Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012"

Transkript

1 BOLAGSANALYS 3 april 2012 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 Kopy Goldfields har under andra halvan av 2011 visat positiva prospekteringsresultat, framförallt vid Krasnyylicensen. Historiska indikationer visar en potential på över 0,6 miljoner tr oz guld vilket även stöds utav ny data. Bolaget har även förvärvat nya licenser med stor areal vilket är viktigt för att bolaget skall kunna nå sin långsiktiga målsättning om en guldtillgång på 5 miljoner tr oz. Kopy Goldfields kommer under 2012 fortsatt att fokusera på Krasnyy. Ytterligare borrning samt en mineraltillgångsberäkning skall genomföras vilket finansieras genom en nyemission på 26 miljoner kronor. Potentialen i Krasnyy är stor vilket bolaget siktar på att tydliggöra och Redeye ser bra förutsättningar för en positiv utveckling för Kopy Goldfields under Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: First North 43 MSEK Gruvor & Metall Mikhail Damrin Kjell Carlsson Redeye Rating (0-10 poäng) Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Avkastningspotential 5,0 poäng 5,0 poäng 0,0 poäng 5,5 poäng 6,0 poäng Nyckeltal e 2013e Omsättning, MSEK Tillväxt n.m.% 99% 29% -18% EBITDA EBITDA-marginal -63% -69% -104% -8-8 EBIT EBIT-marginal -73% -77% -513% -8-8 Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal -73% -77% -501% -8-8 Utdelning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 VPA -2,49-1,67-9,84-1,29-1,29 VPA just -2,49-1,67-9,84-1,29-1,29 P/E just -1,8-2,8-0,5-3,6-3,6 P/S 6,0 3,0 2,3 2,9 2,9 EV/S 6,3 3,3 1,9 2,5 2,5 EV/EBITDA just -10,0-4,8-1,8-3,1-3,1 Fakta Aktiekurs (SEK) 4,6 Antal aktier (milj) 9,3 Börsvärde (MSEK) 43 Nettoskuld (MSEK) -6 Free float (%) 50,0 Dagl oms. ( 000) 10 Analytiker: Hjalmar Ahlberg Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, 0 poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är 0 poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Tillväxtpotential De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) marknadsstorlek, 2) marknadstillväxt, 3) samarbeten, 4) produkt differentiering och 5) konkurrenssituation. Kriterierna väger lika tungt i den sammantagna bedömningen av värderingsnyckeln tillväxtpotential. Lönsamhet De faktorerna som utgör bedömning av lönsamhet är 1) stabil vinstutveckling, 2) bruttomarginal, 3) EBIT-marginal och 4) avkastning på eget kapital. Faktorn stabil vinstutveckling viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) oberoende av enstaka händelser, 2) finansiell situation, 3) ägarstruktur, 4) konjunkturkänslighet och 5) aktiens likviditet. Faktorn oberoende av enstaka händelser viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna konjunkturkänslighet och aktiens likviditet viktas med 0,5x. Avkastningspotential De faktorerna som utgör bedömning av avkastningspotential är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) marknadsförväntningar, 4) nyhetsflöde/triggers, 5) oupptäckt aktie och 6) insynshandel. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna nyhetsflöde/triggers, marknadsförväntningar, oupptäckt aktie och insynshandel viktas med 0,5x. 2

3 Fokus på Krasnyy Kopy Goldfields har nyligen meddelat om en nyemission för finansiering av prospektering vid Krasnyy Kopy Goldfields släppte nyligen sin rapport för fjärde kvartalet där VD Mikhail Damrin var optimistisk kring utvecklingen vid Krasnyy. Den prospektering som genomförts under 2011 stödjer historiska data som indikerar en potential på över 0,6 miljoner tr oz. Potentialen kan till och med vara mer då tjockleken på mineraliseringen är större än vad som bedömts historiskt. Fokus under 2012 kommer därmed vara att fortsätta prospektering vid licensen och för att finansiera detta meddelade bolaget nyligen om en företrädesemission på 26,6 miljoner kronor. Större ägare motsvarande 60 procent avser att teckna i företrädesemissionen Emissionen är inte garanterad men bolagets större ägare motsvarande 60 procent av kapitalet avser att både teckna sin andel i emissionen samt de aktier som eventuellt inte blir tecknade av övriga aktieägare. Således ser vi låg risk att emissionen inte blir fulltecknad. Med finansiering på plats ser vi därmed potential för en positiv utveckling för Kopy Goldfields under året. Dagens mineraltillgång som idag endast består av Kopylovskoyefyndigheten uppgår till ca 117k tr oz. Med en potential på över 600k tr oz vid Krasnyy finns chans till att flerfaldigt öka mineratillgången vilket i sin tur borde leda till en betydligt högre värdering av Kopy Goldfields. Senaste i februari meddelade Kopy Goldfields om positiva resultat vid borrning på Krasnyy-licensen Senaste i februari meddelade Kopy Goldfields om positiva resultat vid borrning på Krasnyy-licensen. Som högst påträffades en guldhalt på 8,33 gram per ton över en totalsektion på 86 meter med en genomsnittlig guldhalt 1,5 gram per ton. VD Mikhail Damrin uppgav i intervju med Redeye att resultatet förbättrade förväntningarna på Krasnyy eftersom den mineraliserade zonen är tjockare än vad som tidigare kartlagts medan halten är likartad. Tabellen nedan visar den historiska mineraltillgången för Krasnyy. Historisk Mineraltillgång Krasnyy Zon Kategori Ton Au g/t Kg K tr oz I C2 0,4 2, I P1 0,4 3, III P1 6,0 2, III P1 0,8 2, Silification P1 0,3 3, Totalt 7, Källa: Bolagsdata Den största delen av mineraltillgången är i kategori P1, vilket utgör en osäkerhet. Bolaget uppger emellertid att borrningarna som gjorts stödjer historiska indikationer varför den sannolikt ändå utgör en grov uppskattning över hur en kommande mineraltillgångsuppdatering kan se ut. Samtidigt ska man komma ihåg att de historiska indikationerna från Kopylovskoye-fyndigheten skiljde sig markant från den senare beräkningen som gjordes enligt JORC-standard. Sannolikt har bolaget denna gång mer på fötterna när de säger att de historiska indikationerna har bekräftats. 3

4 Kopy Goldfields har under 2011 jobbat med att förbättra kvaliteten i prospekteringsarbetet vilket ytterligare förstärkts genom den tekniska kommitté som satts upp tillsammans med Eldorado Gold. På lite längre sikt har Kopy Goldfields även förbättrat förutsättningarna genom förvärv av nya licenser. I början av mars meddelade bolaget att de anskaffat två nya prospekteringslicenser som innebär att bolaget fördubblar sitt prospekteringsområde. Licenserna ligger en bit bort från bolagets befintliga prospekteringsområden men är mycket stora med en areal på 150 kvadratkilometer för Purpolskaya och 81 kvadratkilometer för Verkhnaya Orlovka. Nya licenser utanför tidigare fokusområde Källa: Kopy Goldfields Bägge licenserna angränsar till områden med bevisade guldfyndigheter och det finns även ett antal kända guldmineraliseringar inom licenserna. Kopy Goldfields kommer påbörja prospektering vid licenserna år 2013 och de krav som finns fastställda hittills innebär att bolaget måste genomföra kärnborrning på minst meter för vardera licensområde innan De nya licenserna utgör en intressant potential och det är viktigt att bolaget utökar sina licenser för att kunna nå sitt långsiktiga mål om att identifiera 5 miljoner tr oz guld i mineraltillgångar. Kortsiktigt är det svårt att göra en bedömning av projekten men potentialen kommer sannolikt förtydligas under året då Kopy Goldfields skall bearbeta historisk information och utveckla en prospekteringsplan. 4

5 Vi värderar Kopy Goldfields utifrån relativvärdering baserad på guldtillgång i förhållande till bolagsvärde Värdering Vid värdering av Kopy Goldfields utgår vi från en jämförande värdering baserad på guldtillgång i förhållande till bolagsvärde. Som underlag använder vi en snittvärdering av guldtillgångar hos dels ryska och internationella guldproducenter samt prospekteringsbolag och dels guldproducenter noterade i Stockholm. Dessa värderas i snitt till 150 USD per tr oz baserat på en kombination av malmreserver (Proven & Probable) och mineraltillgångar (Measured, Indicated & Inferred). Variationen är dock stor med ett spann från 10 USD per tr oz upp till 275 USD per tr oz. Ett värde på 13 kronor per aktie kan motiveras på Kopy Goldfields En större jämförelse har även gjorts av Edison Research över värderingen av mineraltillgångar hos bolag noterade i Australien, Kanada, Storbritannien och Sydafrika. Enligt undersökningen värderas en indikerad mineraltillgång i snitt till ca 160 dollar per tr oz. Baserat på detta skulle Kopy Goldfields kunna värderas till 118 miljoner kronor utifrån den indikerade mineraltillgången på tr oz och den antagna mineraltillgången på tr oz. Detta motsvarar ca 121 miljoner kronor eller 13 kronor per aktie. Således finns en uppsidan endast baserat på guldtillgångarna vid Kopylovskoye. Tar man även hänsyn till Krasnyy finns ytterligare potential då historiska indikationer på över 0,6 miljoner tr oz har bekräftats men inte beräknats enligt JORC-standard. Kommande uppdateringar avseende prospekteringsresultat samt mineraltillgångsberäkningar utgör triggers för uppvärdering av Kopy Goldfields Således finns potential att värdera Kopy Goldfields högre och med Eldorado Gold som ny storägare har även trovärdigheten för bolagets projekt ökat. Främst är det dock viktigt att bolaget lyckas utöka sin mineraltillgång, där potentialen sannolikt är stor. Kommande uppdateringar avseende prospekteringsresultat och mineraltillgångsberäkningar utgör därmed viktigaste triggers för en högre värdering av bolaget. 5

6 Sammanfattning Redeye Rating Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. Ratingförändringar i denna rapport: Vi har inte gjort några Ratingförändringar i denna rapport. Ledning 5,0p Kommentar: VD och ledning har lång erfarenhet av prospektering. Mineraltillgångar enligt JORC-standard under förväntan negativt för trovärdighet. Flertalet i ledning samt styrelse äger aktier i bolaget. Ny huvudägare Eldorado Gold ökar förtroende. Tillväxtpotential 5,0p Kommentar: Stor potential för ökning av guldreserver. Historiska indikationer vid Krasnyy på tr oz har bekräftats vid 2011 års prospektering men inte beräknats enligt JORC. Lönsamhet 0,0p Kommentar: Kopy Goldfields har idag inga intäkter men lönsamheten i framtida gruvor kan bli hög med rådande guldpris. Trygg placering 5,5p Kommentar: Bolaget är helt beroende av utvecklingen av guldpriset. Eldorado Gold ny stark storägare. Ytterligare kapital måste tillföras framöver för fortsatt prospektering samt feasibilitystudier. Avkastningspotential 6,0p Kommentar: Låg värdering av mineraltillgångar. Dock utgör rysk klassificering för delar av mineraltillgången en stor osäkerhet. Uppdatering av mineraltillgångar utgör trigger under

7 Resultaträkning, MSEK e 2013e Omsättning Summa rörelsekostnader EBITDA Avskrivningar EBIT Resultatandelar Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt Nettoresultat Resultaträkning just, MSEK e 2013e Jämförelsestörande poster EBITDA just EBIT just PTP just Nettoresultat just Balansräkning, MSEK e 2013e Tillgångar Omsättningstillgångar Kassa och bank Kundfordringar Lager Andra fordringar Summa omsättningstillg Anläggningstillgångar Materiella anl.tillg Finansiella anl.tillg Goodwill Balans. utv. kostn Övr. immateriella tillg Summa anläggningstillg Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga icke ränteb skulder Summa kortfristiga skulder Långa icke ränteb.skulder Räntebärande skulder Summa skulder Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & Eget Kapital Summa skulder och eget kapital Fritt kassaflöde, MSEK e 2013e Omsättning Summa rörelsekostnader Avskrivningar EBIT Skatt på EBIT (Justerad skatt) NOPLAT Avskrivningar Bruttokassaflöde Förändring i rörelsekapital Investeringar Fritt kassaflöde Kapitalstruktur e 2013e Soliditet 85% 89% 86% 87% 86% Skuldsättningsgrad 7% 3% 1 9% 1 Nettoskuld Sysselsatt kapital Kapitalets oms. hastighet 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 DCF värdering Kassaflöden, MSEK Riskpremie (%) 9,0 NV FCF ( ) -63,7 Betavärde 1,0 NV FCF ( ) n.m. Riskfri ränta (%) 5,0 NV FCF (2024-) 4,6 Räntepremie (%) 7,0 Rörelsefrämmade tillgångar 64,4 WACC (%) 13,0 Räntebärande skulder 12,1 Motiverat värde n.m. Antaganden (%) Genomsn. förs. tillv. n.m. Motiverat värde per aktie, SEK n.m. EBIT-marginal 15,2 Börskurs, SEK 4,6 Lönsamhet e 2013e Avk. på eget kapital (ROE) -1-8% -59% -9% -9% ROCE -9% -7% -58% -9% -9% ROIC -9% -7% -56% -9% -9% EBITDA-marginal (just) -63% -69% -104% -8-8 EBIT just-marginal -73% -77% -513% -8-8 Netto just-marginal -73% -77% -501% -8-8 Data per aktie, SEK e 2013e VPA -2,49-1,67-9,84-1,29-1,29 VPA just -2,49-1,67-9,84-1,29-1,29 Utdelning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettoskuld 0,9 0,7-0,9 0,5 4,5 Antal aktier 2,1 6,6 9,3 9,3 9,3 Värdering e 2013e Enterprise value P/E -1,8-2,8-0,5-3,6-3,6 P/E just -1,8-2,8-0,5-3,6-3,6 P/S 6,0 3,0 2,3 2,9 2,9 EV/S 6,3 3,3 1,9 2,5 2,5 EV/EBITDA just -10,0-4,8-1,8-3,1-3,1 EV/EBIT just -8,6-4,3-0,4-3,1-3,1 P/BV 0,4 0,2 0,4 0,3 0,4 Aktiens utveckling Tillväxt/år 10/12e 1 mån -16,2% Omsättning n.m.% 3 mån -21,2% Rörelseresultat, just n.m.% 12 mån n.m.% V/A, just n.m.% Årets Början -21,2% EK n.m.% Aktiestruktur % Röster Kapital Eldorado Gold 28,0 28,0 Commodity Quest 8,3 8,3 Euroclear bank 6,8 6,8 KGK Holding 5,3 5,3 Nordnet Pension 5,2 5,2 Ulrika Hagdahl 3,5 3,5 Robur Försäkring 3,4 3,4 Morgan Stanley 3,0 3,0 Avanza Pension 2,9 2,9 Övriga 33,6 33,6 Aktien Reuterskod KOPY.ST Lista First North Kurs, SEK 4,6 Antal aktier, milj 9,3 Börsvärde, MSEK 43 Börspost 1 Bolagsledning & styrelse VD CFO IR Ordf Mikhail Damrin Tim Carlsson Tim Carlsson Kjell Carlsson Nästkommande rapportdatum Q Q Tillväxt e 2013e Försäljningstillväxt n.m.% 99% 29% -18% VPA-tillväxt (just) n.m.% n.m.% n.m.% n.m.% n.m.% Tillväxt eget kapital n.m.% 77% -35% 1-9% Analytiker Hjalmar Ahlberg Redeye AB Mäster Samuelsgatan 42, 10tr Stockholm 7

8 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) e 2012e 2013e 1% 1% 1% 1% e 2012e 2013e -1% -2% -3% -4% -5% -6% Omsättning Försäljningstillväxt EBIT just EBIT just-marginal Vinst Per Aktie Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) e 2012e 2013e 12% 1 8% 9 89% 88% 87% % 4% 2% e 2012e 2013e 86% 85% 84% 83% 82% VPA VPA just Skuldsättningsgrad Soliditet Produktområden Geografiska områden Intressekonflikter Hjalmar Ahlberg äger aktier i bolaget Kopy Goldfields: Nej Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit ersättning från bolaget i samband med detta. Verksamhetsbeskrivning Kopy Goldfields AB (publ), listat på NASDAQ OMX First North i Stockholm, är ett guldprospekteringsbolag i ett av världens främsta guldmineralområden, Lena Goldfields, Bodaibo, Ryssland. Bolagets huvudägare är Eldorado Gold Corp. Bolaget innehar rättigheterna till nio berggrundslicenser för både prospektering och produktion som täcker 486 kvadratkilometer. Det långsiktiga målet är att utveckla ett guldprospekterings- och produktionsbolag med guldmineraltillgångar på 5 Moz för att stödja årlig guldproduktion på 0,2 Moz. 8

9 DISCLAIMER Viktig information Redeye AB ("Redeye" eller "Bolaget") är en specialiserad investmentbank inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag i Norden. Vi fokuserar på sektorerna IT, Life Sciences, Media, Betting, Cleantech och Råvaror. Vi tillhandahåller tjänster inom Corporate Broking, Corporate Finance, aktieanalys, investerarrelationer och medietjänster. Våra styrkor är vår prisbelönta analysavdelning, erfarna rådgivare, ett unikt investerarnätverk samt vår kraftfulla distributionskanal redeye.se. Redeye grundades år 1999 och står under Finansinspektionens tillsyn sedan Redeye har följande tillstånd: mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument, investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument, utarbeta, sprida finansiella analyser/rekommendationer för handel med finansiella instrument, utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag, placering av finansiella instrument utan fast åtagande, förvara finansiella instrument och ta emot medel med redovisningsskyldighet, råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och företagsuppköp, utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument samt bedriva Certified Advisory verksamhet (sidotillstånd). Ansvarsbegränsning Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Potentiella intressekonflikter Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument för bolaget från och med den dag beslut tagits att en analys ska produceras på bolaget samt två bankdagar efter analysen publicerats. En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är direkt kopplad till sådan verksamhet. Redeye kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Läsaren av dessa rapporter kan anta att Redeye har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är inte beroende av innehållet i analysen. Angående Redeyes analysbevakning Redeyes analys präglas av case-baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Om annat inte uttryckningen anges i analysen uppdateras analysen när Redeys analysavdelning finner att så är påkallat av t.ex. väsentliga förändrade marknadsförutsättningar eller händelser relaterade till analyserad emittent/analyserat finansiellt instrument. Rating/Rekommendationsstruktur Redeye utfärdar ej några investeringsrekommendationer för fundamental analys. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare. Redeyes rekommendationer för teknisk analys är: Köp (Buy) och Sälj (Sell). Placeringshorisonten för dessa rekommendationer är mycket kort, oftast mindre än 1 månad. Redeye Rating ( ) Rating Ledning Tillväxt- Trygg Avkastnings- Lönsamhet potential Placering potential 7,5p - 10,0p ,5p - 7,0p ,0p - 3,0p Antal bolag *För investmentbolag byts Tillväxtpotential och Lönsamhet ut mot Portföljförvaltning och Direktavkastning. Mångfaldigande och spridning Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Copyright Redeye AB. 9

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken

Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken BOLAGSANALYS 21 juli 2013 Sammanfattning Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken Arise hade ett vindmässigt bra kvartal och elproduktionen blev något bättre än planerat. Vindkraftdriftens EBITDA i Q2 steg

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina BOLAGSANALYS 24 februari 2012 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina Kvarvarande verksamhet visar en svag men ändå positiv lönsamhet med ett rörelseresultat på 18 MSEK under 2011. Pressen

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer

Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer BOLAGSANALYS 27 maj 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer Intäkter om 227 MSEK och EBITDA på 25 MSEK prickade våra prognoser. Säsongsvariationer i Opus Bilprovning påverkade

Läs mer

Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram

Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram BOLAGSANALYS 24 september 2012 Sammanfattning Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag med huvudinriktning mot guld. Under 2011 och 2012 har prospekteringen

Läs mer

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart BOLAGSANALYS 13 september 2010 Sammanfattning Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart Samgåendet med Hamelin skapar en koncern med bättre kritisk massa på sina viktiga marknader. I huvudsak kompletterar

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829 BOLAGSANALYS 17 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Mycket intressant Venteloförvärv AllTele annonserade i början av augusti ett mycket stort förvärv i Ventelo. Bolaget omsätter cirka 300 MSEK

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU BOLAGSANALYS 26 april 2012 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU Rapporten för det första kvartalet var relativt odramatisk. Rapporten föregicks av kvartalets stora nyhet, den

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar

Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar BOLAGSANALYS 25 februari 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar Det ekonomiska utfallet i Q4-rapporten är svårtolkat då det innehåller stora säsongseffekter och engångsposter.

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat

Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat BOLAGSANALYS 10 november 2011 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat Arise hade avsevärt högre intäkter och bättre resultat än väntat under Q3. Främst berodde skillnaden på

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) På väg igenom miljardvallen

Opus Group (OPUS.ST) På väg igenom miljardvallen BOLAGSANALYS 2 oktober 2012 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) På väg igenom miljardvallen Förvärvet och arbetet med övertagandet av Besiktningskluster 1 från Bilprovningen löper på enligt plan. Den pågående

Läs mer

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs BOLAGSANALYS 18 november 2009 Sammanfattning Ticket (TICK.ST) På rätt kurs Ticket visar tidiga tecken på återhämtning i sin Q3-rapport. Dock präglas det senaste kvartalet fortsatt av besparingsåtgärder

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 september 2014 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Positiva tongångar Bolaget har kommit med en första operationell uppdatering från borrprogrammet på Krasnylicensen som påbörjades

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte BOLAGSANALYS 26 november 2008 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte Biolin visar kraftig tillväxt och ett positivt resultat före avskrivning under det tredje kvartalet. En mer renodlad verksamhet

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7%

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7% BOLAGSANALYS 12 november 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Höga kostnader men bra tillväxt AllTeles Q3-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (71%) och stabilt kassaflöde (+6,5 MSEK).

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 september 214 Sammanfattning Allenex God tillväxt enligt förväntan -rapporten var relativt odramatisk. Försäljningen växte med 16 procent, vilket var marginellt högre än vi räknat med.

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 592 813 842

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 592 813 842 BOLAGSANALYS 31 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Stark försäljning i Q2 11 AllTeles Q2-rapport visade på mycket bra försäljningstillväxt (31%) och stabilt kassaflöde (+12 MSEK). Intäkterna

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 22 augusti 2014 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) I väntan på Illinois Under Q2 fick Opus full utväxling på sina senaste affärer och förvärv. Intäkterna steg

Läs mer

Tilgin (TILG.ST) Avyttring medför lägre risk

Tilgin (TILG.ST) Avyttring medför lägre risk BOLAGSANALYS 21 november 2008 Sammanfattning Tilgin (TILG.ST) Avyttring medför lägre risk Tilgin annonserade i går att de säljer den kraftigt förlustbringade verksamheten inom IPTV till IPTV-konkurrenten

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Resultatet på ny toppnivå Q1-rapporten för bokslutsåret 2015/16 var övervägande stark även om överraskningsmomenten

Läs mer

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras BOLAGSANALYS 1 juli 2009 Sammanfattning Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras Med stora investeringar i GPV under 2008 och i Storrun i år är Borevind fullinvesterade till årsskiftet. År 2010

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 6 maj 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Ser fram emot kvothöjning Q1 var ett vindmässigt normal och starkt kvartal som gav en EBITDA från Vindkraftdriften om

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 14 november 2014 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) BlackRock-affären i hamn Q3 präglades av svaga vindar men klart högre snittintäkter än väntat. Resultatet för segmentet

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 17 februari 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) 2015 - konsolideringsår Utfallet i Q4-rapporten var lite bättre än väntat tack vare en reavinst vid avyttringen

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 11 maj 2015 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) Osäkert läge Prevas rapport för det första kvartalet 2015 var klart under vår förväntan, störst avvikelse var lönsamheten

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 2 april 2015 Sammanfattning (Pled.st) Aktien har mer att ge Den initialt positiva kursreaktionen på utfallet i PLIANT-studien har snabbt raderats ut. Vi bedömer

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 juni 215 Sammanfattning Allenex Marginalmålet inom räckhåll Försäljningen i Q1 växte med 1 procent med god hjälp av positiva valutaeffekter. Det var något mer än vi

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning Genovis (Genob.st) Q4 andas viss optimism Under hösten 2014 gick aktien ned på grund av fallande försäljning. Genovis tappade kraft

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 7 januari 2015 Sammanfattning (MYCR.ST) Drar fram som en väghyvel Denna analysuppdatering gäller ännu en Prexisionorder. Den tredje till antalet, inkommen precis

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 12 maj 2015 Sammanfattning Avega Group (AVEGB.ST) Ett effektivare Avega motiverar en uppvärdering Avega rapporterade ett resultat och försäljning under det första

Läs mer