Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad"

Transkript

1 BOLAGSANALYS 23 februari 2008 Sammanfattning Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad Carl Lamm har stärkt sin position på en svag marknad. Omsättningen ökade med 8,5 procent vilket var i linje med vår prognos. Negativa valutaeffekter påverkade dock rörelseresultatet negativt vilket bidrog till ett svagare resultat än väntat. Bolaget har hittat rätt med ett starkt koncept för IT-lösningar som sänker företags kostnader inom dokument- och informationshantering vilket allt fler företag upptäcker. Vår DCF-modell visar på tydlig uppsida i aktien. Både tillväxt och lönsamhet väntas öka och under 2009/2010 väntas en rejäl vinstökning. Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: Small Cap 393 MSEK IT Hans Johansson Theodor Dalenson Redeye Rating (0-10 poäng) ISIN: SE ID: 765 Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Investeringsläge 7,0 poäng 8,0 poäng 8,0 poäng 4,0 poäng 5,0 poäng Nyckeltal e 2009p 2010p Omsättning, MSEK Tillväxt 24% 21% 7% 10% 12% EBITDA EBITDA-marginal 6% 7% 6% 8% 9% EBIT EBIT-marginal 5% 5% 5% 7% 9% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal 3% 3% 2% 4% 5% VPA 2,72 2,92 2,33 4,09 5,97 VPA just 2,95 2,92 2,33 4,09 5,97 P/E just 11,2 11,3 14,2 8,1 5,5 P/S 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 EV/S 0,4 0,4 0,6 0,6 0,5 EV/EBITDA just 6,3 5,9 10,2 6,9 5,3 Fakta Aktiekurs (SEK) 33,1 Antal aktier (milj) 11,2 Börsvärde (MSEK) 393 Nettoskuld (MSEK) 173* Free float (%) 29,0 Dagl oms. ( 000) 76 *exkl finansiell leasing Analytiker: Jan Glevén Denna analys är baserad på Redeyes analyskoncept Analysgaranti/Uppdragsanalys. Redeye är en officiell Research Provider till Nasdaq/OMX. För mer information om Analysgaranti och Research Provider, se disclaimer i slutet av denna produkt. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, 0 poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är 0 poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Tillväxtpotential De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) marknadsstorlek, 2) marknadstillväxt, 3) samarbeten, 4) produkt differentiering och 5) konkurrenssituation. Kriterierna väger lika tungt i den sammantagna bedömningen av värderingsnyckeln tillväxtpotential. Lönsamhet De faktorerna som utgör bedömning av lönsamhet är 1) stabil vinstutveckling, 2) bruttomarginal, 3) EBIT-marginal och 4) avkastning på eget kapital. Faktorn stabil vinstutveckling viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) oberoende av enstaka händelser, 2) finansiell situation, 3) ägarstruktur, 4) teknologiplattform, 5) konjunkturkänslighet och 6) aktiens likviditet. Faktorerna oberoende av enstaka händelser och finansiell situation viktas med 1,5x då dessa faktorer anses extra viktig. Faktorerna ägarstruktur, teknikrisk, konjukturkänslighet och aktiens likviditet viktas med 0,5x. Investeringsläge De faktorerna som utgör bedömning av investeringsläge är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) trendmönster/tekniskt och 4) nyhetsflöde/triggers. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. 2

3 Växer på svag marknad Valutaeffekt drog ned resultatet Carl Lamm har under en period med vikande konjunktur och ogynnsamt valutaläge klarat att visa tillväxt. Bakgrunden är att företag är intresserade av att sänka sina kostnader och här har Carl Lamm lyckats att positionera sig rätt. Med stärkt ställning på sin huvudmarknad och ökade marknadsandelar inom IT-relaterade produkter och tjänster går Carl Lamm starkt framåt. En marknadsnedgång på drygt 10 procent under Q2 tror vi är rimligt att uppskatta då kunder har blivit mer restriktiva. Att Carl Lamm ökat sin försäljning är ett rejält styrketecken. Speciellt efterfrågar kunder lösningar som minskar kostnader och som minskar miljöpåverkan. Efterfrågan på videokonferenssystem har även ökat vilket även det är en funktion av att företag vill effektivisera och minska sina kostnader. En styrka med Carl Lamm är att bolaget har kunder spridda inom många olika branscher och att en stor del av omsättningen härrör från offentlig sektor. Bolaget har haft en bra försäljning inom offentlig sektor där ett avtal med universiteten efterfrågat hantering av utskrifter på ett effektivt sätt. Under det andra kvartalet (brutet räkenskapsår 2008/2009) har Carl Lamm ökat omsättningen med 8,5 procent till 334 miljoner kronor. Vi hade väntat oss 330 miljoner kronor. En ofördelaktig valutasituation har bidragit till att rörelseresultatet minskat med drygt 40 procent till 13,5 miljoner kronor. Valuta inverkade negativt med 14 miljoner kronor vilket rensat för dessa skulle ligger mer i nivå med vår prognos på 25 miljoner kronor. För att kompensera sig mot högre kostnader då inköp tills största del görs i euro har prishöjningar genomförts. Dessa prishöjningar kommer att få genomslagskraft och därmed väntar vi oss inte en lika dramatisk valutaeffekt under kommande kvartal. Bolaget gör inga valutasäkringar och fluktuerande valutakurser får därmed stor påverkan. Inköpsvalutan är euro och de uppkomna förlusterna finns upptagna under handelsvaror. Jämfört med samma period föregående verksamhetsår ökade utgifter för handelsvaror med 14 procent. Ökad tillväxt men lägre rörelseresultat i Q2 Carl Lamm: Förväntat vs. utfall (SEKm) Q2'07 Q2'08p Utfall Diff Försäljning 307,5 330,8 333,7 1% varav Hårdvara 216,7 231,9 234,3 1% varav Tjänster 90,8 99,0 99,4 0% EBITDA 27,7 30,0 18,3-39% EBIT 23,2 25,0 13,5-46% PTP 21,0 19,0 6,5-66% VPA, SEK 1,44 1,20 0,44-63% Försäljningstillväxt 12% 8% 9% Bruttomarginal 43% 46% 40% EBIT marginal 8% 8% 4% VPA tillväxt (YoY) 70% nm nm Källa: Redeye Research 3

4 Tjänstedelen växer snabbare än produkterna Carl Lamm delar upp sin verksamhet i två delar. Här är det tydligt att tjänstedelen visat framfötterna och vuxit snabbare än produktverksamheten (Hårdvara & Mjukvara). Tjänster växte med 9,5 procent till 99 miljoner kronor. Produktområdet är dock större sett till volym och utgör drygt 70 procent av de totala intäkterna. Här återfinns bland annat copyprinters som är av väsentlig betydelse för bolaget. Det är digitaliseringen som driver på utvecklingen och tillväxten har varit kraftig under de senaste tre åren även om den mattats något under det senaste halvåret. Verksamheten växte med 8,1 procent till 234 miljoner kronor. 250 Affärsområden Hårdvara & mjukvara Tjänster & eftermarknad Källa: Redeye Research Bra kassflöde men högre räntekostnader Starka kassaflöden i den operativa rörelsen Under perioden hade Carl Lamm även ett starkt kassaflöde (operativt) som förbättrats jämfört med föregående kvartal då det var negativt. Det är ett mer effektivt handhavande av kundfordringar som medfört att kassflödet uppgått till 76,8 miljoner kronor. Det tidigare införda affärssystemet och effektivisering kring fakturor och förändrad hantering kring leverantörsersättningar har visat sig ge en positiv effekt. I samband med rekapitaliseringen uppkom också ett större lån som bolaget betalar ränta på. Carl Lamm har en räntebärande skuld på 173 miljoner kronor. Under det andra kvartalet ökade därmed de finansiella kostnaderna från drygt 2 miljoner kronor till 7 miljoner kronor. Bolagets uppfattning är att en lägre räntenivå kommer att leda till sänkta räntekostnader på upp mot 35 procent för innevarande kvartal (Q3). Bolagets egen upplåning väntas även bli lägre från och med nästkommande kvartal (Q4). En effekt som vi valt att ta hänsyn till är även att de ökade räntekostnaderna utgör en avdragsgill kostnad som medför lägre skattekostnad. 4

5 Q104/05 Q204/05 Q304/05 Q404/05 Q105/06 Q205/06 Q305/06 Q405/06 Q106/07 Q206/07 Q306/07 Q406/07 Q107/08 Q207/08 Q307/08 Q407/08 Q108/09 Q208/09 Q308/09p Q408/09p Carl Lamm Holding/Q2 Prognoser Ett starkare andra halvår väntas För resterande del av verksamhetsåret 2008/2009 tar vi hänsyn till valutor, räntor, lågkonjunktur och att bolaget tar marknadsandelar på en vikande marknad. Det tidigare insatta besparingsprogrammet kommer även att bidra till att förbättrad lönsamhet under kommande kvartal. Netto bedömer vi att det andra halvåret kommer att bli bättre än det första. Mycket av den problematik som bolaget brottas med har vi tidigare behandlat i stor utsträckning. Inför verksamhetsårets början sattes ett antal nya finansiella mål upp för bolaget. Carl Lamm ska öka omsättningen med 12 procent vilket medför 1200 miljoner kronor för 2008/2009. När nu halva verksamhetsåret har gått pekar det mesta på att det kan bli svårt att nå det målet. Under första halvåret har tillväxten legat på drygt 6 procent. Vi tror emellertid att tillväxten kan komma att bli högre under det andra halvåret och räknar med en tillväxtakt på närmare 8 procent. Det medför en omsättning på 1129 miljoner kronor. Lönsamheten påverkas i hög grad av valutasvängningar Carl Lamm har tidigare uttalat att lönsamheten har varit prioriterat. Med ofördelaktiga valutor och stigande räntekostnader blir dessa parametrar viktiga att ta hänsyn till vilket gör bilden mer komplicerad än att ta hänsyn till den rent operativa verksamheten. Vi räknar ändå med att bruttomarginalen förbättras och att räntekostnader kommer att minska. Rörelsemarginalen bedömer vi kommer att ligga mellan 5-6 procent vilket för helåret medför ett rörelseresultat på närmare 50 miljoner kronor. Med jämförbart verksamhetsår (proforma) skulle det innebära att resultatet på rörelsenivå skulle minska med 9 procent. Merparten av detta är valutor och vi anser därför att det finns anledning att se över rutinerna för hur valuta ska behandlas då detta får en relativt stor inverkan på resultatet. Vi kan även i diagrammet utläsa att marginalen har svängt en hel del under de senaste kvartalen. 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 EBIT-marginal % Källa: Redeye Research 5

6 Tillväxt och förbättrade marginaler i sikte Målet är att successivt nå en EBIT-marginal på 8 procent. Det tror vi att bolaget kommer att klara men först under verksamhetsåret 2010/2011 vilket också sammanfaller med bolagets eget uttalade mål. Enligt våra prognoser väntar vi oss fortsatt tillväxt och högre marginaler. För 2009/2010 väntar vi oss att bolagets tillväxt ökar med 10 procent. Omsättningsökningen och högre bruttomarginaler bidrar till ett ökat rörelseresultat. Effekten av båda dessa paratmetrar ger relativt stor utväxling då vi väntar oss att rörelseresultatet ökar till över 80 miljoner kronor. Med ett gynnsamt ränteläge och en nedbantat nettoskuld väntar vi oss även att vinsttillväxten blir kraftig. Carl Lamm: Detaljerade estimat SEKm Q1'07 Q2'07 Q3'07 Q4' /08A* Q1'08 Q2'08 Q3'08p Q4'08p 2008/09p 2009/10p Försäljning 206,1 307,7 253,5 287, ,7 213,9 333,7 273,0 308, , ,2 varav Hårdvara 134,6 216,7 163,5 185,2 700,0 138,9 234,3 174,9 198,2 746,3 813,5 varav Tjänster 71,5 90,8 90,0 102,1 354, ,4 98,1 110,3 382,8 428,7 EBITDA 5,5 27,6 21,7 17,6 72,4 6,9 18,3 21,8 21,6 68,6 100,6 EBIT 1,4 23,1 17,2 12,9 54,6 2,2 13,5 17,0 16,8 49,5 81,6 PTP 0,5 20,9 16,1 11,8 49,3-3,8 6,5 13,0 12,8 28,5 57,6 VPA, SEK -0,04 1,43 1,17 0,72 3,3-0,19 0,45 0,85 0,84 1,94 3,81 Försäljningstillväxt 24% 12% -7% 7% n.a 4% 9% 8% 7% 7% 10% Bruttomarginal 47% 43% 50% 45% n.a 46% 40% 49% 45% 45% 46% EBIT marginal 1% 8% 7% 4% n.a 1% 4% 6% 5% 4% 7% VPA tillväxt (YoY) n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 96% *proforma Källa: Redeye Research Värdering Tydliga värden värderas snålt på börsen Vi tycker att Carl Lamm är ett bolag som strategiskt gör rätt saker men får lite uppmärksamhet för sina åtgärder. Vi tror dock att de kommande kvartalen kan visa sig ge bolaget en mer rättmätig värdering. Vi har valt att sänka den riskfria räntan men väljer att höja riskpremien på bolaget. I egenskap av ett börsvärde på under 500 miljoner kronor medför det att Carl Lamm hamnar i kategorin småbolag. Likviditeten i aktien är också begränsad så vi anser att det finns belägg för en högre riskpremie. Den sammanvägda risken mynnar ut i en kapitalkostnad (WACC) på 11,6 procent. Det tidigare avkastningskravet uppgick till 11,2 procent. DCFvärdet på bolaget blir därmed 595 miljoner kronor eller 50 kronor per aktie. Jämfört med nuvarande kursnivå medför det en uppsida på närmare 50 procent. Vi tror dock att marknaden först vill se att lönsamheten förbättras innan diskrepansen kommer att minska. Vår uppfattning är att affärsmodellen med den nya strategin visat sig fungera mycket bra under perioder med sämre konjunktur vilket torde göra aktien till ett bra val under oroliga tider. Vi räknar med att bolaget kommer att få bra utväxling på sin verksamhet under de kommande åren och i relation till den förväntade vinsttillväxten anser vi att bolaget värderas lågt. Med hänsyn tagen till nettoskulden handlas aktien till EV/EBITDA på 5,4x för 2009/2010 och 4,2 för 2010/

7 Investeringscase Noterades för att kunna expandera verksamheten Carl Lamm noterades på Small Cap-listan den 10 oktober Bolaget var tidigare en del av Scribona-koncernen, men då verksamheten i allt högre grad kom att konkurrera med Scribona, beslutades att Carl Lamm skulle särnoteras. Detta gjordes i syfte att förbättra förutsättningarna för de två affärsområdena att expandera och konkurrera på bättre villkor. Carl Lamm är en av Sveriges ledande aktörer inom dokument- och informationshantering. Bolaget har ett nära samarbete med sina leverantörer, där de fyra största svarar för 89 procent av bolagets produktutbud. Ricoh är den enskilt största leverantören. Drivkrafter för tillväxt utgörs av att den teknologiska utvecklingen inom kommunikation förändrats. Allt fler elektroniska dokument skickas via e- post och Internet vilket ökar behovet att skriva ut dokumenten från datorerna. Företagens personal arbetar även allt mer geografiskt utspridda varför olika nätverkslösningar tillämpas. Detta ökar i sin tur behoven av produkter och tjänster inom IT-infrastruktur. Volymen för utskrifter av dokument ökar vilket innebär att totalkostnaden för utskrifterna ökar. Kunderna vill därför minska kostnaderna genom att dra ned på antalet maskiner inom dokumenthantering. Istället för att ha en maskin för varje funktionalitet (skrivare, kopiator, fax etc) vill kunderna köpa in en maskin som kan användas till samtliga nämnda funktioner. Övergången från enklare produkter med svart/vita utskrifter till digitala multifunktionella maskiner som kan skriva ut i färg är en av de största drivkrafterna för marknadstillväxten eftersom det går att ta ut högre priser för dessa maskiner. Kunderna bland de små- och medelstora företagen vill använda sig av färre antal leverantörer eftersom det reducerar deras administrationskostnader. De vill också att leverantörerna ska kunna erbjuda helhetslösningar som täcker bolagens behov av produkter och tjänster inom såväl dokument- och informationshantering som IT-infrastruktur. Det här innebär att kunderna skiftat efterfrågan från enstaka produkter till helhetslösningar för att uppnå större produktivitet och kostnadseffektivitet. Strukturaffär att vänta i Carl Lamm Holding De signaler som vi fått från bolaget är att 2009 har börjat bra och att positionen är starkare än någonsin tidigare. Profileringen som IT-bolag med helhetslösningar öppnar nya dörrar för bolaget. Bolaget säger sig föra förhandlingar med större aktörer som visat intresse för bolaget. Carl Lamm har även kikaren inställd på ett antal mindre bolag som kan komma att bli aktuella som tilläggsförvärv. Marknaden för IT-infrastruktur är fragmenterad med många aktörer. Det finns således goda förutsättningar för Carl Lamm att kunna bedriva sin förvärvsstrategi med stor framgång. 7

8 Sammanfattning Redeye Rating Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. Ratingförändringar i denna rapport: Inga ändringar har skett Ledning 7,0p Kommentar: Ledning med branschvana och lång erfarenhet. Tillväxtpotential 8,0p Kommentar: Konkurrentutsatt marknad där det är svårt att differentiera sig. Helhetslösningar utgör potential. Marknaden är under konsolidering vilket ger förvärvsmöjligheter. Lönsamhet 8,0p Kommentar: Bra stabilitet i intjäningen sedan bolaget sattes på börsen i samband med avknoppning från Scribona. Trygg placering 4,0p Kommentar: Begränsad konjunkturkänslighet men relativt låg handel i aktien. Relativt jämnt säsongsmönster. Investeringsläge 5,0p Kommentar: Lågt värderad sett till vår DCF-modell. 8

9 9 Carl Lamm Holding/Q2

10 Resultaträkning, Omsättning & MSEK Tillväxt (%) e 2009e 2010e EBIT DCF värdering (justerad) & Marginal (%) Kassaflöden, MSEK Omsättning Summa rörelsekostnader EBITDA Avskrivningar EBIT Resultatandelar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt Nettoresultat Resultaträkning just, MSEK e 2009e 2010e Jämförelsestörande poster EBITDA just EBIT just PTP just Nettoresultat just Data per aktie, SEK e 2009e 2010e VPA 2,72 2,92 2,33 4,09 5,97 Vinst Per Aktie Soliditet VPA just & Skuldsättningsgrad (%) 2,95 2,92 2,33 4,09 5,97 Balansräkning, MSEK e 2009e 2010e Tillgångar Omsättningstillgångar Kassa och bank Kundfodringar Lager Andra fordringar Summa omsättningstillg Anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anl.tillg Goodwill Balans. utv. kostn Övr. imateriella tillg Summa anläggningstillg Riskpremie (%) 7,0 NV FCF ( ) 273,5 Betavärde 1,2 NV FCF ( ) 223,5 Riskfri ränta (%) 3,5 NV FCF (2021-) 115,7 Räntepremie (%) 1,0 Rörelsefrämmade tillgångar 15,4 WACC (%) 11,6 Räntebärande skulder 33,4 Motiverat värde 594,7 Antaganden (%) Genomsn. förs. tillv. 5,1 Motiverat värde per aktie, SEK 50,1 EBIT-marginal 3,5 Börskurs, SEK 33,1 Lönsamhet e 2009e 2010e Avk. på eget kapital (ROE) 59% 61% -43% -26% -44% ROCE 77% 65% 55% 73% 76% ROIC 48% 48% 46% 59% 60% EBITDA just-marginal 7% 7% 6% 8% 9% EBIT just-marginal 5% 5% 5% 7% 9% Netto just-marginal 3% 3% 2% 4% 5% Utdelning 2,0 1,8 2,0 2,1 3,0 Nettoskuld -3,3 1,6 16,6 16,4 13,4 Antal aktier 10,2 11,9 11,9 11,9 11,9 Värdering e 2009e 2010e Enterprise value P/E 12,2 11,3 14,2 8,1 5,5 P/E just 11,2 11,3 14,2 8,1 5,5 P/S 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 EV/S 0,4 0,4 0,6 0,6 0,5 EV/EBITDA just 6,3 5,9 10,2 6,9 5,3 EV/EBIT just 8,0 7,8 12,1 7,8 5,8 P/BV 8,0 6,1-2,0-2,2-2,8 Summa tillgångar Aktiens utveckling Tillväxt/år 06/08P 1 mån -5,3% Omsättning 22,6% Skulder 3 mån -8,0% Rörelseresultat, just 19,8% Kortfristiga skulder 12 mån n.m.% V/A, just 5,7% Leverantörsskulder Årets Början -7,2% EK 9,8% Övriga Produktområden icke ränteb skulder Geografiska områden Summa kortfristiga skulder Långa icke ränteb.skulder Aktiestruktur % Röster Kapital Räntebärande skulder Marcap Investors 26,7 26,7 Summa skulder Nove Capital Master Fund Ltd. 19,2 19,2 Avsättningar Deutsche Bank 10,0 10,0 Eget kapital AB Novestra 4,5 4,5 Minoritet SEB Private Bank 2,3 2,3 Minoritet & Eget Kapital Livförsäkringsbolaget 1,9 1,9 DNB NOR 1,3 1,3 Summa skulder och eget kapital ESR 0,9 0,9 Goldman Sachs 0,8 0,8 Fritt kassaflöde, MSEK e 2009e 2010e Omsättning Aktien. Summa rörelsekostnader Reuterskod CLHO.ST Avskrivningar Lista Övriga EBIT Kurs, SEK 33,1 Skatt på EBIT (Justerad skatt) Antal aktier, milj 11,9 NOPLAT Börsvärde, MSEK Avskrivningar Börspost 200 Bruttokassaflöde Intressekonflikter Verksamhetsbeskrivning Förändring i rörelsekapital Bolagsledning & styrelse. Jan Glevén äger aktier i bolaget Carl Lamm Holding: Nej Carl Lamm är en av Sveriges ledande aktörer inom dokument- och Investeringar VD Hans Johansson informationshantering. I produktutbudet finns avancerade kopiatorer och CFO Lise-Lotte Carlsson Redeye har deltagit i rådgivning eller corporate finance relaterade skrivare. Bolaget har ett nära samarbete med sina leverantörer. Carl Fritt kassaflöde Ordf Theodor Dalenson tjänster de sista 12 månaderna i Carl Lamm Holding: Nej Lamm är rikstäckande och har egna försäljningsorganisationer samt partneravtal med distributörer och återförsäljare. Analysen är baserad på Redeyes Analysgarantikoncept. Kapitalstruktur e 2009e 2010e Nästkommande rapportdatum. Soliditet 15% 16% -40% -36% -25% Delårsrapport Q Skuldsättningsgrad 29% 51% -158% -175% -230% Bokslut 08/ Nettoskuld Sysselsatt kapital Kapitalets oms. hastighet 14,9 13,1 10,8 10,1 8,8 Analytiker Redeye AB. Jan Glevén Mäster Samuelsgatan 42, 10tr Tillväxt e 2009e 2010e Stockholm Försäljningstillväxt 24% 21% 7% 10% 12% VPA-tillväxt (just) 13% -1% -20% 75% 46% Tillväxt eget kapital -9% 32% -397% -7% -23% Fel! Hittar inte referenskälla. 10

11 DISCLAIMER Viktig information Redeye AB("Redeye" eller "Bolaget") är ett fristående analysföretag som står under Finansinspektionens (FI) tillsyn sedan juli Bolaget producerar och säljer aktieanalys samt har tillstånd att mottaga och vidarebefordra finansiella instrument, att lämna investeringsrådgivning avseende finansiella instrument samt att utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument, enligt 2 kap. 1-2 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Redeye har ingen egen corporate finance avdelning och bedriver ej handel för egen räkning. Vi kan dock samarbeta med externa corporate finance aktörer, fondbolag och fondkommissionärer. Ansvarsbegränsning Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Potentiella intressekonflikter Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument för bolaget från och med den dag beslut tagits att en analys ska produceras på bolaget samt två bankdagar därefter. En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är direkt kopplad till sådan verksamhet. Analysgaranti (AG) och Uppdragsanalys är analyskoncept som är framtagna av Redeye AB. Redeye är dessutom officiell Research Provider, ett koncept framtaget av NasdaqOMX, vilket betyder att Redeye tillhandahåller aktie- och bolags analys på bolag noterade på NasdaqOMX börslistor. Dessa typer av analyskoncept genomförs på uppdrag av, och mot en ersättning från, det aktuella bolaget som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Redeye AB kan utföra finansiell rådgivningsverksamhet mot onoterade och noterade bolag. Läsaren av dessa rapporter bör anta att Redeye kan ha erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är ej beroende av innehållet i analysen. Angående Redeyes analysbevakning Redeyes analys präglas av case-baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Ett case uppdateras dock med hög frekvens och minst vid varje kvartalsrapport och större händelse (<4 ggr/år). Bolagen som följs via AG-konceptet, uppdateras minst 2 gånger per år. Rekommendationsstruktur Redeyes rekommendationer för fundamental analys är: Köp (Buy), Avvakta (No Case), Sälj (Sell). Rekommendationer baserade på fundamental analys har en placeringshorisont på 6 månader, om inte annat kommuniceras. Den tekniska analysen har en avsevärt kortare horisont. I analyserna presenteras även en bedömning av den bolagsspecifika risken i aktien. De olika risknivåerna är; Låg, Medel, Hög och Spekulativ. Risknivån är en sammanvägd och subjektiv bedömning av; branschen, bolagets finansiella situation, förväntat nyhetsflöde och andra företagsspecifika faktorer. För analyser enligt AG-konceptet utfärdas ej några investeringsrekommendationer. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess möjligheter, risker mm. Syften är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare samt långsiktigt stödja likviditeten i aktien. Rekommendationsspridning ( ) Rekommendation Antal % av alla % ex. AG Köp 17 19% 37% Avvakta 19 22% 41% Sälj 10 11% 22% AG/Analysgaranti 42 48% 0% Totalt % 100% Mångfaldigande och spridning Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Copyright Redeye AB. 11

2005 2006 2007e 2008e 2009e

2005 2006 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 16 juli 27 Carl Lamm (CLAM.ST) Aptit på bättre lönsamhet Den organiska tillväxten uppgick till dryga 23 procent, vilket imponerar. Det är uppenbart att Carl Lamm gynnas av en god konjunktur,

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta BOLAGSANALYS 14 december 2010 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta Positiva besked rapporteras från en fas I-studie med OX219, vilken motiverar vidareutveckling av produkten. FDA-möte

Läs mer

Edluar blir godkänt som generika och inte som ett nytt läkemedel. Vi räknar med ett lägre pris, vilket påverkar våra försäljningsprognoser negativt.

Edluar blir godkänt som generika och inte som ett nytt läkemedel. Vi räknar med ett lägre pris, vilket påverkar våra försäljningsprognoser negativt. BOLAGSANALYS 16 mars 2009 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) FDA-godkännande FDA godkänner Edluar (tidigare Sublinox) för försäljning och marknadsföring i USA, vilket aktiverar en milstolpsbetalning på 5 miljoner

Läs mer

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Stark partner rätt väg

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Stark partner rätt väg BOLAGSANALYS 11 maj 2009 Sammanfattning Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Stark partner rätt väg Ricoh har lagt ett bud på Carl Lamm Holding som med största säkerhet kommer att gå igenom. Vi ser inga hinder

Läs mer

Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst

Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst BOLAGSANALYS 25 aug 2009 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst Doros försäljningsutveckling under Q2 var i linje våra förväntningar men tillväxten inom bolagets snabbväxande segment

Läs mer

Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt

Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt BOLAGSANALYS 25 november 2008 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt Addnodes Q3 rapport var stark där såväl försäljning som resultat var i linje med våra förväntningar. Försäljningen

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den!

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! BOLAGSANALYS 28 januari 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! Det är positiva besked att Exini äntligen lyckats få till ett avtal för den japanska marknaden för sin produkt Exini

Läs mer

Trygga Hem (THEM.ST) Säker tillväxt accelererar

Trygga Hem (THEM.ST) Säker tillväxt accelererar BOLAGSANALYS 20 februari 2009 Sammanfattning Trygga Hem (THEM.ST) Säker tillväxt accelererar Trygga Hem ökar tillväxten 2008 där bolagets abonnemangsstock accelererar kraftigt. Det är tydligt att konsumenterna

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik BOLAGSANALYS 11 augusti 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik Netrevelation bjöd på få glädjeämnen men heller inga större avvikelser i sin halvårsrapport. Omsättningen ökade med 8,5

Läs mer

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat ANALYSGARANTI* 16 februari 26 TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat Q4-rapporten var svagare än väntat. Vi hade väntat oss att ordern från Nordamerika skulle infalla i Q4 25, men ordern inföll istället i

Läs mer

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen!

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! BOLAGSANALYS 22 oktober 2010 Sammanfattning Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! Agellis rapport över det tredje kvartalet var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 4,9 miljoner

Läs mer

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential Analysgaranti* 3 april 2008 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning Betting Promotion kom igår med en vinstvarning för det första kvartalet och meddelade

Läs mer

Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten

Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten BOLAGSANALYS 1 september 2009 Sammanfattning Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten Redbets rapport för det andra kvartalet var i linje med våra förväntningar. VD:s uttalande om att både intäkter och

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft BOLAGSANALYS 25 november 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft Netrevelation visar stadig tillväxt men har svårt att visa lönsamhet i sin verksamhet. 27 procents tillväxt har

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet BOLAGSANALYS 6 maj 2009 Sammanfattning Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet Omsättningen backade 6% och resultatet före skatt minskade något till 7 MSEK (7,7 MSEK) under det första kvartalet.

Läs mer

Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet

Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet BOLAGSANALYS 18 november 2009 Sammanfattning Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet Trots en omsättning som var bättre än väntat presenterade Redbet en förlust för det tredje kvartalet på 5,2 MSEK.

Läs mer

Doro (DORO.ST) Nya tag efter tung dollarsmäll

Doro (DORO.ST) Nya tag efter tung dollarsmäll BOLAGSANALYS 18 feb 2009 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Nya tag efter tung dollarsmäll Att förstärkningen av dollarn skulle slå negativt på Doro i Q4 var väntat. Valutaförlustens storlek kryddat med lagernedskrivningar

Läs mer

Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger

Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger BOLAGSANALYS 19 november 2008 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger Getupdateds Q3 rapport var sämre än väntad och vi sänker prognoserna för innevarande och nästa

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden BOLAGSANALYS 25 augusti 2011 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden Det andra kvartalet blev magrare än vi räknat med både avseende omsättning och resultat. Kuvert i Västeuropa går

Läs mer

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E Aktiekurs, SEK Volym x 1 ANALYSGARANTI* 27 maj 28 A-Com (Acom.ST) Back on track Efter två svaga kvartal i rad visade A-Coms rapport för det första kvartalet att bolaget är back on track. Rörelseresultatet

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Kvar på tillväxtspåret

Netrevelation (NETR.ST) Kvar på tillväxtspåret BOLAGSANALYS 4 december 2008 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Kvar på tillväxtspåret Netrevelation redovisade lägre försäljning och en större förlust än vi väntat oss under kvartal tre. Bolaget kommer

Läs mer

Betting Promotion (BETT) Mot stabilare resultat

Betting Promotion (BETT) Mot stabilare resultat BOLAGSANALYS 3 november 2008 Sammanfattning Betting Promotion (BETT) Mot stabilare resultat Betting Promotions resultat för det tredje kvartalet kom in på 7,8 MSEK och slog våra förväntningar på 5,8 MSEK.

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 15 augusti 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Bra investeringsläge inför hösten Arctic Gold har under sommaren påbörjat årets borrprogram omfattande 8 000 meter. Resultat från prospekteringen

Läs mer

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår BOLAGSANALYS 23 augusti 2010 Sammanfattning Stille (STLL.ST) Tufft första halvår Stilles försäljning under det andra kvartalet uppgick till 18,3 miljoner kronor mot vår förväntan om 22 miljoner kronor.

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 2 december 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Nya huvudägare stärker investeringscase Arctic Gold har genomfört en riktad nyemission som tillfört bolaget 10,5 miljoner kronor. Investerarna

Läs mer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer ANALYSGARANTI* 1 juni, 27 Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer Q1-rapporten visade en tillväxt på 63 procent, vilket indikerar att Tele5 äntligen fått ordning på sin säljverksamhet.

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST)

Formpipe Software (FPIP.ST) BOLAGSANALYS 2 februari 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Stark försäljning och ökad utdelning Försäljningen översteg vår förväntning och uppgick till 34,5 miljoner kronor. Kostnaderna var

Läs mer

Ticket (TICK.ST) Minskad reslust

Ticket (TICK.ST) Minskad reslust BOLAGSANALYS 10 november 2008 Sammanfattning Ticket (TICK.ST) Minskad reslust Ticket redovisade lägre försäljning än vad vi väntat oss under det tredje kvartalet. Återhållsamhet i konsumtionen har främst

Läs mer

Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare

Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare BOLAGSANALYS 23 feb 2010 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare Doros Q4-rapport imponerade rejält tillväxtmässigt med mycket hög tillväxttakt inom huvudområdet Care. Det andra området

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster BOLAGSANALYS 22 november 2010 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster Rapporten för det tredje kvartalet var svagare än vi räknat med. Trots många testinstallationer har försäljningen

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa

Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa ANALYSGARANTI* 17 maj 26 Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa Fotoquicks första år på börsen har präglats av en marknad i stark förändring och avvaktande kunder vilket också avspeglats i kursutvecklingen.

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare BOLAGSANALYS 23 april 2010 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare Formpipes första kvartal var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 31,4 miljoner kronor

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige BOLAGSANALYS 8 mars 2011 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige Betting Promotions tillväxt på 18 procent i det fjärde kvartalet imponerade, samtidigt som bruttomarginalen

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 BOLAGSANALYS 9 maj 2012 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 DIBS rapport för det första kvartalet var i nivå med våra förväntningar både tillväxt- och resultatmässigt. Tillväxten

Läs mer

Vi har justerat upp ratingen för avkastningspotentialen med ett steg. Lönsamhet. 5,0 poäng

Vi har justerat upp ratingen för avkastningspotentialen med ett steg. Lönsamhet. 5,0 poäng BOLAGSANALYS 6 maj 2010 Sammanfattning MultiQ (Mulq.ST) Svagt resultat men bra orderingång MultiQs försäljning under det första kvartalet uppgick till 28 miljoner kronor mot vår förväntning på 30 miljoner

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten BOLAGSANALYS 29 april 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten Omsättningen förväntas uppgå till 304 MSEK och EBIT beräknas uppgå till 16,2 MSEK. EBIT(marginalen väntas landa på

Läs mer

Doro (DORO.ST) Stark tillväxt, men dollar-oro

Doro (DORO.ST) Stark tillväxt, men dollar-oro BOLAGSANALYS 29 oktober 2008 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Stark tillväxt, men dollar-oro Doro visade en tillväxt på 25 procent under Q3, vilket var klart bättre än våra förväntningar. Återigen är det

Läs mer

EPS 0,3 0,8 2,2-0,5 0,8 P/E 26,8 11,5 4,1-16,6 11,0 EV/EBITDA 5,3 1,9 0,5-8,7 7,3 P/S 0,5 0,5 0,3 0,4 0,4 EV/S 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3

EPS 0,3 0,8 2,2-0,5 0,8 P/E 26,8 11,5 4,1-16,6 11,0 EV/EBITDA 5,3 1,9 0,5-8,7 7,3 P/S 0,5 0,5 0,3 0,4 0,4 EV/S 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 Aktiekurs, SEK Volym, tusen Analysgaranti* 26 augusti 2008 Ticket (TICK.ST) Satsar i svackan En dämpad konjunktur har medfört färre bokningar under det andra kvartalet. Det har lett till att både försäljning

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan

Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan BOLAGSANALYS 11 november 2011 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan Trots en lite högre omsättning än vi räknat med blev resultatet något lägre än vår prognos i Q3. Både nettoresultat

Läs mer

Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus

Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus BOLAGSANALYS 13 juli 2011 Sammanfattning Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus Vitrolife kommer med sin rapport för det andra kvartalet den 14 juli. Bolaget planerar en telefonkonferens kl

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST)

Kopy Goldfields (KOPY.ST) BOLAGSANALYS 22 november 2011 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Sikte på utökad mineraltillgång Kopy Goldfields har under de senaste månaderna presenterat positiva prospekteringsresultat från årets

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte BOLAGSANALYS 26 november 2008 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte Biolin visar kraftig tillväxt och ett positivt resultat före avskrivning under det tredje kvartalet. En mer renodlad verksamhet

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden BOLAGSANALYS 2 december 2009 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden Getupdateds Q3 rapport visade som väntat en förlust som dock var något bättre än vår prognos,

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Nyheter kan lyfta aktien

Aerocrine (AEROb.ST) Nyheter kan lyfta aktien BOLAGSANALYS 31 oktober 2008 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Nyheter kan lyfta aktien Försäljningen i USA börjar komma, men det stora genombrottet låter vänta på sig. I samband med Q3-rapporten aviserar

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround

Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround ANALYSGARANTI* 3 januari 26 Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround Fotoquick presenterade ett bokslut i linje med förväntningarna. Omsättningen för helåret uppgick till 21,5 MSEK, varav 65 MSEK var

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar

Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar BOLAGSANALYS 1 mars 2010 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar Resultatet blev klart sämre än vi hade räknat med, till följd av ytterligare uppstädningskostnader i Polen. På många av deras

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång BOLAGSANALYS 28 juli 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång Det andra kvartalet blev svagare än väntat. Segmentet Live fortsatte att imponera med en stark tillväxt på 86 procent.

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Betydelsefullt besked

Orexo (ORX.ST) Betydelsefullt besked BOLAGSANALYS 16 december 2010 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Betydelsefullt besked Det mer eller mindre uträknade projektet OX-MPI visar klart och tydligt på livskraft, när nu en första läkemedelskandidat

Läs mer

Betsson AB (BETSb.ST) Ytterligare ett rekordkvartal

Betsson AB (BETSb.ST) Ytterligare ett rekordkvartal BOLAGSANALYS 18 november 2008 Sammanfattning Betsson AB (BETSb.ST) Ytterligare ett rekordkvartal Betsson trotsade den säsongsmässiga nedgången i branschen och levererade ett rekordstarkt tredje kvartal.

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Vändning i sikte

Netrevelation (NETR.ST) Vändning i sikte BOLAGSANALYS 14 januari 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Vändning i sikte Förskjutna intäkter från resebyråer har lett till att Netrevelation hamnat i en prekär situation. En skral kassa har

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

Lönsamhet. 4,0 poäng. 2007 2008 2009e 2010e 2011e Omsättning, MSEK 1 074 1 424 1 400 1 470 1 571 Tillväxt 4% 33% -2% 5% 7%

Lönsamhet. 4,0 poäng. 2007 2008 2009e 2010e 2011e Omsättning, MSEK 1 074 1 424 1 400 1 470 1 571 Tillväxt 4% 33% -2% 5% 7% BOLAGSANALYS 29 oktober 2009 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Vinstvarning efter polenproblem Det tredje kvartalet blev en klar besvikelse med ett rörelseresultat på 48 MSEK där vi hade räknat med det

Läs mer

Net Entertainment (NET-B.ST) Triggers i kombination med hög värdering

Net Entertainment (NET-B.ST) Triggers i kombination med hög värdering BOLAGSANALYS 11 februari 2010 Sammanfattning Net Entertainment (NET-B.ST) Triggers i kombination med hög värdering Årets fjärde kvartal kom in i linje med förväntningarna, med en omsättningstillväxt på

Läs mer

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart BOLAGSANALYS 13 september 2010 Sammanfattning Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart Samgåendet med Hamelin skapar en koncern med bättre kritisk massa på sina viktiga marknader. I huvudsak kompletterar

Läs mer

03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08e

03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08e ANALYSGARANTI* 29:e juni 26 A-Com (Acom.ST) På rätt spår A-Coms bokslutskommuniké för det brutna räkenskapsåret 5/6 var stort sett i linje med våra förväntningar. Försäljningen var bättre än väntat medan

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Mycket kvar att bevisa

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Mycket kvar att bevisa BOLAGSANALYS 6 maj 2010 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Mycket kvar att bevisa Exinis försäljning under det första kvartalet var sämre än våra förväntningar och uppgick till blygsamma 0,4 miljoner

Läs mer

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs BOLAGSANALYS 18 november 2009 Sammanfattning Ticket (TICK.ST) På rätt kurs Ticket visar tidiga tecken på återhämtning i sin Q3-rapport. Dock präglas det senaste kvartalet fortsatt av besparingsåtgärder

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) I väntan på lyftet

Netrevelation (NETR.ST) I väntan på lyftet BOLAGSANALYS 20 maj 2009 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) I väntan på lyftet Mycket gick rätt för Netrevelation under det första kvartalet där även vädret bidrog i positiv mening. Omsättningen ökade

Läs mer

Varyag Resources AB (vary.st)

Varyag Resources AB (vary.st) BOLAGSANALYS 3 mars 2009 Sammanfattning Varyag Resources AB (vary.st) Investeringar klara, dags för kassaflöde Varyags rapport för det fjärde kvartalet visade att den försämrade ryska konjunkturen fortsätter

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion BOLAGSANALYS 31 oktober 2010 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion Siffrorna för det tredje kvartalet var sämre än vi räknat med, vilket dock vägs upp av bättre marginaler. Vi har sänkt

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Svag Q3-rapport men det finns hopp

Fotoquick (FOTO.ST) Svag Q3-rapport men det finns hopp ANALYSGARANTI* 31 Oktober 25 Fotoquick (FOTO.ST) Svag Q3-rapport men det finns hopp Q3-rapporten var svagare än vad vi hade förväntat. Omsättningen uppgick till 39 MSEK och resultatet efter finansnetto

Läs mer

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt BOLAGSANALYS 31 augusti 2012 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt Rörelseresultatet förbättrades till 99 MSEK (87 MSEK Q1 ifjol) och överträffade även vår prognos. Omsättningen

Läs mer

Redbet (RBET.ST) Botten passerad

Redbet (RBET.ST) Botten passerad BOLAGSANALYS 22 juni 2009 Sammanfattning Redbet (RBET.ST) Botten passerad Redbet presenterade en omsättning på 21,8 MSEK och en nettovinst på 3,8 MSEK för årets första kvartal. Resultatet belastades med

Läs mer

Biolin Fokus på kärnverksamheten

Biolin Fokus på kärnverksamheten Aktiekurs, SEK Volym x 1000 ANALYSGARANTI * 11 september 2008 Biolin Fokus på kärnverksamheten Biolin väljer att renodla fullt ut med fullt fokus på analysinstrument. Verksamheten inom dentala implantat

Läs mer

Betsson AB (BETSb.ST) Bra tryck trots svagare kvartal

Betsson AB (BETSb.ST) Bra tryck trots svagare kvartal BOLAGSANALYS 20 maj 2009 Sammanfattning Betsson AB (BETSb.ST) Bra tryck trots svagare kvartal Betsson visade i sin rapport för det första kvartalet att bolaget fortsätter att växa snabbare än marknaden.

Läs mer

DGC One (DGCO.ST) ICA avtal bekräftar strategin

DGC One (DGCO.ST) ICA avtal bekräftar strategin BOLAGSANALYS 9 maj 2011 Sammanfattning DGC One (DGCO.ST) ICA avtal bekräftar strategin DGCs rapport för det första kvartalet var helt i linje med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 84,2 miljoner

Läs mer

Amago Capital (AMCA.ST) Ny strategi tydliggör värden

Amago Capital (AMCA.ST) Ny strategi tydliggör värden ANALYSGARANTI* 14 mars 2007 Amago Capital (AMCA.ST) Ny strategi tydliggör värden Amago Capital, tidigare Fotoquick, har valt att byta strategi för att bättra anpassa sig till de rådande marknadsomständigheterna.

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Quickfix inte längre tillräckligt

Fotoquick (FOTO.ST) Quickfix inte längre tillräckligt ANALYSGARANTI* 22 augusti 2006 Fotoquick (FOTO.ST) Quickfix inte längre tillräckligt Fotoquicks halvårsrapport visar att det återstår en rad åtgärder innan bolaget kan nå tillfredsställande lönsamhet.

Läs mer

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4%

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4% BOLAGSANALYS 9 februari 2011 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Stark rapport och höjd utdelning Addnode var en av våra favoriter i vår konsultrapport som släpptes innan jul och den är rapporten visar delvis

Läs mer

Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form

Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form BOLAGSANALYS 22 februari 2013 Sammanfattning Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form Cherrys rapport för det fjärde kvartalet var något svagare än vad vi räknat med men det får mindre betydelse eftersom

Läs mer

Net Entertainment (NET-B.ST) Fortsatt osäkerhet kring Italien

Net Entertainment (NET-B.ST) Fortsatt osäkerhet kring Italien BOLAGSANALYS 5 maj 2011 Sammanfattning Net Entertainment (NET-B.ST) Fortsatt osäkerhet kring Italien Net Ents tillväxt på 8,3 procent i det första kvartalet blev lägre än våra förväntningar. Den starka

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST)

Electra Gruppen (ELEC.ST) Analysgaranti* 14 februari 2007 Electra Gruppen (ELEC.ST) Stark inledning på året Q4-rapporten var på det hela taget helt i linje med våra förväntningar. Vissa temporära kostnader gjorde dock att nettoresultatet

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut

DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut BOLAGSANALYS 24 november 2009 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut DIBS rapporterade för Q3 en omsättning på 32 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 9,6 miljoner kronor. Detta var strax

Läs mer

Smarteq AB (SMAQb.ST) Vändning under H2 10

Smarteq AB (SMAQb.ST) Vändning under H2 10 BOLAGSANALYS 28 april 2010 Sammanfattning Smarteq AB (SMAQb.ST) Vändning under H2 10 Smarteq s Q1-rapport kom in ungefär som väntat. Försäljningen i kvartalet blev 10,3 MSEK och EBITDA-resultatet landade

Läs mer

Ticket (TICK.ST) Trimmar för bättre tider

Ticket (TICK.ST) Trimmar för bättre tider BOLAGSANALYS 18 februari 2009 Sammanfattning Ticket (TICK.ST) Trimmar för bättre tider Ticket visade svag försäljning och ett sämre resultat än väntat under Q4. Lågkonjunktur och finansiell oro har bidragit

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Fortsatt stabil tillväxt

DIBS (DIBS.ST) Fortsatt stabil tillväxt BOLAGSANALYS 18 maj 2010 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Fortsatt stabil tillväxt DIBS Q1 rapport kom in i linje med våra prognoser med intäkter på 35,4 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 10,7 miljoner

Läs mer

Redbet (RBET.ST) Svarta siffror lyfte aktien. Börsvärde: 188 MSEK Bransch: Spel/Underhållning Jonas Sundvall Styrelseordf: Leif T Carlsson

Redbet (RBET.ST) Svarta siffror lyfte aktien. Börsvärde: 188 MSEK Bransch: Spel/Underhållning Jonas Sundvall Styrelseordf: Leif T Carlsson Analysgaranti* 22 2008 Analysgaranti Redbet (RBET.ST) Svarta siffror lyfte aktien Redbets rapport för årets första kvartal blev något av ett genombrott för bolaget. Nettovinsten uppgick till 6,5 MSEK (3,13

Läs mer

Bolaget är välfinansierat, har en utmärkt bas för sin forskning, men marknaden är skeptisk och värderar den i dagsläget till 0 kr.

Bolaget är välfinansierat, har en utmärkt bas för sin forskning, men marknaden är skeptisk och värderar den i dagsläget till 0 kr. BOLAGSANALYS 3 september 2010 Sammanfattning Creative Antibiotics (CAS.st) En kraftig överreaktion! Reaktionen på bolagets besked i samband med rapporten, att lägga ned utvecklingen av INP-341 kan bara

Läs mer

EPS 2,29 1,52 1,29 1,49 1,67 P/E 11,8 17,8 20,9 18,1 16,2 EV/EBITDA 11,0 11,5 12,6 10,6 9,5 P/S 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 EV/S 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8

EPS 2,29 1,52 1,29 1,49 1,67 P/E 11,8 17,8 20,9 18,1 16,2 EV/EBITDA 11,0 11,5 12,6 10,6 9,5 P/S 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 EV/S 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 ANALYSGARANTI* 3 maj 2006 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) Satsning kan bära frukt Wilh. Sonessons första kvartal tyngdes av ökade marknadsföringskostnader för satsning på nya produkter vilket på sikt kan ge

Läs mer

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå!

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå! BOLAGSANALYS 6 mars 2013 Sammanfattning Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå! Tillfälligt ökade kostnader för utveckling av det nasala pneumokockvaccinet var väl det som var det mest dramatiska

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012

Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012 BOLAGSANALYS 28 februari 2012 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012 Betting Promotions nettoomsättning på 10,6 MSEK i det fjärde kvartalet toppade våra förväntningar på 9,0 MSEK.

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter

Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter BOLAGSANALYS 3 maj 2011 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter Q1-rapporten överträffade våra förväntningar med starkare nettorekrytering och lönsamhet än väntat. Förbättrad debiteringsgrad

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Trendbrott i Danmark

DIBS (DIBS.ST) Trendbrott i Danmark BOLAGSANALYS 18 november 2011 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Trendbrott i Danmark DIBS rapport för det tredje kvartalet var något svagare än vad vi räknat med. Försäljningen uppgick till 38 miljoner kronor

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet BOLAGSANALYS 8 juni 2012 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet Getupdateds rapport Q1-rapport var svagare än väntat. Omsättningen ökade med 3,9 procent men

Läs mer

Lönsamhet. 9,0 poäng. Tillväxt 19% 22% 8% 20% 16% EBITDA-marginal 17% 19% 18% 19% 19% EBIT-marginal 12% 11% 11% 14% 15%

Lönsamhet. 9,0 poäng. Tillväxt 19% 22% 8% 20% 16% EBITDA-marginal 17% 19% 18% 19% 19% EBIT-marginal 12% 11% 11% 14% 15% BOLAGSANALYS februari 2011 Sammanfattning Vitrolife AB (VITR.st) Ett lysande avslut på 2010 Vitrolifes rapport för det fjärde kvartalet var mycket stark och överträffade våra förväntingar. Tillväxten mättes

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt

Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt BOLAGSANALYS 26 juli 2012 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt Andra kvartalet bjöd åter på stark tillväxt, men även kraftigt stigande kostnader, varför resultatet hamnade under vår prognos.

Läs mer

e 2007e 2008e

e 2007e 2008e Analysgaranti* 21 september 26 Nextlink (NXLT.ST) Nyemission skapar stabilitet Nextlink genomför en riktad nyemission till institutionella investerare. Bolaget tillförs därmed 28,6 MSEK före emissionskostnader.

Läs mer

DGC One (DGCO.ST) 2012 blir ett viktigt år för DGC

DGC One (DGCO.ST) 2012 blir ett viktigt år för DGC BOLAGSANALYS 1 november 2011 Sammanfattning DGC One (DGCO.ST) 2012 blir ett viktigt år för DGC Försäljningen under tredje kvartalet uppgick 92,7 miljoner kronor mot vår förväntan på 95 miljoner kronor.

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST)

Electra Gruppen (ELEC.ST) Analysgaranti* 30 april 2007 Electra Gruppen (ELEC.ST) Bra resultat och genombrottsorder Under årets första kvartal förbättrades resultat och marginaler betydligt jämfört med fjolåret, trots att försäljningen

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 BOLAGSANALYS 3 april 2012 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 Kopy Goldfields har under andra halvan av 2011 visat positiva prospekteringsresultat, framförallt vid Krasnyylicensen.

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till

Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till BOLAGSANALYS 1 mars 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till Betting Promotions fjärde kvartal gav ett blandat intryck. Segmentet Livebetting visade äntligen en god bruttomarginal,

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 1 mars 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Stor uppvärderingspotential för Bidjovagge Arctic Gold presenterade i slutet av förra året en Scopingstudie som, vid rådande metallpriser,

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig BOLAGSANALYS 3 maj 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig Första kvartalet var något starkare än vi räknat med, men försäljningen är fortsatt på en mycket låg nivå.

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Bookmakers kan slå i höst

Betting Promotion (BETT.ST) Bookmakers kan slå i höst BOLAGSANALYS 29 juli 2011 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Bookmakers kan slå i höst Betting Promotions andra kvartal blev svagare än vi väntat oss. Segmentet Fotboll levererade en stark bruttomarginal

Läs mer

Lönsamhet. 10,0 poäng. EBIT EBIT-marginal 22% 24% 30% 29% 27%

Lönsamhet. 10,0 poäng. EBIT EBIT-marginal 22% 24% 30% 29% 27% BOLAGSANALYS 3 mars 2009 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Tillväxt kan bekosta lönsamhet DIBS rapport för fjärde kvartalet inkom något under vår prognos både vad gäller intäkter och resultat. Utvecklingen

Läs mer

Nordic Mines (NOMI.ST)

Nordic Mines (NOMI.ST) Aktiekurs, SEK Volym, tusen Analysgaranti 25 juni 28 Nordic Mines (NOMI.ST) Nyemission fulltecknad Nordic Mines nyligen avslutade nyemission blev fulltecknad och tillför bolaget 13,4 miljoner kronor före

Läs mer

ITAB Shop Concept (ITAB B) Konjunkturen sätter spår

ITAB Shop Concept (ITAB B) Konjunkturen sätter spår BOLAGSANALYS 18 maj 2009 Sammanfattning ITAB Shop Concept (ITAB B) Konjunkturen sätter spår Såväl resultat som omsättning var sämre än vad vi räknade med för Q1. Försäljningen minskade med 7 procent mot

Läs mer

Doro (DORO.ST) Udda reaktion på starkt delår

Doro (DORO.ST) Udda reaktion på starkt delår BOLAGSANALYS 16 nov 2010 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Udda reaktion på starkt delår Doros Q3-rapport var klart starkare än våra förväntningar. Det gäller främst försäljningen samt orderingången. Tillväxttakten

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Fotoquick förvärvar i Portugal

Fotoquick (FOTO.ST) Fotoquick förvärvar i Portugal ANALYSGARANTI* 4: e oktober 2005 Fotoquick (FOTO.ST) Fotoquick förvärvar i Portugal Fotoquick köper Portugals största fotokedja. Affären genomförs med kontanta medel utan ny upplåning, vilket tyder på

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 22 augusti 213 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Viss ljusning i Danmark DIBS rapport för det andra kvartalet var starkare än vad vi väntat oss. Försäljningen uppgick till 39,9 miljoner kronor

Läs mer