Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden"

Transkript

1 BOLAGSANALYS 2 december 2009 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden Getupdateds Q3 rapport visade som väntat en förlust som dock var något bättre än vår prognos, justerat för engångsposter. Bolaget prognostiserar nu positivt rörelseresultat för Q4 vilket stärker bilden av att verksamheten är på väg tillbaka mot uthållig lönsamhet. Positivt är också att bolaget lyckats stärka sin finansiella situation genom en ny kredit på 20 miljoner kronor. Detta ger ett positivt signalvärde och minskar risken för nyemission betydligt. Vi har justerat upp vår Rating för Ledning, Trygg placering och Avkastningspotential. Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: First North 85 MSEK IT/Media Oscar Werner (tf) Åke Eriksson Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec OMXS30 Rebased Getupdated Internet Marketing Redeye Rating (0-10 poäng) Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Avkastningspotential 5,0 poäng 7,0 poäng 4,0 poäng 5,5 poäng 7,5 poäng Nyckeltal e 2010e 2011e Omsättning, MSEK Tillväxt 214% 36% -16% 13% 15% EBITDA EBITDA-marginal 14% -9% -9% 7% 9% EBIT EBIT-marginal 12% -31% -11% 6% 8% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal 6% -36% -13% 3% 5% VPA 0,60-3,77-0,49 0,14 0,25 VPA just 0,60-3,77-0,49 0,14 0,25 P/E just 2,2-0,3-2,7 9,3 5,2 P/S 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 EV/S 0,9 0,5 0,6 0,5 0,4 EV/EBITDA just 6,8-5,7-5,8 7,1 4,6 Fakta Aktiekurs (SEK) 1,3 Antal aktier (milj) 64,4 Börsvärde (MSEK) 85 Nettoskuld (MSEK) 50 Free float (%) 30,9 Dagl oms. ( 000) 100 Analytiker: Hjalmar Ahlberg Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, 0 poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är 0 poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Tillväxtpotential De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) marknadsstorlek, 2) marknadstillväxt, 3) samarbeten, 4) produkt differentiering och 5) konkurrenssituation. Kriterierna väger lika tungt i den sammantagna bedömningen av värderingsnyckeln tillväxtpotential. Lönsamhet De faktorerna som utgör bedömning av lönsamhet är 1) stabil vinstutveckling, 2) bruttomarginal, 3) EBIT-marginal och 4) avkastning på eget kapital. Faktorn stabil vinstutveckling viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) oberoende av enstaka händelser, 2) finansiell situation, 3) ägarstruktur, 4) konjunkturkänslighet och 5) aktiens likviditet. Faktorn oberoende av enstaka händelser viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna konjunkturkänslighet och aktiens likviditet viktas med 0,5x. Avkastningspotential De faktorerna som utgör bedömning av avkastningspotential är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) marknadsförväntningar, 4) nyhetsflöde/triggers, 5) oupptäckt aktie och 6) insynshandel. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna nyhetsflöde/triggers, marknadsförväntningar, oupptäckt aktie och insynshandel viktas med 0,5x. 2

3 Q3 rapport ger överlag positiv bild Q3 rapporten visade en förlust men inför Q4 prognostiserar bolaget ett positivt rörelseresultat Getupdateds Q3 rapport visade som väntat ett negativt resultat som emellertid var något bättre än vår prognos. Dessutom har bolaget efter utgången av kvartalet stärkt likviditeten genom en ny kredit på upp till 20 miljoner kronor och för Q4 prognostiseras ett positivt rörelseresultat (före poster av engångskaraktär). På det hela taget överväger det positiva i rapporten som stärker bilden av att bolaget lyckas vända till vinst under år Tabell 4: Förväntat vs. utfall (SEKm) Q2'09 Q3'09E Utfall Diff Försäljning 64,7 59,0 52,6-11% EBITDA * -1,9-5,0-1,6-68% EBIT * -2,7-5,8-2,4-59% PTP -13,3-6,8-10,0 48% VPA, SEK -0,29-0,11-0,16 45% Källa: Redeye Research, * justerat för engångskostnader Koncernen var lönsam under juni och september månad Som tabellen ovan visar var utvecklingen för den underliggande verksamheten positiv även jämfört med Q2 i år. Detta trots att tredje kvartalet är säsongsmässigt svagt vilket tyder på att bolaget nu anpassat kostnaderna för att vara lönsamma. Detta bekräftas även av bolaget som i rapporten uppger att koncernen visade positivt resultat under juni och september månad. Jämfört med utgången av andra kvartalet hade bolaget under Q3 minskat antalet anställda med 24 personer från 271 till 247 st. Bakom minskningen ligger främst dotterbolaget Media Analys som tidigare haft fokus på tillväxt men nu växlat om till att fokusera på lönsamhet i linje med övriga bolag i koncernen. Getupdated uppger att Media Analys uppnådde god lönsamhet under september månad. Den svenska verksamheten visade totalt ett rörelseresultat före engångskostnader om -2,4 miljoner kronor och försäljningen uppgick till 35,9 miljoner kronor. Positivt är att bolaget nu uppger att försäljningsarbetet har börjat ge effekt och att denna kommer att öka under kommande kvartal. Redeye räknar med att affärsområdet Sverige växer med 15 procent under nästa år och ovanstående uttalanden ökar prognosens tillförlitlighet. Konkreta exempel på att försäljningsarbetet gett effekt är de många kunder som bolaget uppger att det erhållit samt utökat kontrakt med under kvartalet. I Storbritannien ökade intäkterna jämfört med föregående kvartal från 15,9 till 17,1 miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick till 5,7 miljoner kronor före engångskostnader och 2,6 miljoner kronor efter engångskostnader. 3

4 Engångsposterna består av nedskrivningar av kundfordringar vilket också präglat verksamheten tidigare under året. Från och med nästa kvartal bör dock dessa minska då bolaget sedan fjärde kvartalet i fjol började tillämpa en mer konservativ intäktsredovisning. En ytterligare förbättringspotential som kvarstår i Storbritannien är att kapitalisera på de stora kundfordringarna, något som bolaget ännu inte lyckats genomföra. Genom bolagets nya kredit på 20 miljoner kronor har dock behovet av detta minskat även om det skulle stärka bolagets finansiella ställning ytterligare. Den brittiska verksamheten visar ökad försäljning och resultat mot slutet av Q3 I våra två föregående analysuppdateringar har vi uttryckt oro för andelen återköp från befintliga kunder som haft en negativ utveckling. Under tredje kvartalet har fokus på kundservice av befintliga kunder ökat. Vad det hittills gett för resultat framgår inte specifikt men Getupdated uppger att både försäljning och resultat förbättrats under slutet av perioden. Tittar vi på balansräkningen var den fortsatt relativt svag vid utgången av tredje kvartalet. Likvida medel uppgick till 5,1 miljoner kronor varav 3,6 miljoner utgörs av kunders medieinvesteringar. Som vi nämnde inledningsvis har emellertid bolaget lyckats uppta ett lån på 16,5 miljoner kronor genom en ny kredit på upp till 20 miljoner kronor. Detta bör således stärka bolagets kassasituation betydligt under fjärde kvartalet. Utveckling balansräkning och rörelsekapitalbindning. 120,0 20,0% 100,0 Likviditeten har stärkts efter utgången av Q3 då bolaget erhållit en kredit på upp till 20 miljoner kronor 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 10,0% 0,0% -20,0 Q1'08 Q2'08 Q3'08 Q4'08 Q1'09 Q2'09 Q3'09 Q4'09E -10,0% Kassa Räntebärande skulder Rörelsekapital Rörelsekapital / 12m försäljning Källa: Redeye Research Som tabellen visar har rörelsekapitalbindningen i bolaget successivt minskat sedan Q4 i fjol då den nya ledningen tog vid. Bolaget har således levererat enligt plan vilket stärker förtroende för bolaget. Att bolaget lyckats uppta en kredit på upp till 20 miljoner kronor är också ett positivt signalvärde, då banken sannolikt har god insikt i bolagets balansräkning och kassaflöde. 4

5 Vi har efter rapporten justerat ned våra prognoser marginellt vad gäller försäljning Prognosförändringar Vi har efter rapporten justerat ned våra prognoser marginellt vad gäller försäljning då Q3 visade något lägre intäkter än vår prognos. Tabellen nedan visar vår prognos för Q4 09 samt för helåren Utveckling per affärsområde (SEKm) Q1'09 Q2'09 Q3'09 Q4'09E 2009E 2010E 2011E Försäljning 59,4 64,7 52,6 65,0 241,6 277,4 318,6 Sverige 45,3 48,9 35,9 46,0 176,1 202,6 233,0 Storbritannien 13,7 15,9 17,1 19,0 65,7 75,5 86,8 Övriga länder 4,2 3,2 4,4 5,0 16,8 16,8 16,8 Koncerngemensamt -3,8-3,4-4,8-5,0-17,0-17,5-18,0 EBITDA -5,5-10,6-8,7 1,6-23,2 19,1 29,2 EBIT -6,3-11,4-9,5 0,7-26,4 16,1 26,2 PTP -7,3-13,3-9,9-0,3-30,8 12,7 22,8 VPA, SEK -0,13-0,21-0,15 0,00-0,49 0,14 0,25 Antal aktier 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 Försäljningstillväxt e.m. e.m. e.m. e.m. e.m. 15% 15% EBITDA marginal -9,2% -16,4% -16,6% 2,4% -9,6% 6,9% 9,2% EBIT marginal -10,6% -17,6% -18,1% 1,2% -10,9% 5,8% 8,2% Källa: Redeye Research Under Q4 väntas bolaget nå positivt rörelseresultat och vi räknar med vinst på nedersta raden år 2010 Vi räknar med att bolaget når tillbaka till en försäljning i linje med Q2 under det fjärde kvartalet samt att lönsamhet inom samtliga affärsområden stärks genom de besparingsåtgärder som tagits. I linje med bolagets egna prognos bedömer vi liksom tidigare att ett marginellt positivt rörelseresultat kommer att uppnås under fjäder kvartalet. Därefter räknar vi med fortsatt resultatförbättring under år 2010 då bolaget även bör kunna visa vinst på nedersta raden. Värdering Vår huvudmetod för värdering av Getupdated är liksom tidigare DCF. På detta sätta kan vi illustrera hur värdet på bolaget varierar beroende på vilka marginaler som nås när bolaget blir lönsamt och till vilken tillväxt. På samma sätt är diskonteringsräntan (WACC) och rörelsekapitalbehovet viktigt för värderingen. DCF-värdet har ökat från 2,5 till 2,8 kronor pga lägre riskpremie och därmed lägre avkastningskrav Vårt huvudscenario efter prognosåren bygger på en snittillväxt på 14 procent mellan 2012 till 2021 med en rörelsemarginal på 9,6 procent. Vi har justerat ned vår WACC från 15 procent till 14 procent då vi bedömer att risken i bolaget minskat tack var det lån som erhållits efter utgången av tredje kvartalet. Detta ger ett värde per aktie på 2,8 kronor vilket är högre än tidigare (2,5 kronor). Aktien handlas idag kring 1,3 kronor vilket är långt under vårt DCF-värdet. Detta indikerar att marknaden bedömer att risken i bolaget är fortsatt hög och sannolikt krävs det ett positivt resultat för marknaden skall värdera upp aktien. För den mer riskvillige investeraren skapar det ett intressant läge i aktien då en positiv kursreaktion är trolig om bolaget lyckas uppnå positivt resultat under det fjärde kvartalet. 5

6 Det är även av intresse att ser hur DCF-värdet varierar beroende på vilken långsiktig tillväxt och lönsamhet som uppnås i bolaget samt vilken WACC som används. Tabellerna nedan illustrerar hur värdet per aktie varierar beroende på dessa variabler. Känslighetsanalys tillväxt och lönsamhet Försäljningstillväxt från år ,0% 10,0% 15,0% 20,0% 7,5% 0,4 0,6 0,8 1,1 EBIT Marginal ,0% 0,9 1,2 1,6 2,1 15,0% 1,8 2,4 3,1 3,9 20,0% 2,8 3,5 4,5 5,8 Känslighetsanalys WACC och rörelskapitalbehov Rörelsekapital / försäljning 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 16,0% 1,8 2,0 2,1 2,3 WACC 14,0% 2,5 2,6 2,8 3,0 12,0% 3,4 3,6 3,8 4,0 10,0% 4,8 5,0 5,2 5,4 Källa: Redeye Research Sammanfattning investeringcase Getupdated har haft en turbulent utveckling under år Bolaget gick från hög lönsamhet under första halvåret till att uppvisa förlust under andra halvan av året. Bolaget har dessutom underskattat behovet av rörelsekapital, vilket lett till ytterligare en nyemission som slutfördes under Q2 09. Getupdated har klarat ett snabbt VD byte utan att organisationen tappat fart I samband med VD bytet som skedde under kvartalet uttalade vi en oro för att det skulle betyda att bolaget tappade fart. Utfallet för tredje kvartalet visar att bolaget klarat utmaningen och stärker förtroende för den befintliga ledningen. Efter utgången av det tredje kvartalet har bolaget erhållit en kredit på upp till 20 miljoner kronor vilket förbättrar bolagets finansiella ställning betydligt och minskar risken för en nyemission. Positiv rörelseresultatprognos för Q4 indikerar att bolaget närmar sig uthållig lönsamhet Den nya ledningen har tagit krafttag för att förbättra rörelsekapitalet samt fokusera på den underliggande potential som framförallt märks inom sökmarknadsföring. Hittills har det lett till successivt minskade förluster men vi tror att svarta siffror måste visas för att övertyga marknaden om att bolaget har vänt den negativa utvecklingen. Inför Q4 09 har bolaget lämnat en prognos om att positivt rörelseresultat skall nås, vilket vi också tror kommer att uppnås. De bolagsspecifika riskerna hos Getupdated bedömer vi har minskat under året men fortfarande kvarstår risken att den försvagade ekonomin slår hårdare än väntat mot internetmarknadsföring. Detta betyder att bolaget 6

7 troligen skulle få svårt att visa den tillväxt som vi räknar med under kommande år, vilket också påverkar värderingen av bolaget negativt. Den pressade aktiekurserna antyder att marknadens förväntningar på bolaget är låga Aktien Getupdated-aktien har under de senaste månaderna rört sig i en fallande trend med en topp kring 2,2 kronor i september och bottnar kring 1,3 kronor. Omsättningen i aktien har varit högre under de tre senaste månaderna jämfört med tidigare under året. Antalet omsatta aktier per dag uppgår till ca med en topp på aktier i samband med rapporten i fredags då aktien tappade 3,6 procent. Den pressade aktiekurserna antyder att marknadens förväntningar på bolaget är låga. 7

8 Sammanfattning Redeye Rating Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. Ratingförändringar i denna rapport: Vi har justerat upp Rating för Ledning, Trygg Placering och Avkastningspotential. Ledning 5,0p Kommentar: Föregående VD lämnade efter endast drygt ett halvår på sin post. Dock snabbt ny VD på plats och lång branscherfarenhet. Sedan början av året har bolaget levererat enligt uppsatta mål. Tillväxtpotential 7,0p Kommentar: Internetmarknadsföring och främst sökmarknadsföring är under en stark strukturell tillväxt. Getupdated har ett stort länknätverk för SEO i Europa vilket skapar tuffa inträdesbarriärer. Lönsamhet 4,0p Kommentar: Många förvärv under 2006 och 2007 skapade problem för bolaget när de integrerades. Konsolideringsprocess pågår vilket bidrar med stora engångskostnader. Vissa dotterbolaget visar stark lönsamhet. Potentiellt hög lönsamhet inom SEO. Trygg placering 5,5p Kommentar: Nyemission har tillfört bolaget ca 50 miljoner kronor under Q2. Kassaflödet förbättrat, skall bli positivt i Q4. Likviditet stärkt genom kredit på 20 miljoner kronor efter utgången av Q3. Risk för nyemission har därmed minskat markant. Avkastningspotential 7,5p Kommentar: Bolagets värdering är låg. Lyckas bolaget leverera positivt resultat under Q4 står aktien sannolikt inför en uppvärdering. Marknadens förväntningar är låga och överraskar bolaget positivt kan aktien reagera kraftigt. 8

9 Resultaträkning, MSEK e 2010e 2011e Omsättning Summa rörelsekostnader EBITDA Avskrivningar EBIT Resultatandelar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt Nettoresultat Resultaträkning just, MSEK e 2010e 2011e Jämförelsestörande poster EBITDA just EBIT just PTP just Nettoresultat just Balansräkning, MSEK e 2010e 2011e Tillgångar Omsättningstillgångar Kassa och bank Kundfodringar Lager Andra fordringar Summa omsättningstillg Anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anl.tillg Goodwill Balans. utv. kostn Övr. imateriella tillg Summa anläggningstillg Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga icke ränteb skulder Summa kortfristiga skulder Långa icke ränteb.skulder Räntebärande skulder Summa skulder Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & Eget Kapital Summa skulder och eget kapital Fritt kassaflöde, MSEK e 2010e 2011e Omsättning Summa rörelsekostnader Avskrivningar EBIT Skatt på EBIT (Justerad skatt) NOPLAT Avskrivningar Bruttokassaflöde Förändring i rörelsekapital Investeringar Fritt kassaflöde Kapitalstruktur e 2010e 2011e Soliditet 56% 50% 62% 61% 61% Skuldsättningsgrad 45% 33% 28% 27% 25% Nettoskuld Sysselsatt kapital Kapitalets oms. hastighet 1,0 0,9 0,8 0,9 1,0 DCF värdering Kassaflöden, MSEK Riskpremie (%) 8,9 NV FCF ( ) 9,4 Betavärde 1,5 NV FCF ( ) 111,3 Riskfri ränta (%) 3,5 NV FCF (2022-) 98,2 Räntepremie (%) 0,0 Rörelsefrämmade tillgångar 10,4 WACC (%) 14,0 Räntebärande skulder 48,1 Motiverat värde 181,2 Antaganden (%) Genomsn. förs. tillv. 14,4 Motiverat värde per aktie, SEK 2,8 EBIT-marginal 9,6 Börskurs, SEK 1,3 Lönsamhet e 2010e 2011e Avk. på eget kapital (ROE) 8% -45% -14% 4% 6% ROCE 11% -28% -9% 5% 8% ROIC 9% -9% -9% 4% 6% EBITDA just-marginal 14% -9% -9% 7% 9% EBIT just-marginal 12% -31% -11% 6% 8% Netto just-marginal 6% -36% -13% 3% 5% Data per aktie, SEK e 2010e 2011e VPA 0,60-3,77-0,49 0,14 0,25 VPA just 0,60-3,77-0,49 0,14 0,25 Utdelning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettoskuld 5,6 2,1 0,9 0,6 0,5 Antal aktier 20,2 28,0 64,4 64,4 64,4 Värdering e 2010e 2011e Enterprise value P/E 2,2-0,3-2,7 9,3 5,2 P/E just 2,2-0,3-2,7 9,3 5,2 P/S 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 EV/S 0,9 0,5 0,6 0,5 0,4 EV/EBITDA just 6,8-5,7-5,8 7,1 4,6 EV/EBIT just 7,9-1,6-5,1 8,4 5,2 P/BV 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 Aktiens utveckling Tillväxt/år 07/09P 1 mån -14,3% Omsättning 7,0% 3 mån -4,3% Rörelseresultat, just n.m.% 12 mån -63,7% V/A, just n.m.% Årets Början -72,3% EK -4,2% Aktiestruktur % Röster Kapital Vattenormen (Åke Ericsson) 32,8 32,8 Paul Yates 15,0 15,0 Altraplan Bermuda 4,4 4,4 Erik Penser med bolag 4,4 4,4 Anders Varveus 2,8 2,8 Avanza Pension 2,6 2,6 Bäverbäcken 2,1 2,1 Johan Kadar 1,9 1,9 Johan Saxon 1,7 1,7 Nordnet Pensionförsäkring 1,4 1,4 Aktien Reuterskod GIM.ST Lista First North Kurs, SEK 1,3 Antal aktier, milj 64,4 Börsvärde, MSEK 85 Börspost 1 Bolagsledning & styrelse VD CFO Ordf Nästkommande rapportdatum Oscar Werner (tf) Håkan Juserius Åke Eriksson Q Q Tillväxt e 2010e 2011e Försäljningstillväxt 214% 36% -16% 13% 15% VPA-tillväxt (just) n.m. % n.m. % n.m. % n.m. % 79% Tillväxt eget kapital 637% -23% 19% 4% 7% Analytiker Hjalmar Ahlberg Redeye AB Mäster Samuelsgatan 42, 10tr Stockholm 9

10 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) e 2010e 2011e 250% 200% 150% 100% 50% 0% -50% e 2010e 2011e 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% Omsättning Försäljningstillväxt EBIT jus t EBIT just-marginal Vinst Per Aktie Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) % 70% % 60% % 50% e 2010e 2011e 200 % 150 % 100 % 50 % 0% 40% 30% 20% 10% 0% e 201 0e 2011e VPA VPA just Skuldsättnin gsg rad So liditet Produktområden Geografiska områden, % 7% 68% Sverige Europa Övriga världen Intressekonflikter Hjalmar Ahlberg äger aktier i bolaget Getupdated Internet Marketing: Nej Redeye har deltagit i rådgivning eller corporate finance relaterade tjänster de sista 12 månaderna i Getupdated Internet Marketing: Nej Analysen är baserad på Redeyes Analysgarantikoncept. Verksamhetsbeskrivning Getupdated är en internationellt ledande aktör inom det innovativa och expansiva området internetmarknadsföring och sökoptimering. Företaget levererar produkter och tjänster för marknadsföring på internet: infrastruktur, varumärkesprofilering, trafikgenerering och konvertering av besökare till affärer. Getupdated kan öka lönsamheten för kundens internetinvestering med hjälp av internetstrategier, kommunikation, konceptutveckling, webb- och portalutveckling, verksamhetssystem, webbdesign, e-handel, sociala medier, publiceringsverktyg, annonsering på internet, sökoptimering och affiliatenätverk. Getupdateds kunder är företag och organisationer som vill nå sina kunder och göra affärer på nätet. Sedan 1999 har företaget hjälpt många företag att utveckla sin verksamhet på internet, bland annat Sandys, Arkitektkopia, IBIS (Accor Hotels), L'oréal, Vasakronan, DSV Road AB, Ledarna, Sens-Nature och Q-Med och RPO. Getupdated har totalt cirka 300 anställda i Sverige, Storbritannien, Frankrike och USA. Getupdated Internet Marketing är noterat på Nasdaq OMX First North Premier och har Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Advisor. 10

11 DISCLAIMER Viktig information Redeye AB("Redeye" eller "Bolaget") är ett fristående analysföretag som står under Finansinspektionens (FI) tillsyn sedan juli Bolaget producerar och säljer aktieanalys samt har tillstånd att mottaga och vidarebefordra finansiella instrument, att lämna investeringsrådgivning avseende finansiella instrument samt att utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument, enligt 2 kap. 1-2 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Redeye har ingen egen corporate finance avdelning och bedriver ej handel för egen räkning. Vi kan dock samarbeta med externa corporate finance aktörer, fondbolag och fondkommissionärer. Ansvarsbegränsning Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Potentiella intressekonflikter Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument för bolaget från och med den dag beslut tagits att en analys ska produceras på bolaget samt två bankdagar därefter. En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är direkt kopplad till sådan verksamhet. Analysgaranti (AG) och Uppdragsanalys är analyskoncept som är framtagna av Redeye AB. Redeye är dessutom officiell Research Provider, ett koncept framtaget av NasdaqOMX, vilket betyder att Redeye tillhandahåller aktie- och bolags analys på bolag noterade på NasdaqOMX börslistor. Dessa typer av analyskoncept genomförs på uppdrag av, och mot en ersättning från, det aktuella bolaget som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Redeye AB kan utföra finansiell rådgivningsverksamhet mot onoterade och noterade bolag. Läsaren av dessa rapporter bör anta att Redeye kan ha erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är ej beroende av innehållet i analysen. Angående Redeyes analysbevakning Redeyes analys präglas av case-baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Ett case uppdateras dock med hög frekvens och minst vid varje kvartalsrapport och större händelse (<4 ggr/år). Bolagen som följs via AG-konceptet, uppdateras minst 2 gånger per år. Rekommendationsstruktur Redeyes rekommendationer för fundamental analys är: Köp (Buy), Avvakta (No Case), Sälj (Sell). Rekommendationer baserade på fundamental analys har en placeringshorisont på 6 månader, om inte annat kommuniceras. Den tekniska analysen har en avsevärt kortare horisont. I analyserna presenteras även en bedömning av den bolagsspecifika risken i aktien. De olika risknivåerna är; Låg, Medel, Hög och Spekulativ. Risknivån är en sammanvägd och subjektiv bedömning av; branschen, bolagets finansiella situation, förväntat nyhetsflöde och andra företagsspecifika faktorer. För analyser enligt AG-konceptet utfärdas ej några investeringsrekommendationer. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess möjligheter, risker mm. Syften är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare samt långsiktigt stödja likviditeten i aktien. Rekommendationsspridning ( ) Rekommendation Antal % av alla % ex. AG Köp 18 21% 44% Avvakta 16 19% 39% Sälj 7 8% 17% AG/Analysgaranti 43 51% 0% Totalt % 100% Mångfaldigande och spridning Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Copyright Redeye AB. 11

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet BOLAGSANALYS 6 maj 2009 Sammanfattning Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet Omsättningen backade 6% och resultatet före skatt minskade något till 7 MSEK (7,7 MSEK) under det första kvartalet.

Läs mer

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs BOLAGSANALYS 18 november 2009 Sammanfattning Ticket (TICK.ST) På rätt kurs Ticket visar tidiga tecken på återhämtning i sin Q3-rapport. Dock präglas det senaste kvartalet fortsatt av besparingsåtgärder

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte BOLAGSANALYS 26 november 2008 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte Biolin visar kraftig tillväxt och ett positivt resultat före avskrivning under det tredje kvartalet. En mer renodlad verksamhet

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart BOLAGSANALYS 13 september 2010 Sammanfattning Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart Samgåendet med Hamelin skapar en koncern med bättre kritisk massa på sina viktiga marknader. I huvudsak kompletterar

Läs mer

Tilgin (TILG.ST) Avyttring medför lägre risk

Tilgin (TILG.ST) Avyttring medför lägre risk BOLAGSANALYS 21 november 2008 Sammanfattning Tilgin (TILG.ST) Avyttring medför lägre risk Tilgin annonserade i går att de säljer den kraftigt förlustbringade verksamheten inom IPTV till IPTV-konkurrenten

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 BOLAGSANALYS 3 april 2012 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 Kopy Goldfields har under andra halvan av 2011 visat positiva prospekteringsresultat, framförallt vid Krasnyylicensen.

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder BOLAGSANALYS 16 juli 2012 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder Efter den positiva inledningen på året hade vi lite högre förväntningar på Q2 även om detta är en säsongsmässigt svag

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST) Finansiering säkrad

Arctic Gold (ARCT.ST) Finansiering säkrad BOLAGSANALYS 24 november 2010 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Finansiering säkrad Alcaston Exploration har bytt namn till Arctic Gold då majoriteten av verksamheten numera utgörs av Bidjovaggeprojektet

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt BOLAGSANALYS 16 maj 2013 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt Rapporten för första kvartalet var i linje med våra förväntningar. Det som pressat aktien var en svag tillväxt

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat

Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat BOLAGSANALYS 10 november 2011 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat Arise hade avsevärt högre intäkter och bättre resultat än väntat under Q3. Främst berodde skillnaden på

Läs mer

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras BOLAGSANALYS 1 juli 2009 Sammanfattning Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras Med stora investeringar i GPV under 2008 och i Storrun i år är Borevind fullinvesterade till årsskiftet. År 2010

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina BOLAGSANALYS 24 februari 2012 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina Kvarvarande verksamhet visar en svag men ändå positiv lönsamhet med ett rörelseresultat på 18 MSEK under 2011. Pressen

Läs mer

Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken

Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken BOLAGSANALYS 21 juli 2013 Sammanfattning Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken Arise hade ett vindmässigt bra kvartal och elproduktionen blev något bättre än planerat. Vindkraftdriftens EBITDA i Q2 steg

Läs mer

Nordic Mines (NOMI.ST) Finansiering på plats

Nordic Mines (NOMI.ST) Finansiering på plats BOLAGSANALYS 10 augusti 2010 Sammanfattning Nordic Mines (NOMI.ST) Finansiering på plats Nordic Mines meddelade nyligen att de nu har erhållit den lånefinansiering som krävs för uppbyggnaden av Laivagruvan.

Läs mer

Bredband2 (BRE2.ST) Nystädat och god kundtillväxt

Bredband2 (BRE2.ST) Nystädat och god kundtillväxt BOLAGSANALYS 27 november 2008 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Nystädat och god kundtillväxt Bredband2 är en bredbandsoperatör som säljer internetanslutningar och tilläggstjänster över fiber LAN till

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST)

Arise Windpower (AWP.ST) BOLAGSANALYS 20 juli 2012 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Ena foten tillfälligt på bromsen Resultatmässigt var utfallet under Q2 precis som väntat med ett EBITDA på 35 MSEK från vindkraftdriften.

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829 BOLAGSANALYS 17 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Mycket intressant Venteloförvärv AllTele annonserade i början av augusti ett mycket stort förvärv i Ventelo. Bolaget omsätter cirka 300 MSEK

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer

Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer BOLAGSANALYS 27 maj 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer Intäkter om 227 MSEK och EBITDA på 25 MSEK prickade våra prognoser. Säsongsvariationer i Opus Bilprovning påverkade

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 oktober 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Rekrytering i fokus framöver Avega Group fortsätter att visa en stabil rörelsemarginal på 6,6 procent i det tredje kvartalet vilket var

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7%

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7% BOLAGSANALYS 12 november 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Höga kostnader men bra tillväxt AllTeles Q3-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (71%) och stabilt kassaflöde (+6,5 MSEK).

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 592 813 842

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 592 813 842 BOLAGSANALYS 31 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Stark försäljning i Q2 11 AllTeles Q2-rapport visade på mycket bra försäljningstillväxt (31%) och stabilt kassaflöde (+12 MSEK). Intäkterna

Läs mer

Sensys Traffic(SENS.ST) I väntan på grönt ljus

Sensys Traffic(SENS.ST) I väntan på grönt ljus BOLAGSANALYS 14 april 2009 Sammanfattning Sensys Traffic(SENS.ST) I väntan på grönt ljus Sensys Traffic säljer radarutrustning för övervakning av trafik. Med draghjälp från en växande marknad och ökad

Läs mer

Bahnhof AB (BAHNb.ST)

Bahnhof AB (BAHNb.ST) BOLAGSANALYS 20 april 2009 Sammanfattning Bahnhof AB (BAHNb.ST) Lönsam tillväxtoperatör Bahnhof är en operatör som fokuserar på tre affärsområden. Det största området innefattar internetanslutningar och

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar

Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar BOLAGSANALYS 25 februari 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar Det ekonomiska utfallet i Q4-rapporten är svårtolkat då det innehåller stora säsongseffekter och engångsposter.

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU BOLAGSANALYS 26 april 2012 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU Rapporten för det första kvartalet var relativt odramatisk. Rapporten föregicks av kvartalets stora nyhet, den

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) På väg igenom miljardvallen

Opus Group (OPUS.ST) På väg igenom miljardvallen BOLAGSANALYS 2 oktober 2012 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) På väg igenom miljardvallen Förvärvet och arbetet med övertagandet av Besiktningskluster 1 från Bilprovningen löper på enligt plan. Den pågående

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 september 214 Sammanfattning Allenex God tillväxt enligt förväntan -rapporten var relativt odramatisk. Försäljningen växte med 16 procent, vilket var marginellt högre än vi räknat med.

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige BOLAGSANALYS 8 mars 2011 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige Betting Promotions tillväxt på 18 procent i det fjärde kvartalet imponerade, samtidigt som bruttomarginalen

Läs mer

Systemair (SYSR.ST) Värdeskapande luftaffärer

Systemair (SYSR.ST) Värdeskapande luftaffärer BOLAGSANALYS 17 september 2009 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Värdeskapande luftaffärer Systemair har sannolikt den värsta resultatsvackan bakom sig. De har parerat nedgången väl med näst intill intakta

Läs mer