DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut"

Transkript

1 BOLAGSANALYS 24 november 2009 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut DIBS rapporterade för Q3 en omsättning på 32 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 9,6 miljoner kronor. Detta var strax under vår prognos om 33 miljoner kronor i försäljning och 10,1 miljoner kronor i rörelseresultat. Att försäljningsökningen inte var lika stark som Q2 förklaras bland annat av en svagare dansk krona. Lönsamheten var dock fortsatt stark och ökade jämfört med i fjol och låg i linje med Q2. Positivt i rapporten var även att bolaget gör en extra utdelning på 5 kronor per aktie samt inför en utdelningspolicy om en ordinarie utdelning på minst 40 procent av nettoresultatet framöver. Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: First North 607 MSEK IT Eric Wallin Mats Sundström Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov OMXS30 Rebased DIBS AB Redeye Rating (0-10 poäng) Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Avkastningspotential 8,0 poäng 9,0 poäng 10,0 poäng 8,5 poäng 4,0 poäng Nyckeltal e 2010e 2011e Omsättning, MSEK Tillväxt 30% 29% 24% 23% 23% EBITDA EBITDA-marginal 26% 28% 34% 34% 34% EBIT EBIT-marginal 22% 24% 30% 31% 31% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal 25% 26% 22% 22% 23% VPA 2,16 2,90 3,02 3,72 4,61 VPA just 2,37 2,90 3,02 3,72 4,61 P/E just 27,0 22,0 21,2 17,2 13,9 P/S 7,5 5,8 4,7 3,8 3,1 EV/S 7,1 5,3 4,1 3,3 2,7 EV/EBITDA just 25,3 18,9 12,1 9,7 7,9 Fakta Aktiekurs (SEK) 64,0 Antal aktier (milj) 9,5 Börsvärde (MSEK) 607 Nettoskuld (MSEK) -78 Free float (%) 40 Dagl oms. ( 000) 20 Analytiker: Hjalmar Ahlberg Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, 0 poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är 0 poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Tillväxtpotential De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) marknadsstorlek, 2) marknadstillväxt, 3) samarbeten, 4) produkt differentiering och 5) konkurrenssituation. Kriterierna väger lika tungt i den sammantagna bedömningen av värderingsnyckeln tillväxtpotential. Lönsamhet De faktorerna som utgör bedömning av lönsamhet är 1) stabil vinstutveckling, 2) bruttomarginal, 3) EBIT-marginal och 4) avkastning på eget kapital. Faktorn stabil vinstutveckling viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) oberoende av enstaka händelser, 2) finansiell situation, 3) ägarstruktur, 4) konjunkturkänslighet och 5) aktiens likviditet. Faktorn oberoende av enstaka händelser viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna konjunkturkänslighet och aktiens likviditet viktas med 0,5x. Avkastningspotential De faktorerna som utgör bedömning av avkastningspotential är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) marknadsförväntningar, 4) nyhetsflöde/triggers, 5) oupptäckt aktie och 6) insynshandel. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna nyhetsflöde/triggers, marknadsförväntningar, oupptäckt aktie och insynshandel viktas med 0,5x. 2

3 Fortsatt god lönsamhet DIBS Q3 resultat var något under vår prognos men lönsamheten var stark DIBS rapporterade en omsättning på 32 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 9,6 miljoner kronor för tredje kvartalet. Detta var strax under vår prognos om 33 miljoner kronor i försäljning och 10,1 miljoner kronor i rörelseresultat. Rörelsemarginalen var dock stark trots lägre försäljning än väntat och engångskostnader för optionsprogram. Under Q3 uppgick EBIT-marginalen till 30 procent vilket var i linje med Q2 i år samt en förbättring jämfört med Q3 i fjol. Tabellen nedan visar utfall jämfört med våra förväntningar. Förväntat vs. utfall (SEKm) Q3'08 Q3'09E Utfall Diff Försäljning 26,2 33,3 32,0-4% EBITDA 7,8 11,3 10,9-3% EBIT 6,7 10,1 9,6-5% PTP 7,0 10,1 9,5-6% VPA, SEK 0,74 0,76 0,78 2% Försäljningstillväxt 26% 27% 22% -19% EBIT marginal 26% 30% 30% -1% VPA tillväxt (YoY) 23% 2% 4% 70% Källa: Redeye Research Stora rörelser hos den danska kronan har påverkat DIBS tillväxttal under 2009 DIBS försäljning har under 2009 påverkats av stora svängningar i den danska kronan som utgör omkring 40 procent av bolagets omsättning. Under Q1 och Q2 i år var den danska kronan 16,6 respektive 15,4 procent högre än i fjol medan den försvagats under Q3 men var fortfarande ca 9,4 procent starkare än motsvarande period i fjol. För att bedöma tillväxten i DIBS verksamhet bör man justera för valutaeffekterna och i tabellen nedan visar vi hur den underliggande volymtillväxten ser ut. Tillväxt, % YoY Q1'09 Q2'09 Q3'09 Q4'09E Total tillväxt 23,2% 29,4% 22,0% 21,0% varav valuta 6,8% 6,2% 3,8% 1,1% Volymtillväxt 16,5% 23,2% 18,1% 19,9% Källa: Redeye Research Under Q3 har dock danska kronan försvagats vilket gör Q1 och Q2 till svåra jämförelsekvartal Som tabellen visar har den underliggande tillväxten i verksamheten legat kring 20 procent i snitt under de tre senaste kvartalen. För Q4 räknar vi med att DIBS växer med 20 procent vilket även betyder en sekventiell ökning mot Q3. Ligger danska kronan kvar kring rådande nivåer kommer valutaeffekten bli omkring 0,5 procent för det fjärde kvartalet. Bolaget har också verksamhet i Norge och eftersom den norska kronan stärkts med ca 7,7 procent under Q4 jämfört med i fjol kommer även detta bidra positivt under fjärde kvartalet. Dock blir effekten marginell då intäkterna från Norge utgör ca 13 procent av bolagets totala omsättning. Det fjärde kvartalet är också säsongsmässigt starkt för DIBS då det omfattar julhandel 3

4 och i år får de ytterligare skjuts av det förvärv av en dansk kundstock som gjordes under Q3. Tabellen nedan visar hur bolagets intäkter fördelar sig per geografisk marknad. Omsättning per geografisk marknad (SEKm) Q1'08 Q2'08 Q3'08 Q4'08 Q1'09 Q2'09 Q3'09 Q4'09E Sverige 12,1 12,6 12,7 13,7 14,1 14,7 14,9 16,4 Danmark 9,4 9,3 10,4 11,4 12,5 14,1 12,8 13,4 Norge 3,1 3,1 3,1 3,3 3,7 3,5 4,3 4,7 TOTALT 24,5 25,0 26,2 28,5 30,2 32,3 32,0 34,5 Källa: Redeye Research Tillväxten för DIBS i Norge var mycket stark under tredje kvartalet vilket är ett trendbrott Intressant att notera i siffrorna ovan är den ökning som sågs i Norge under det tredje kvartalet. Den norska verksamheten har visat en relativt svag tillväxt tidigare vilket bland annat berott på att bolaget rensat bland kunder som togs över i samband med förvärvet av Cardia som gjordes under slutet av år Tillväxten under Q3 uppgick till 37,6 procent (justerat för en valutaeffekt på ca 1,0 procent) vilket är ett trendbrott. En förklaring kan vara att bolaget fått en ny storkund men bolaget uppger att inget speciellt låg bakom tillväxten. Vi räknar med att bolaget lyckas öka omsättningen ytterligare under Q4 då kvartalet är säsongsmässigt starkt. Den senaste utgåvan av DIBS e-handelsindex tyder på en fortsatt marknadstillväxt framöver En fortsatt stark tillväxt bekräftas även av DIBS e-handelsindex som nyligen presenterades i en uppdaterad utgåva. Den nordiska marknaden för e-handel beräknades i rapporten uppgå till 178 miljoner kronor per år. Baserat på DIBS kunders transaktionsvolym under den senaste 12 månadersperioden betyder det att bolagets marknadsandel i form av transaktionsvolym uppgår till ca 33 procent. Mest intressant i rapporten var att av de intervjuade företagen uppgav 90 procent att de förväntade sig att e-handeln skulle öka under den kommande 12-månadersperioden. När det gäller konsumenterna uppgav 82 procent att de kommer att behålla eller öka sina e-handelsinköp. Intressant att notera var också att ca hälften av e- butikerna uppger att endast 10 procent av deras totala omsättning sker via e-handel. På det negativa drabbades DIBS nyligen av en driftstörning vilket historiskt sett varit ovanligt hos bolaget En något sämre nyhet för DIBS var att de nyligen drabbades av driftstörningar där betalningsfunktionen för 60 procent av deras kunder låg nere under 13 timmar. Historiskt sett har större driftstörningar varit ovanliga hos DIBS och bolaget har stort fokus på drift och säkerhet. Händelser som denna kan dock skada DIBS anseende och det är viktigt att de löser de eventuella problem som orsakat driftstörningarna. I rapporten uppgavs av bolaget att problemet förvärrades av att deras primära backuplösning inte fungerade vilket betydde att den sekundära backup-lösningen behövde användas, som i sin tur tog lång tid att starta. Bolaget har vidtagit åtgärder för att liknande händelser inte skall upprepas och det är viktigt att så också sker. 4

5 Positiva signaler från DIBS e-handelsindex innebär att vi justerar upp våra tillväxtprognoser något Prognoser och värdering Vi har efter bolagets rapport justerat upp våra prognoser något dels pga de positiva utsikterna som presenterades i den senaste utgåvan av DIBS e- handelsindex, dels då bolaget uppger att det ser mycket positivt på DIBS möjlighet till fortsatt tillväxt. Tabellen nedan visar våra prognoser för år 2009, 2010 och Detaljerade estimat SEKm Q1'09 Q2'09 Q3'09 Q4'09E Q1'10E Q2'10E Q3'10E Q4'10E 2009E 2010E 2011E Försäljning 30,2 32,3 32,0 34,5 37,0 39,6 39,2 42,2 129,0 158,0 193,5 EBITDA 9,9 10,7 10,9 12,3 12,8 13,7 13,5 14,6 43,9 54,5 66,7 EBIT 8,8 9,7 9,6 10,9 11,4 12,3 12,1 13,2 39,0 49,0 60,7 PTP 9,0 9,4 9,5 10,9 11,4 12,3 12,1 13,2 38,9 49,0 60,7 VPA, SEK 0,69 0,72 0,78 0,83 0,86 0,93 0,92 1,00 3,02 3,72 4,61 Försäljningstillväxt 23% 29% 22% 21% 23% 23% 23% 23% 24% 23% 23% EBIT marginal 29% 30% 30% 32% 31% 31% 31% 31% 30% 31% 31% VPA tillväxt (YoY) 22% 15% 4% -17% 24% 29% 19% 21% 4% 23% 24% Källa: Redeye Research Vårt DCF värde uppgår till 69 kronor per aktie men ett positivt scenario indikerar ett värde uppemot kronor De höjda prognoserna har lett till att vi även justerat upp vårt DCF värde något som nu uppgår till 69 kronor per aktie. Det är dock mycket känsligt för vilken långsiktig tillväxt som uppnås och en betydlig uppsida finns om bolagets nuvarande tillväxt behålls under flera år framöver. Vårt huvudscenario bygger på en genomsnittlig tillväxt på 10 procent och en genomsnittlig rörelsemarginal på 24,5 procent mellan år Tabellen nedan visar hur DCF-värdet varierar beroende på långsiktig tillväxt och rörelsemarginal. Det skall även tilläggas att vi i DCF-modellen antar att tillväxten halveras var femte år vilket betyder att en tillväxt på 25 procent år 2012 har sjunkit till 12,5 procent år Vi beräkning av DCFvärdet använder vi en WACC på 10,5 procent. Känslighetsanalys tillväxt och lönsamhet Försäljningstillväxt från år % 10% 20% 25% 20% 38,5 42,7 54,0 61,5 EBIT Marginal % 43,9 49,2 63,6 73,1 30% 49,2 55,7 73,2 84,7 35% 54,5 62,1 82,7 96,3 Källa: Redeye Research Extra utdelning om 5 kronor samt införande av ordinarie utdelning förbättrar kapitalstruktur och skapar aktieägarvärde I rapporten för tredje kvartalet uppger också bolaget att de avser att skifta ut 5 kronor per aktie i extra utdelning under år 2009 samt att en ny utdelningspolicy som innebär att minst 40 procent av det årliga nettoresultatet skall införas. Detta är mycket positivt då bolaget är överkapitaliserat och detta skapar därmed tydligt aktieägarvärde. På våra prognoser betyder detta att bolaget kommer ge en årlig direktavkastning på ca 2,0 procent år 2010 och 2,4 procent år 2011 (exklusive extra utdelningen). 5

6 Direktavkastningen hos DIBS är högre än hos bolagets börsnoterade konkurrenter Detta är en hög direktavkastning för ett bolag som visar så pass kraftig tillväxt som DIBS. Vi tror inte att den nya utdelningspolicyn helt och hållet kommer hindra bolagets möjligheter till att göra förvärv då balansräkningen är fortsatt stark och vid rätt objekt kan sannolikt lån upptas för finansiering. Utdelningen är även hög i relation till vad bolagets konkurrenter ger i direktavkastning. Av bolagets större noterade konkurrenter ger Datacash och WireCard en årlig utdelning. Baserat på konsensusprognoser från Bloomberg uppgår direktavkastningen för Datacash till 1,1 procent i år och 1,4 procent för Motsvarande siffror för Wirecard är 1,1 respektive 1,3 procent. Värderingsmässigt ligger DIBS i linje med sina konkurrenter sett till P/E tal men handlas något högre till EV/EBIT. Relativvärdering Bolag P/E EV/EBIT [SEKm] Börsvärde Nettoskuld Cybersource ,3 17,3 15,6 17,2 13,1 NA Neovia NA 24,7 13,1 NA 5,9 2,9 Datacash ,0 13,9 NA 10,7 8,7 NA Wirecard ,3 22,2 19,1 12,8 10,0 7,7 Medel 20,9 19,5 15,9 13,5 9,4 5,3 Median 20,3 19,8 15,6 12,8 9,3 5,3 DIBS ,2 17,2 13,9 14,7 11,2 8,6 Källa: Bloomberg, Redeye Research Ett P/E tal på ca 21x i år kan initialt avskräcka men den starka tillväxten och möjligheten till ökad lönsamhet motiverar värderingen. För år 2010 respektive 2011 sjunker värderingen till 17x respektive 14x årsvinsten. Tar men dessutom kommande utdelning om 5 kronor per aktie i beaktning sjunker ovan nämnda multiplar till 16x respektive 13x vinsten. Sammantaget ser vi positivt på bolaget efter rapporten som visade på en god lönsamhet som vi bedömer kan öka ytterligare framöver. Extra utdelningen om 5 kronor per aktie och införande av en ordinarie utdelning framöver betyder också att det värde som finns i bolaget tydliggörs. Aktien DIBS-aktien handlas i en stigande trend och nådde efter kvartalsrapporten nya kurstoppar på ca 68 kronor. Under den senaste tremånadersperioden har aktien stigit med 21 procent och sedan årsskiftet är uppgången 133 procent. Handelsvolymen har sedan augusti fram till idag legat kring aktier per dag med toppar kring aktier och bottnar kring aktier. 6

7 SWOT Styrkor DIBS är marknadsledande med över 30 procent av marknaden Bolaget är oberoende, flesta konkurrenter ägda av banker/inlösenföretag Svagheter Liten aktör sett globalt Kort historik Ung bransch, osäkert med lönsamhet på sikt Stark finansiell ställning med en nettokassa på 78 miljoner kronor Låg risk i affärsmodell. DIBS tar ingen finansiell risk och över 90 procent av bolagets intäkter är repetitiva. Bolaget har över kunder Inträdesbarriärer höga genom säkerhetskrav samt eftersom det är besvärligt att byta operatör Möjligheter Utökade mervärdestjänster kan betyda ytterligare förstärkning av lönsamhet En breddning i värdekedjan kan öka bolagets tillväxt Geografisk expansion, både direkt men framförallt genom kunder Hot Minskad tillväxt för e-handel Globala aktörer ökar sin närvaro, vilket kan betyda prispress Konkurrens från banker som pressar priser Marknaden är under konsolidering, DIBS starka kassa ger möjlighet till förvärv 7

8 Sammanfattning Redeye Rating Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. Ratingförändringar i denna rapport: Vi har justerat ned rating för avkastningspotential. Ledning 8,0p Kommentar: Bra track record. Har överträffat de mål för tillväxt och lönsamhet som sattes vid notering på First North. VD är aktieägare men har nyligen minskat innehav efter försäljning av inlösta optioner. Tillväxtpotential 9,0p Kommentar: Marknaden växer kraftigt (strukturellt). Storleken på marknaden på sikt en viss andel av den totala handeln. Lönsamhet 10,0p Kommentar: Stabil vinsttillväxt. Hög bruttomarginal och rörelsemarginal. Bra avkastning på eget kapital. Trygg placering 8,5p Kommentar: Flertal större kunder gör bolaget mindre känsligt för kundförluster. Stor nettokassa. Låg omsättning i aktien. Mindre känsligt för konjunkturcykeln. Avkastningspotential 4,0p Kommentar: Låg värdering i förhållande till tillväxtpotential. DCF värdering visar stor uppsida vid positivt scenario. Insiders har nyligen sålt aktier, vilket ger negativt signalvärde. Ett fåtal institutioner i ägarkretsen. Få analytiker följer bolaget. 8

9 Resultaträkning, MSEK e 2010e 2011e Omsättning Summa rörelsekostnader EBITDA Avskrivningar EBIT Resultatandelar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt Nettoresultat Resultaträkning just, MSEK e 2010e 2011e Jämförelsestörande poster EBITDA just EBIT just PTP just Nettoresultat just Balansräkning, MSEK e 2010e 2011e Tillgångar Omsättningstillgångar Kassa och bank Kundfodringar Lager Andra fordringar Summa omsättningstillg Anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anl.tillg Goodwill Balans. utv. kostn Övr. imateriella tillg Summa anläggningstillg Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga icke ränteb skulder Summa kortfristiga skulder Långa icke ränteb.skulder Räntebärande skulder Summa skulder Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & Eget Kapital Summa skulder och eget kapital Fritt kassaflöde, MSEK e 2010e 2011e Omsättning Summa rörelsekostnader Avskrivningar EBIT Skatt på EBIT (Justerad skatt) NOPLAT Avskrivningar Bruttokassaflöde Förändring i rörelsekapital Investeringar Fritt kassaflöde Kapitalstruktur e 2010e 2011e Soliditet 72% 79% 79% 80% 80% Skuldsättningsgrad 16% 8% 0% 0% 0% Nettoskuld Sysselsatt kapital Kapitalets oms. hastighet 1,4 1,0 1,3 1,6 1,6 DCF värdering Kassaflöden, MSEK Riskpremie (%) 7,0 NV FCF ( ) 92,4 Betavärde 1,0 NV FCF ( ) 287,7 Riskfri ränta (%) 3,5 NV FCF (2022-) 200,1 Räntepremie (%) 0,0 Rörelsefrämmade tillgångar 87,0 WACC (%) 10,5 Räntebärande skulder 8,6 Motiverat värde 658,5 Antaganden (%) Genomsn. förs. tillv. 10,2 Motiverat värde per aktie, SEK 69,4 EBIT-marginal 24,5 Börskurs, SEK 64,0 Lönsamhet e 2010e 2011e Avk. på eget kapital (ROE) 42% 31% 30% 36% 35% ROCE 34% 25% 39% 50% 49% ROIC 32% 25% 31% 38% 37% EBITDA just-marginal 28% 28% 34% 34% 34% EBIT just-marginal 24% 24% 30% 31% 31% Netto just-marginal 28% 26% 22% 22% 23% Data per aktie, SEK e 2010e 2011e VPA 2,16 2,90 3,02 3,72 4,61 VPA just 2,37 2,90 3,02 3,72 4,61 Utdelning 0,0 5,0 1,2 1,5 1,8 Nettoskuld -3,3-5,8-3,4-6,0-9,1 Antal aktier 9,4 9,4 9,5 9,5 9,5 Värdering e 2010e 2011e Enterprise value P/E 29,7 22,0 21,2 17,2 13,9 P/E just 27,0 22,0 21,2 17,2 13,9 P/S 7,5 5,8 4,7 3,8 3,1 EV/S 7,1 5,3 4,1 3,3 2,7 EV/EBITDA just 25,3 18,9 12,1 9,7 7,9 EV/EBIT just 29,1 22,4 13,6 10,8 8,7 P/BV 8,0 5,8 7,1 5,5 4,4 Aktiens utveckling Tillväxt/år 07/09P 1 mån 2,4% Omsättning 26,2% 3 mån 21,1% Rörelseresultat, just 40,2% 12 mån 138,9% V/A, just 12,8% Årets Början 132,9% EK 6,6% Aktiestruktur % Röster Kapital Globework ApS 16,3 16,3 SEB-Stiftelsen 14,6 14,6 Lannebo Microcap 8,8 8,8 MSIL IPB Client Account 6,6 6,6 DNB Nor ASA 5,4 5,4 Rite Internet Ventures 4,6 4,6 Nordnet Pensionsförsäkring 2,9 2,9 Banque Carnegie Luxembourg 2,9 2,9 Svea ekonomi 2,9 2,9 Övriga aktieägare 35,0 35,0 Aktien Reuterskod DIBS.ST Lista First North Kurs, SEK 64,0 Antal aktier, milj 9,5 Börsvärde, MSEK 607 Börspost 1 Bolagsledning & styrelse VD CFO IR Ordf Eric Wallin Lars Friis Eric Wallin Mats Sundström Nästkommande rapportdatum Q /18/2010 Tillväxt e 2010e 2011e Försäljningstillväxt 30% 29% 24% 23% 23% VPA-tillväxt (just) 61% 22% 4% 23% 24% Tillväxt eget kapital 146% 38% -18% 28% 27% Analytiker Hjalmar Ahlberg Redeye AB Mäster Samuelsgatan 42, 10tr Stockholm 9

10 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) e 2010e 2011e 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% e 2010e 2011e 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Omsättning Försäljningstillväxt EBIT just EBIT just-marginal Vinst Per Aktie Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, e 201 0e 201 1e 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% 82% 80% 78% 76% 74% 72% 70% 68% 66% e 2010e 2011e 64% VPA VPA just Skuldsättn ingsgrad Soliditet Produktområden Geografiska områden 10% 12% 49% 37% 53% 39% Abon neman gsi ntä kter Transaktionsintäkter Övri ga i ntäkter Sverige Da nmark Norge Intressekonflikter Hjalmar Ahlberg äger aktier i bolaget DIBS: Nej Redeye har deltagit i rådgivning eller corporate finance relaterade tjänster de sista 12 månaderna i DIBS: Nej Analysen är baserad på Redeyes Analysgarantikoncept. Verksamhetsbeskrivning DIBS är Nordens ledande oberoende leverantör av betalningslösningar för handel på Internet. Bolaget grundades 1998 och har lett utvecklingen sedan starten av den kommersiella e-handeln. Genom ett samgående mellan svenska DebiTech AB och danska DIBS A/S bildades DIBS Payment Services AB sommaren

11 DISCLAIMER Viktig information Redeye AB("Redeye" eller "Bolaget") är ett fristående analysföretag som står under Finansinspektionens (FI) tillsyn sedan juli Bolaget producerar och säljer aktieanalys samt har tillstånd att mottaga och vidarebefordra finansiella instrument, att lämna investeringsrådgivning avseende finansiella instrument samt att utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument, enligt 2 kap. 1-2 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Redeye har ingen egen corporate finance avdelning och bedriver ej handel för egen räkning. Vi kan dock samarbeta med externa corporate finance aktörer, fondbolag och fondkommissionärer. Ansvarsbegränsning Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Potentiella intressekonflikter Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument för bolaget från och med den dag beslut tagits att en analys ska produceras på bolaget samt två bankdagar därefter. En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är direkt kopplad till sådan verksamhet. Analysgaranti (AG) och Uppdragsanalys är analyskoncept som är framtagna av Redeye AB. Redeye är dessutom officiell Research Provider, ett koncept framtaget av NasdaqOMX, vilket betyder att Redeye tillhandahåller aktie- och bolags analys på bolag noterade på NasdaqOMX börslistor. Dessa typer av analyskoncept genomförs på uppdrag av, och mot en ersättning från, det aktuella bolaget som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Redeye AB kan utföra finansiell rådgivningsverksamhet mot onoterade och noterade bolag. Läsaren av dessa rapporter bör anta att Redeye kan ha erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är ej beroende av innehållet i analysen. Angående Redeyes analysbevakning Redeyes analys präglas av case-baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Ett case uppdateras dock med hög frekvens och minst vid varje kvartalsrapport och större händelse (<4 ggr/år). Bolagen som följs via AG-konceptet, uppdateras minst 2 gånger per år. Rekommendationsstruktur Redeyes rekommendationer för fundamental analys är: Köp (Buy), Avvakta (No Case), Sälj (Sell). Rekommendationer baserade på fundamental analys har en placeringshorisont på 6 månader, om inte annat kommuniceras. Den tekniska analysen har en avsevärt kortare horisont. I analyserna presenteras även en bedömning av den bolagsspecifika risken i aktien. De olika risknivåerna är; Låg, Medel, Hög och Spekulativ. Risknivån är en sammanvägd och subjektiv bedömning av; branschen, bolagets finansiella situation, förväntat nyhetsflöde och andra företagsspecifika faktorer. För analyser enligt AG-konceptet utfärdas ej några investeringsrekommendationer. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess möjligheter, risker mm. Syften är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare samt långsiktigt stödja likviditeten i aktien. Rekommendationsspridning ( ) Rekommendation Antal % av alla % ex. AG Köp 18 21% 43% Avvakta 16 19% 38% Sälj 8 9% 19% AG/Analysgaranti 43 51% 0% Totalt % 100% Mångfaldigande och spridning Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Copyright Redeye AB. 11

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden BOLAGSANALYS 2 december 2009 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden Getupdateds Q3 rapport visade som väntat en förlust som dock var något bättre än vår prognos,

Läs mer

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs BOLAGSANALYS 18 november 2009 Sammanfattning Ticket (TICK.ST) På rätt kurs Ticket visar tidiga tecken på återhämtning i sin Q3-rapport. Dock präglas det senaste kvartalet fortsatt av besparingsåtgärder

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet BOLAGSANALYS 6 maj 2009 Sammanfattning Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet Omsättningen backade 6% och resultatet före skatt minskade något till 7 MSEK (7,7 MSEK) under det första kvartalet.

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte BOLAGSANALYS 26 november 2008 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte Biolin visar kraftig tillväxt och ett positivt resultat före avskrivning under det tredje kvartalet. En mer renodlad verksamhet

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 7 10 22 43 50 EBIT-marginal 4% 4% 6% 10% 11%

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 7 10 22 43 50 EBIT-marginal 4% 4% 6% 10% 11% BOLAGSANALYS 30 april 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Stabil utveckling under Q1 AllTeles Q1-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (30 procent) och starkt kassaflöde (+11 miljoner kronor).

Läs mer

Tilgin (TILG.ST) Avyttring medför lägre risk

Tilgin (TILG.ST) Avyttring medför lägre risk BOLAGSANALYS 21 november 2008 Sammanfattning Tilgin (TILG.ST) Avyttring medför lägre risk Tilgin annonserade i går att de säljer den kraftigt förlustbringade verksamheten inom IPTV till IPTV-konkurrenten

Läs mer

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart BOLAGSANALYS 13 september 2010 Sammanfattning Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart Samgåendet med Hamelin skapar en koncern med bättre kritisk massa på sina viktiga marknader. I huvudsak kompletterar

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 BOLAGSANALYS 3 april 2012 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 Kopy Goldfields har under andra halvan av 2011 visat positiva prospekteringsresultat, framförallt vid Krasnyylicensen.

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt BOLAGSANALYS 16 maj 2013 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt Rapporten för första kvartalet var i linje med våra förväntningar. Det som pressat aktien var en svag tillväxt

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat

Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat BOLAGSANALYS 10 november 2011 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat Arise hade avsevärt högre intäkter och bättre resultat än väntat under Q3. Främst berodde skillnaden på

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST) Finansiering säkrad

Arctic Gold (ARCT.ST) Finansiering säkrad BOLAGSANALYS 24 november 2010 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Finansiering säkrad Alcaston Exploration har bytt namn till Arctic Gold då majoriteten av verksamheten numera utgörs av Bidjovaggeprojektet

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder BOLAGSANALYS 16 juli 2012 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder Efter den positiva inledningen på året hade vi lite högre förväntningar på Q2 även om detta är en säsongsmässigt svag

Läs mer

Nordic Mines (NOMI.ST) Finansiering på plats

Nordic Mines (NOMI.ST) Finansiering på plats BOLAGSANALYS 10 augusti 2010 Sammanfattning Nordic Mines (NOMI.ST) Finansiering på plats Nordic Mines meddelade nyligen att de nu har erhållit den lånefinansiering som krävs för uppbyggnaden av Laivagruvan.

Läs mer

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras BOLAGSANALYS 1 juli 2009 Sammanfattning Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras Med stora investeringar i GPV under 2008 och i Storrun i år är Borevind fullinvesterade till årsskiftet. År 2010

Läs mer

Bredband2 (BRE2.ST) Nystädat och god kundtillväxt

Bredband2 (BRE2.ST) Nystädat och god kundtillväxt BOLAGSANALYS 27 november 2008 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Nystädat och god kundtillväxt Bredband2 är en bredbandsoperatör som säljer internetanslutningar och tilläggstjänster över fiber LAN till

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Snabbt växande kassako

DIBS (DIBS.ST) Snabbt växande kassako BOLAGSANALYS 8 september 2009 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Snabbt växande kassako DIBS är verksamma inom internetbaserade betalningslösningar och är marknadsledande i Norden. Bolaget verkar på en strukturellt

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 oktober 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Rekrytering i fokus framöver Avega Group fortsätter att visa en stabil rörelsemarginal på 6,6 procent i det tredje kvartalet vilket var

Läs mer

Botnia Exploration (BOTX)

Botnia Exploration (BOTX) BOLAGSANALYS 26 feb 2013 Sammanfattning Botnia Exploration (BOTX) Utökad potential i Fäbodliden C Botnia Exploration har uppvisat fortsatt positiva prospekteringsresultat vid Fäbodliden C där mineraliseringen

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST)

Arise Windpower (AWP.ST) BOLAGSANALYS 20 juli 2012 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Ena foten tillfälligt på bromsen Resultatmässigt var utfallet under Q2 precis som väntat med ett EBITDA på 35 MSEK från vindkraftdriften.

Läs mer

Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken

Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken BOLAGSANALYS 21 juli 2013 Sammanfattning Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken Arise hade ett vindmässigt bra kvartal och elproduktionen blev något bättre än planerat. Vindkraftdriftens EBITDA i Q2 steg

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829 BOLAGSANALYS 17 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Mycket intressant Venteloförvärv AllTele annonserade i början av augusti ett mycket stort förvärv i Ventelo. Bolaget omsätter cirka 300 MSEK

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina BOLAGSANALYS 24 februari 2012 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina Kvarvarande verksamhet visar en svag men ändå positiv lönsamhet med ett rörelseresultat på 18 MSEK under 2011. Pressen

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7%

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7% BOLAGSANALYS 12 november 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Höga kostnader men bra tillväxt AllTeles Q3-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (71%) och stabilt kassaflöde (+6,5 MSEK).

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer

Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer BOLAGSANALYS 27 maj 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer Intäkter om 227 MSEK och EBITDA på 25 MSEK prickade våra prognoser. Säsongsvariationer i Opus Bilprovning påverkade

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 592 813 842

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 592 813 842 BOLAGSANALYS 31 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Stark försäljning i Q2 11 AllTeles Q2-rapport visade på mycket bra försäljningstillväxt (31%) och stabilt kassaflöde (+12 MSEK). Intäkterna

Läs mer

Bahnhof AB (BAHNb.ST)

Bahnhof AB (BAHNb.ST) BOLAGSANALYS 20 april 2009 Sammanfattning Bahnhof AB (BAHNb.ST) Lönsam tillväxtoperatör Bahnhof är en operatör som fokuserar på tre affärsområden. Det största området innefattar internetanslutningar och

Läs mer

Sensys Traffic(SENS.ST) I väntan på grönt ljus

Sensys Traffic(SENS.ST) I väntan på grönt ljus BOLAGSANALYS 14 april 2009 Sammanfattning Sensys Traffic(SENS.ST) I väntan på grönt ljus Sensys Traffic säljer radarutrustning för övervakning av trafik. Med draghjälp från en växande marknad och ökad

Läs mer

Phonera AB (phon.st) Förlikning tynger resultatet

Phonera AB (phon.st) Förlikning tynger resultatet BOLAGSANALYS 9 november 2012 Sammanfattning Phonera AB (phon.st) Förlikning tynger resultatet Phoneras totala försäljning i Q3 landade på 95,4 MSEK jmf med väntat 98,9 MSEK. EBITDA kom även det in under

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar

Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar BOLAGSANALYS 25 februari 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar Det ekonomiska utfallet i Q4-rapporten är svårtolkat då det innehåller stora säsongseffekter och engångsposter.

Läs mer