Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig"

Transkript

1 BOLAGSANALYS 3 maj 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig Första kvartalet var något starkare än vi räknat med, men försäljningen är fortsatt på en mycket låg nivå. Finanserna är starka efter genomförd nyemission och engångsposter. Avtalet med Fujifilm i början av året har varit mycket betydelsefullt för Exini och försäljningen har fått en bra start. Aktien har pressats av nyemission och kursen har mer eller mindre halverats sedan årsskiftet. Vi anser att värderingen blivit klart mer lockande och därför höjt betyget för Avkastningspotential med två steg. Därtill har vi höjt betyget för Ledning efter rekrytering med ett steg. Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: Övriga 40 MSEK Medicinteknik Magnus Aurell Bo Håkansson Redeye Rating (0-10 poäng) Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Avkastningspotential 5,0 poäng 7,0 poäng 2,0 poäng 3,5 poäng 7,5 poäng Nyckeltal e 2012e 2013e Omsättning, MSEK Tillväxt 137% -51% 699% -44% 150% EBITDA EBITDA-marginal -149% -456% 25% -45% 19% EBIT EBIT-marginal -162% -532% 14% -61% 13% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal -167% -546% 15% -61% 13% Utdelning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 VPA -0,16-0,26 0,03-0,08 0,04 VPA just -0,16-0,26 0,03-0,08 0,04 P/E just -3,3-2,1 15,8-7,0 13,6 P/S 9,2 18,9 2,4 4,3 1,7 EV/S 9,1 22,6 2,0 3,5 1,4 EV/EBITDA just -6,1-4,9 7,9-7,9 7,6 Fakta Aktiekurs (SEK) 0,5 Antal aktier (milj) 73,5 Börsvärde (MSEK) 40 Nettoskuld (MSEK) -7 Free float (%) 57,6 Dagl oms. ( 000) 1 Analytiker: Klas Palin Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, 0 poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är 0 poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Tillväxtpotential De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) marknadsstorlek, 2) marknadstillväxt, 3) samarbeten, 4) produkt differentiering och 5) konkurrenssituation. Kriterierna väger lika tungt i den sammantagna bedömningen av värderingsnyckeln tillväxtpotential. Lönsamhet De faktorerna som utgör bedömning av lönsamhet är 1) stabil vinstutveckling, 2) bruttomarginal, 3) EBIT-marginal och 4) avkastning på eget kapital. Faktorn stabil vinstutveckling viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) oberoende av enstaka händelser, 2) finansiell situation, 3) ägarstruktur, 4) konjunkturkänslighet och 5) aktiens likviditet. Faktorn oberoende av enstaka händelser viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna konjunkturkänslighet och aktiens likviditet viktas med 0,5x. Avkastningspotential De faktorerna som utgör bedömning av avkastningspotential är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) marknadsförväntningar, 4) nyhetsflöde/triggers, 5) oupptäckt aktie och 6) insynshandel. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna nyhetsflöde/triggers, marknadsförväntningar, oupptäckt aktie och insynshandel viktas med 0,5x. 2

3 Över våra prognoser Den positiva försäljningsutvecklingen vi såg i det fjärde kvartalet i fjol håller i sig och under det första kvartalet i år steg försäljningen med 107 procent till 0,8 miljoner kronor. Detta är dock från en mycket låg nivå och det behövs betydligt högre tillväxt för att nå balans mellan kostnader och intäkter. Resultatet för perioden var något starkare än vi räknat med och uppgick till -2,8 miljoner kronor, se tabell nedan. Hög tillväxt men från låga nivåer Tabell 1. Förväntat mot utfall (SEKm) Q1'10 Q1'11E Utfall Diff Nettoomsätting 0,4 0,7 0,8 11% EBIT -2,6-3,2-2,7 16% Nettoresultat -2,7-3,6-2,8 22% VPA, SEK -0,06-0,05-0,04 20% Försäljningstillväxt (y/y) neg. 86% 107% EBIT marginal neg. neg. neg. Källa: Redeye Research Bolagets kostnader för det första kvartalet steg till 3,0 miljoner kronor från 2,8 miljoner kronor i fjol. Det är främst nyrekryteringar som ligger bakom uppgången i kostnader och Exini hade per den sista mars 12 anställda. Bolaget har satt fokus på tillväxt, men vi räknar trots det inte med att fler nyrekryteringar sker för i år. Nyemission och engångsposter ger stabila finanser Under det gångna kvartalet uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -2,6 miljoner kronor. Likvida medel per den sista mars var på 6,8 miljoner kronor, vilket inkluderar den nyemission som genomfördes i det första kvartalet. Nyemissionen tillförde bolaget totalt 16,2 miljoner kronor efter emissionskostnader. Delar av kapitalet har använts för att återbetala banklån och bryggfinansiering från största ägaren. Exinis finanser står dock inför ytterligare finansiell förstärkning på sammanlagt 13,5 miljoner kronor som utgör kontantersättning från det avtal som tecknats med den japanska partnern Fujifilm. Utbetalningen ska ske under innevarande kvartal. Tillsammans med nuvarande likvida medel ger detta bolaget en stabil finansiell ställning. Bra start i Japan Det mycket viktiga avtalet med Fujifilm och produkten Exini Bone, som slöts i början av året, har fått en smakstart. Nyligen rapporterade Exini att Fujifilm vid utgången av april i år redan hade installerat tio system hos kunder. Vad vi förstår handlar det både om kunder som deltog under 3

4 testperioden i fjol och helt nya kunder. Vi uppskattar att det på den japanska marknaden finns upp mot nukleärmedicinska kliniker. Eftersom avtalet mellan parterna inte är baserat på försäljning ger detta dock inte extra klirr i kassan för Exini. Avtalet innehåller en garanterad ersättning till Exini på 15 miljoner kronor och därutöver kan ytterligare 9 miljoner kronor komma betalas ut som tilläggsköpeskillingar utifrån hur pass framgångsrik försäljningen är. Exakt vad som krävs för att uppnå utbetalning av tilläggsköpeskillingar är inte kommunicerat, men vi räknar med att om det väl blir aktuellt så sker det först mot slutet av den treåriga avtalsperioden. Vi har justerat upp våra estimat Finansiella prognoser Rapporten var något bättre än våra prognoser och vi har efter rapporten för det första kvartalet gjort mindre uppjusteringar i våra prognoser för i år. Vi har höjt försäljningsprognosen för i år med 0,3 miljoner kronor. Därutöver har vi sänkt kostnadsprognosen för i år med drygt 1 miljon kronor, då vi uppfattar att bolaget kommer hålla hårt i pengarna och inte göra fler nyanställningar. Sammantaget ger detta en högre förväntad vinst för innevarande år, vilken vi räknar med uppgår till 2,5 miljoner kronor, se tabell nedan. Tabell: Vinstestimat för Exini SEKm 2009 Q1'10 Q2'10 Q3'10 Q4' Q1'11E Q2'11E Q3'11E Q4'11E 2011E 2012E 2013E Nettoomsättning 4,3 0,4 0,3 0,4 0,8 1,8 0,8 14,2 0,6 1,2 16,8 9,3 23,0 EBIT -7,0-2,6-3,0-2,7-2,9-11,2-2,7 10,6-2,3-3,3 2,3-5,7 3,0 Nettoresultat -7,2-2,7-3,1-2,8-3,0-11,5-2,8 10,6-2,1-3,1 2,5-5,7 3,0 VPA, SEK neg neg neg neg neg neg neg 0,14 neg neg 0,03 neg 0,04 Försäljningstillväxt n.a. -38% -73% -54% 106% -58% 105% n.a. 65% 45% 821% -45% 147% Källa: Redeye Research Viktigt att poängtera är att huvuddelen av årets prognostiserade intäkter är den engångspost som förväntas från Fujifilm. Exkluderat denna räknar vi med att försäljningsintäkterna stiger till blygsamma 3,3 miljoner kronor för i år. Det är först under nästa år vi bedömer att bolagets löpande intäkter får fart, beroende på långa försäljningscykler samt att Exini i år förväntas teckna ett distributionsavtal för den stora och viktiga tyska marknaden. Räknar med positivt kassaflöde från löpande intäkter under 2013 Vi bedömer att Exini når positiva kassaflöden från den löpande verksamheten under Nuvarande finanser beräknas tillräckliga för att uppnå detta, men det finns inget större utrymme för förskjutningar. 4

5 Värdering och rating Våra höjda prognoserna för ger mycket liten effekt på värderingen av Exini, då merparten av bolagsvärdet ligger i bortom 2014, se tabell nedan sida. DCF värde per aktie Per aktie Total Tillgångar 0,1 6,0 Räntebärande skulder 0,0 0,0 DCF ,0-2,0 DCF ,4 32,0 DCF ,4 29,0 NOPLAT 2024: 30,0 Value (EOY): 43,0 Total 0,9 65,0 Källa: Redeye Research DCF-värde 0,9 kronor per aktie Vi värderar Exini till 65 miljoner kronor eller 0,9 kronor per aktie efter full utspädning, när vi använder oss av ett avkastningskrav (WACC) på 16,0 procent. Aktien har sjunkit kraftigt i år och starkt bidragande anser vi är den nyemission som genomförts. Detta innebär dock att relationen mellan risk och potential har förbättrats. Mot bakgrund av detta har vi höjt betyget för Avkastningspotential med 2 steg till 7,5 poäng. Därtill har vi höjt betyget för Ledningen med 1,0 poäng till 5,0 poäng efter att den förstärkts med COO, Klas Themner. En faktor som påverkar vårt betyg negativt för ledningen är det mycket låg direktägandet, vilket inte förändrats efter den genomförda nyemissionen. I tabellen nedan har vi sammanställt nyckeltal för ett antal relevanta jämförelsebolag inom sektorn. Relativvärdering Bolag P/E EV/EBITDA EV/S 2011E 2012E 2013E 2011E 2012E 2013E 2011E 2012E 2013E RAYSEARCH LABORATORIES AB 25,0 19,0 15,5 11,2 9,2 8,0 7,0 6,0 5,3 SECTRA AB-B SHS 172,5 27,3 16,7 11,7 8,0 6,2 1,2 1,1 1,0 MERGE HEALTHCARE INC 27,7 16,6 na 11,7 9,8 8,4 2,7 2,4 na MINDRAY MEDICAL INTL LTD-ADR 17,1 15,0 11,7 11,1 9,4 8,4 3,2 2,8 2,4 SONOSITE INC 24,9 17,5 19,3 11,6 10,5 8,7 1,5 1,3 1,3 VITAL IMAGES INC 108,4 67,5 116,5 27,5 23,4 19,1 2,0 1,8 1,6 VOLCANO CORP 117,9 59,8 36,2 30,5 19,1 11,6 3,6 3,0 2,5 Mean 70,5 31,8 36,0 16,5 12,8 10,0 3,0 2,6 2,4 Median 27,7 19,0 18,0 11,7 9,8 8,4 2,7 2,4 2,0 Exini 15,8 neg 13,6 7,9 neg 7,6 2,0 3,5 1,4 5

6 Siffrorna för i år är inte riktigt jämförbara då de innehåller kontantersättningen från Fujifilm. Våra prognoser för 2013 bygger dock på löpande försäljningsintäkter och lyckas bolaget leverera i nivå med dessa framstår dagens värdering låg i relation med ovanstående bolag. Det är dock värt att poängtera att detta är betydligt större bolag än Exini som vi jämför med och har en längre historik som noterade lönsamma bolag. Å andra sidan finns en betydligt högre tillväxtpotential för Exini och deras beslutsstöd vinner acceptans inom sjukvården. Kursen har i princip halverat sedan årsskiftet Aktien Exini-aktien har utvecklats svagt under inledningen av året trots att avtal levererats för den japanska marknaden. Kursen har nästan halverats sedan årsskiftet. Orsaken bakom den svaga aktieutvecklingen kan främst förklaras av den genomförda kapitalanskaffningen. Därtill byggdes det sannolikt upp förhoppningar i marknaden om snabbt stigande intäkter i samband med Fujifilm-avtalet. Omsättningen i aktien är fortsatt mycket låg och handelsvolymerna uppgår till i genomsnitt aktier per dag, knappt kronor. Flera insynspersoner deltog i den genomförda nyemissionen. Vi kan dock konstatera att flera ledande befattningshavare inte gjort det och ännu saknar ett direktägande i bolaget, vilket vi anser är negativt. Vi noterar även att största ägare Bo Håkansson ökat sin ägarandel från tidigare 42 procent till nuvarande 48 procent och behåller därmed ett kompakt grepp om bolaget. Bolaget är aktivt inom ett tillväxtområde inom sjukvården Investeringsidé Exini är i en tidig kommersialiseringsfas inom ett område med hög tillväxtpotential och som förväntas uppvisa en hög tillväxt närmaste åren. Ökad försäljning drivs av att vården pressas av en stigande ström patienter från en åldrande befolkningen i Europa, Japan och USA. Detta är en utmaning både ekonomiskt och personalmässigt för sjukvården. Exini har utvecklat programvara som kan underlätta och förbättra diagnos inom flera olika sjukdomsområden, vilket kan leda till både kortsiktiga och långsiktiga besparingar inom vården. Avtalet som slöts med Fujifilm i början av året är en betydelsefull milstolpe som ger validering av bolagets produkter, vilket vi räknar med förbättrar möjligheterna att attrahera kunder och distributörer. Produkterna har dock ännu inte nått acceptans på nyckelmarknader. Lyckas inte bolaget med det finns risk för fortsatta förluster från verksamheten. 6

7 Sammanfattning Redeye Rating Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. Ratingförändringar i denna rapport: Vi har höjt betyget för Ledning och Avkastningspotential. Ledning 5,0p Kommentar: Vd Magnus Aurell har en lång erfarenhet från branschen och varit aktiv med ledande roller inom flera olika branschkollegor. Bolagets marknadskommunikation har förbättrats. Direktägandet hos ledande befattningshavare är dock lågt, vilket vi anser är negativt. Tillväxtpotential 7,0p Kommentar: Marknadspotentialen är mycket stor och marknaden är under tillväxt. Bolaget har ett antal lovande distributörsavtal på plats och vi förväntar oss att fler kommer framöver. Lönsamhet 2,0p Kommentar: Bolaget är idag inte lönsamt och har en bit kvar till dess. Dess skalbarhet som programvarubolag gör dock att detta kan nås snabbt vid relativt små intäktsökningar. Trygg placering 3,5p Kommentar: Risken i ett bolag som Exini som precis har gått över i kommersiell fas är hög. Bolagets finansiella situation är pressad, men förestående nyemission och betalning från Fjuifilm stabiliserar läget. Likviditeten i aktien är mycket svag. Avkastningspotential 7,5p Kommentar: Aktien har utvecklats svagt under en längre tid, vilket förbättrat relationen risk kontra potential. På nuvarande nivåer anser vi att aktien värderas attraktivt, men det saknas tydlig katalysator i närtid som ska leda till en omvärdering. 7

8 Resultaträkning, MSEK e 2012e 2013e Omsättning Summa rörelsekostnader EBITDA Avskrivningar EBIT Resultatandelar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt Nettoresultat Resultaträkning just, MSEK e 2012e 2013e Jämförelsestörande poster EBITDA just EBIT just PTP just Nettoresultat just Balansräkning, MSEK e 2012e 2013e Tillgångar Omsättningstillgångar Kassa och bank Kundfordringar Lager Andra fordringar Summa omsättningstillg Anläggningstillgångar Materiella anl.tillg Finansiella anl.tillg Goodwill Balans. utv. kostn Övr. immateriella tillg Summa anläggningstillg Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga icke ränteb skulder Summa kortfristiga skulder Långa icke ränteb.skulder Räntebärande skulder Summa skulder Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & Eget Kapital Summa skulder och eget kapital Fritt kassaflöde, MSEK e 2012e 2013e Omsättning Summa rörelsekostnader Avskrivningar EBIT Skatt på EBIT (Justerad skatt) NOPLAT Avskrivningar Bruttokassaflöde Förändring i rörelsekapital Investeringar Fritt kassaflöde Kapitalstruktur e 2012e 2013e Soliditet 69% -18% 83% 69% 65% Skuldsättningsgrad 19% -415% 0% 5% 23% Nettoskuld Sysselsatt kapital Kapitalets oms. hastighet 0,5 0,2 1,5 0,7 1,8 DCF värdering Kassaflöden, MSEK Riskpremie (%) 9,2 NV FCF ( ) -2,1 Betavärde 1,4 NV FCF ( ) 32,4 Riskfri ränta (%) 3,4 NV FCF (2024-) 28,6 Räntepremie (%) 1,0 Rörelsefrämmade tillgångar 6,0 WACC (%) 16,0 Räntebärande skulder Motiverat värde 65,0 Antaganden (%) Genomsn. förs. tillv. 20,2 Motiverat värde per aktie, SEK 0,9 EBIT-marginal 22,7 Börskurs, SEK 0,5 Lönsamhet e 2012e 2013e Avk. på eget kapital (ROE) -108% -296% 34% -43% 25% ROCE -79% -129% 20% -42% 22% ROIC -79% -129% 20% -42% 22% EBITDA just-marginal -149% -456% 25% -45% 19% EBIT just-marginal -162% -532% 14% -61% 13% Netto just-marginal -167% -546% 15% -61% 13% Data per aktie, SEK e 2012e 2013e VPA -0,16-0,26 0,03-0,08 0,04 VPA just -0,16-0,26 0,03-0,08 0,04 Utdelning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettoskuld 0,0 0,2-0,1-0,1-0,1 Antal aktier 44,1 44,1 73,5 73,5 73,5 Värdering e 2012e 2013e Enterprise value P/E -3,3-2,1 15,8-7,0 13,6 P/E just -3,3-2,1 15,8-7,0 13,6 P/S 9,2 18,9 2,4 4,3 1,7 EV/S 9,1 22,6 2,0 3,5 1,4 EV/EBITDA just -6,1-4,9 7,9-7,9 7,6 EV/EBIT just -5,7-4,2 14,4-5,8 11,3 P/BV 4,1-21,3 2,4 4,0 3,1 Aktiens utveckling Tillväxt/år 09/11P 1 mån 0,0% Omsättning 97,5% 3 mån 0,0% Rörelseresultat, just n.m.% 12 mån 0,0% V/A, just n.m.% Årets Början 0,0% EK 31,1% Aktiestruktur % Röster Kapital Farstorps Gård Förvaltning 42,4 42,4 Augmenta Venture Partners AB 8,2 8,2 Lars Edenbrandt 6,8 6,8 Jörgen Petersson 4,7 4,7 UJK i Lund AB 4,1 4,1 BWG Holding 3,4 3,4 Lunds Universitet Utvecklings AB 2,5 2,5 Ekberg Lund och Partners AB 1,8 1,8 Fredrik Lindgren 1,6 1,6 Övriga 24,6 24,6 Aktien Reuterskod EXINa.ST Lista Övriga Kurs, SEK 0,5 Antal aktier, milj 73,5 Börsvärde, MSEK 40 Börspost 1 Bolagsledning & styrelse VD IR Ordf Magnus Aurell Klas Themner Bo Håkansson Nästkommande rapportdatum Bokslutskommuniké Tillväxt e 2012e 2013e Försäljningstillväxt 137% -51% 699% -44% 150% VPA-tillväxt (just) n.m. % n.m. % n.m. % n.m. % n.m. % Tillväxt eget kapital 161% -119% -987% -39% 29% Analytiker Klas Palin Redeye AB Mäster Samuelsgatan 42, 10tr Stockholm 8

9 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) e 2012e 2013e 800% 700% 600% 500% 400% 300% 200% 100% 0% -100% e 2012e 2013e 100% 0% -100% -200% -300% -400% -500% -600% Omsättning Försäljningstillväxt EBIT just EBIT just-marginal Vinst Per Aktie Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) 0,05 100% 100% 0-0,05-0,1-0,15-0, e 2012e 0% -100% -200% -300% e 2012e 2013e 80% 60% 40% 20% 0% -0,25-400% -20% -0,3-500% -40% VPA VPA just Skuldsättningsgrad Soliditet Intressekonflikter Klas Palin äger aktier i bolaget Exini Diagnostics: Nej Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit ersättning från bolaget i samband med detta. Verksamhetsbeskrivning Exini startades 1999 och är ett resultat av forskning som bedrivits vid Lunds universitet. Exinis produkter är framtagna för att verka som beslutsstöd inom medicinsk bildanalys. Produkterna består av en mjukvara som installeras direkt i kamerautrustning eller i det PACS program som läkarna använder sig av. Produkter används för att kunna identifiera bland annat kranskärlssjukdomar, cancer, demens, Parkinsons sjukdom och blodproppssjukdomar. Tanken är att beslutsstödet ska understödja läkarna i att fatta korrekta beslut och ge en så kallad second opinion. 9

10 DISCLAIMER Viktig information Redeye AB("Redeye" eller "Bolaget") är ett fristående analysföretag som står under Finansinspektionens (FI) tillsyn sedan juli Bolaget erbjuder aktierelaterade tjänster till börsbolag, investerare, media och den aktieintresserade allmänheten. Redeye har tillstånd att mottaga och vidarebefordra finansiella instrument, att lämna investeringsrådgivning avseende finansiella instrument samt att utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument, enligt 2 kap. 1-2 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Ansvarsbegränsning Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Potentiella intressekonflikter Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument för bolaget från och med den dag beslut tagits att en analys ska produceras på bolaget samt två bankdagar efter analysen publicerats. En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är direkt kopplad till sådan verksamhet. Redeye kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Läsaren av dessa rapporter kan anta att Redeye har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är inte beroende av innehållet i analysen. Angående Redeyes analysbevakning Redeyes analys präglas av case-baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Om annat inte uttryckningen anges i analysen uppdateras analysen när Redeys analysavdelning finner att så är påkallat av t.ex. väsentliga förändrade marknadsförutsättningar eller händelser relaterade till analyserad emittent/analyserat finansiellt instrument. Rating/Rekommendationsstruktur Redeye utfärdar ej några investeringsrekommendationer för fundamental analys. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare. Redeyes rekommendationer för teknisk analys är: Köp (Buy) och Sälj (Sell). Placeringshorisonten för dessa rekommendationer är mycket kort, oftast mindre än 1 månad. Redeye Rating ( ) Rating Ledning Tillväxt- Trygg Avkastnings- Lönsamhet potential Placering potential 7,5p - 10,0p ,5p - 7,0p ,0p - 3,0p Antal bolag *För investmentbolag byts Tillväxtpotential och Lönsamhet ut mot Portföljförvaltning och Direktavkastning. Mångfaldigande och spridning Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Copyright Redeye AB. 10

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare BOLAGSANALYS 23 april 2010 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare Formpipes första kvartal var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 31,4 miljoner kronor

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt BOLAGSANALYS 16 maj 2013 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt Rapporten för första kvartalet var i linje med våra förväntningar. Det som pressat aktien var en svag tillväxt

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart BOLAGSANALYS 13 september 2010 Sammanfattning Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart Samgåendet med Hamelin skapar en koncern med bättre kritisk massa på sina viktiga marknader. I huvudsak kompletterar

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till

Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till BOLAGSANALYS 1 mars 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till Betting Promotions fjärde kvartal gav ett blandat intryck. Segmentet Livebetting visade äntligen en god bruttomarginal,

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat

Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat BOLAGSANALYS 10 november 2011 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat Arise hade avsevärt högre intäkter och bättre resultat än väntat under Q3. Främst berodde skillnaden på

Läs mer

Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger

Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger BOLAGSANALYS 19 november 2008 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger Getupdateds Q3 rapport var sämre än väntad och vi sänker prognoserna för innevarande och nästa

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST) Finansiering säkrad

Arctic Gold (ARCT.ST) Finansiering säkrad BOLAGSANALYS 24 november 2010 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Finansiering säkrad Alcaston Exploration har bytt namn till Arctic Gold då majoriteten av verksamheten numera utgörs av Bidjovaggeprojektet

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 BOLAGSANALYS 3 april 2012 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 Kopy Goldfields har under andra halvan av 2011 visat positiva prospekteringsresultat, framförallt vid Krasnyylicensen.

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829 BOLAGSANALYS 17 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Mycket intressant Venteloförvärv AllTele annonserade i början av augusti ett mycket stort förvärv i Ventelo. Bolaget omsätter cirka 300 MSEK

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden BOLAGSANALYS 2 december 2009 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden Getupdateds Q3 rapport visade som väntat en förlust som dock var något bättre än vår prognos,

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 7 10 22 43 50 EBIT-marginal 4% 4% 6% 10% 11%

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 7 10 22 43 50 EBIT-marginal 4% 4% 6% 10% 11% BOLAGSANALYS 30 april 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Stabil utveckling under Q1 AllTeles Q1-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (30 procent) och starkt kassaflöde (+11 miljoner kronor).

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina BOLAGSANALYS 24 februari 2012 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina Kvarvarande verksamhet visar en svag men ändå positiv lönsamhet med ett rörelseresultat på 18 MSEK under 2011. Pressen

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder BOLAGSANALYS 16 juli 2012 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder Efter den positiva inledningen på året hade vi lite högre förväntningar på Q2 även om detta är en säsongsmässigt svag

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST)

Arise Windpower (AWP.ST) BOLAGSANALYS 20 juli 2012 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Ena foten tillfälligt på bromsen Resultatmässigt var utfallet under Q2 precis som väntat med ett EBITDA på 35 MSEK från vindkraftdriften.

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut

DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut BOLAGSANALYS 24 november 2009 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut DIBS rapporterade för Q3 en omsättning på 32 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 9,6 miljoner kronor. Detta var strax

Läs mer

Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken

Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken BOLAGSANALYS 21 juli 2013 Sammanfattning Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken Arise hade ett vindmässigt bra kvartal och elproduktionen blev något bättre än planerat. Vindkraftdriftens EBITDA i Q2 steg

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet BOLAGSANALYS 6 maj 2009 Sammanfattning Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet Omsättningen backade 6% och resultatet före skatt minskade något till 7 MSEK (7,7 MSEK) under det första kvartalet.

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte

Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte BOLAGSANALYS 11 februari 2013 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte Både omsättningen och rörelseresultatet kom in något bättre än estimerat. Bolaget har tagit en omstruktureringskostnad

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7%

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7% BOLAGSANALYS 12 november 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Höga kostnader men bra tillväxt AllTeles Q3-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (71%) och stabilt kassaflöde (+6,5 MSEK).

Läs mer

Botnia Exploration (BOTX)

Botnia Exploration (BOTX) BOLAGSANALYS 26 feb 2013 Sammanfattning Botnia Exploration (BOTX) Utökad potential i Fäbodliden C Botnia Exploration har uppvisat fortsatt positiva prospekteringsresultat vid Fäbodliden C där mineraliseringen

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer

Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer BOLAGSANALYS 27 maj 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer Intäkter om 227 MSEK och EBITDA på 25 MSEK prickade våra prognoser. Säsongsvariationer i Opus Bilprovning påverkade

Läs mer

AllTele (ATEL.ST) Stabil avslutning på året

AllTele (ATEL.ST) Stabil avslutning på året BOLAGSANALYS 19 februari 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Stabil avslutning på året AllTeles Q4-rapport visade på fortsatt bra lönsamhet och ökad försäljningstillväxt. Dessutom fortsätter kassaflödet

Läs mer

Nordic Mines (NOMI.ST) Finansiering på plats

Nordic Mines (NOMI.ST) Finansiering på plats BOLAGSANALYS 10 augusti 2010 Sammanfattning Nordic Mines (NOMI.ST) Finansiering på plats Nordic Mines meddelade nyligen att de nu har erhållit den lånefinansiering som krävs för uppbyggnaden av Laivagruvan.

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 592 813 842

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 592 813 842 BOLAGSANALYS 31 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Stark försäljning i Q2 11 AllTeles Q2-rapport visade på mycket bra försäljningstillväxt (31%) och stabilt kassaflöde (+12 MSEK). Intäkterna

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 oktober 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Rekrytering i fokus framöver Avega Group fortsätter att visa en stabil rörelsemarginal på 6,6 procent i det tredje kvartalet vilket var

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte BOLAGSANALYS 26 november 2008 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte Biolin visar kraftig tillväxt och ett positivt resultat före avskrivning under det tredje kvartalet. En mer renodlad verksamhet

Läs mer

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs BOLAGSANALYS 18 november 2009 Sammanfattning Ticket (TICK.ST) På rätt kurs Ticket visar tidiga tecken på återhämtning i sin Q3-rapport. Dock präglas det senaste kvartalet fortsatt av besparingsåtgärder

Läs mer

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad BOLAGSANALYS 23 februari 2008 Sammanfattning Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad Carl Lamm har stärkt sin position på en svag marknad. Omsättningen ökade med 8,5 procent vilket var

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU BOLAGSANALYS 26 april 2012 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU Rapporten för det första kvartalet var relativt odramatisk. Rapporten föregicks av kvartalets stora nyhet, den

Läs mer