Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt"

Transkript

1 BOLAGSANALYS 16 maj 2013 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt Rapporten för första kvartalet var i linje med våra förväntningar. Det som pressat aktien var en svag tillväxt på den amerikanska marknaden. Nyligen presenterad finansiering är ytterst betyd elsefullt för bolaget som ger arbetsro och styrka. I nuvarande finansiering finns även utrymme i fall saker och ting inte visar sig gå som på räls. Vi har efter rapporten justerat ned våra prognoser något, vilket ger ett lägre motiverat värde för aktien. Nytt motiverat värde är 15,0 kronor (15,6 kronor). Med en bra finansieringslösning på plats och förväntningar om bättre tillväxt framöver anser vi att nuvarande kursnivåer är mycket attraktiva för den som vill ta en position i bolaget. Redeye Rating (010 poäng) Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: Small cap MSEK Medtech Scott Myers Anders Williamsson Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Avkastningspotential 8,0 poäng 8,0 poäng 2,0 poäng 6,0 poäng 9,0 poäng Nyckeltal e 2014e Omsättning, MSEK Tillväxt 14% 10% 57% 16% 81% EBITDA *73 *120 *185 *183 *130 EBITDA marginal 86% 128% 126% 107% 42% EBIT *85 *133 *197 *195 *137 EBIT marginal 100% 142% 134% 114% 44% Resultat före skatt *86 *139 *202 *196 *140 Nettoresultat *86 *139 *202 *196 *140 Nettomarginal 101% 148% 137% 115% 46% Utdelning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 VPA *0,84 *0,84 *1,22 *1,19 *0,85 VPA just *0,89 *0,85 *1,27 *1,19 *0,85 P/E just n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. P/S 20,8 18,9 12,0 10,3 5,7 EV/S 19,1 18,5 10,7 9,6 5,3 EV/EBITDA just n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. Fakta Aktiekurs (SEK) 10,7 Antal aktier (milj) 154,6 Börsvärde (MSEK) Nettoskuld (MSEK) *133 Free float (%) 35,9 Dagl oms. ( 000) 260 Analytiker: Klas Palin Peter Östling Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel +46 8* E*post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, 0 poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är 0 poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Tillväxtpotential De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) marknadsstorlek, 2) marknadstillväxt, 3) samarbeten, 4) produkt differentiering och 5) konkurrenssituation. Kriterierna väger lika tungt i den sammantagna bedömningen av värderingsnyckeln tillväxtpotential. Lönsamhet De faktorerna som utgör bedömning av lönsamhet är 1) stabil vinstutveckling, 2) bruttomarginal, 3) EBIT*marginal och 4) avkastning på eget kapital. Faktorn stabil vinstutveckling viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) oberoende av enstaka händelser, 2) finansiell situation, 3) ägarstruktur, 4) konjunkturkänslighet och 5) aktiens likviditet. Faktorn oberoende av enstaka händelser viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna konjunkturkänslighet och aktiens likviditet viktas med 0,5x. Avkastningspotential De faktorerna som utgör bedömning av avkastningspotential är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) marknadsförväntningar, 4) nyhetsflöde/triggers, 5) oupptäckt aktie och 6) insynshandel. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna nyhetsflöde/triggers, marknadsförväntningar, oupptäckt aktie och insynshandel viktas med 0,5x. 2

3 I linje med förväntan Omsättningen under första kvartalet sjönk till 33,7 miljoner kronor och rörelseresultatet försämrades till 53,5 miljoner kronor, vilket dock var i linje med våra förväntningar, se tabell nedan. USA var svagt i Q1 Förväntat mot utfall SEKm Q1'12 Q1'13E Utfall Diff Nettoomsättning 39,1 34,8 33,7 3% klinisk försäljning ex USA 16,4 17,8 16,5 *7% klinisk försäljning USA 6,7 13,0 9,4 *28% strategisk försäljning 13,8 3,0 5,6 87% övrigt 2,2 1,0 2,2 124% Kostnader 63,0 79,0 78,7 0% försäljningskost. 32,3 48,0 38,6 20% administrativa kost. 14,3 14,0 18,3 *31% forskning och utveckling 16,0 17,0 21,6 *27% övrigt 0,4 0,0 0,1 Bruttoresultat 27,3 25,2 25,2 0% EBIT 35,7 53,6 53,5 0% Nettoresultat 39,2 52,6 54,2 *3% Försäljningstillväxt, YoY (%) 76% *11% *14% Bruttomarginal (%) 70% 73% 75% Källa: Redeye Research Den strategiska försälj ningen bättre än förväntat Nedgången i försäljningen jämfört med samma kvartal i fjol är framför allt kopplad till en lägre strategisk försäljning (försäljning till kliniska studier). Nivån i första kvartalet var dock klart bättre än vad vi hade räknat med, se ovan. Vi förväntar oss att den strategiska försäljningen kommer fortsätta öka över tid, drivet av stigande intresse för FeNO (utandat kvävemonoxid) som biomarkör. För innevarande år förväntar vi oss dock en lägre försälj ning än för i fjol, då fjolåret fick ett extra lyft från försäljning av instrument och tester till en fas IIIstudie. Om vi ska lyfta fram något som gjorde oss besvikna i rapporten var det utvecklingen för den kliniska försäljningen i USA som blev klart svagare än förväntat, 9,4 miljoner kronor mot förväntade 13,0 miljoner kronor. En anledning till detta finns i att Aerocrine under perioden satt ett ökat fokus på att få ut instrument till läkare genom erbjudanden. Därtill kan vi notera att andra bolag inom Medtechområdet rapporterat svag försäljning på den amerikanska marknaden under första kvartalet, som en effekt av ett stökigt 3

4 Penetrationen i specialist segmentet uppgår till 19 procent politiskt spel kring budgetnedskärningar. Expansionen i USA är ännu primärt inriktad mot specialister och bolaget uppger att man idag har en penetration av segmentet på 19 procent, vilket är en ökning med 2 procent enheter sedan årsskiftet. I dagsläget uppgår säljkåren till drygt 30 säljare i USA, där cirka 20 av dessa uppges vara full fjädrade. Bolagets uppskattning är att en säljkår på 4050 personer ska vara tillräckligt för att på ett effektivt sätt kunna nå ut till specialistsegmentet. Värdet på enbart specialistmark naden i USA uppskattas till omkring en 1 miljard kronor årligen och enbart denna del av marknaden är tillräcklig för att ta Aerocrine till lönsamhet. Tillfällig svaghet i Asien Från och med rapporten för första kvartalet har Aerocrine börjat särredo visa försäljning för Asien som en separat region, vilken främst utgörs av försäljning till Japan och Kina. Under perioden sjönk försäljnigen i region en till 2,2 miljoner kronor från 3,2 miljoner kronor. Procentuellt stor förän dring men i kronor och ören inte lika dramatiskt. Nedgången betraktar vi som tillfällig och har påverkats av att det funnits en viss lageruppbyggnad i Kina som nu betas av. Redan under innevarande kvartal räknar vi med att tillväxten är tillbaka för regionen. Hyfsat i Europa I Europa sjönk försäljningen från 22,7 miljoner kronor till 17,8 miljoner kronor. Nedgången beror uteslutande på lägre strategisk försäljning under perioden och rensat för denna steg den kliniska försäljningen med 5 pro cent till 15,8 miljoner kronor. Vi är optimistiska att tillväxten kan förstärkas ytterligare under året, inte minst då det finns positiva signaler som talar förbättringar i kliniska riktlinjer på viktiga europeiska marknader. Försäljning av påfyllnadstester steg med 6 procent jämfört med samma period i fjol till , vilket är en ny rekordsiffra. Tillväxtsiffran är i nivå med vad vi såg under fjärde kvartalet i fjol. Försäljning påfyllnadstester, rullande 12 månader 2008# Q4'08 Q1'09 Q2'09 Q3'09 Q4'09 Q1'10 Q2'10 Q3'10 Q4'10 Q1'11 Q2'11 Q3'11 Q4'11 Q1'12 Q2'12 Q3'12 Q4'12 Q1'13 Källa: Aerocrine 4

5 Att få upp den kliniska användningen är en nyckelfaktor för att få snurr på Aerocrines affärsmodell, där den stora hävstången finns i återkommande köpet av påfyllnadstester, då affären blir nästan självgående. Bruttomarginalen steg till 75 procent Strålande bruttomarginal Bruttomarginalen har under kvartalet fortsatt att förbättras och steg till starka 75 procent, vilket är upp med ytterligare 2 procentenheter från fjärde kvartalet i fjol och bättre än de 73 procent vi räknat med. Ökad egen direkt försäljning i USA är förklaringen bakom den positiva utvecklingen. Enligt bolaget ska man dock inte förvänta sig att det finns särskilt mycket mer att krama ur på denna punkt, utan då krävs betydligt högre volymer. På kostnadssidan gör bolaget en del omklassificeringar mellan olika poster i rapporten. Framför allt handlar det om kostnader på uppskattningsvis 46 miljoner kronor av tidigare försäljningskostnader som nu finns fördelas ut under administrativa och FoU kostnader, vilket är anledningen till stora skillnader för de enskilda posterna. FoUkostnaderna steg till 21,6 miljoner kronor och har utöver ovan nämnda omfördelning ökat som en följd av kostnader för ett par mindre kliniska studier som pågår. De totala rörelse kostnaderna var i linje med våra förväntningar och uppgick till 78,7 milj oner kronor mot förväntade 79,0 miljoner kronor. Aerocrine flaggar för att ytterligare personal kommer rekryteras och därmed ge fortsatt ökande kostnader, vilket vi redan tagit höjd för i våra prognoser. Finanserna tryggade för flera år framåt Mycket bra lösning av finansieringen Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under första kvartalet till 64,1 miljoner kronor och rörelsekapitaluppbyggnad ger en negativ effekt med 14,9 miljoner kronor. Kassan var sista mars på 132,9 miljoner kronor, men har fyllts upp. Som vi tog upp efter förra rapporten låg en kapi talanskaffning i korten och högst på önskelistan fanns en riktad emission till en amerikansk institution. Lösningen som nyligen presenterades blev än bättre och robust. Totalt tas nu drygt 300 miljoner kronor in via dels en riktad emission på 95 miljoner kronor och dels via en kreditfacilitet på 229 miljoner kronor. Villkoren framstår riktigt attraktiva och vi räknar med en räntenivå på lånet omkring 3 procent. Lösningen ger Aerocrine en stark finansiering, men med en begränsad utspädning för befintliga ägare. Därtill får Aerocrine en ny prestigefylld amerikansk ventureägare i form av OrbiMed, vilket är extra positivt. Riktigt bra! Positiv trend hos betalare Nyckeln till framgång på den amerikanska marknaden är att läkare får kost nadsersättning för att utföra FeNOtester. Vid utgången av första kvartalet uppgick antalet försäkrade individer i USA med försäkringar med en positiv policy för FeNOmätning till 60,6 procent av totalt antalet försäkrade indi vider. Det är en ökning med 2,4 procentenheter sedan årsskiftet och med drygt 8 procentenheter på årsbasis. Under kvartalet har bolaget framför allt haft framgångar inom Medicaidprogrammen i Georgia och Texas. 5

6 Andel försäkringstagare i USA med försäkring som ger ersättning för FENO#mätning 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 01-dec mar jun sep dec mar-13 Källa: Aerocrine Penetration på 75 procent behövs för det riktigt stora försäljnings genombrottet Bolaget uppskattar att det krävs en penetration på 75 procent av alla för säkringstagare för att på ett effektivt sätt nå ut till primärvårdsmarknaden. Med nuvarande takt är det under 2015 som bolaget når dit. Allt är dock inte guld som glimmar och under inledningen av året har bland annat Aetna återupphållit en negativ policy till FeNOmätning. Finansiella Prognoser Trots att vi redan inför rapporten justerat ned våra prognoser för i år, finns behov av att hyvla lite mer efter rapporten. Det är framför allt den svagare utvecklingen i USA som gör oss osäkra och vi har därför återigen flackat lanseringskurvan i USA. Vi har dock även justerat ned kostnaderna något, varför den lägre försäljningen får så starkt genomslag på årets prognoser, se tabell nästa sida. Prognoserna hyvlas (MSEK) 2013P 2014P Försäljning Ny 170,4 308,1 Tidigare 190,4 364,8 (%) *10% *16% EBIT Ny *194,9 *136,6 Tidigare *190,9 *103,9 (%) *2% *31% Källa: Redeye Research Aerocrine ger ingen tydlig guidning kring försäljning eller resultat mer än att 2013 kommer vara ett år med fortsatta investeringar men att försälj ningen bör öka snabbare än kostnaderna. Detta ligger i linje med vår prognos om att bolaget når en viss resultatförbättring i år. Bilden nedan illustrerar våra förändringar i prognoser för omsättningen per kvartal. 6

7 Prognosförändringar omsättning per kvartal 2013# Miljoner kronor Q2e'13 Q3e'13 Q4e'13 Q1e'14 Q2e'14 Q3e'14 Q4e'14 Nya 37,8 44,3 54,6 58,9 68,6 81,1 99,6 Tidigare 40,4 52,7 62,5 63,4 81,6 101,7 118,2 Källa: Redeye Research Det vänder uppåt redan i nästa kvartal Vi bedömer att försäljningsnedgången i första kvartalet är tillfällig och att omsättningen åter visar tillväxt i innevarande kvartal, men det är framför allt under andra halvåret i år som vi räknar med att det riktigt tar fart. Alla segment som Aerocrine är verksamt inom bedöms driva en stark tillväxt närmaste åren, där Nordamerika är den marknad vi har högst förhopp ningar på. I tabellen nedan presenteras våra detaljerade prognoser. Estimat för Aerocrine SEKm Q1'13 Q2'13E Q3'13E Q4'13E 2013E 2014E 2015E Nettoomsättning 93,5 147,0 33,7 37,8 44,3 54,6 170,4 308,1 558,0 varav klinisk försäljning ex USA 50,8 68,8 16,5 18,4 21,5 23,8 80,2 122,6 184,0 varav klinisk försäljning USA 17,0 34,6 9,4 11,3 14,6 22,2 57,5 144,1 324,0 varav strategisk försäljning 15,5 35,7 5,6 5,5 6,0 7,0 24,1 34,0 50,0 Försäljningskostnader *95,7 *177,3 *38,6 *41,0 *42,5 *46,0 *168,1 *203,0 *255,0 Administrativa kostnader *49,4 *58,8 *18,3 *16,5 *14,5 *17,5 *66,8 *73,0 *79,0 Forskning och utveckling *53,2 *75,5 *21,6 *22,0 *19,5 *23,0 *86,1 *91,0 *98,0 EBIT *132,8 *197,1 *53,5 *51,5 *43,7 *46,1 *194,9 *136,6 *13,5 Nettoresultat *138,7 *201,6 *54,2 *51,7 *43,9 *46,5 *196,5 *140,4 *17,5 VPA, SEK *1,4 *1,4 *0,4 *0,3 *0,3 *0,3 *1,3 *0,9 *0,1 Försäljningstillväxt 10% 57% *14% 2% 27% 51% 16% 81% 81% Antal sålda tester (milj.) 1,2 1,8 0,5 0,5 0,7 0,8 2,5 4,2 7,6 Källa: Redeye Research De nedjusterade prognoserna innebär att tidpunkten tills det att bolaget når lönsamhet flyttats fram till första halvåret 2016 från tidigare andra halvåret Den finansieringslösning som presenterats framstår vara mer än tillräcklig för att nå dit, när vi utgår ifrån våra prognoser. 7

8 Värdering och rating Aerocrine De sänkta prognoserna ger en negativ effekt på vår värdering med 0,6 kron or per aktie och nytt motiverat värde uppgår till 15,0 kronor per aktie när vi använder ett avkastningskrav (WACC) på 11,0 procent, se nedan. DCFvärdet uppgår till 15 kronor DCF värde per aktie Per aktie Total Tillgångar 1,8 292 Räntebärande skulder 0,1 12 DCF 2013*2016 *1,7 *274 DCF 2017*2022 5,1 837 DCF 2023* 9, NOPLAT 2023: 489 Value 2023 * (EOY): 2374 Total 15, Källa: Redeye Research Kursen har gått tillbaka senaste månaderna, vilket motiverar uppjusterat betyg för Avkastningspotential med 2 steg till 9,0 poäng. Vi har nyligen även höjt betyget för Ledning med 1 steg efter det att finansieringslösningen presenterades. Lösningen är bra och föredömlig som vi anser visar att bolaget styrs med starkt ägarfokus. Aktien ned med drygt 20 procent i år Svag period för aktien Rapporten mottogs som förväntat negativt, då förväntningarna i mark naden legat något högt. Sedan årsskiftet är aktien ned med drygt 20 procent och utöver svag tillväxt i första kvartalet har aktien pressats av osäkerhet kring finansieringen, vilket nu är undanröjt. Den genomsnittliga handelsvolymen har fortsatt sjunka något senaste månaderna och uppgår till omkring aktier per dag. Volymerna får dock anses godkända. Utöver de ägarförändringarna som den riktade emissionen innebär kan vi konstatera att Ålandsbanken varit största säljare av aktien under första kvartalet och sålt hela sitt innehav på drygt aktier. Vem mer exakt som stod för denna post vet vi dock inte. Största nettoköpare under perioden har vi SHB fonder som ökat med drygt aktier. Investeringsidé Aerocrine har utvecklat en ny mätmetod för diagnos och monitorering av astma, grundat i världsledande forskning. Bolaget har kring detta ett starkt världsomspännande patentskydd för att mäta FeNO, som bekräftats av domstol vid ett flertal tillfällen. Den främsta utmaningen ligger i att nå en klinisk acceptans för metoden och få kostnadsersättning från sjukförsäk 8

9 ringssystemen. På båda punkterna har betydande framsteg noterats på den så viktiga amerikanska marknaden senaste åren. Erkännandet från det största sjukförsäkringsbolaget United Healthcare var en betydelsefull milstolpe och har tagit ned den kommersiella risken. I spåren av framstegen i USA byggs en marknadsorganisation med primärt fokus på specialist segmentet. För att penetrera det än större primärvårdssegmentet krävs dock en partner. Bolaget beräknas nå lönsamhet från 2016 Vi räknar med att bolaget levererar hög försäljningstillväxt närmaste åren som tar bolaget till lönsamhet från och med Affärsmodellen med stor andel återkommande intäkter som utgår från höga bruttomarginaler talar för att bolaget ska kunna uppnå en bra lönsamhet. 9

10 Sammanfattning Redeye Rating Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. Ratingförändringar i denna rapport: Höjt betyg för Avkastningspotential med 1 steg Ledning 8,0p Kommentar: Ledningen är erfaren och har så här långt levererat på et bra och föredömligt sätt. Starka incitament och ägare ger bra fokus på att skapa aktieägarvärden. Tillväxtpotential 8,0p Kommentar: Marknaden för utandningstester som mäter inflammationen i luftvägarna är stor och outvecklad. Att metoden framgångsrikt inkluderas i fler nationella riktlinjer och ersättningssystem är nyckeln till framgång. Lönsamhet 2,0p Kommentar: Aerocrine är ännu inne i ett etableringsskede på flera viktiga marknader och kostnaderna överstiger intäkterna. Vi räknar med att bolaget når positivt kassaflöde under Trygg placering 6,0p Kommentar: Finanserna är tryggade för flera år framåt och det finns utrymme för att saker och ting tar längre tid än förväntat. Likviditeten i aktien är godkänd. Avkastningspotential 9,0p Kommentar: Aktien handlas till en värderingsrabatt mot sektorkollegor och vi ser en betydande uppsida både på kort respektive lång sikt. 10

11 Resultaträkning, MSEK e 2014e Omsättning Summa rörelsekostnader *158 *213 *332 *353 *438 EBITDA Avskrivningar *10 *13 *12 *12 *7 EBIT Resultatandelar Finansiella intäkter *1 *4 Finansiella kostnader *10 *6 *4 0 0 Resultat före skatt Skatt Nettoresultat Resultaträkning just, MSEK e 2014e Jämförelsestörande poster EBITDA just *79 *121 *193 *183 *130 EBIT just *91 *134 *205 *195 *137 PTP just *91 *140 *210 *196 *140 Nettoresultat just *91 *140 *210 *196 *140 Balansräkning, MSEK e 2014e Tillgångar Omsättningstillgångar Kassa och bank Kundfordringar Lager Andra fordringar Summa omsättningstillg Anläggningstillgångar Materiella anl.tillg Finansiella anl.tillg Goodwill Balans. utv. kostn Övr. immateriella tillg Summa anläggningstillg Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga icke ränteb skulder Summa kortfristiga skulder Långa icke ränteb.skulder Räntebärande skulder Summa skulder Avsättningar Eget kapital *10 Minoritet Minoritet & Eget Kapital Summa skulder och eget kapital Fritt kassaflöde, MSEK e 2014e Omsättning Summa rörelsekostnader *158 *213 *332 *353 *438 Avskrivningar *10 *13 *12 *12 *7 EBIT *85 *133 *197 *195 *137 Skatt på EBIT (Justerad skatt) NOPLAT Avskrivningar Bruttokassaflöde Förändring i rörelsekapital 2 6 *3 *15 *2 Investeringar *58 *6 233 *5 *8 Fritt kassaflöde Kapitalstruktur e 2014e Soliditet 57% 29% 76% 31% *4% Skuldsättningsgrad 55% 162% 5% 185% na Nettoskuld *142 *34 *188 *79 64 Sysselsatt kapital Kapitalets oms. hastighet 0,5 0,4 0,7 0,6 1,0 DCF värdering Kassaflöden, MSEK Riskpremie (%) 6,0 NV FCF (2013*16) *275,3 Betavärde 1,5 NV FCF (2017*22) 837,4 Riskfri ränta (%) 1,8 NV FCF (2023*) 1625,2 Räntepremie (%) 0,0 Rörelsefrämmade tillgångar 291,5 WACC (%) 11,0 Räntebärande skulder 11,9 Motiverat värde 2 467,0 Antaganden 2017*22 (%) Genomsn. förs. tillv. 17,5 Motiverat värde per aktie 15,0 EBIT*marginal 23,8 Börskurs 10,7 Lönsamhet e 2014e Avk. på eget kapital (ROE) *78% *102% *138% *109% *234% ROCE *52% *54% *95% *63% *45% ROIC *44% *49% *87% *60% *44% EBITDA*marginal (just) *93% *129% *132% *107% *42% EBIT just*marginal *107% *143% *140% *114% *44% Netto just*marginal *108% *150% *143% *115% *46% Data per aktie, SEK e 2014e VPA *0,84 *0,84 *1,22 *1,19 *0,85 VPA just *0,89 *0,85 *1,27 *1,19 *0,85 Utdelning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettoskuld *1,4 *0,2 *1,1 *0,5 0,4 Antal aktier 102,2 164,8 164,8 164,8 164,8 Värdering e 2014e Enterprise value P/E n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. P/E just n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. P/S 20,8 18,9 12,0 10,3 5,7 EV/S 19,1 18,5 10,7 9,6 5,3 EV/EBITDA just n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. EV/EBIT just n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. P/BV 8,8 24,5 7,6 13,5 *173,2 Aktiens utveckling Tillväxt/år 10/12e 1 mån 0,0% Omsättning 31,7% 3 mån 0,0% Rörelseresultat, just 52,3% 12 mån 0,0% V/A, just 19,3% Årets Början 0,0% EK 7,2% Aktiestruktur % Röster Kapital Novo Nordisk Fonden 26,8 26,8 Investor AB 24,5 24,5 HealthCap 13,3 13,3 Tredje AP*Fonden 2,8 2,8 SHB fonder 2,5 2,5 Nordnet Pensionsförsäkring 2,1 2,1 Avanza Pension Försäkring BA 1,8 1,8 Carnegie Fonder 1,6 1,6 Catella fonder 1,6 1,6 DNB fonder 0,6 0,6 Aktien Reuterskod AEROb.ST Lista Small cap Kurs, SEK 10,7 Antal aktier, milj 164,8 Börsvärde, MSEK Börspost 1 Bolagsledning & styrelse VD Scott Myers CFO Michael Colérus IR 0 Ordf Anders Williamsson Nästkommande rapportdatum Q *07*25 Q *11*05 Tillväxt e 2014e Försäljningstillväxt *14% 10% 57% 16% 81% VPA*tillväxt (just) n.m.% n.m.% n.m.% n.m.% n.m.% Tillväxt eget kapital 536% *64% 222% *44% *108% Analytiker Klas Palin Peter Östling Redeye AB Mäster Samuelsgatan 42, 10tr Stockholm 11

12 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) e 2014e 100% 80% 60% 40% 20% 0% 20% e 2014e 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% Omsättning Försäljningstillväxt EBIT just EBIT just marginal Vinst Per Aktie Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1, e 2014e 500% 0% 500% 1000% 1500% 2000% 2500% 3000% e 2014e 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 10% VPA VPA just Skuldsättningsgrad Soliditet Geografiska områden 7% 41% 52% Europa/Övr Nordamerika/USA Asien/Stillahavsregionen Intressekonflikter Klas Palin äger aktier i bolaget Aerocrine: Nej Peter Östling äger aktier i bolaget Aerocrine: Nej Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit ersättning från bolaget i samband med detta. Verksamhetsbeskrivning Aerocrine utvecklar innovativa produkter för att mäta inflammation i luftvägarna, vilket främst har potential att förbättra vården av astmapatienter. Niox Mino mäter FENO (utandat kvävemonooxid) och används för att följa graden av inflammation i lungorna, vilket ger en indikation av astmans svårhetsgrad samt på om sjukdomen kommer att svara på behandling med antiinflammatoriska läkemedel. 12

13 DISCLAIMER Viktig information Redeye AB ("Redeye" eller "Bolaget") är en specialiserad investmentbank inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag i Norden. Vi fokuserar på sektorerna IT, Life Sciences, Media, Betting, Cleantech och Råvaror. Vi tillhandahåller tjänster inom Corporate Broking, Corporate Finance, aktieanalys, investerarrelationer och medietjänster. Våra styrkor är vår prisbelönta analysavdelning, erfarna rådgivare, ett unikt investerarnätverk samt vår kraftfulla distributionskanal redeye.se. Redeye grundades år 1999 och står under Finansinspektionens tillsyn sedan Redeye har följande tillstånd: mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument, investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument, utarbeta, sprida finansiella analyser/rekommendationer för handel med finansiella instrument, utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag, placering av finansiella instrument utan fast åtagande, förvara finansiella instrument och ta emot medel med redovisningsskyldighet, råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och företagsuppköp, utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument samt bedriva Certified Advisory verksamhet (sidotillstånd). Ansvarsbegränsning Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Potentiella intressekonflikter Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument för bolaget från och med den dag beslut tagits att en analys ska produceras på bolaget samt två bankdagar efter analysen publicerats. En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är direkt kopplad till sådan verksamhet. Redeye kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Läsaren av dessa rapporter kan anta att Redeye har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är inte beroende av innehållet i analysen. Angående Redeyes analysbevakning Redeyes analys präglas av case*baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Om annat inte uttryckningen anges i analysen uppdateras analysen när Redeys analysavdelning finner att så är påkallat av t.ex. väsentliga förändrade marknadsförutsättningar eller händelser relaterade till analyserad emittent/analyserat finansiellt instrument. Rating/Rekommendationsstruktur Redeye utfärdar ej några investeringsrekommendationer för fundamental analys. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare. Redeyes rekommendationer för teknisk analys är: Köp (Buy) och Sälj (Sell). Placeringshorisonten för dessa rekommendationer är mycket kort, oftast mindre än 1 månad. Redeye Rating ( ) Rating Ledning Tillväxt* Trygg Avkastnings* Lönsamhet potential Placering potential 7,5p * 10,0p ,5p * 7,0p ,0p * 3,0p Antal bolag *För investmentbolag byts Tillväxtpotential och Lönsamhet ut mot Portföljförvaltning och Direktavkastning. Mångfaldigande och spridning Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Copyright Redeye AB. 13

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta BOLAGSANALYS 14 december 2010 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta Positiva besked rapporteras från en fas I-studie med OX219, vilken motiverar vidareutveckling av produkten. FDA-möte

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt

Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt BOLAGSANALYS 26 juli 2012 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt Andra kvartalet bjöd åter på stark tillväxt, men även kraftigt stigande kostnader, varför resultatet hamnade under vår prognos.

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den!

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! BOLAGSANALYS 28 januari 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! Det är positiva besked att Exini äntligen lyckats få till ett avtal för den japanska marknaden för sin produkt Exini

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST)

Formpipe Software (FPIP.ST) BOLAGSANALYS 2 februari 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Stark försäljning och ökad utdelning Försäljningen översteg vår förväntning och uppgick till 34,5 miljoner kronor. Kostnaderna var

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 2 december 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Nya huvudägare stärker investeringscase Arctic Gold har genomfört en riktad nyemission som tillfört bolaget 10,5 miljoner kronor. Investerarna

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten BOLAGSANALYS 29 april 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten Omsättningen förväntas uppgå till 304 MSEK och EBIT beräknas uppgå till 16,2 MSEK. EBIT(marginalen väntas landa på

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 BOLAGSANALYS 9 maj 2012 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 DIBS rapport för det första kvartalet var i nivå med våra förväntningar både tillväxt- och resultatmässigt. Tillväxten

Läs mer

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen!

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! BOLAGSANALYS 22 oktober 2010 Sammanfattning Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! Agellis rapport över det tredje kvartalet var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 4,9 miljoner

Läs mer

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå!

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå! BOLAGSANALYS 6 mars 2013 Sammanfattning Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå! Tillfälligt ökade kostnader för utveckling av det nasala pneumokockvaccinet var väl det som var det mest dramatiska

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik BOLAGSANALYS 11 augusti 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik Netrevelation bjöd på få glädjeämnen men heller inga större avvikelser i sin halvårsrapport. Omsättningen ökade med 8,5

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster BOLAGSANALYS 22 november 2010 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster Rapporten för det tredje kvartalet var svagare än vi räknat med. Trots många testinstallationer har försäljningen

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft BOLAGSANALYS 25 november 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft Netrevelation visar stadig tillväxt men har svårt att visa lönsamhet i sin verksamhet. 27 procents tillväxt har

Läs mer

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt BOLAGSANALYS 31 augusti 2012 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt Rörelseresultatet förbättrades till 99 MSEK (87 MSEK Q1 ifjol) och överträffade även vår prognos. Omsättningen

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012

Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012 BOLAGSANALYS 28 februari 2012 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012 Betting Promotions nettoomsättning på 10,6 MSEK i det fjärde kvartalet toppade våra förväntningar på 9,0 MSEK.

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Bra inledning på året

Aerocrine (AEROb.ST) Bra inledning på året BOLAGSANALYS 9 maj 2011 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Bra inledning på året Försäljningen för det första kvartalet steg med 25 procent och var i nivå med våra prognoser. Resultatet var dock svagare

Läs mer

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår BOLAGSANALYS 23 augusti 2010 Sammanfattning Stille (STLL.ST) Tufft första halvår Stilles försäljning under det andra kvartalet uppgick till 18,3 miljoner kronor mot vår förväntan om 22 miljoner kronor.

Läs mer

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4%

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4% BOLAGSANALYS 9 februari 2011 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Stark rapport och höjd utdelning Addnode var en av våra favoriter i vår konsultrapport som släpptes innan jul och den är rapporten visar delvis

Läs mer

Allenex (Alnx.st) Tillväxt var god dröj

Allenex (Alnx.st) Tillväxt var god dröj BOLAGSANALYS 6 maj 2013 Sammanfattning Allenex (Alnx.st) Tillväxt var god dröj Första kvartalet blev svagare än vi räknat med och framför allt omsättningen som sjönk med 11 pro cent jämfört med samma period

Läs mer

Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form

Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form BOLAGSANALYS 22 februari 2013 Sammanfattning Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form Cherrys rapport för det fjärde kvartalet var något svagare än vad vi räknat med men det får mindre betydelse eftersom

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet BOLAGSANALYS 8 juni 2012 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet Getupdateds rapport Q1-rapport var svagare än väntat. Omsättningen ökade med 3,9 procent men

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 BOLAGSANALYS 3 april 2012 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 Kopy Goldfields har under andra halvan av 2011 visat positiva prospekteringsresultat, framförallt vid Krasnyylicensen.

Läs mer

2005 2006 2007e 2008e 2009e

2005 2006 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 16 juli 27 Carl Lamm (CLAM.ST) Aptit på bättre lönsamhet Den organiska tillväxten uppgick till dryga 23 procent, vilket imponerar. Det är uppenbart att Carl Lamm gynnas av en god konjunktur,

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion BOLAGSANALYS 31 oktober 2010 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion Siffrorna för det tredje kvartalet var sämre än vi räknat med, vilket dock vägs upp av bättre marginaler. Vi har sänkt

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 15 augusti 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Bra investeringsläge inför hösten Arctic Gold har under sommaren påbörjat årets borrprogram omfattande 8 000 meter. Resultat från prospekteringen

Läs mer

Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus

Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus BOLAGSANALYS 13 juli 2011 Sammanfattning Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus Vitrolife kommer med sin rapport för det andra kvartalet den 14 juli. Bolaget planerar en telefonkonferens kl

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige BOLAGSANALYS 8 mars 2011 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige Betting Promotions tillväxt på 18 procent i det fjärde kvartalet imponerade, samtidigt som bruttomarginalen

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Betydelsefullt besked

Orexo (ORX.ST) Betydelsefullt besked BOLAGSANALYS 16 december 2010 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Betydelsefullt besked Det mer eller mindre uträknade projektet OX-MPI visar klart och tydligt på livskraft, när nu en första läkemedelskandidat

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare BOLAGSANALYS 23 april 2010 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare Formpipes första kvartal var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 31,4 miljoner kronor

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden BOLAGSANALYS 25 augusti 2011 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden Det andra kvartalet blev magrare än vi räknat med både avseende omsättning och resultat. Kuvert i Västeuropa går

Läs mer

Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare

Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare BOLAGSANALYS 23 feb 2010 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare Doros Q4-rapport imponerade rejält tillväxtmässigt med mycket hög tillväxttakt inom huvudområdet Care. Det andra området

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Nytt läkemedelsbolag föds

Orexo (ORX.ST) Nytt läkemedelsbolag föds BOLAGSANALYS 18 juni 2012 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Nytt läkemedelsbolag föds Affären att sälja delar av framtida royaltyströmmar för Abstral sker till bra villkor och tillför Orexo betydande och viktig

Läs mer

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Avtal eller inte, det är frågan!

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Avtal eller inte, det är frågan! BOLAGSANALYS 15 maj 213 Sammanfattning Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Avtal eller inte, det är frågan! Det är fortsatt vänteläge i bolaget och det mest dramatiska i kvartalsrapporten för det tredje kvartalet

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Laddar inför 2013

Aerocrine (AEROb.ST) Laddar inför 2013 BOLAGSANALYS 8 november 2012 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Laddar inför 2013 Tredje kvartalet bjöd på bra försäljning, men resultat blev svagt till följd av hög nivå tillfälliga kostnader. Riktigt

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång BOLAGSANALYS 28 juli 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång Det andra kvartalet blev svagare än väntat. Segmentet Live fortsatte att imponera med en stark tillväxt på 86 procent.

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST)

Kopy Goldfields (KOPY.ST) BOLAGSANALYS 22 november 2011 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Sikte på utökad mineraltillgång Kopy Goldfields har under de senaste månaderna presenterat positiva prospekteringsresultat från årets

Läs mer

Edluar blir godkänt som generika och inte som ett nytt läkemedel. Vi räknar med ett lägre pris, vilket påverkar våra försäljningsprognoser negativt.

Edluar blir godkänt som generika och inte som ett nytt läkemedel. Vi räknar med ett lägre pris, vilket påverkar våra försäljningsprognoser negativt. BOLAGSANALYS 16 mars 2009 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) FDA-godkännande FDA godkänner Edluar (tidigare Sublinox) för försäljning och marknadsföring i USA, vilket aktiverar en milstolpsbetalning på 5 miljoner

Läs mer

Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning

Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning BOLAGSANALYS 14 maj 2012 Sammanfattning Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning Omsättning och rörelseresultat var bättre än vi räknat med för första kvartalet och bolaget är på väg mot att vända rörelsen

Läs mer

Vi har justerat upp ratingen för avkastningspotentialen med ett steg. Lönsamhet. 5,0 poäng

Vi har justerat upp ratingen för avkastningspotentialen med ett steg. Lönsamhet. 5,0 poäng BOLAGSANALYS 6 maj 2010 Sammanfattning MultiQ (Mulq.ST) Svagt resultat men bra orderingång MultiQs försäljning under det första kvartalet uppgick till 28 miljoner kronor mot vår förväntning på 30 miljoner

Läs mer

Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst

Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst BOLAGSANALYS 25 aug 2009 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst Doros försäljningsutveckling under Q2 var i linje våra förväntningar men tillväxten inom bolagets snabbväxande segment

Läs mer

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat ANALYSGARANTI* 16 februari 26 TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat Q4-rapporten var svagare än väntat. Vi hade väntat oss att ordern från Nordamerika skulle infalla i Q4 25, men ordern inföll istället i

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4

Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4 BOLAGSANALYS 5 februari 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4 Omsättningen förväntas uppgå till 307,6 MSEK och EBIT beräknas uppgå till %16,7 MSEK där ett kostnadseffektiviseringsprogram

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Höga förväntningar på Italien

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Höga förväntningar på Italien BOLAGSANALYS 2 april 2012 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Höga förväntningar på Italien Getupdated avslutade året i linje med våra förväntningar vad gäller omsättningen på 40,4 MSEK.

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan

Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan BOLAGSANALYS 11 november 2011 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan Trots en lite högre omsättning än vi räknat med blev resultatet något lägre än vår prognos i Q3. Både nettoresultat

Läs mer

3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec

3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec BOLAGSANALYS 23 januari 2012 Sammanfattning 3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec Vitecs bud motsvarar omkring 43 kr/aktie, vilket är i paritet med Redeyes DCF-värdering. Även om det finns begränsade

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 22 augusti 213 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Viss ljusning i Danmark DIBS rapport för det andra kvartalet var starkare än vad vi väntat oss. Försäljningen uppgick till 39,9 miljoner kronor

Läs mer

Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2

Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2 BOLAGSANALYS 23 augusti 2012 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2 Omsättningen i Q2 var en besvikelse då den kom in 14% lägre än estimerat. Avvikelsen i försäljningen innebar att rörelseresultatet

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig BOLAGSANALYS 3 maj 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig Första kvartalet var något starkare än vi räknat med, men försäljningen är fortsatt på en mycket låg nivå.

Läs mer

Bolaget är välfinansierat, har en utmärkt bas för sin forskning, men marknaden är skeptisk och värderar den i dagsläget till 0 kr.

Bolaget är välfinansierat, har en utmärkt bas för sin forskning, men marknaden är skeptisk och värderar den i dagsläget till 0 kr. BOLAGSANALYS 3 september 2010 Sammanfattning Creative Antibiotics (CAS.st) En kraftig överreaktion! Reaktionen på bolagets besked i samband med rapporten, att lägga ned utvecklingen av INP-341 kan bara

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Tillbaka på ruta minus ett

Betting Promotion (BETT.ST) Tillbaka på ruta minus ett BOLAGSANALYS 29 april 2012 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Tillbaka på ruta minus ett Nettoomsättningen på 2,5 MSEK (270 TEUR) i det första kvartalet blev betydligt svagare än förväntade 10,0

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger

Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger BOLAGSANALYS 26 april 2013 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger Under vintern går verksamheten på sparlåga och utfallet i Q1-rapporten är därför svårt att dra slutsatser ifrån. Rörelseförlusten

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina BOLAGSANALYS 24 februari 2012 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina Kvarvarande verksamhet visar en svag men ändå positiv lönsamhet med ett rörelseresultat på 18 MSEK under 2011. Pressen

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst

Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst BOLAGSANALYS 28 februari 2013 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst Q4 är lågsäsong som alltid medför negativt resultat, men rörelseförlusten på 35 MSEK var större än vi räknat med,

Läs mer

Lönsamhet. 9,0 poäng. Tillväxt 19% 22% 8% 20% 16% EBITDA-marginal 17% 19% 18% 19% 19% EBIT-marginal 12% 11% 11% 14% 15%

Lönsamhet. 9,0 poäng. Tillväxt 19% 22% 8% 20% 16% EBITDA-marginal 17% 19% 18% 19% 19% EBIT-marginal 12% 11% 11% 14% 15% BOLAGSANALYS februari 2011 Sammanfattning Vitrolife AB (VITR.st) Ett lysande avslut på 2010 Vitrolifes rapport för det fjärde kvartalet var mycket stark och överträffade våra förväntingar. Tillväxten mättes

Läs mer

Allenex (Alnx.st) Aktien i en negativ spiral

Allenex (Alnx.st) Aktien i en negativ spiral BOLAGSANALYS 1 september 2011 Sammanfattning Allenex (Alnx.st) Aktien i en negativ spiral Omsättningen var något bättre än vi räknat med för det andra kvartalet, men resultatet var svagare än förväntat.

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Mycket kvar att bevisa

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Mycket kvar att bevisa BOLAGSANALYS 6 maj 2010 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Mycket kvar att bevisa Exinis försäljning under det första kvartalet var sämre än våra förväntningar och uppgick till blygsamma 0,4 miljoner

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Emission med tuff utspädning

Bong (BOLJ.ST) Emission med tuff utspädning BOLAGSANALYS 18 juni 2013 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Emission med tuff utspädning Det åtgärdspaket som Bong presenterat för att stärka upp balansräkningen är klart mer omfattande än vi hade räknat med.

Läs mer

Systemair (SYSR.ST) Halvljummet bokslut

Systemair (SYSR.ST) Halvljummet bokslut BOLAGSANALYS 12 juni 2013 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Halvljummet bokslut Resultatmässigt avslutades året svagare än vi hade räknat med. EBIT i Q4 blev 36 MSEK mot vår prognos på 65 MSEK och fjolårets

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar

Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar BOLAGSANALYS 1 mars 2010 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar Resultatet blev klart sämre än vi hade räknat med, till följd av ytterligare uppstädningskostnader i Polen. På många av deras

Läs mer

Smarteq AB (SMAQb.ST) Vändning under H2 10

Smarteq AB (SMAQb.ST) Vändning under H2 10 BOLAGSANALYS 28 april 2010 Sammanfattning Smarteq AB (SMAQb.ST) Vändning under H2 10 Smarteq s Q1-rapport kom in ungefär som väntat. Försäljningen i kvartalet blev 10,3 MSEK och EBITDA-resultatet landade

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder BOLAGSANALYS 16 juli 2012 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder Efter den positiva inledningen på året hade vi lite högre förväntningar på Q2 även om detta är en säsongsmässigt svag

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Tiofaldigad guldtillgång!

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Tiofaldigad guldtillgång! BOLAGSANALYS 29 november 2012 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Tiofaldigad guldtillgång! Kopy Goldfields har presenterat en första beräkning av mineraltillgången vid Krasny utförd enligt JORC-koden.

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige

Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige BOLAGSANALYS 14 februari 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige Ett besparingsprogram har genomförts under kvartalet, vilket gett en positiv effekt i Sverige. Den underliggande

Läs mer

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart BOLAGSANALYS 13 september 2010 Sammanfattning Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart Samgåendet med Hamelin skapar en koncern med bättre kritisk massa på sina viktiga marknader. I huvudsak kompletterar

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST)

Kopy Goldfields (KOPY.ST) BOLAGSANALYS 26 november 2013 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Avtal för Krasny bekräftar potential Kopy Goldfields har på sistone levererat två tydligt värdeskapande affärer för sina projekt.

Läs mer

Pledpharma (pled.st) Positiva signaler inför studier

Pledpharma (pled.st) Positiva signaler inför studier BOLAGSANALYS 4 maj 2012 Sammanfattning Pledpharma (pled.st) Positiva signaler inför studier Resultatet för första kvartalet var något mindre negativt än vi räknat med. Finanserna är under kontroll och

Läs mer

Allenex (Alnx.st) Levererar svarta siffror

Allenex (Alnx.st) Levererar svarta siffror BOLAGSANALYS 30 augusti 2012 Sammanfattning Allenex (Alnx.st) Levererar svarta siffror För det andra kvartalet vände Allenex till vinst på nedersta raden. Vi ger rapporten godkänt, även om utvecklingen

Läs mer

Net Entertainment (NET-B.ST) Fortsatt osäkerhet kring Italien

Net Entertainment (NET-B.ST) Fortsatt osäkerhet kring Italien BOLAGSANALYS 5 maj 2011 Sammanfattning Net Entertainment (NET-B.ST) Fortsatt osäkerhet kring Italien Net Ents tillväxt på 8,3 procent i det första kvartalet blev lägre än våra förväntningar. Den starka

Läs mer

Resultatlyft trots volymtapp

Resultatlyft trots volymtapp BOLAGSANALYS 15 november 2012 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Resultatlyft trots volymtapp Resultatet förbättrades under Q3 (EBIT: 26 MSEK mot 15 MSEK ifjol) vilket förvånade oss mot bakgrund av den försvagade

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 november 2013 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Bra - men ingen kioskvältare Resultatmässigt tangerade Systemair fjolårets nivå under sitt andra kvartal. EBIT i Q2 blev 142 MSEK, medan

Läs mer

Vitrolife AB (VITR.st) Origio Q4: Mind the gap!

Vitrolife AB (VITR.st) Origio Q4: Mind the gap! BOLAGSANALYS 29 februari 2011 Sammanfattning Vitrolife AB (VITR.st) Origio Q4: Mind the gap! Vitrolifes närmaste konkurrent, norsk/danska Origio, har kommit med sin bokslutskommuniké. Vitrolife visar fortsatt

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Bättre flås i tillväxtfabriken

Aerocrine (AEROb.ST) Bättre flås i tillväxtfabriken BOLAGSANALYS 9 maj 2012 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Bättre flås i tillväxtfabriken Omsättningen under första kvartalet var klart bättre än vi väntat oss efter överraskande stark försäljning till

Läs mer

Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt

Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt BOLAGSANALYS 25 november 2008 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt Addnodes Q3 rapport var stark där såväl försäljning som resultat var i linje med våra förväntningar. Försäljningen

Läs mer

DGC One (DGCO.ST) ICA avtal bekräftar strategin

DGC One (DGCO.ST) ICA avtal bekräftar strategin BOLAGSANALYS 9 maj 2011 Sammanfattning DGC One (DGCO.ST) ICA avtal bekräftar strategin DGCs rapport för det första kvartalet var helt i linje med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 84,2 miljoner

Läs mer

Allenex (Alnx.st) Framgång i USA

Allenex (Alnx.st) Framgång i USA BOLAGSANALYS 28 februari 2013 Sammanfattning Allenex (Alnx.st) Framgång i USA Fjärde kvartalet blev något svagare än vi räknat med och rensat för valutakurseffekter uppgick till växten till magra 4 procent.

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Bookmakers kan slå i höst

Betting Promotion (BETT.ST) Bookmakers kan slå i höst BOLAGSANALYS 29 juli 2011 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Bookmakers kan slå i höst Betting Promotions andra kvartal blev svagare än vi väntat oss. Segmentet Fotboll levererade en stark bruttomarginal

Läs mer

Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet

Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet BOLAGSANALYS 18 november 2009 Sammanfattning Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet Trots en omsättning som var bättre än väntat presenterade Redbet en förlust för det tredje kvartalet på 5,2 MSEK.

Läs mer

Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott

Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott BOLAGSANALYS 6 februari 2013 Sammanfattning Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott Omsättningen i Q4 kom in 6% lägre än estimerat, där Sverige stod för den negativa avvikelsen. Marknaden har varit

Läs mer

Cision (CISI.ST) Intäktsnedgång att vänta H1 13

Cision (CISI.ST) Intäktsnedgång att vänta H1 13 BOLAGSANALYS 8 februari 2013 Sammanfattning Cision (CISI.ST) Intäktsnedgång att vänta H1 13 Rensat för valutaeffekter kom Cisions Q4-rapport in ungefär som väntat. Intäkterna uppgick till 242 MSEK och

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Odramatiskt kvartal

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Odramatiskt kvartal BOLAGSANALYS 22 februari 2012 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Odramatiskt kvartal Rapporten för fjärde kvartalet innehöll inga över raskningar och levde upp till våra förväntningar, både intäkts

Läs mer

Pledpharma (pled.st) Första akten ska till att börja

Pledpharma (pled.st) Första akten ska till att börja BOLAGSANALYS 29 november 2012 Sammanfattning Pledpharma (pled.st) Första akten ska till att börja Rapporten för tredje kvartalet visade på låga kostnader i verksamheten, klart lägre än väntat. Likvida

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Nyheter kan lyfta aktien

Aerocrine (AEROb.ST) Nyheter kan lyfta aktien BOLAGSANALYS 31 oktober 2008 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Nyheter kan lyfta aktien Försäljningen i USA börjar komma, men det stora genombrottet låter vänta på sig. I samband med Q3-rapporten aviserar

Läs mer

Enea (ENEA.ST) Fortsatt bra potential

Enea (ENEA.ST) Fortsatt bra potential BOLAGSANALYS 23 juli 2012 Sammanfattning Enea (ENEA.ST) Fortsatt bra potential Omsättningen och EBIT överträffade våra prognoser med 3% respektive 12%. Bruttomarginalen var dock en besvikelse då den uppgick

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Japanavtal gav lyft i Q2

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Japanavtal gav lyft i Q2 BOLAGSANALYS 31 augusti 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Japanavtal gav lyft i Q2 Siffrorna för det andra kvartalet var under vår prognos, vilket huvudsakligen beror på skillnad i redovisning

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST) Extraintäkter gav medvind

Arise Windpower (AWP.ST) Extraintäkter gav medvind BOLAGSANALYS 21 februari 2012 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Extraintäkter gav medvind Resultatet var återigen avsevärt mycket högre än väntat. Utvecklingsarvodet från Jädraåsprojektet förklarar

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) På jakt efter nya avtal

Exini Diagnostics (EXINa.ST) På jakt efter nya avtal BOLAGSANALYS 2 november 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) På jakt efter nya avtal Rensat för rena bokföringsmässiga poster var omsättningen under det tredje kvartalet svagare än vi räknat

Läs mer

Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan

Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan BOLAGSANALYS 15 maj 2013 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan Även om resultatet i Q1 visade en relativ stor negativ avvikelse överskuggades det av två positiva punkter: den starka orderingången

Läs mer

Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet

Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet BOLAGSANALYS 15 maj 2012 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet Försäljningen i Q1 överträffade vår prognos med 6% och EBIT marginalen uppgick till 7,4% mot förväntade 5,3%. Rensat för

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till

Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till BOLAGSANALYS 1 mars 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till Betting Promotions fjärde kvartal gav ett blandat intryck. Segmentet Livebetting visade äntligen en god bruttomarginal,

Läs mer

Net Entertainment (NET-B.ST) Triggers i kombination med hög värdering

Net Entertainment (NET-B.ST) Triggers i kombination med hög värdering BOLAGSANALYS 11 februari 2010 Sammanfattning Net Entertainment (NET-B.ST) Triggers i kombination med hög värdering Årets fjärde kvartal kom in i linje med förväntningarna, med en omsättningstillväxt på

Läs mer

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential Analysgaranti* 3 april 2008 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning Betting Promotion kom igår med en vinstvarning för det första kvartalet och meddelade

Läs mer

Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken

Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken BOLAGSANALYS 21 juli 2013 Sammanfattning Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken Arise hade ett vindmässigt bra kvartal och elproduktionen blev något bättre än planerat. Vindkraftdriftens EBITDA i Q2 steg

Läs mer

Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten

Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten BOLAGSANALYS 1 september 2009 Sammanfattning Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten Redbets rapport för det andra kvartalet var i linje med våra förväntningar. VD:s uttalande om att både intäkter och

Läs mer

Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger!

Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger! BOLAGSANALYS 12 februari 2012 Sammanfattning Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger! Prevas rapport för det fjärde kvartalet belastades av stora engångskostnader. Försäljningen uppgick till 174,5 miljoner

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Trendbrott i Danmark

DIBS (DIBS.ST) Trendbrott i Danmark BOLAGSANALYS 18 november 2011 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Trendbrott i Danmark DIBS rapport för det tredje kvartalet var något svagare än vad vi räknat med. Försäljningen uppgick till 38 miljoner kronor

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Fortsatt stabil tillväxt

DIBS (DIBS.ST) Fortsatt stabil tillväxt BOLAGSANALYS 18 maj 2010 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Fortsatt stabil tillväxt DIBS Q1 rapport kom in i linje med våra prognoser med intäkter på 35,4 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 10,7 miljoner

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa

Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa ANALYSGARANTI* 17 maj 26 Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa Fotoquicks första år på börsen har präglats av en marknad i stark förändring och avvaktande kunder vilket också avspeglats i kursutvecklingen.

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 1 mars 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Stor uppvärderingspotential för Bidjovagge Arctic Gold presenterade i slutet av förra året en Scopingstudie som, vid rådande metallpriser,

Läs mer

Creative Antibiotics (CAS.st) In Vivo data under 2012

Creative Antibiotics (CAS.st) In Vivo data under 2012 BOLAGSANALYS 16 februari 2012 Sammanfattning Creative Antibiotics (CAS.st) In Vivo data under 2012 Som vanligt var rapporten från Creative Antibiotics (CA) relativt odramatisk. Kostnaderna i det fjärde

Läs mer

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E Aktiekurs, SEK Volym x 1 ANALYSGARANTI* 27 maj 28 A-Com (Acom.ST) Back on track Efter två svaga kvartal i rad visade A-Coms rapport för det första kvartalet att bolaget är back on track. Rörelseresultatet

Läs mer