Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan"

Transkript

1 BOLAGSANALYS 15 maj 2013 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan Även om resultatet i Q1 visade en relativ stor negativ avvikelse överskuggades det av två positiva punkter: den starka orderingången och förvärvet av IVS. Orderingången ökade med hela 75% y/y vilket talar för att försäljningen i Q2 blir väsentligt bättre än vad vi hade räknat med. Tillväxten för 2013 beräknas uppgå till 35% inklusive IVS. Doro betalar P/S 0,5x och EV/EBIT 4,9x för IVS, vilket inte ser utmanande ut givet att IVS visade en EBIT4 marginal om 11% ifjol. Genom förvärvet av den tyska distributören får Doro en marknadsandel om 33% i Tyskland och kommer troligtvis kunna försvara sin bruttomarginal bättre. Vinsten före skatt för 2013 har justerats upp 12%. DCF4 värdet höjs till 36 kr/aktie (31). Aktien handlas till P/E 7,9x och EV/EBITDA 4,2x för 2013, vilket är attraktiva multiplar för ett tillväxtbolag. Redeye Rating (010 poäng) Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: Small cap 631 MSEK Telekom Jérôme Arnaud Bo Kastensson Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Avkastningspotential 8,0 poäng 7,0 poäng 7,0 poäng 8,0 poäng 5,0 poäng Nyckeltal e 2014e Omsättning, MSEK Tillväxt 28% 18% 12% 35% 12% EBITDA EBITDAmarginal 10% 10% 10% 10% 11% EBIT EBITmarginal 7% 8% 7% 8% 9% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal 9% 8% 6% 7% 8% Utdelning 0,5 1,0 1,3 1,6 1,9 VPA 2,99 3,14 2,73 4,12 5,16 VPA just 2,99 3,14 2,73 4,12 5,16 P/E just 10,9 10,4 11,9 7,9 6,3 P/S 1,0 0,8 0,8 0,6 0,5 EV/S 0,9 0,7 0,6 0,4 0,4 EV/EBITDA just 8,6 6,4 5,9 4,2 3,5 Fakta Aktiekurs (SEK) 32,6 Antal aktier (milj) 19,3 Börsvärde (MSEK) 631 Nettoskuld (MSEK) *144 Free float (%) 94,3 Dagl oms. ( 000) 75 Analytiker: Christian Lee 08* Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel +46 8* E*post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, 0 poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är 0 poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Tillväxtpotential De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) marknadsstorlek, 2) marknadstillväxt, 3) samarbeten, 4) produkt differentiering och 5) konkurrenssituation. Kriterierna väger lika tungt i den sammantagna bedömningen av värderingsnyckeln tillväxtpotential. Lönsamhet De faktorerna som utgör bedömning av lönsamhet är 1) stabil vinstutveckling, 2) bruttomarginal, 3) EBIT*marginal och 4) avkastning på eget kapital. Faktorn stabil vinstutveckling viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) oberoende av enstaka händelser, 2) finansiell situation, 3) ägarstruktur, 4) konjunkturkänslighet och 5) aktiens likviditet. Faktorn oberoende av enstaka händelser viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna konjunkturkänslighet och aktiens likviditet viktas med 0,5x. Avkastningspotential De faktorerna som utgör bedömning av avkastningspotential är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) marknadsförväntningar, 4) nyhetsflöde/triggers, 5) oupptäckt aktie och 6) insynshandel. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna nyhetsflöde/triggers, marknadsförväntningar, oupptäckt aktie och insynshandel viktas med 0,5x. 2

3 Doro åter på tillväxtbanan Omsättningen kom in bättre än väntat, utfallet för EBIT blev dock lägre än estimerat pga en låg bruttomarginal Omsättningen i Q1 uppgick till 208,9 MSEK, vilket var 4 procent bättre än förväntat. Jämfört med föregående år ökade försäljningen med drygt 22 procent, och rensar vi för valutakurseffekter visade försäljningen en tillväxt om 27 procent i det första kvartalet. Bruttomarginalen var dock lägre än beräknat då den uppgick till 38,4 procent mot förväntade 40,0 procent, vilket bidrog till att utfallet för EBIT blev 36 procent lägre än vad vi hade estimerat trots att de sammanlagda rörelsekostnaderna var 2 MSEK lägre än förväntat. EBIT4marginalen var följaktligen lägre än vad vi hade räknat med då den uppgick till 3,7 procent mot förväntade 6,0 procent. Resultatet före skatt uppgick till 7,9 MSEK, vilket visserligen var lägre än förväntat men var en förbättring med 163 procent jämfört med motsvarande kvartal ifjol. Under fjolåret påverkades finansnettot negativt med 10 MSEK genom en omvärdering av valutaterminer, men sådana valutaeffekter saknades i innevarande års första kvartal efter att Doro ändrat sin säkringsredovisning från och med 1 januari Den svagare än beräknade bruttomarginalen påverkade dock resultatet ända ned till vinsten per aktie som kom in 33 procent lägre än vad vi hade estimerat. Doro Förväntat vs. Utfall SEKm Q1'12 Q1'13E Utfall Diff Försäljning 170,4 200,0 208,9 4% EBITDA 17,5 17,0 14,2 *16% EBIT 12,6 12,0 7,7 *36% PTP 3,0 12,3 7,9 *36% VPA, SEK 0,13 0,57 0,38 *33% Försäljningstillväxt 26,1% 17,4% 22,6% Bruttomarginal 39,9% 40,0% 38,4% EBIT marginal 7,4% 6,0% 3,7% VPA tillväxt (y/y) *52% 343% 196% Källa: Bolaget, Redeye Research Orderingången ökade med 75% y/y, vilket imponerade stort Mycket stark orderingång Även om resultatet visade en relativ stor avvikelse åt det negativa hållet så överskuggades det av två positiva punkter: den starka orderingången och förvärvet av IVS. Orderingången uppgick till 252,2 MSEK, vilket kan ställas i relation till vår prognos om 180 MSEK. Orderingången ökade med hela 75 procent jämfört med första kvartalet ifjol, vilket talar för att försäljningen i det andra kvartalet kommer bli väsentligt bättre än vad vi tidigare räknat med. Doro är med andra ord åter på banan med stark tillväxt. Doro redovisar inte fördelningen av vare sig försäljningen eller orderingången mellan de två segmenten Consumer och Care, men det är rimligt att anta att merparten fortfarande utgörs av Consumer. Den fördelningen kommer med all sannolikhet att förstärkas i och med förvärvet av den tyska distributören 3

4 IVS som vi räknar med bidrar med 190 MSEK i omsättning och 20 MSEK i rörelseresultat för innevarande år. Implicit betyder det att vi förväntar att Doro exklusive IVS redovisar högre EBIT för 2013 jämfört med 2012, i enlighet med bolagets helårsutsikter för innevarande år. IVS förväntas bidra med 190 MSEK i försäljning och 20 MSEK i EBIT för 2013 Försäljning 2013 SEKm Doro IVS Totalt Försäljning 938,9 190,0 1128,9 Försäljningstillväxt 12,1% 34,8% EBIT 68,4 20,0 88,4 EBITmarginal 7,3% 10,5% 7,8% Källa: Bolaget, Redeye Research För helåret 2013 räknar vi med att den totala orderingången ökar med 40 procent, och att försäljningstillväxten uppgår till 35 procent. Exklusive IVS förväntar vi oss en organisk tillväxt om 12 procent. Även om orderingången i Q1 imponerade stort anser vi att det inte är en uthållig nivå varvid vi förväntar oss en mer normaliserad tillväxttakt från Den årliga genomsnittstillväxten för perioden beräknas efter våra prognosjusteringar uppgå till 18 procent inklusive IVS. Orderingång & tillväxt orderingång R12M Q3 08Q4 13E MSEK Q308 Q109 Q309 Q110 Q310 Q111 Q311 Q112 Q312 Q113 Q313E 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Orderingång R12M Tillväxt Källa: Redeye Research, Doro Doro betalar P/S 0,5x och EV/EBIT 4,9x för IVS, vilket inte är utmanande Stärker närvaron i Tyskland Doro har förvärvat IVS som varit bolagets distributör i Tyskland sedan sex år. Förvärvspriset uppgår till maximalt 17,6 MEUR (cirka 151 MSEK) inklusive tilläggsköpeskilling som sträcker sig över 2014 och Förvärvspriset indikerar att Doro betalar P/S 0,5x och EV/EBIT 4,9x för IVS baserat på redovisade pro forma siffror för 2012, vilket inte ser alltför utmanande ut mot bakgrund av att IVS visade en EBIT4marginal om 10,9 procent under fjolåret. Förvärvet finansieras genom ett banklån och en 4

5 kontantdel som troligtvis motsvarar 1,5 miljoner nyemitterade Doro4aktier som med nuvarande kurs motsvarar cirka 49 MSEK. Vi uppskattar den initiala köpeskillingen till 130 MSEK varav banklånet utgör cirka 80 MSEK, och troligtvis kommer det initiala beloppet betalas under det andra kvartalet. Förvärvet av IVS har gjorts för att möta den hårda konkurrensen från lågprisaktörer i Tyskland Det var enligt vår mening inte självklart att Doro skulle förvärva en distributör då bolaget har som strategi att samarbeta med teleoperatörer och lokala distributörer på enskilda marknader. Vi hade sett det som mer naturligt att Doro hade förvärvat ett kompletterande teknikbolag liknande Prylos eller Birdy. Vi tror dock inte att förvärvet av IVS innebär ett strategiskifte utan ser den affären som ett sätt att möta den hårda konkurrensen från lågprisaktörer i Tyskland och övriga tysktalande länder. Doro har under det senaste året genomfört ett antal åtgärder för att möta konkurrensen genom att bland annat etablera ett dotterbolag med säljfokus. Förvärvet av IVS signalerar enligt vår uppfattning att tålamodet med den etableringen troligtvis varit begränsat då det funnits en uppenbar risk för att Doro förlorar marknadsandelar om bolaget inte agerar snabbt. Med tanke på att Doro har en överkapitaliserad balansräkning och har bra kassaflöden så anser vi att det var ett mer tids4 och kostnadseffektivt sätt att ta en betydande marknadsandel genom att förvärva en väletablerad distributör. Doro når en marknadsandel om 33% och kommer ha bättre förutsättningar att försvara sin bruttomarginal IVS är en distributör som riktar sin försäljning mot detaljhandeln med en väletablerad näthandel och genom förvärvet kommer Doro troligtvis inneha en marknadsledande position inom seniorsegmentet i Tyskland med en marknadsandel om 33 procent. Förutom Doro säljer IVS även andra varumärken som AEG, Swissvoice och Swisstone som är ett varumärke som tillhör IVS. Genom förvärvet kommer Doro troligtvis kunna möta den stora efterfrågan som finns inom lågprissegmentet utan att skada Doros varumärke. Priset för en Swisstone telefon uppgår till 29,99439,99 EUR enligt uppgifter på IVS hemsida medan priset för Doros mest avancerade smartphones uppgår till 249,99 EUR. Vår bedömning är att Doro kommer att ha bättre förutsättningar att försvara sin bruttomarginal i Tyskland genom att erbjuda ett diversifierat sortiment. EBIT3marginalen förväntas stärkas under redan under Q2 EBITmarginalen vänder upp i Q2 EBIT4marginalen räknat på rullande 12 månader har varit nedåtgående under 2012 men vi räknar med att den stärks från det andra kvartalet då IVS förväntas bidra med högre marginaler och utrullningarna av smartphones och telecare ökar i volym. Doro förväntas fortsätta hålla en hög investeringsnivå i produktutveckling, vilket gör att vi räknar med att se rörelsekostnaderna öka med 35 procent under innevarande år. Omsättningen beräknas emellertid öka i motsvarande omfattning varför kostnadsökningen inte bedöms vara utmanande. För 2014 räknar vi med att intäkterna ökar något mer än rörelsekostnaderna, vilket ska vara tillräckligt för att lyfta EBIT4marginalen till 9,0 procent. 5

6 Doro Försäljning & EBITmarginal R12M E 1400 MSEK 10% % 6% 4% 2% 0% 0 Q109 Q309 Q110 Q310 Q111 Q311 Q112 Q312 Q113 Q313EQ114EQ314E *2% Omsättning EBIT*marginal Källa: Redeye Research, Doro Investeringarna har ökat men är under kontroll Investeringarna ökar Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 18,3 MSEK, vilket överträffade vår prognos om 10,2 MSEK efter att ha frigjort mer rörligt kapital än väntat. Investeringarna (CAPEX) uppgick till 13,8 MSEK för det första kvartalet, vilket motsvarar drygt 6 procent av försäljningen. Det är en högre nivå än vad Doro redovisat de senaste kvartalen, vilket indikerar att bolaget ökat tempot i produktutvecklingen och kommer att lansera nya modeller i en snabbare takt än tidigare. Troligtvis är det en följd av ökad konkurrens inom mobiltelefonbranschen, något som talar för att Doro kommer att vara tvungna att hålla en hög nivå räknat i absoluta tal även framöver. I relativa tal bedöms dock investeringarna uppgå till drygt 3 procent av försäljningen, vilket vi bedömer är en kontrollerad nivå. Investeringar & andel investeringar/försäljning E MSEK ,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% E 2014E CAPEX CAPEX/Försäljning 0,0% Källa: Redeye Research, Doro 6

7 Vi har justerat upp vår prognos över vinst före skatt med 12% för 2013 respektive 2014 Prognosjusteringar Vi har gjort stora ändringar av våra estimat för 2013 och Omsättningen för 2013 och 2014 har reviderats upp 16 procent och 15 procent för respektive år. Vi räknar med att försäljningstillväxten uppgår till 35 procent för 2013 och 12 procent för Vårt antagande för EBIT4 marginalen för 2013 har justerats ned något till 7,7 procent från 8,0 procent. För 2014 räknar vi med att EBIT4marginalen uppgår till 8,7 procent, vilket är en justering ned från 8,8 procent. Vinsten före skatt för 2013 och 2014 har justerats upp 12 procent för respektive år som en följd av uppjusterade försäljningsprognoser. Vi har vidare räknat med att Doro genomför en nyemission om 1,5 miljoner aktier som en delfinansiering av förvärvet av IVS. Antalet aktier förväntas därför öka till 20,85 miljoner från det andra kvartalet. 7

8 Värdering WACC 13,4% har använts I vår värdering av Doro använder vi oss av diskonterad kassaflödesvärdering (DCF). Vi har använt en diskonteringsränta (WACC) om 13,4 procent. Beta är satt till 1,6. Den riskfria räntan är satt till 1,6 procent med hänsyn till den 104åriga statsobligationsräntan i Sverige. Riskpremien är satt till 7,4 procent för att reflektera den ökade omvärldsrisken som ökat riskpremien för investeringar i mindre bolag samt den svaga likviditeten i aktien. För perioden räknar vi med en genomsnittlig tillväxt om 18 procent per år samtidigt som rörelsemarginalen antas förbättras till 9,6 procent Under perioden har vi räknat med en genomsnittlig tillväxt om 7,7 procent och en genomsnittlig rörelsemarginal om 7,3 procent. CAPEX antas uppgå till 3,9 procent av försäljningen under denna period. Vi har vidare använt en genomsnittlig skattesats om 10 procent för perioden och 26 procent för perioden Terminal tillväxt antas uppgå till 3 procent. vilket ger ett DCF3värde om 36 SEK/aktie P/E 7,9x och EV/EBITDA 4,2x för 2013 är attraktiva multiplar Vår DCF4värdering indikerar då ett motiverat värde om 36 SEK per aktie, vilket är en revidering upp från det tidigare värdet 31 kr/aktie. Det ger en indikation på att aktien fortfarande har en uppvärderingspotential. Utifrån våra försiktiga prognoser handlas Doro till P/E 7,9x och EV/EBITDA 4,2x för 2013, vilket vi anser är låga multiplar för ett tillväxtbolag. Vinsttillväxten (före skatt) beräknas uppgå till 78 procent för 2013 och 26 procent för Enligt vår mening måste Doro fortsätta visa starka orderingångar de närmaste kvartalen för att kunna motivera en högre värdering på aktien eftersom Doro i grund och botten är ett tillväxtcase. Marknaden räknar inte med att Doro visar en uthållig tillväxt om 20% per år och lönsamhet om 10%. Aktien är i ett optimistiskt scenario värd 61 kr Optimistiskt scenario Vår DCF4värdering ger en indikation på att marknaden för tillfället inte räknar med att Doro kan visa en uthållig försäljningstillväxt om 20 procent per år eller en uthållig rörelsemarginal om 10 procent. Om vi antar att Doro lyckas visa en årlig genomsnittlig tillväxt om 15 procent för perioden och håller en genomsnittlig rörelsemarginal om 9 procent, allt annat lika, indikerar vår DCF4värdering istället att aktien är värd 61 kronor per aktie. De ovanstående antagandena är inte orimliga men ställer mycket höga krav på att bolaget kommer att lyckas leverera hög tillväxt under många kommande år kopplat med stark lönsamhet. Vi anser att det är ett utmanande scenario men långt ifrån omöjligt. Doro är ett strukturellt tillväxtcase som har många år av bra tillväxt framför sig då världens befolkning över 65 år blir fler och kraven på anpassade mobiltelefoner som fyller målgruppens behov kommer troligtvis öka. 8

9 Detaljerade estimat Doro SEKm Q1'12 Q2'12 Q3'12 Q4' Q1'13 Q2'13E Q3'13E Q4'13E 2013E 2014E Försäljning 170,4 156,5 210,8 299,8 837,5 208,9 270,0 280,0 370,0 1128,9 1265,0 Handelsvaror *96,1 *94,4 *133,5 *184,5 *508,5 *133,5 *163,0 *168,0 *215,0 *679,5 *753,0 Personalkostnader *19,0 *19,0 *19,0 *21,0 *78,0 *21,0 *34,0 *34,0 *35,0 *124,0 *141,0 Övriga externa kostnader *37,8 *33,9 *36,7 *59,6 *168,0 *40,2 *48,0 *50,0 *70,0 *208,2 *230,0 EBITDA 17,5 9,2 21,6 34,7 83,0 14,2 25,0 28,0 50,0 117,2 141,0 varav Avskrivningar & nedskrivningar *4,9 *4,6 *5,4 *6,7 *21,6 *6,5 *7,8 *7,8 *7,9 *30,0 *30,4 EBIT 12,6 4,6 16,2 28,0 61,4 7,7 17,2 20,2 42,1 87,2 110,6 Finansnetto *9,6 2,0 *4,4 0,2 *11,8 0,2 0,3 0,3 0,3 1,0 0,4 Resultat före skatt 3,0 6,6 11,8 28,2 49,6 7,9 17,5 20,4 42,4 88,2 111,0 Skatt *0,5 *0,6 13,9 *9,6 3,2 *0,5 *1,7 *2,0 *4,2 *8,5 *11,1 Nettoresultat 2,5 6,0 25,7 18,6 52,8 7,4 15,7 18,4 38,2 79,7 99,9 VPA, SEK 0,13 0,31 1,33 0,96 2,73 0,38 0,78 0,88 1,83 3,93 4,79 Försäljningstillväxt 26% *5% 16% 14% 12% 23% 73% 33% 23% 35% 12% Vinsttillväxt (före skatt) *45% *20% *55% *14% *34% 163% 165% 73% 50% 78% 26% Bruttomarginal 39,9% 39,9% 35,1% 38,3% 38,1% 38,4% 39,6% 40,0% 41,9% 40,2% 40,5% EBITDA marginal 10,3% 5,9% 10,2% 11,6% 9,9% 6,8% 9,3% 10,0% 13,5% 10,4% 11,1% EBIT marginal 7,4% 2,9% 7,7% 9,3% 7,3% 3,7% 6,4% 7,2% 11,4% 7,7% 8,7% Nettoskuld *140 *123 *170 Källa: Bolaget, Redeye Research 9

10 Sammanfattning Redeye Rating Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. Ratingförändringar i denna rapport: Inga ändringar. Ledning 8,0p Kommentar: Ledningen fokuserat på rätt segment vilket i stor utsträckning räddat bolaget. Satsningen på Care och ökad distribution visar på industrikompetens. Tillväxtpotential 7,0p Kommentar: Bolagets tar marknadsandelar inom tillväxtområdet Care. Distributionsnätet har utökats betydligt. Marknaden i stort växer dock inte i värde, men äldresegmentet gör det. Care4satsningen ser ut att ge bra tillväxt de kommande åren. Lönsamhet 7,0p Kommentar: En ökad andel Care4försäljning kommer förbättra lönsamheten liksom skalfördelarna genom ökad försäljning. Bolagets valutakänslighet är ett orosmoment, vilket kan slå både positivt och negativt i kvartalen. Trygg placering 8,0p Kommentar: Bolagets finansiella situation har gått från godkänd till stark. Handeln i aktien har förbättrats betydligt men likviditeten är alltjämt svag med tanke på en hög free float. Avkastningspotential 5,0p Kommentar: Vår DCF4värdering indikerar att det finns en liten uppsida kvar för aktien. Kursutvecklingen har varit bra vilket att marknadens förväntningar på de kommande rapporterna har höjts. 10

11 Resultaträkning, MSEK e 2014e Omsättning Summa rörelsekostnader *570 *670 *755 *1 012 *1 124 EBITDA Avskrivningar *16 *14 *22 *30 *30 EBIT Resultatandelar Finansiella intäkter 0 14 * Finansiella kostnader * Resultat före skatt Skatt 11 *15 3 *9 *11 Nettoresultat Resultaträkning just, MSEK e 2014e Jämförelsestörande poster EBITDA just EBIT just PTP just Nettoresultat just Balansräkning, MSEK e 2014e Tillgångar Omsättningstillgångar Kassa och bank Kundfordringar Lager Andra fordringar Summa omsättningstillg Anläggningstillgångar Materiella anl.tillg Finansiella anl.tillg Goodwill Balans. utv. kostn Övr. immateriella tillg Summa anläggningstillg Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga icke ränteb skulder Summa kortfristiga skulder Långa icke ränteb.skulder Räntebärande skulder Summa skulder Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & Eget Kapital Summa skulder och eget kapital Fritt kassaflöde, MSEK e 2014e Omsättning Summa rörelsekostnader *570 *670 *755 *1 012 *1 124 Avskrivningar *16 *14 *22 *30 *30 EBIT Skatt på EBIT (Justerad skatt) *7 *4 *4 *9 *11 NOPLAT Avskrivningar Bruttokassaflöde Förändring i rörelsekapital 25 *5 * Investeringar *21 *41 *26 *168 *59 Fritt kassaflöde Kapitalstruktur e 2014e Soliditet 36% 40% 40% 44% 49% Skuldsättningsgrad 0% 1% 1% 22% 13% Nettoskuld *90 *146 *140 *123 *170 Sysselsatt kapital Kapitalets oms. hastighet 6,4 5,0 4,3 3,8 3,1 DCF värdering Kassaflöden, MSEK Riskpremie (%) 7,4 NV FCF (2013*15) 78,6 Betavärde 1,6 NV FCF (2016*25) 279,4 Riskfri ränta (%) 1,6 NV FCF (2026*) 178,3 Räntepremie (%) 1,0 Rörelsefrämmade tillgångar 162,6 WACC (%) 13,4 Räntebärande skulder 1,6 Motiverat värde 697,3 Antaganden 2016*25 (%) Genomsn. förs. tillv. 7,7 Motiverat värde per aktie 36,0 EBIT*marginal 7,3 Börskurs 32,6 Lönsamhet e 2014e Avk. på eget kapital (ROE) 60% 41% 27% 30% 28% ROCE 48% 41% 31% 29% 27% ROIC 40% 39% 29% 26% 24% EBITDA*marginal (just) 10% 10% 10% 10% 11% EBIT just*marginal 7% 8% 7% 8% 9% Netto just*marginal 9% 8% 6% 7% 8% Data per aktie, SEK e 2014e VPA 2,99 3,14 2,73 4,12 5,16 VPA just 2,99 3,14 2,73 4,12 5,16 Utdelning 0,5 1,0 1,3 1,6 1,9 Nettoskuld *4,7 *7,5 *7,2 *6,3 *8,8 Antal aktier 19,1 19,3 19,3 19,3 19,3 Värdering e 2014e Enterprise value P/E 10,9 10,4 11,9 7,9 6,3 P/E just 10,9 10,4 11,9 7,9 6,3 P/S 1,0 0,8 0,8 0,6 0,5 EV/S 0,9 0,7 0,6 0,4 0,4 EV/EBITDA just 8,6 6,4 5,9 4,2 3,5 EV/EBIT just 11,5 7,8 8,0 5,6 4,4 P/BV 5,2 3,6 3,0 2,0 1,6 Aktiens utveckling Tillväxt/år 10/12e 1 mån 14,0% Omsättning 15,0% 3 mån 16,0% Rörelseresultat, just 14,3% 12 mån 18,1% V/A, just *4,4% Årets Början 33,1% EK 31,3% Aktiestruktur % Röster Kapital Försäkringsbolaget Avanza Pension 9,8 9,8 Nordea fonder 7,1 7,1 Originat AB 5,7 5,7 Lazard Freres Gestion fonder 3,0 3,0 Catella fonder 2,7 2,7 Kastensson Bo bolag 2,7 2,7 Rosvall Carl bolag 2,2 2,2 Nordnet Pensionsförsäkring 2,2 2,2 Bjäringer Martin bolag 1,8 1,8 Swedbank Robur fonder 1,8 1,8 Aktien Reuterskod DORO.ST Lista Small cap Kurs, SEK 32,6 Antal aktier, milj 19,3 Börsvärde, MSEK 631 Börspost 1 Bolagsledning & styrelse VD CFO IR Ordf Jérôme Arnaud Håkan Tjärnemo Jérôme Arnaud Bo Kastensson Nästkommande rapportdatum Delårsrapport Q2 2013*08*21 Delårsrapport Q3 2013*11*08 Delårsrapport Q4 2014*02*14 Tillväxt e 2014e Försäljningstillväxt 28% 18% 12% 35% 12% VPA*tillväxt (just) 127% 5% *13% 51% 25% Tillväxt eget kapital 79% 46% 18% 53% 21% Analytiker Christian Lee Redeye AB Mäster Samuelsgatan 42, 10tr Stockholm 11

12 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) e 2014e 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% e 2014e 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Omsättning Försäljningstillväxt EBIT just EBIT just"marginal Vinst Per Aktie Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) % 20% 60% 50% 4 15% 40% e 2014e 10% 5% 0% "5% e 2014e 30% 20% 10% 0% VPA VPA just Skuldsättningsgrad Soliditet EBIT per geography 2012 Sales per geography % 15% 2% 34% 16% 78% 33% Nordics Other EMEA Nordics UK USA and Canada Other Intressekonflikter Christian Lee äger aktier i bolaget Doro: Nej Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit ersättning från bolaget i samband med detta. Verksamhetsbeskrivning Doro marknadsför telekom* och konsumentelektronikprodukter i Europa. Produktutbud består främst av trådade och trådlösa fasta telefoner samt mobiltelefoner för äldre (Care). Care*segmentet är det område som bolaget fokuserar allt mer kring. 12

13 DISCLAIMER Viktig information Redeye AB ("Redeye" eller "Bolaget") är en specialiserad investmentbank inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag i Norden. Vi fokuserar på sektorerna IT, Life Sciences, Media, Betting, Cleantech och Råvaror. Vi tillhandahåller tjänster inom Corporate Broking, Corporate Finance, aktieanalys, investerarrelationer och medietjänster. Våra styrkor är vår prisbelönta analysavdelning, erfarna rådgivare, ett unikt investerarnätverk samt vår kraftfulla distributionskanal redeye.se. Redeye grundades år 1999 och står under Finansinspektionens tillsyn sedan Redeye har följande tillstånd: mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument, investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument, utarbeta, sprida finansiella analyser/rekommendationer för handel med finansiella instrument, utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag, placering av finansiella instrument utan fast åtagande, förvara finansiella instrument och ta emot medel med redovisningsskyldighet, råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och företagsuppköp, utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument samt bedriva Certified Advisory verksamhet (sidotillstånd). Ansvarsbegränsning Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Potentiella intressekonflikter Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument för bolaget från och med den dag beslut tagits att en analys ska produceras på bolaget samt två bankdagar efter analysen publicerats. En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance*verksamhet och får inte erhålla ersättning som är direkt kopplad till sådan verksamhet. Redeye kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Läsaren av dessa rapporter kan anta att Redeye har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är inte beroende av innehållet i analysen. Angående Redeyes analysbevakning Redeyes analys präglas av case*baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Om annat inte uttryckningen anges i analysen uppdateras analysen när Redeys analysavdelning finner att så är påkallat av t.ex. väsentliga förändrade marknadsförutsättningar eller händelser relaterade till analyserad emittent/analyserat finansiellt instrument. Rating/Rekommendationsstruktur Redeye utfärdar ej några investeringsrekommendationer för fundamental analys. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare. Redeyes rekommendationer för teknisk analys är: Köp (Buy) och Sälj (Sell). Placeringshorisonten för dessa rekommendationer är mycket kort, oftast mindre än 1 månad. Redeye Rating ( ) Rating Ledning Tillväxt* Trygg Avkastnings* Lönsamhet potential Placering potential 7,5p * 10,0p ,5p * 7,0p ,0p * 3,0p Antal bolag *För investmentbolag byts Tillväxtpotential och Lönsamhet ut mot Portföljförvaltning och Direktavkastning. Mångfaldigande och spridning Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Copyright Redeye AB. 13

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta BOLAGSANALYS 14 december 2010 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta Positiva besked rapporteras från en fas I-studie med OX219, vilken motiverar vidareutveckling av produkten. FDA-möte

Läs mer

Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2

Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2 BOLAGSANALYS 23 augusti 2012 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2 Omsättningen i Q2 var en besvikelse då den kom in 14% lägre än estimerat. Avvikelsen i försäljningen innebar att rörelseresultatet

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten BOLAGSANALYS 29 april 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten Omsättningen förväntas uppgå till 304 MSEK och EBIT beräknas uppgå till 16,2 MSEK. EBIT(marginalen väntas landa på

Läs mer

Doro (DORO.ST) Telecare visar bra potential

Doro (DORO.ST) Telecare visar bra potential BOLAGSANALYS 19 februari 2013 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Telecare visar bra potential Försäljningen överträffade vår prognos men både bruttomarginalen och EBITmarginalen kom in lägre än förväntat. Prispress

Läs mer

Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet

Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet BOLAGSANALYS 15 maj 2012 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet Försäljningen i Q1 överträffade vår prognos med 6% och EBIT marginalen uppgick till 7,4% mot förväntade 5,3%. Rensat för

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den!

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! BOLAGSANALYS 28 januari 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! Det är positiva besked att Exini äntligen lyckats få till ett avtal för den japanska marknaden för sin produkt Exini

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 2 december 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Nya huvudägare stärker investeringscase Arctic Gold har genomfört en riktad nyemission som tillfört bolaget 10,5 miljoner kronor. Investerarna

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST)

Formpipe Software (FPIP.ST) BOLAGSANALYS 2 februari 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Stark försäljning och ökad utdelning Försäljningen översteg vår förväntning och uppgick till 34,5 miljoner kronor. Kostnaderna var

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 BOLAGSANALYS 9 maj 2012 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 DIBS rapport för det första kvartalet var i nivå med våra förväntningar både tillväxt- och resultatmässigt. Tillväxten

Läs mer

Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare

Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare BOLAGSANALYS 23 feb 2010 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare Doros Q4-rapport imponerade rejält tillväxtmässigt med mycket hög tillväxttakt inom huvudområdet Care. Det andra området

Läs mer

Doro (DORO.ST) Stark orderingång och vinst

Doro (DORO.ST) Stark orderingång och vinst BOLAGSANALYS 11 november 2011 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Stark orderingång och vinst Q3-rapporten var klart godkänt där en stark orderingång, en bra rörelsemarginal, en bättre än förväntad vinst och

Läs mer

2005 2006 2007e 2008e 2009e

2005 2006 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 16 juli 27 Carl Lamm (CLAM.ST) Aptit på bättre lönsamhet Den organiska tillväxten uppgick till dryga 23 procent, vilket imponerar. Det är uppenbart att Carl Lamm gynnas av en god konjunktur,

Läs mer

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen!

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! BOLAGSANALYS 22 oktober 2010 Sammanfattning Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! Agellis rapport över det tredje kvartalet var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 4,9 miljoner

Läs mer

Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst

Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst BOLAGSANALYS 25 aug 2009 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst Doros försäljningsutveckling under Q2 var i linje våra förväntningar men tillväxten inom bolagets snabbväxande segment

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik BOLAGSANALYS 11 augusti 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik Netrevelation bjöd på få glädjeämnen men heller inga större avvikelser i sin halvårsrapport. Omsättningen ökade med 8,5

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft BOLAGSANALYS 25 november 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft Netrevelation visar stadig tillväxt men har svårt att visa lönsamhet i sin verksamhet. 27 procents tillväxt har

Läs mer

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4%

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4% BOLAGSANALYS 9 februari 2011 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Stark rapport och höjd utdelning Addnode var en av våra favoriter i vår konsultrapport som släpptes innan jul och den är rapporten visar delvis

Läs mer

3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec

3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec BOLAGSANALYS 23 januari 2012 Sammanfattning 3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec Vitecs bud motsvarar omkring 43 kr/aktie, vilket är i paritet med Redeyes DCF-värdering. Även om det finns begränsade

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012

Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012 BOLAGSANALYS 28 februari 2012 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012 Betting Promotions nettoomsättning på 10,6 MSEK i det fjärde kvartalet toppade våra förväntningar på 9,0 MSEK.

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt

Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt BOLAGSANALYS 26 juli 2012 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt Andra kvartalet bjöd åter på stark tillväxt, men även kraftigt stigande kostnader, varför resultatet hamnade under vår prognos.

Läs mer

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt BOLAGSANALYS 31 augusti 2012 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt Rörelseresultatet förbättrades till 99 MSEK (87 MSEK Q1 ifjol) och överträffade även vår prognos. Omsättningen

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet BOLAGSANALYS 8 juni 2012 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet Getupdateds rapport Q1-rapport var svagare än väntat. Omsättningen ökade med 3,9 procent men

Läs mer

Doro (DORO.ST) Udda reaktion på starkt delår

Doro (DORO.ST) Udda reaktion på starkt delår BOLAGSANALYS 16 nov 2010 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Udda reaktion på starkt delår Doros Q3-rapport var klart starkare än våra förväntningar. Det gäller främst försäljningen samt orderingången. Tillväxttakten

Läs mer

Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott

Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott BOLAGSANALYS 6 februari 2013 Sammanfattning Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott Omsättningen i Q4 kom in 6% lägre än estimerat, där Sverige stod för den negativa avvikelsen. Marknaden har varit

Läs mer

Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form

Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form BOLAGSANALYS 22 februari 2013 Sammanfattning Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form Cherrys rapport för det fjärde kvartalet var något svagare än vad vi räknat med men det får mindre betydelse eftersom

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige

Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige BOLAGSANALYS 14 februari 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige Ett besparingsprogram har genomförts under kvartalet, vilket gett en positiv effekt i Sverige. Den underliggande

Läs mer

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå!

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå! BOLAGSANALYS 6 mars 2013 Sammanfattning Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå! Tillfälligt ökade kostnader för utveckling av det nasala pneumokockvaccinet var väl det som var det mest dramatiska

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 15 augusti 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Bra investeringsläge inför hösten Arctic Gold har under sommaren påbörjat årets borrprogram omfattande 8 000 meter. Resultat från prospekteringen

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4

Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4 BOLAGSANALYS 5 februari 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4 Omsättningen förväntas uppgå till 307,6 MSEK och EBIT beräknas uppgå till %16,7 MSEK där ett kostnadseffektiviseringsprogram

Läs mer

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår BOLAGSANALYS 23 augusti 2010 Sammanfattning Stille (STLL.ST) Tufft första halvår Stilles försäljning under det andra kvartalet uppgick till 18,3 miljoner kronor mot vår förväntan om 22 miljoner kronor.

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster BOLAGSANALYS 22 november 2010 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster Rapporten för det tredje kvartalet var svagare än vi räknat med. Trots många testinstallationer har försäljningen

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden BOLAGSANALYS 25 augusti 2011 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden Det andra kvartalet blev magrare än vi räknat med både avseende omsättning och resultat. Kuvert i Västeuropa går

Läs mer

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat ANALYSGARANTI* 16 februari 26 TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat Q4-rapporten var svagare än väntat. Vi hade väntat oss att ordern från Nordamerika skulle infalla i Q4 25, men ordern inföll istället i

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 BOLAGSANALYS 3 april 2012 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 Kopy Goldfields har under andra halvan av 2011 visat positiva prospekteringsresultat, framförallt vid Krasnyylicensen.

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter

Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter BOLAGSANALYS 3 maj 2011 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter Q1-rapporten överträffade våra förväntningar med starkare nettorekrytering och lönsamhet än väntat. Förbättrad debiteringsgrad

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare BOLAGSANALYS 23 april 2010 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare Formpipes första kvartal var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 31,4 miljoner kronor

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 22 augusti 213 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Viss ljusning i Danmark DIBS rapport för det andra kvartalet var starkare än vad vi väntat oss. Försäljningen uppgick till 39,9 miljoner kronor

Läs mer

Vi har justerat upp ratingen för avkastningspotentialen med ett steg. Lönsamhet. 5,0 poäng

Vi har justerat upp ratingen för avkastningspotentialen med ett steg. Lönsamhet. 5,0 poäng BOLAGSANALYS 6 maj 2010 Sammanfattning MultiQ (Mulq.ST) Svagt resultat men bra orderingång MultiQs försäljning under det första kvartalet uppgick till 28 miljoner kronor mot vår förväntning på 30 miljoner

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST)

Kopy Goldfields (KOPY.ST) BOLAGSANALYS 22 november 2011 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Sikte på utökad mineraltillgång Kopy Goldfields har under de senaste månaderna presenterat positiva prospekteringsresultat från årets

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige BOLAGSANALYS 8 mars 2011 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige Betting Promotions tillväxt på 18 procent i det fjärde kvartalet imponerade, samtidigt som bruttomarginalen

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Höga förväntningar på Italien

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Höga förväntningar på Italien BOLAGSANALYS 2 april 2012 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Höga förväntningar på Italien Getupdated avslutade året i linje med våra förväntningar vad gäller omsättningen på 40,4 MSEK.

Läs mer

Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus

Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus BOLAGSANALYS 13 juli 2011 Sammanfattning Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus Vitrolife kommer med sin rapport för det andra kvartalet den 14 juli. Bolaget planerar en telefonkonferens kl

Läs mer

Enea (ENEA.ST) Fortsatt bra potential

Enea (ENEA.ST) Fortsatt bra potential BOLAGSANALYS 23 juli 2012 Sammanfattning Enea (ENEA.ST) Fortsatt bra potential Omsättningen och EBIT överträffade våra prognoser med 3% respektive 12%. Bruttomarginalen var dock en besvikelse då den uppgick

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger

Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger BOLAGSANALYS 26 april 2013 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger Under vintern går verksamheten på sparlåga och utfallet i Q1-rapporten är därför svårt att dra slutsatser ifrån. Rörelseförlusten

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan

Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan BOLAGSANALYS 11 november 2011 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan Trots en lite högre omsättning än vi räknat med blev resultatet något lägre än vår prognos i Q3. Både nettoresultat

Läs mer

Edluar blir godkänt som generika och inte som ett nytt läkemedel. Vi räknar med ett lägre pris, vilket påverkar våra försäljningsprognoser negativt.

Edluar blir godkänt som generika och inte som ett nytt läkemedel. Vi räknar med ett lägre pris, vilket påverkar våra försäljningsprognoser negativt. BOLAGSANALYS 16 mars 2009 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) FDA-godkännande FDA godkänner Edluar (tidigare Sublinox) för försäljning och marknadsföring i USA, vilket aktiverar en milstolpsbetalning på 5 miljoner

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst

Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst BOLAGSANALYS 28 februari 2013 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst Q4 är lågsäsong som alltid medför negativt resultat, men rörelseförlusten på 35 MSEK var större än vi räknat med,

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång BOLAGSANALYS 28 juli 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång Det andra kvartalet blev svagare än väntat. Segmentet Live fortsatte att imponera med en stark tillväxt på 86 procent.

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina BOLAGSANALYS 24 februari 2012 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina Kvarvarande verksamhet visar en svag men ändå positiv lönsamhet med ett rörelseresultat på 18 MSEK under 2011. Pressen

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST)

Kopy Goldfields (KOPY.ST) BOLAGSANALYS 26 november 2013 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Avtal för Krasny bekräftar potential Kopy Goldfields har på sistone levererat två tydligt värdeskapande affärer för sina projekt.

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Redo för nystart

Avega Group (AVEGb.ST) Redo för nystart BOLAGSANALYS 25 april 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Redo för nystart Avega Groups EBITmarginal är tillbaka på mer normala nivåer efter att ha landat på 8,6% jämfört med förväntade 7,5%. Utfallet

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder BOLAGSANALYS 16 juli 2012 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder Efter den positiva inledningen på året hade vi lite högre förväntningar på Q2 även om detta är en säsongsmässigt svag

Läs mer

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential Analysgaranti* 3 april 2008 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning Betting Promotion kom igår med en vinstvarning för det första kvartalet och meddelade

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte

Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte BOLAGSANALYS 11 februari 2013 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte Både omsättningen och rörelseresultatet kom in något bättre än estimerat. Bolaget har tagit en omstruktureringskostnad

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Betydelsefullt besked

Orexo (ORX.ST) Betydelsefullt besked BOLAGSANALYS 16 december 2010 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Betydelsefullt besked Det mer eller mindre uträknade projektet OX-MPI visar klart och tydligt på livskraft, när nu en första läkemedelskandidat

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion BOLAGSANALYS 31 oktober 2010 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion Siffrorna för det tredje kvartalet var sämre än vi räknat med, vilket dock vägs upp av bättre marginaler. Vi har sänkt

Läs mer

Net Entertainment (NET-B.ST) Fortsatt osäkerhet kring Italien

Net Entertainment (NET-B.ST) Fortsatt osäkerhet kring Italien BOLAGSANALYS 5 maj 2011 Sammanfattning Net Entertainment (NET-B.ST) Fortsatt osäkerhet kring Italien Net Ents tillväxt på 8,3 procent i det första kvartalet blev lägre än våra förväntningar. Den starka

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Emission med tuff utspädning

Bong (BOLJ.ST) Emission med tuff utspädning BOLAGSANALYS 18 juni 2013 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Emission med tuff utspädning Det åtgärdspaket som Bong presenterat för att stärka upp balansräkningen är klart mer omfattande än vi hade räknat med.

Läs mer

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Avtal eller inte, det är frågan!

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Avtal eller inte, det är frågan! BOLAGSANALYS 15 maj 213 Sammanfattning Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Avtal eller inte, det är frågan! Det är fortsatt vänteläge i bolaget och det mest dramatiska i kvartalsrapporten för det tredje kvartalet

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering

Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering BOLAGSANALYS 24 augusti 2011 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering Avega Group visade stark tillväxt och stabil lönsamhet i Q2. Tillväxten uppgick till 35% samtidigt som EBITmarginalen

Läs mer

Systemair (SYSR.ST) Halvljummet bokslut

Systemair (SYSR.ST) Halvljummet bokslut BOLAGSANALYS 12 juni 2013 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Halvljummet bokslut Resultatmässigt avslutades året svagare än vi hade räknat med. EBIT i Q4 blev 36 MSEK mot vår prognos på 65 MSEK och fjolårets

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Mycket kvar att bevisa

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Mycket kvar att bevisa BOLAGSANALYS 6 maj 2010 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Mycket kvar att bevisa Exinis försäljning under det första kvartalet var sämre än våra förväntningar och uppgick till blygsamma 0,4 miljoner

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 november 2013 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Bra - men ingen kioskvältare Resultatmässigt tangerade Systemair fjolårets nivå under sitt andra kvartal. EBIT i Q2 blev 142 MSEK, medan

Läs mer

DGC One (DGCO.ST) ICA avtal bekräftar strategin

DGC One (DGCO.ST) ICA avtal bekräftar strategin BOLAGSANALYS 9 maj 2011 Sammanfattning DGC One (DGCO.ST) ICA avtal bekräftar strategin DGCs rapport för det första kvartalet var helt i linje med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 84,2 miljoner

Läs mer

Allenex (Alnx.st) Tillväxt var god dröj

Allenex (Alnx.st) Tillväxt var god dröj BOLAGSANALYS 6 maj 2013 Sammanfattning Allenex (Alnx.st) Tillväxt var god dröj Första kvartalet blev svagare än vi räknat med och framför allt omsättningen som sjönk med 11 pro cent jämfört med samma period

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Nytt läkemedelsbolag föds

Orexo (ORX.ST) Nytt läkemedelsbolag föds BOLAGSANALYS 18 juni 2012 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Nytt läkemedelsbolag föds Affären att sälja delar av framtida royaltyströmmar för Abstral sker till bra villkor och tillför Orexo betydande och viktig

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Ny VD och ny start

Cybercom Group (CYBC.ST) Ny VD och ny start BOLAGSANALYS 30 augusti 2011 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Ny VD och ny start Cybercom byter VD och tillsätter Petteri Puhakka som tf VD och koncernchef tills vidare. Bolaget uppger att stärkt

Läs mer

Resultatlyft trots volymtapp

Resultatlyft trots volymtapp BOLAGSANALYS 15 november 2012 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Resultatlyft trots volymtapp Resultatet förbättrades under Q3 (EBIT: 26 MSEK mot 15 MSEK ifjol) vilket förvånade oss mot bakgrund av den försvagade

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Tiofaldigad guldtillgång!

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Tiofaldigad guldtillgång! BOLAGSANALYS 29 november 2012 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Tiofaldigad guldtillgång! Kopy Goldfields har presenterat en första beräkning av mineraltillgången vid Krasny utförd enligt JORC-koden.

Läs mer

Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning

Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning BOLAGSANALYS 14 maj 2012 Sammanfattning Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning Omsättning och rörelseresultat var bättre än vi räknat med för första kvartalet och bolaget är på väg mot att vända rörelsen

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Tillbaka på ruta minus ett

Betting Promotion (BETT.ST) Tillbaka på ruta minus ett BOLAGSANALYS 29 april 2012 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Tillbaka på ruta minus ett Nettoomsättningen på 2,5 MSEK (270 TEUR) i det första kvartalet blev betydligt svagare än förväntade 10,0

Läs mer

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart BOLAGSANALYS 13 september 2010 Sammanfattning Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart Samgåendet med Hamelin skapar en koncern med bättre kritisk massa på sina viktiga marknader. I huvudsak kompletterar

Läs mer

Cision (CISI.ST) Intäktsnedgång att vänta H1 13

Cision (CISI.ST) Intäktsnedgång att vänta H1 13 BOLAGSANALYS 8 februari 2013 Sammanfattning Cision (CISI.ST) Intäktsnedgång att vänta H1 13 Rensat för valutaeffekter kom Cisions Q4-rapport in ungefär som väntat. Intäkterna uppgick till 242 MSEK och

Läs mer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer ANALYSGARANTI* 1 juni, 27 Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer Q1-rapporten visade en tillväxt på 63 procent, vilket indikerar att Tele5 äntligen fått ordning på sin säljverksamhet.

Läs mer

Doro (DORO.ST) Nya tag efter tung dollarsmäll

Doro (DORO.ST) Nya tag efter tung dollarsmäll BOLAGSANALYS 18 feb 2009 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Nya tag efter tung dollarsmäll Att förstärkningen av dollarn skulle slå negativt på Doro i Q4 var väntat. Valutaförlustens storlek kryddat med lagernedskrivningar

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig BOLAGSANALYS 3 maj 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig Första kvartalet var något starkare än vi räknat med, men försäljningen är fortsatt på en mycket låg nivå.

Läs mer

Smarteq AB (SMAQb.ST) Vändning under H2 10

Smarteq AB (SMAQb.ST) Vändning under H2 10 BOLAGSANALYS 28 april 2010 Sammanfattning Smarteq AB (SMAQb.ST) Vändning under H2 10 Smarteq s Q1-rapport kom in ungefär som väntat. Försäljningen i kvartalet blev 10,3 MSEK och EBITDA-resultatet landade

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar

Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar BOLAGSANALYS 1 mars 2010 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar Resultatet blev klart sämre än vi hade räknat med, till följd av ytterligare uppstädningskostnader i Polen. På många av deras

Läs mer

Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt

Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt BOLAGSANALYS 25 november 2008 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt Addnodes Q3 rapport var stark där såväl försäljning som resultat var i linje med våra förväntningar. Försäljningen

Läs mer

Bolaget är välfinansierat, har en utmärkt bas för sin forskning, men marknaden är skeptisk och värderar den i dagsläget till 0 kr.

Bolaget är välfinansierat, har en utmärkt bas för sin forskning, men marknaden är skeptisk och värderar den i dagsläget till 0 kr. BOLAGSANALYS 3 september 2010 Sammanfattning Creative Antibiotics (CAS.st) En kraftig överreaktion! Reaktionen på bolagets besked i samband med rapporten, att lägga ned utvecklingen av INP-341 kan bara

Läs mer

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E Aktiekurs, SEK Volym x 1 ANALYSGARANTI* 27 maj 28 A-Com (Acom.ST) Back on track Efter två svaga kvartal i rad visade A-Coms rapport för det första kvartalet att bolaget är back on track. Rörelseresultatet

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) I väntan på lyftet

Netrevelation (NETR.ST) I väntan på lyftet BOLAGSANALYS 20 maj 2009 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) I väntan på lyftet Mycket gick rätt för Netrevelation under det första kvartalet där även vädret bidrog i positiv mening. Omsättningen ökade

Läs mer

Net Entertainment (NET-B.ST) Triggers i kombination med hög värdering

Net Entertainment (NET-B.ST) Triggers i kombination med hög värdering BOLAGSANALYS 11 februari 2010 Sammanfattning Net Entertainment (NET-B.ST) Triggers i kombination med hög värdering Årets fjärde kvartal kom in i linje med förväntningarna, med en omsättningstillväxt på

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 oktober 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Rekrytering i fokus framöver Avega Group fortsätter att visa en stabil rörelsemarginal på 6,6 procent i det tredje kvartalet vilket var

Läs mer

Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet

Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet BOLAGSANALYS 18 november 2009 Sammanfattning Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet Trots en omsättning som var bättre än väntat presenterade Redbet en förlust för det tredje kvartalet på 5,2 MSEK.

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Uppkopplad till marginallyft

Cybercom Group (CYBC.ST) Uppkopplad till marginallyft BOLAGSANALYS 6 maj 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Uppkopplad till marginallyft Omsättningen överträffade vår prognos med 5%, trots att en negativ kalendereffekt, ovanligt hög sjukfrånvaro

Läs mer

Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger!

Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger! BOLAGSANALYS 12 februari 2012 Sammanfattning Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger! Prevas rapport för det fjärde kvartalet belastades av stora engångskostnader. Försäljningen uppgick till 174,5 miljoner

Läs mer

Lönsamhet. 9,0 poäng. Tillväxt 19% 22% 8% 20% 16% EBITDA-marginal 17% 19% 18% 19% 19% EBIT-marginal 12% 11% 11% 14% 15%

Lönsamhet. 9,0 poäng. Tillväxt 19% 22% 8% 20% 16% EBITDA-marginal 17% 19% 18% 19% 19% EBIT-marginal 12% 11% 11% 14% 15% BOLAGSANALYS februari 2011 Sammanfattning Vitrolife AB (VITR.st) Ett lysande avslut på 2010 Vitrolifes rapport för det fjärde kvartalet var mycket stark och överträffade våra förväntingar. Tillväxten mättes

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Trendbrott i Danmark

DIBS (DIBS.ST) Trendbrott i Danmark BOLAGSANALYS 18 november 2011 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Trendbrott i Danmark DIBS rapport för det tredje kvartalet var något svagare än vad vi räknat med. Försäljningen uppgick till 38 miljoner kronor

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till

Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till BOLAGSANALYS 1 mars 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till Betting Promotions fjärde kvartal gav ett blandat intryck. Segmentet Livebetting visade äntligen en god bruttomarginal,

Läs mer

DGC One (DGCO.ST) 2012 blir ett viktigt år för DGC

DGC One (DGCO.ST) 2012 blir ett viktigt år för DGC BOLAGSANALYS 1 november 2011 Sammanfattning DGC One (DGCO.ST) 2012 blir ett viktigt år för DGC Försäljningen under tredje kvartalet uppgick 92,7 miljoner kronor mot vår förväntan på 95 miljoner kronor.

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Fortsatt stabil tillväxt

DIBS (DIBS.ST) Fortsatt stabil tillväxt BOLAGSANALYS 18 maj 2010 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Fortsatt stabil tillväxt DIBS Q1 rapport kom in i linje med våra prognoser med intäkter på 35,4 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 10,7 miljoner

Läs mer

Vitrolife AB (VITR.st) Origio Q4: Mind the gap!

Vitrolife AB (VITR.st) Origio Q4: Mind the gap! BOLAGSANALYS 29 februari 2011 Sammanfattning Vitrolife AB (VITR.st) Origio Q4: Mind the gap! Vitrolifes närmaste konkurrent, norsk/danska Origio, har kommit med sin bokslutskommuniké. Vitrolife visar fortsatt

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Fokus på lönsamheten

Cybercom Group (CYBC.ST) Fokus på lönsamheten BOLAGSANALYS 19 april 2011 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Fokus på lönsamheten Bolaget har genomfört en nedskrivning om 16 MSEK i Finland, vilket belastar resultatet i Q1. Vi har justerat ned

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Bookmakers kan slå i höst

Betting Promotion (BETT.ST) Bookmakers kan slå i höst BOLAGSANALYS 29 juli 2011 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Bookmakers kan slå i höst Betting Promotions andra kvartal blev svagare än vi väntat oss. Segmentet Fotboll levererade en stark bruttomarginal

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt BOLAGSANALYS 16 maj 2013 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt Rapporten för första kvartalet var i linje med våra förväntningar. Det som pressat aktien var en svag tillväxt

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround

Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround ANALYSGARANTI* 3 januari 26 Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround Fotoquick presenterade ett bokslut i linje med förväntningarna. Omsättningen för helåret uppgick till 21,5 MSEK, varav 65 MSEK var

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST) Extraintäkter gav medvind

Arise Windpower (AWP.ST) Extraintäkter gav medvind BOLAGSANALYS 21 februari 2012 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Extraintäkter gav medvind Resultatet var återigen avsevärt mycket högre än väntat. Utvecklingsarvodet från Jädraåsprojektet förklarar

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 1 mars 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Stor uppvärderingspotential för Bidjovagge Arctic Gold presenterade i slutet av förra året en Scopingstudie som, vid rådande metallpriser,

Läs mer