Enea (ENEA.ST) Fortsatt bra potential

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enea (ENEA.ST) Fortsatt bra potential"

Transkript

1 BOLAGSANALYS 23 juli 2012 Sammanfattning Enea (ENEA.ST) Fortsatt bra potential Omsättningen och EBIT överträffade våra prognoser med 3% respektive 12%. Bruttomarginalen var dock en besvikelse då den uppgick till 67,2% mot förväntade 68,6%. Under H har bruttomarginalen utvecklats sämre än vad vi har beräknat på grund av att tjänsteintäkterna visar starkare tillväxt än programvara. Visserligen var EBIT-marginalen i Q2 bättre än förväntat men en mer optimal intäktsmix där programvara ökar från nuvarande 67% av intäkterna till 75% behövs för att EBIT-marginalen ska nå 20% på sikt. Enea Linux kan vara en lösning som ökar programvaruförsäljningen väsentligt. Vi har justerat upp våra försäljningsprognoser för 2012 och 2013 med 1% för respektive år. Nettovinsten har justerats upp 4% och 8% för motsvarande period. DCFvärdet revideras upp till 48 kr/aktie och vi ser alltjämt en fortsatt uppsida i aktien. Redeye Rating (010 poäng) Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: Small cap 699 MSEK IT Anders Lidbeck Anders Skarin Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Avkastningspotential 7,0 poäng 7,0 poäng 7,0 poäng 7,0 poäng 6,0 poäng Nyckeltal e 2013e 2014e Omsättning, MSEK Tillväxt 7% 1% 34% 8% 8% EBITDA EBITDA marginal 12% 12% 19% 20% 22% EBIT EBIT marginal 9% 0% 15% 17% 18% Resultat före skatt Nettoresultat 46 * Nettomarginal 6% 1% 25% 13% 14% Utdelning 5,0 8,0 1,5 1,6 2,0 VPA 2,64 *0,37 6,57 3,72 4,41 VPA just 2,64 *0,37 6,57 3,72 4,41 P/E just 15,0 n.m. 6,0 10,6 9,0 P/S 1,0 1,0 1,5 1,4 1,3 EV/S 0,7 0,8 1,2 1,1 1,1 EV/EBITDA just 6,0 6,7 6,6 5,6 4,9 Fakta Aktiekurs (SEK) 39,6 Antal aktier (milj) 17,7 Börsvärde (MSEK) 699 Nettoskuld (MSEK) *117 Free float (%) 80,1 Dagl oms. ( 000) 14,6 Analytiker: Christian Lee Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel +46 8* E*post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, 0 poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är 0 poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Tillväxtpotential De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) marknadsstorlek, 2) marknadstillväxt, 3) samarbeten, 4) produkt differentiering och 5) konkurrenssituation. Kriterierna väger lika tungt i den sammantagna bedömningen av värderingsnyckeln tillväxtpotential. Lönsamhet De faktorerna som utgör bedömning av lönsamhet är 1) stabil vinstutveckling, 2) bruttomarginal, 3) EBIT*marginal och 4) avkastning på eget kapital. Faktorn stabil vinstutveckling viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) oberoende av enstaka händelser, 2) finansiell situation, 3) ägarstruktur, 4) konjunkturkänslighet och 5) aktiens likviditet. Faktorn oberoende av enstaka händelser viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna konjunkturkänslighet och aktiens likviditet viktas med 0,5x. Avkastningspotential De faktorerna som utgör bedömning av avkastningspotential är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) marknadsförväntningar, 4) nyhetsflöde/triggers, 5) oupptäckt aktie och 6) insynshandel. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna nyhetsflöde/triggers, marknadsförväntningar, oupptäckt aktie och insynshandel viktas med 0,5x. 2

3 Bra tillväxt men inom fel kategori Viktigt att jämföra med pro forma siffror Vi vill inleda med att understryka att när Q2-rapporten och de övriga kommande kvartalsrapporterna för 2012 ska granskas så anser vi att det är mer relevant att jämföra de rapporterade siffrorna med bolagets pro forma siffror för den kvarvarande verksamheten eftersom det enligt vår mening ger en bättre bild av hur Enea utvecklas. Kortfattat summerar vi Q2-rapporten enligt följande: Bättre än förväntat Omsättningen kom in 3 procent bättre än vår prognos där den viktiga programförsäljningen ökade med 12,5 procent y/y Rörelseresultatet överträffade vår prognos med 12 procent efter att ha redovisat lägre rörelsekostnader än beräknat Rörelsemarginalen uppgick till 15,3 procent, vilket överträffade vår prognos om 14,0 procent Nettoresultatet överträffade vår prognos med 26 procent där bättre finansnetto och lägre skatt bidragit positivt Sämre än förväntat Bruttomarginalen var lägre än förväntat, 67,2 procent mot förväntade 68,6 procent Enea Förväntat vs. Utfall SEKm Q2'11 Q2'12E Utfall Diff Försäljning 180,7 117,2 120,6 3% EBITDA 13,5 20,8 23,1 11% EBIT 7,4 16,4 18,4 12% PTP 8,7 17,1 20,5 20% VPA, SEK 0,30 0,69 0,88 26% Försäljningstillväxt *6,2% *35,1% *33,3% Bruttomarginal 48,0% 68,6% 67,2% EBIT marginal 4,1% 14,0% 15,3% VPA tillväxt (y/y) *64% 128% 188% Källa: Redeye Research, Enea Den underliggande försäljningen ökade med 8,1% y/y Bra tillväxt inom fel kategori Omsättningen uppgick till 120,6 MSEK, vilket överträffade vår prognos med 3 procent. Jämfört med motsvarande kvartal ifjol uppgick tillväxten till 12,3 procent där både programvaruförsäljningen och Tjänster (den kvarvarande konsultverksamheten) visade tvåsiffriga tillväxttal, 12,5 procent respektive 11,8 procent. En positiv valutaeffekt bidrog till 4,5 MSEK av intäktsökningen och rensat för den uppgick den organiska försäljningstillväxten till 8,1 procent. 3

4 Tjänsteintäkterna växer snabbare än programvara varför bruttomarginalen inte utvecklas som beräknat Bruttomarginalen var dock lägre än beräknat då den uppgick till 67,2 procent mot förväntade 68,6 procent. Även om försäljningen under det första halvåret visat bättre tillväxt än vad vi hade prognosticerat är det enligt vår mening fel kategori av intäkter som ökat mest, vilket bidragit till att bruttomarginalen inte utvecklats så som vi har förväntat oss under denna period. Tjänsteintäkterna har under det första halvåret ökat med 12,4 procent jämfört med motsvarande period ifjol samtidigt som programvaruintäkterna ökat med endast 5,5 procent under samma period. Under det första halvåret har bruttomarginalen uppgått till 67,5 procent jämfört med förväntade 73,3 procent då vi tog upp bevakningen i våras (3 april 2012). En mer optimal mix mellan programvara och tjänster måste nås för att Enea ska kunna infria 20% rörelsemarginal Vår uppfattning är att ett programvaruföretag torde kunna visa en väsentligt bättre bruttomarginal än vad Enea gör för tillfället, och en förutsättning för det är att programvaruförsäljningen visar en starkare tillväxt så att intäktsmixen blir mer optimal. Tjänsteintäkterna svarar för 33 procent av de totala intäkterna, men enligt våra beräkningar torde andelen uppgå till omkring 25 procent av intäkterna för att Enea ska kunna nå det finansiella målet rörelsemarginal om 20 procent. Vår bedömning är att en mer optimal intäktsmix är av större betydelse för att nå lönsamhetsmålet än att bolaget uppnår en starkare tillväxt än vad som visas för närvarande. Trots svagare bruttomarginal än väntat överträffade EBIT) marginalen vår prognos på grund av bättre försäljning och lägre kostnader Bra utveckling för EBITmarginalen Trots att bruttomarginalen var svagare än väntat bidrog en bättre försäljning än beräknat (+3 MSEK) samt lägre rörelsekostnader (-1 MSEK) till att utfallet för EBIT överträffade vår prognos med 12 procent. EBIT uppgick till 18,4 MSEK, vilket innebar att rörelseresultatet ökade med 149 procent jämfört med Q2 föregående år. Vi ska dock ha i åtanken att fjolårets rörelseresultat var mycket svagt. Rörelsemarginalen uppgick till 15,3 procent jämfört med förväntade 14,0 procent. Försäljnings- och marknadsföringskostnaderna var något högre medan produktutvecklingskostnaderna var lägre än beräknat. Det utvecklingsprojekt som är mest omfattande och resurskrävande är utökningen av Eneas operativsystem OSE med stöd för 64 bitars arkitektur som beräknas vara klar under Projektet uppges fortlöpa enligt planerna och kommer inte att uppta mer resurser än vad nivån uppgår till för närvarande. Som andel av intäkterna uppgick utvecklingskostnaderna till strax under 17 procent i Q2, och det är troligt att den andelen kvarstår på motsvarande nivå eller något lägre under andra halvan av innevarande år. Potential i Enea Linux Vi är övertygade om att Enea kommer att kunna nå det finansiella rörelsemarginalmålet om 20 procent på några års sikt men anser att en viktig förutsättning för att infria målet är att programvaruförsäljningen visar en tvåsiffrig tillväxt de närmaste åren så att en mer optimal intäktsmix 4

5 Lanseringen av Enea Linux Base Station Platform sänder positiva signaler om att samarbetet med Freescale kan fördjupas kan uppnås. Vid utgången av 2012 räknar vi med att EBIT-marginalen uppgår till omkring 15 procent, och då har vi räknat med att Software visar en tillväxt om 13 procent för innevarande år. Vår bedömning är att Eneas satsning på Linux kan utgöra en stor framgångsfaktor för programvaruförsäljningen de kommande åren. En fullskalig version av Enea Linux kommer troligtvis lanseras i slutet av Q3. Under det gångna kvartalet lanserade Enea i nära samarbete med hårdvarutillverkaren Freescale Enea Linux Base Station Platform som riktar sig mot nästa generations radioaccessnätverk (småceller). Lösningen är en paketering av Eneas befintliga produkter samt Enea Linux för att ge realtidsliknande prestanda. Det är svårt att uppskatta vad denna lösning kan generera intäktsmässigt, men lanseringen sänder enligt vår mening positiva signaler om att ett samarbete mellan Enea och Freescale kan fördjupas ytterligare. Enea Omsättning & Rörelsemarginal R12M ( E) MSEK 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% Intäkter Rörelsemarginal Källa: Redeye Research, Enea Försäljningsprognoserna för 2012 och 2013 har justerats upp 1% och EBIT)marginalen bedöms uppgå till 15% för 2012 och 17% för 2013 Prognosförändringar Vi har justerat upp våra försäljningsprognoser för 2012 och 2013 marginellt med 1 procent för respektive år. Vi har inte ändrat vårt antagande för EBITmarginalen för denna period som kvarstår på samma nivåer som tidigare, 15 procent för 2012 och 17 procent för Nettovinsten har justerats upp 4 procent och 8 procent för 2012 respektive Vi har justerat ned skattesatsen från 31,5 procent till 28,6 procent för denna period. 5

6 Värdering I vår värdering av Enea använder vi oss av diskonterad kassaflödesvärdering (DCF) och en relativvärdering där vi tittar på hur olika globalt verksamma programvarubolag värderas. WACC 11,0% har använts DCFvärdering Vi har använt en diskonteringsränta (WACC) om 11,0 procent, varav beta är 1,3 och den riskfria räntan uppgår till 1,4 procent. Vi har som riskpremie använt 7,4 procent, vilket reflekterar den småbolagsrabatt som vi anser att aktien bör handlas med samt den svaga likviditeten i aktien. För perioden E räknar vi med en genomsnittlig tillväxt om 8,2 procent samtidigt som rörelsemarginalen antas förbättras från 0,3 procent 2011 till 18,5 procent Under perioden har vi räknat med en genomsnittlig tillväxt om 7,1 procent och en genomsnittlig rörelsemarginal om 16,6 procent. Investeringarna antas uppgå till i snitt 2,9 procent av försäljningen under denna period. Vi har vidare använt en skattesats om 28 procent för samtliga år utom perioden då vi räknar med 28,6 procent, vilket är högre än gällande bolagsskatt i Sverige. Terminal tillväxt antas uppgå till 3 procent. vilket ger ett DCF)värde om 48 SEK/aktie Vår DCF-värdering indikerar då ett motiverat värde om 48 SEK per aktie, vilket är en upprevidering från 47 SEK per aktie. Aktien erbjuder en uppvärderingspotential om drygt 20 procent från nuvarande nivå. DCFvärdering Per aktie Totalt Tillgångar * 2,3 *41 Skuld, räntebärande 0,0 0 DCF 2012* 14 16,9 298 DCF 2015* 24 22,4 395 DCF 2025* 11,1 196 Noplat at 2025: 79 Value 2025* (EOY): 253 DCF*värde: 48,0 848 Källa: Redeye Research Relativvärdering Vi tittar även på hur Enea värderas jämfört med andra globala programvarubolag. Vi kan till att börja med konstatera att det finns få direkt jämförbara bolag som även är börsnoterade, vilket gör det svårt att hitta en relevant jämförelsegrupp. De bolag som vi valt ut uppfyller dock kriteriet att de samtliga är globala programvarubolag, varav Mentor Graphics är en direkt konkurrent till Enea. 6

7 Enea handlas till P/E 12,4x och 10,2x för 2012 respektive 2013, vilket indikerar att aktien värderas med en rabatt om 25% Enea värderas till P/E 12,4x respektive 10,2x för 2012E och 2013E samtidigt som medianvärdet för sektorn uppgår till 16,8x respektive 13,7x. Vi noterar att Enea värderas med en rabatt om 25 procent jämfört med sektorn då vi jämför bolagens multiplar för Vår uppfattning är att en jämförelse av 2013 års multiplar är mer relevant då Enea under 2012 erhållit en betydande reavinst om 61,8 MSEK från försäljningen av den nordiska konsultverksamheten. Vi anser att relativvärderingen ger ett bra stöd till vår DCF-värdering. Redeye värdering P/E EV/EBITDA EV/S Försäljningstillväxt EBITDA marginal EPS tillväxt Bolag Valuta Börsvärde 2012E 2013E 2012E 2013E 2012E 2013E Mjukvarubolag READSOFT AB*B SH SEK ,8 9,8 3,6 3,3 0,7 0,7 17% 17% *1% MENTOR GRAPHICS CORP USD ,8 9,6 6,3 5,7 1,6 1,5 95% 22% 410% CAVIUM INC USD ,7 27,7 20,2 18,3 5,0 3,8 24% 1% *28% ANOTO GROUP AB SEK 329 n/a 15,0 9,7 8,8 1,3 1,1 *62% 10% n/a OPERA SOFTWARE ASA NOK ,2 14,1 8,4 7,6 3,5 2,7 39% 29% 56% INDUST & FINANCIAL SYSTEM*B SEK ,8 13,2 6,3 5,7 1,0 1,0 6% 14% 10% Medel 30,3 14,9 9,1 8,2 2,2 1,8 20% 16% 89% Median 16,8 13,7 7,3 6,7 1,4 1,3 20% 15% 10% Enea ,4 10,2 6,6 5,6 1,2 1,1 34% 19% n/a Källa: Redeye Research, Bloomberg (kurser 23 juli 2012) Eneas starka balansräkning medger intressanta tillväxtalternativ Stark balansräkning medger förvärvsmöjligheter Q2-rapporten gav ännu en bekräftelse på att bolaget är på rätt väg i genomförandet av den nya strategin, och med en lansering av Enea Linux senare i höst ser vi goda möjligheter för såväl ökande försäljningstillväxt som för en marginalexpansion. Enea har en mycket solid balansräkning med en nettokassa om 117 MSEK och har därmed möjligheter att driva på en högre expansionstakt alternativt förvärva ett kompletterande bolag. VD Anders Lidbeck var mycket framgångsrik som VD på Telelogic att bygga ett globalt programvarubolag och komplettera med förvärv, och vi är övertygade om att den framgångssagan kan upprepa sig, med eller utan förvärv. Vidare ser vi Enea som en uppköpskandidat, vilket dock ska betraktas som en krydda. 7

8 Investeringsslutsats Enea är ett globalt programvaruföretag som bland annat utvecklar operativsystem för realtidssystem (RTOS) som finns inbyggda i tekniska produkter som mobiltelefoner, basstationer, bilelektronik och medicinsk utrustning. RTOS-marknaden beräknas vara värd drygt 1,3 miljarder USD och visa en genomsnittlig årlig tillväxt om 8,8 procent de närmaste kommande åren. Enea har en marknadsandel om 11 procent och är den tredje största aktören inom RTOS. Eneas komparativa styrka finns inom telekomindustrin som historiskt sett svarat för omkring 70 procent av bolagets totala intäkter och Ericsson är den största kunden som svarar för cirka 50 procent av Eneas omsättning. Det är framför allt telekomindustrin som driver marknaden för RTOS för inbyggda system. Det som påverkar utvecklingen är att användningen av kommunicerande enheter som smartphones, laptops, surfplattor etc ökar, vilket leder till att datatrafiken ökar kraftigt. Det innebär att operatörerna måste investera i infrastrukturen, bland annat basstationer, för att bygga ut kapaciteten. I varje basstation kan det finnas flera hundra hårdvarukort som behöver RTOS varför utbyggnaden av 4G (LTE) kan innebära stora tillväxtmöjligheter för Enea. Konkurrensen från de andra RTOSutvecklarna är dock hård och kundernas plattformar blir mer komplexa vilket kräver större resurser från leverantörer som Enea, och inte minst utgör den ökade användningen av open source lösningar ett allvarligt hot. Eneas strategi för att ta tillvara på tillväxtmöjligheterna och möta de stora utmaningarna består av främst tre delar: 1) Kraftansamla resurserna och fokusera på de stora nyckelkunderna, främst de inom telekom. 2) Utveckla och utöka partnerskap med hårdvaruleverantörerna för att komplettera de egna säljkanalerna och komma tidigt in i kundernas produktplaner. 3) Utveckla Linuxanpassade lösningar som skapar mervärde för telekomkunderna. Om Enea lyckas väl med sin strategi ser vi goda möjligheter för bolaget att visa en stark tillväxt de närmaste åren. I vårt basscenario utgår vi dock från att Enea visar en tillväxt i linje med vad RTOS-marknaden förväntas växa. Enea avyttrade i början av 2012 den nordiska konsultverksamheten för att förbättra förutsättningarna för strategin och medförde en reavinst om 61,8 MSEK. Eneas ökade fokus på programvara leder till att bruttomarginalen enligt våra prognoser stärks till omkring 69 procent, och rörelsemarginalen till 17 procent år Enea har som målsättning att nå 20 procent i rörelsemarginal inom den närmaste femårsperioden, där större försäljningsvolymer inom programvara är den viktigaste nyckeln för att infria målsättningen. Vår DCF-värdering indikerar ett motiverat värde om 48 kronor per aktie. 8

9 Detaljerade estimat Enea SEKm Q1'11 Q2'11 Q3'11 Q4' Q1'12 Q2'12 Q3'12E Q4'12E 2012E 2013E Försäljning 184,5 180,7 155,5 200,8 721,5 117,3 120,6 107,2 128,3 473,4 512,1 varav Software 79,3 71,8 74,9 94,4 299,7 78,6 80,8 83,0 95,0 337,4 366,0 varav Consulting 34,3 35,6 93,6 118,2 147,0 38,6 39,8 24,2 33,3 135,9 146,1 varav avyttrad verksamhet 70,9 274,8 Kostnad sålda varor *91,4 *94,0 *138,2 *95,0 *418,6 *37,6 *39,6 *33,5 *40,0 *150,6 *159,6 Bruttoresultat 93,1 86,7 17,3 105,8 302,9 79,7 81,0 73,7 88,4 322,8 352,5 Försäljnings* och marknadsföringskostnader *35,0 *36,2 *31,4 *37,2 *139,8 *25,1 *26,7 *23,5 *27,0 *102,3 *108,5 Produktutvecklingskostnader *21,0 *24,8 *22,0 *25,4 *93,2 *22,0 *20,0 *19,0 *22,0 *83,0 *90,0 Administrationskostnader *16,5 *18,3 *17,2 *15,4 *67,4 *17,0 *15,9 *17,0 *17,0 *66,9 *67,0 EBIT 20,6 7,4 53,3 27,8 2,5 15,6 18,4 14,2 22,4 70,6 87,0 Finansnetto 0,7 1,3 2,1 *0,3 3,8 0,6 2,1 1,2 1,5 5,4 5,0 Resultat före skatt 21,3 8,7 *51,2 27,5 6,3 16,2 20,5 15,4 23,9 76,0 92,0 Skatt *6,2 *3,5 2,6 *5,6 *12,8 *5,1 *5,6 *4,3 *6,7 *21,7 *26,3 Extraordinära poster 61,8 Nettoresultat 15,1 5,2 48,6 21,9 6,4 72,9 14,9 11,1 17,2 116,1 65,7 VPA, SEK 0,87 0,30 *2,83 1,28 *0,37 0,66 0,88 0,65 1,01 3,20 3,87 VPA tillväxt 75% *64% *551% 89% *114% *25% 188% *123% *21% n/a 21% Försäljningstillväxt y/y *1% *6% *6% 11% *1% *36% *33% *31% *36% *34% 8% varav Software *9% *21% *12% 12% *1% *1% 13% 11% 1% 13% 8% varav Consulting n/a *69% *2% 6% 2% 13% 12% *74% *72% *8% 7% Bruttomarginal 50,5% 48,0% 11,1% 52,7% 42,0% 67,9% 67,2% 68,8% 68,9% 68,2% 68,8% EBITDA*marginal 14,4% 7,5% 8,2% 16,5% 11,9% 17,1% 19,2% 17,5% 21,0% 18,8% 20,5% EBIT marginal 11,2% 4,1% *34,3% 13,8% 0,3% 13,3% 15,3% 13,3% 17,4% 14,9% 17,0% Nettoskuld *168 *119 *122 *127 *127 *236 *117 *154 *167 *167 *222 Utdelning (SEK/aktie) 8,00 1,6 1,7 Direktavkastning 16,8% 4,0% 4,3% Källa: Redeye Research, Enea 9

10 Sammanfattning Redeye Rating Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. Ratingförändringar i denna rapport: Inga förändringar. Ledning 7,0p Kommentar: Enea har nyligen bytt VD vilket gör att ledningens historik är begränsad. Å andra sidan så är delar av den nya ledningen mycket erfaren (tidigare Telelogic som blev uppköpta av IBM). Kommunikationen med marknaden är bra. Tillväxtpotential 7,0p Kommentar: Eneas två huvudmarknader, mjukvara och konsulting, uppvisar olika tillväxtförutsättningar. Vi tror att mjukvaruaffären skulle kunna uppvisa mycket höga tillväxttal om kunderna ökar inköpen av extern programvara istället för att utveckla egen. Lönsamhet 7,0p Kommentar: Enea har under många kvartal uppvisat bra vinster. Bruttomarginalen, som mjukvarubolag, kommer troligen ligga runt 70-80%. Rörelsemarginalmålet är 20%. Trygg placering 7,0p Kommentar: Enea har Ericsson som sin absolut största kund (mer än 50% av intäkterna). Detta är både bra och dåligt. Eneas finansiella situation är bra medan likviditeten i aktien är något svag. Avkastningspotential 6,0p Kommentar: Eneaaktien har gått bra under Trots detta tycker vi inte värderingen är så hög för ett mjukvarubolag. Aktien är relativt oupptäckt. 10

11 Resultaträkning, MSEK e 2013e 2014e Omsättning Summa rörelsekostnader *639 *635 *385 *407 *435 EBITDA Avskrivningar *20 *84 *18 *18 *17 EBIT Resultatandelar Finansiella intäkter Finansiella kostnader 0 * Resultat före skatt Skatt *22 *13 *22 *26 *31 Nettoresultat Resultaträkning just, MSEK e 2013e 2014e Jämförelsestörande poster EBITDA just EBIT just PTP just Nettoresultat just 46 * Balansräkning, MSEK e 2013e 2014e Tillgångar Omsättningstillgångar Kassa och bank Kundfordringar Lager Andra fordringar Summa omsättningstillg Anläggningstillgångar Materiella anl.tillg Finansiella anl.tillg Goodwill Balans. utv. kostn Övr. immateriella tillg Summa anläggningstillg Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga icke ränteb skulder Summa kortfristiga skulder Långa icke ränteb.skulder Räntebärande skulder Summa skulder Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & Eget Kapital Summa skulder och eget kapital Fritt kassaflöde, MSEK e 2013e 2014e Omsättning Summa rörelsekostnader *639 *635 *385 *407 *435 Avskrivningar *20 *84 *18 *18 *17 EBIT Skatt på EBIT (Justerad skatt) *2 *13 *17 *26 *31 NOPLAT Avskrivningar Bruttokassaflöde Förändring i rörelsekapital *12 * *5 Investeringar *19 * *14 *14 Fritt kassaflöde Kapitalstruktur e 2013e 2014e Soliditet 78% 74% 85% 85% 85% Skuldsättningsgrad 0% 0% 0% 0% 0% Nettoskuld *176 *127 *167 *222 *269 Sysselsatt kapital Kapitalets oms. hastighet 1,4 1,6 1,2 1,3 1,2 DCF värdering Kassaflöden, MSEK Riskpremie (%) 7,4 NV FCF (2012*14) 297,9 Betavärde 1,3 NV FCF (2015*24) 395,2 Riskfri ränta (%) 1,4 NV FCF (2025*) 196,2 Räntepremie (%) 1,0 Rörelsefrämmade tillgångar *41,3 WACC (%) 11,0 Räntebärande skulder 0,0 Motiverat värde 848,0 Antaganden 2015*24 (%) Genomsn. förs. tillv. 7,1 Motiverat värde per aktie, SEK 48,0 EBIT*marginal 16,6 Börskurs, SEK 39,6 Lönsamhet e 2013e 2014e Avk. på eget kapital (ROE) 9% *1% 29% 16% 18% ROCE 13% 1% 18% 22% 23% ROIC 13% 11% 14% 15% 16% EBITDA*marginal (just) 12% 12% 19% 20% 22% EBIT just*marginal 9% 0% 15% 17% 18% Netto just*marginal 6% *1% 25% 13% 14% Data per aktie, SEK e 2013e 2014e VPA 2,64 *0,37 6,57 3,72 4,41 VPA just 2,64 *0,37 6,57 3,72 4,41 Utdelning 5,0 8,0 1,5 1,6 2,0 Nettoskuld *10,1 *7,4 *9,4 *12,6 *15,2 Antal aktier 17,4 17,3 17,7 17,7 17,7 Värdering e 2013e 2014e Enterprise value P/E 15,0 n.m. 6,0 10,6 9,0 P/E just 15,0 n.m. 6,0 10,6 9,0 P/S 1,0 1,0 1,5 1,4 1,3 EV/S 0,7 0,8 1,2 1,1 1,1 EV/EBITDA just 6,0 6,7 6,6 5,6 4,9 EV/EBIT just 7,8 228,6 8,2 6,7 5,7 P/BV 1,4 1,7 1,8 1,7 1,5 Aktiens utveckling Tillväxt/år 10/12e 1 mån 13,1% Omsättning *2,6% 3 mån *1,0% Rörelseresultat, just n.m.% 12 mån 18,6% V/A, just n.m.% Årets Början 36,6% EK n.m.% Aktiestruktur % Röster Kapital Lindberg Per 18,7 17,7 DNB fonder (Norge) 7,0 6,6 Andersson Bengt bolag 4,7 4,5 SHB fonder 2,3 2,2 Skandia fonder 1,9 1,9 Skandia Försäkring AB 1,7 1,6 AMF Försäkring 1,1 1,0 Swedbank Robur fonder 0,8 0,8 Hemmingsson Håkan 0,8 0,7 DFA fonder (USA) 0,6 0,6 Aktien Reuterskod ENEA.ST Lista Small cap Kurs, SEK 39,6 Antal aktier, milj 17,7 Börsvärde, MSEK 699 Börspost 1 Bolagsledning & styrelse VD CFO IR Ordf Anders Lidbeck Lars Kevsjö Catharina Paulcén Anders Skarin Nästkommande rapportdatum Kvartalsrapport *10*24 Kvartalsrapport *02*07 Tillväxt e 2013e 2014e Försäljningstillväxt *7% *1% *34% 8% 8% VPA*tillväxt (just) n.m.% n.m.% n.m.% *43% 18% Tillväxt eget kapital *1% *19% *8% 10% 12% Analytiker Christian Lee Redeye AB Mäster Samuelsgatan 42, 10tr Stockholm 11

12 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) e 2013e 2014e 15% 10% 5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% e 2013e 2014e 20% 15% 10% 5% 0% 5% Omsättning Försäljningstillväxt EBIT just EBIT justmarginal Vinst Per Aktie Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) e 2013e 2014e 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% e 2013e 2014e 86% 84% 82% 80% 78% 76% 74% 72% 70% 68% 66% VPA VPA just Skuldsättningsgrad Soliditet Revenue per product group Revenue per geography 7% 3% 6% 7% 29% 33% 51% 64% Operating systems Product related services Middleware Tools Other EMEA North America Asia Intressekonflikter Christian Lee äger aktier i bolaget Enea: Nej Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit ersättning från bolaget i samband med detta. Verksamhetsbeskrivning Enea är ett globalt programvaruföretag som bland annat utvecklar operativsystem för realtidssystem (RTOS) som finns inbyggda i tekniska produkter som mobiltelefoner, basstationer, bilelektronik och medicinsk utrustning. Enea har en marknadsandel om 11 procent och är den tredje största aktören inom RTOS. Eneas komparativa styrka finns inom telekomindustrin som historiskt sett svarat för omkring 70 procent av bolagets totala intäkter och Ericsson är den största kunden som svarar för cirka 50 procent av Eneas omsättning. 12

13 DISCLAIMER Viktig information Redeye AB ("Redeye" eller "Bolaget") är en specialiserad investmentbank inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag i Norden. Vi fokuserar på sektorerna IT, Life Sciences, Media, Betting, Cleantech och Råvaror. Vi tillhandahåller tjänster inom Corporate Broking, Corporate Finance, aktieanalys, investerarrelationer och medietjänster. Våra styrkor är vår prisbelönta analysavdelning, erfarna rådgivare, ett unikt investerarnätverk samt vår kraftfulla distributionskanal redeye.se. Redeye grundades år 1999 och står under Finansinspektionens tillsyn sedan Redeye har följande tillstånd: mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument, investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument, utarbeta, sprida finansiella analyser/rekommendationer för handel med finansiella instrument, utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag, placering av finansiella instrument utan fast åtagande, förvara finansiella instrument och ta emot medel med redovisningsskyldighet, råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och företagsuppköp, utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument samt bedriva Certified Advisory verksamhet (sidotillstånd). Ansvarsbegränsning Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Potentiella intressekonflikter Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument för bolaget från och med den dag beslut tagits att en analys ska produceras på bolaget samt två bankdagar efter analysen publicerats. En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är direkt kopplad till sådan verksamhet. Redeye kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Läsaren av dessa rapporter kan anta att Redeye har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är inte beroende av innehållet i analysen. Angående Redeyes analysbevakning Redeyes analys präglas av case*baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Om annat inte uttryckningen anges i analysen uppdateras analysen när Redeys analysavdelning finner att så är påkallat av t.ex. väsentliga förändrade marknadsförutsättningar eller händelser relaterade till analyserad emittent/analyserat finansiellt instrument. Rating/Rekommendationsstruktur Redeye utfärdar ej några investeringsrekommendationer för fundamental analys. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare. Redeyes rekommendationer för teknisk analys är: Köp (Buy) och Sälj (Sell). Placeringshorisonten för dessa rekommendationer är mycket kort, oftast mindre än 1 månad. Redeye Rating ( ) Rating Ledning Tillväxt* Trygg Avkastnings* Lönsamhet potential Placering potential 7,5p * 10,0p ,5p * 7,0p ,0p * 3,0p Antal bolag *För investmentbolag byts Tillväxtpotential och Lönsamhet ut mot Portföljförvaltning och Direktavkastning. Mångfaldigande och spridning Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Copyright Redeye AB. 13

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten BOLAGSANALYS 29 april 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten Omsättningen förväntas uppgå till 304 MSEK och EBIT beräknas uppgå till 16,2 MSEK. EBIT(marginalen väntas landa på

Läs mer

2005 2006 2007e 2008e 2009e

2005 2006 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 16 juli 27 Carl Lamm (CLAM.ST) Aptit på bättre lönsamhet Den organiska tillväxten uppgick till dryga 23 procent, vilket imponerar. Det är uppenbart att Carl Lamm gynnas av en god konjunktur,

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 BOLAGSANALYS 9 maj 2012 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 DIBS rapport för det första kvartalet var i nivå med våra förväntningar både tillväxt- och resultatmässigt. Tillväxten

Läs mer

Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2

Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2 BOLAGSANALYS 23 augusti 2012 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2 Omsättningen i Q2 var en besvikelse då den kom in 14% lägre än estimerat. Avvikelsen i försäljningen innebar att rörelseresultatet

Läs mer

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4%

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4% BOLAGSANALYS 9 februari 2011 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Stark rapport och höjd utdelning Addnode var en av våra favoriter i vår konsultrapport som släpptes innan jul och den är rapporten visar delvis

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik BOLAGSANALYS 11 augusti 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik Netrevelation bjöd på få glädjeämnen men heller inga större avvikelser i sin halvårsrapport. Omsättningen ökade med 8,5

Läs mer

Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott

Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott BOLAGSANALYS 6 februari 2013 Sammanfattning Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott Omsättningen i Q4 kom in 6% lägre än estimerat, där Sverige stod för den negativa avvikelsen. Marknaden har varit

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 15 augusti 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Bra investeringsläge inför hösten Arctic Gold har under sommaren påbörjat årets borrprogram omfattande 8 000 meter. Resultat från prospekteringen

Läs mer

Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form

Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form BOLAGSANALYS 22 februari 2013 Sammanfattning Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form Cherrys rapport för det fjärde kvartalet var något svagare än vad vi räknat med men det får mindre betydelse eftersom

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige

Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige BOLAGSANALYS 14 februari 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige Ett besparingsprogram har genomförts under kvartalet, vilket gett en positiv effekt i Sverige. Den underliggande

Läs mer

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt BOLAGSANALYS 31 augusti 2012 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt Rörelseresultatet förbättrades till 99 MSEK (87 MSEK Q1 ifjol) och överträffade även vår prognos. Omsättningen

Läs mer

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat ANALYSGARANTI* 16 februari 26 TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat Q4-rapporten var svagare än väntat. Vi hade väntat oss att ordern från Nordamerika skulle infalla i Q4 25, men ordern inföll istället i

Läs mer

3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec

3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec BOLAGSANALYS 23 januari 2012 Sammanfattning 3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec Vitecs bud motsvarar omkring 43 kr/aktie, vilket är i paritet med Redeyes DCF-värdering. Även om det finns begränsade

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft BOLAGSANALYS 25 november 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft Netrevelation visar stadig tillväxt men har svårt att visa lönsamhet i sin verksamhet. 27 procents tillväxt har

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden BOLAGSANALYS 25 augusti 2011 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden Det andra kvartalet blev magrare än vi räknat med både avseende omsättning och resultat. Kuvert i Västeuropa går

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt

Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt BOLAGSANALYS 26 juli 2012 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt Andra kvartalet bjöd åter på stark tillväxt, men även kraftigt stigande kostnader, varför resultatet hamnade under vår prognos.

Läs mer

Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst

Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst BOLAGSANALYS 25 aug 2009 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst Doros försäljningsutveckling under Q2 var i linje våra förväntningar men tillväxten inom bolagets snabbväxande segment

Läs mer

Vi har justerat upp ratingen för avkastningspotentialen med ett steg. Lönsamhet. 5,0 poäng

Vi har justerat upp ratingen för avkastningspotentialen med ett steg. Lönsamhet. 5,0 poäng BOLAGSANALYS 6 maj 2010 Sammanfattning MultiQ (Mulq.ST) Svagt resultat men bra orderingång MultiQs försäljning under det första kvartalet uppgick till 28 miljoner kronor mot vår förväntning på 30 miljoner

Läs mer

Lönsamhet. 9,0 poäng. Tillväxt 19% 22% 8% 20% 16% EBITDA-marginal 17% 19% 18% 19% 19% EBIT-marginal 12% 11% 11% 14% 15%

Lönsamhet. 9,0 poäng. Tillväxt 19% 22% 8% 20% 16% EBITDA-marginal 17% 19% 18% 19% 19% EBIT-marginal 12% 11% 11% 14% 15% BOLAGSANALYS februari 2011 Sammanfattning Vitrolife AB (VITR.st) Ett lysande avslut på 2010 Vitrolifes rapport för det fjärde kvartalet var mycket stark och överträffade våra förväntingar. Tillväxten mättes

Läs mer

Bolaget är välfinansierat, har en utmärkt bas för sin forskning, men marknaden är skeptisk och värderar den i dagsläget till 0 kr.

Bolaget är välfinansierat, har en utmärkt bas för sin forskning, men marknaden är skeptisk och värderar den i dagsläget till 0 kr. BOLAGSANALYS 3 september 2010 Sammanfattning Creative Antibiotics (CAS.st) En kraftig överreaktion! Reaktionen på bolagets besked i samband med rapporten, att lägga ned utvecklingen av INP-341 kan bara

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar

Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar BOLAGSANALYS 1 mars 2010 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar Resultatet blev klart sämre än vi hade räknat med, till följd av ytterligare uppstädningskostnader i Polen. På många av deras

Läs mer

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Avtal eller inte, det är frågan!

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Avtal eller inte, det är frågan! BOLAGSANALYS 15 maj 213 Sammanfattning Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Avtal eller inte, det är frågan! Det är fortsatt vänteläge i bolaget och det mest dramatiska i kvartalsrapporten för det tredje kvartalet

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST)

Electra Gruppen (ELEC.ST) Analysgaranti* 14 februari 2007 Electra Gruppen (ELEC.ST) Stark inledning på året Q4-rapporten var på det hela taget helt i linje med våra förväntningar. Vissa temporära kostnader gjorde dock att nettoresultatet

Läs mer

2004 2005 2006e 2007e 2008e

2004 2005 2006e 2007e 2008e Analysgaranti* 9 januari 27 Nextlink (NXLT.ST) OEM-avtal med potential Nextlink har kommunicerat ut att OEM-partnern är Samsung. Samsung är världens tredje största mobiltelefontillverkare och har en global

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa

Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa ANALYSGARANTI* 17 maj 26 Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa Fotoquicks första år på börsen har präglats av en marknad i stark förändring och avvaktande kunder vilket också avspeglats i kursutvecklingen.

Läs mer

Kopparberg Mineral (KMIN-B.ST)

Kopparberg Mineral (KMIN-B.ST) BOLAGSANALYS 29 januari 2013 Sammanfattning Kopparberg Mineral (KMIN-B.ST) Utökad potential i Nordic Iron Ore Kopparberg Minerals intressebolag Nordic Iron Ore har redovisat positiva resultat från prospekteringen

Läs mer

EPS 2,29 1,52 1,29 1,49 1,67 P/E 11,8 17,8 20,9 18,1 16,2 EV/EBITDA 11,0 11,5 12,6 10,6 9,5 P/S 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 EV/S 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8

EPS 2,29 1,52 1,29 1,49 1,67 P/E 11,8 17,8 20,9 18,1 16,2 EV/EBITDA 11,0 11,5 12,6 10,6 9,5 P/S 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 EV/S 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 ANALYSGARANTI* 3 maj 2006 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) Satsning kan bära frukt Wilh. Sonessons första kvartal tyngdes av ökade marknadsföringskostnader för satsning på nya produkter vilket på sikt kan ge

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Ny ägare stärker förtroende

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Ny ägare stärker förtroende BOLAGSANALYS 27 september 2011 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Ny ägare stärker förtroende Kopy Goldfields har genomfört en riktad nyemission till Eldorado Gold som tillfört bolaget ca 17 miljoner

Läs mer

Creative Antibiotics (CAS.st) In Vivo data under 2012

Creative Antibiotics (CAS.st) In Vivo data under 2012 BOLAGSANALYS 16 februari 2012 Sammanfattning Creative Antibiotics (CAS.st) In Vivo data under 2012 Som vanligt var rapporten från Creative Antibiotics (CA) relativt odramatisk. Kostnaderna i det fjärde

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 19 juli 2013 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) Lönsamhet i fokus för ny vd Prevas rapport för det andra kvartalet var svag lönsamhetsmässigt. Försäljningen var dock något starkare än vad vi

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta BOLAGSANALYS 14 december 2010 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta Positiva besked rapporteras från en fas I-studie med OX219, vilken motiverar vidareutveckling av produkten. FDA-möte

Läs mer

Amago Capital (AMCA.ST) Ny strategi tydliggör värden

Amago Capital (AMCA.ST) Ny strategi tydliggör värden ANALYSGARANTI* 14 mars 2007 Amago Capital (AMCA.ST) Ny strategi tydliggör värden Amago Capital, tidigare Fotoquick, har valt att byta strategi för att bättra anpassa sig till de rådande marknadsomständigheterna.

Läs mer

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Stark partner rätt väg

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Stark partner rätt väg BOLAGSANALYS 11 maj 2009 Sammanfattning Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Stark partner rätt väg Ricoh har lagt ett bud på Carl Lamm Holding som med största säkerhet kommer att gå igenom. Vi ser inga hinder

Läs mer

2003 2004 2005 2006p 2007p

2003 2004 2005 2006p 2007p ANALYSGARANTI* 20 februari, 2006 Zodiak Television (Zodib.ST) Går in i en stabilare fas Zodiaks rapport för det fjärde kvartalet mötte inte våra högt ställda förväntningar, både försäljning och resultat

Läs mer

Lönsamhet. 8,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 335 392 408 446 472 Tillväxt 9% 17% 4% 9% 6%

Lönsamhet. 8,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 335 392 408 446 472 Tillväxt 9% 17% 4% 9% 6% BOLAGSANALYS 11 maj 2012 Sammanfattning Phonera AB (phon.st) Lägre kostnader än väntat Phoneras intäkter för Q1 stannade på 99,5 MSEK jmf med våra förväntningar på 99,3 MSEK. Kostnaderna var lägre än förväntat

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 21 oktober 2013 Sammanfattning Sensys Traffic (SENS.ST) Rejäl tillväxt att vänta Tack vare det fleråriga kontraktet med Svenska Trafikverket kommer Sensys högst sannolikt visa goda vinster

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING DORO NASDAQ OMX Small Cap KURS (SEK): 216-5-9 69,5 Hälsovård Ofördelaktig geografisk mix Stillastående i Doro Care Nedsjusterade Q2-estimat Ofördelaktig geografisk mix. Nettoomsättningen om 413 MSEK motsvarade

Läs mer

Enea (ENEA.ST) Bättre än väntat i Q1

Enea (ENEA.ST) Bättre än väntat i Q1 BOLAGSANALYS 27 april 2012 Sammanfattning Enea (ENEA.ST) Bättre än väntat i Q1 Omsättningen kom in 5% bättre än vår prognos där framför allt Tjänster stack ut med en tillväxt om 12,5%. EBIT överträffade

Läs mer

Probi AB (PROB.ST) En bra start på året

Probi AB (PROB.ST) En bra start på året BOLAGSANALYS 8 maj 2013 Sammanfattning Probi AB (PROB.ST) En bra start på året Probis Q1-rapport var solid och blev inte alls så dålig som vi hade förväntat oss. Omsättning sjönk som väntat pga vissa engångsposter

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 19 mars 215 Sammanfattning Allenex Tillväxten lyfts av valuta Allenex försäljning i Q4 var lägre än vi förväntat oss, men resultatet var betydligt bättre. Det berodde

Läs mer

Varyag Resources AB (vary.st)

Varyag Resources AB (vary.st) BOLAGSANALYS 3 mars 2009 Sammanfattning Varyag Resources AB (vary.st) Investeringar klara, dags för kassaflöde Varyags rapport för det fjärde kvartalet visade att den försämrade ryska konjunkturen fortsätter

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 7 september 2015 Sammanfattning (Genob.st) Medvind för nya produkter Försäljningen ökade med cirka 40 % i det andra kvartalet. De två nya produkterna har blivit

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 28 oktober 2015 Sammanfattning DGC One (dgc.st) Allt mer fokus på fiber DGC:s rapport för det tredje kvartalet var som väntat relativt svag lönsamhetmässigt jämfört

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST)

Formpipe Software (FPIP.ST) BOLAGSANALYS 2 februari 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Stark försäljning och ökad utdelning Försäljningen översteg vår förväntning och uppgick till 34,5 miljoner kronor. Kostnaderna var

Läs mer

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka ANALYSGARANTI* 13:e maj 2008 Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka Även om Doros Q1-rapport var den femte delårsrapporten i rad med positivt resultatutfall, så var det en besvikelse. Framför allt

Läs mer

Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Smärtfritt kvartal

Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Smärtfritt kvartal BOLAGSANALYS 31 oktober 2010 Sammanfattning Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Smärtfritt kvartal Det brutna räkenskapsårets sista kvartal blev starkare än vi räknat med tackvare att bolaget använder en kortare

Läs mer

ZetaDisplay. Europa visar vägen. EPaccess

ZetaDisplay. Europa visar vägen. EPaccess EPaccess Media Sverige 22 november 213 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se ZetaDisplay Europa visar vägen Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs 4,8 Högsta/Lägsta

Läs mer

Moberg Pharma (MOB.ST) Svag säsongsöppning i EU

Moberg Pharma (MOB.ST) Svag säsongsöppning i EU BOLAGSANALYS 15 augusti 2013 Sammanfattning Moberg Pharma (MOB.ST) Svag säsongsöppning i EU Andra kvartalet blev svagare än vi räknat med och EBIT sjönk till 6,6 MSEK mot förväntade 1,3 MSEK. Högre marknadsföringskostnader

Läs mer

Opus Prodox (OPUS.ST) Två steg fram och ett snett bak

Opus Prodox (OPUS.ST) Två steg fram och ett snett bak BOLAGSANALYS 29 maj 2012 Sammanfattning Opus Prodox (OPUS.ST) Två steg fram och ett snett bak Q1-rapporten bjöd på ett par överraskningar både positivt och negativt. Vi hade räknat med bättre resultat

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 29 januari 2016 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Storshoppar i Danmark Utfallet i Q3 påminde mycket om kvartalet innan, där tillväxten mattades medan marginalerna

Läs mer

2004 2005 2006p 2007p 2008p

2004 2005 2006p 2007p 2008p ANALYSGARANTI* 27 februari 2006 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) omsänd På rätt väg Wilh. Sonessons bokslut för 2005 gav ett blandat intryck. Visserligen överträffar bolaget sin egen prognos men vi hade betydligt

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 7 10 19 36 44 EBIT-marginal 4% 4% 5% 9% 10%

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 7 10 19 36 44 EBIT-marginal 4% 4% 5% 9% 10% BOLAGSANALYS 27 augusti 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Imponerade tillväxt & kassaflöde AllTeles Q2-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (81%) och starkt kassaflöde (+16 MSEK). Intäkterna

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 4 maj 2015 Sammanfattning Addnode Group (ANODb.ST) Norska marknaden pressar Addnode Group rapporterade en försäljning på 431,8 MSEK under det första kvartalet vilket

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den!

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! BOLAGSANALYS 28 januari 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! Det är positiva besked att Exini äntligen lyckats få till ett avtal för den japanska marknaden för sin produkt Exini

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 2 december 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Nya huvudägare stärker investeringscase Arctic Gold har genomfört en riktad nyemission som tillfört bolaget 10,5 miljoner kronor. Investerarna

Läs mer

VPA* -2,5-5,0-1,1 24,5 P/E* neg neg neg 4,6 EV/S 11 9 6 2

VPA* -2,5-5,0-1,1 24,5 P/E* neg neg neg 4,6 EV/S 11 9 6 2 ANALYSGARANTI* 23 februari 2007 Orexo (ORX.ST) Leveranstider dröjer ett tag till Bokslutet för 2006 blev 33,0 MSEK efter skatt. Resultatet var något bättre än våra förväntningar, vilket i huvudsak beror

Läs mer

Creative Antibiotics (CAS.st) I väntans tider

Creative Antibiotics (CAS.st) I väntans tider BOLAGSANALYS 29 oktober 2012 Sammanfattning Creative Antibiotics (CAS.st) I väntans tider Creative Antibiotics (CA) avslutade det tredje kvartalet med en kassa på 15 mkr och bolaget anger nu för första

Läs mer

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen!

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! BOLAGSANALYS 22 oktober 2010 Sammanfattning Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! Agellis rapport över det tredje kvartalet var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 4,9 miljoner

Läs mer

Enea (ENEA.ST) Starka marginaler i Q2

Enea (ENEA.ST) Starka marginaler i Q2 BOLAGSANALYS 24 juli 2013 Sammanfattning Enea (ENEA.ST) Starka marginaler i Q2 Enea överträffade våra prognoser på samtliga rader. En fördelaktig intäktsmix bidrog till att bruttomarginalen stärktes till

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) Snålt värderat tillväxtcase

Moberg Derma (MOB.ST) Snålt värderat tillväxtcase BOLAGSANALYS 28 augusti 2012 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Snålt värderat tillväxtcase Både försäljning och resultat utvecklades mer positivt än våra förväntningar under det andra kvartalet. Vi

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) Q2-2011: En bra start!

Moberg Derma (MOB.ST) Q2-2011: En bra start! BOLAGSANALYS 15 augusti 2011 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Q2-2011: En bra start! Moberg Dermas (MD) första kvartalsrapport som börsnoterat företag slog våra förväntningar med råge. Försäljning

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 november 2015 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Marginallyft i USA Utfallet i Q3-rapporten var något bättre än väntat och ett kvitto på stabiliteten och den

Läs mer

Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Växlar upp i USA

Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Växlar upp i USA BOLAGSANALYS 9 februari 2010 Sammanfattning Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Växlar upp i USA Odramatiskt kvartal med intäkter och resultat i nivå med förväntningarna. Finanserna är tillräckliga för att syna

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) Början på något stort

Moberg Derma (MOB.ST) Början på något stort BOLAGSANALYS 2 november 2011 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Början på något stort Moberg Dermas kvartalsrapport för det tredje kvartalet visade underliggande på bättre tillväxt än vi förväntat oss.

Läs mer

Opus Prodox (OPUS.ST) Upp ur svackan

Opus Prodox (OPUS.ST) Upp ur svackan BOLAGSANALYS 4 december 2009 Sammanfattning Opus Prodox (OPUS.ST) Upp ur svackan Resultatet i Q3 blev något bättre än vi hade befarat och bolaget ser nu ut att ha den värsta svackan bakom. När besparingarna

Läs mer

Linkmed (Lmed.st) Svag försäljning i kvartalet

Linkmed (Lmed.st) Svag försäljning i kvartalet BOLAGSANALYS 15 november 2010 Sammanfattning Linkmed (Lmed.st) Svag försäljning i kvartalet Det tredje kvartalet blev svagare än vi räknat med och försäljningen var speciellt svag för Olerup. Linkmed har

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 7 maj 2015 Sammanfattning Aerocrine (Aerob.st) Tillväxt och budspekulationer Den svaga balansräkningen sänkte aktien under 2014, men efter nyemissionen har bolaget

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012

Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012 BOLAGSANALYS 28 februari 2012 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012 Betting Promotions nettoomsättning på 10,6 MSEK i det fjärde kvartalet toppade våra förväntningar på 9,0 MSEK.

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet BOLAGSANALYS 8 juni 2012 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet Getupdateds rapport Q1-rapport var svagare än väntat. Omsättningen ökade med 3,9 procent men

Läs mer

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår BOLAGSANALYS 23 augusti 2010 Sammanfattning Stille (STLL.ST) Tufft första halvår Stilles försäljning under det andra kvartalet uppgick till 18,3 miljoner kronor mot vår förväntan om 22 miljoner kronor.

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Fortfarande i väntans tider

Orexo (ORX.ST) Fortfarande i väntans tider ANALYSGARANTI* 20 augusti 2007 Orexo (ORX.ST) Fortfarande i väntans tider Årets andar kvartal medförde större kostnader än väntat, men diagnostikverksamheten utvecklades över förväntan. Omsättningen uppgick

Läs mer

EPS 1,01 1,44 2,15 3,12 3,44 P/E neg neg 12 9 8 EV/EBITDA 20,0 12,7 10,1 7,2 5,9 P/S 1,3 0,8 0,7 0,6 0,6 EV/S 1,7 1,0 0,9 0,8 0,7

EPS 1,01 1,44 2,15 3,12 3,44 P/E neg neg 12 9 8 EV/EBITDA 20,0 12,7 10,1 7,2 5,9 P/S 1,3 0,8 0,7 0,6 0,6 EV/S 1,7 1,0 0,9 0,8 0,7 ANALYSGARANTI* 8 juni 2005 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) Avreglering tveklöst positivt EG-domstolen öppnar för olika tolkningar i sin dom den 31 maj angående det svenska apoteksmonopolet. Redeye bedömer det

Läs mer

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential Analysgaranti* 3 april 2008 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning Betting Promotion kom igår med en vinstvarning för det första kvartalet och meddelade

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4

Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4 BOLAGSANALYS 5 februari 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4 Omsättningen förväntas uppgå till 307,6 MSEK och EBIT beräknas uppgå till %16,7 MSEK där ett kostnadseffektiviseringsprogram

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 november 215 Sammanfattning West International (WINT.ST) Potential åttafaldigad! Wests rapport för det tredje kvartalet var något starkare än vi hade förväntat oss.

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 16 september 2014 Sammanfattning Spago Nanomedical (Spago.st) På jakt efter rätt partikel Fokus i verksamheten är inriktat på projektet Spago Pix, kontrastmedel vid MR-undersökningar, vilket

Läs mer

EPS 0,82 1,12 0,82 1,68 2,04 P/E 10,9 8,1 11,0 5,3 4,4 EV/EBITDA 6,2 8,5 10,5 4,2 4,0 P/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 EV/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

EPS 0,82 1,12 0,82 1,68 2,04 P/E 10,9 8,1 11,0 5,3 4,4 EV/EBITDA 6,2 8,5 10,5 4,2 4,0 P/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 EV/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 ANALYSGARANTI* 16:e mars 2005 Doro (DORO.ST) Prispress och dollar tynger Doros vinstvarnar idag för bolagets första kvartal. Hård prispress, en något starkare dollar, nedskrivningar av lager samt omstruktureringskostnader

Läs mer

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå!

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå! BOLAGSANALYS 6 mars 2013 Sammanfattning Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå! Tillfälligt ökade kostnader för utveckling av det nasala pneumokockvaccinet var väl det som var det mest dramatiska

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 372 610 789 839 881 Tillväxt 62% 64% 29% 6% 5%

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 372 610 789 839 881 Tillväxt 62% 64% 29% 6% 5% BOLAGSANALYS 23 aug 2012 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Bruttomarginalen tynger i Q2 Intäkterna för Q2 kom in över vår prognos och uppgick till 198,4 MSEK jämfört med förväntat 196,9 MSEK. EBITDA underträffade

Läs mer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer ANALYSGARANTI* 1 juni, 27 Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer Q1-rapporten visade en tillväxt på 63 procent, vilket indikerar att Tele5 äntligen fått ordning på sin säljverksamhet.

Läs mer

INVISIO COMMUNICATIONS

INVISIO COMMUNICATIONS INVISIO COMMUNICATIONS NASDAQ OMX Small Cap 216-5-3 KURS (SEK): 57,25 Information technology Stark Q1 på alla rader 137 MSEK i orderboken Estimatjusteringar Stark Q1 på alla rader. Intäkterna i Q1 växte

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster BOLAGSANALYS 22 november 2010 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster Rapporten för det tredje kvartalet var svagare än vi räknat med. Trots många testinstallationer har försäljningen

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare BOLAGSANALYS 23 april 2010 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare Formpipes första kvartal var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 31,4 miljoner kronor

Läs mer

Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet

Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet BOLAGSANALYS 15 maj 2012 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet Försäljningen i Q1 överträffade vår prognos med 6% och EBIT marginalen uppgick till 7,4% mot förväntade 5,3%. Rensat för

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 22 augusti 213 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Viss ljusning i Danmark DIBS rapport för det andra kvartalet var starkare än vad vi väntat oss. Försäljningen uppgick till 39,9 miljoner kronor

Läs mer

Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan

Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan BOLAGSANALYS 15 maj 2013 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan Även om resultatet i Q1 visade en relativ stor negativ avvikelse överskuggades det av två positiva punkter: den starka orderingången

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter

Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter BOLAGSANALYS 3 maj 2011 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter Q1-rapporten överträffade våra förväntningar med starkare nettorekrytering och lönsamhet än väntat. Förbättrad debiteringsgrad

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 BOLAGSANALYS 3 april 2012 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 Kopy Goldfields har under andra halvan av 2011 visat positiva prospekteringsresultat, framförallt vid Krasnyylicensen.

Läs mer

Enzymatica. Fortsatt tillväxt i befintliga marknader. EPaccess. Hälsovård Sverige 23 april 2015. Ökade marknadsandelar bland svenska apotek

Enzymatica. Fortsatt tillväxt i befintliga marknader. EPaccess. Hälsovård Sverige 23 april 2015. Ökade marknadsandelar bland svenska apotek EPaccess Hälsovård Sverige 23 april 215 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Enzymatica Fortsatt tillväxt i befintliga marknader Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse

Läs mer

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E Aktiekurs, SEK Volym x 1 ANALYSGARANTI* 27 maj 28 A-Com (Acom.ST) Back on track Efter två svaga kvartal i rad visade A-Coms rapport för det första kvartalet att bolaget är back on track. Rörelseresultatet

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 april 2014 Sammanfattning (MICR.ST) Marknaden börjar vända upp nådde under kvartal 1 en omsättning på 242 MSEK, jämfört med vår prognos på 234. EBIT för perioden uppgick till 3 MSEK, mot

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST)

Kopy Goldfields (KOPY.ST) BOLAGSANALYS 22 november 2011 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Sikte på utökad mineraltillgång Kopy Goldfields har under de senaste månaderna presenterat positiva prospekteringsresultat från årets

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 2 februari 2016 Sammanfattning Powercell (PCELL.ST) Stigande affärsaktivitet Under senare tid har Powercell presenterat ett antal nyheter som indikerar att man

Läs mer

Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare

Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare BOLAGSANALYS 23 feb 2010 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare Doros Q4-rapport imponerade rejält tillväxtmässigt med mycket hög tillväxttakt inom huvudområdet Care. Det andra området

Läs mer

Doro (DORO.ST) Stark orderingång och vinst

Doro (DORO.ST) Stark orderingång och vinst BOLAGSANALYS 11 november 2011 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Stark orderingång och vinst Q3-rapporten var klart godkänt där en stark orderingång, en bra rörelsemarginal, en bättre än förväntad vinst och

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion BOLAGSANALYS 31 oktober 2010 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion Siffrorna för det tredje kvartalet var sämre än vi räknat med, vilket dock vägs upp av bättre marginaler. Vi har sänkt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Stärkt konkurrenskraft Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 188 (190) mkr, minskningen är hänförbar till reducerat antal underkonsulter. Mjukvaruintäkterna

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST)

Kopy Goldfields (KOPY.ST) BOLAGSANALYS 26 november 2013 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Avtal för Krasny bekräftar potential Kopy Goldfields har på sistone levererat två tydligt värdeskapande affärer för sina projekt.

Läs mer