Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart"

Transkript

1 BOLAGSANALYS 13 september 2010 Sammanfattning Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart Samgåendet med Hamelin skapar en koncern med bättre kritisk massa på sina viktiga marknader. I huvudsak kompletterar de varandra både geografiskt och produktmässigt. Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: Small cap 553 MSEK Tryckeri & Kontorsvaror Anders Davidsson Mikael Ekdahl Prislappen för Hamelin ser attraktiv ut, även oaktat synergieffekter. Både tillväxt- och rationaliseringsmöjligheter är dock tydliga då bolagen går samman. Värdet på den nya koncernen ökar betydligt, men högre nettoskuld och utspädning gör att vårt motiverade värde per aktie enbart stiger från 37 till 41 SEK. Ratingen lämnas oförändrad aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug OMXS30 Rebased Bong Ljungdahl Redeye Rating (0-10 poäng) Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Avkastningspotential 7,0 poäng 5,0 poäng 4,0 poäng 7,0 poäng 5,0 poäng Nyckeltal e 2011e 2012e Omsättning, MSEK Tillväxt -3% -1% 4% 91% 3% EBITDA EBITDA-marginal 9% 8% 3% 8% 9% EBIT EBIT-marginal 4% 3% -2% 5% 6% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal 1% 1% -4% 2% 3% Utdelning 1,0 1,0 1,3 1,5 2,0 VPA 0,80 1,66-4,45 5,06 6,16 VPA just 0,80 1,66-4,45 5,06 6,16 P/E just 36,9 17,8-6,6 5,8 4,8 P/S 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 EV/S 0,7 0,6 0,6 0,3 0,3 EV/EBITDA just 7,7 7,3 21,6 3,8 3,3 Fakta Aktiekurs (SEK) 29,5 Antal aktier (milj) 17,5 Börsvärde (MSEK) 553 Nettoskuld (MSEK) 598 Free float (%) 20-25% Dagl oms. ( 000) 6 Analytiker: Henrik Alveskog Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, 0 poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är 0 poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Tillväxtpotential De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) marknadsstorlek, 2) marknadstillväxt, 3) samarbeten, 4) produkt differentiering och 5) konkurrenssituation. Kriterierna väger lika tungt i den sammantagna bedömningen av värderingsnyckeln tillväxtpotential. Lönsamhet De faktorerna som utgör bedömning av lönsamhet är 1) stabil vinstutveckling, 2) bruttomarginal, 3) EBIT-marginal och 4) avkastning på eget kapital. Faktorn stabil vinstutveckling viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) oberoende av enstaka händelser, 2) finansiell situation, 3) ägarstruktur, 4) konjunkturkänslighet och 5) aktiens likviditet. Faktorn oberoende av enstaka händelser viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna konjunkturkänslighet och aktiens likviditet viktas med 0,5x. Avkastningspotential De faktorerna som utgör bedömning av avkastningspotential är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) marknadsförväntningar, 4) nyhetsflöde/triggers, 5) oupptäckt aktie och 6) insynshandel. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna nyhetsflöde/triggers, marknadsförväntningar, oupptäckt aktie och insynshandel viktas med 0,5x. 2

3 Flera positiva förtecken Bong meddelade i förra veckan att de köper Hamelins kuvertdivision. De båda bolagen liknar varandra visserligen ur flera aspekter så som storlek och lönsamhet. Den industriella logiken bakom affären är dock att de kompletterar varandra då de huvudsakligen är etablerade på olika geografiska marknader. Uppgifterna i tabellen nedan är hittills de enda siffrorna som släppts avseende historisk lönsamhet. Enligt Bongs ledning så har de båda bolagen haft en likartad utveckling under första halvåret i år. Likartad utveckling, även under H Utveckling 2009 och proforma SEKm Bong Hamelin Proforma Försäljning EBITDA * 298 EBIT 65 53* 118 EBIT-marginal 3,4% 3,0% 3,2% Nettoskuld * exkl e.o.post om+46 SEKm Källa: Bong Ljungdahl. Köpeskilling: MSEK Det totala priset för Hamelin landar omkring 640 MSEK om vi utgår från Bongs aktiekurs innan affären, 25 SEK. Av tabellen nedan framgår de olika komponenterna i köpeskilling. Beroende på hur aktierna och konvertibeln värderas så varierar priset visserligen. Men den allra största delen utgörs ändå av övertagna lån. Vid aktiekursen 30 SEK motsvarar köpeskillingen 660 MSEK. Köpeskilling SEKm Aktier 4,35 milj á 25 SEK 109 Konvertibel 4 EURm 37 Övertagna lån 45 EURm 423 Ägarlån 7,5 EURm 70 Totalt 639 Källa: Bong Ljungdahl Bong värderas själva högre än Hamelin Affären ser ut att kunna räknas hem även om inga som helst synergier mellan bolagen skulle kunna realiseras. Bongs värdering på börsen var nämligen något högre än vad priset för Hamelin motsvarar. Ambitionen är dock att kunna skapa rejäla synergier både på intäkts- och kostnadssidan. Bong Hamelin EBITDA EV EV/EBITDA 5,9 4,5 Källa: Bong Ljungdahl, Redeye Research. 3

4 Den industriella logiken både offensiv och defensiv Bong och Hamelin har under flera år haft ett samarbete där de största kunderna i Europa har bearbetats gemensamt för att skapa ett mer komplett erbjudande. Det finns därför goda skäl till att just dessa bolag går samman. De kompletterar varandra helt enkelt både produktmässigt och geografiskt. Dessutom så känner de varandra väl på flera nivåer vilket minskar risken för problem vid kommande integration. Marknadskanal för ProPac Nya marknader för Bong blir nu Frankrike, Spanien och Polen. Möjligheterna att sälja ProPac i dessa länder har säkert varit en viktig orsak till affären. I synnerhet på Hamelins hemmamarknad Frankrike där potentialen bör vara mycket stor. Bong tjänar nu både tid och pengar på att kunna utnyttja den nya marknadsorganisationen till denna typ av korsförsäljning. I absoluta tal så bör tillväxten definitivt gynnas av samgåendet. Däremot så kan man möjligen invända att de snabbväxande och lönsammaste delarna i Bong (ProPac och Ryssland med över 10% tillväxt och EBIT-marginal) kommer att utgöra en betydligt mindre andel av den nya koncernen. Dessa delar står idag för omkring en femtedel av total försäljning men blir bara en tiondel i det nya sammanslagna bolaget. Besparing: MSEK Strukturkostnad: 100 MSEK Samtidigt finns nu även en rationaliseringspotential som Bong annars inte hade haft. I vissa länder kommer de att ha överlappande verksamheter och där finns möjligheter att spara och effektivisera. Det är främst i U.K. Tyskland och Benelux. Lyckligtvis är det inte aktuellt att göra neddragningar i Frankrike, vilket åtminstone för andra företag har visat sig vara knepigt. Besparingspotentialen uppskattar bolaget till MSEK med full effekt inom två år. Kostnaderna för detta beräknas till omkring 100 MSEK och kommer att belasta årets fjärde kvartal. Ytterligare kostnader om MSEK hänförliga till själva förvärvet tas i Q3. Förutom den besparingspotential som nämnts så ser Bongs ledning stora möjligheter att trimma Hamelins rörelsekapital. Dels då de inte haft samma fokus på detta som Bong själva har haft. Dessutom så medger själva samgåendet att flera lager kommer att kunna reduceras. De uppskattar att rörelsekapitalet kan minskas med MSEK. Denna siffra beaktar sannolikt bara effekterna av själva samgåendet. Därutöver finns som sagt ytterligare potential både i Bong men i synnerhet i Hamelin. Bättre struktur i Frankrike Samgåendet innebär ett stort steg i konsolideringen på den Europeiska marknaden. Nyligen meddelades också en annan affär i denna riktning. Franska GPV säljer en stor del av sin verksamhet till Spanska Tompla där man även planerar för att minska kapaciteten på den franska marknaden. Tompla blir förvisso klart större än Bong/Hamelin i Frankrike, men förmodligen så minskar risken för framtida priskrig på marknaden. 4

5 Prognoser & Värdering Vi har nu inkluderat Hamelins försäljning i våra prognoser från och med år I tabellen nedan har cirka 80% av deras förväntade omsättning adderats till området Kuvert Europa medan 20% ingår i Tilltryck. Detta motsvarar ungefär den fördelning de har idag enligt uppgifter från Bong. Vi intecknar inte hela besparingen på MSEK Strukturkostnader och transaktionskostnader om 100 MSEK + 15 MSEK belastar årets resultat. Vi hade redan tidigare räknat med en viss marginalförbättring ifrån dagens nivåer, främst till följd av att bolaget kommer kunna kompensera sig för de höjda papperspriserna. Skulle hela besparingen på MSEK realiseras, allt annat lika, så kan marginalerna sannolikt överträffa våra prognoser. Branschen präglas dock av ständig prispress och behov av rationaliseringar och vi intecknar därför inte hela besparingseffekten. För ProPac har vi nu höjt våra antaganden om organiskt tillväxt från cirka 10% till 20% de närmaste åren till följd av Hamelins nya marknadskanaler främst i Frankrike och Spanien. Redeyes prognoser SEKm P 2011P 2012P Prognosförändringar markerade i röd ruta Kuvert Europa (inkl. Norden) Omsättning tillväxt (exkl. Hamelin) -10% -3% -4% 2% -1% EBIT EBIT-marginal 3,9% 4,1% 2,7% 4,8% 5,0% Tilltryck Omsättning tillväxt (exkl. Hamelin) 6% 5% -2% 5% 5% EBIT EBIT-marginal 5,2% 4,5% 4,5% 6,0% 7,0% ProPac Omsättning tillväxt 19% 4% 52% 19% 20% EBIT EBIT-marginal 10,0% 8,0% 9,5% 10,0% 10,0% Ryssland, Baltikum och öst Omsättning tillväxt 20% -12% 7% 15% 15% EBIT EBIT-marginal 8,0% 4,5% 8,0% 9,0% 9,0% Koncerngemensamma kostnader Sa: Omsättning tillväxt -2,7% -1,1% 4,2% 91,0% 3,1% EBIT EBIT-marginal 3,8% 3,4% -2,4% 5,1% 5,6% 5

6 Värdering Motiverat värde: 41 SEK per aktie (tidigare 37 SEK) Vår DFC-modell värderar nu hela verksamheten till cirka MSEK. Med avdrag för räntebärande nettoskuld om MSEK proforma, ger detta ett motiverat börsvärde om cirka 758 MSEK eller 41 SEK per aktie. Vi har nu beaktat att det nya antalet aktier är 18,7 miljoner. Vi utgår ifrån att konvertibellånet konverteras eftersom lösenkursen ligger nära dagens aktiekurs. I vår senaste analysuppdatering, 26:e augusti 2010,var motsvarande värde 36,7 SEK per aktie. Diskonteringen har skett med ett avkastningskrav (WACC) om 10,0% vilket är oförändrat mot tidigare. Vi följer riktlinjerna från Price Waterhouse Coopers där riskpremien för aktiemarknaden sätts till 4,6%. Därtill sker ett tillägg för småbolag beroende på likviditeten i aktien, börsvärdet samt den bolagsspecifika risken. Tabellerna på sid 8 ger för närvarande inte någon komplett bild av den nya koncernen eftersom vi saknar uppgifter om Hamelins balansräkning. Vi har enbart gjort förenklade antaganden som ligger till grund för dessa prognoser. I prospektet inför den extrabolagsstämman i oktober kommer mer information som säkerligen ger ett bättre underlag för prognoser. EV/EBITDA lägre än innan affären Efter förra veckans kursuppgång så värderas aktien fortfarande något lägre än innan affären. Åtminstone då vi ser till EV/EBITDA-multipeln och räknar proforma. EV/EBITDA är 5,5 proforma räknat på aktiekursen 30 kronor. Vid kursen 25 kronor (nedre tabellen) värderades Bong till multipeln 5,9. Kurs 30 Bong Hamelin Proforma EBITDA EV EV/EBITDA 6,4 4,6 5,5 Källa: Bong Ljungdahl, Redeye Research. Kurs 25 Bong Hamelin EBITDA EV EV/EBITDA 5,9 4,5 Källa: Bong Ljungdahl, Redeye Research. 6

7 Sammanfattning Redeye Rating Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. Ratingförändringar i denna rapport: Inga förändringar har skett med anledning av Hamelinförvärvet. Ledning 7,0p Kommentar: Den nuvarande ledningen har vidtagit en rad åtgärder för att säkerställa bolagets konkurrenskraft men även hittat segment med bättre lönsamhet. Motivationen i form av aktieägande bland ledande befattningshavare är hög. Tillväxtpotential 5,0p Kommentar: En stor andel av bolagets marknader präglas av låg produktdifferentiering, svag tillväxt och överetablering. Snabbväxande ProPac och den nya Tyvekaffären ökar dock i betydelse och får successivt större genomslag. Lönsamhet 4,0p Kommentar: Lönsamheten har stabiliserats under senare tid, men marginalerna ligger på en blygsam nivå för ett tillverkande företag. Ett lågt investeringsbehov och hög skuldsättning gör att avkastningen på eget kapital trots allt kan bli anständig. Trygg placering 7,0p Kommentar: Verksamheten präglas av många små affärer och ett stort antal kunder. Bolagets skuldsättning är något utmanande men uppvägs delvis av starka ägare. Aktielikviditeten är dock låg och en investering bör därför vara långsiktig. Avkastningspotential 5,0p Kommentar: Aktien tog ett rejält kliv uppåt då Hamelinförvärvet annonserades. Affären medför dock en fortsatt god potential till vårt fundamentala riktvärde. 7

8 Resultaträkning, MSEK e 2011e 2012e Omsättning Summa rörelsekostnader EBITDA Avskrivningar EBIT Resultatandelar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt Nettoresultat Resultaträkning just, MSEK e 2011e 2012e Jämförelsestörande poster EBITDA just EBIT just PTP just Nettoresultat just Balansräkning, MSEK e 2011e 2012e Tillgångar Omsättningstillgångar Kassa och bank Kundfordringar Lager Andra fordringar Summa omsättningstillg Anläggningstillgångar Materiella anl.tillg Finansiella anl.tillg Goodwill Balans. utv. kostn Övr. immateriella tillg Summa anläggningstillg Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga icke ränteb skulder Summa kortfristiga skulder Långa icke ränteb.skulder Räntebärande skulder Summa skulder Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & Eget Kapital Summa skulder och eget kapital Fritt kassaflöde, MSEK e 2011e 2012e Omsättning Summa rörelsekostnader Avskrivningar EBIT Skatt på EBIT (Justerad skatt) NOPLAT Avskrivningar Bruttokassaflöde Förändring i rörelsekapital Investeringar Fritt kassaflöde Kapitalstruktur e 2011e 2012e Soliditet 34% 36% 28% 27% 30% Skuldsättningsgrad 134% 111% 184% 149% 125% Nettoskuld Sysselsatt kapital Kapitalets oms. hastighet 1,3 1,4 1,3 2,3 2,3 DCF värdering Kassaflöden, MSEK Riskpremie (%) 7,6 NV FCF ( ) 364,6 Betavärde 2,2 NV FCF ( ) 504,3 Riskfri ränta (%) 2,5 NV FCF (2018-) 953,2 Räntepremie (%) 2,5 Rörelsefrämmade tillgångar 74,3 WACC (%) 10,0 Räntebärande skulder 1 137,9 Motiverat värde 758,5 Antaganden (%) Genomsn. förs. tillv. 3,9 Motiverat värde per aktie, SEK 40,5 EBIT-marginal 5,5 Börskurs, SEK 29,5 Lönsamhet e 2011e 2012e Avk. på eget kapital (ROE) 2% 4% -14% 15% 16% ROCE 5% 5% -3% 12% 13% ROIC 4% 5% -3% 9% 10% EBITDA just-marginal 9% 8% 3% 8% 9% EBIT just-marginal 4% 3% -2% 5% 6% Netto just-marginal 1% 1% -4% 2% 3% Data per aktie, SEK e 2011e 2012e VPA 0,80 1,66-4,45 5,06 6,16 VPA just 0,80 1,66-4,45 5,06 6,16 Utdelning 1,0 1,0 1,3 1,5 2,0 Nettoskuld 56,7 44,8 56,2 49,6 42,3 Antal aktier 13,1 13,1 18,7 18,7 18,7 Värdering e 2011e 2012e Enterprise value P/E 36,9 17,8-6,6 5,8 4,8 P/E just 36,9 17,8-6,6 5,8 4,8 P/S 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 EV/S 0,7 0,6 0,6 0,3 0,3 EV/EBITDA just 7,7 7,3 21,6 3,8 3,3 EV/EBIT just 17,5 17,5-23,8 5,9 5,3 P/BV 0,9 0,9 0,9 0,8 0,7 Aktiens utveckling Tillväxt/år 08/10P 1 mån 20% Omsättning 1,5% 3 mån 22% Rörelseresultat, just n.m.% 12 mån 23% V/A, just n.m.% Årets Början 41% EK -2,3% Aktiestruktur % (ej uppdaterad) Röster Kapital Melker Schörling AB 29,9 29,9 Alf Tönnesson m. Fam o bolag 29,9 29,9 Skandia Liv 7,1 7,1 Christian Jansson m bolag 5,7 5,7 Kassen AS 3,0 3,0 Fam Bong, Bjurman och Sigfrid 2,7 2,7 Bernt Gunnarsson 1,5 1,5 Didner och Gerger 1,5 1,5 Anders Davidsson 1,4 1,4 Morgan Bosson 1,3 1,3 Aktien Reuterskod BOLJ.ST Lista Small cap Kurs, SEK 29,5 Antal aktier, milj 18,7 Börsvärde, MSEK 553 Börspost 1 Bolagsledning & styrelse VD CFO Ordf Anders Davidsson Ulf Zenk Mikael Ekdahl Nästkommande rapportdatum Kvartal Tillväxt e 2011e 2012e Försäljningstillväxt -3% -1% 4% 91% 3% VPA-tillväxt (just) -32% 107% n.m. % n.m. % 22% Tillväxt eget kapital 10% -5% 1% 12% 13% Analytiker Henrik Alveskog Redeye AB Mäster Samuelsgatan 42, 10tr Stockholm 8

9 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) e 2011e 2012e 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% e 2011e 2012e 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% Omsättning Försäljningstillväxt EBIT just EBIT just-marginal Vinst Per Aktie Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) e 2011e 2012e 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% e 2011e 2012e 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% VPA VPA just Skuldsättningsgrad Soliditet Produktområden Geografiska områden 20% 12% 23% 9% 4% 34% 68% 30% Envelopes Overprint ProPac Central Europe Great Britain Russia och Eastern Europe Scandinavia Finland och Baltic states Intressekonflikter Henrik Alveskog äger aktier i bolaget Bong Ljungdahl: Nej Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit ersättning från bolaget i samband med detta. Verksamhetsbeskrivning Bong är ett av europas ledande företag i kuvertbranschen. Kuverten tillverkas vid egna anläggningar och säljs framförallt i norra Europa. Bong har också en omfattande verksamhet inom Tilltryck samt andra mindre förpackningslösningar, ProPac. 9

10 DISCLAIMER Viktig information Redeye AB("Redeye" eller "Bolaget") är ett fristående analysföretag som står under Finansinspektionens (FI) tillsyn sedan juli Bolaget erbjuder aktierelaterade tjänster till börsbolag, investerare, media och den aktieintresserade allmänheten. Redeye har tillstånd att mottaga och vidarebefordra finansiella instrument, att lämna investeringsrådgivning avseende finansiella instrument samt att utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument, enligt 2 kap. 1-2 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Ansvarsbegränsning Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Potentiella intressekonflikter Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument för bolaget från och med den dag beslut tagits att en analys ska produceras på bolaget samt två bankdagar efter analysen publicerats. En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är direkt kopplad till sådan verksamhet. Redeye kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Läsaren av dessa rapporter kan anta att Redeye har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är inte beroende av innehållet i analysen. Angående Redeyes analysbevakning Redeyes analys präglas av case-baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Om annat inte uttryckningen anges i analysen uppdateras analysen när Redeys analysavdelning finner att så är påkallat av t.ex. väsentliga förändrade marknadsförutsättningar eller händelser relaterade till analyserad emittent/analyserat finansiellt instrument. Rating/Rekommendationsstruktur Redeye utfärdar ej några investeringsrekommendationer för fundamental analys. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare. Redeyes rekommendationer för teknisk analys är: Köp (Buy) och Sälj (Sell). Placeringshorisonten för dessa rekommendationer är mycket kort, oftast mindre än 1 månad. Redeye Rating ( ) Rating Ledning Tillväxt- Trygg Avkastnings- Lönsamhet potential Placering potential 7,5p - 10,0p ,5p - 7,0p ,0p - 3,0p Antal bolag *För investmentbolag byts Tillväxtpotential och Lönsamhet ut mot Portföljförvaltning och Direktavkastning. Mångfaldigande och spridning Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Copyright Redeye AB. 10

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina BOLAGSANALYS 24 februari 2012 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina Kvarvarande verksamhet visar en svag men ändå positiv lönsamhet med ett rörelseresultat på 18 MSEK under 2011. Pressen

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829 BOLAGSANALYS 17 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Mycket intressant Venteloförvärv AllTele annonserade i början av augusti ett mycket stort förvärv i Ventelo. Bolaget omsätter cirka 300 MSEK

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7%

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7% BOLAGSANALYS 12 november 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Höga kostnader men bra tillväxt AllTeles Q3-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (71%) och stabilt kassaflöde (+6,5 MSEK).

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 592 813 842

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 592 813 842 BOLAGSANALYS 31 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Stark försäljning i Q2 11 AllTeles Q2-rapport visade på mycket bra försäljningstillväxt (31%) och stabilt kassaflöde (+12 MSEK). Intäkterna

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte BOLAGSANALYS 26 november 2008 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte Biolin visar kraftig tillväxt och ett positivt resultat före avskrivning under det tredje kvartalet. En mer renodlad verksamhet

Läs mer

Tilgin (TILG.ST) Avyttring medför lägre risk

Tilgin (TILG.ST) Avyttring medför lägre risk BOLAGSANALYS 21 november 2008 Sammanfattning Tilgin (TILG.ST) Avyttring medför lägre risk Tilgin annonserade i går att de säljer den kraftigt förlustbringade verksamheten inom IPTV till IPTV-konkurrenten

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU BOLAGSANALYS 26 april 2012 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU Rapporten för det första kvartalet var relativt odramatisk. Rapporten föregicks av kvartalets stora nyhet, den

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Resultatet på ny toppnivå Q1-rapporten för bokslutsåret 2015/16 var övervägande stark även om överraskningsmomenten

Läs mer

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras BOLAGSANALYS 1 juli 2009 Sammanfattning Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras Med stora investeringar i GPV under 2008 och i Storrun i år är Borevind fullinvesterade till årsskiftet. År 2010

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 september 214 Sammanfattning Allenex God tillväxt enligt förväntan -rapporten var relativt odramatisk. Försäljningen växte med 16 procent, vilket var marginellt högre än vi räknat med.

Läs mer

Bahnhof AB (BAHNb.ST)

Bahnhof AB (BAHNb.ST) BOLAGSANALYS 20 april 2009 Sammanfattning Bahnhof AB (BAHNb.ST) Lönsam tillväxtoperatör Bahnhof är en operatör som fokuserar på tre affärsområden. Det största området innefattar internetanslutningar och

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 6 maj 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Ser fram emot kvothöjning Q1 var ett vindmässigt normal och starkt kvartal som gav en EBITDA från Vindkraftdriften om

Läs mer

Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram

Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram BOLAGSANALYS 24 september 2012 Sammanfattning Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag med huvudinriktning mot guld. Under 2011 och 2012 har prospekteringen

Läs mer

GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare

GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare BOLAGSANALYS 25 juni 2013 Sammanfattning GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare GuldAdam har som affärsidé att köpa begagnade ädelmetaller, främst guld, men även platina och silver, för att sedan sälja

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 juni 215 Sammanfattning Allenex Marginalmålet inom räckhåll Försäljningen i Q1 växte med 1 procent med god hjälp av positiva valutaeffekter. Det var något mer än vi

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 7 januari 2015 Sammanfattning (MYCR.ST) Drar fram som en väghyvel Denna analysuppdatering gäller ännu en Prexisionorder. Den tredje till antalet, inkommen precis

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning Genovis (Genob.st) Q4 andas viss optimism Under hösten 2014 gick aktien ned på grund av fallande försäljning. Genovis tappade kraft

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 2 april 2015 Sammanfattning (Pled.st) Aktien har mer att ge Den initialt positiva kursreaktionen på utfallet i PLIANT-studien har snabbt raderats ut. Vi bedömer

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 17 augusti 2015 Sammanfattning Sensys Gatso Group (SENS.ST) Nya marknadsettan går ut hårt Sensys Gatso Group (f.d. Sensys Traffic), som bolaget numera heter, har

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 16 mars 2015 Sammanfattning Hansa Medical (HMED.ST) Stegar vidare på egen hand Hansa Medical har varit en kursraket på börsen i år. En del av uppgången kan förklaras

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 12 november 2014 Sammanfattning (ENEA.ST) Vinstrekord - nu även med tillväxt Intäkter och rörelsemarginal uppgick till 105 MSEK respektive 23 procent, vilket var

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 april 2015 Sammanfattning (SENS.ST) Hög lönsamhet under radarn Sensys Q1-rapport med 54,3 MSEK i intäkter och 31,6 procents EBIT-marginal var i linje med förväntningarna

Läs mer

03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08e

03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08e ANALYSGARANTI* 29:e juni 26 A-Com (Acom.ST) På rätt spår A-Coms bokslutskommuniké för det brutna räkenskapsåret 5/6 var stort sett i linje med våra förväntningar. Försäljningen var bättre än väntat medan

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 28 april 2015 Sammanfattning (MYCR.ST) Nytt erbjudande nytt case rapporterade sitt bästa Q1 någonsin och en EBIT-marginal på 8,5 procent trots att inga PG-system

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning (IVSO.ST) Skalbarheten visar sig i 27 % EBIT EBIT på 17,1 MSEK blev 6 MSEK bättre än vår prognos tack vare en oväntat stark bruttomarginal,

Läs mer

Net Entertainment (NET B)

Net Entertainment (NET B) Analysgaranti 28 augusti 2008 Net Entertainment (NET B) Hög tillväxt och goda marginaler Net Entertainment utvecklar och licensierar ut mjukvara för främst kasinospel på Internet. Bolagets affärsmodell

Läs mer

Devicom Telefonioperatör med tvist

Devicom Telefonioperatör med tvist UPPDRAGSANALYS* 27 november 2007 Devicom Telefonioperatör med tvist Devicom är ett ungt företag som säljer fasttelefoni till hushåll och företag genom att erbjuda billig utlandstelefoni. Bolaget har haft

Läs mer

Lönsamhet. 9,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 618 663 770 822 880 Tillväxt 0% 7% 16% 7% 7%

Lönsamhet. 9,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 618 663 770 822 880 Tillväxt 0% 7% 16% 7% 7% BOLAGSANALYS 13 juni 2012 Sammanfattning ReadSoft (rsofb) Programvarubolag med låg värdering ReadSoft är ett globalt programvarubolag med 7 500 kunder och försäljning i över 70 länder. Bolagets huvudprodukt,

Läs mer

3L System (3L.ST) En strukturell vinnare

3L System (3L.ST) En strukturell vinnare BOLAGSANALYS 22 februari 2010 Sammanfattning 3L System (3L.ST) En strukturell vinnare 3L System är ett mjukvarubolag som utvecklar branschspecifika affärssystem för sökmedia och byggoch fastighet. Bolaget

Läs mer