Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger"

Transkript

1 BOLAGSANALYS 19 november 2008 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger Getupdateds Q3 rapport var sämre än väntad och vi sänker prognoserna för innevarande och nästa år. Vi tror fortfarande att marknaden för internetmarknadsföring kommer att växa men i lägre takt, vilket emellertid innebär lägre tillväxt för Getupdated. Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: First north 113 MSEK IT konsult/media Dan Sehlberg Kjell Ormegard Getupdateds svaga kassaflöde förbättrades något under kvartalet. Dock är likviditetsbristen allvarlig då betalningar av tilläggsköpeskillingar och amorteringar av lån skall göras innan årsskiftet. Styrelsen har bemyndigats möjlighet att göra nyemission vilket i kombination med försäljning av Crystone kan ge en tillfredsställande likviditet. Redeye Rating (0-10 poäng) Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Investeringsläge 4,0 poäng 7,0 poäng 4,0 poäng 1,5 poäng 5,0 poäng Nyckeltal e 2009e 2010e Omsättning, MSEK Tillväxt 106% 214% 62% 0% 14% EBITDA EBITDA-marginal -1% 14% 8% 10% 10% EBIT EBIT-marginal -2% 12% 3% 8% 8% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal -2% 7% -1% 5% 5% VPA -0,13 0,78-0,08 0,61 0,74 VPA just -0,13 0,78-0,08 0,61 0,74 P/E just -30,9 5,3-49,9 6,8 5,6 P/S 1,7 0,5 0,3 0,3 0,3 EV/S 2,0 1,1 0,5 0,5 0,5 Fakta Aktiekurs (SEK) 4,2 Antal aktier (milj) 27,1 Börsvärde (MSEK) 113 Nettoskuld (MSEK) 72 Free float (%) 99,3 Dagl oms. ( 000) 50 Analytiker: Hjalmar Ahlberg Denna analys är baserad på Redeyes analyskoncept Analysgaranti/Uppdragsanalys. Redeye är en officiell Research Provider till Nasdaq/OMX. För mer information om Analysgaranti och Research Provider, se disclaimer i slutet av denna produkt. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, 0 poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok för Analysgaranti specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är 0 poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Tillväxtpotential De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) marknadsstorlek, 2) marknadstillväxt, 3) samarbeten, 4) produkt differentiering och 5) konkurrenssituation. Kriterierna väger lika tungt i den sammantagna bedömningen av värderingsnyckeln tillväxtpotential. Lönsamhet De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) stabil vinstutveckling, 2) bruttomarginal, 3) EBIT-marginal och 4) avkastning på eget kapital. Faktorn stabil vinstutveckling viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) oberoende av enstaka händelser, 2) finansiell situation, 3) ägarstruktur, 4) teknologiplattform, 5) konjunkturkänslighet och 6) aktiens likviditet. Faktorerna oberoende av enstaka händelser och finansiell situation viktas med 1,5x då dessa faktorer anses extra viktig. Faktorerna ägarstruktur, teknikrisk, konjukturkänslighet och aktiens likviditet viktas med 0,5x. Investeringsläge De faktorerna som utgör bedömning av investeringsläge är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) trendmönster/tekniskt och 4) nyhetsflöde/triggers. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. 2

3 Svag Q3 rapport Getupdateds Q3 rapport var väsentligt sämre än väntat både vad gäller försäljning och resultat. Försäljningen under kvartalet uppgick till 75,7 miljoner kronor mot väntade 100 miljoner kronor. Rörelseresultatet blev negativt med 18,1 miljoner kronor mot ett väntat positivt rörelseresultat om 11,9 miljoner kronor. Tabellen nedan visar utfall mot väntat resultat. Tabell 4: Förväntat vs. utfall (SEKm) Q3'07 Q3'08E Utfall Diff Försäljning 45,7 100,0 75,7-24% EBITDA 6,2 13,0-3,3-125% EBIT 5,0 11,9-18,1-252% PTP 4,4 9,9-20,6-308% VPA, SEK 0,21 0,23-0,77-440% Försäljningstillväxt 541% 119% 66% EBITDA marginal 34% 13% -4% EBIT marginal 6% 12% -24% Källa: Redeye Research, Getupdated Goodwillnedskrivningar påverkar kvartalet med -14 miljoner kronor vilka uppstått i samband med försäljningen av Crystone som kommer att avyttrats under fjärde kvartalet i år. Även justerat för detta var resultatet sämre än väntat. Förklaringen ligger dels i underskattade säsongssvängningar men också pga av inbromsningen i ekonomin som påverkat kundernas investeringsvilja negativt. Getupdated uppger emellertid att affärsområdet Internet Solutions, som visar en förlust under Q3, gått starkt under september med en omsättning på 8,8 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 1,8 miljoner kronor. Affärsområdet Internet Media visar en fortsatt stark utveckling vilket till störst del är hänförligt till dotterbolaget Just Search. Totalt omsatte Internet Media 53,2 miljoner kronor under kvartalet med ett rörelseresultat på 5,7 miljoner kronor. Av detta stod Just Search för 18,7 miljoner kronor av försäljningen och 8,9 miljoner kronor av rörelseresultatet. Detta betyder att den övriga verksamheten inom Internet Media visar förlust. De förklaringar som uppges påverka negativt är främst att säljare i Sverige har slutat och att nyrekrytering ej kunna ske i den takt som önskats. Även turbulensen på den finansiella marknaden uppges ha påverkat negativt där alla geografiska området utom Storbritannien utvecklats svagare än väntat. Rörelsemarginalen hos Just Search är fortsatt stark och ligger på imponerande 42 procent, vilket dock är en minskning från 57 procent under Q2. Ett problem med Just Search är att de har låg kassakonvertering. Detta är dels beroende på marknadsläget i Storbritannien där kunderna kräver 3

4 längre betalningstider och svårigheter att sälja fakturor till factoringbolag. Vid utgången av kvartal 3 fanns 32 miljoner kronor i utestående kundfakturor, vilket motsvarar 72 procent av försäljningen mellan januari till juni i år. Kassaflödet för Getupdated har trots detta förbättrats under kvartalet då den kraftiga ökning av rörelsekapital som tidigare setts har mattats av. Diagrammet nedan visar hur bolagets balansräkning utvecklats sedan Q då bolaget satte igång sin aggressiva förvärvsstrategi. 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0 Q Q Q Q Q Q Q ,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% Kassa Räntebärande skulder Rörelsekapital Rörelsekapital / 12m försäljning Källa: Redeye Research, Getupdated Som diagrammet visar har rörelsekapitalet ökat kraftigt under framförallt Q2 i år. Detta har finansierats med en ökad belåning och en nyemission i början av året. Eftersom bolaget därefter inte kunnat nå ett positivt kassaflöde från rörelsen och delar av deras skulder skall amorteras har den finansiella ställningen försvagats ytterligare sedan förra kvartalet. Nettoskulden uppgick i utgången av kvartal tre till 68,4 miljoner kronor. Den höga nettoskulden i kombination med utbetalningar av tilläggsköpeskillingar på 42 miljoner kronor samt amortering av lån på 25 miljoner kronor som skall göras innan årsskiftet gör att likviditeten är ansträngd. Våra beräkningar visar att bolagets kassa inte räcker till nuvarande engagemang. Det skall dock nämnas att tilläggsköpeskillingen till Just Search som vi beräknar uppgå till 30 miljoner kronor borde kunna skjutas upp. Detta eftersom ägarna till bolaget också är aktieägare i Getupdated och fortfarande är operativt verksamma inom Just Search. Något som skulle vara mycket positivt på kort sikt i är om bolaget lyckas sälja sina kundfordringar i Storbritannien. Sker detta klarar sig bolaget på troligen på befintlig kassa även om detta skulle vara tryggare om också en nyemission genomfördes. En ytterligare trigger är hur den nya ledningen som rekryterats under kvartalet kommer kunna konsolidera verksamheten. Under fjärde kvartalet kommer ny VD och CFO finnas på plats. De utgörs av Dan Sehlberg som VD och Håkan Juserius som CFO. De kommer närmast från Citat där de har erfarenhet av hög tillväxt och integration av förvärv. 4

5 Marknadsutveckling och prognoser Getupdated Internet Marketing Våra försäljningsprognoser för Getupdated sänks för innevarande år samt för år 2009 och Detta dels beroende på den allmänna konjunkturavmattningen men också pga bolagsspecifika anledningar. Gällande avmattningen i ekonomin så ser vi chans för bolaget att visa tillväxt trots detta. Något som redan i dag indikerar att marknaden fortsätter att växa även i ett sämre ekonomiskt klimat är den starka utvecklingen i Storbritannien. Detta ser vi även hos konkurrenten Tradedoubler som uppger att de sett en stadig tillväxt på den brittiska marknaden under det senaste kvartalet. Den strukturella tillväxten beroende på övergången från traditionell marknadsföring till online marknadsföring kommer troligen fortsätta vilket ger en volymökning även om marknaden mattas av. Detta bekräftas bland annat av en ny undersökning gjord av Jupiter Research där 9 av 10 utfrågade nordiska annonsörer planerar att öka sina inköp av sökmarknadsföring under I pengar mätt tror Jupiter Research att budgeten för den svenska marknaden för sökmarknadsföring kommer öka från 141 miljoner euro år 2008 till 174 respektive 201 miljoner euro för 2009 och Detta motsvarar en årlig tillväxt på drygt 20 procent. Det är inom detta område som Getupdated visar starkast tillväxt och högst lönsamhet. Utveckling per affärsområde Getupdateds försäljning sker dock mycket i form av långa abonnemang vilket innebär att bolaget under pågående tillväxtfas bygger upp rörelsekapital. Under det senaste kvartalet har dock kundfordringarna minskat något, vilket bland annat kan förklaras av den lägre tillväxten men också en ökad fokus från bolaget på kassaflödet. På bolagsnivå tror vi inte att de kan fortsätta öka kundfordringar som tidigare, vilket innebär att tillväxten behöver avta. Vi har därför dragit ned våra tillväxtantaganden som sammanfattas i tabellen nedan. SEKm Q1'07 Q2'07 Q3'07 Q4' Q1'08 Q2'08 Q3'08 Q4'08E 2008E 2009E Försäljning 30,6 55,4 48,2 80,7 214,9 88,5 100,1 75,7 81,8 346,1 346,4 Internet Media 12,7 35,7 21,3 52,4 122,1 53,8 77,5 53,2 60,0 244,5 281,2 Internet Solutions 8,2 10,0 12,4 20,2 50,8 23,3 21,5 16,3 20,0 81,1 89,2 Webhosting * 9,8 10,7 12,0 13,0 45,5 13,5 13,4 12,5 7,8 47,2 0,0 Koncerngemensamt -0,1-1,0 2,5-4,9-3,5-2,1-12,3-6,3-6,0-26,7-24,0 EBITDA 4,3 7,5 6,2 11,1 29,1 10,0 14,7-3,3 6,8 28,2 34,1 EBIT 3,9 6,7 5,0 9,7 25,3 8,8 14,1-18,1 5,8 10,6 27,1 PTP 3,4 6,1 4,4 7,7 21,6 6,4 12,6-20,6 3,8 2,2 23,1 VPA, SEK 0,1 0,2 0,2 0,3 0,8 0,1 0,3-0,5 0,1-0,1 0,6 Försäljningstillväxt ** 121% 259% 174% 254% 809% 189% 80% 59% 1% 62% 16% EBITDA marginal 14% 14% 13% 14% 14% 11% 15% -4% 8% 8% 10% EBIT marginal 13% 12% 10% 12% 12% 10% 14% -24% 7% 3% 8% * Avyttras från och med 1 december 2008 ** Jämförelsesiffror exklusive Crystone 2009 Källa: Redeye Research, Getupdated 5

6 Värdering Getupdated-aktien har gått svagt på börsen och har sedan augusti i år halverats från 8 till ca 4 kronor idag. Värderingen ser låg ut sett till den underliggande tillväxten och starka lönsamheten. Dock brottas bolaget med dels likviditetsproblem och konsolidering av ett flertal förvärv. Detta har påverkat såväl lönsamhet som tillväxt negativt. Likviditetssituationen är fortfarande inte löst vilket sannolikt även kan pressa aktien framöver. Försäljningen av Crystone som enligt bolaget skall vara klar per den 1 december kommer öka bolagets kassa med 24 miljoner kronor. Därutöver togs ett beslut på bolagsstämman den 12 november att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission. I rapporten uppgavs att ambitionen var att säkerställa en nyemission på 50 miljoner kronor. Våra sänkta prognoser innebär även att DCF-värderingen av aktien sjunker. Vårt huvudscenario baseras på en tillväxt på ca 15 procent under 2009 och 2010 som därefter sjunker till 10 procent från år Tillväxten kommer främst från området Internet Media. Tillväxten ligger något under den tillväxt som prognostiseras av Jupiter Research för Internetmarknadsföring under 2009 och Vår långsiktiga tillväxt ligger på 7 procent. Utifrån huvudscenariot ges ett DCF-värde på 7,5 kronor per aktie. Baserat på vår vinstprognos år 2009 ger det ett implicit P/E tal på 12. I tabellen nedan visas hur bolagets försäljningstillväxt och rörelsemarginal påverkar DCF-värdet. Känslighetsanalys DCF värdering Försäljningstillväxt från år ,5% 10,0% 12,5% 15,0% 5,0% 5,0 5,5 6,0 6,5 EBIT Marginal ,0% 6,8 7,5 8,1 8,7 15,0% 8,4 9,1 9,9 10,6 20,0% 9,9 10,7 11,5 12,3 Källa: Redeye Research Ur detta perspektiv ser aktiens värdering inte särskilt hög ut vid rådande nivåer då tillväxten för branschen bedöms ligga i de högre intervallen. Däremot är branschen ung och det är något osäkrare vad den långsiktiga rörelsemarginalen kommer ligga kring. Vissa av Getupdateds affärsområden visar väsentligt högre lönsamhet (Just Search runt procents EBIT marginal) medan konsultdelen sannolikt kommer att ha marginaler mellan 5 10 procent. Det som dock kommer vara viktigast för aktiens utveckling ur ett kort perspektiv är en finansieringslösning. Redeye skulle gärna se att Getupdated bättrar sina finanser genom en bättre kassakonvertering hos Just Search vilket skulle kunna ske genom försäljning av kundfordringarna. 6

7 Sammanfattning Redeye Rating Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. Ledning 4,0p Kommentar: Bolaget har inte lyckats konsolidera sina förvärv enligt plan vilket skapat ett osäkert likividitetsläge. Flertalet i ledningen är dock aktieägare och motivationen bör vara hög. Tillväxtpotential 7,0p Kommentar: Internetmarknadsföring och främst sökmarknadsföring är under en stark strukturell tillväxt. Getupdated har ett stort affiliate nätverk i Sverige vilket skapar inträdesbarriärer för konkurrenter. Lönsamhet 4,0p Kommentar: Bolagets vinst ökade kraftigt under 2006 och 2007 främst genom förvärv, dock visade bolaget förlust i Q Bakom förlusten ligger en mer komplicerad konsolideringsprocess av förvärv än väntat i kombination med en viss avmattning på marknaden. Trygg placering 1,5p Kommentar: Getupdated har ansträngda finanser. Bolaget har en nettoskuld på 68 miljoner (Q3 2008) och ett svagt kassaflöde. Under slutet av året skall 32 miljoner kronor amorteras och totalt kommer 67 miljoner kronor att ha amorterats under året. För att lösa problemen säljs Crystone och nyemission har föreslagits. Investeringsläge 5,0p Kommentar: Bolaget är lågt värderat sett till framtida vinster. Prognoserna är dock osäkra och svaga finanser ökar risken i aktien. Trenden för aktien är tydligt fallande. 7

8 Resultaträkning, MSEK e 2009e 2010e Omsättning Summa rörelsekostnader EBITDA Avskrivningar EBIT Resultatandelar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt Nettoresultat Resultaträkning just, MSEK e 2009e 2010e Jämförelsestörande poster EBITDA just EBIT just PTP just Nettoresultat just Balansräkning, MSEK e 2009e 2010e Tillgångar Omsättningstillgångar Kassa och bank Kundfodringar Lager Andra fordringar Summa omsättningstillg Anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anl.tillg Goodwill Balans. utv. kostn Övr. imateriella tillg Summa anläggningstillg Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga icke ränteb skulder Summa kortfristiga skulder Långa icke ränteb.skulder Räntebärande skulder Summa skulder Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & Eget Kapital Summa skulder och eget kapital Fritt kassaflöde, MSEK e 2009e 2010e Omsättning Summa rörelsekostnader Avskrivningar EBIT Skatt på EBIT (Justerad skatt) NOPLAT Avskrivningar Bruttokassaflöde Förändring i rörelsekapital Investeringar Fritt kassaflöde DCF värdering Kassaflöden, MSEK Riskpremie (%) 6,0 NV FCF ( ) -11,4 Betavärde 2,0 NV FCF ( ) 158,8 Riskfri ränta (%) 4,0 NV FCF (2021-) 109,6 Räntepremie (%) 0,0 Rörelsefrämmade tillgångar 7,5 WACC (%) 13,1 Räntebärande skulder 58,5 Motiverat värde 205,9 Antaganden (%) Genomsn. förs. tillv. 8,4 Motiverat värde per aktie, SEK 7,6 EBIT-marginal 10,0 Börskurs, SEK 4,2 Lönsamhet e 2009e 2010e Avk. på eget kapital (ROE) -8% 10% -1% 5% 6% ROCE -3% 11% 3% 6% 7% ROIC -3% 9% 6% 5% 5% EBITDA just-marginal -1% 14% 8% 10% 10% EBIT just-marginal -2% 12% 3% 8% 8% Netto just-marginal -2% 7% -1% 5% 5% Data per aktie, SEK e 2009e 2010e VPA -0,13 0,78-0,08 0,61 0,74 VPA just -0,13 0,78-0,08 0,61 0,74 Utdelning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettoskuld 1,9 5,6 3,4 3,1 2,8 Antal aktier 10,9 20,2 27,1 27,1 27,1 Värdering e 2009e 2010e Enterprise value P/E -30,9 5,3-49,9 6,8 5,6 P/E just -30,9 5,3-49,9 6,8 5,6 P/S 1,7 0,5 0,3 0,3 0,3 EV/S 2,0 1,1 0,5 0,5 0,5 EV/EBITDA just -286,2 7,8 6,6 5,4 4,6 EV/EBIT just -112,2 9,0 17,4 6,8 5,8 P/BV 3,2 0,4 0,3 0,3 0,3 Aktiens utveckling Tillväxt/år 06/08P 1 mån 0,0% Omsättning 154,3% 3 mån 0,0% Rörelseresultat, just 189,9% 12 mån 0,0% V/A, just -20,1% Årets Början 0,0% EK 860,8% Aktiestruktur % Röster Kapital Mattias Kaneteg 20,8 20,8 Åke Eriksson privat och via bolag 15,5 15,5 Anders Varveus privat och via bolag 15,2 15,2 Angelizer Holding AB 3,4 3,4 Justin Yates 2,8 2,8 Paul Yates 2,8 2,8 Dennis Haga 2,7 2,7 Johan Kadar via bolag 2,7 2,7 Danske Bank International S.A. 2,6 2,6 JRBM Fastighets och Invest AB 1,7 1,7 Aktien Reuterskod GIM.ST Lista First north Kurs, SEK 4,2 Antal aktier, milj 27,1 Börsvärde, MSEK 113 Börspost 200 Bolagsledning & styrelse VD CFO Ordf Dan Sehlberg Håkan Juserius Kjell Ormegard Kapitalstruktur e 2009e 2010e Soliditet 38% 56% 69% 68% 68% Skuldsättningsgrad 61% 45% 29% 27% 26% Nettoskuld Sysselsatt kapital Kapitalets oms. hastighet 1,9 1,0 0,9 0,8 0,9 Tillväxt e 2009e 2010e Försäljningstillväxt 106% 214% 62% 0% 14% VPA-tillväxt (just) n.m. % n.m. % n.m. % n.m. % 21% Tillväxt eget kapital 1 153% 637% 24% 5% 6% Nästkommande rapportdatum Analytiker Hjalmar Ahlberg Redeye AB Mäster Samuelsgatan 42, 10tr Stockholm 8

9 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) e 2009e 2010e 250% 200% 150% 100% 50% 0% -50% e 2009e 2010e 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% Omsättning Försäljningstillväxt EBIT just Vinst Per Aktie Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) EBIT just-marginal 1,4 350% 80% 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0-0,2-0, e 2009e 2010e 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% e 2009e 2010e 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% VPA VPA just Skuldsättningsgrad Soliditet Produktområden Geografiska områden Intressekonflikter Hjalmar Ahlberg äger aktier i bolaget Getupdated: Nej Redeye har deltagit i rådgivning eller corporate finance relaterade tjänster de sista 12 månaderna i Getupdated: Nej Analysen är baserad på Redeyes Analysgarantikoncept. Verksamhetsbeskrivning Getupdated Internet Marketing är en one-stop-shop för Internetmarknadsföring, onlinekommunikation och affärsutveckling. De levererar produkter och tjänster för marknadsföring på Internet: infrastruktur, varumärkesprofilering, trafikgenerering och konvertering av besökare till affärer. Getupdated Internet Marketings kunder är företag och organisationer som vill nå sina kunder och göra affärer på nätet. Getupdated Internet Marketing har totalt cirka 300 anställda i Sverige, Norge, England, Frankrike och USA. Getupdated Internet Marketing är listat på First North och har Erik Penser som certified advisor. 9

10 DISCLAIMER Viktig information Redeye AB("Redeye" eller "Bolaget") är ett fristående analysföretag som står under Finansinspektionens (FI) tillsyn sedan juli Bolaget producerar och säljer aktieanalys samt har tillstånd att mottaga och vidarebefordra finansiella instrument, att lämna investeringsrådgivning avseende finansiella instrument samt att utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument, enligt 2 kap. 1-2 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Redeye har ingen egen corporate finance avdelning och bedriver ej handel för egen räkning. Vi kan dock samarbeta med externa corporate finance aktörer, fondbolag och fondkommissionärer. Ansvarsbegränsning Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Potentiella intressekonflikter Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument för bolaget från och med den dag beslut tagits att en analys ska produceras på bolaget samt två bankdagar därefter. En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är direkt kopplad till sådan verksamhet. Analysgaranti (AG) och Uppdragsanalys är analyskoncept som är framtagna av Redeye AB. Redeye är dessutom officiell Research Provider, ett koncept framtaget av NasdaqOMX, vilket betyder att Redeye tillhandahåller aktie- och bolags analys på bolag noterade på NasdaqOMX börslistor. Dessa typer av analyskoncept genomförs på uppdrag av, och mot en ersättning från, det aktuella bolaget som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Redeye AB kan utföra finansiell rådgivningsverksamhet mot onoterade och noterade bolag. Läsaren av dessa rapporter bör anta att Redeye kan ha erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är ej beroende av innehållet i analysen. Angående Redeyes analysbevakning Redeyes analys präglas av case-baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Ett case uppdateras dock med hög frekvens och minst vid varje kvartalsrapport och större händelse (<4 ggr/år). Bolagen som följs via AG-konceptet, uppdateras minst 2 gånger per år. Rekommendationsstruktur Redeyes rekommendationer för fundamental analys är: Köp (Buy), Avvakta (No Case), Sälj (Sell). Rekommendationer baserade på fundamental analys har en placeringshorisont på 6 månader, om inte annat kommuniceras. Den tekniska analysen har en avsevärt kortare horisont. I analyserna presenteras även en bedömning av den bolagsspecifika risken i aktien. De olika risknivåerna är; Låg, Medel, Hög och Spekulativ. Risknivån är en sammanvägd och subjektiv bedömning av; branschen, bolagets finansiella situation, förväntat nyhetsflöde och andra företagsspecifika faktorer. För analyser enligt AG-konceptet utfärdas ej några investeringsrekommendationer. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess möjligheter, risker mm. Syften är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare samt långsiktigt stödja likviditeten i aktien. Rekommendationsspridning (11 november 2008) Rekommendation Antal % av alla % ex. AG Köp 18 20% 39% Avvakta 16 18% 35% Sälj 12 14% 26% AG/Analysgaranti 42 48% 0% Totalt % 100% Mångfaldigande och spridning Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Copyright Redeye AB. 10

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden BOLAGSANALYS 2 december 2009 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden Getupdateds Q3 rapport visade som väntat en förlust som dock var något bättre än vår prognos,

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut

DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut BOLAGSANALYS 24 november 2009 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut DIBS rapporterade för Q3 en omsättning på 32 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 9,6 miljoner kronor. Detta var strax

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet BOLAGSANALYS 6 maj 2009 Sammanfattning Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet Omsättningen backade 6% och resultatet före skatt minskade något till 7 MSEK (7,7 MSEK) under det första kvartalet.

Läs mer

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad BOLAGSANALYS 23 februari 2008 Sammanfattning Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad Carl Lamm har stärkt sin position på en svag marknad. Omsättningen ökade med 8,5 procent vilket var

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte BOLAGSANALYS 26 november 2008 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte Biolin visar kraftig tillväxt och ett positivt resultat före avskrivning under det tredje kvartalet. En mer renodlad verksamhet

Läs mer

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs BOLAGSANALYS 18 november 2009 Sammanfattning Ticket (TICK.ST) På rätt kurs Ticket visar tidiga tecken på återhämtning i sin Q3-rapport. Dock präglas det senaste kvartalet fortsatt av besparingsåtgärder

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare BOLAGSANALYS 23 april 2010 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare Formpipes första kvartal var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 31,4 miljoner kronor

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

Tilgin (TILG.ST) Avyttring medför lägre risk

Tilgin (TILG.ST) Avyttring medför lägre risk BOLAGSANALYS 21 november 2008 Sammanfattning Tilgin (TILG.ST) Avyttring medför lägre risk Tilgin annonserade i går att de säljer den kraftigt förlustbringade verksamheten inom IPTV till IPTV-konkurrenten

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST) Finansiering säkrad

Arctic Gold (ARCT.ST) Finansiering säkrad BOLAGSANALYS 24 november 2010 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Finansiering säkrad Alcaston Exploration har bytt namn till Arctic Gold då majoriteten av verksamheten numera utgörs av Bidjovaggeprojektet

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 BOLAGSANALYS 3 april 2012 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 Kopy Goldfields har under andra halvan av 2011 visat positiva prospekteringsresultat, framförallt vid Krasnyylicensen.

Läs mer

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras BOLAGSANALYS 1 juli 2009 Sammanfattning Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras Med stora investeringar i GPV under 2008 och i Storrun i år är Borevind fullinvesterade till årsskiftet. År 2010

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte

Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte BOLAGSANALYS 11 februari 2013 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte Både omsättningen och rörelseresultatet kom in något bättre än estimerat. Bolaget har tagit en omstruktureringskostnad

Läs mer

Bredband2 (BRE2.ST) Nystädat och god kundtillväxt

Bredband2 (BRE2.ST) Nystädat och god kundtillväxt BOLAGSANALYS 27 november 2008 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Nystädat och god kundtillväxt Bredband2 är en bredbandsoperatör som säljer internetanslutningar och tilläggstjänster över fiber LAN till

Läs mer

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart BOLAGSANALYS 13 september 2010 Sammanfattning Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart Samgåendet med Hamelin skapar en koncern med bättre kritisk massa på sina viktiga marknader. I huvudsak kompletterar

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat

Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat BOLAGSANALYS 10 november 2011 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat Arise hade avsevärt högre intäkter och bättre resultat än väntat under Q3. Främst berodde skillnaden på

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 7 10 22 43 50 EBIT-marginal 4% 4% 6% 10% 11%

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 7 10 22 43 50 EBIT-marginal 4% 4% 6% 10% 11% BOLAGSANALYS 30 april 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Stabil utveckling under Q1 AllTeles Q1-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (30 procent) och starkt kassaflöde (+11 miljoner kronor).

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder BOLAGSANALYS 16 juli 2012 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder Efter den positiva inledningen på året hade vi lite högre förväntningar på Q2 även om detta är en säsongsmässigt svag

Läs mer

Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken

Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken BOLAGSANALYS 21 juli 2013 Sammanfattning Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken Arise hade ett vindmässigt bra kvartal och elproduktionen blev något bättre än planerat. Vindkraftdriftens EBITDA i Q2 steg

Läs mer

Botnia Exploration (BOTX)

Botnia Exploration (BOTX) BOLAGSANALYS 26 feb 2013 Sammanfattning Botnia Exploration (BOTX) Utökad potential i Fäbodliden C Botnia Exploration har uppvisat fortsatt positiva prospekteringsresultat vid Fäbodliden C där mineraliseringen

Läs mer

Nordic Mines (NOMI.ST) Finansiering på plats

Nordic Mines (NOMI.ST) Finansiering på plats BOLAGSANALYS 10 augusti 2010 Sammanfattning Nordic Mines (NOMI.ST) Finansiering på plats Nordic Mines meddelade nyligen att de nu har erhållit den lånefinansiering som krävs för uppbyggnaden av Laivagruvan.

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina BOLAGSANALYS 24 februari 2012 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina Kvarvarande verksamhet visar en svag men ändå positiv lönsamhet med ett rörelseresultat på 18 MSEK under 2011. Pressen

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt BOLAGSANALYS 16 maj 2013 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt Rapporten för första kvartalet var i linje med våra förväntningar. Det som pressat aktien var en svag tillväxt

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829 BOLAGSANALYS 17 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Mycket intressant Venteloförvärv AllTele annonserade i början av augusti ett mycket stort förvärv i Ventelo. Bolaget omsätter cirka 300 MSEK

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 oktober 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Rekrytering i fokus framöver Avega Group fortsätter att visa en stabil rörelsemarginal på 6,6 procent i det tredje kvartalet vilket var

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST)

Arise Windpower (AWP.ST) BOLAGSANALYS 20 juli 2012 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Ena foten tillfälligt på bromsen Resultatmässigt var utfallet under Q2 precis som väntat med ett EBITDA på 35 MSEK från vindkraftdriften.

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer

Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer BOLAGSANALYS 27 maj 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer Intäkter om 227 MSEK och EBITDA på 25 MSEK prickade våra prognoser. Säsongsvariationer i Opus Bilprovning påverkade

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7%

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7% BOLAGSANALYS 12 november 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Höga kostnader men bra tillväxt AllTeles Q3-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (71%) och stabilt kassaflöde (+6,5 MSEK).

Läs mer

Bahnhof AB (BAHNb.ST)

Bahnhof AB (BAHNb.ST) BOLAGSANALYS 20 april 2009 Sammanfattning Bahnhof AB (BAHNb.ST) Lönsam tillväxtoperatör Bahnhof är en operatör som fokuserar på tre affärsområden. Det största området innefattar internetanslutningar och

Läs mer

Sensys Traffic(SENS.ST) I väntan på grönt ljus

Sensys Traffic(SENS.ST) I väntan på grönt ljus BOLAGSANALYS 14 april 2009 Sammanfattning Sensys Traffic(SENS.ST) I väntan på grönt ljus Sensys Traffic säljer radarutrustning för övervakning av trafik. Med draghjälp från en växande marknad och ökad

Läs mer