Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina"

Transkript

1 BOLAGSANALYS 24 februari 2012 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina Kvarvarande verksamhet visar en svag men ändå positiv lönsamhet med ett rörelseresultat på 18 MSEK under Pressen från höga råvarukostnader bör nu lätta och ge utrymme för resultatförbättringar. Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: Small cap 113 SEK Bygg- och anläggning Stefan Tilk Finn Johnsson Processen att avveckla förlustenheterna har kommit en bit på väg och ledningen siktar på att slutföra detta under årets första halva utan ytterligare resultatbelastning. Våra prognoser och värdering är i princip oförändrad och indikerar ett motiverat värde omkring 10 kronor per aktie. Ratingen för Avkastningspotential har minskat en aning till följd av kursuppgången. Redeye Rating (0-10 poäng) Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Avkastningspotential 4,0 poäng 5,0 poäng 2,0 poäng 4,5 poäng 6,5 poäng Nyckeltal e 2013e Omsättning, MSEK Tillväxt 1% -1-5% -8% 5% EBITDA EBITDA-marginal 5% 2% 3% 9% 1 EBIT EBIT-marginal -3% -5% -6% 4% 5% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal -4% -8% -1 2% 3% Utdelning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 VPA -3,46-6,12-6,90 1,20 2,04 VPA just -3,46-6,12-6,90 1,20 2,04 P/E just -1,9-1,1-1,0 5,6 3,3 P/S 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 EV/S 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 EV/EBITDA just 7,7 14,1 14,0 4,4 3,8 Fakta Aktiekurs (SEK) 6,7 Antal aktier (milj) 16,9 Börsvärde (MSEK) 113 Nettoskuld (MSEK) 331 Free float (%) 70,0 Dagl oms. ( 000) 22 Analytiker: Henrik Alveskog Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, 0 poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är 0 poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Tillväxtpotential De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) marknadsstorlek, 2) marknadstillväxt, 3) samarbeten, 4) produkt differentiering och 5) konkurrenssituation. Kriterierna väger lika tungt i den sammantagna bedömningen av värderingsnyckeln tillväxtpotential. Lönsamhet De faktorerna som utgör bedömning av lönsamhet är 1) stabil vinstutveckling, 2) bruttomarginal, 3) EBIT-marginal och 4) avkastning på eget kapital. Faktorn stabil vinstutveckling viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) oberoende av enstaka händelser, 2) finansiell situation, 3) ägarstruktur, 4) konjunkturkänslighet och 5) aktiens likviditet. Faktorn oberoende av enstaka händelser viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna konjunkturkänslighet och aktiens likviditet viktas med 0,5x. Avkastningspotential De faktorerna som utgör bedömning av avkastningspotential är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) marknadsförväntningar, 4) nyhetsflöde/triggers, 5) oupptäckt aktie och 6) insynshandel. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna nyhetsflöde/triggers, marknadsförväntningar, oupptäckt aktie och insynshandel viktas med 0,5x. 2

3 På mindre slak lina Utrymme för prishöjningar samtidigt som råvarupriserna har sjunkit Trots att den redovisade förlusten blev mycket större än vi räknat med så gav bokslutsrapporten några besked som ingjuter hopp. Geveko har under senare tid balanserat på slak lina med avseende på den höga belåningen och de stora förlusterna i några av enheterna. Processen att avveckla förlustbolagen har nu kommit en bit på väg och ledningen verkar hoppfulla att kunna avsluta detta inom kort. Andra åtgärder för att sänka belåningen med omkring 100 MSEK har också givit effekt. Hela branschen har plågats av höga råvarukostnader som inte kunnat föras vidare till slutkunderna på grund av långa fasta kontrakt. Inför 2012 bör prisnivån kunna höjas på flera håll samtidigt som råvarupriserna nu fallit tillbaka från fjolårets nivåer. Sammantaget bör Geveko därför stå på lite fastare mark. Koncernens kvarvarande verksamhet har inte någon lysande lönsamhet men visade i alla fall ett positivt rörelseresultat under det svåra fjolåret. Beaktat att avskrivningsnivån är högre än löpande investeringsbehov bör de kunna fortsätta att generera ett klart positivt kassaflöde. Det fjärde kvartalet är lågsäsong i branschen och innebär vanligtvis att Geveko visar underskott i rörelsen, även under goda år. Q var inget undantag. Rörelseresultatet i den kvarvarande verksamheten blev -13 MSEK vilket ändå är ett halverat minusresultat jämfört med Q4-10. Helårssiffrorna som återges i tabellen nedan ger en bättre bild av utvecklingen (i tabell på sid 5 finns en mer detaljerad uppställning). Geveko särredovisar nu kvarvarande verksamhet och de enheter som är på väg att avyttras. Som framgår nedan är det en liten del av koncernen som har stått för hela förlusten på rörelsenivå har belastats med 45 MSEK netto i nedskrivna tillgångsvärden inför avyttringen. Men även oaktat denna belastning så har förlusterna varit extrema i dessa dotterbolag. Kvarvarande verksamhet visar svag men ändå positiv lönsamhet Vi hade räknat men ännu något lägre nettoskuld Prognoser och utfall (SEKm) P Utfall Diff Kvarvarande verksamhet Omsättning % EBIT % Resultat före skatt -32 u.s. -10 Nettoresultat -48 u.s. -27 Nettolåneskuld % Verksamhet under avveckling Omsättning % EBIT % Resultat före skatt -54 u.s. -93 Nettoresultat -53 u.s. -94 Källa: Geveko Redeye Research 3

4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Geveko Rörelsekapitalet sjönk rejält under kvartalet. I absoluta tal avsevärt mycket mer än vad som framgår av tabellen nedan, då denna visar värdena för fyra kvartal rullande. De senaste siffrorna exkluderar verksamheter under avveckling som av allt att döma band en oproportionerligt stor andel av rörelsekapitalet. Kurvorna kommer alltså troligtvis att fortsätta peka nedåt. Geveko kunde därmed minska sin nettolåneskuld väsentligt från 415 MSEK vid utgången av Q3 till 333 MSEK vid årsskiftet. Vi hade visserligen räknat med ytterligare något lägre nettoskuld (309 MSEK), men säsongseffekterna är svåra att beräkna. Rörelsekapital, andel av försäljning (rullande 12m)) 3 i 25% Kapitalbindningen minskar och trenden bör fortsätta 2 15% 1 5% Varulager Kundfordringar Korta skulder Rörelsekapital Källa: Geveko Redeye Research Förhållandevis stabila marknadsutsikter Utsikter 2012 Geveko bedömer att efterfrågan på bolagets huvudmarknader 2012 sammantaget kommer att motsvara fjolårets nivåer. De marknader som bolaget nu kommer att finnas på är naturligtvis lättare att bedöma än tidigare. Upphandlingar under våren och i slutändan även vädret kan dock få inverkan på årets intäkter inom entreprenad. Inom materialförsäljning satsar Geveko på fortsatt på ökad försäljning och har inte gjort några neddragningar. Fler avyttringar väntas under våren Åtgärdsprogrammet som initierades i höstas syftar till att frigöra 100 MSEK, för att kunna sänka belåningen med samma belopp. Det motsvarar troligen bankerna villkor för låneavtalen MSEK av dessa har uppnåtts. Resterande belopp fördelas på avyttringarna och andra interna åtgärder. Enheterna som skall avvecklas inkluderar: Rumänien, Polen Tjeckien, Slovakien samt två säljbolag i Ryssland och Ukraina. För vissa enheter pågår diskussioner med tänkbara köpare. Ledningen siktar på att kunna slutföra dessa avyttringar under första halvåret. I december såldes verksamheten i Storbritannien för 15 MSEK och Geveko lyckades få en reavinst på 7 MSEK. 4

5 Prognos & Värdering Kan tillkomma kostnader Men även någon reavinst Våra prognoser följer nu den rapportering som Geveko lämnade bokslutet. Vi räknar med att verksamheter för avyttring kommer att avyttras under året. Antingen som försäljning eller nedläggning. Ledningen bedömer att dessa kommer kunna avyttras utan ytterligare resultatbelastning. Det återstår givetvis att se. I prognoserna har vi bortsett ifrån eventuella tillkommande uppstädningskostnader även om det inte kan uteslutas. Samtidigt finns det troligen möjlighet att Geveko i sitt övriga åtgärdsprogram kommer sälja någon fastighet och få en realisationsvinst, vilket därigenom skulle kompensera resultatmässigt. Volymtillskott från Saferoad Inom entreprenad Norden räknar vi med i stort sett oförändrade volymer det närmaste året. Resultatet bör nu förbättras både genom vissa prishöjningar och då råvarukostnaderna bör bli lägre jämfört med fjolåret. I Ungern ser vi inga tecken på uppsving men enligt Geveko så har de kunnat anpassa kostnaderna och de är själva inte oroliga för denna marknad. Från och med nästa år får materialförsäljningen ett rejält tillskott genom det avtal som slöts med Saferoad tidigare under hösten. Uppskattningsvis ger denna affär ett försäljningstillskott på dryga 60 MSEK. Det är främsta anledningen till vår positiva prognos för affärsområdet Enheten Material belastas för närvarande med kostnader på ett antal miljoner kronor kring utveckling av elektroniskt styrda vägmarkeringar med LED teknik. När denna kommersialiseras, troligen inom 2-3 år, bör det finnas klar potential att lyfta lönsamheten. Redeyes prognoser, SEKm Källa: Geveko, Redeye Research P 2013P Entreprenad Norden Omsättning EBIT EBIT-marginal 3% 4% Ungern Omsättning EBIT EBIT-marginal -4% -4% -2% 3% Material Omsättning EBIT EBIT-marginal 2% 4% 5% 5% Verksamheter för avyttring Omsättning EBIT EBIT-marginal Koncernjustering Omsättning -eliminering material EBIT Summa Omsättning EBIT EBIT-marginal -4,7% -5,8% 4, 5,3% 5

6 Motiverat värde: 10 kronor per aktie Värdering Vår kassaflödesmodell ger nu ett motiverat börsvärde omkring 168 MSEK, eller 10 kronor per aktie. Det är i stort sett oförändrat mot tidigare. Våra långsiktiga antaganden är fortsatt något konservativa: 3% årlig tillväxt och 5% rörelsemarginal. Det avkastningskrav (WACC) som använts är nu 11, mot tidigare 12,. Anledningen är sjunkande räntenivåer där även Gevekos räntekostnader varit lägre än vi räknat med. Vår riskpremie för aktien har inte förändrats. För ett så pass skuldsatt bolag som Geveko är det alltid svårt att avgöra ett lämpligt avkastningskrav. Nettoskulden är i dagsläget fyra gånger högre än börsvärdet. Tabellen nedan visar hur olika avkastningskrav samt antaganden om rörelsemarginal kan påverka värdet. Känslighetsanalys, SEK per aktie EBIT-marginal från , 4, 5, 6, 7, WACC 10, 2,4 7,6 12,8 18,0 23,2 11, 0,7 5,3 9,9 14,6 19,2 12, -0,8 3,4 7,5 11,7 15,8 Källa: Redeye Research Den höga skuldsättningen gör också att traditionella värderingsmultiplar ser något udda ut. P/E-talen blir extremt låga även med ganska måttliga resultat. I vår prognos för 2012 är exempelvis EBIT-marginalen 4, och nettomarginalen efter skatt bara 1,7%. P/E-talet hamnar ändå på låga 6. För att värderingen skall reflektera skuldsättningen bör man därför jämföra börsvärde och nettoskuld, EV. Geveko har relativt hög avskrivningsnivå i förhållande till Capex och därför är EV/EBITDA mer relevant. Aktien värderas kring 4x EV/EBITDA vilket är klart lägre än snittet på börsen och även bland de lägst värderade småbolagen. EV/EBITDA: ~4x Värderingmultiplar (kurs 7 SEK) P 2013P P/E neg 5,8 3,8 EV/EBIT neg 10,0 7,6 EV/EBITDA 14,1 4,4 3,9 Källa: Redeye Research Aktiekursutveckling Aktien har återhämtat sig markant från bottennoteringen kring 4 kronor i december. Därefter dubblades kursen inom loppet av en månad. Under den perioden var likviditeten i aktien också relativt god. Därefter har handeln minskat och omsättningen är vanligtvis inte mer än 5000 aktier per dag. Inga väsentliga ägarförändringar har noterats. 6

7 Sammanfattning Redeye Rating Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. Ratingförändringar i denna rapport: Avkastningspotential minskar något från 7,0p till 6,5p efter senaste tidens kursuppgång. Ledning 4,0p Kommentar: Koncernledningen har relativt kort branscherfarenhet men verkar nu ha fått kontroll på verksamheten. Motivationen i form av aktieägande är lågt i ledningen även om optionsprogram är ett steg i rätt riktning. Tillväxtpotential 5,0p Kommentar: Geveko är visserligen störst i Europa, men har ändå bara ca 1 marknadsandel. Marknaden växer måttligt bortsett från Premark som visat 2-siffrig tillväxt. Konkurrensen är betydande och utgörs i vissa fall av statligt ägda bolag vilket pressar prisbilden. Lönsamhet 2,0p Kommentar: Bolaget har inte kunnat förutse och parera variationen i efterfrågan och heller ej dragit nytta av sin dominerande marknadsposition, vilket resulterat i förluster de senaste tre åren. Trygg placering 4,5p Kommentar: Konjunkturkänsligheten är begränsad men flera kunder har problem till följd av dåliga statsfinanser. Säsongsmönstret gör att resultatutfallen i Q2 och Q3 är avgörande. Ägarbilden är relativt cementerad kring stiftelserna. Avkastningspotential 6,5p Kommentar: Aktien är nedpressad till klart intressanta nivåer då marknaden befarar ytterligare behov av kapitaltillskott. Aktien faller under radarn hos de allra flesta förvaltare vilket kan innebära bättre potential. 7

8 Resultaträkning, MSEK e 2013e Omsättning Summa rörelsekostnader EBITDA Avskrivningar EBIT Resultatandelar Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt Nettoresultat Resultaträkning just, MSEK e 2013e Jämförelsestörande poster EBITDA just EBIT just PTP just Nettoresultat just Balansräkning, MSEK e 2013e Tillgångar Omsättningstillgångar Kassa och bank Kundfordringar Lager Andra fordringar Summa omsättningstillg Anläggningstillgångar Materiella anl.tillg Finansiella anl.tillg Goodwill Balans. utv. kostn Övr. immateriella tillg Summa anläggningstillg Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga icke ränteb skulder Summa kortfristiga skulder Långa icke ränteb.skulder Räntebärande skulder Summa skulder Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & Eget Kapital Summa skulder och eget kapital Fritt kassaflöde, MSEK e 2013e Omsättning Summa rörelsekostnader Avskrivningar EBIT Skatt på EBIT (Justerad skatt) NOPLAT Avskrivningar Bruttokassaflöde Förändring i rörelsekapital Investeringar Fritt kassaflöde Kapitalstruktur e 2013e Soliditet 3 36% 24% 27% 32% Skuldsättningsgrad 196% 117% 251% 193% 128% Nettoskuld Sysselsatt kapital Kapitalets oms. hastighet 1,6 1,8 2,1 2,2 2,4 DCF värdering Kassaflöden, MSEK Riskpremie (%) 8,3 NV FCF ( ) 119,4 Betavärde 2,8 NV FCF ( ) 198,9 Riskfri ränta (%) 2,0 NV FCF (2022-) 180,6 Räntepremie (%) 3,7 Rörelsefrämmade tillgångar 21,4 WACC (%) 11,0 Räntebärande skulder 352,5 Motiverat värde 167,8 Antaganden (%) Genomsn. förs. tillv. 3,0 Motiverat värde per aktie, SEK 9,9 EBIT-marginal 5,0 Börskurs, SEK 6,7 Lönsamhet e 2013e Avk. på eget kapital (ROE) % 13% 19% ROCE -4% -8% -12% 9% 13% ROIC -4% -11% -15% 8% 11% EBITDA-marginal (just) 5% 2% 3% 9% 1 EBIT just-marginal -3% -5% -6% 4% 5% Netto just-marginal -4% -8% -1 2% 3% Data per aktie, SEK e 2013e VPA -3,46-6,12-6,90 1,20 2,04 VPA just -3,46-6,12-6,90 1,20 2,04 Utdelning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 Nettoskuld 26,0 17,6 19,6 16,8 13,6 Antal aktier 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 Värdering e 2013e Enterprise value P/E -1,9-1,1-1,0 5,6 3,3 P/E just -1,9-1,1-1,0 5,6 3,3 P/S 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 EV/S 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 EV/EBITDA just 7,7 14,1 14,0 4,4 3,8 EV/EBIT just -13,8-6,7-6,2 9,9 7,0 P/BV 0,5 0,4 0,8 0,7 0,6 Aktiens utveckling Tillväxt/år 10/12e 1 mån 0, Omsättning 23,5% 3 mån 35, Rörelseresultat, just n.m.% 12 mån -33, V/A, just n.m.% Årets Början 27, EK n.m.% Aktiestruktur % Röster Kapital Bergendals Stiftelse 9,6 37,8 Stiftelsen Bergendala 8,6 15,2 Jarl Ergel m. Fam. 3,8 5,2 Länsförsäkringar fonder 3,5 1,4 Novitus AB 2,5 1,0 Christer Simrén 2,4 0,9 Klas Dunberger 1,3 2,3 Ingvar Kamprad 1,2 0,5 Ann Stillström 1,2 0,5 Tommy Walhammar bolag 1,2 0,5 Aktien Reuterskod GVKOb.ST Lista Small cap Kurs, SEK 6,7 Antal aktier, milj 16,9 Börsvärde, MSEK Börspost 1 Bolagsledning & styrelse VD CFO Ordf Stefan Tilk Göran Eklund Finn Johnsson Nästkommande rapportdatum Kvartal Kvartal Tillväxt e 2013e Försäljningstillväxt 1% -1-5% -8% 5% VPA-tillväxt (just) n.m.% n.m.% n.m.% n.m.% 7 Tillväxt eget kapital -22% 5% -47% 14% 21% Analytiker Henrik Alveskog Redeye AB Mäster Samuelsgatan 42, 10tr Stockholm Fel! Hittar inte referenskälla. 8

9 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) e 2012e 2013e Omsättning Försäljningstillväxt Vinst Per Aktie Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) e 2012e 2013e EBIT just EBIT just-marginal e 2012e 2013e % 3 25% 2 15% 1 5% e 2012e 2013e VPA VPA just Skuldsättningsgrad Soliditet Produktområden Geografiska områden 36% 15% 64% 3 55% Entreprenad Materialförsäljning Norden Västra Europa Central- och Östeuropa Intressekonflikter Henrik Alveskog äger aktier i bolaget Geveko: Nej Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit ersättning från bolaget i samband med detta. Verksamhetsbeskrivning Huvudaffären är vägmarkeringar där Geveko bedriver både entreprenadverksamhet och tillverkning av markeringar. Produkterna består av vägfärg, termoplast och prefabricerade markeringar. Tyngdpunkten ligger på Norden och marknader i Central- och Östeuropa. 9

10 DISCLAIMER Viktig information Redeye AB ("Redeye" eller "Bolaget") är en specialiserad investmentbank inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag i Norden. Vi fokuserar på sektorerna IT, Life Sciences, Media, Betting, Cleantech och Råvaror. Vi tillhandahåller tjänster inom Corporate Broking, Corporate Finance, aktieanalys, investerarrelationer och medietjänster. Våra styrkor är vår prisbelönta analysavdelning, erfarna rådgivare, ett unikt investerarnätverk samt vår kraftfulla distributionskanal redeye.se. Redeye grundades år 1999 och står under Finansinspektionens tillsyn sedan Redeye har följande tillstånd: mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument, investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument, utarbeta, sprida finansiella analyser/rekommendationer för handel med finansiella instrument, utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag, placering av finansiella instrument utan fast åtagande, förvara finansiella instrument och ta emot medel med redovisningsskyldighet, råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och företagsuppköp, utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument samt bedriva Certified Advisory verksamhet (sidotillstånd). Ansvarsbegränsning Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Potentiella intressekonflikter Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument för bolaget från och med den dag beslut tagits att en analys ska produceras på bolaget samt två bankdagar efter analysen publicerats. En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är direkt kopplad till sådan verksamhet. Redeye kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Läsaren av dessa rapporter kan anta att Redeye har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är inte beroende av innehållet i analysen. Angående Redeyes analysbevakning Redeyes analys präglas av case-baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Om annat inte uttryckningen anges i analysen uppdateras analysen när Redeys analysavdelning finner att så är påkallat av t.ex. väsentliga förändrade marknadsförutsättningar eller händelser relaterade till analyserad emittent/analyserat finansiellt instrument. Rating/Rekommendationsstruktur Redeye utfärdar ej några investeringsrekommendationer för fundamental analys. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare. Redeyes rekommendationer för teknisk analys är: Köp (Buy) och Sälj (Sell). Placeringshorisonten för dessa rekommendationer är mycket kort, oftast mindre än 1 månad. Redeye Rating ( ) Rating Ledning Tillväxt- Trygg Avkastnings- Lönsamhet potential Placering potential 7,5p - 10,0p ,5p - 7,0p ,0p - 3,0p Antal bolag *För investmentbolag byts Tillväxtpotential och Lönsamhet ut mot Portföljförvaltning och Direktavkastning. Mångfaldigande och spridning Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Copyright Redeye AB. 10

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU BOLAGSANALYS 26 april 2012 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU Rapporten för det första kvartalet var relativt odramatisk. Rapporten föregicks av kvartalets stora nyhet, den

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829 BOLAGSANALYS 17 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Mycket intressant Venteloförvärv AllTele annonserade i början av augusti ett mycket stort förvärv i Ventelo. Bolaget omsätter cirka 300 MSEK

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7%

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7% BOLAGSANALYS 12 november 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Höga kostnader men bra tillväxt AllTeles Q3-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (71%) och stabilt kassaflöde (+6,5 MSEK).

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 september 214 Sammanfattning Allenex God tillväxt enligt förväntan -rapporten var relativt odramatisk. Försäljningen växte med 16 procent, vilket var marginellt högre än vi räknat med.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Resultatet på ny toppnivå Q1-rapporten för bokslutsåret 2015/16 var övervägande stark även om överraskningsmomenten

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 6 maj 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Ser fram emot kvothöjning Q1 var ett vindmässigt normal och starkt kvartal som gav en EBITDA från Vindkraftdriften om

Läs mer

Tilgin (TILG.ST) Avyttring medför lägre risk

Tilgin (TILG.ST) Avyttring medför lägre risk BOLAGSANALYS 21 november 2008 Sammanfattning Tilgin (TILG.ST) Avyttring medför lägre risk Tilgin annonserade i går att de säljer den kraftigt förlustbringade verksamheten inom IPTV till IPTV-konkurrenten

Läs mer

GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare

GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare BOLAGSANALYS 25 juni 2013 Sammanfattning GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare GuldAdam har som affärsidé att köpa begagnade ädelmetaller, främst guld, men även platina och silver, för att sedan sälja

Läs mer

Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram

Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram BOLAGSANALYS 24 september 2012 Sammanfattning Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag med huvudinriktning mot guld. Under 2011 och 2012 har prospekteringen

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 juni 215 Sammanfattning Allenex Marginalmålet inom räckhåll Försäljningen i Q1 växte med 1 procent med god hjälp av positiva valutaeffekter. Det var något mer än vi

Läs mer

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras BOLAGSANALYS 1 juli 2009 Sammanfattning Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras Med stora investeringar i GPV under 2008 och i Storrun i år är Borevind fullinvesterade till årsskiftet. År 2010

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning Genovis (Genob.st) Q4 andas viss optimism Under hösten 2014 gick aktien ned på grund av fallande försäljning. Genovis tappade kraft

Läs mer

Bahnhof AB (BAHNb.ST)

Bahnhof AB (BAHNb.ST) BOLAGSANALYS 20 april 2009 Sammanfattning Bahnhof AB (BAHNb.ST) Lönsam tillväxtoperatör Bahnhof är en operatör som fokuserar på tre affärsområden. Det största området innefattar internetanslutningar och

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 7 januari 2015 Sammanfattning (MYCR.ST) Drar fram som en väghyvel Denna analysuppdatering gäller ännu en Prexisionorder. Den tredje till antalet, inkommen precis

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 2 april 2015 Sammanfattning (Pled.st) Aktien har mer att ge Den initialt positiva kursreaktionen på utfallet i PLIANT-studien har snabbt raderats ut. Vi bedömer

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 12 november 2014 Sammanfattning (ENEA.ST) Vinstrekord - nu även med tillväxt Intäkter och rörelsemarginal uppgick till 105 MSEK respektive 23 procent, vilket var

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 16 mars 2015 Sammanfattning Hansa Medical (HMED.ST) Stegar vidare på egen hand Hansa Medical har varit en kursraket på börsen i år. En del av uppgången kan förklaras

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 april 2015 Sammanfattning (SENS.ST) Hög lönsamhet under radarn Sensys Q1-rapport med 54,3 MSEK i intäkter och 31,6 procents EBIT-marginal var i linje med förväntningarna

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 17 augusti 2015 Sammanfattning Sensys Gatso Group (SENS.ST) Nya marknadsettan går ut hårt Sensys Gatso Group (f.d. Sensys Traffic), som bolaget numera heter, har

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 28 april 2015 Sammanfattning (MYCR.ST) Nytt erbjudande nytt case rapporterade sitt bästa Q1 någonsin och en EBIT-marginal på 8,5 procent trots att inga PG-system

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning (IVSO.ST) Skalbarheten visar sig i 27 % EBIT EBIT på 17,1 MSEK blev 6 MSEK bättre än vår prognos tack vare en oväntat stark bruttomarginal,

Läs mer

Net Entertainment (NET B)

Net Entertainment (NET B) Analysgaranti 28 augusti 2008 Net Entertainment (NET B) Hög tillväxt och goda marginaler Net Entertainment utvecklar och licensierar ut mjukvara för främst kasinospel på Internet. Bolagets affärsmodell

Läs mer

Devicom Telefonioperatör med tvist

Devicom Telefonioperatör med tvist UPPDRAGSANALYS* 27 november 2007 Devicom Telefonioperatör med tvist Devicom är ett ungt företag som säljer fasttelefoni till hushåll och företag genom att erbjuda billig utlandstelefoni. Bolaget har haft

Läs mer

Lönsamhet. 9,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 618 663 770 822 880 Tillväxt 0% 7% 16% 7% 7%

Lönsamhet. 9,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 618 663 770 822 880 Tillväxt 0% 7% 16% 7% 7% BOLAGSANALYS 13 juni 2012 Sammanfattning ReadSoft (rsofb) Programvarubolag med låg värdering ReadSoft är ett globalt programvarubolag med 7 500 kunder och försäljning i över 70 länder. Bolagets huvudprodukt,

Läs mer

3L System (3L.ST) En strukturell vinnare

3L System (3L.ST) En strukturell vinnare BOLAGSANALYS 22 februari 2010 Sammanfattning 3L System (3L.ST) En strukturell vinnare 3L System är ett mjukvarubolag som utvecklar branschspecifika affärssystem för sökmedia och byggoch fastighet. Bolaget

Läs mer

Acando (ACANb.ST) Redo för en ny tillväxtfas

Acando (ACANb.ST) Redo för en ny tillväxtfas BOLAGSANALYS 18 september 212 Sammanfattning Acando (ACANb.ST) Redo för en ny tillväxtfas Acandos tillväxtfas 2428 var förvärvsdriven men den fick ett abrupt slut 29 i och med finanskrisen. Sedan dess

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 8 maj 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Förvärvsmaskin med edge Under de senaste tio åren har Lagercrantz rört sig från att främst domineras av sina handelsrörelser,

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 18 augusti 2015 Sammanfattning Mr Green (MRG.ST) Lönsamhetsexpansion Mr Green rapporterade ett kvartal som var något under våra förväntningar för omsättningen om

Läs mer

MSEK 2010A 2011A 2012A 2013A 2014E 2015E 2016E

MSEK 2010A 2011A 2012A 2013A 2014E 2015E 2016E Independent Analysis Latvian Forest Buy Target price: 1,5 SEK Skog är en attraktiv investering. En stabil tillgång som bra komplement till portföljen då korrelationen med aktier är låg. Skog erbjuder en

Läs mer