Doro (DORO.ST) Stark orderingång och vinst

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Doro (DORO.ST) Stark orderingång och vinst"

Transkript

1 BOLAGSANALYS 11 november 2011 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Stark orderingång och vinst Q3-rapporten var klart godkänt där en stark orderingång, en bra rörelsemarginal, en bättre än förväntad vinst och starkare kassaflöde än väntat stack ut på den positiva sidan. På den negativa sidan hade vi en lägre försäljning än beräknat. Den organiska tillväxten rensat för valutaeffekter uppgick dock till 15%, vilket är övertygande. Orderingången ökade med drygt 17% y/y varav Care ökade med 23,8% y/y. På årsbasis växer orderboken med 19%, vilket stödjer Doros tillväxtmål om 20% per år. Kostnadskontrollen är god och rörelsemarginalen fortsätter att förbättras. EBIT-marginal om 10% nås troligtvis inom två år. VPA-estimaten för 2011 och 2012 har justerats upp 22% respektive 3% på grund av bättre än förväntad vinst i Q3 samt prognosändringar av rörelsemarginalen. DCF-värdet höjs till 31 kr/aktie. P/E 6,8x för 2012 är attraktivt. Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: Small cap 507 MSEK Telekom Jérôme Arnaud Bo Kastensson Redeye Rating (0-10 poäng) Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Avkastningspotential 8,0 poäng 8,0 poäng 6,0 poäng 8,0 poäng 6,0 poäng Nyckeltal e 2012e 2013e Omsättning, MSEK Tillväxt 36% 28% 17% 19% 13% EBITDA EBITDA-marginal 8% 10% 9% 11% 11% EBIT EBIT-marginal 5% 7% 8% 9% 9% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal 5% 9% 7% 8% 9% Utdelning 0,0 0,5 1,2 1,5 1,8 VPA 1,32 2,99 2,72 3,86 4,68 VPA just 1,32 2,99 2,72 3,86 4,68 P/E just 20,1 8,8 9,7 6,8 5,6 P/S 1,0 0,8 0,7 0,6 0,5 EV/S 1,0 0,7 0,6 0,5 0,4 EV/EBITDA just 12,5 6,6 5,9 4,5 3,8 Fakta Aktiekurs (SEK) 26,4 Antal aktier (milj) 19,2 Börsvärde (MSEK) 507 Nettoskuld (MSEK) -90 Free float (%) 94,2 Dagl oms. ( 000) 131 Analytiker: Christian Lee Greger Johansson Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, 0 poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är 0 poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Tillväxtpotential De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) marknadsstorlek, 2) marknadstillväxt, 3) samarbeten, 4) produkt differentiering och 5) konkurrenssituation. Kriterierna väger lika tungt i den sammantagna bedömningen av värderingsnyckeln tillväxtpotential. Lönsamhet De faktorerna som utgör bedömning av lönsamhet är 1) stabil vinstutveckling, 2) bruttomarginal, 3) EBIT-marginal och 4) avkastning på eget kapital. Faktorn stabil vinstutveckling viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) oberoende av enstaka händelser, 2) finansiell situation, 3) ägarstruktur, 4) konjunkturkänslighet och 5) aktiens likviditet. Faktorn oberoende av enstaka händelser viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna konjunkturkänslighet och aktiens likviditet viktas med 0,5x. Avkastningspotential De faktorerna som utgör bedömning av avkastningspotential är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) marknadsförväntningar, 4) nyhetsflöde/triggers, 5) oupptäckt aktie och 6) insynshandel. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna nyhetsflöde/triggers, marknadsförväntningar, oupptäckt aktie och insynshandel viktas med 0,5x. 2

3 Stark orderingång och vinst Den organiska tillväxten rensat för valutaeffekter uppgick till 15% Doros Q3-rapport var klart godkänt där en stark orderingång, en bra rörelsemarginal, en bättre än förväntad vinst och starkare kassaflöde än väntat stack ut på den positiva sidan. På den negativa sidan hade vi utfallet för omsättningen som var svagare än vad vi hade räknat med. Försäljningstillväxten uppgick förvisso endast till 7,8 procent men mot bakgrund av att försäljningen i fjolårets Q3 var mycket starkt och utfasningen av Home sortimentet påverkat negativt var det övertygande att Doro lyckades visa en organisk tillväxt om 14,9 procent rensat för valutaeffekter. Doro - Förväntat vs. Utfall SEKm Q3'10 Q3'11E Utfall Diff Försäljning 168,8 195,0 181,9-7% EBITDA 18,3 19,5 19,3-1% EBIT 13,2 16,8 15,6-7% PTP 0,1 16,8 26,2 56% VPA, SEK 0,56 0,82 1,34 64% Försäljningstillväxt 51,9% 15,5% 7,8% Bruttomarginal 38,4% 38,5% 39,4% EBIT marginal 7,8% 8,6% 8,6% VPA tillväxt (y/y) 52% 46% 139% Källa: Bolaget, Redeye Research Försäljningen i Sverige ökade 54% medan Frankrike, Storbritannien och Tyskland backade Sverige imponerar men svagt från EMEA Tittar vi på försäljningsutvecklingen på de olika geografiska marknaderna så imponerade Sverige som ökade försäljningen med 54 procent jämfört med motsvarande kvartal ifjol. Orsaken till denna tillväxt berodde på framgångsrika lanseringar av de nya mobiltelefonerna med kamera och 3G, Doro PhoneEasy 610gsm och Doro PhoneEasy 615gsm. De stora marknaderna Frankrike, Storbritannien och Tyskland minskade dock jämfört med fjolåret. Utfasningen av Home i kombination med en prispress från stora operatörer har haft en negativ påverkan på försäljningen. Doro kommer dock lansera de första förenklade smartphones med en bra plattform för mhealth applikationer under det första halvåret 2012 som torde bidra till att förbättra prismixen och lyfta bruttomarginalen. Bruttomarginalen var imponerande stark på grund av bra försäljning i Norden samt lanseringar av nya modeller Bra marginaler och vinst Bruttomarginalen imponerade då den uppgick till 39,4 procent mot förväntade 38,5 procent. Denna marginal varierar från kvartal till kvartal men har troligtvis påverkats positivt av ökad försäljning i Norden som visar bättre lönsamhet än andra regioner och lanseringar av nya mobilmodeller som medför högre priser. Troligtvis har Doro en bra möjlighet att behålla bruttomarginalen i häraden av 39 procent den närmaste tiden då bolaget 3

4 kommer att lansera smartphones med applikationer anpasade för målgruppen seniora 65+ under det första halvåret EBIT-marginalen uppgick till 8,6 procent, vilket var i linje med vår prognos. Rörelsekostnaderna som andel av försäljningen uppgick till 28,8 procent i Q3, vilket är snäppet högre än ifjol då andelen uppgick till 27,5 procent men lägre än nivån under det första halvåret då andelen uppgick till 30,8 procent. Det tyder på att Doro har en bra kostnadskontroll, vilket är ett viktigt besked då bolaget befinner sig i en expansionsfas med ett flertal produktlanseringar och etableringar på nya marknader. Vinsten var bättre än väntat på grund av en positiv omvärdering av terminskontrakt Resultatet före skatt uppgick till 26,2 MSEK och var 56 procent bättre än vad vi hade estimerat. Det var främst en omvärdering av terminskontrakt som gav en positiv effekt om 10,3 MSEK på finansnettot som låg bakom avvikelsen. Det är dock viktigt att komma ihåg att det är av en bokföringsmässig karaktär snarare än realiserade vinster. Det är dessutom svårt att göra prognoser på framtida omvärderingseffekter varför vi avstår från att göra sådana. Även vinsten på nedersta raden överträffade vår prognos efter att bolaget betalat mindre skatt än vad vi hade räknat med. Skattesatsen i Q3 uppgick till 1,9 procent, men vår bedömning är att det är en exceptionellt låg nivå och att skattesatsen stiger till 6 procent i Q4. Orderingången var stark varav Care-sortimentet visar bra ökning om 24% y/y Stark orderingång Orderingången var stark och uppgick till 240,8 MSEK, vilket var drygt 2 procent bättre än vår prognos om 235 MSEK. Jämfört med föregående år ökade orderingången med 17,3 procent varav Care-sortimentet ökade sin orderingång med 23,8 procent. Förhållandet mellan orderingången och faktureringen (book-to-bill) visade ytterligare förbättring och uppgick till 1,3 i Q3, vilket indikerar att bolaget håller en bra tillväxttakt. Vi räknar med att book-to bill följer säsongsmönstret och minskar till 0,8 i Q4 då försäljningen väntas öka kraftigt samtidigt som orderingången förväntas minska något jämfört med Q3. Det är viktigt att Care visar en bra ökning på sin orderingång eftersom detta sortiment har den tunga uppgiften att driva bolagets totala omsättningstillväxt och samtidigt kompensera för utfasningen av Homesortimentet där försäljningen förefaller minska kraftigare än vad vi tidigare antagit. Home-sortimentet uppges svara för mindre än 10 procent av bolagets totala omsättning och enligt våra beräkningar tyder det på att försäljningen av Home minskar med omkring 40 procent på årsbasis. Doro redovisar inte försäljningssiffror för Home-sortimentet men vår gissning är att Home svarar för en försäljning om 78 MSEK för innevarande år, givet en minskning om 40 procent jämfört med ifjol. 4

5 Orderingång & Book-to-bill Q1 08-Q4 11E MSEK ,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0 Q108 Q308 Q109 Q309 Q110 Q310 Q111 Q311 0,6 Orderingång Book-to-bill Källa: Redeye Research, Doro Vi räknar med att orderboken ökar med 19% för 2011 vilket stödjer en försäljningstillväxt om 20% Räknat på rullande 12 månader uppgår orderboken till ett värde om 718 MSEK, vilket motsvarar en årlig tillväxttakt på 13 procent. Blickar vi framåt kommer Doro enligt vår bedömning möta en relativ lätt orderingångssiffra i nästa kvartal. I Q4 ifjol ökade orderingången med mycket svaga 6 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan och det är därmed upplagt för en stark ökning i årets sista kvartal. Vi räknar med en orderingång om 210 MSEK i Q4 vilket innebär att vi räknar med att orderboken ökar med 19 procent för Det anser vi stödjer Doros ambition om att visa en försäljningstillväxt om 20 procent för innevarande år. Orderingång & tillväxt orderingång Q3 08-Q4 11E R12M MSEK % 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0 Q308 Q109 Q309 Q110 Q310 Q111 Q311 0% Orderingång R12M Tillväxt Källa: Redeye Research, Doro 5

6 Kassaflödet bättre än väntat Kassaflödet från den löpande verksamheten var avsevärt bättre än väntat då Doro bundit mindre rörelsekapital än vad vi hade räknat med på grund av mindre kundfordringar och en mindre lagernivå än förväntat. Vi förväntar oss inte samma positiva effekt i Q4. Investeringarna (CAPEX) var något lägre än väntat och uppgick till 4,3 MSEK mot förväntade 4,8 MSEK. Vi räknar dock med att CAPEX ökar i Q4 och uppgår till 4,7 MSEK då bolaget står inför en lansering av nya smartphones med mhealth applikationer under första halvåret För helåret räknar vi med att investeringarna uppgår till 15,7 MSEK, vilket kan jämföras med fjolårets 20,6 MSEK. Trots att Doro gör stora investeringar på produktutveckling är vår uppfattning att det sker under kontrollerade former. Kassaflödet för perioden blev 27,1 MSEK, vilket var klart bättre än vad vi hade väntat oss eftersom vi hade räknat med -25,0 MSEK. Nettokassan justerad för räntebärande skulder är fortsatt solid och uppgår till 90 MSEK. Finansieringen av Doros fortsatta expansion är tryggad samtidigt som bolaget kan dela ut en bra utdelning. För verksamhetsåret 2011 räknar vi med att Doro delar ut 1,15 kronor per aktie, vilket motsvarar en direktavkastning om 4,4 procent. Prognosjusteringar Vi har justerat upp våra VPA-estimat för 2011 och 2012 med 22% respektive 3% pga bättre än förväntad vinst i Q3 samt prognosändringar av rörelsemarginalen Vi har gjort små ändringar av våra estimat för 2011 och Omsättningen för 2011 har justerats ned 1,7 procent medan den lämnas oförändrad för Vi räknar således med att försäljningstillväxten uppgår till 17 procent i år och 19 procent Doro visar att de växer med bra kostnadskontroll trots högre försäljnings- och marknadsföringskostnader under innevarande år. Vi räknar med att EBIT-marginalen för 2011 förbättras till 7,7 procent från 7,4 procent ifjol. För 2012 bedömer vi att EBIT-marginalen uppgår till 8,8 procent vilket är en justering upp från tidigare 8,6 procent. Vinsten per aktie för 2011 och 2012 justeras upp 22 procent respektive 3 procent som en följd av bättre än väntad vinst i Q3 samt våra prognosändringar av rörelsemarginalen. Doro - Detaljerade estimat SEKm Q1'10 Q2'10 Q3'10 Q4' Q1'11 Q2'11 Q3'11 Q4'11E 2011E 2012E Försäljning 104,1 130,8 168,8 229,1 632,8 135,1 164,9 181,9 260,0 741,9 880,0 EBITDA 9,2 7,1 18,3 28,5 63,1 8,6 13,1 19,3 29,0 70,0 92,8 EBIT 4,5 3,0 13,2 26,3 47,0 6,0 10,4 15,6 25,0 57,0 77,1 Vinst före skatt 5,1 8,3 0,1 32,9 46,4 5,5 8,1 26,2 25,3 65,1 78,7 VPA, SEK 0,26 0,38 0,56 1,78 2,99 0,27 0,41 1,34 1,24 3,27 3,86 Försäljningstillväxt 10% 32% 52% 22% 28% 30% 26% 8% 13% 17% 19% EBIT marginal 4,3% 2,3% 7,8% 11,5% 7,4% 4,4% 6,3% 8,6% 9,6% 7,7% 8,8% Vinsttillväxt (y/y) 5000% -273% -99% 44% 86% 8% -2% 26100% -23% 40% 21% Källa: Bolaget, Redeye Research 6

7 Doros rörelsemarginalmål om 10 procent torde kunna nås när bolaget når en omsättning på drygt 1 miljard kronor, vilket enligt vår bedömning sker senast år Doro Försäljning & EBIT-marginal R12M E MSEK Q109 Q309 Q110 Q310 Q111 Q311 Q112E Q312E Q113E Q313E 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% Sales EBIT-margin Källa: Redeye Research, Doro 7

8 Värdering WACC 13,1% har använts I vår värdering av Doro använder vi oss av diskonterad kassaflödesvärdering (DCF). Vi har använt en diskonteringsränta (WACC) om 13,1 procent. Vi har sänkt den riskfria räntan till 2,0 procent (2,7 procent) men höjt beta till 1,6 från tidigare 1,5. Vi har som riskpremie använt 7,0 procent, vilket reflekterar den småbolagsrabatt som vi anser att aktien bör handlas med samt den svaga likviditeten i aktien. För perioden E räknar vi med en genomsnittlig tillväxt om 15 procent samtidigt som rörelsemarginalen antas förbättras från 7,4 procent 2010 till 9,5 procent Under perioden har vi räknat med en genomsnittlig tillväxt om 10 procent och en genomsnittlig rörelsemarginal om 6,8 procent. CAPEX antas uppgå till 2,2 procent av försäljningen under denna period. Vi har vidare använt en genomsnittlig skattesats om 6 procent för perioden och 28 procent för perioden Terminal tillväxt antas uppgå till 3 procent. vilket ger ett DCF-värde om 31 SEK/aktie. Efter den senaste tidens press indikerar det en uppsida om 17% P/E 6,8x och EV/EBITDA 4,5x för 2012 är attraktiva multiplar Vår DCF-värdering indikerar då ett motiverat värde om 31 SEK per aktie, vilket är en justering upp från tidigare 30 SEK per aktie. DCF-värdet indikerar en uppvärderingspotential om 17 procent. Doro handlas till P/E 9,7x och EV/EBITDA 5,9x för För 2012 värderas Doro till P/E 6,8x och EV/EBITDA 4,5x. Vinsttillväxten (före skatt) förväntas uppgå till 40 procent för innevarande år och 21 procent för Under givna premisser anser vi att aktien har en attraktiv värdering. Doro är ett långsiktigt tillväxtcase Doros aktiekurs har backat med drygt 15 procent under innevarande år samtidigt som Stockholmsbörsen (OMXSPI) visat en nedgång om 19 procent. Som vi ser det finns det tre orsaker till varför aktien visat en nedgång i år. För det första har den allmänna nedgången på Stockholmsbörsen bidragit till den negativa utvecklingen, där de mindre aktierna med svagare likviditet kan påverkas i större grad. För det andra så har en rad insiders sålt stora innehav tidigare under året, vilket gett negativa signaler. För det tredje har bolaget visat något svaga orderingångar i tidigare kvartalsrapporter vilket väckt frågetecken om Doro fortfarande är ett bolag som förtjänar en tillväxtvärdering. Doro har dock i de två senaste rapporterna visat stark orderingång som bevisar att bolaget växer bra och motiverar en tillväxtvärdering. Detta tycks dock ha gått marknaden förbi, vilket skapar en bra investeringsmöjlighet för långsiktiga investerare. Doro är ett strukturellt tillväxtcase som har många år av bra tillväxt framför sig då världens befolkning över 65 år blir fler och kraven på anpassade mobiltelefoner som fyller målgruppens behov kommer troligtvis öka. Genom att koppla mhealth applikationer till sina kommande mobiltelefoner kommer Doro sannolikt stärka sitt varumärke och bli ett ännu mer attraktivt alternativ för sin målgrupp. 8

9 Detaljerade estimat Doro SEKm Q1'10 Q2'10 Q3'10 Q4' Q1'11 Q2'11 Q3'11 Q4'11E 2011E 2012E Försäljning 104,1 130,8 168,8 229,1 632,8 135,1 164,9 181,9 260,0 741,9 880,0 Handelsvaror -65,2-79,2-104,0-131,9-380,3-84,2-101,6-110,3-159,0-455,1-538,9 Personalkostnader -14,2-14,2-14,5-16,7-59,7-16,7-17,0-17,3-19,0-70,0-77,3 Övriga externa kostnader -15,5-30,3-32,0-52,0-129,7-25,6-33,2-35,0-53,0-146,8-171,0 EBITDA 9,2 7,1 18,3 28,5 63,1 8,6 13,1 19,3 29,0 70,0 92,8 varav Avskrivningar & nedskrivningar -4,7-4,1-5,1-2,2-16,1-2,6-2,7-3,7-4,0-13,0-15,7 EBIT 4,5 3,0 13,2 26,3 47,0 6,0 10,4 15,6 25,0 57,0 77,1 Finansnetto 0,6 5,3-13,1 6,6-0,6-0,5-2,3 10,6 0,4 8,2 1,6 Resultat före skatt 5,1 8,3 0,1 32,9 46,4 5,5 8,1 26,2 25,3 65,1 78,7 Skatt -0,1-1,0 10,6 1,1 10,7-0,4-0,2-0,5-1,5-2,6-4,7 Nettoresultat 5,0 7,3 10,7 34,0 57,1 5,1 7,9 25,7 23,8 62,5 74,0 VPA, SEK 0,26 0,38 0,56 1,78 2,99 0,27 0,41 1,34 1,24 3,27 3,86 Försäljningstillväxt 10% 32% 52% 22% 28% 30% 26% 8% 13% 17% 19% Vinsttillväxt (PBT) 5000% -273% -99% 44% 86% 8% -2% 26100% -23% 40% 21% EBITDA marginal 8,8% 5,4% 10,8% 12,4% 10,0% 6,4% 7,9% 10,6% 11,2% 9,4% 10,5% EBIT marginal 4,3% 2,3% 7,8% 11,5% 7,4% 4,4% 6,3% 8,6% 9,6% 7,7% 8,8% Nettoskuld Källa: Bolaget, Redeye Research 9

10 Sammanfattning Redeye Rating Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. Ratingförändringar i denna rapport: Inga förändringar. Ledning 8,0p Kommentar: Ledningen fokuserat på rätt segment vilket i stor utsträckning räddat bolaget. Satsningen på Care och ökad distribution visar på industrikompetens. Tillväxtpotential 8,0p Kommentar: Bolagets tar marknadsandelar inom tillväxtområdet Care. Distributionsnätet har utökats betydligt. Marknaden i stort växer dock inte i värde, men äldresegmentet gör det. Care-satsningen ser ut att ge bra tillväxt det kommande året. Lönsamhet 6,0p Kommentar: En ökad andel Care-försäljning kommer förbättra lönsamheten liksom skalfördelarna genom ökad försäljning. Bolagets valutakänslighet är ett orosmoment men den har minskat. Trenden är klart positiv. Trygg placering 8,0p Kommentar: Bolagets finansiella situation har gått från godkänd till stark. Handeln i aktien har förbättrats betydligt. Bolagets största ägare Originat och flera personer med insiderinsyn har sålt av aktier under våren. Avkastningspotential 6,0p Kommentar: Aktien handlas med en rabatt mot vårt motiverade värde. Nyhetsflödet de närmast månaderna ser ut att bli positivt samtidigt som kursnedgången de senaste månaderna sänkt förväntningarna på kommande kvartalsrapporter. 10

11 Resultaträkning, MSEK e 2012e 2013e Omsättning Summa rörelsekostnader EBITDA Avskrivningar EBIT Resultatandelar Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt Nettoresultat Resultaträkning just, MSEK e 2012e 2013e Jämförelsestörande poster EBITDA just EBIT just PTP just Nettoresultat just Balansräkning, MSEK e 2012e 2013e Tillgångar Omsättningstillgångar Kassa och bank Kundfordringar Lager Andra fordringar Summa omsättningstillg Anläggningstillgångar Materiella anl.tillg Finansiella anl.tillg Goodwill Balans. utv. kostn Övr. immateriella tillg Summa anläggningstillg Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga icke ränteb skulder Summa kortfristiga skulder Långa icke ränteb.skulder Räntebärande skulder Summa skulder Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & Eget Kapital Summa skulder och eget kapital Fritt kassaflöde, MSEK e 2012e 2013e Omsättning Summa rörelsekostnader Avskrivningar EBIT Skatt på EBIT (Justerad skatt) NOPLAT Avskrivningar Bruttokassaflöde Förändring i rörelsekapital Investeringar Fritt kassaflöde Kapitalstruktur e 2012e 2013e Soliditet 32% 36% 49% 52% 57% Skuldsättningsgrad 13% 0% 1% 1% 1% Nettoskuld Sysselsatt kapital Kapitalets oms. hastighet 6,6 6,4 4,8 4,3 3,9 DCF värdering Kassaflöden, MSEK Riskpremie (%) 7,0 NV FCF ( ) 132,0 Betavärde 1,6 NV FCF ( ) 221,2 Riskfri ränta (%) 2,0 NV FCF (2024-) 120,8 Räntepremie (%) 1,0 Rörelsefrämmade tillgångar 120,3 WACC (%) 13,1 Räntebärande skulder 0,0 Motiverat värde 594,3 Antaganden (%) Genomsn. förs. tillv. 9,5 Motiverat värde per aktie, SEK 31,0 EBIT-marginal 6,8 Börskurs, SEK 26,4 Lönsamhet e 2012e 2013e Avk. på eget kapital (ROE) 47% 60% 34% 36% 36% ROCE 36% 48% 37% 37% 37% ROIC 36% 40% 34% 35% 35% EBITDA-marginal (just) 8% 10% 9% 11% 11% EBIT just-marginal 5% 7% 8% 9% 9% Netto just-marginal 5% 9% 7% 8% 9% Data per aktie, SEK e 2012e 2013e VPA 1,32 2,99 2,72 3,86 4,68 VPA just 1,32 2,99 2,72 3,86 4,68 Utdelning 0,0 0,5 1,2 1,5 1,8 Nettoskuld -1,8-4,7-5,9-7,2-8,6 Antal aktier 17,4 19,1 19,2 19,2 19,2 Värdering e 2012e 2013e Enterprise value P/E 20,1 8,8 9,7 6,8 5,6 P/E just 20,1 8,8 9,7 6,8 5,6 P/S 1,0 0,8 0,7 0,6 0,5 EV/S 1,0 0,7 0,6 0,5 0,4 EV/EBITDA just 12,5 6,6 5,9 4,5 3,8 EV/EBIT just 17,8 8,9 7,3 5,4 4,4 P/BV 7,5 4,2 2,8 2,3 1,9 Aktiens utveckling Tillväxt/år 10/12e 1 mån 15,9% Omsättning -16,6% 3 mån 11,4% Rörelseresultat, just -9,3% 12 mån 9,6% V/A, just -16,6% Årets Början -15,4% EK -3,9% Aktiestruktur % Röster Kapital Nordea Investment Funds 10,2 10,2 Försäkringsbolaget Avanza Pension 7,5 7,5 Originat AB 5,8 5,8 ABN AMRO 4,2 4,2 Handelsbanken fonder 3,9 3,9 Clearstream Bankning S.A. 2,9 2,9 Kastensson Holding 2,6 2,6 UBS (Luxemburg) S.A. 2,2 2,2 Catella Fondförvaltning 2,2 2,2 Lärerstandens Brandforsikring GE 2,2 2,2 Aktien Reuterskod DORO.ST Lista Small cap Kurs, SEK 26,4 Antal aktier, milj 19,2 Börsvärde, MSEK 507 Börspost 1 Bolagsledning & styrelse VD CFO IR Ordf Jérôme Arnaud Annette Borén Jérôme Arnaud Bo Kastensson Nästkommande rapportdatum Delårsrapport Q Tillväxt e 2012e 2013e Försäljningstillväxt 36% 28% 17% 19% 13% VPA-tillväxt (just) n.m.% 127% -9% 42% 21% Tillväxt eget kapital 125% 79% 51% 22% 22% Analytiker Christian Lee Greger Johansson Redeye AB Mäster Samuelsgatan 42, 10tr Stockholm 11

12 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) % 35% 30% 25% 20% % 10% 8% 6% e 2012e 2013e 15% 10% 5% 0% e 2012e 2013e 4% 2% 0% -2% -4% Omsättning Försäljningstillväxt EBIT just EBIT just-marginal Vinst Per Aktie Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) % 60 % % 12 0% 50 % % 40 % 2 8 0% 6 0% 30 % 1 4 0% 20 % e 2 012e 201 3e 2 0% 0% -2 0% 10 % e 201 2e 2013 e 0% VPA VPA just Skuld sättningsg rad So lid itet Sales per geography 2010 Sales per geography H % 30% 17% 1% 39% 17% 11% 12% 18% 26% France Swe den Ge rmany U K Other EMEA Nordic s UK USA and Canada Other Intressekonflikter Christian Lee äger aktier i bolaget Doro: Nej Greger Johansson äger aktier i bolaget Doro: Nej Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit ersättning från bolaget i samband med detta. Verksamhetsbeskrivning Doro marknadsför telekom- och konsumentelektronikprodukter i Europa. Produktutbud består främst av trådade och trådlösa fasta telefoner samt mobiltelefoner för äldre (Care). Care-segmentet är det område som bolaget fokuserar allt mer kring. 12

13 DISCLAIMER Viktig information Redeye AB("Redeye" eller "Bolaget") är ett fristående analysföretag som står under Finansinspektionens (FI) tillsyn sedan juli Bolaget erbjuder aktierelaterade tjänster till börsbolag, investerare, media och den aktieintresserade allmänheten. Redeye har tillstånd att mottaga och vidarebefordra finansiella instrument, att lämna investeringsrådgivning avseende finansiella instrument samt att utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument, enligt 2 kap. 1-2 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Ansvarsbegränsning Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Potentiella intressekonflikter Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument för bolaget från och med den dag beslut tagits att en analys ska produceras på bolaget samt två bankdagar efter analysen publicerats. En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är direkt kopplad till sådan verksamhet. Redeye kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Läsaren av dessa rapporter kan anta att Redeye har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är inte beroende av innehållet i analysen. Angående Redeyes analysbevakning Redeyes analys präglas av case-baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Om annat inte uttryckningen anges i analysen uppdateras analysen när Redeys analysavdelning finner att så är påkallat av t.ex. väsentliga förändrade marknadsförutsättningar eller händelser relaterade till analyserad emittent/analyserat finansiellt instrument. Rating/Rekommendationsstruktur Redeye utfärdar ej några investeringsrekommendationer för fundamental analys. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare. Redeyes rekommendationer för teknisk analys är: Köp (Buy) och Sälj (Sell). Placeringshorisonten för dessa rekommendationer är mycket kort, oftast mindre än 1 månad. Redeye Rating ( ) Rating Ledning Tillväxt- Trygg Avkastnings- Lönsamhet potential Placering potential 7,5p - 10,0p ,5p - 7,0p ,0p - 3,0p Antal bolag *För investmentbolag byts Tillväxtpotential och Lönsamhet ut mot Portföljförvaltning och Direktavkastning. Mångfaldigande och spridning Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Copyright Redeye AB. 13

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta BOLAGSANALYS 14 december 2010 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta Positiva besked rapporteras från en fas I-studie med OX219, vilken motiverar vidareutveckling av produkten. FDA-möte

Läs mer

Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2

Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2 BOLAGSANALYS 23 augusti 2012 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2 Omsättningen i Q2 var en besvikelse då den kom in 14% lägre än estimerat. Avvikelsen i försäljningen innebar att rörelseresultatet

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den!

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! BOLAGSANALYS 28 januari 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! Det är positiva besked att Exini äntligen lyckats få till ett avtal för den japanska marknaden för sin produkt Exini

Läs mer

Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare

Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare BOLAGSANALYS 23 feb 2010 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare Doros Q4-rapport imponerade rejält tillväxtmässigt med mycket hög tillväxttakt inom huvudområdet Care. Det andra området

Läs mer

Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet

Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet BOLAGSANALYS 15 maj 2012 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet Försäljningen i Q1 överträffade vår prognos med 6% och EBIT marginalen uppgick till 7,4% mot förväntade 5,3%. Rensat för

Läs mer

Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst

Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst BOLAGSANALYS 25 aug 2009 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst Doros försäljningsutveckling under Q2 var i linje våra förväntningar men tillväxten inom bolagets snabbväxande segment

Läs mer

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen!

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! BOLAGSANALYS 22 oktober 2010 Sammanfattning Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! Agellis rapport över det tredje kvartalet var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 4,9 miljoner

Läs mer

Doro (DORO.ST) Udda reaktion på starkt delår

Doro (DORO.ST) Udda reaktion på starkt delår BOLAGSANALYS 16 nov 2010 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Udda reaktion på starkt delår Doros Q3-rapport var klart starkare än våra förväntningar. Det gäller främst försäljningen samt orderingången. Tillväxttakten

Läs mer

2005 2006 2007e 2008e 2009e

2005 2006 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 16 juli 27 Carl Lamm (CLAM.ST) Aptit på bättre lönsamhet Den organiska tillväxten uppgick till dryga 23 procent, vilket imponerar. Det är uppenbart att Carl Lamm gynnas av en god konjunktur,

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik BOLAGSANALYS 11 augusti 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik Netrevelation bjöd på få glädjeämnen men heller inga större avvikelser i sin halvårsrapport. Omsättningen ökade med 8,5

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten BOLAGSANALYS 29 april 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten Omsättningen förväntas uppgå till 304 MSEK och EBIT beräknas uppgå till 16,2 MSEK. EBIT(marginalen väntas landa på

Läs mer

Doro (DORO.ST) Telecare visar bra potential

Doro (DORO.ST) Telecare visar bra potential BOLAGSANALYS 19 februari 2013 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Telecare visar bra potential Försäljningen överträffade vår prognos men både bruttomarginalen och EBITmarginalen kom in lägre än förväntat. Prispress

Läs mer

Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan

Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan BOLAGSANALYS 15 maj 2013 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan Även om resultatet i Q1 visade en relativ stor negativ avvikelse överskuggades det av två positiva punkter: den starka orderingången

Läs mer

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår BOLAGSANALYS 23 augusti 2010 Sammanfattning Stille (STLL.ST) Tufft första halvår Stilles försäljning under det andra kvartalet uppgick till 18,3 miljoner kronor mot vår förväntan om 22 miljoner kronor.

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster BOLAGSANALYS 22 november 2010 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster Rapporten för det tredje kvartalet var svagare än vi räknat med. Trots många testinstallationer har försäljningen

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter

Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter BOLAGSANALYS 3 maj 2011 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter Q1-rapporten överträffade våra förväntningar med starkare nettorekrytering och lönsamhet än väntat. Förbättrad debiteringsgrad

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft BOLAGSANALYS 25 november 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft Netrevelation visar stadig tillväxt men har svårt att visa lönsamhet i sin verksamhet. 27 procents tillväxt har

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 2 december 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Nya huvudägare stärker investeringscase Arctic Gold har genomfört en riktad nyemission som tillfört bolaget 10,5 miljoner kronor. Investerarna

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST)

Kopy Goldfields (KOPY.ST) BOLAGSANALYS 22 november 2011 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Sikte på utökad mineraltillgång Kopy Goldfields har under de senaste månaderna presenterat positiva prospekteringsresultat från årets

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden BOLAGSANALYS 25 augusti 2011 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden Det andra kvartalet blev magrare än vi räknat med både avseende omsättning och resultat. Kuvert i Västeuropa går

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST)

Formpipe Software (FPIP.ST) BOLAGSANALYS 2 februari 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Stark försäljning och ökad utdelning Försäljningen översteg vår förväntning och uppgick till 34,5 miljoner kronor. Kostnaderna var

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare BOLAGSANALYS 23 april 2010 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare Formpipes första kvartal var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 31,4 miljoner kronor

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 15 augusti 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Bra investeringsläge inför hösten Arctic Gold har under sommaren påbörjat årets borrprogram omfattande 8 000 meter. Resultat från prospekteringen

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan

Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan BOLAGSANALYS 11 november 2011 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan Trots en lite högre omsättning än vi räknat med blev resultatet något lägre än vår prognos i Q3. Både nettoresultat

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång BOLAGSANALYS 28 juli 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång Det andra kvartalet blev svagare än väntat. Segmentet Live fortsatte att imponera med en stark tillväxt på 86 procent.

Läs mer

Vi har justerat upp ratingen för avkastningspotentialen med ett steg. Lönsamhet. 5,0 poäng

Vi har justerat upp ratingen för avkastningspotentialen med ett steg. Lönsamhet. 5,0 poäng BOLAGSANALYS 6 maj 2010 Sammanfattning MultiQ (Mulq.ST) Svagt resultat men bra orderingång MultiQs försäljning under det första kvartalet uppgick till 28 miljoner kronor mot vår förväntning på 30 miljoner

Läs mer

Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus

Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus BOLAGSANALYS 13 juli 2011 Sammanfattning Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus Vitrolife kommer med sin rapport för det andra kvartalet den 14 juli. Bolaget planerar en telefonkonferens kl

Läs mer

Net Entertainment (NET-B.ST) Fortsatt osäkerhet kring Italien

Net Entertainment (NET-B.ST) Fortsatt osäkerhet kring Italien BOLAGSANALYS 5 maj 2011 Sammanfattning Net Entertainment (NET-B.ST) Fortsatt osäkerhet kring Italien Net Ents tillväxt på 8,3 procent i det första kvartalet blev lägre än våra förväntningar. Den starka

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Betydelsefullt besked

Orexo (ORX.ST) Betydelsefullt besked BOLAGSANALYS 16 december 2010 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Betydelsefullt besked Det mer eller mindre uträknade projektet OX-MPI visar klart och tydligt på livskraft, när nu en första läkemedelskandidat

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering

Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering BOLAGSANALYS 24 augusti 2011 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering Avega Group visade stark tillväxt och stabil lönsamhet i Q2. Tillväxten uppgick till 35% samtidigt som EBITmarginalen

Läs mer

Smarteq AB (SMAQb.ST) Vändning under H2 10

Smarteq AB (SMAQb.ST) Vändning under H2 10 BOLAGSANALYS 28 april 2010 Sammanfattning Smarteq AB (SMAQb.ST) Vändning under H2 10 Smarteq s Q1-rapport kom in ungefär som väntat. Försäljningen i kvartalet blev 10,3 MSEK och EBITDA-resultatet landade

Läs mer

Edluar blir godkänt som generika och inte som ett nytt läkemedel. Vi räknar med ett lägre pris, vilket påverkar våra försäljningsprognoser negativt.

Edluar blir godkänt som generika och inte som ett nytt läkemedel. Vi räknar med ett lägre pris, vilket påverkar våra försäljningsprognoser negativt. BOLAGSANALYS 16 mars 2009 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) FDA-godkännande FDA godkänner Edluar (tidigare Sublinox) för försäljning och marknadsföring i USA, vilket aktiverar en milstolpsbetalning på 5 miljoner

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion BOLAGSANALYS 31 oktober 2010 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion Siffrorna för det tredje kvartalet var sämre än vi räknat med, vilket dock vägs upp av bättre marginaler. Vi har sänkt

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige BOLAGSANALYS 8 mars 2011 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige Betting Promotions tillväxt på 18 procent i det fjärde kvartalet imponerade, samtidigt som bruttomarginalen

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 BOLAGSANALYS 9 maj 2012 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 DIBS rapport för det första kvartalet var i nivå med våra förväntningar både tillväxt- och resultatmässigt. Tillväxten

Läs mer

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat ANALYSGARANTI* 16 februari 26 TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat Q4-rapporten var svagare än väntat. Vi hade väntat oss att ordern från Nordamerika skulle infalla i Q4 25, men ordern inföll istället i

Läs mer

Net Entertainment (NET-B.ST) Triggers i kombination med hög värdering

Net Entertainment (NET-B.ST) Triggers i kombination med hög värdering BOLAGSANALYS 11 februari 2010 Sammanfattning Net Entertainment (NET-B.ST) Triggers i kombination med hög värdering Årets fjärde kvartal kom in i linje med förväntningarna, med en omsättningstillväxt på

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

Doro (DORO.ST) Nya tag efter tung dollarsmäll

Doro (DORO.ST) Nya tag efter tung dollarsmäll BOLAGSANALYS 18 feb 2009 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Nya tag efter tung dollarsmäll Att förstärkningen av dollarn skulle slå negativt på Doro i Q4 var väntat. Valutaförlustens storlek kryddat med lagernedskrivningar

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Ny VD och ny start

Cybercom Group (CYBC.ST) Ny VD och ny start BOLAGSANALYS 30 augusti 2011 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Ny VD och ny start Cybercom byter VD och tillsätter Petteri Puhakka som tf VD och koncernchef tills vidare. Bolaget uppger att stärkt

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Fokus på lönsamheten

Cybercom Group (CYBC.ST) Fokus på lönsamheten BOLAGSANALYS 19 april 2011 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Fokus på lönsamheten Bolaget har genomfört en nedskrivning om 16 MSEK i Finland, vilket belastar resultatet i Q1. Vi har justerat ned

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Mycket kvar att bevisa

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Mycket kvar att bevisa BOLAGSANALYS 6 maj 2010 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Mycket kvar att bevisa Exinis försäljning under det första kvartalet var sämre än våra förväntningar och uppgick till blygsamma 0,4 miljoner

Läs mer

DGC One (DGCO.ST) ICA avtal bekräftar strategin

DGC One (DGCO.ST) ICA avtal bekräftar strategin BOLAGSANALYS 9 maj 2011 Sammanfattning DGC One (DGCO.ST) ICA avtal bekräftar strategin DGCs rapport för det första kvartalet var helt i linje med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 84,2 miljoner

Läs mer

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart BOLAGSANALYS 13 september 2010 Sammanfattning Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart Samgåendet med Hamelin skapar en koncern med bättre kritisk massa på sina viktiga marknader. I huvudsak kompletterar

Läs mer

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential Analysgaranti* 3 april 2008 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning Betting Promotion kom igår med en vinstvarning för det första kvartalet och meddelade

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig BOLAGSANALYS 3 maj 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig Första kvartalet var något starkare än vi räknat med, men försäljningen är fortsatt på en mycket låg nivå.

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4

Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4 BOLAGSANALYS 5 februari 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4 Omsättningen förväntas uppgå till 307,6 MSEK och EBIT beräknas uppgå till %16,7 MSEK där ett kostnadseffektiviseringsprogram

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 1 mars 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Stor uppvärderingspotential för Bidjovagge Arctic Gold presenterade i slutet av förra året en Scopingstudie som, vid rådande metallpriser,

Läs mer

Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet

Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet BOLAGSANALYS 18 november 2009 Sammanfattning Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet Trots en omsättning som var bättre än väntat presenterade Redbet en förlust för det tredje kvartalet på 5,2 MSEK.

Läs mer

Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott

Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott BOLAGSANALYS 6 februari 2013 Sammanfattning Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott Omsättningen i Q4 kom in 6% lägre än estimerat, där Sverige stod för den negativa avvikelsen. Marknaden har varit

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) I väntan på lyftet

Netrevelation (NETR.ST) I väntan på lyftet BOLAGSANALYS 20 maj 2009 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) I väntan på lyftet Mycket gick rätt för Netrevelation under det första kvartalet där även vädret bidrog i positiv mening. Omsättningen ökade

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012

Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012 BOLAGSANALYS 28 februari 2012 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012 Betting Promotions nettoomsättning på 10,6 MSEK i det fjärde kvartalet toppade våra förväntningar på 9,0 MSEK.

Läs mer

DGC One (DGCO.ST) 2012 blir ett viktigt år för DGC

DGC One (DGCO.ST) 2012 blir ett viktigt år för DGC BOLAGSANALYS 1 november 2011 Sammanfattning DGC One (DGCO.ST) 2012 blir ett viktigt år för DGC Försäljningen under tredje kvartalet uppgick 92,7 miljoner kronor mot vår förväntan på 95 miljoner kronor.

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige

Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige BOLAGSANALYS 14 februari 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige Ett besparingsprogram har genomförts under kvartalet, vilket gett en positiv effekt i Sverige. Den underliggande

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Bookmakers kan slå i höst

Betting Promotion (BETT.ST) Bookmakers kan slå i höst BOLAGSANALYS 29 juli 2011 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Bookmakers kan slå i höst Betting Promotions andra kvartal blev svagare än vi väntat oss. Segmentet Fotboll levererade en stark bruttomarginal

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet BOLAGSANALYS 8 juni 2012 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet Getupdateds rapport Q1-rapport var svagare än väntat. Omsättningen ökade med 3,9 procent men

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Trendbrott i Danmark

DIBS (DIBS.ST) Trendbrott i Danmark BOLAGSANALYS 18 november 2011 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Trendbrott i Danmark DIBS rapport för det tredje kvartalet var något svagare än vad vi räknat med. Försäljningen uppgick till 38 miljoner kronor

Läs mer

Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt

Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt BOLAGSANALYS 25 november 2008 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt Addnodes Q3 rapport var stark där såväl försäljning som resultat var i linje med våra förväntningar. Försäljningen

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar

Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar BOLAGSANALYS 1 mars 2010 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar Resultatet blev klart sämre än vi hade räknat med, till följd av ytterligare uppstädningskostnader i Polen. På många av deras

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Fortsatt stabil tillväxt

DIBS (DIBS.ST) Fortsatt stabil tillväxt BOLAGSANALYS 18 maj 2010 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Fortsatt stabil tillväxt DIBS Q1 rapport kom in i linje med våra prognoser med intäkter på 35,4 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 10,7 miljoner

Läs mer

Doro (DORO.ST) Stark tillväxt, men dollar-oro

Doro (DORO.ST) Stark tillväxt, men dollar-oro BOLAGSANALYS 29 oktober 2008 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Stark tillväxt, men dollar-oro Doro visade en tillväxt på 25 procent under Q3, vilket var klart bättre än våra förväntningar. Återigen är det

Läs mer

Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten

Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten BOLAGSANALYS 1 september 2009 Sammanfattning Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten Redbets rapport för det andra kvartalet var i linje med våra förväntningar. VD:s uttalande om att både intäkter och

Läs mer

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4%

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4% BOLAGSANALYS 9 februari 2011 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Stark rapport och höjd utdelning Addnode var en av våra favoriter i vår konsultrapport som släpptes innan jul och den är rapporten visar delvis

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till

Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till BOLAGSANALYS 1 mars 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till Betting Promotions fjärde kvartal gav ett blandat intryck. Segmentet Livebetting visade äntligen en god bruttomarginal,

Läs mer

Bolaget är välfinansierat, har en utmärkt bas för sin forskning, men marknaden är skeptisk och värderar den i dagsläget till 0 kr.

Bolaget är välfinansierat, har en utmärkt bas för sin forskning, men marknaden är skeptisk och värderar den i dagsläget till 0 kr. BOLAGSANALYS 3 september 2010 Sammanfattning Creative Antibiotics (CAS.st) En kraftig överreaktion! Reaktionen på bolagets besked i samband med rapporten, att lägga ned utvecklingen av INP-341 kan bara

Läs mer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer ANALYSGARANTI* 1 juni, 27 Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer Q1-rapporten visade en tillväxt på 63 procent, vilket indikerar att Tele5 äntligen fått ordning på sin säljverksamhet.

Läs mer

3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec

3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec BOLAGSANALYS 23 januari 2012 Sammanfattning 3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec Vitecs bud motsvarar omkring 43 kr/aktie, vilket är i paritet med Redeyes DCF-värdering. Även om det finns begränsade

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 22 augusti 213 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Viss ljusning i Danmark DIBS rapport för det andra kvartalet var starkare än vad vi väntat oss. Försäljningen uppgick till 39,9 miljoner kronor

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 BOLAGSANALYS 3 april 2012 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 Kopy Goldfields har under andra halvan av 2011 visat positiva prospekteringsresultat, framförallt vid Krasnyylicensen.

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 19 maj 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Planerar för utökning av guldtillgång Arctic Gold ska under första halvåret inleda ett prospekteringsprogram i Bidjovagge omfattande 8 000

Läs mer

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå!

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå! BOLAGSANALYS 6 mars 2013 Sammanfattning Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå! Tillfälligt ökade kostnader för utveckling av det nasala pneumokockvaccinet var väl det som var det mest dramatiska

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte

Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte BOLAGSANALYS 11 februari 2013 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte Både omsättningen och rörelseresultatet kom in något bättre än estimerat. Bolaget har tagit en omstruktureringskostnad

Läs mer

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt BOLAGSANALYS 31 augusti 2012 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt Rörelseresultatet förbättrades till 99 MSEK (87 MSEK Q1 ifjol) och överträffade även vår prognos. Omsättningen

Läs mer

Lönsamhet. 10,0 poäng. EBIT EBIT-marginal 22% 24% 30% 29% 27%

Lönsamhet. 10,0 poäng. EBIT EBIT-marginal 22% 24% 30% 29% 27% BOLAGSANALYS 3 mars 2009 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Tillväxt kan bekosta lönsamhet DIBS rapport för fjärde kvartalet inkom något under vår prognos både vad gäller intäkter och resultat. Utvecklingen

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt

Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt BOLAGSANALYS 26 juli 2012 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt Andra kvartalet bjöd åter på stark tillväxt, men även kraftigt stigande kostnader, varför resultatet hamnade under vår prognos.

Läs mer

Enea (ENEA.ST) Fortsatt bra potential

Enea (ENEA.ST) Fortsatt bra potential BOLAGSANALYS 23 juli 2012 Sammanfattning Enea (ENEA.ST) Fortsatt bra potential Omsättningen och EBIT överträffade våra prognoser med 3% respektive 12%. Bruttomarginalen var dock en besvikelse då den uppgick

Läs mer

Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form

Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form BOLAGSANALYS 22 februari 2013 Sammanfattning Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form Cherrys rapport för det fjärde kvartalet var något svagare än vad vi räknat med men det får mindre betydelse eftersom

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger

Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger BOLAGSANALYS 26 april 2013 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger Under vintern går verksamheten på sparlåga och utfallet i Q1-rapporten är därför svårt att dra slutsatser ifrån. Rörelseförlusten

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Bra inledning på året

Aerocrine (AEROb.ST) Bra inledning på året BOLAGSANALYS 9 maj 2011 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Bra inledning på året Försäljningen för det första kvartalet steg med 25 procent och var i nivå med våra prognoser. Resultatet var dock svagare

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Redo för nystart

Avega Group (AVEGb.ST) Redo för nystart BOLAGSANALYS 25 april 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Redo för nystart Avega Groups EBITmarginal är tillbaka på mer normala nivåer efter att ha landat på 8,6% jämfört med förväntade 7,5%. Utfallet

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Höga förväntningar på Italien

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Höga förväntningar på Italien BOLAGSANALYS 2 april 2012 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Höga förväntningar på Italien Getupdated avslutade året i linje med våra förväntningar vad gäller omsättningen på 40,4 MSEK.

Läs mer

Lönsamhet. 9,0 poäng. Tillväxt 19% 22% 8% 20% 16% EBITDA-marginal 17% 19% 18% 19% 19% EBIT-marginal 12% 11% 11% 14% 15%

Lönsamhet. 9,0 poäng. Tillväxt 19% 22% 8% 20% 16% EBITDA-marginal 17% 19% 18% 19% 19% EBIT-marginal 12% 11% 11% 14% 15% BOLAGSANALYS februari 2011 Sammanfattning Vitrolife AB (VITR.st) Ett lysande avslut på 2010 Vitrolifes rapport för det fjärde kvartalet var mycket stark och överträffade våra förväntingar. Tillväxten mättes

Läs mer

Allenex (Alnx.st) Aktien i en negativ spiral

Allenex (Alnx.st) Aktien i en negativ spiral BOLAGSANALYS 1 september 2011 Sammanfattning Allenex (Alnx.st) Aktien i en negativ spiral Omsättningen var något bättre än vi räknat med för det andra kvartalet, men resultatet var svagare än förväntat.

Läs mer

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E Aktiekurs, SEK Volym x 1 ANALYSGARANTI* 27 maj 28 A-Com (Acom.ST) Back on track Efter två svaga kvartal i rad visade A-Coms rapport för det första kvartalet att bolaget är back on track. Rörelseresultatet

Läs mer

3L System (3L.ST) Fortsatt utmanande för Media

3L System (3L.ST) Fortsatt utmanande för Media BOLAGSANALYS 21 februari 2011 Sammanfattning 3L System (3L.ST) Fortsatt utmanande för Media Försäljningen överträffade visserligen våra estimat men rörelseresultatet inföll 43% lägre än beräknat då 3L

Läs mer

Lönsamhet. 5,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 175 182 198 216 232

Lönsamhet. 5,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 175 182 198 216 232 BOLAGSANALYS 2 november 2011 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Stark företagsförsäljning i Q3 Bredband2s Q3-rapport var bättre än väntat och bolaget visar nu för sjunde gången i rad en vinst (EBITDA om

Läs mer

EPS 0,3 0,8 2,2-0,5 0,8 P/E 26,8 11,5 4,1-16,6 11,0 EV/EBITDA 5,3 1,9 0,5-8,7 7,3 P/S 0,5 0,5 0,3 0,4 0,4 EV/S 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3

EPS 0,3 0,8 2,2-0,5 0,8 P/E 26,8 11,5 4,1-16,6 11,0 EV/EBITDA 5,3 1,9 0,5-8,7 7,3 P/S 0,5 0,5 0,3 0,4 0,4 EV/S 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 Aktiekurs, SEK Volym, tusen Analysgaranti* 26 augusti 2008 Ticket (TICK.ST) Satsar i svackan En dämpad konjunktur har medfört färre bokningar under det andra kvartalet. Det har lett till att både försäljning

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround

Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround ANALYSGARANTI* 3 januari 26 Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround Fotoquick presenterade ett bokslut i linje med förväntningarna. Omsättningen för helåret uppgick till 21,5 MSEK, varav 65 MSEK var

Läs mer

Trygga Hem (THEM.ST) Säker tillväxt accelererar

Trygga Hem (THEM.ST) Säker tillväxt accelererar BOLAGSANALYS 20 februari 2009 Sammanfattning Trygga Hem (THEM.ST) Säker tillväxt accelererar Trygga Hem ökar tillväxten 2008 där bolagets abonnemangsstock accelererar kraftigt. Det är tydligt att konsumenterna

Läs mer

Hansa Medical (HMED.st) Utveckling enligt plan

Hansa Medical (HMED.st) Utveckling enligt plan BOLAGSANALYS 9 augusti 2010 Sammanfattning Hansa Medical (HMED.st) Utveckling enligt plan Hansa Medical har under första halvåret haft något lägre kostnader än vi räknat med, vilka dock förväntas stiga

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder BOLAGSANALYS 16 juli 2012 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder Efter den positiva inledningen på året hade vi lite högre förväntningar på Q2 även om detta är en säsongsmässigt svag

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 485 523

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 485 523 BOLAGSANALYS 2 februari 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Tre förvärv ökar skalfördelarna AllTele annonserade igår ett relativt stort förvärv, nämligen Blixtvik med en årsomsättning på 70 MSEK och

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst

Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst BOLAGSANALYS 28 februari 2013 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst Q4 är lågsäsong som alltid medför negativt resultat, men rörelseförlusten på 35 MSEK var större än vi räknat med,

Läs mer

Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger

Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger BOLAGSANALYS 19 november 2008 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger Getupdateds Q3 rapport var sämre än väntad och vi sänker prognoserna för innevarande och nästa

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina BOLAGSANALYS 24 februari 2012 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina Kvarvarande verksamhet visar en svag men ändå positiv lönsamhet med ett rörelseresultat på 18 MSEK under 2011. Pressen

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Nytt läkemedelsbolag föds

Orexo (ORX.ST) Nytt läkemedelsbolag föds BOLAGSANALYS 18 juni 2012 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Nytt läkemedelsbolag föds Affären att sälja delar av framtida royaltyströmmar för Abstral sker till bra villkor och tillför Orexo betydande och viktig

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Uppkopplad till marginallyft

Cybercom Group (CYBC.ST) Uppkopplad till marginallyft BOLAGSANALYS 6 maj 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Uppkopplad till marginallyft Omsättningen överträffade vår prognos med 5%, trots att en negativ kalendereffekt, ovanligt hög sjukfrånvaro

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet BOLAGSANALYS 6 maj 2009 Sammanfattning Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet Omsättningen backade 6% och resultatet före skatt minskade något till 7 MSEK (7,7 MSEK) under det första kvartalet.

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST) Mineraltillgång bekräftad

Arctic Gold (ARCT.ST) Mineraltillgång bekräftad BOLAGSANALYS 29 december 2010 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Mineraltillgång bekräftad Arctic Gold har slutfört en första egen beräkning av mineraltillgången i Bidjovaggefältet. En indikerad mineraltillgång

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Japanavtal gav lyft i Q2

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Japanavtal gav lyft i Q2 BOLAGSANALYS 31 augusti 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Japanavtal gav lyft i Q2 Siffrorna för det andra kvartalet var under vår prognos, vilket huvudsakligen beror på skillnad i redovisning

Läs mer