Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet"

Transkript

1 BOLAGSANALYS 6 maj 2009 Sammanfattning Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet Omsättningen backade 6% och resultatet före skatt minskade något till 7 MSEK (7,7 MSEK) under det första kvartalet. Efter omständigheterna så anser vi att utfallet är klart godkänt. Kassaflödet är säsongsmässigt starkt under Q1, då kundfordringarna minskar. Electra lyckades trimma rörelsekapitalet bättre än vi hade räknat med och visade hela 52 MSEK i operativt kassaflöde (41 MSEK i Q1-08). Bolagets balansräkning och affärsmodell ger en viss trygghet även om hemelektronikmarknaden har en högst osäker tid framför sig. Våra prognoser lämnas oförändrade och aktien framstår fortfarande som något snålt värderad. Redeye Rating (0-10 poäng) Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: First North 153 MSEK Hemelektronik Anders Dahlström Göran Nord Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Investeringsläge 7,0 poäng 4,0 poäng 6,0 poäng 7,0 poäng 5,0 poäng Nyckeltal e 2010e 2011e Omsättning, MSEK Tillväxt -17% -4% 1 1 EBITDA EBITDA-marginal 4% 3% 3% 4% 4% EBIT EBIT-marginal 3% 2% 2% 3% 3% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal 3% 2% 2% 2% 2% VPA 6,50 3,90 3,46 4,67 5,73 VPA just 6,50 3,90 3,46 4,67 5,73 P/E just 7,2 7,6 8,5 6,3 5,1 P/S 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 EV/S 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 Fakta Aktiekurs (SEK) 29,5 Antal aktier (milj) 5,2 Börsvärde (MSEK) 153 Nettokassa (MSEK) -70 Free float (%) 50,0 Dagl oms. ( 000) 2 Analytiker: Henrik Alveskog Jan Glevén Denna analys är baserad på Redeyes analyskoncept Analysgaranti/Uppdragsanalys. Redeye är en officiell Research Provider till Nasdaq/OMX. För mer information om Analysgaranti och Research Provider, se disclaimer i slutet av denna produkt. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, 0 poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok för Analysgaranti specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är 0 poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Tillväxtpotential De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) marknadsstorlek, 2) marknadstillväxt, 3) samarbeten, 4) produktdifferentiering och 5) konkurrenssituation. Kriterierna väger lika tungt i den sammantagna bedömningen av värderingsnyckeln tillväxtpotential. Lönsamhet De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) stabil vinstutveckling, 2) bruttomarginal, 3) EBIT-marginal och 4) avkastning på eget kapital. Faktorn stabil vinstutveckling viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) oberoende av enstaka händelser, 2) finansiell situation, 3) ägarstruktur, 5) konjunkturkänslighet och 6) aktiens likviditet. Faktorerna oberoende av enstaka händelser och finansiell situation viktas med 1,5x då dessa faktorer anses extra viktig. Faktorerna ägarstruktur, konjunkturkänslighet och aktiens likviditet viktas med 0,5x. Investeringsläge De faktorerna som utgör bedömning av investeringsläge är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) marknadsförväntningar, 4) nyhetsflöde/triggers och 5) oupptäckt aktie. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Nyhetsflöde/triggers och oupptäckt aktie viktas med 0,5x. 2

3 Stabilt trots pressad försäljning Dämpat volymfall Omsättningen minskade 6,4% under Q1, vilket innebär att höstens kraftiga fall i försäljningen har bromsats upp. Under perioden juli-november rasade försäljningen med storleksordning 3 för att i december endast minska med 3%. Eftersom nedgången på marknaden startade för drygt ett år sedan så var Q1-08 förvisso också ett svagt kvartal. Vår bedömning är att Electras försäljning under årets första kvartal i stort sett följde utvecklingen på hemelektronikmarknaden. Än så länge finns dock ingen fullständig statistiken tillgänglig för branschen. God kostnadskontroll På samma sätt som i de senaste rapporterna så visar bolaget att de håller i kostnaderna och resultatet är återigen något bättre än vi hade räknat med. Marginalerna är lite lägre än samma period året innan, men ligger trots allt aningen över genomsnittet för det senaste året. Detta tyder på att bolaget lyckats med att anpassa kostnadskostymen till de lägre volymerna. En bidragande faktor är också att den avsevärt mer lönsamma Tredjepartslogistiken har fortsatt att växa under årets första kvartal. Utveckling kvartalsvis, SEKm MSEK Q1'07 Q2'07 Q3'07 Q4'07 Q1'08 Q2'08 Q3'08 Q4'08 Q1'09 Försäljning EBITDA 9,7 8,0 14,2 17,9 8,7 5,0 7,2 10,8 7,3 EBIT 8,2 6,6 12,7 15,7 7,2 3,6 5,7 9,5 5,9 PTP 8,1 6,6 13,3 17,9 7,7 4,2 6,0 10,3 7,0 VPA, SEK 1,13 0,92 1,84 2,52 1,05 0,61 0,82 1,40 0,94 Försäljningstillväxt (YoY) 6% 1% 7% -9% -8% -9% -24% -23% -6% EBIT-marginal 3, 2,4% 4, 3,7% 2,9% 1,4% 2,3% 2,9% 2,5% Kassan på rekordnivå Kassaflödet var starkt, vilket följer det traditionella säsongsmönstret då kundfordringarna minskar efter julhandeln. Electra reducerade även varulagret samtidigt som rörelseskulderna var oförändrade. Operativt kassaflöde blev därmed hela 52 MSEK i Q1 och klart högre än fjolårets 41 MSEK. Nettokassan var vid utgången av kvartalet 85 MSEK, vilket torde vara något av en rekordnotering. Efter att utdelningen betalats ut (3 SEK * 5,2 miljoner aktier = 15,6 MSEK) kvarstår cirka 70 MSEK, vilket motsvarar nästan halva börsvärdet. Deras låga investeringsbehov och att de bevisligen tjänar pengar även i dåliga tider ger utrymme för en mindre konservativ balansräkning. Alternativet att använda kassan till bolagsförvärv har vi ännu inte sett mycket av. Ledningen medger dock att förutsättningarna att göra förvärv till vettiga priser håller på att förbättras. Huvudspåret är dock att växa organiskt, främst genom att värva nya medlemmar till de olika kedjekoncepten. Under Q1 tillkom två nya Audio Video butiker och ledningen verkar nu i dessa tuffare tider se goda möjligheter att kunna attrahera fler fackhandlare från de andra kedjorna. 3

4 Tecken till stabilisering Diagrammet nedan illustrerar den kraftiga volymnedgång som bolaget kände av under hösten. Den svarta grafen visar procentuell skillnad i omsättning jämfört med året innan. Under december-mars är tillväxten förvisso också negativ, men inte alls med samma storleksordning som innan. Mars månad visar faktiskt en ökning jämfört med mars -08. Siffran skall dock ses mot bakgrund av att påsken inföll i mars-08, medan den låg i april detta år. I annat fall hade vi sannolikt inte sett denna ökning. Omsättning och tillväxt Påskeffekt gav en stark marsmånad dec jan- 08 feb mar apr maj juni juli aug sep okt nov dec jan- 09 feb mar Omsättning Omsättning, rullande 3-mån % skillnad mot föregående år Källa: Electra Gruppen, Redeye Research. Svenska Kedjehuset visar redan vinst Nya partners ger successiv effekt Electra Gruppen har under senare tid inlett samarbeten med ett antal nya partners. Dessa annonserades redan tidigare och kommenterades även i samband med Redeyes senaste analysuppdatering den 13:e februari Dessa avser dels varuförsörjning av traditionell hemelektronik till Coop Forums stormarknader. För telekomprodukter inleddes samarbete med Brightpoint avseende inköp och med norska Kedjehuset på marknadssidan. Ett gemensamt marknadsbolag, Svenska Kedjehuset AB i Stockholm, startades vid årsskiftet där Electra äger 6. Av rapporten framgår att verksamheten redan visar ett skapligt överskott. Minoritetsandelen uppgår nämligen till 0,3 MSEK för Q1, vilken utgörs av den andre ägarens 40 procentiga andel i Svenska Kedjehuset AB. 4

5 Prognoser och Värdering Electra Gruppen Våra prognoser lämnas i stort sett oförändrade. Vi tror fortfarande att det första halvåret blir svagt och att en viss återhämtning sker under hösten. Orsaken är främst att jämförelsetalen då blir lättare. Vi räknar med att Electra Gruppens omsättning minskar med 4% för helåret 2009 för att nästa år stiga med 1. De två nya samarbetsavtalen, Kjedehuset och Coop Forum, får efter hand ett visst genomslag i försäljningen och kan då delvis kompensera för en fortsatt svag marknad. Oförändrade marginaler 2009, därefter stigande Vi tror att marginalerna under 2009 kommer att ligga i nivå med fjolårets samt att de stiger något i takt med volymökningen. Den allmänna prispressen på hemelektronik ser inte ut att påverka bolaget i någon större utsträckning. Relationen mellan kostnader för handelsvaror och Electras nettoomsättning har legat stabilt runt 77% under de senaste åren. År 2011 upphör avskrivningarna på de utvecklingskostnader som aktiverades för butikssystemet Electra Smart. Detta ger en positiv resultateffekt på 4 MSEK från år Våra prognoser framgår av tabellerna på första sidan samt sid 7. Jämfört med vår senaste uppdatering per 13:e februari 2009 är justeringarna ytterst marginella. Motiverat värde 42 SEK per aktie Vår DCF-modell ger nu ett motiverat värde omkring 42 SEK per aktie efter att utdelningen avskiljts (tidigare: 36 SEK justerat för utdelning). Främsta orsak är ett något lägre avkastningskrav (WACC) än tidigare. Vi använder nu 13, mot 13,5% tidigare. Detta motiveras av att bolaget visar upp en stabil intjäning även i dessa tuffa tider samt av den extremt starka balansräkningen. 13, kan mot den bakgrunden anses något hög, men beror på aktiens låga likviditet, bolagets börsvärde samt noteringen på First North. Kursutveckling Efter bottennoteringen runt 20 kronor vid årsskiftet så har aktien återhämtat sig markant. Sannolikt främst tack vare ett par rapporter som visat på en stabil intjäning och en förstärkt balansräkning. Vi har noterat att flera av de större aktieägarna ökat på sina innehav sedan förra hösten. I de senaste ägarförteckningarna framgår att koncernchefen Anders Dahlström har sålt hela sitt innehav. Detta beror dock på att aktierna har flyttats över till en kapitalförsäkring. Enligt egen utsago är hans innehav oförändrat, men enligt regelverket så står Nordnet Pensionsförsäkring som ägare. 5

6 Sammanfattning Redeye Rating Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. Inga förändringar har skett sedan vår senaste uppdatering. Ledning 7,0p Kommentar: Ledning och styrelse har en lång branscherfarenhet och hög motivation i form av aktieägande. De långsiktiga tillväxtmålen nåddes inte men historiskt har både tillväxt- och marginalmål uppfyllts. Tillväxtpotential 4,0p Kommentar: Marknaden för hemelektronik är mycket stor men också hårt konkurrensutsatt. Aktörerna har svårt att differentiera sig även om fackhandlarna försöker erbjuda högre servicenivå. Lönsamhet 6,0p Kommentar: Bolaget har historiskt haft en imponerande stabilitet i intjäningen. Ett enda förlustår sedan 50-talet! Marginalerna är tunna men avkastningen på eget och sysselsatt kapital är god. Trygg placering 7,0p Kommentar: Balansräkningen är väl konservativ vilket ger god utdelningskapacitet. Några enskilt viktiga händelser förutser vi inte bortsett från ett kraftigt säsongsmönster kring julhandeln. Konjunkturberoende och låg omsättning i aktien drar ned betyget. Investeringsläge 5,0p Kommentar: Aktien framstår som klart undervärderad utifrån vår diskonterade kassaflödesmodell. Några specifika händelser som kan föranleda en större omvärdering har vi dock svårt att se. 6

7 Resultaträkning, MSEK e 2010e 2011e DCF värdering Kassaflöden, MSEK Omsättning Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) Summa rörelsekostnader EBITDA Avskrivningar EBIT Resultatandelar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt Nettoresultat Resultaträkning just, MSEK e 2010e 2011e Jämförelsestörande poster EBITDA just EBIT just PTP just Nettoresultat just VPA just 6,50 3,90 3,46 4,67 5,73 Balansräkning, Vinst Per Aktie MSEK e 2010e 2011e Soliditet Utdelning & Skuldsättningsgrad (%) 6,0 3,0 3,0 4,0 4,0 Tillgångar Nettoskuld -6,6 0,2 2,4 3,7 5,0 Omsättningstillgångar Antal aktier 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 Kassa och bank Kundfodringar Lager Värdering e 2010e 2011e Andra fordringar Enterprise value Summa omsättningstillg P/E 7,2 7,6 8,5 6,3 5,1 Anläggningstillgångar P/E just 7,2 7,6 8,5 6,3 5,1 Inventarier P/S 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 Finansiella anl.tillg EV/S 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 Goodwill EV/EBITDA just 4,2 4,9 2,8 2,1 1,9 Balans. utv. kostn EV/EBIT just 4,8 5,9 3,5 2,5 2,0 Övr. imateriella tillg P/BV 1,2 0,8 0,8 0,8 0,7 Summa anläggningstillg Kapitalstruktur e 2010e 2011e Soliditet 45% 62% 57% 52% 51% Skuldsättningsgrad 1 18% 25% 3 34% Nettoskuld Sysselsatt kapital Kapitalets oms. hastighet 5,6 5,2 5,4 5,7 6,0 Riskpremie (%) 9,0 NV FCF ( ) 47,7 Betavärde 1,1 NV FCF ( ) 49,2 Riskfri ränta (%) 3,2 NV FCF (2017-) 103,0 Räntepremie (%) 1,0 Rörelsefrämmade tillgångar 18,2 WACC (%) 13,0 Räntebärande skulder 0,0 Motiverat värde 218,1 Antaganden (%) Genomsn. förs. tillv. 5,0 Motiverat värde per aktie, SEK 41,9 EBIT-marginal 3,0 Börskurs, SEK 29,5 Lönsamhet e 2010e 2011e Avk. på eget kapital (ROE) 18% 1 9% 12% 15% ROCE 19% 12% 1 13% 15% ROIC 14% 9% 9% 12% 14% EBITDA just-marginal 4% 3% 3% 4% 4% EBIT just-marginal 3% 2% 2% 3% 3% Netto just-marginal 3% 2% 2% 2% 2% Data per aktie, SEK e 2010e 2011e VPA 6,50 3,90 3,46 4,67 5,73 Summa tillgångar Aktiens utveckling Tillväxt/år 07/09 1 mån 15, Omsättning -1 Skulder 3 mån 30, Rörelseresultat, just -23% Kortfristiga skulder 12 mån -42, V/A, just -27,% Leverantörsskulder Årets Början 43, EK 1% Övriga icke ränteb skulder Summa Produktområden kortfristiga skulder Geografiska områden Långa icke ränteb.skulder Aktiestruktur % Röster Kapital Räntebärande skulder Håkan Lissinger 20,9 20,9 Summa skulder Originat AB 12,5 12,5 Avsättningar CatellaTrygghetsfond 6,0 6,0 Eget kapital TAMT AB 4,8 4,8 Minoritet Malin Lissinger Browall 4,6 4,6 Minoritet Intressekonflikter & Eget Kapital Verksamhetsbeskrivning Johanna Lissinger Browall 4,6 4,6 Henrik Alveskog äger aktier i bolaget Electra Gruppen: Nej Electra Nordnet Gruppen Pensionsförsäkring är handels- och logistikkoncern inom 3,1 hemelektronik 3,1 Summa skulder och eget kapital och AOB Förvaltning telekommunikation AB på den nordiska marknaden. 2,9 Anslutna 2,9 Jan Glevénäger aktier i bolaget Electra Gruppen: Nej fackhandelskedjor är främst Audio Video, Ring Up och Digitalbutikerna. Fritt Redeye kassaflöde, har deltagit MSEK i rådgivning 2007 eller 2008 corporate 2009e finance 2010e relaterade 2011e Omsättning tjänster de sista 12 månaderna i Electra 1 Gruppen: Nej Summa rörelsekostnader Aktien Avskrivningar Analysen är baserad på Redeyes -6 Analysgarantikoncept Reuterskod EBIT Lista Skatt på EBIT (Justerad skatt) NOPLAT Avskrivningar Bruttokassaflöde Förändring i rörelsekapital Investeringar Bolagsledning & styrelse VD Fritt kassaflöde CFO IR Ordf Johan Hagberg 2,4 2,4 ULTI AB 1,9 1,9 ELEC.ST First North Kurs, SEK 29,5 Antal aktier, milj 5,2 Börsvärde, MSEK 153 Börspost 1 Anders Dahlström Anneli Sjöstedt Anders Dahlström Göran Nord Nästkommande rapportdatum Kvartal Tillväxt e 2010e 2011e Försäljningstillväxt -17% -4% 1 1 VPA-tillväxt (just) % 35% 23% Tillväxt eget kapital 8% -5% 1% 5% 5% Analytiker Henrik Alveskog Jan Glevén Redeye AB Mäster Samuelsgatan 42, 10tr Stockholm 7

8 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) e 2010e 2011e 25% 2 15% 1 5% -5% -1-15% e 2010e 2011e 4% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% Omsättning Försäljningstillväxt EBIT just EBIT just-marginal Vinst Per Aktie Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) e 2010e 2011e 5 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% e 2010e 2011e VPA VPA just Skuldsättningsgrad Soliditet Produktområden Geografiska områden Intressekonflikter Henrik Alveskog äger aktier i bolaget Electra Gruppen: Nej Jan Glevén äger aktier i bolaget Electra Gruppen:Nej Verksamhetsbeskrivning Electra Gruppen är en handels- och logistikkoncern inom hemelektronik och telekommunikation på den nordiska marknaden. Anslutna fackhandelskedjor är främst Audio Video, Ring Up och Digitalbutikerna. Redeye har deltagit i rådgivning eller corporate finance relaterade tjänster de sista 12 månaderna i Electra Gruppen: Nej Analysen är baserad på Redeyes Analysgarantikoncept. 8

9 DISCLAIMER Viktig information Redeye AB("Redeye" eller "Bolaget") är ett fristående analysföretag som står under Finansinspektionens (FI) tillsyn sedan juli Bolaget producerar och säljer aktieanalys samt har tillstånd att mottaga och vidarebefordra finansiella instrument, att lämna investeringsrådgivning avseende finansiella instrument samt att utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument, enligt 2 kap. 1-2 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Redeye har ingen egen corporate finance avdelning och bedriver ej handel för egen räkning. Vi kan dock samarbeta med externa corporate finance aktörer, fondbolag och fondkommissionärer. Ansvarsbegränsning Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Potentiella intressekonflikter Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument för bolaget från och med den dag beslut tagits att en analys ska produceras på bolaget samt två bankdagar därefter. En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är direkt kopplad till sådan verksamhet. Analysgaranti (AG) och Uppdragsanalys är analyskoncept som är framtagna av Redeye AB. Redeye är dessutom officiell Research Provider, ett koncept framtaget av NasdaqOMX, vilket betyder att Redeye tillhandahåller aktie- och bolags analys på bolag noterade på NasdaqOMX börslistor. Dessa typer av analyskoncept genomförs på uppdrag av, och mot en ersättning från, det aktuella bolaget som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Redeye AB kan utföra finansiell rådgivningsverksamhet mot onoterade och noterade bolag. Läsaren av dessa rapporter bör anta att Redeye kan ha erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är ej beroende av innehållet i analysen. Angående Redeyes analysbevakning Redeyes analys präglas av case-baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Ett case uppdateras dock med hög frekvens och minst vid varje kvartalsrapport och större händelse (<4 ggr/år). Bolagen som följs via AG-konceptet, uppdateras minst 2 gånger per år. Rekommendationsstruktur Redeyes rekommendationer för fundamental analys är: Köp (Buy), Avvakta (No Case), Sälj (Sell). Rekommendationer baserade på fundamental analys har en placeringshorisont på 6 månader, om inte annat kommuniceras. Den tekniska analysen har en avsevärt kortare horisont. I analyserna presenteras även en bedömning av den bolagsspecifika risken i aktien. De olika risknivåerna är; Låg, Medel, Hög och Spekulativ. Risknivån är en sammanvägd och subjektiv bedömning av; branschen, bolagets finansiella situation, förväntat nyhetsflöde och andra företagsspecifika faktorer. För analyser enligt AG-konceptet utfärdas ej några investeringsrekommendationer. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess möjligheter, risker mm. Syften är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare samt långsiktigt stödja likviditeten i aktien. Rekommendationsspridning ( ) Rekommendation Antal % av alla % ex. AG Köp % Avvakta 17 18% 37% Sälj 11 12% 24% AG/Analysgaranti 46 5 Totalt Mångfaldigande och spridning Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Copyright Redeye AB. 9

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs BOLAGSANALYS 18 november 2009 Sammanfattning Ticket (TICK.ST) På rätt kurs Ticket visar tidiga tecken på återhämtning i sin Q3-rapport. Dock präglas det senaste kvartalet fortsatt av besparingsåtgärder

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte BOLAGSANALYS 26 november 2008 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte Biolin visar kraftig tillväxt och ett positivt resultat före avskrivning under det tredje kvartalet. En mer renodlad verksamhet

Läs mer

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart BOLAGSANALYS 13 september 2010 Sammanfattning Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart Samgåendet med Hamelin skapar en koncern med bättre kritisk massa på sina viktiga marknader. I huvudsak kompletterar

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat

Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat BOLAGSANALYS 10 november 2011 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat Arise hade avsevärt högre intäkter och bättre resultat än väntat under Q3. Främst berodde skillnaden på

Läs mer

Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken

Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken BOLAGSANALYS 21 juli 2013 Sammanfattning Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken Arise hade ett vindmässigt bra kvartal och elproduktionen blev något bättre än planerat. Vindkraftdriftens EBITDA i Q2 steg

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina BOLAGSANALYS 24 februari 2012 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina Kvarvarande verksamhet visar en svag men ändå positiv lönsamhet med ett rörelseresultat på 18 MSEK under 2011. Pressen

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

Tilgin (TILG.ST) Avyttring medför lägre risk

Tilgin (TILG.ST) Avyttring medför lägre risk BOLAGSANALYS 21 november 2008 Sammanfattning Tilgin (TILG.ST) Avyttring medför lägre risk Tilgin annonserade i går att de säljer den kraftigt förlustbringade verksamheten inom IPTV till IPTV-konkurrenten

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer

Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer BOLAGSANALYS 27 maj 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer Intäkter om 227 MSEK och EBITDA på 25 MSEK prickade våra prognoser. Säsongsvariationer i Opus Bilprovning påverkade

Läs mer

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras BOLAGSANALYS 1 juli 2009 Sammanfattning Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras Med stora investeringar i GPV under 2008 och i Storrun i år är Borevind fullinvesterade till årsskiftet. År 2010

Läs mer

Sensys Traffic(SENS.ST) I väntan på grönt ljus

Sensys Traffic(SENS.ST) I väntan på grönt ljus BOLAGSANALYS 14 april 2009 Sammanfattning Sensys Traffic(SENS.ST) I väntan på grönt ljus Sensys Traffic säljer radarutrustning för övervakning av trafik. Med draghjälp från en växande marknad och ökad

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829 BOLAGSANALYS 17 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Mycket intressant Venteloförvärv AllTele annonserade i början av augusti ett mycket stort förvärv i Ventelo. Bolaget omsätter cirka 300 MSEK

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar

Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar BOLAGSANALYS 25 februari 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar Det ekonomiska utfallet i Q4-rapporten är svårtolkat då det innehåller stora säsongseffekter och engångsposter.

Läs mer

Bahnhof AB (BAHNb.ST)

Bahnhof AB (BAHNb.ST) BOLAGSANALYS 20 april 2009 Sammanfattning Bahnhof AB (BAHNb.ST) Lönsam tillväxtoperatör Bahnhof är en operatör som fokuserar på tre affärsområden. Det största området innefattar internetanslutningar och

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7%

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7% BOLAGSANALYS 12 november 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Höga kostnader men bra tillväxt AllTeles Q3-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (71%) och stabilt kassaflöde (+6,5 MSEK).

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 592 813 842

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 592 813 842 BOLAGSANALYS 31 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Stark försäljning i Q2 11 AllTeles Q2-rapport visade på mycket bra försäljningstillväxt (31%) och stabilt kassaflöde (+12 MSEK). Intäkterna

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) På väg igenom miljardvallen

Opus Group (OPUS.ST) På väg igenom miljardvallen BOLAGSANALYS 2 oktober 2012 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) På väg igenom miljardvallen Förvärvet och arbetet med övertagandet av Besiktningskluster 1 från Bilprovningen löper på enligt plan. Den pågående

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU BOLAGSANALYS 26 april 2012 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU Rapporten för det första kvartalet var relativt odramatisk. Rapporten föregicks av kvartalets stora nyhet, den

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Resultatet på ny toppnivå Q1-rapporten för bokslutsåret 2015/16 var övervägande stark även om överraskningsmomenten

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 september 214 Sammanfattning Allenex God tillväxt enligt förväntan -rapporten var relativt odramatisk. Försäljningen växte med 16 procent, vilket var marginellt högre än vi räknat med.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 6 maj 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Ser fram emot kvothöjning Q1 var ett vindmässigt normal och starkt kvartal som gav en EBITDA från Vindkraftdriften om

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 22 augusti 2014 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) I väntan på Illinois Under Q2 fick Opus full utväxling på sina senaste affärer och förvärv. Intäkterna steg

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 17 februari 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) 2015 - konsolideringsår Utfallet i Q4-rapporten var lite bättre än väntat tack vare en reavinst vid avyttringen

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 14 november 2014 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) BlackRock-affären i hamn Q3 präglades av svaga vindar men klart högre snittintäkter än väntat. Resultatet för segmentet

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 juni 215 Sammanfattning Allenex Marginalmålet inom räckhåll Försäljningen i Q1 växte med 1 procent med god hjälp av positiva valutaeffekter. Det var något mer än vi

Läs mer

Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram

Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram BOLAGSANALYS 24 september 2012 Sammanfattning Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag med huvudinriktning mot guld. Under 2011 och 2012 har prospekteringen

Läs mer

GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare

GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare BOLAGSANALYS 25 juni 2013 Sammanfattning GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare GuldAdam har som affärsidé att köpa begagnade ädelmetaller, främst guld, men även platina och silver, för att sedan sälja

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 11 maj 2015 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) Osäkert läge Prevas rapport för det första kvartalet 2015 var klart under vår förväntan, störst avvikelse var lönsamheten

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning Genovis (Genob.st) Q4 andas viss optimism Under hösten 2014 gick aktien ned på grund av fallande försäljning. Genovis tappade kraft

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 12 maj 2015 Sammanfattning Avega Group (AVEGB.ST) Ett effektivare Avega motiverar en uppvärdering Avega rapporterade ett resultat och försäljning under det första

Läs mer