TAMS65 - Föreläsning 11 Regressionsanalys fortsättning Modellval

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TAMS65 - Föreläsning 11 Regressionsanalys fortsättning Modellval"

Transkript

1 TAMS65 - Föreläsning 11 Regressionsanalys fortsättning Modellval Martin Singull Matematisk statistik Matematiska institutionen

2 Innehåll Repetition (t-test för H 0 : β i = 0) Residualanalys Modellval Framåtvalsprincipen TAMS65 - Fö11 1/45

3 Repetition Vi har modellen y : (n 1) är en obs. från Y = X β + ε, där ε N n (0, σ 2 I ), med MK-skattningen och σ 2 -skattningen Vidare gäller att s 2 = β = (X X ) 1 X y SS E n k 1 (df = n k 1). β = (X X ) 1 X Y N k+1 ( β, σ 2 (X X ) 1) och (n k 1)S 2 σ 2 χ 2 (n k 1). TAMS65 - Fö11 2/45

4 Om ( X X ) 1 = (hij ) k i,j=0 så har vi att den s.v. alltså ˆβ i N(β i, σ h ii ), ˆβ i β i σ h ii N(0, 1) och ˆβ i β i S h ii t(n k 1). Detta är vår hjälpvariabel för konstruktion av I βi. TAMS65 - Fö11 3/45

5 Vi vill pröva H 0 : β i = 0 mot H 1 : β i 0. Var har gjort det genom att konstruera I βi och förkasta H 0 om 0 I βi. Man kan i stället använda teststorheten t = ˆβ i 0 s h ii (tänk på att den s.v. ˆβ i N(β i, σ h ii )). Den s.v. T t(n k 1) om H 0 är sann. TAMS65 - Fö11 4/45

6 H 0 förkastas om t > b, dvs. om t < b eller t > b. t(n-k-1) α/2 α/2 -b b P = P( T > t OBS om H 0 är sann ) = P(T < t OBS ) + P(T > t OBS ) om H 0 är sann. H 0 förkastas om P < α. P-värdet för det här testet kan beräknas med MATLAB. P/2 P/2 - u OBS u OBS Det är praktiskt att kunna utnyttja det här testet i samband med t.ex. stegvis regression. TAMS65 - Fö11 5/45

7 Residualanalys De skattade väntevärdena ˆµ j kallas ibland också ŷ j, det vill säga ŷ j = ˆβ 0 + ˆβ 1 x j1 + + ˆβ k x jk. Residualerna definieras som e i = y j ŷ j. Om vi vill arbeta med vektorer istället så har vi modellen Y N n (X β, σi n ) och residualerna ges av e = y ŷ = y X β = (I X (X X ) 1 X )y. TAMS65 - Fö11 6/45

8 Enligt vårt modell antagande bör residualerna 1. ha konstant varians, oberoende av förklaringsvariablerna x 1,..., x p, 2. vara oberoende av varandra, 3. vara normalfördelade. 1. och 2. är viktiga för regressionsmodellen medan 3. är viktig för den fortsatta analysen när man ska göra inferens så som konfidensintervall och olika test. Alla våra t- och F-test bygger på normalfördelningsantagandet. TAMS65 - Fö11 7/45

9 Enklast är att göra residualanalysen visuellt, det vill säga studera olika plottar. Det kan vara intressant att studera plottar av e 1,..., e n 1. på en tallinje (histogram), 2. i tidsföljd, 3. mot de skattade väntevärdena ˆµ j (eller mot y j ), 4. mot var och en av förklaringsvariablerna x j, j = 1,..., p. TAMS65 - Fö11 8/45

10 Exempel Ett företag har mätt tre prestationsvariabler x 1, x 2 och x 3 för sina säljare. Vidare har de fått genomgå test där man mätt kreativitet (x 4 ), förmåga att resonera mekaniskt (x 5 ) respektive abstrakt (x 6 ) samt matematisk förmåga (x 7 ). Nr x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x Låt oss som övergripande prestationsmått utnyttja y = x 1 + x 2 +x 3. Vid nyanställning av personal är det intressant att förutsäga Y -värdet med hjäp av x 4,..., x 7. Analysera resultatet först med bara x 4 och x 7. TAMS65 - Fö11 9/45

11 TAMS65 - Fö11 10/45

12 Beräkna residualerna i MATLAB. regr = regstats(y,[x4 x7], linear, all ); yhat = regr.yhat; r = regr.r; figure; hist(r,15) figure; scatter(1:length(r),r) figure; scatter(yhat,r, * ) figure; normplot(r) TAMS65 - Fö11 11/45

13 Histogram för residualerna TAMS65 - Fö11 12/45

14 Residualerna plottade i ordning TAMS65 - Fö11 13/45

15 Residualerna plottade mot skattat väntevärde TAMS65 - Fö11 14/45

16 Normalfördelningsplot för residualerna TAMS65 - Fö11 15/45

17 Modellval När man studerar en responsvariabel Y, väljer man ofta mellan flera alternativa modeller genom att man kan göra olika val av förklaringsvariabler. Ambitionen är att förklara så stor del av variationerna i y-värdena som möjligt genom att utnyttja relevanta förklaringsvariabler. TAMS65 - Fö11 16/45

18 Modeller jämförs med hjälp av residualkvadratsummor respektive residualmedelkvadratsummor (= σ 2 -skattningar). Det finns andra kriterier också men ett litet värde på σ antyder att ε-variabeln i modellen är ganska försumbar. En extra förklaringsvariabel ger alltid en minskning av residualkvadratsumman. Vi behöver kunna bedöma när denna minskning är väsentlig. TAMS65 - Fö11 17/45

19 Vi antar nu att vi vill jämföra Modell 1: Y = β 0 + β 1 x β k x k + ε och Modell 2: Y = β 0 + β 1 x β k+p x k+p + ε alltså vi vill ev. utvidga Modell 1 med p nya förklaringsvariabler. Man får i allmänhet nya β-koefficienter och en ny ε-variabel, men vi behåller samma notation. TAMS65 - Fö11 18/45

20 Vi vill pröva H 0 : β k+1 =... = β k+p = 0 (nya förklaringsvariablerna meningslösa.) mot H 1 : minst en av β k+1,..., β k+p är 0. Teststorhet: W = (SS(1) E SS(2) E )/p SS (2) E /(n k p 1) (Se formelsamling) TAMS65 - Fö11 19/45

21 Teststorhet: W = (SS(1) E SS(2) E )/p SS (2) E /(n k p 1) p = antalet nya förklaringsvariabler i modell 2 och n k p 1 = n (k + p) 1 är frihetsgraderna för SS (2) E. H 0 förkastas om W > c. TAMS65 - Fö11 20/45

22 Alltså, H 0 förkastas om W > c. Vi har också den s.v. W F (p, n k p 1), om H 0 är sann. TAMS65 - Fö11 21/45

23 Stegvis regression Då man tillämpar stegvis regression börjar man ofta med en modell utan förklaringsvariabler och tar sedan in en förklarings- variabel i sänder i modellen. En förklaringsvariabel Om y j är observation av Y j = β 0 + β 1 x j + ε j, för j = 1,..., n, så kan man visa att SS R = r 2 n (y j ȳ) 2, i=1 SS E = SS TOT SS R = (1 r 2 ) n (y j ȳ) 2, där r är den empiriska korrelationen för (x 1, y 1 ),..., (x n, y n ). i=1 TAMS65 - Fö11 22/45

24 Slutsats Den förklaringsvariabel som är starkast korrelerad med Y (har högst värde på r ) ger minst residualkvadratsumma vid analyser med en förklaringsvariabel. OBS Den näst bästa förklaringsvariabeln hittar man inte via korrelationsmatrisen. TAMS65 - Fö11 23/45

25 Exempel En viss typ av buss har bara en dörr, som måste användas både av dem som stiger av och dem som stiger på. Man har vid 20 tillfällen mätt tiden y (i sekunder) från det att bussen stannat vid en hållplats tills den åter satt igång. Samtidigt har man noterat antalet påstigande (x 1 ) och antalet avstigande (x 2 ). y = [ ] ; x1 = [ ] ; x2 = [ ] ; Man vill försöka förklara bussens stopptid y med hjälp av en linjär regressionsmodell på x 1 och/eller x 2. TAMS65 - Fö11 24/45

26 En förklaringsvariabel: Välj x 1 eftersom den har störst korrelation med y. >> corr([x1 x2],y) ans = Modell 1: Y = β 0 + β 1 x 1 + ε Testa om förklaringsvariabeln gör nytta, dvs. H 0 : β 1 = 0 mot H 1 : β 1 0 prövas på nivån TAMS65 - Fö11 25/45

27 >> betahat = regr.tstat.beta betahat = >> se = regr.tstat.se se = >> t = regr.tstat.t t = >> fstat = regr.fstat fstat = sse: dfe: 18 dfr: 1 ssr: e+03 f: pval: e-11 TAMS65 - Fö11 26/45

28 Skattad regressionslinje: y = x 1 i βi d( β i ) Variansanalys: Frihetsgrader Kvadratsumma REGR RES TOT TAMS65 - Fö11 27/45

29 Teststorhet T 1 = β 1 d( β 1 ) t(18) under H 0. Observerat värde t 1 = β 1 d( β 1 ) = = Förkasta H 0 om t 1 > c, d.v.s. om t 1 < c eller t 1 > c där c = t (18) = Alltså, förkasta H 0. Förklaringsvariabeln x 1 gör nytta i modellen. TAMS65 - Fö11 28/45

30 >> t = regr.tstat.t >> betahat = regr.tstat.beta betahat = >> se = regr.tstat.se se = t = >> P = regr.tstat.pval P = 1.0e-03 * H 0 : β 1 = 0 kan förkastas eftersom P < α. TAMS65 - Fö11 29/45

31 En annan teststorhet för samma hypotes skulle kunna vara v = SS R/1 SS E /18 = som testar om alla förklaringsvariabler är meningslösa. Den s.v. V F (1, 18) om H 0 är sann. H 0 förkastas om v > c. Tabell ger c = > 8.29; med stor sannolikhet gör x 1 nytta som förklaringsvariabel. Ta med x 1 i modellen. TAMS65 - Fö11 30/45

32 Modell 2: Y = β 0 + β 1 x 1 + β 2 x 2 + ε Testa om x 2 gör nytta, dvs. H 0 : β 2 = 0 mot H 1 : β 2 0 på nivån TAMS65 - Fö11 31/45

33 Skattad regressionslinje: y = x x 2 i βi d( β i ) Variansanalys: Frihetsgrader Kvadratsumma REGR RES TOT TAMS65 - Fö11 32/45

34 Teststorhet T 2 = β 2 d( β 2 ) t(17) under H 0. Observerat värde t 2 = β 2 d( β 2 ) = = 3.50 Förkasta H 0 om t 2 > c, d.v.s. om t 2 < c eller t 2 > c där c = t (17) = Alltså, förkasta H 0. Förklaringsvariabeln x 2 gör också nytta i modellen. TAMS65 - Fö11 33/45

35 En annan teststorhet för samma hypotes skulle kunna vara w = (SS(1) E SS(2) E )/1 SS (2) E /17 = /17 = som testar om de extra förklaringsvariablerna gör nytta i modellen. Den s.v. W F (1, 17) om H 0 är sann. H 0 förkastas om w > c. Tabell ger den kritiska gränsen c > 8.41; H 0 förkastas. Med stor sannolikhet gör även x 2 nytta som förklaringsvariabel. Använd Modell 2. TAMS65 - Fö11 34/45

36 Exempel I exemplet med prestationsmått för försäljare använde vi bara x 4 och x 7 som förklaringsvariabler. Även för x 5 och x 6 finns det tendenser till linjära samband. Vi skall använda framåtvalsprincipen för att få fram rätt modell. TAMS65 - Fö11 35/45

37 TAMS65 - Fö11 36/45

38 Steg 1 Vi letar upp den bästa ensamma förklaringsvariabeln t.ex. genom korrelationsmatrisen. >> correlation = corr([x4 x5 x6 x7],y) correlation = x 7 är den bästa ensamma förklaringsvariabeln. TAMS65 - Fö11 37/45

39 Gör en regressionsanalys med x 7 och kontrollera om den förklaringsvariabeln gör nytta. >> regr = regstats(y,x7, linear, all ); >> t = regr.tstat.t t = >> P = regr.tstat.pval P = 1.0e-33 * t = och P < α, dvs. förkasta H 0 : β 7 = 0 och x 7 gör nytta. TAMS65 - Fö11 38/45

40 Steg 2 Gör alla analyser med x 7 och en annan förklaringsvariabel. Jämför SS E för de tre analyserna och välj den som har minst. disp( -- x7 och x4 -- ) regr = regstats(y,[x7 x4],... linear, all ); sse = regr.fstat.sse disp( -- x7 och x5 -- ) regr = regstats(y,[x7 x5],... linear, all ); sse = regr.fstat.sse disp( -- x7 och x6 -- ) regr = regstats(y,[x7 x6],... linear, all ); sse = regr.fstat.sse -- x7 och x4 -- sse = e x7 och x5 -- sse = x7 och x6 -- sse = TAMS65 - Fö11 39/45

41 SS x 7,x 5 E = 934 < SS x 7,x 6 E = 990 < SS x 7,x 4 E = 1014 Välj Y = β 0 + β 7 x 7 + β 5 x 5 + ε. Testa om x 5 gör nytta. -- x7 och x5 -- disp( -- x7 och x5 -- ) regr = regstats(y,[x7 x5],... linear, all ); t = regr.tstat.t P = regr.tstat.pval t = P = t = 2.07 och P < α, dvs. förkasta H 0 och även x 5 gör nytta. Ta in x 5 i modellen. TAMS65 - Fö11 40/45

42 Steg 3 Gör alla analyser med x 7, x 5 och en annan förklaringsvariabel. Jämför SS E för de två analyserna och välj den som har minst. disp( -- x7, x5 och x4 -- ) regr = regstats(y,[x7 x5 x4],... linear, all ); sse = regr.fstat.sse disp( -- x7, x5 och x6 -- ) regr = regstats(y,[x7 x5 x6],... linear, all ); sse = regr.fstat.sse -- x7, x5 och x4 -- sse = x7, x5 och x6 -- sse = TAMS65 - Fö11 41/45

43 SS x 7,x 5,x 4 E = 866 < SS x 7,x 5,x 6 E = 921 Välj Y = β 0 + β 7 x 7 + β 5 x 5 + β 4 x 4 + ε. Testa om x 4 gör nytta. regr = regstats(y,[x7 x5 x4],... linear, all ); t = regr.tstat.t P = regr.tstat.pval t = P = t = 1.9 och P > α, dvs. vi kan inte förkasta H 0. Vi stannar här! TAMS65 - Fö11 42/45

44 Framåtvalsprincipen ger modellen Y = β 0 + β 5 x 5 + β 7 x 7 + ε. Vi vill nu testa om modellen med all fyra förklaringsvariablerna är signifikant bättre. >> regr = regstats(y,[x7 x5],... linear, all ); >> fstat = regr.fstat fstat = sse: dfe: 47 dfr: 2 ssr: e+04 f: pval: 0 >> regr = regstats(y,[x7 x5 x4 x6],... linear, all ); >> fstat = regr.fstat fstat = sse: dfe: 45 dfr: 4 ssr: e+04 f: pval: 0 TAMS65 - Fö11 43/45

45 Teststorhet: w = (SS(1) E SS (2) E SS(2) E )/p ( )/2 = /(n k p 1) 848.8/45 = 2.26 Den s.v. W F (2, 45) om H 0 är sann. H 0 förkastas om w > c. MATLAB (eller tabell) ger den kritiska gränsen c=finv(0.95,2,45) vilken blir c = w = 2.26 < 3.20 = c dvs. vi kan inte förkasta H 0 : β 4 = β 6 = 0. Alltså, vi kan fortsätta använda den lilla modellen. TAMS65 - Fö11 44/45

46 Exempel - Linjär interpolering Vi har V F (2, 45) och söker c så att P(V > c) = c ( ) = Här ges 3.23 i F (2, 40)-tabell och 3.18 i F (2, 50)-tabell. TAMS65 - Fö11 45/45

47

TAMS65 - Seminarium 4 Regressionsanalys

TAMS65 - Seminarium 4 Regressionsanalys TAMS65 - Seminarium 4 Regressionsanalys Martin Singull Matematisk statistik Matematiska institutionen Problem 1 PS29 Vid ett test av bromsarna på en bil bromsades bilen upprepade gånger från en hastighet

Läs mer

Föreläsning 12: Regression

Föreläsning 12: Regression Föreläsning 12: Regression Matematisk statistik David Bolin Chalmers University of Technology Maj 15, 2014 Binomialfördelningen Låt X Bin(n, p). Vi observerar x och vill ha information om p. p = x/n är

Läs mer

732G71 Statistik B. Föreläsning 4. Bertil Wegmann. November 11, IDA, Linköpings universitet

732G71 Statistik B. Föreläsning 4. Bertil Wegmann. November 11, IDA, Linköpings universitet 732G71 Statistik B Föreläsning 4 Bertil Wegmann IDA, Linköpings universitet November 11, 2016 Bertil Wegmann (IDA, LiU) 732G71, Statistik B November 11, 2016 1 / 34 Kap. 5.1, korrelationsmatris En korrelationsmatris

Läs mer

MVE051/MSG Föreläsning 14

MVE051/MSG Föreläsning 14 MVE051/MSG810 2016 Föreläsning 14 Petter Mostad Chalmers December 14, 2016 Beroende och oberoende variabler Hittills i kursen har vi tittat på modeller där alla observationer representeras av stokastiska

Läs mer

Prediktera. Statistik för modellval och prediktion. Trend? - Syrehalt beroende på kovariater. Sambands- och trendanalys

Prediktera. Statistik för modellval och prediktion. Trend? - Syrehalt beroende på kovariater. Sambands- och trendanalys Statistik för modellval och prediktion att beskriva, förklara och förutsäga Georg Lindgren Prediktera Matematisk statistik, Lunds universitet stik för modellval och prediktion p.1/28 Statistik för modellval

Läs mer

Enkel och multipel linjär regression

Enkel och multipel linjär regression TNG006 F3 25-05-206 Enkel och multipel linjär regression 3.. Enkel linjär regression I det här avsnittet kommer vi att anpassa en rät linje till mätdata. Betrakta följande värden från ett försök x 4.0

Läs mer

Matematisk statistik 9 hp, HT-16 Föreläsning 15: Multipel linjär regression

Matematisk statistik 9 hp, HT-16 Föreläsning 15: Multipel linjär regression Matematisk statistik 9 hp, HT-16 Föreläsning 15: Multipel linjär regression Anna Lindgren 28+29 november, 2016 Anna Lindgren anna@maths.lth.se FMS012/MASB03 F15: multipel regression 1/22 Linjär regression

Läs mer

Regressions- och Tidsserieanalys - F4

Regressions- och Tidsserieanalys - F4 Regressions- och Tidsserieanalys - F4 Modellbygge och residualanalys. Kap 5.1-5.4 (t.o.m. halva s 257), ej C-statistic s 23. Linda Wänström Linköpings universitet Wänström (Linköpings universitet) F4 1

Läs mer

Matematisk statistik för B, K, N, BME och Kemister

Matematisk statistik för B, K, N, BME och Kemister Matematisk statistik för B, K, N, BME och Kemister Föreläsning 9 Joakim Lübeck (Johan Lindström 25 september 217 Johan Lindström - johanl@maths.lth.se FMSF7/MASB2 F9 1/23 Repetition Inferens för diskret

Läs mer

Regressions- och Tidsserieanalys - F1

Regressions- och Tidsserieanalys - F1 Regressions- och Tidsserieanalys - F1 Kap 3: Enkel linjär regression Linda Wänström Linköpings universitet November 4, 2013 Wänström (Linköpings universitet) F1 November 4, 2013 1 / 25 Statistik B, 8 hp

Läs mer

Föreläsning 2. Kap 3,7-3,8 4,1-4,6 5,2 5,3

Föreläsning 2. Kap 3,7-3,8 4,1-4,6 5,2 5,3 Föreläsning Kap 3,7-3,8 4,1-4,6 5, 5,3 1 Kap 3,7 och 3,8 Hur bra är modellen som vi har anpassat? Vi bedömer modellen med hjälp av ett antal kriterier: visuell bedömning, om möjligt F-test, signifikanstest

Läs mer

Regressions- och Tidsserieanalys - F1

Regressions- och Tidsserieanalys - F1 Regressions- och Tidsserieanalys - F1 Kap 3: Enkel linjär regression Linda Wänström Linköpings universitet May 4, 2015 Wänström (Linköpings universitet) F1 May 4, 2015 1 / 25 Regressions- och tidsserieanalys,

Läs mer

Föreläsning 9. NDAB01 Statistik; teori och tillämpning i biologi

Föreläsning 9. NDAB01 Statistik; teori och tillämpning i biologi Föreläsning 9 Statistik; teori och tillämpning i biologi 1 (kap. 20) Introduktion I föregående föreläsning diskuterades enkel linjär regression, där en oberoende variabel X förklarar variationen hos en

Läs mer

Envägs variansanalys (ANOVA) för test av olika väntevärde i flera grupper

Envägs variansanalys (ANOVA) för test av olika väntevärde i flera grupper Envägs variansanalys (ANOVA) för test av olika väntevärde i flera grupper Tobias Abenius February 21, 2012 Envägs variansanalys (ANOVA) I envägs variansanalys utnyttjas att

Läs mer

Person Antal månader som utrustningen ägts. Antal timmar utrustningen användes föregående vecka.

Person Antal månader som utrustningen ägts. Antal timmar utrustningen användes föregående vecka. y Uppgift 1 (18p) I syfte för att se om antalet månader som man ägt en viss träningsutrustning påverkar träningsintensiteten har tio personer som har köpt träningsutrustningen fått ange hur många månader

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE REGRESSIONSANALYS Problemsamling

GRUNDLÄGGANDE REGRESSIONSANALYS Problemsamling GRUNDLÄGGANDE REGRESSIONSANALYS Problemsamling Martin Singull Kapitel 1 GR-1.1. Uppgift 1. i Grundläggande Regressionsanalys. GR-1.2. Uppgift 2. i Grundläggande Regressionsanalys. GR-1.3. Uppgift 3. i

Läs mer

Laboration 5: Regressionsanalys. 1 Förberedelseuppgifter. 2 Enkel linjär regression DATORLABORATION 5 MATEMATISK STATISTIK FÖR I, FMS 012, HT-08

Laboration 5: Regressionsanalys. 1 Förberedelseuppgifter. 2 Enkel linjär regression DATORLABORATION 5 MATEMATISK STATISTIK FÖR I, FMS 012, HT-08 LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA MATEMATIKCENTRUM MATEMATISK STATISTIK Laboration 5: Regressionsanalys DATORLABORATION 5 MATEMATISK STATISTIK FÖR I, FMS 012, HT-08 Syftet med den här laborationen är att du skall

Läs mer

F11. Kvantitativa prognostekniker

F11. Kvantitativa prognostekniker F11 Kvantitativa prognostekniker samt repetition av kursen Kvantitativa prognostekniker Vi har gjort flera prognoser under kursen Prognoser baseras på antagandet att historien upprepar sig Trenden följer

Läs mer

Korrelation kausalitet. ˆ Y =bx +a KAPITEL 6: LINEAR REGRESSION: PREDICTION

Korrelation kausalitet. ˆ Y =bx +a KAPITEL 6: LINEAR REGRESSION: PREDICTION KAPITEL 6: LINEAR REGRESSION: PREDICTION Prediktion att estimera "poäng" på en variabel (Y), kriteriet, på basis av kunskap om "poäng" på en annan variabel (X), prediktorn. Prediktion heter med ett annat

Läs mer

Regressions- och Tidsserieanalys - F3

Regressions- och Tidsserieanalys - F3 Regressions- och Tidsserieanalys - F3 Multipel regressionsanalys kap 4.8-4.10 Linda Wänström Linköpings universitet 7 maj Wänström (Linköpings universitet) F3 7 maj 1 / 26 Lite som vi inte hann med när

Läs mer

Tenta i Statistisk analys, 15 december 2004

Tenta i Statistisk analys, 15 december 2004 STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN LÖSNINGAR Avd. Matematisk statistik, ML 15 december 004 Lösningar Tenta i Statistisk analys, 15 december 004 Uppgift 1 Vi har två stickprov med n = 5 st.

Läs mer

AMatematiska institutionen avd matematisk statistik

AMatematiska institutionen avd matematisk statistik Kungl Tekniska Högskolan AMatematiska institutionen avd matematisk statistik TENTAMEN I 5B1503 STATISTIK MED FÖRSÖKSPLANERING FÖR B OCH K FREDAGEN DEN 11 JANUARI 2002 KL 14.00 19.00. Examinator: Gunnar

Läs mer

SF1901: SANNOLIKHETSTEORI OCH HYPOTESPRÖVNING. STATISTIK. Tatjana Pavlenko. 4 oktober 2016

SF1901: SANNOLIKHETSTEORI OCH HYPOTESPRÖVNING. STATISTIK. Tatjana Pavlenko. 4 oktober 2016 SF1901: SANNOLIKHETSTEORI OCH STATISTIK FÖRELÄSNING 12 HYPOTESPRÖVNING. Tatjana Pavlenko 4 oktober 2016 PLAN FÖR DAGENS FÖRELÄSNING Intervallskattning med normalfördelade data: två stickprov (rep.) Intervallskattning

Läs mer

Preliminära lösningar för Tentamen Tillämpad statistik A5 (15hp) Statistiska institutionen, Uppsala universitet

Preliminära lösningar för Tentamen Tillämpad statistik A5 (15hp) Statistiska institutionen, Uppsala universitet Preliminära lösningar för Tentamen Tillämpad statistik A5 (15hp) 2016-01-13 Statistiska institutionen, Uppsala universitet Uppgift 1 (20 poäng) A) (4p) Om kommunens befolkning i den lokala arbetsmarknaden

Läs mer

TAMS65 - Föreläsning 12 Test av fördelning

TAMS65 - Föreläsning 12 Test av fördelning TAMS65 - Föreläsning 12 Test av fördelning Martin Singull Matematisk statistik Matematiska institutionen Innehåll Grundläggande χ 2 -test Test av given fördelning Homogenitetstest TAMS65 - Fö12 1/37 Det

Läs mer

Spridningsdiagram (scatterplot) Fler exempel. Korrelation (forts.) Korrelation. Enkel linjär regression. Enkel linjär regression (forts.

Spridningsdiagram (scatterplot) Fler exempel. Korrelation (forts.) Korrelation. Enkel linjär regression. Enkel linjär regression (forts. Spridningsdiagram (scatterplot) En scatterplot som visar par av observationer: reklamkostnader på -aeln and försäljning på -aeln ScatterplotofAdvertising Ependitures ()andsales () 4 Fler eempel Notera:

Läs mer

3 Maximum Likelihoodestimering

3 Maximum Likelihoodestimering Lund Universitet med Lund Tekniska Högskola Finansiell Statistik Matematikcentrum, Matematisk Statistik VT 2006 Parameterestimation och linjär tidsserieanalys Denna laborationen ger en introduktion till

Läs mer

Föreläsning 4. Kap 5,1-5,3

Föreläsning 4. Kap 5,1-5,3 Föreläsning 4 Kap 5,1-5,3 Multikolinjäritetsproblem De förklarande variablerna kan vara oberoende (korrelerade) av varann men det är inte så vanligt. Ofta är de korrelerade, och det är helt ok men beroendet

Läs mer

TAMS65 - Föreläsning 2 Parameterskattningar - olika metoder

TAMS65 - Föreläsning 2 Parameterskattningar - olika metoder TAMS65 - Föreläsning 2 Parameterskattningar - olika metoder Martin Singull Matematisk statistik Matematiska institutionen Innehåll Fö2 Punktskattningar Egenskaper Väntevärdesriktig Effektiv Konsistent

Läs mer

Matematiska Institutionen Silvelyn Zwanzig 13 mar, 2006

Matematiska Institutionen Silvelyn Zwanzig 13 mar, 2006 UPPSALA UNIVERSITET Sannolikhetslära och Statistik Matematiska Institutionen F Silvelyn Zwanzig 3 mar, 006 Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare, Formel- och Tabellsamling med egna handskrivna tillägg Skrivtid:5-0.

Läs mer

Facit till Extra övningsuppgifter

Facit till Extra övningsuppgifter LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för datavetenskap Statistik, ANd 732G71 STATISTIK B, 8hp Civilekonomprogrammet, t3, Ht 09 Extra övningsuppgifter Facit till Extra övningsuppgifter 1. Modellen är en

Läs mer

Statistik B Regressions- och tidsserieanalys Föreläsning 1

Statistik B Regressions- och tidsserieanalys Föreläsning 1 Statistik B Regressions- och tidsserieanalys Föreläsning Kurskod: 732G7, 8 hp Lärare och examinator: Ann-Charlotte (Lotta) Hallberg Lärare och lektionsledare: Isak Hietala Labassistenter Kap 3,-3,6. Läs

Läs mer

Regressions- och Tidsserieanalys - F3

Regressions- och Tidsserieanalys - F3 Regressions- och Tidsserieanalys - F3 Multipel regressionsanalys kap 4.8-4.10 Linda Wänström Linköpings universitet November 6, 2013 Wänström (Linköpings universitet) F3 November 6, 2013 1 / 22 Interaktion

Läs mer

Analytisk statistik. Mattias Nilsson Benfatto, PhD.

Analytisk statistik. Mattias Nilsson Benfatto, PhD. Analytisk statistik Mattias Nilsson Benfatto, PhD Mattias.nilsson@ki.se Beskrivande statistik kort repetition Centralmått Spridningsmått Normalfördelning Konfidensintervall Korrelation Analytisk statistik

Läs mer

Laboration 2. i 5B1512, Grundkurs i matematisk statistik för ekonomer

Laboration 2. i 5B1512, Grundkurs i matematisk statistik för ekonomer Laboration 2 i 5B52, Grundkurs i matematisk statistik för ekonomer Namn: Elevnummer: Laborationen syftar till ett ge information och träning i Excels rutiner för statistisk slutledning, konfidensintervall,

Läs mer

Regressionsanalys av lägenhetspriser i Spånga

Regressionsanalys av lägenhetspriser i Spånga Regressionsanalys av lägenhetspriser i Spånga Mahamed Saeid Ali Kandidatuppsats i matematisk statistik Bachelor Thesis in Mathematical Statistics Kandidatuppsats 2016:11 Matematisk statistik Juni 2016

Läs mer

En scatterplot gjordes, och linjär regression utfördes därefter med följande hypoteser:

En scatterplot gjordes, och linjär regression utfördes därefter med följande hypoteser: 1 Uppgiftsbeskrivning Syftet med denna laboration var att utifrån uppmätt data avgöra: (i) Om något samband finnes mellan kroppstemperatur och hjärtfrekvens. (ii) Om någon signifikant skillnad i sockerhalt

Läs mer

F23 forts Logistisk regression + Envägs-ANOVA

F23 forts Logistisk regression + Envägs-ANOVA F23 forts Logistisk regression + Envägs-ANOVA Repetition Detta går inteattbeskriva på någotrimligtsättmed en linjär funktion PY Xx) β 0 +β x Den skattade linjen går utanför intervallet0, ): Y ärenbinärvariabel0-,dikotom)manvillmodellera,

Läs mer

732G71 Statistik B. Föreläsning 3. Bertil Wegmann. November 4, IDA, Linköpings universitet

732G71 Statistik B. Föreläsning 3. Bertil Wegmann. November 4, IDA, Linköpings universitet 732G71 Statistik B Föreläsning 3 Bertil Wegmann IDA, Linköpings universitet November 4, 2015 Bertil Wegmann (IDA, LiU) 732G71, Statistik B November 4, 2015 1 / 22 Kap. 4.8, interaktionsvariabler Ibland

Läs mer

TAMS65 - Föreläsning 12 Test av fördelning

TAMS65 - Föreläsning 12 Test av fördelning TAMS65 - Föreläsning 12 Test av fördelning Martin Singull Matematisk statistik Matematiska institutionen Innehåll Grundläggande χ 2 -test Test av given fördelning Homogenitetstest TAMS65 - Fö12 1/37 Det

Läs mer

Hypotesprövning. Andrew Hooker. Division of Pharmacokinetics and Drug Therapy Department of Pharmaceutical Biosciences Uppsala University

Hypotesprövning. Andrew Hooker. Division of Pharmacokinetics and Drug Therapy Department of Pharmaceutical Biosciences Uppsala University Hypotesprövning Andrew Hooker Division of Pharmacokinetics and Drug Therapy Department of Pharmaceutical Biosciences Uppsala University Hypotesprövning Liksom konfidensintervall ett hjälpmedel för att

Läs mer

Bild 1. Bild 2 Sammanfattning Statistik I. Bild 3 Hypotesprövning. Medicinsk statistik II

Bild 1. Bild 2 Sammanfattning Statistik I. Bild 3 Hypotesprövning. Medicinsk statistik II Bild 1 Medicinsk statistik II Läkarprogrammet T5 HT 2014 Anna Jöud Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet ERC Syd, Skånes Universitetssjukhus anna.joud@med.lu.se Bild 2 Sammanfattning Statistik I

Läs mer

Regressions- och Tidsserieanalys - F3

Regressions- och Tidsserieanalys - F3 Regressions- och Tidsserieanalys - F3 Multipel regressionsanalys kap 4.8-4.10 Linda Wänström Linköpings universitet Wänström (Linköpings universitet) F3 1 / 21 Interaktion Ibland ser sambandet mellan en

Läs mer

Matematisk statistik för B, K, N, BME och Kemister

Matematisk statistik för B, K, N, BME och Kemister Matematisk statistik för B, K, N, BME och Kemister Johan Lindström Repetition Johan Lindström - johanl@maths.lth.se FMS86/MASB2 1/44 Begrepp S.V. Fördelning Väntevärde Gauss CGS Grundläggande begrepp (Kap.

Läs mer

Matematisk statistik KTH. Formel- och tabellsamling i matematisk statistik

Matematisk statistik KTH. Formel- och tabellsamling i matematisk statistik Matematisk statistik KTH Formel- och tabellsamling i matematisk statistik Varterminen 2005 . Kombinatorik n = k n! k!n k!. Tolkning: n k mängd med n element. 2. Stokastiska variabler V X = EX 2 EX 2 =

Läs mer

TAMS65 - Föreläsning 6 Hypotesprövning

TAMS65 - Föreläsning 6 Hypotesprövning TAMS65 - Föreläsning 6 Hypotesprövning Martin Singull Matematisk statistik Matematiska institutionen Innehåll Exempel Allmän beskrivning P-värde Binomialfördelning Normalapproximation TAMS65 - Fö6 1/33

Läs mer

Tentamen Tillämpad statistik A5 (15hp)

Tentamen Tillämpad statistik A5 (15hp) Uppsala universitet Statistiska institutionen A5 2014-08-26 Tentamen Tillämpad statistik A5 (15hp) 2014-08-26 UPPLYSNINGAR A. Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare Formelsamlingar: A4/A8 Tabell- och formelsamling

Läs mer

LTH: Fastighetsekonomi 23-24 sep 2008. Enkel och multipel linjär regressionsanalys HYPOTESPRÖVNING

LTH: Fastighetsekonomi 23-24 sep 2008. Enkel och multipel linjär regressionsanalys HYPOTESPRÖVNING LTH: Fastighetsekonomi 23-24 sep 2008 Enkel och multipel linjär regressionsanalys HYPOTESPRÖVNING Hypotesprövning (statistisk inferensteori) Statistisk hypotesprövning innebär att man med hjälp av slumpmässiga

Läs mer

7.5 Experiment with a single factor having more than two levels

7.5 Experiment with a single factor having more than two levels Exempel: Antag att vi vill jämföra dragstyrkan i en syntetisk fiber som blandats ut med bomull. Man vet att inblandningen påverkar dragstyrkan och att en inblandning mellan 10% och 40% är bra. För att

Läs mer

I. Grundläggande begrepp II. Deskriptiv statistik III. Statistisk inferens Parametriska Icke-parametriska

I. Grundläggande begrepp II. Deskriptiv statistik III. Statistisk inferens Parametriska Icke-parametriska Innehåll I. Grundläggande begrepp II. Deskriptiv statistik III. Statistisk inferens Hypotesprövnig Statistiska analyser Parametriska analyser Icke-parametriska analyser Univariata analyser Univariata analyser

Läs mer

Examinationsuppgifter del 2

Examinationsuppgifter del 2 UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för Matematik och Matematisk statistisk Statistik för ingenjörer, poäng, Anders Lundquist 7-- Examinationsuppgifter del Redovisas muntligt den / (Ö-vik) samt / (Lycksele).

Läs mer

8 Inferens om väntevärdet (och variansen) av en fördelning

8 Inferens om väntevärdet (och variansen) av en fördelning 8 Inferens om väntevärdet (och variansen) av en fördelning 8. Skattning av µ och Students T-fördelning Om σ är känd, kan man använda statistikan X µ σ/ n för att hitta konfidensintervall för µ. Om σ inte

Läs mer

Avd. Matematisk statistik

Avd. Matematisk statistik Avd. Matematisk statistik TENTAMEN I 5B508 MATEMATISK STATISTIK FÖR S TISDAGEN DEN 20 DECEMBER 2005 KL 08.00 3.00. Examinator: Gunnar Englund, tel. 790 746. Tillåtna hjälpmedel: Formel- och tabellsamling

Läs mer

Föreläsning 1. Repetition av sannolikhetsteori. Patrik Zetterberg. 6 december 2012

Föreläsning 1. Repetition av sannolikhetsteori. Patrik Zetterberg. 6 december 2012 Föreläsning 1 Repetition av sannolikhetsteori Patrik Zetterberg 6 december 2012 1 / 28 Viktiga statistiska begrepp För att kunna förstå mer avancerade koncept under kursens gång är det viktigt att vi förstår

Läs mer

Laboration 5: Regressionsanalys. 1 Förberedelseuppgifter. 2 Enkel linjär regression LABORATION 5 MATEMATISK STATISTIK AK FÖR CDE, FMS012, VT08

Laboration 5: Regressionsanalys. 1 Förberedelseuppgifter. 2 Enkel linjär regression LABORATION 5 MATEMATISK STATISTIK AK FÖR CDE, FMS012, VT08 LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA MATEMATIKCENTRUM MATEMATISK STATISTIK LABORATION 5 MATEMATISK STATISTIK AK FÖR CDE, FMS012, VT08 Laboration 5: Regressionsanalys Syftet med den här laborationen är att du skall

Läs mer

1. En kontinuerlig slumpvariabel X har följande täthetsfunktion (för någon konstant k). f.ö.

1. En kontinuerlig slumpvariabel X har följande täthetsfunktion (för någon konstant k). f.ö. UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för matematik och matematisk statistik Statistik för tekniska fysiker, MSTA6, 4p Peter Anton Per Arnqvist LÖSNINGSFÖRSLAG TILL TENTAMEN 7-- LÖSNINGSFÖRSLAG TILL TENTAMEN

Läs mer

Ett A4-blad med egna handskrivna anteckningar (båda sidor) samt räknedosa.

Ett A4-blad med egna handskrivna anteckningar (båda sidor) samt räknedosa. Tentamen Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap, Statistik Kurskod och namn: Datum och tid: Jourhavande lärare: Tillåtna hjälpmedel: 732G71 Statistik B 2016-12-13, 8-12 Bertil Wegmann

Läs mer

Föreläsning 4 Kap 3.5, 3.8 Material om index. 732G71 Statistik B

Föreläsning 4 Kap 3.5, 3.8 Material om index. 732G71 Statistik B Föreläsning 4 Kap 3.5, 3.8 Material om index 732G71 Statistik B Skötsel (y) Transformationer Ett av kraven för regressionsmodellens giltighet är att residualernas varians är konstant. Vad gör vi om så

Läs mer

TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK

TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för matematisk statistik Regressions- och variansanalys, 5 poäng MSTA35 Leif Nilsson TENTAMEN 2003-01-10 TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK Regressions- och variansanalys, 5

Läs mer

1 Förberedelseuppgifter

1 Förberedelseuppgifter LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA MATEMATIKCENTRUM MATEMATISK STATISTIK LABORATION 2 MATEMATISK STATISTIK FÖR B, K, N, BME OCH KEMISTER; FMS086 & MASB02 Syfte: Syftet med dagens laborationen är att du skall: bli

Läs mer

Matematikcentrum 1(4) Matematisk Statistik Lunds Universitet MASB11 HT10. Laboration. Regressionsanalys (Sambandsanalys)

Matematikcentrum 1(4) Matematisk Statistik Lunds Universitet MASB11 HT10. Laboration. Regressionsanalys (Sambandsanalys) Matematikcentrum 1(4) Matematisk Statistik Lunds Universitet MASB11 HT10 Laboration Regressionsanalys (Sambandsanalys) Grupp A: 2010-11-24, 13.15 15.00 Grupp B: 2010-11-24, 15.15 17.00 Grupp C: 2010-11-25,

Läs mer

Medicinsk statistik II

Medicinsk statistik II Medicinsk statistik II Läkarprogrammet termin 5 VT 2013 Susanna Lövdahl, Msc, doktorand Klinisk koagulationsforskning, Lunds universitet E-post: susanna.lovdahl@med.lu.se Dagens föreläsning Fördjupning

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET VT 2011 Avd. Matematisk statistik GB DATORLABORATION 3: MULTIPEL REGRESSION.

STOCKHOLMS UNIVERSITET VT 2011 Avd. Matematisk statistik GB DATORLABORATION 3: MULTIPEL REGRESSION. MATEMATISKA INSTITUTIONEN Tillämpad statistisk analys, GN STOCKHOLMS UNIVERSITET VT 2011 Avd. Matematisk statistik GB 2011-04-13 DATORLABORATION 3: MULTIPEL REGRESSION. Under Instruktioner och data på

Läs mer

Regressions- och Tidsserieanalys - F7

Regressions- och Tidsserieanalys - F7 Regressions- och Tidsserieanalys - F7 Tidsserieregression, kap 6.1-6.4 Linda Wänström Linköpings universitet November 25 Wänström (Linköpings universitet) F7 November 25 1 / 28 Tidsserieregressionsanalys

Läs mer

Statistisk försöksplanering

Statistisk försöksplanering Statistisk försöksplanering Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TentamensKod: Skriftlig tentamen 3 hp 51SF01 Textilingenjörsutbildningen Tentamensdatum: 2 November Tid: 09:00-13 Hjälpmedel: Miniräknare

Läs mer

Enkel linjär regression: skattning, diagnostik, prediktion. Multipel regression: modellval, indikatorvariabler

Enkel linjär regression: skattning, diagnostik, prediktion. Multipel regression: modellval, indikatorvariabler UPPSALA UNIVESITET Matematiska institutionen Jesper ydén Matematisk statistik 1MS026 vt 2014 DATOÖVNING MED : EGESSION I den här datorövningen studeras följande moment: Enkel linjär regression: skattning,

Läs mer

Laboration 4 R-versionen

Laboration 4 R-versionen Matematikcentrum 1(5) Matematisk Statistik Lunds Universitet MASB11 VT13, lp3 Laboration 4 R-versionen Regressionsanalys 2013-03-07 Syftet med laborationen är att vi skall bekanta oss med lite av de funktioner

Läs mer

SF1901: SANNOLIKHETSLÄRA OCH STATISTIK. MER HYPOTESPRÖVNING. χ 2 -TEST. Jan Grandell & Timo Koski

SF1901: SANNOLIKHETSLÄRA OCH STATISTIK. MER HYPOTESPRÖVNING. χ 2 -TEST. Jan Grandell & Timo Koski SF1901: SANNOLIKHETSLÄRA OCH STATISTIK FÖRELÄSNING 12. MER HYPOTESPRÖVNING. χ 2 -TEST Jan Grandell & Timo Koski 25.02.2016 Jan Grandell & Timo Koski Matematisk statistik 25.02.2016 1 / 46 INNEHÅLL Hypotesprövning

Läs mer

Formler och tabeller till kursen MSG830

Formler och tabeller till kursen MSG830 Formler och tabeller till kursen MSG830 Deskriptiva mått För ett datamängd x 1,, x n denieras medelvärde standardavvikelse standardfelet (SEM) Sannolikheter x = 1 n n i=1 = x 1 + + x n n s = 1 n (x i x)

Läs mer

b) antalet timmar Lukas måste arbeta för att sannolikheten att han ska hinna med alla 112 datorerna ska bli minst (3 p)

b) antalet timmar Lukas måste arbeta för att sannolikheten att han ska hinna med alla 112 datorerna ska bli minst (3 p) Avd. Matematisk statistik TENTAMEN I SF1901, SANNOLIKHETSTEORI OCH STATISTIK, MÅNDAGEN DEN 27:E OKTOBER 2014 KL 08.00 13.00. Kursledare: Tatjana Pavlenko, 08-790 84 66, Björn-Olof Skytt, 08-790 86 49.

Läs mer

732G71 Statistik B. Föreläsning 7. Bertil Wegmann. IDA, Linköpings universitet. Bertil Wegmann (IDA, LiU) 732G71, Statistik B 1 / 29

732G71 Statistik B. Föreläsning 7. Bertil Wegmann. IDA, Linköpings universitet. Bertil Wegmann (IDA, LiU) 732G71, Statistik B 1 / 29 732G71 Statistik B Föreläsning 7 Bertil Wegmann IDA, Linköpings universitet Bertil Wegmann (IDA, LiU) 732G71, Statistik B 1 / 29 Detaljhandelns försäljning (fasta priser, kalenderkorrigerat) Bertil Wegmann

Läs mer

Rättningstiden är i normalfall 15 arbetsdagar, till detta tillkommer upp till 5 arbetsdagar för administration, annars är det detta datum som gäller:

Rättningstiden är i normalfall 15 arbetsdagar, till detta tillkommer upp till 5 arbetsdagar för administration, annars är det detta datum som gäller: Matematisk Statistik Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen TT091A TGMAS15h 7,5 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 30 Maj Tid: 9-13 Hjälpmedel: Miniräknare (nollställd) samt allmänspråklig

Läs mer

TAMS65. Problemsamling. Martin Singull

TAMS65. Problemsamling. Martin Singull TAMS65 Problemsamling Martin Singull 1 2 1. En tillverkare av datorer har tagit emot ett mycket stort parti elektroniska komponenter, vars livslängd mätta i år skall vara oberoende och exponentialfördelade

Läs mer

TENTAMEN GRUNDLÄGGANDE STATISTIK FÖR EKONOMER

TENTAMEN GRUNDLÄGGANDE STATISTIK FÖR EKONOMER Statistiska institutionen Frank Miller Dan Hedlin Skrivtid: 09.00-14.00 TENTAMEN GRUNDLÄGGANDE STATISTIK FÖR EKONOMER 2014-03-21 Hjälpmedel: Miniräknare utan lagrade formler eller text, bifogade tabeller

Läs mer

Elementa om Variansanalys

Elementa om Variansanalys Elementa om Variansanalys för kursen sf9, Statistik för bioteknik Harald Lang 06 Envägs variansanalys. Kapitel tio beskrev metoder för att testa om x,, xk och y, ym kommer från fördelningar med samma väntevärde

Läs mer

Uppgift 3 Vid en simuleringsstudie drar man 1200 oberoende slumptal,x i. Varje X i är likformigt fördelat mellan 0 och 1. Dessa tal adderas.

Uppgift 3 Vid en simuleringsstudie drar man 1200 oberoende slumptal,x i. Varje X i är likformigt fördelat mellan 0 och 1. Dessa tal adderas. Avd. Matematisk statistik TENTAMEN I SF1902 SANNOLIKHETSTEORI OCH STATISTIK, MÅNDAGEN DEN 17:E AUGUSTI 2015 KL 8.00 13.00. Kursledare och examinator : Björn-Olof Skytt, tel 790 8649. Tillåtna hjälpmedel:

Läs mer

TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK

TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för matematisk statistik Statistik för Teknologer, 5 poäng MSTA33 Ingrid Svensson TENTAMEN 2004-01-13 TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK Statistik för Teknologer, 5 poäng Tillåtna

Läs mer

Matematisk statistik för B, K, N, BME och Kemister

Matematisk statistik för B, K, N, BME och Kemister Matematisk statistik för B, K, N, BME och Kemister Föreläsning 5 Johan Lindström 12 september 216 Johan Lindström - johanl@maths.lth.se FMS86/MASB2 F5 1/23 Repetition Gauss approximation Delta metoden

Läs mer

Introduktion till statistik för statsvetare

Introduktion till statistik för statsvetare "Det finns inget så praktiskt som en bra teori" November 2011 Bakgrund Introduktion till test Introduktion Formulera lämplig hypotes Bestäm en testvariabel Bestäm en beslutsregel Fatta ett beslut När det

Läs mer

Skrivning i ekonometri lördagen den 15 januari 2005

Skrivning i ekonometri lördagen den 15 januari 2005 LUNDS UNIVERSITET STATISTISKA INSTITUTIONEN MATS HAGNELL STA102:3 Skrivning i ekonometri lördagen den 15 januari 5 1. Vi vill undersöka hur variationen i försäljningspris = price för hus i en liten stad

Läs mer

Föreläsning G60 Statistiska metoder

Föreläsning G60 Statistiska metoder Föreläsning 9 Statistiska metoder 1 Dagens föreläsning o Regression Regressionsmodell Signifikant lutning? Prognoser Konfidensintervall Prediktionsintervall Tolka Minitab-utskrifter o Sammanfattning Exempel

Läs mer

F19, (Multipel linjär regression forts) och F20, Chi-två test.

F19, (Multipel linjär regression forts) och F20, Chi-två test. Partiella t-test F19, (Multipel linjär regression forts) och F20, Chi-två test. Christian Tallberg Statistiska institutionen Stockholms universitet Då man testar om en enskild variabel X i skall vara med

Läs mer

PROGRAMFÖRKLARING I. Statistik för modellval och prediktion. Ett exempel: vågriktning och våghöjd

PROGRAMFÖRKLARING I. Statistik för modellval och prediktion. Ett exempel: vågriktning och våghöjd Statistik för modellval och prediktion att beskriva, förklara och förutsäga Georg Lindgren PROGRAMFÖRKLARING I Matematisk statistik, Lunds universitet stik för modellval och prediktion p.1/4 Statistik

Läs mer

SF1901 Sannolikhetsteori och statistik, VT 2017 Datorlaboration 1 för CELTE2, CTFYS2

SF1901 Sannolikhetsteori och statistik, VT 2017 Datorlaboration 1 för CELTE2, CTFYS2 Matematisk Statistik SF1901 Sannolikhetsteori och statistik, VT 2017 Datorlaboration 1 för CELTE2, CTFYS2 1 Introduktion Detta är handledningen till Datorlaboration 1, ta med en utskriven kopia av den

Läs mer

FÖRELÄSNING 8:

FÖRELÄSNING 8: FÖRELÄSNING 8: 016-05-17 LÄRANDEMÅL Konfidensintervall för väntevärdet då variansen är okänd T-fördelningen Goodness of fit-test χ -fördelningen Hypotestest Signifikansgrad Samla in data Sammanställ data

Läs mer

Linjär regressionsanalys. Wieland Wermke

Linjär regressionsanalys. Wieland Wermke + Linjär regressionsanalys Wieland Wermke + Regressionsanalys n Analys av samband mellan variabler (x,y) n Ökad kunskap om x (oberoende variabel) leder till ökad kunskap om y (beroende variabel) n Utifrån

Läs mer

Statistik 1 för biologer, logopeder och psykologer

Statistik 1 för biologer, logopeder och psykologer Innehåll 1 Hypotesprövning Innehåll Hypotesprövning 1 Hypotesprövning Inledande exempel Hypotesprövning Exempel. Vi är intresserade av en variabel X om vilken vi kan anta att den är (approximativt) normalfördelad

Läs mer

SF1901: SANNOLIKHETSTEORI OCH STATISTIKTEORI KONSTEN ATT DRA INTERVALLSKATTNING. STATISTIK SLUTSATSER. Tatjana Pavlenko.

SF1901: SANNOLIKHETSTEORI OCH STATISTIKTEORI KONSTEN ATT DRA INTERVALLSKATTNING. STATISTIK SLUTSATSER. Tatjana Pavlenko. SF1901: SANNOLIKHETSTEORI OCH STATISTIK FÖRELÄSNING 10 STATISTIKTEORI KONSTEN ATT DRA SLUTSATSER. INTERVALLSKATTNING. Tatjana Pavlenko 25 april 2017 PLAN FÖR DAGENS FÖRELÄSNING Statistisk inferens oversikt

Läs mer

TMS136. Föreläsning 13

TMS136. Föreläsning 13 TMS136 Föreläsning 13 Jämförelser mellan två populationer Hittills har vi gjort konfidensintervall och tester kring parametrar i EN population I praktiska sammanhang är man ofta intresserad av att jämföra

Läs mer

5 Stokastiska vektorer 9. 6 Multipel regression Matrisformulering MK-skattning av β... 11

5 Stokastiska vektorer 9. 6 Multipel regression Matrisformulering MK-skattning av β... 11 UTDRAG UR FÖRELÄSNINGSANTECKNINGAR I STATISTIKTEORI LINJÄR REGRESSION OCH STOKASTISKA VEKTORER MATEMATISK STATISTIK AK FÖR F, E, D, I, C, Π; FMS 012 JOAKIM LÜBECK, MARS 2014 Innehåll 4 Enkel linjär regression

Läs mer

Tentamen i statistik (delkurs C) på kursen MAR103: Marina Undersökningar - redskap och metoder.

Tentamen i statistik (delkurs C) på kursen MAR103: Marina Undersökningar - redskap och metoder. Tentamen 2014-12-05 i statistik (delkurs C) på kursen MAR103: Marina Undersökningar - redskap och metoder. Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare och utdelad formelsamling med tabeller. C1. (6 poäng) Ange för

Läs mer

Datorövning 1 Enkel linjär regressionsanalys

Datorövning 1 Enkel linjär regressionsanalys Datorövning 1 Enkel linjär regressionsanalys Datorövningen utförs i grupper om två personer. I denna datorövning skall ni använda Excel och Minitab för att 1. få en visuell uppfattning om vad ett regressionssamband

Läs mer

SF1901: SANNOLIKHETSTEORI OCH HYPOTESPRÖVNING. STATISTIK. Tatjana Pavlenko. 13 maj 2015

SF1901: SANNOLIKHETSTEORI OCH HYPOTESPRÖVNING. STATISTIK. Tatjana Pavlenko. 13 maj 2015 SF1901: SANNOLIKHETSTEORI OCH STATISTIK FÖRELÄSNING 13 HYPOTESPRÖVNING. Tatjana Pavlenko 13 maj 2015 PLAN FÖR DAGENS FÖRELÄSNING Begrepp inom hypotesprövning (rep.) Tre metoder för att avgöra om H 0 ska

Läs mer

1/31 REGRESSIONSANALYS. Statistiska institutionen, Stockholms universitet

1/31 REGRESSIONSANALYS. Statistiska institutionen, Stockholms universitet 1/31 REGRESSIONSANALYS F1 Linda Wänström Statistiska institutionen, Stockholms universitet 2/31 Kap 4: Introduktion till regressionsanalys. Introduktion Regressionsanalys är en statistisk teknik för att

Läs mer

Uppgift a b c d e f (vet ej) Poäng

Uppgift a b c d e f (vet ej) Poäng TENTAMEN: Statistisk modellering för I3, TMS161, lördagen den 22 Oktober kl 8.30-11.30 på V. Jour: John Gustafsson, ankn. 5316. Hjälpmedel: På hemsidan tillgänglig ordlista och formelsamling med tabeller,

Läs mer

SF1901: SANNOLIKHETSTEORI OCH MER ON VÄNTEVÄRDE OCH VARIANS. KOVARIANS OCH KORRELATION. STORA TALENS LAG. STATISTIK.

SF1901: SANNOLIKHETSTEORI OCH MER ON VÄNTEVÄRDE OCH VARIANS. KOVARIANS OCH KORRELATION. STORA TALENS LAG. STATISTIK. SF1901: SANNOLIKHETSTEORI OCH STATISTIK FÖRELÄSNING 6 MER ON VÄNTEVÄRDE OCH VARIANS. KOVARIANS OCH KORRELATION. STORA TALENS LAG. Tatjana Pavlenko 12 september 2017 PLAN FÖR DAGENS FÖRELÄSNING Repetition

Läs mer

LÖSNINGSFÖRSLAG TILL TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK 2007-08-29

LÖSNINGSFÖRSLAG TILL TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK 2007-08-29 UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för matematik och matematisk statistik Statistik för Teknologer, 5 poäng (TNK, ET, BTG) Peter Anton, Per Arnqvist Anton Grafström TENTAMEN 7-8-9 LÖSNINGSFÖRSLAG TILL TENTAMEN

Läs mer

Formel- och tabellsamling i matematisk statistik

Formel- och tabellsamling i matematisk statistik Formel- och tabellsamling i matematisk statistik 1. Sannolikhetsteori för lärarprogrammet Sannolikhetsformler P (A ) = 1 P (A) P (A B) = P (A) + P (B) P (A B) P (A B) = P (A B) P (B) P (A B) = P (A B)P

Läs mer

SAMBANDS- MODELLER, 15HP. Lärare: Ann-Charlotte Hallberg Tommy Schyman

SAMBANDS- MODELLER, 15HP. Lärare: Ann-Charlotte Hallberg Tommy Schyman 1 SAMBANDS- MODELLER, 15HP Lärare: Ann-Charlotte Hallberg Tommy Schyman 2 Kursplan Kursplanen är det styrande dokumentet i en kurs. Planen är fastställd av fakulteten och måste följas. Kursplanen visas

Läs mer

HSTA72 REGRESSIONS- OCH TIDSSERIEANALYS, 5p Ekonomprogrammet, t2, Vt 06 Tentamen

HSTA72 REGRESSIONS- OCH TIDSSERIEANALYS, 5p Ekonomprogrammet, t2, Vt 06 Tentamen LINKÖPINGS UNIVERSITET Matematiska institutionen Statistik, ANd HSTA72 REGRESSIONS- OCH TIDSSERIEANALYS, 5p Ekonomprogrammet, t2, Vt 06 Tentamen REGRESSIONS- OCH TIDSSERIEANALYS, 5 P TENTAMEN LÖRDAGEN

Läs mer