Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder"

Transkript

1 BOLAGSANALYS 16 juli 2012 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder Efter den positiva inledningen på året hade vi lite högre förväntningar på Q2 även om detta är en säsongsmässigt svag period. Vi hade räknat med en EBIT omkring fjolårets nivå (16 MSEK), medan utfallet blev 4 MSEK, justerat för e.o. poster. Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: Small cap 253 MSEK Tryckeri & kontorsvaror Anders Davidsson Mikael Ekdahl Marknadsläget har återigen försvagats och Bong lanserar ännu ett strukturprogram för att möta prispress och vikande volymer. 40 MSEK reserverades i Q2 och besparingseffekten beräknas till MSEK från slutet av detta år. Ett svagare marknadsläge samt strukturkostnaderna gör att vi sänker våra prognoser samt Rating för Lönsamhet och Avkastningspotential något. Redeye Rating (0-10 poäng) Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Avkastningspotential 7,0 poäng 5,0 poäng 3,0 poäng 7,0 poäng 6,0 poäng Nyckeltal e 2013e 2014e Omsättning, MSEK Tillväxt 21% 38% -4% -1% 0% EBITDA EBITDA-marginal 1% 5% 5% 7% 7% EBIT EBIT-marginal -4% 1% 2% 4% 4% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal -4% -1% 0% 1% 2% Utdelning 1,0 0,0 0,0 0,5 1,0 VPA -5,27-0,98-0,68 2,09 2,90 VPA just -1,29-0,98-0,68 2,09 2,90 P/E just n.m. n.m. n.m. 6,5 4,6 P/S 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 EV/S 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 EV/EBITDA just 9,5 7,9 7,9 5,8 5,7 Fakta Aktiekurs (SEK) 13,5 Antal aktier (milj) 17,5 Börsvärde (MSEK) 253 Nettoskuld (MSEK) 959 Free float (%) ca 20% Dagl oms. ( 000) 5 Analytiker: Henrik Alveskog Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, 0 poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är 0 poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Tillväxtpotential De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) marknadsstorlek, 2) marknadstillväxt, 3) samarbeten, 4) produkt differentiering och 5) konkurrenssituation. Kriterierna väger lika tungt i den sammantagna bedömningen av värderingsnyckeln tillväxtpotential. Lönsamhet De faktorerna som utgör bedömning av lönsamhet är 1) stabil vinstutveckling, 2) bruttomarginal, 3) EBIT-marginal och 4) avkastning på eget kapital. Faktorn stabil vinstutveckling viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) oberoende av enstaka händelser, 2) finansiell situation, 3) ägarstruktur, 4) konjunkturkänslighet och 5) aktiens likviditet. Faktorn oberoende av enstaka händelser viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna konjunkturkänslighet och aktiens likviditet viktas med 0,5x. Avkastningspotential De faktorerna som utgör bedömning av avkastningspotential är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) marknadsförväntningar, 4) nyhetsflöde/triggers, 5) oupptäckt aktie och 6) insynshandel. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna nyhetsflöde/triggers, marknadsförväntningar, oupptäckt aktie och insynshandel viktas med 0,5x. 2

3 Återhämtningen kom av sig Årets andra kvartal blev lite svagare än vi hade räknat med. I absoluta tal är skillnaden mot våra förväntningar relativt små, men eftersom marginalerna är lövtunna blir avvikelserna desto större. Efter en skaplig inledning på året med överraskande starkt resultat blev vi däremot något överraskade av att Bong redan nu sjösätter ett nytt stort besparingsprogram. Resultatet i Q2 innehåller en reservering för kommande strukturåtgärder om 40 MSEK samt reavinst från en fastighetsförsäljning om 17 MSEK. Netto således -23 MSEK och därmed en underliggande EBIT på 4 MSEK. Vi hade dock räknat med att både intäkter och resultat skulle ligga kring fjolårets nivå för samma period. Denna skillnad kan förvisso förklaras av att årets Q2 bestod av 2 färre arbetsdagar. Enligt Bong ger det 12 MSEK lägre täckningsbidrag. Förväntat vs. utfall (SEKm) Q2'11 Q2'12P Utfall Diff Lägre försäljning och resultat än väntat, men främsta orsaken är e.o. poster om netto -23 MSEK Försäljning 747,3 735,0 711,7-3% varav ProPac 118,0 120,0 108,0-10% Bruttoresultat 134,7 132,0 123,7-6% EBIT, ex e.o. 14,3 18,0 4,2-77% E.o. (netto) 2,0 0,0-23,0 EBIT (rapporterad) 16,3 18,0-18,8 n.m. Resultat före skatt -1,6 3,0-36,1 n.m. VPA, SEK -0,1 0,1-1,5 n.m. Försäljningstillväxt 60% -1,6% -5% Bruttomarginal 18,0% 18,0% 17,4% EBITmarginal 2,2% 2,4% -2,6% Källa: Bong, Redeye Research Kalendereffekten gav en arbetsdag mer i Q1 vs Q vilket delvis förklarar resultat- och marginallyftet då. Sammantaget är bruttoresultatet under H1 i princip oförändrat jämfört med fjolåret. Besparingsåtgärder har alltså kompenserat för volymtappet, men inte mer. Utveckling kvartalsvis, SEKm Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Omsättning varav ProPac Bruttoresultat Brutto-marginal 20,2% 18,5% 15,2% 18,4% 18,0% 19,0% 18,1% 20,2% 17,4% EBIT EBIT-marginal 2,4% -2,1% n.m. 3,0% 2,2% 2,0% -2,0% 3,7% -2,6% Resultat före skatt Kassaflöde efter investeringar Räntebärande nettolåneskuld Källa: Bong, Redeye Research 3

4 Svagt i Frankrike och UK medan norra Europa är bättre Svag kuvertmarknad, men vissa ljusglimtar inom ProPac Det osäkra konjunkturläget i Europa sätter sin prägel på kuvertmarknaden som aldrig riktigt lyckats återhämta sig sedan de kraftiga nedgångarna år Inledningen av 2012 var starkare för Bongs del som är mer exponerade mot de norra regionerna. Enligt branschstatistiken från FEPE minskade volymerna med 6% i Västeuropa under Q1 och Bong bedömer att trenden i Q2 var liknande. Bland Bongs större marknader är det Frankrike och Storbritannien som är svagast. Tyskland och Norden är däremot bättre. I Frankrike och Norden har Bong sin högsta lönsamhet vilket därmed möjligen gör att mixeffekten kan bli neutral. ProPac kan fortsätta växa tack vare nya affärer inom e-handel och giftbags till detaljhandeln Vissa delar av ProPac har också märkt av nedgången i Europa. Inom några av de viktigare segmenten är Bong däremot fortsatt positiva även i det korta perspektivet. Det faktum att försäljningen under första halvåret och då i synnerhet i Q2 var lägre än samma period ifjol, verkar inte oroa ledningen. De ser en bra orderingång inför hösten som är den starkare perioden. Presentpåsar tillhör denna kategori och Bong har fått några nya stora kunder bland detaljhandelskedjorna på kontinenten. Produkter till e- handeln uppges också gå bra. Bong nämner även att nyförvärvet Angus & Wright, som säljer e-handelsmaskiner och förbrukningsvaror, utvecklats väl och har sålt ett antal maskiner under året. Potential att ytterligare trimma rörelsekapitalet Rörelsekapitalet ökade en aning under perioden. Omsättningstillgångarna var i stort sett oförändrade då minskande korta fordringar kompenserande för högre varulager. De kortfristiga skulderna minskade dock vilket resulterade i att rörelsekapitalet, som andel av försäljningen, totalt sett steg något under årets första halva. Detta är en del av säsongsmönstret i branschen, även om vi sett att Bong vid flera tillfällen de senaste åren har haft en positiv kassaflödeseffekt från rörelsekapitalet även under Q1 och Q2. Under årets andra halva har denna effekt emellertid varit ännu större och det finns enligt ledningen god potential att fortsätta sänka rörelsekapitalet. Rörelsekapital som andel av försäljning, 12m 30% iii Rörelsekapital aningen upp sedan årsskiftet 25% 20% 15% 10% 5% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q Varulager Korta fordringar Totalt rörelsekapital Källa: Bong, Redeye Research 4

5 Prognos & Värdering Prognosjusteringar EBIT: -64 MSEK 2012 (varav e.o. -23 MSEK) -20 MSEK MSEK 2014 Vi har återigen justerat ned våra förväntningar både avseende försäljning och resultat. En generell försvagning i Västeuropa tillsammans med negativa valutaeffekter av kronförstärkningen är de främsta orsakerna. På den positiva sidan skall dock noteras att pappersprishöjningarna som genomfördes i våras ser ut att bli mildare än Bong tidigare hade befarat. Prispressen verkar dock inte lätta, men enligt ledningen har även deras stora konkurrenter dragit ned på kapaciteten, vilket förhoppningsvis kommer ge positiva effekter för branschen som helhet. I prognoserna för 2012 räknar vi med att ProPac kommer ha en viss organisk tillväxt medan övriga enheter minskar sina intäkter. Inom Tilltryck bidrar förvärv medan försäljningen i Ryssland väntas minska till följd av att en av deras distributörer har valt att starta egen tillverkning. Genom att sälja direkt till slutkunderna får Bong däremot bättre betalt och räknar med oförändrat resultat i Ryssland. Det nya besparingsprogrammet belastar årets resultat med 40 MSEK. Det omfattar främst friställandet av 40 personer i en fransk tillverkningsenhet, men även andra enheter av koncernen berörs. Från slutet av 2012 uppskattas den årliga besparingseffekten till MSEK. Redeyes prognoser SEKm P 2013P 2014P Kuvert Europa (inkl. Norden) Omsättning tillväxt (exkl. Hamelin) -3% -7% -11% -7% -5% -4% EBIT EBIT-marginal 4,1% 2,0% 1,4% 1,5% 3,0% 3,0% Tilltryck Omsättning tillväxt (exkl. Hamelin) 5% 2% -10% 0% 3% 3% EBIT EBIT-marginal 4,5% 3,7% 3,0% 3,0% 4,0% 5,0% ProPac Omsättning tillväxt (bedömd organisk) 4% 30% 0% 3% 7% 7% EBIT EBIT-marginal 8,0% 10,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% Ryssland, Baltikum och öst Omsättning tillväxt -12% 5% 8% -7% 5% 8% EBIT EBIT-marginal 4,5% 8,0% 8,0% 9,0% 9,0% 9,0% Koncerngemensamma kostnader Sa: Omsättning tillväxt -1,1% 21,5% 37,6% -4,0% -0,9% 0,1% EBIT EBIT-marginal 3,4% -3,9% 1,2% 1,6% 3,5% 3,8% Källa: Redeye Research 5

6 Motiverat värde: 20 kronor per aktie Värdering Efter prognosjusteringarna värderar vår DCF-modell nu hela rörelsen till omkring MSEK. Med avdrag för räntebärande nettoskuld blir motiverat börsvärde 354 MSEK, eller cirka 20 kronor per aktie. I vår senaste analysuppdatering, per 16 maj 2012, var motsvarande värde 22 kronor per aktie. Vi har använt samma avkastningskrav (WACC) som innan: 10,0%. Komponenterna i denna består av ¾ lånat kapital till en ränta som uppskattas till 6,3% samt ¼ eget kapital där vi har satt avkastningskravet till hela 27%. Denna återspeglar en hög osäkerhet om framtida intjäning och i viss mån även risk för nyemission. Med en nettolåneskuld strax under en miljard kronor är Bongs finansiella hävstång extrem. I tabellen nedan framgår vilken utväxling man får i värdet (SEK per aktie), vid relativt små förändringar i antaganden om marginaler och WACC. För att aktien skall framstå som köpvärd måste EBIT-marginalerna långsiktigt över 3%. Om de däremot kommer i närheten av deras tidigare målsättning omkring 6% så är värdering i dagsläget uppenbart attraktiv. Marginalen måste över 3% för att motivera dagens börsvärde. Marginaler på 5-6% ger potential till mer än kursdubbling EBIT-marginal efter ,0% 4,0% 4,5% 5,0% 6,0% WACC 9,0% 8,9 21,7 27,6 34,6 47,4 10,0% 3,8 15,1 20,2 26,4 37,7 11,0% -0,3 9,7 14,5 19,7 29,7 Källa: Redeye Research Nyckeltalet EV/EBITDA som beaktar både en hög skuldsättning och det faktum att avskrivningarna är väsentligt mycket högre än Capex, är långt ifrån utmanande om Bong når våra prognoser för Bong-nyckeltal P 2013P 2014P P/E neg neg -19,8 6,3 4,5 EV/EBITDA 62,6 7,9 7,8 5,7 5,4 EV/EBIT neg 29,9 24,4 11,1 10,2 Källa: Redeye Research Styrelseordförande har nyligen köpt aktier Kursutveckling och handel Aktien har i stort sett följt börsindex hittills i år, bortsett från det stora kursfallet i samband med helårsrapporten i februari. Omsättningen i aktien har varit låg och bland de större ägarna har inga förändringar skett. Däremot noterar vi att styrelseordförande Mikael Ekdahl nyligen ökade upp sitt innehav. Han köpte aktier och äger nu aktier. 6

7 Sammanfattning Redeye Rating Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. Ratingförändringar i denna rapport: Vi har sänkt Lönsamhet från 4,0p till 3,0p till följd av negativ avkastning på eget kapital. Avkastningspotential har minskat något från 6,5p till 6,0 till följd av sänkta prognoser och värdering. Ledning 7,0p Kommentar: Ledningen har vidtagit en rad åtgärder för att säkerställa bolagets konkurrenskraft men även hittat segment med bättre lönsamhet. Motivationen i form av aktieägande bland ledande befattningshavare är hög. Tillväxtpotential 5,0p Kommentar: En stor andel av bolagets marknader präglas av låg produktdifferentiering, svag tillväxt och överetablering. Snabbväxande ProPac och intäktssynergier med Hamelin får successivt större genomslag. Lönsamhet 3,0p Kommentar: Lönsamheten har stabiliserats under senare tid, men marginalerna ligger på en blygsam nivå för ett tillverkande företag. Ett lågt investeringsbehov och hög skuldsättning gör att avkastningen på eget kapital trots allt kan bli anständig. Trygg placering 7,0p Kommentar: Verksamheten präglas av många små affärer och ett stort antal kunder. Bolagets skuldsättning är utmanande men uppvägs delvis av starka ägare. Aktielikviditeten är dock låg och en investering bör därför vara långsiktig. Avkastningspotential 6,0p Kommentar: Samgåendet med Hamelin medför en fortsatt god potential till vårt fundamentala riktvärde. Samtidigt oroas vi över utvecklingen i det korta perspektivet där synergieffekterna äts upp av råvarukostnader och tuff priskonkurrens. 7

8 Resultaträkning, MSEK e 2013e 2014e Omsättning Summa rörelsekostnader EBITDA Avskrivningar EBIT Resultatandelar Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt Nettoresultat Resultaträkning just, MSEK e 2013e 2014e Jämförelsestörande poster EBITDA just EBIT just PTP just Nettoresultat just Balansräkning, MSEK e 2013e 2014e Tillgångar Omsättningstillgångar Kassa och bank Kundfordringar Lager Andra fordringar Summa omsättningstillg Anläggningstillgångar Materiella anl.tillg Finansiella anl.tillg Goodwill Balans. utv. kostn Övr. immateriella tillg Summa anläggningstillg Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga icke ränteb skulder Summa kortfristiga skulder Långa icke ränteb.skulder Räntebärande skulder Summa skulder Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & Eget Kapital Summa skulder och eget kapital Fritt kassaflöde, MSEK e 2013e 2014e Omsättning Summa rörelsekostnader Avskrivningar EBIT Skatt på EBIT (Justerad skatt) NOPLAT Avskrivningar Bruttokassaflöde Förändring i rörelsekapital Investeringar Fritt kassaflöde Kapitalstruktur e 2013e 2014e Soliditet 21% 21% 22% 25% 28% Skuldsättningsgrad 229% 222% 197% 163% 132% Nettoskuld Sysselsatt kapital Kapitalets oms. hastighet 1,5 1,9 2,0 2,2 2,3 DCF värdering Kassaflöden, MSEK Riskpremie (%) 8,2 NV FCF ( ) 398,8 Betavärde 3,0 NV FCF ( ) 397,1 Riskfri ränta (%) 2,0 NV FCF (2021-) 505,1 Räntepremie (%) 4,3 Rörelsefrämmade tillgångar 151,4 WACC (%) 10,0 Räntebärande skulder 1 098,4 Motiverat värde 353,9 Antaganden (%) Genomsn. förs. tillv. 1,8 Motiverat värde per aktie, SEK 20,2 EBIT-marginal 4,5 Börskurs, SEK 13,5 Lönsamhet e 2013e 2014e Avk. på eget kapital (ROE) -4% -4% -3% 8% 10% ROCE 2% 2% 3% 8% 9% ROIC -4% 3% 3% 7% 7% EBITDA-marginal (just) 6% 5% 5% 7% 7% EBIT just-marginal 1% 1% 2% 4% 4% Netto just-marginal -1% -1% 0% 1% 2% Data per aktie, SEK e 2013e 2014e VPA -5,27-0,98-0,68 2,09 2,90 VPA just -1,29-0,98-0,68 2,09 2,90 Utdelning 1,0 0,0 0,0 0,5 1,0 Nettoskuld 56,7 50,6 46,6 40,4 35,2 Antal aktier 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 Värdering e 2013e 2014e Enterprise value P/E n.m. n.m. n.m. 6,5 4,6 P/E just n.m. n.m. n.m. 6,5 4,6 P/S 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 EV/S 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 EV/EBITDA just 9,5 7,9 7,9 5,8 5,7 EV/EBIT just 54,3 30,0 24,8 11,3 10,4 P/BV 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 Aktiens utveckling Tillväxt/år 10/12e 1 mån 0,0% Omsättning -1,9% 3 mån -5,0% Rörelseresultat, just 4,2% 12 mån -50,0% V/A, just 18,6% Årets Början -23,0% EK 2,1% Aktiestruktur % Röster Kapital Holdham S.A. 24,8 24,8 Melker Schörling AB 21,9 21,9 Alf Tönnesson m. Fam o bolag 21,9 21,9 Christian Jansson m bolag 4,3 4,3 Skandia Liv 3,4 3,4 Ponderus Securities AB 2,4 2,4 Cecilia Bjurman 1,3 1,3 Kuverttryckarna i Malmö 1,1 1,1 Anders Davidsson 1,1 1,1 Morgan Bosson 1,0 1,0 Aktien Reuterskod BOLJ.ST Lista Small cap Kurs, SEK 13,5 Antal aktier, milj 18,7 Börsvärde, MSEK Börspost 1 Bolagsledning & styrelse VD CFO Ordf Anders Davidsson Ulf Zenk Mikael Ekdahl Nästkommande rapportdatum Kvartal Kvartal Tillväxt e 2013e 2014e Försäljningstillväxt 21% 38% -4% -1% 0% VPA-tillväxt (just) n.m.% n.m.% n.m.% n.m.% 39% Tillväxt eget kapital -11% -7% -3% 8% 9% Analytiker Henrik Alveskog Redeye AB Mäster Samuelsgatan 42, 10tr Stockholm Fel! Hittar inte referenskälla. 8

9 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) e 2013e 2014e 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% e 2013e 2014e 5% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 0% Omsättning Försäljningstillväxt EBIT just Vinst Per Aktie Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) EBIT just-marginal e 2013e 2014e 250% 200% 150% 100% 50% 0% e 2013e 2014e 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% VPA VPA just Skuldsättningsgrad Soliditet Produktområden Geografiska områden 6% 4% 18% 16% 66% 23% 17% 50% Envelopes Overprint ProPac Central Europe Great Britain Russia och Eastern Europe Scandinavia Finland och Baltic states Intressekonflikter Henrik Alveskog äger aktier i bolaget Bong: Nej Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit ersättning från bolaget i samband med detta. Verksamhetsbeskrivning Bong är ett av europas ledande företag i kuvertbranschen. Kuverten tillverkas vid egna anläggningar och säljs framförallt i norra Europa. Bong har också en omfattande verksamhet inom Tilltryck samt andra mindre förpackningslösningar, ProPac. 9

10 DISCLAIMER Viktig information Redeye AB ("Redeye" eller "Bolaget") är en specialiserad investmentbank inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag i Norden. Vi fokuserar på sektorerna IT, Life Sciences, Media, Betting, Cleantech och Råvaror. Vi tillhandahåller tjänster inom Corporate Broking, Corporate Finance, aktieanalys, investerarrelationer och medietjänster. Våra styrkor är vår prisbelönta analysavdelning, erfarna rådgivare, ett unikt investerarnätverk samt vår kraftfulla distributionskanal redeye.se. Redeye grundades år 1999 och står under Finansinspektionens tillsyn sedan Redeye har följande tillstånd: mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument, investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument, utarbeta, sprida finansiella analyser/rekommendationer för handel med finansiella instrument, utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag, placering av finansiella instrument utan fast åtagande, förvara finansiella instrument och ta emot medel med redovisningsskyldighet, råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och företagsuppköp, utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument samt bedriva Certified Advisory verksamhet (sidotillstånd). Ansvarsbegränsning Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Potentiella intressekonflikter Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument för bolaget från och med den dag beslut tagits att en analys ska produceras på bolaget samt två bankdagar efter analysen publicerats. En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är direkt kopplad till sådan verksamhet. Redeye kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Läsaren av dessa rapporter kan anta att Redeye har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är inte beroende av innehållet i analysen. Angående Redeyes analysbevakning Redeyes analys präglas av case-baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Om annat inte uttryckningen anges i analysen uppdateras analysen när Redeys analysavdelning finner att så är påkallat av t.ex. väsentliga förändrade marknadsförutsättningar eller händelser relaterade till analyserad emittent/analyserat finansiellt instrument. Rating/Rekommendationsstruktur Redeye utfärdar ej några investeringsrekommendationer för fundamental analys. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare. Redeyes rekommendationer för teknisk analys är: Köp (Buy) och Sälj (Sell). Placeringshorisonten för dessa rekommendationer är mycket kort, oftast mindre än 1 månad. Redeye Rating ( ) Rating Ledning Tillväxt- Trygg Avkastnings- Lönsamhet potential Placering potential 7,5p - 10,0p ,5p - 7,0p ,0p - 3,0p Antal bolag *För investmentbolag byts Tillväxtpotential och Lönsamhet ut mot Portföljförvaltning och Direktavkastning. Mångfaldigande och spridning Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Copyright Redeye AB. 10

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart BOLAGSANALYS 13 september 2010 Sammanfattning Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart Samgåendet med Hamelin skapar en koncern med bättre kritisk massa på sina viktiga marknader. I huvudsak kompletterar

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina BOLAGSANALYS 24 februari 2012 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina Kvarvarande verksamhet visar en svag men ändå positiv lönsamhet med ett rörelseresultat på 18 MSEK under 2011. Pressen

Läs mer

Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken

Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken BOLAGSANALYS 21 juli 2013 Sammanfattning Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken Arise hade ett vindmässigt bra kvartal och elproduktionen blev något bättre än planerat. Vindkraftdriftens EBITDA i Q2 steg

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer

Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer BOLAGSANALYS 27 maj 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer Intäkter om 227 MSEK och EBITDA på 25 MSEK prickade våra prognoser. Säsongsvariationer i Opus Bilprovning påverkade

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar

Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar BOLAGSANALYS 25 februari 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar Det ekonomiska utfallet i Q4-rapporten är svårtolkat då det innehåller stora säsongseffekter och engångsposter.

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat

Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat BOLAGSANALYS 10 november 2011 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat Arise hade avsevärt högre intäkter och bättre resultat än väntat under Q3. Främst berodde skillnaden på

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) På väg igenom miljardvallen

Opus Group (OPUS.ST) På väg igenom miljardvallen BOLAGSANALYS 2 oktober 2012 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) På väg igenom miljardvallen Förvärvet och arbetet med övertagandet av Besiktningskluster 1 från Bilprovningen löper på enligt plan. Den pågående

Läs mer

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs BOLAGSANALYS 18 november 2009 Sammanfattning Ticket (TICK.ST) På rätt kurs Ticket visar tidiga tecken på återhämtning i sin Q3-rapport. Dock präglas det senaste kvartalet fortsatt av besparingsåtgärder

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU BOLAGSANALYS 26 april 2012 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU Rapporten för det första kvartalet var relativt odramatisk. Rapporten föregicks av kvartalets stora nyhet, den

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829 BOLAGSANALYS 17 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Mycket intressant Venteloförvärv AllTele annonserade i början av augusti ett mycket stort förvärv i Ventelo. Bolaget omsätter cirka 300 MSEK

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 22 augusti 2014 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) I väntan på Illinois Under Q2 fick Opus full utväxling på sina senaste affärer och förvärv. Intäkterna steg

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7%

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7% BOLAGSANALYS 12 november 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Höga kostnader men bra tillväxt AllTeles Q3-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (71%) och stabilt kassaflöde (+6,5 MSEK).

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Resultatet på ny toppnivå Q1-rapporten för bokslutsåret 2015/16 var övervägande stark även om överraskningsmomenten

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte BOLAGSANALYS 26 november 2008 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte Biolin visar kraftig tillväxt och ett positivt resultat före avskrivning under det tredje kvartalet. En mer renodlad verksamhet

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 592 813 842

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 592 813 842 BOLAGSANALYS 31 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Stark försäljning i Q2 11 AllTeles Q2-rapport visade på mycket bra försäljningstillväxt (31%) och stabilt kassaflöde (+12 MSEK). Intäkterna

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 september 214 Sammanfattning Allenex God tillväxt enligt förväntan -rapporten var relativt odramatisk. Försäljningen växte med 16 procent, vilket var marginellt högre än vi räknat med.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 6 maj 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Ser fram emot kvothöjning Q1 var ett vindmässigt normal och starkt kvartal som gav en EBITDA från Vindkraftdriften om

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 14 november 2014 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) BlackRock-affären i hamn Q3 präglades av svaga vindar men klart högre snittintäkter än väntat. Resultatet för segmentet

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 17 februari 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) 2015 - konsolideringsår Utfallet i Q4-rapporten var lite bättre än väntat tack vare en reavinst vid avyttringen

Läs mer

Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram

Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram BOLAGSANALYS 24 september 2012 Sammanfattning Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag med huvudinriktning mot guld. Under 2011 och 2012 har prospekteringen

Läs mer

Tilgin (TILG.ST) Avyttring medför lägre risk

Tilgin (TILG.ST) Avyttring medför lägre risk BOLAGSANALYS 21 november 2008 Sammanfattning Tilgin (TILG.ST) Avyttring medför lägre risk Tilgin annonserade i går att de säljer den kraftigt förlustbringade verksamheten inom IPTV till IPTV-konkurrenten

Läs mer

GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare

GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare BOLAGSANALYS 25 juni 2013 Sammanfattning GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare GuldAdam har som affärsidé att köpa begagnade ädelmetaller, främst guld, men även platina och silver, för att sedan sälja

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 juni 215 Sammanfattning Allenex Marginalmålet inom räckhåll Försäljningen i Q1 växte med 1 procent med god hjälp av positiva valutaeffekter. Det var något mer än vi

Läs mer

Sensys Traffic(SENS.ST) I väntan på grönt ljus

Sensys Traffic(SENS.ST) I väntan på grönt ljus BOLAGSANALYS 14 april 2009 Sammanfattning Sensys Traffic(SENS.ST) I väntan på grönt ljus Sensys Traffic säljer radarutrustning för övervakning av trafik. Med draghjälp från en växande marknad och ökad

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 11 maj 2015 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) Osäkert läge Prevas rapport för det första kvartalet 2015 var klart under vår förväntan, störst avvikelse var lönsamheten

Läs mer

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras BOLAGSANALYS 1 juli 2009 Sammanfattning Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras Med stora investeringar i GPV under 2008 och i Storrun i år är Borevind fullinvesterade till årsskiftet. År 2010

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 7 januari 2015 Sammanfattning (MYCR.ST) Drar fram som en väghyvel Denna analysuppdatering gäller ännu en Prexisionorder. Den tredje till antalet, inkommen precis

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 12 maj 2015 Sammanfattning Avega Group (AVEGB.ST) Ett effektivare Avega motiverar en uppvärdering Avega rapporterade ett resultat och försäljning under det första

Läs mer

Bahnhof AB (BAHNb.ST)

Bahnhof AB (BAHNb.ST) BOLAGSANALYS 20 april 2009 Sammanfattning Bahnhof AB (BAHNb.ST) Lönsam tillväxtoperatör Bahnhof är en operatör som fokuserar på tre affärsområden. Det största området innefattar internetanslutningar och

Läs mer