Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad"

Transkript

1 BOLAGSANALYS 23 februari 2008 Sammanfattning Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad Carl Lamm har stärkt sin position på en svag marknad. Omsättningen ökade med 8,5 procent vilket var i linje med vår prognos. Negativa valutaeffekter påverkade dock rörelseresultatet negativt vilket bidrog till ett svagare resultat än väntat. Bolaget har hittat rätt med ett starkt koncept för IT-lösningar som sänker företags kostnader inom dokument- och informationshantering vilket allt fler företag upptäcker. Vår DCF-modell visar på tydlig uppsida i aktien. Både tillväxt och lönsamhet väntas öka och under 2009/2010 väntas en rejäl vinstökning. Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: Small Cap 393 MSEK IT Hans Johansson Theodor Dalenson Redeye Rating (0-10 poäng) ISIN: SE ID: 765 Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Investeringsläge 7,0 poäng 8,0 poäng 8,0 poäng 4,0 poäng 5,0 poäng Nyckeltal e 2009p 2010p Omsättning, MSEK Tillväxt 24% 21% 7% 10% 12% EBITDA EBITDA-marginal 6% 7% 6% 8% 9% EBIT EBIT-marginal 5% 5% 5% 7% 9% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal 3% 3% 2% 4% 5% VPA 2,72 2,92 2,33 4,09 5,97 VPA just 2,95 2,92 2,33 4,09 5,97 P/E just 11,2 11,3 14,2 8,1 5,5 P/S 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 EV/S 0,4 0,4 0,6 0,6 0,5 EV/EBITDA just 6,3 5,9 10,2 6,9 5,3 Fakta Aktiekurs (SEK) 33,1 Antal aktier (milj) 11,2 Börsvärde (MSEK) 393 Nettoskuld (MSEK) 173* Free float (%) 29,0 Dagl oms. ( 000) 76 *exkl finansiell leasing Analytiker: Jan Glevén Denna analys är baserad på Redeyes analyskoncept Analysgaranti/Uppdragsanalys. Redeye är en officiell Research Provider till Nasdaq/OMX. För mer information om Analysgaranti och Research Provider, se disclaimer i slutet av denna produkt. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, 0 poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är 0 poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Tillväxtpotential De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) marknadsstorlek, 2) marknadstillväxt, 3) samarbeten, 4) produkt differentiering och 5) konkurrenssituation. Kriterierna väger lika tungt i den sammantagna bedömningen av värderingsnyckeln tillväxtpotential. Lönsamhet De faktorerna som utgör bedömning av lönsamhet är 1) stabil vinstutveckling, 2) bruttomarginal, 3) EBIT-marginal och 4) avkastning på eget kapital. Faktorn stabil vinstutveckling viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) oberoende av enstaka händelser, 2) finansiell situation, 3) ägarstruktur, 4) teknologiplattform, 5) konjunkturkänslighet och 6) aktiens likviditet. Faktorerna oberoende av enstaka händelser och finansiell situation viktas med 1,5x då dessa faktorer anses extra viktig. Faktorerna ägarstruktur, teknikrisk, konjukturkänslighet och aktiens likviditet viktas med 0,5x. Investeringsläge De faktorerna som utgör bedömning av investeringsläge är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) trendmönster/tekniskt och 4) nyhetsflöde/triggers. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. 2

3 Växer på svag marknad Valutaeffekt drog ned resultatet Carl Lamm har under en period med vikande konjunktur och ogynnsamt valutaläge klarat att visa tillväxt. Bakgrunden är att företag är intresserade av att sänka sina kostnader och här har Carl Lamm lyckats att positionera sig rätt. Med stärkt ställning på sin huvudmarknad och ökade marknadsandelar inom IT-relaterade produkter och tjänster går Carl Lamm starkt framåt. En marknadsnedgång på drygt 10 procent under Q2 tror vi är rimligt att uppskatta då kunder har blivit mer restriktiva. Att Carl Lamm ökat sin försäljning är ett rejält styrketecken. Speciellt efterfrågar kunder lösningar som minskar kostnader och som minskar miljöpåverkan. Efterfrågan på videokonferenssystem har även ökat vilket även det är en funktion av att företag vill effektivisera och minska sina kostnader. En styrka med Carl Lamm är att bolaget har kunder spridda inom många olika branscher och att en stor del av omsättningen härrör från offentlig sektor. Bolaget har haft en bra försäljning inom offentlig sektor där ett avtal med universiteten efterfrågat hantering av utskrifter på ett effektivt sätt. Under det andra kvartalet (brutet räkenskapsår 2008/2009) har Carl Lamm ökat omsättningen med 8,5 procent till 334 miljoner kronor. Vi hade väntat oss 330 miljoner kronor. En ofördelaktig valutasituation har bidragit till att rörelseresultatet minskat med drygt 40 procent till 13,5 miljoner kronor. Valuta inverkade negativt med 14 miljoner kronor vilket rensat för dessa skulle ligger mer i nivå med vår prognos på 25 miljoner kronor. För att kompensera sig mot högre kostnader då inköp tills största del görs i euro har prishöjningar genomförts. Dessa prishöjningar kommer att få genomslagskraft och därmed väntar vi oss inte en lika dramatisk valutaeffekt under kommande kvartal. Bolaget gör inga valutasäkringar och fluktuerande valutakurser får därmed stor påverkan. Inköpsvalutan är euro och de uppkomna förlusterna finns upptagna under handelsvaror. Jämfört med samma period föregående verksamhetsår ökade utgifter för handelsvaror med 14 procent. Ökad tillväxt men lägre rörelseresultat i Q2 Carl Lamm: Förväntat vs. utfall (SEKm) Q2'07 Q2'08p Utfall Diff Försäljning 307,5 330,8 333,7 1% varav Hårdvara 216,7 231,9 234,3 1% varav Tjänster 90,8 99,0 99,4 0% EBITDA 27,7 30,0 18,3-39% EBIT 23,2 25,0 13,5-46% PTP 21,0 19,0 6,5-66% VPA, SEK 1,44 1,20 0,44-63% Försäljningstillväxt 12% 8% 9% Bruttomarginal 43% 46% 40% EBIT marginal 8% 8% 4% VPA tillväxt (YoY) 70% nm nm Källa: Redeye Research 3

4 Tjänstedelen växer snabbare än produkterna Carl Lamm delar upp sin verksamhet i två delar. Här är det tydligt att tjänstedelen visat framfötterna och vuxit snabbare än produktverksamheten (Hårdvara & Mjukvara). Tjänster växte med 9,5 procent till 99 miljoner kronor. Produktområdet är dock större sett till volym och utgör drygt 70 procent av de totala intäkterna. Här återfinns bland annat copyprinters som är av väsentlig betydelse för bolaget. Det är digitaliseringen som driver på utvecklingen och tillväxten har varit kraftig under de senaste tre åren även om den mattats något under det senaste halvåret. Verksamheten växte med 8,1 procent till 234 miljoner kronor. 250 Affärsområden Hårdvara & mjukvara Tjänster & eftermarknad Källa: Redeye Research Bra kassflöde men högre räntekostnader Starka kassaflöden i den operativa rörelsen Under perioden hade Carl Lamm även ett starkt kassaflöde (operativt) som förbättrats jämfört med föregående kvartal då det var negativt. Det är ett mer effektivt handhavande av kundfordringar som medfört att kassflödet uppgått till 76,8 miljoner kronor. Det tidigare införda affärssystemet och effektivisering kring fakturor och förändrad hantering kring leverantörsersättningar har visat sig ge en positiv effekt. I samband med rekapitaliseringen uppkom också ett större lån som bolaget betalar ränta på. Carl Lamm har en räntebärande skuld på 173 miljoner kronor. Under det andra kvartalet ökade därmed de finansiella kostnaderna från drygt 2 miljoner kronor till 7 miljoner kronor. Bolagets uppfattning är att en lägre räntenivå kommer att leda till sänkta räntekostnader på upp mot 35 procent för innevarande kvartal (Q3). Bolagets egen upplåning väntas även bli lägre från och med nästkommande kvartal (Q4). En effekt som vi valt att ta hänsyn till är även att de ökade räntekostnaderna utgör en avdragsgill kostnad som medför lägre skattekostnad. 4

5 Q104/05 Q204/05 Q304/05 Q404/05 Q105/06 Q205/06 Q305/06 Q405/06 Q106/07 Q206/07 Q306/07 Q406/07 Q107/08 Q207/08 Q307/08 Q407/08 Q108/09 Q208/09 Q308/09p Q408/09p Carl Lamm Holding/Q2 Prognoser Ett starkare andra halvår väntas För resterande del av verksamhetsåret 2008/2009 tar vi hänsyn till valutor, räntor, lågkonjunktur och att bolaget tar marknadsandelar på en vikande marknad. Det tidigare insatta besparingsprogrammet kommer även att bidra till att förbättrad lönsamhet under kommande kvartal. Netto bedömer vi att det andra halvåret kommer att bli bättre än det första. Mycket av den problematik som bolaget brottas med har vi tidigare behandlat i stor utsträckning. Inför verksamhetsårets början sattes ett antal nya finansiella mål upp för bolaget. Carl Lamm ska öka omsättningen med 12 procent vilket medför 1200 miljoner kronor för 2008/2009. När nu halva verksamhetsåret har gått pekar det mesta på att det kan bli svårt att nå det målet. Under första halvåret har tillväxten legat på drygt 6 procent. Vi tror emellertid att tillväxten kan komma att bli högre under det andra halvåret och räknar med en tillväxtakt på närmare 8 procent. Det medför en omsättning på 1129 miljoner kronor. Lönsamheten påverkas i hög grad av valutasvängningar Carl Lamm har tidigare uttalat att lönsamheten har varit prioriterat. Med ofördelaktiga valutor och stigande räntekostnader blir dessa parametrar viktiga att ta hänsyn till vilket gör bilden mer komplicerad än att ta hänsyn till den rent operativa verksamheten. Vi räknar ändå med att bruttomarginalen förbättras och att räntekostnader kommer att minska. Rörelsemarginalen bedömer vi kommer att ligga mellan 5-6 procent vilket för helåret medför ett rörelseresultat på närmare 50 miljoner kronor. Med jämförbart verksamhetsår (proforma) skulle det innebära att resultatet på rörelsenivå skulle minska med 9 procent. Merparten av detta är valutor och vi anser därför att det finns anledning att se över rutinerna för hur valuta ska behandlas då detta får en relativt stor inverkan på resultatet. Vi kan även i diagrammet utläsa att marginalen har svängt en hel del under de senaste kvartalen. 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 EBIT-marginal % Källa: Redeye Research 5

6 Tillväxt och förbättrade marginaler i sikte Målet är att successivt nå en EBIT-marginal på 8 procent. Det tror vi att bolaget kommer att klara men först under verksamhetsåret 2010/2011 vilket också sammanfaller med bolagets eget uttalade mål. Enligt våra prognoser väntar vi oss fortsatt tillväxt och högre marginaler. För 2009/2010 väntar vi oss att bolagets tillväxt ökar med 10 procent. Omsättningsökningen och högre bruttomarginaler bidrar till ett ökat rörelseresultat. Effekten av båda dessa paratmetrar ger relativt stor utväxling då vi väntar oss att rörelseresultatet ökar till över 80 miljoner kronor. Med ett gynnsamt ränteläge och en nedbantat nettoskuld väntar vi oss även att vinsttillväxten blir kraftig. Carl Lamm: Detaljerade estimat SEKm Q1'07 Q2'07 Q3'07 Q4' /08A* Q1'08 Q2'08 Q3'08p Q4'08p 2008/09p 2009/10p Försäljning 206,1 307,7 253,5 287, ,7 213,9 333,7 273,0 308, , ,2 varav Hårdvara 134,6 216,7 163,5 185,2 700,0 138,9 234,3 174,9 198,2 746,3 813,5 varav Tjänster 71,5 90,8 90,0 102,1 354, ,4 98,1 110,3 382,8 428,7 EBITDA 5,5 27,6 21,7 17,6 72,4 6,9 18,3 21,8 21,6 68,6 100,6 EBIT 1,4 23,1 17,2 12,9 54,6 2,2 13,5 17,0 16,8 49,5 81,6 PTP 0,5 20,9 16,1 11,8 49,3-3,8 6,5 13,0 12,8 28,5 57,6 VPA, SEK -0,04 1,43 1,17 0,72 3,3-0,19 0,45 0,85 0,84 1,94 3,81 Försäljningstillväxt 24% 12% -7% 7% n.a 4% 9% 8% 7% 7% 10% Bruttomarginal 47% 43% 50% 45% n.a 46% 40% 49% 45% 45% 46% EBIT marginal 1% 8% 7% 4% n.a 1% 4% 6% 5% 4% 7% VPA tillväxt (YoY) n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 96% *proforma Källa: Redeye Research Värdering Tydliga värden värderas snålt på börsen Vi tycker att Carl Lamm är ett bolag som strategiskt gör rätt saker men får lite uppmärksamhet för sina åtgärder. Vi tror dock att de kommande kvartalen kan visa sig ge bolaget en mer rättmätig värdering. Vi har valt att sänka den riskfria räntan men väljer att höja riskpremien på bolaget. I egenskap av ett börsvärde på under 500 miljoner kronor medför det att Carl Lamm hamnar i kategorin småbolag. Likviditeten i aktien är också begränsad så vi anser att det finns belägg för en högre riskpremie. Den sammanvägda risken mynnar ut i en kapitalkostnad (WACC) på 11,6 procent. Det tidigare avkastningskravet uppgick till 11,2 procent. DCFvärdet på bolaget blir därmed 595 miljoner kronor eller 50 kronor per aktie. Jämfört med nuvarande kursnivå medför det en uppsida på närmare 50 procent. Vi tror dock att marknaden först vill se att lönsamheten förbättras innan diskrepansen kommer att minska. Vår uppfattning är att affärsmodellen med den nya strategin visat sig fungera mycket bra under perioder med sämre konjunktur vilket torde göra aktien till ett bra val under oroliga tider. Vi räknar med att bolaget kommer att få bra utväxling på sin verksamhet under de kommande åren och i relation till den förväntade vinsttillväxten anser vi att bolaget värderas lågt. Med hänsyn tagen till nettoskulden handlas aktien till EV/EBITDA på 5,4x för 2009/2010 och 4,2 för 2010/

7 Investeringscase Noterades för att kunna expandera verksamheten Carl Lamm noterades på Small Cap-listan den 10 oktober Bolaget var tidigare en del av Scribona-koncernen, men då verksamheten i allt högre grad kom att konkurrera med Scribona, beslutades att Carl Lamm skulle särnoteras. Detta gjordes i syfte att förbättra förutsättningarna för de två affärsområdena att expandera och konkurrera på bättre villkor. Carl Lamm är en av Sveriges ledande aktörer inom dokument- och informationshantering. Bolaget har ett nära samarbete med sina leverantörer, där de fyra största svarar för 89 procent av bolagets produktutbud. Ricoh är den enskilt största leverantören. Drivkrafter för tillväxt utgörs av att den teknologiska utvecklingen inom kommunikation förändrats. Allt fler elektroniska dokument skickas via e- post och Internet vilket ökar behovet att skriva ut dokumenten från datorerna. Företagens personal arbetar även allt mer geografiskt utspridda varför olika nätverkslösningar tillämpas. Detta ökar i sin tur behoven av produkter och tjänster inom IT-infrastruktur. Volymen för utskrifter av dokument ökar vilket innebär att totalkostnaden för utskrifterna ökar. Kunderna vill därför minska kostnaderna genom att dra ned på antalet maskiner inom dokumenthantering. Istället för att ha en maskin för varje funktionalitet (skrivare, kopiator, fax etc) vill kunderna köpa in en maskin som kan användas till samtliga nämnda funktioner. Övergången från enklare produkter med svart/vita utskrifter till digitala multifunktionella maskiner som kan skriva ut i färg är en av de största drivkrafterna för marknadstillväxten eftersom det går att ta ut högre priser för dessa maskiner. Kunderna bland de små- och medelstora företagen vill använda sig av färre antal leverantörer eftersom det reducerar deras administrationskostnader. De vill också att leverantörerna ska kunna erbjuda helhetslösningar som täcker bolagens behov av produkter och tjänster inom såväl dokument- och informationshantering som IT-infrastruktur. Det här innebär att kunderna skiftat efterfrågan från enstaka produkter till helhetslösningar för att uppnå större produktivitet och kostnadseffektivitet. Strukturaffär att vänta i Carl Lamm Holding De signaler som vi fått från bolaget är att 2009 har börjat bra och att positionen är starkare än någonsin tidigare. Profileringen som IT-bolag med helhetslösningar öppnar nya dörrar för bolaget. Bolaget säger sig föra förhandlingar med större aktörer som visat intresse för bolaget. Carl Lamm har även kikaren inställd på ett antal mindre bolag som kan komma att bli aktuella som tilläggsförvärv. Marknaden för IT-infrastruktur är fragmenterad med många aktörer. Det finns således goda förutsättningar för Carl Lamm att kunna bedriva sin förvärvsstrategi med stor framgång. 7

8 Sammanfattning Redeye Rating Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. Ratingförändringar i denna rapport: Inga ändringar har skett Ledning 7,0p Kommentar: Ledning med branschvana och lång erfarenhet. Tillväxtpotential 8,0p Kommentar: Konkurrentutsatt marknad där det är svårt att differentiera sig. Helhetslösningar utgör potential. Marknaden är under konsolidering vilket ger förvärvsmöjligheter. Lönsamhet 8,0p Kommentar: Bra stabilitet i intjäningen sedan bolaget sattes på börsen i samband med avknoppning från Scribona. Trygg placering 4,0p Kommentar: Begränsad konjunkturkänslighet men relativt låg handel i aktien. Relativt jämnt säsongsmönster. Investeringsläge 5,0p Kommentar: Lågt värderad sett till vår DCF-modell. 8

9 9 Carl Lamm Holding/Q2

10 Resultaträkning, Omsättning & MSEK Tillväxt (%) e 2009e 2010e EBIT DCF värdering (justerad) & Marginal (%) Kassaflöden, MSEK Omsättning Summa rörelsekostnader EBITDA Avskrivningar EBIT Resultatandelar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt Nettoresultat Resultaträkning just, MSEK e 2009e 2010e Jämförelsestörande poster EBITDA just EBIT just PTP just Nettoresultat just Data per aktie, SEK e 2009e 2010e VPA 2,72 2,92 2,33 4,09 5,97 Vinst Per Aktie Soliditet VPA just & Skuldsättningsgrad (%) 2,95 2,92 2,33 4,09 5,97 Balansräkning, MSEK e 2009e 2010e Tillgångar Omsättningstillgångar Kassa och bank Kundfodringar Lager Andra fordringar Summa omsättningstillg Anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anl.tillg Goodwill Balans. utv. kostn Övr. imateriella tillg Summa anläggningstillg Riskpremie (%) 7,0 NV FCF ( ) 273,5 Betavärde 1,2 NV FCF ( ) 223,5 Riskfri ränta (%) 3,5 NV FCF (2021-) 115,7 Räntepremie (%) 1,0 Rörelsefrämmade tillgångar 15,4 WACC (%) 11,6 Räntebärande skulder 33,4 Motiverat värde 594,7 Antaganden (%) Genomsn. förs. tillv. 5,1 Motiverat värde per aktie, SEK 50,1 EBIT-marginal 3,5 Börskurs, SEK 33,1 Lönsamhet e 2009e 2010e Avk. på eget kapital (ROE) 59% 61% -43% -26% -44% ROCE 77% 65% 55% 73% 76% ROIC 48% 48% 46% 59% 60% EBITDA just-marginal 7% 7% 6% 8% 9% EBIT just-marginal 5% 5% 5% 7% 9% Netto just-marginal 3% 3% 2% 4% 5% Utdelning 2,0 1,8 2,0 2,1 3,0 Nettoskuld -3,3 1,6 16,6 16,4 13,4 Antal aktier 10,2 11,9 11,9 11,9 11,9 Värdering e 2009e 2010e Enterprise value P/E 12,2 11,3 14,2 8,1 5,5 P/E just 11,2 11,3 14,2 8,1 5,5 P/S 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 EV/S 0,4 0,4 0,6 0,6 0,5 EV/EBITDA just 6,3 5,9 10,2 6,9 5,3 EV/EBIT just 8,0 7,8 12,1 7,8 5,8 P/BV 8,0 6,1-2,0-2,2-2,8 Summa tillgångar Aktiens utveckling Tillväxt/år 06/08P 1 mån -5,3% Omsättning 22,6% Skulder 3 mån -8,0% Rörelseresultat, just 19,8% Kortfristiga skulder 12 mån n.m.% V/A, just 5,7% Leverantörsskulder Årets Början -7,2% EK 9,8% Övriga Produktområden icke ränteb skulder Geografiska områden Summa kortfristiga skulder Långa icke ränteb.skulder Aktiestruktur % Röster Kapital Räntebärande skulder Marcap Investors 26,7 26,7 Summa skulder Nove Capital Master Fund Ltd. 19,2 19,2 Avsättningar Deutsche Bank 10,0 10,0 Eget kapital AB Novestra 4,5 4,5 Minoritet SEB Private Bank 2,3 2,3 Minoritet & Eget Kapital Livförsäkringsbolaget 1,9 1,9 DNB NOR 1,3 1,3 Summa skulder och eget kapital ESR 0,9 0,9 Goldman Sachs 0,8 0,8 Fritt kassaflöde, MSEK e 2009e 2010e Omsättning Aktien. Summa rörelsekostnader Reuterskod CLHO.ST Avskrivningar Lista Övriga EBIT Kurs, SEK 33,1 Skatt på EBIT (Justerad skatt) Antal aktier, milj 11,9 NOPLAT Börsvärde, MSEK Avskrivningar Börspost 200 Bruttokassaflöde Intressekonflikter Verksamhetsbeskrivning Förändring i rörelsekapital Bolagsledning & styrelse. Jan Glevén äger aktier i bolaget Carl Lamm Holding: Nej Carl Lamm är en av Sveriges ledande aktörer inom dokument- och Investeringar VD Hans Johansson informationshantering. I produktutbudet finns avancerade kopiatorer och CFO Lise-Lotte Carlsson Redeye har deltagit i rådgivning eller corporate finance relaterade skrivare. Bolaget har ett nära samarbete med sina leverantörer. Carl Fritt kassaflöde Ordf Theodor Dalenson tjänster de sista 12 månaderna i Carl Lamm Holding: Nej Lamm är rikstäckande och har egna försäljningsorganisationer samt partneravtal med distributörer och återförsäljare. Analysen är baserad på Redeyes Analysgarantikoncept. Kapitalstruktur e 2009e 2010e Nästkommande rapportdatum. Soliditet 15% 16% -40% -36% -25% Delårsrapport Q Skuldsättningsgrad 29% 51% -158% -175% -230% Bokslut 08/ Nettoskuld Sysselsatt kapital Kapitalets oms. hastighet 14,9 13,1 10,8 10,1 8,8 Analytiker Redeye AB. Jan Glevén Mäster Samuelsgatan 42, 10tr Tillväxt e 2009e 2010e Stockholm Försäljningstillväxt 24% 21% 7% 10% 12% VPA-tillväxt (just) 13% -1% -20% 75% 46% Tillväxt eget kapital -9% 32% -397% -7% -23% Fel! Hittar inte referenskälla. 10

11 DISCLAIMER Viktig information Redeye AB("Redeye" eller "Bolaget") är ett fristående analysföretag som står under Finansinspektionens (FI) tillsyn sedan juli Bolaget producerar och säljer aktieanalys samt har tillstånd att mottaga och vidarebefordra finansiella instrument, att lämna investeringsrådgivning avseende finansiella instrument samt att utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument, enligt 2 kap. 1-2 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Redeye har ingen egen corporate finance avdelning och bedriver ej handel för egen räkning. Vi kan dock samarbeta med externa corporate finance aktörer, fondbolag och fondkommissionärer. Ansvarsbegränsning Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Potentiella intressekonflikter Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument för bolaget från och med den dag beslut tagits att en analys ska produceras på bolaget samt två bankdagar därefter. En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är direkt kopplad till sådan verksamhet. Analysgaranti (AG) och Uppdragsanalys är analyskoncept som är framtagna av Redeye AB. Redeye är dessutom officiell Research Provider, ett koncept framtaget av NasdaqOMX, vilket betyder att Redeye tillhandahåller aktie- och bolags analys på bolag noterade på NasdaqOMX börslistor. Dessa typer av analyskoncept genomförs på uppdrag av, och mot en ersättning från, det aktuella bolaget som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Redeye AB kan utföra finansiell rådgivningsverksamhet mot onoterade och noterade bolag. Läsaren av dessa rapporter bör anta att Redeye kan ha erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är ej beroende av innehållet i analysen. Angående Redeyes analysbevakning Redeyes analys präglas av case-baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Ett case uppdateras dock med hög frekvens och minst vid varje kvartalsrapport och större händelse (<4 ggr/år). Bolagen som följs via AG-konceptet, uppdateras minst 2 gånger per år. Rekommendationsstruktur Redeyes rekommendationer för fundamental analys är: Köp (Buy), Avvakta (No Case), Sälj (Sell). Rekommendationer baserade på fundamental analys har en placeringshorisont på 6 månader, om inte annat kommuniceras. Den tekniska analysen har en avsevärt kortare horisont. I analyserna presenteras även en bedömning av den bolagsspecifika risken i aktien. De olika risknivåerna är; Låg, Medel, Hög och Spekulativ. Risknivån är en sammanvägd och subjektiv bedömning av; branschen, bolagets finansiella situation, förväntat nyhetsflöde och andra företagsspecifika faktorer. För analyser enligt AG-konceptet utfärdas ej några investeringsrekommendationer. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess möjligheter, risker mm. Syften är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare samt långsiktigt stödja likviditeten i aktien. Rekommendationsspridning ( ) Rekommendation Antal % av alla % ex. AG Köp 17 19% 37% Avvakta 19 22% 41% Sälj 10 11% 22% AG/Analysgaranti 42 48% 0% Totalt % 100% Mångfaldigande och spridning Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Copyright Redeye AB. 11

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte BOLAGSANALYS 26 november 2008 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte Biolin visar kraftig tillväxt och ett positivt resultat före avskrivning under det tredje kvartalet. En mer renodlad verksamhet

Läs mer

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs BOLAGSANALYS 18 november 2009 Sammanfattning Ticket (TICK.ST) På rätt kurs Ticket visar tidiga tecken på återhämtning i sin Q3-rapport. Dock präglas det senaste kvartalet fortsatt av besparingsåtgärder

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet BOLAGSANALYS 6 maj 2009 Sammanfattning Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet Omsättningen backade 6% och resultatet före skatt minskade något till 7 MSEK (7,7 MSEK) under det första kvartalet.

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut

DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut BOLAGSANALYS 24 november 2009 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut DIBS rapporterade för Q3 en omsättning på 32 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 9,6 miljoner kronor. Detta var strax

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden BOLAGSANALYS 2 december 2009 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden Getupdateds Q3 rapport visade som väntat en förlust som dock var något bättre än vår prognos,

Läs mer

Tilgin (TILG.ST) Avyttring medför lägre risk

Tilgin (TILG.ST) Avyttring medför lägre risk BOLAGSANALYS 21 november 2008 Sammanfattning Tilgin (TILG.ST) Avyttring medför lägre risk Tilgin annonserade i går att de säljer den kraftigt förlustbringade verksamheten inom IPTV till IPTV-konkurrenten

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte

Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte BOLAGSANALYS 11 februari 2013 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte Både omsättningen och rörelseresultatet kom in något bättre än estimerat. Bolaget har tagit en omstruktureringskostnad

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder BOLAGSANALYS 16 juli 2012 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder Efter den positiva inledningen på året hade vi lite högre förväntningar på Q2 även om detta är en säsongsmässigt svag

Läs mer

Bredband2 (BRE2.ST) Nystädat och god kundtillväxt

Bredband2 (BRE2.ST) Nystädat och god kundtillväxt BOLAGSANALYS 27 november 2008 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Nystädat och god kundtillväxt Bredband2 är en bredbandsoperatör som säljer internetanslutningar och tilläggstjänster över fiber LAN till

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat

Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat BOLAGSANALYS 10 november 2011 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat Arise hade avsevärt högre intäkter och bättre resultat än väntat under Q3. Främst berodde skillnaden på

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 7 10 22 43 50 EBIT-marginal 4% 4% 6% 10% 11%

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 7 10 22 43 50 EBIT-marginal 4% 4% 6% 10% 11% BOLAGSANALYS 30 april 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Stabil utveckling under Q1 AllTeles Q1-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (30 procent) och starkt kassaflöde (+11 miljoner kronor).

Läs mer

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart BOLAGSANALYS 13 september 2010 Sammanfattning Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart Samgåendet med Hamelin skapar en koncern med bättre kritisk massa på sina viktiga marknader. I huvudsak kompletterar

Läs mer

Sensys Traffic(SENS.ST) I väntan på grönt ljus

Sensys Traffic(SENS.ST) I väntan på grönt ljus BOLAGSANALYS 14 april 2009 Sammanfattning Sensys Traffic(SENS.ST) I väntan på grönt ljus Sensys Traffic säljer radarutrustning för övervakning av trafik. Med draghjälp från en växande marknad och ökad

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina BOLAGSANALYS 24 februari 2012 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina Kvarvarande verksamhet visar en svag men ändå positiv lönsamhet med ett rörelseresultat på 18 MSEK under 2011. Pressen

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt BOLAGSANALYS 16 maj 2013 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt Rapporten för första kvartalet var i linje med våra förväntningar. Det som pressat aktien var en svag tillväxt

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829 BOLAGSANALYS 17 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Mycket intressant Venteloförvärv AllTele annonserade i början av augusti ett mycket stort förvärv i Ventelo. Bolaget omsätter cirka 300 MSEK

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7%

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7% BOLAGSANALYS 12 november 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Höga kostnader men bra tillväxt AllTeles Q3-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (71%) och stabilt kassaflöde (+6,5 MSEK).

Läs mer

Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken

Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken BOLAGSANALYS 21 juli 2013 Sammanfattning Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken Arise hade ett vindmässigt bra kvartal och elproduktionen blev något bättre än planerat. Vindkraftdriftens EBITDA i Q2 steg

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST)

Arise Windpower (AWP.ST) BOLAGSANALYS 20 juli 2012 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Ena foten tillfälligt på bromsen Resultatmässigt var utfallet under Q2 precis som väntat med ett EBITDA på 35 MSEK från vindkraftdriften.

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 oktober 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Rekrytering i fokus framöver Avega Group fortsätter att visa en stabil rörelsemarginal på 6,6 procent i det tredje kvartalet vilket var

Läs mer

Botnia Exploration (BOTX)

Botnia Exploration (BOTX) BOLAGSANALYS 26 feb 2013 Sammanfattning Botnia Exploration (BOTX) Utökad potential i Fäbodliden C Botnia Exploration har uppvisat fortsatt positiva prospekteringsresultat vid Fäbodliden C där mineraliseringen

Läs mer

Bahnhof AB (BAHNb.ST)

Bahnhof AB (BAHNb.ST) BOLAGSANALYS 20 april 2009 Sammanfattning Bahnhof AB (BAHNb.ST) Lönsam tillväxtoperatör Bahnhof är en operatör som fokuserar på tre affärsområden. Det största området innefattar internetanslutningar och

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer

Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer BOLAGSANALYS 27 maj 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer Intäkter om 227 MSEK och EBITDA på 25 MSEK prickade våra prognoser. Säsongsvariationer i Opus Bilprovning påverkade

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 592 813 842

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 592 813 842 BOLAGSANALYS 31 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Stark försäljning i Q2 11 AllTeles Q2-rapport visade på mycket bra försäljningstillväxt (31%) och stabilt kassaflöde (+12 MSEK). Intäkterna

Läs mer

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras BOLAGSANALYS 1 juli 2009 Sammanfattning Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras Med stora investeringar i GPV under 2008 och i Storrun i år är Borevind fullinvesterade till årsskiftet. År 2010

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 BOLAGSANALYS 3 april 2012 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 Kopy Goldfields har under andra halvan av 2011 visat positiva prospekteringsresultat, framförallt vid Krasnyylicensen.

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST) Finansiering säkrad

Arctic Gold (ARCT.ST) Finansiering säkrad BOLAGSANALYS 24 november 2010 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Finansiering säkrad Alcaston Exploration har bytt namn till Arctic Gold då majoriteten av verksamheten numera utgörs av Bidjovaggeprojektet

Läs mer

Nordic Mines (NOMI.ST) Finansiering på plats

Nordic Mines (NOMI.ST) Finansiering på plats BOLAGSANALYS 10 augusti 2010 Sammanfattning Nordic Mines (NOMI.ST) Finansiering på plats Nordic Mines meddelade nyligen att de nu har erhållit den lånefinansiering som krävs för uppbyggnaden av Laivagruvan.

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar

Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar BOLAGSANALYS 25 februari 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar Det ekonomiska utfallet i Q4-rapporten är svårtolkat då det innehåller stora säsongseffekter och engångsposter.

Läs mer