hp, HT-16 Föreläsning 15: Multipel linjär regression Anna Lindgren 28+29 november, 2016 Anna Lindgren anna@maths.lth.se FMS012/MASB03 F15: multipel regression 1/22 Linjär regression

Läs mer

Repetitionsföreläsning

Repetitionsföreläsning Slumpförsök Repetitionsföreläsning Föreläsning 15 Sannolikhet och Statistik 5 hp Med händelser A B... avses delmängder av ett utfallsrum. Slumpförsök = utfallsrummet + ett sannolikhetsmått P. Fredrik Jonsson

Läs mer

Föreläsning 7: Punktskattningar

Föreläsning 7: Punktskattningar Föreläsning 7: Punktskattningar Matematisk statistik Chalmers University of Technology September 21, 2015 Tvådimensionella fördelningar Definition En två dimensionell slumpvariabel (X, Y ) tillordnar två

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET VT 2011 Avd. Matematisk statistik GB DATORLABORATION 3: MULTIPEL REGRESSION.

STOCKHOLMS UNIVERSITET VT 2011 Avd. Matematisk statistik GB DATORLABORATION 3: MULTIPEL REGRESSION. MATEMATISKA INSTITUTIONEN Tillämpad statistisk analys, GN STOCKHOLMS UNIVERSITET VT 2011 Avd. Matematisk statistik GB 2011-04-13 DATORLABORATION 3: MULTIPEL REGRESSION. Under Instruktioner och data på

Läs mer

Tentamen för kursen. Linjära statistiska modeller. 22 februari

Tentamen för kursen. Linjära statistiska modeller. 22 februari STOCKHOLMS UIVERSITET MATEMATISK STATISTIK Tentamen för kursen Linjära statistiska modeller 22 februari 2017 9 14 Examinator: Ola Hössjer, tel. 070/672 12 18, ola@math.su.se Återlämning: Meddelas via kurshemsida

Läs mer

Tidsserier och Prognoser

Tidsserier och Prognoser Tidsserier och Prognoser Mattias Villani Sveriges Riksbank och Stockholms Universitet Stockholm, Oktober 2008 Mattias Villani () Tidsserier och Prognoser Stockholm, Oktober 2008 1 / 16 Översikt Tidsserier,

Läs mer

Föreläsning 6, FMSF45 Linjärkombinationer

Föreläsning 6, FMSF45 Linjärkombinationer Föreläsning 6, FMSF45 Linjärkombinationer Stas Volkov 2017-09-26 Stanislav Volkov s.volkov@maths.lth.se FMSF45 F6: linjärkombinationer 1/20 sum/max/min V.v./var Summa av två oberoende, Z = X + Y p Z (k)

Läs mer

STATISTISK ANALYS AV KOMPLEXA DATA

STATISTISK ANALYS AV KOMPLEXA DATA STATISTISK ANALYS AV KOMPLEXA DATA LONGITUDINELLA DATA Linda Wänström Linköpings universitet 9 December Linda Wänström (Linköpings universitet) LONGITUDINELLA DATA 9 December 1 / 43 Longitudinella data

Läs mer

Korrelation och autokorrelation

Korrelation och autokorrelation Korrelation och autokorrelation Låt oss begrunda uttrycket r = i=1 (x i x) (y i y) n i=1 (x i x) 2 n. i=1 (y i y) 2 De kvadratsummor kring de aritmetiska medelvärdena som står i nämnaren är alltid positiva.

Läs mer

SF1669 Matematisk och numerisk analys II Lösningsförslag till tentamen DEL A. r cos t + (r cos t) 2 + (r sin t) 2) rdrdt.

SF1669 Matematisk och numerisk analys II Lösningsförslag till tentamen DEL A. r cos t + (r cos t) 2 + (r sin t) 2) rdrdt. 1. Beräkna integralen medelpunkt i origo. SF1669 Matematisk och numerisk analys II Lösningsförslag till tentamen 218-3-14 D DEL A (x + x 2 + y 2 ) dx dy där D är en cirkelskiva med radie a och Lösningsförslag.

Läs mer

9. Konfidensintervall vid normalfördelning

9. Konfidensintervall vid normalfördelning TNG006 F9 09-05-016 Konfidensintervall 9. Konfidensintervall vid normalfördelning Låt x 1, x,..., x n vara ett observerat stickprov av oberoende s.v. X 1, X,..., X n var och en med fördelning F. Antag

Läs mer

Upprepade mätningar och tidsberoende analyser. Stefan Franzén Statistiker Registercentrum Västra Götaland

Upprepade mätningar och tidsberoende analyser. Stefan Franzén Statistiker Registercentrum Västra Götaland Upprepade mätningar och tidsberoende analyser Stefan Franzén Statistiker Registercentrum Västra Götaland Innehåll Stort område Simpsons paradox En mätning per individ Flera mätningar per individ Flera

Läs mer

Preliminärt lösningsförslag - omtentamen i Finansiell statistik,

Preliminärt lösningsförslag - omtentamen i Finansiell statistik, Preliminärt lösningsförslag - omtentamen i Finansiell statistik, 2012-08-22 Uppgift 1a) y x -1 0 1 P(Y = y) -1 1/16 3/16 1/16 5/16 0 3/16 0 3/16 6/16 1 1/16 3/16 1/16 5/16 P(X = y) 5/16 6/16 5/16 1 E[X]

Läs mer

Tentamensgenomgång och återlämning: Måndagen 24/2 kl16.00 i B497. Därefter kan skrivningarna hämtas på studentexpeditionen, plan 7 i B-huset.

Tentamensgenomgång och återlämning: Måndagen 24/2 kl16.00 i B497. Därefter kan skrivningarna hämtas på studentexpeditionen, plan 7 i B-huset. Statistiska institutionen Nicklas Pettersson Skriftlig tentamen i Finansiell Statistik Grundnivå 7.5hp, HT2013 2014-02-07 Skrivtid: 13.00-18.00 Hjälpmedel: Godkänd miniräknare utan lagrade formler eller

Läs mer

Föreläsning 15, FMSF45 Multipel linjär regression

Föreläsning 15, FMSF45 Multipel linjär regression Föreläsning 15, FMSF45 Multipel linjär regression Stas Volkov 2017-11-28 Stanislav Volkov s.volkov@maths.lth.se FMSF45 F15 1/23 Linjär regression Vi har n st par av mätvärden (x i, y i ), i = 1,..., n

Läs mer

Matematikcentrum 1(4) Matematisk Statistik Lunds Universitet MASB11 HT10. Laboration. Regressionsanalys (Sambandsanalys)

Matematikcentrum 1(4) Matematisk Statistik Lunds Universitet MASB11 HT10. Laboration. Regressionsanalys (Sambandsanalys) Matematikcentrum 1(4) Matematisk Statistik Lunds Universitet MASB11 HT10 Laboration Regressionsanalys (Sambandsanalys) Grupp A: 2010-11-24, 13.15 15.00 Grupp B: 2010-11-24, 15.15 17.00 Grupp C: 2010-11-25,

Läs mer

PROGRAMFÖRKLARING I. Statistik för modellval och prediktion. Ett exempel: vågriktning och våghöjd

PROGRAMFÖRKLARING I. Statistik för modellval och prediktion. Ett exempel: vågriktning och våghöjd Statistik för modellval och prediktion att beskriva, förklara och förutsäga Georg Lindgren PROGRAMFÖRKLARING I Matematisk statistik, Lunds universitet stik för modellval och prediktion p.1/4 Statistik

Läs mer

Regressions- och Tidsserieanalys - F1

Regressions- och Tidsserieanalys - F1 Regressions- och Tidsserieanalys - F1 Kap 3: Enkel linjär regression Linda Wänström Linköpings universitet November 4, 2013 Wänström (Linköpings universitet) F1 November 4, 2013 1 / 25 Statistik B, 8 hp

Läs mer

Stat. teori gk, ht 2006, JW F7 STOKASTISKA VARIABLER (NCT 5.7) Ordlista till NCT

Stat. teori gk, ht 2006, JW F7 STOKASTISKA VARIABLER (NCT 5.7) Ordlista till NCT Stat. teori gk, ht 2006, JW F7 STOKASTISKA VARIABLER (NCT 5.7) Ordlista till NCT Jointly distributed Joint probability function Marginal probability function Conditional probability function Independence

Läs mer

STATISTISK ANALYS AV KOMPLEXA DATA

STATISTISK ANALYS AV KOMPLEXA DATA STATISTISK ANALYS AV KOMPLEXA DATA HIERARKISKA DATA Linda Wänström Linköpings universitet 25 November Wänström (Linköpings universitet) HIERARKISKA DATA 25 November 1 / 53 Regressionsmodell för icke-hierarkiska

Läs mer

Tentamen i Matematisk statistik Kurskod S0001M

Tentamen i Matematisk statistik Kurskod S0001M Tentamen i Matematisk statistik Kurskod S0001M Poäng totalt för del 1: 25 (10 uppgifter) Tentamensdatum 2015-10-23 Poäng totalt för del 2: 30 (3 uppgifter) Skrivtid 09.00 14.00 Lärare: Jesper Martinsson,

Läs mer

TAMS65 - Föreläsning 2 Parameterskattningar - olika metoder

TAMS65 - Föreläsning 2 Parameterskattningar - olika metoder TAMS65 - Föreläsning 2 Parameterskattningar - olika metoder Martin Singull Matematisk statistik Matematiska institutionen Innehåll Fö2 Punktskattningar Egenskaper Väntevärdesriktig Effektiv Konsistent

Läs mer

Tentamen i Matematisk statistik Kurskod S0001M

Tentamen i Matematisk statistik Kurskod S0001M Tentamen i Matematisk statistik Kurskod S0001M Poäng totalt för del 1: 25 (9 uppgifter) Tentamensdatum 2013-08-27 Poäng totalt för del 2: 30 (3 uppgifter) Skrivtid 09.00 14.00 Lärare: Adam Jonsson och

Läs mer

Formler och tabeller till kursen MSG830

Formler och tabeller till kursen MSG830 Formler och tabeller till kursen MSG830 Deskriptiva mått För ett datamängd x 1,, x n denieras medelvärde standardavvikelse standardfelet (SEM) Sannolikheter x = 1 n n i=1 = x 1 + + x n n s = 1 n (x i x)

Läs mer

Tentamen MVE301 Sannolikhet, statistik och risk

Tentamen MVE301 Sannolikhet, statistik och risk Tentamen MVE301 Sannolikhet, statistik och risk 2017-08-15 kl. 8:30-13:30 Examinator: Johan Jonasson, Matematiska vetenskaper, Chalmers Telefonvakt: Olof Elias, telefon: 031-7725325 Hjälpmedel: Valfri

Läs mer

Lycka till!

Lycka till! VK Matematiska institutionen avd matematisk statistik TENTAMEN I 5B1555 DATORINTENSIVA METODER ONSDAGEN DEN 24 MAJ 2006 KL 14.00 19.00. Examinator: Gunnar Englund, tel. 7907416. Email: gunnare@math.kth.se

Läs mer

Matematisk statistik för B, K, N, BME och Kemister

Matematisk statistik för B, K, N, BME och Kemister Matematisk statistik för B, K, N, BME och Kemister Föreläsning 9 Joakim Lübeck (Johan Lindström 25 september 217 Johan Lindström - johanl@maths.lth.se FMSF7/MASB2 F9 1/23 Repetition Inferens för diskret

Läs mer

Rättningstiden är i normalfall 15 arbetsdagar, till detta tillkommer upp till 5 arbetsdagar för administration, annars är det detta datum som gäller:

Rättningstiden är i normalfall 15 arbetsdagar, till detta tillkommer upp till 5 arbetsdagar för administration, annars är det detta datum som gäller: Matematisk Statistik Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen TT091A TGMAS15h 7,5 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 30 Maj Tid: 9-13 Hjälpmedel: Miniräknare (nollställd) samt allmänspråklig

Läs mer

Avd. Matematisk statistik

Avd. Matematisk statistik Avd. Matematisk statistik TENTAMEN I 5B508 MATEMATISK STATISTIK FÖR S TISDAGEN DEN 20 DECEMBER 2005 KL 08.00 3.00. Examinator: Gunnar Englund, tel. 790 746. Tillåtna hjälpmedel: Formel- och tabellsamling

Läs mer

Föreläsning 11. Slumpvandring och Brownsk Rörelse. Patrik Zetterberg. 11 januari 2013

Föreläsning 11. Slumpvandring och Brownsk Rörelse. Patrik Zetterberg. 11 januari 2013 Föreläsning 11 Slumpvandring och Brownsk Rörelse Patrik Zetterberg 11 januari 2013 1 / 1 Stokastiska Processer Vi har tidigare sett exempel på olika stokastiska processer: ARIMA - Kontinuerlig process

Läs mer

Regressions- och Tidsserieanalys - F8

Regressions- och Tidsserieanalys - F8 Regressions- och Tidsserieanalys - F8 Klassisk komponentuppdelning, kap 7.1.-7.2. Linda Wänström Linköpings universitet November 26 Wänström (Linköpings universitet) F8 November 26 1 / 23 Klassisk komponentuppdelning

Läs mer

TAMS65 - Föreläsning 1 Introduktion till Statistisk Teori och Repetition av Sannolikhetslära

TAMS65 - Föreläsning 1 Introduktion till Statistisk Teori och Repetition av Sannolikhetslära TAMS65 - Föreläsning 1 Introduktion till Statistisk Teori och Repetition av Sannolikhetslära Martin Singull Matematisk statistik Matematiska institutionen TAMS65 - Mål Kursens övergripande mål är att ge

Läs mer

Matematisk statistik kompletterande projekt, FMSF25 Övning om regression

Matematisk statistik kompletterande projekt, FMSF25 Övning om regression Lunds tekniska högskola, Matematikcentrum, Matematisk statistik Matematisk statistik kompletterande projekt, FMSF Övning om regression Denna övningslapp behandlar regression och är tänkt som förberedelse

Läs mer

Tentamentsskrivning: Matematisk Statistik TMA321 1

Tentamentsskrivning: Matematisk Statistik TMA321 1 Tentamentsskrivning: Matematisk Statistik TMA Tentamentsskrivning i Matematisk Statistik TMA Tid: den augusti, 7 Hjälpmedel: Typgodkänd miniräknare, egenhändigt skriven formelsamling om två A4 fram och

Läs mer

Matematisk statistik TMS064/TMS063 Tentamen

Matematisk statistik TMS064/TMS063 Tentamen Matematisk statistik TMS64/TMS63 Tentamen 29-8-2 Tid: 4:-8: Tentamensplats: SB Hjälpmedel: Bifogad formelsamling och tabell samt Chalmersgodkänd räknare. Kursansvarig: Olof Elias Telefonvakt/jour: Olof

Läs mer

Föreläsning 7: Stokastiska vektorer

Föreläsning 7: Stokastiska vektorer Föreläsning 7: Stokastiska vektorer Johan Thim johanthim@liuse oktober 8 Repetition Definition Låt X och Y vara stokastiska variabler med EX = µ X, V X = σx, EY = µ Y samt V Y = σy Kovariansen CX, Y definieras

Läs mer

Tentamen MVE301 Sannolikhet, statistik och risk

Tentamen MVE301 Sannolikhet, statistik och risk Tentamen MVE301 Sannolikhet, statistik och risk 2018-10-12 kl. 8:30-13:30 Examinator: Johan Jonasson, Matematiska vetenskaper, Chalmers Telefonvakt: Olof Elias, telefon: 031-7725325 Hjälpmedel: Valfri

Läs mer

GMM och Estimationsfunktioner

GMM och Estimationsfunktioner Lunds Universitet med Lund Tekniska Högskola Finansiell Statistik Matematikcentrum, Matematisk Statistik VT 2006 GMM och Estimationsfunktioner I laborationen möter du två besläktade metoder för att estimera

Läs mer