Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte"

Transkript

1 BOLAGSANALYS 11 februari 2013 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte Både omsättningen och rörelseresultatet kom in något bättre än estimerat. Bolaget har tagit en omstruktureringskostnad om 1,6 MSEK i Q4. Rensat för dessa kostnader uppgick EBIT&marginalen till 8,5%, klart bättre än förväntade 7,1%. Det tyder på att beläggningsgraden är på god väg att återhämta sig. Det finns tecken på att bank/finans bottnat ur och att investeringsviljan är på väg tillbaka. Segment Väst visar dock fortsatta utmaningar med lönsamheten, och det är troligt att Avega Group ökar volymen i Väst för att vända på utvecklingen. Bolagets åtgärder under hösten har lagt en bra grund för en marginalförbättring, och med en intakt tillväxtambition ser uppvärderingspotentialen alltjämt attraktiv ut. Vi har justerat upp våra prognoser för 2013 och DCF&värdet revideras upp till 28 kr/aktie (27). Redeye Rating (010 poäng) Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: Small cap 251 MSEK IT Jan Rosenholm Anna Söderblom Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Avkastningspotential 9,0 poäng 7,0 poäng 5,0 poäng 6,0 poäng 8,0 poäng Nyckeltal e 2014e Omsättning, MSEK Tillväxt 29% 35% 5% 10% 11% EBITDA EBITDAmarginal 10% 12% 5% 8% 8% EBIT EBITmarginal 9% 11% 5% 7% 8% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal 6% 7% 2% 5% 6% Utdelning 1,5 2,0 1,0 1,5 1,9 VPA 1,52 2,41 0,87 1,99 2,57 VPA just 1,52 2,41 0,87 1,99 2,57 P/E just 14,6 9,2 25,7 11,1 8,6 P/S 0,9 0,7 0,6 0,6 0,5 EV/S 0,7 0,5 0,6 0,5 0,5 EV/EBITDA just 7,7 4,6 10,8 6,7 5,5 Fakta Aktiekurs (SEK) 22,2 Antal aktier (milj) 11,3 Börsvärde (MSEK) 251 Nettoskuld (MSEK) *22 Free float (%) 71,2 Dagl oms. ( 000) 7 Analytiker: Christian Lee 08* Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel +46 8* E*post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, 0 poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är 0 poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Tillväxtpotential De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) marknadsstorlek, 2) marknadstillväxt, 3) samarbeten, 4) produkt differentiering och 5) konkurrenssituation. Kriterierna väger lika tungt i den sammantagna bedömningen av värderingsnyckeln tillväxtpotential. Lönsamhet De faktorerna som utgör bedömning av lönsamhet är 1) stabil vinstutveckling, 2) bruttomarginal, 3) EBIT*marginal och 4) avkastning på eget kapital. Faktorn stabil vinstutveckling viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) oberoende av enstaka händelser, 2) finansiell situation, 3) ägarstruktur, 4) konjunkturkänslighet och 5) aktiens likviditet. Faktorn oberoende av enstaka händelser viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna konjunkturkänslighet och aktiens likviditet viktas med 0,5x. Avkastningspotential De faktorerna som utgör bedömning av avkastningspotential är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) marknadsförväntningar, 4) nyhetsflöde/triggers, 5) oupptäckt aktie och 6) insynshandel. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna nyhetsflöde/triggers, marknadsförväntningar, oupptäckt aktie och insynshandel viktas med 0,5x. 2

3 En vändning i sikte Omsättningen var något bättre än väntat medan EBIT rensat för omstruktureringskostnad er var bättre än beräknat Omsättningen i det fjärde kvartalet uppgick till 114,5 MSEK, vilket var något bättre än vi hade förväntat oss. Tillväxten uppgick till 3,2 procent trots att en negativ kalendereffekt påverkat det fjärde kvartalet med två färre arbetsdagar jämfört med fjolåret. På helåret uppgick omsättningen till 403 MSEK, vilket gav en tillväxt om 5,4 procent jämfört med föregående år. Omsättningen har ökat i en snabbare takt än antalet medarbetare som vid utgången av 2012 uppgick till 367, motsvarande en ökning om 4,3 procent jämfört med året innan. Jämfört med det tredje kvartalet har dock antalet medarbetare minskat med sju, vilket ger en sekventiell minskning om 1,9 procent. Det indikerar att bolaget vidtagit åtgärder för att få en bättre struktur och stärka beläggningsgraden. Segment Väst har utmaningar med att nå lönsamhet varför bolaget kommer att avsätta extra fokus på att vända utvecklingen Avega Group har tagit omstruktureringskostnader om 1,6 MSEK i det tredje kvartalet och totalt 4,7 MSEK för helåret där allt troligtvis har varit personalrelaterade kostnader. Bolaget uppger att det inte tillkommer mer omstruktureringskostnader under 2013, vilket skapar en god grund för en marginalförbättring under innevarande år. Segment Väst har dock fortsatta utmaningar att visa lönsamhet, vilket troligtvis innebär att bolaget kommer att avsätta extra fokus under 2013 på att vända den negativa utvecklingen. Vi bedömer att Avega Group kommer att försöka öka volymen i Väst för att få en bättre fördelning av overheadkostnaderna. Avega Group Förväntat vs. Utfall SEKm Q4'11 Q4'12E Utfall Diff Försäljning 110,9 112,7 114,5 2% EBITDA 11,6 8,3 8,4 1% EBIT 11,4 8,0 8,1 1% PTP 11,6 7,9 8,1 2% VPA, SEK 0,50 0,38 0,29 *24% Försäljningstillväxt 24,0% 1,6% 3,2% EBITDA marginal 10,5% 7,4% 7,3% EBIT marginal 10,3% 7,1% 7,1% VPA tillväxt (y/y) *14% *24% *42% Källa: Redeye Research, Avega Group Trots de tagna omstruktureringskostnaderna lyckades Avega Group överträffa vår prognos för EBIT om än marginellt. EBIT&marginalen för det fjärde kvartalet inkluderat engångskostnaderna uppgick till 7,1 procent, vilket var helt i linje med vår prognos. Rensat för dessa kostnader uppgick den underliggande rörelsemarginalen istället till 8,5 procent, vilket tydligt indikerar att bolagets beläggningsgrad är på god väg att återhämta sig. Vinsten per aktie kom dock in 24 procent lägre än vad vi hade räknat med på grund av en väsentligt högre skattesats, 45,7 procent i kvartalet och 33,7 procent för helåret. Anledningen till den höga skattesatsen uppges bero på 3

4 att några dotterbolag redovisat förluster under året. Givet att dessa bolag börjar visa vinster så torde bolagets skattesats minska framöver, men det är enligt vår uppfattning inte troligt att den går ner till 22 procent på helåret. Vi räknar med att skattesatsen uppgår till 26 procent under en överskådlig period. Bank/finans har minskat med 25% under 2012 Tecken på att Bank/finans har bottnat ur Tittar vi på hur omsättningen per bransch har utvecklats under 2012 kan vi notera att bank/finans minskat kraftigt jämfört med fjolåret, vilket troligtvis bidragit till att beläggningsgraden försämrats. Bank/finans svarade för 17 procent av den totala omsättningen jämfört med 24 procent under motsvarande period ifjol. Det motsvarar en minskning om 25 procent, eller 23,3 MSEK räknat i absoluta tal. Omsättning per bransch 2012 vs MSEK *25% y/y 12M M Bank/finans Detaljhandel Tillv. Industri Offentlig sektor Försäkring Telekom Övrigt Källa: Redeye Research, Avega Group men de övriga branschsegmenten har kompenserat för nedgången Intäkterna från de övriga branschsegmenten har emellertid ökat jämfört med föregående år och har lyckats kompensera för intäktsnedgången inom bank/finans. Intäkterna från detaljhandel som numera svarar för den största andelen med 20 procent av den totala omsättningen har för innevarande år ökat med 32 procent medan försäkring ökat med 45 procent för att nämna två branscher. Investeringsviljan hos banker kan vara på väg upp igen Det finns indikationer på att bank/finans börjar bottnar ur då nedgången som pågått sedan Q minskat takten, vilket visas i nedanstående figur. Bankerna i Sverige har under en längre period dragit ned på sina IT& investeringar, men enligt Avega Group och andra konsultbolag som har en exponering mot banksektorn så uppger de att kundernas efterfrågan stabiliserats och att de ser tecken på att investeringsviljan håller på att vända upp igen från lägre nivåer. 4

5 Bank/Finans har bottnat ur 30 MSEK 200% % % 50% 0% 0-50% Försäljning Förändring YoY Källa: Redeye Research, Avega Group Ambitionen att vara 400 medarbetare kvarstår Fokus på segment Väst samt uppstart av Affärssystem Microsoft, Mobilitet samt.net Ambitionen att växa finns fortfarande Antalet medarbetare uppgick till 367 vid utgången av Ledningen står fast vid att bolaget behöver vara omkring 400 medarbetare för att få en mer optimal kostnadsstruktur i dotterbolagen och nå en bättre lönsamhet. Troligtvis kommer rekryteringstakten vara mer återhållsam jämfört med de senaste åren men det är ändå sannolikt att bolaget når över 400 medarbetare vid innevarande års slut. Som vi tidigare nämnt kommer Avega Group fokusera på att förbättra lönsamheten i segment Väst, vilket troligtvis innebär ökad antal medarbetare i den regionen. Bolaget indikerar att uppstarter av nya dotterbolag kan vara aktuella under innevarande år, vilket i så fall adderar ytterligare medarbetare. Enligt en rapport från Radar så uppger 40 procent av företagen att de kommer att prioritera investeringar i affärssystem och 30 procent uppger att de prioriterar mobila lösningar, och enligt vår bedömning är det inte osannolikt att dessa områden kan vara aktuella för uppstart. Avega Group är en stark aktör inom SAP och visar en god utveckling inom sin Oracle&satsning varför en satsning på Microsoft Dynamics AX vore en logisk vidareutveckling. Vi räknar med att tillväxten uppgår till 10% för 2013 Vi räknar med att Avega Group ökar antalet anställda med 40 medarbetare under 2013 och att totala antalet medarbetare vid årsskiftet uppgår till 407. Det är en ökning om 11 procent jämfört med föregående år och ger en indikation på att omsättningen för 2013 ökar med runt 10 procent. 5

6 Försäljning & tillväxt E, R12M MSEK 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Intäkter Tillväxt Källa: Redeye Research, Avega Group EBIT2marginalen för 2013 beräknas uppgå till 7,4% Vår bedömning är att rörelsemarginalen räknat på rullande 12 månader kommer att bottna under det första kvartalet 2013 innan den förbättras igen. Vi räknar med att EBIT&marginalen uppgår till 7,4 procent vid utgången av 2013 och 8,2 procent i slutet av Försäljning & Rörelsemarginal E, R12M 600 MSEK 14% % 10% 8% 6% 4% 2% 0 0% Intäkter Rörelsemarginal Källa: Redeye Research, Avega Group 6

7 Prognosjusteringar Vi har reviderat upp våra omsättningsprognoser för 2013 och 2014 med 1 procent för respektive år då vi räknar med att bolagets ambition att vara över 400 medarbetare kommer att uppnås under innevarande år, givet att marknaden inte försämras kraftigt. Det viktiga kundsegmentet Bank/Finans tycks ha nått en stabilitet vad gäller efterfrågan och det finns indikationer på att investeringsviljan hos bankerna kan vara på väg upp igen, vilket torde gynna Avega Group. Bolaget har även vidtagit åtgärder för att får en bättre struktur i organisationen och sätta en bättre grund för en marginalförbättring. Beläggningsgraden har förbättrats under det gångna kvartalet och om den utvecklingen fortsätter under 2013 bedömer vi att rörelsemarginalen kommer att återhämta sig i en snabbare takt än vad vi tidigare antagit. EBIT&marginalen har därför justerats upp till 7,4 procent för 2013 från tidigare 6,4 procent. Vi har reviderat upp våra vinstprognoser för 2013 och 2014 med 31% och 43% för respektive år Skattesatsen har trimmats ned till 26 procent från tidigare 28,5 procent till följd av den sänkta bolagsskatten i Sverige. Prognosändringarna medför att VPA justeras upp 31 procent för 2013 och 43 procent för Efter våra prognosjusteringar räknar vi med att VPA 2013 uppgår till 1,99 kronor och VPA 2014 beräknas uppgå till 2,57 kronor. Utdelningen för 2012 uppgick till 1,00 kronor per aktie, vilket var en högre nivå än vår prognos om 0,80 kronor per aktie. För 2013 har vi justerat upp vårt utdelningsantagande till 1,50 kronor per aktie från 1,30 kronor per aktie då vi förväntar oss se en fortsatt stark kassaflödesgenerering under En detaljerad sammanställning över våra estimat finns på sidan 10. Förändring estimat SEKm 2013E 2014E Omsättning Gamla 440,2 489,0 Nya 445,1 494,6 % förändring 1% 1% EBITDA Gamla 29,1 34,0 Nya 34,0 41,7 % förändring 17% 23% EBIT Gamla 28,0 33,0 Nya 32,9 40,7 % förändring 18% 23% Resultat före skatt Gamla 28,2 34,0 Nya 33,2 41,0 % förändring 18% 21% Vinst per aktie Gamla 1,52 1,80 Nya 1,99 2,57 % förändring 31% 43% Källa: Redeye Research 7

8 Värdering I vår värdering av Avega Group använder vi oss av diskonterad kassaflödesvärdering (DCF) och en relativvärdering där vi tittar på hur olika svenska konsultbolag värderas. WACC 11,5% har använts DCF#värdering Vi har använt en diskonteringsränta (WACC) om 11,5 procent. Den riskfria räntan har justerats till 2,0 procent (1,6) medan riskpremien är satt till 7,3 procent, vilket reflekterar den minskade riskaptiten på marknaden, den svaga likviditeten i aktien samt en småbolagsrabatt som vi anser att aktien bör handlas. Beta är liksom tidigare satt till 1,3. För perioden 2013&2015E räknar vi med en genomsnittlig tillväxt om 11,5 procent samtidigt som rörelsemarginalen antas uppgå till 8,5 procent i snitt. Under perioden 2016& 2025 har vi räknat med en genomsnittlig tillväxt om 7,8 procent och en genomsnittlig rörelsemarginal om 5,6 procent. Investeringarna antas uppgå till 0,3 procent av försäljningen under denna period. Vi har vidare använt en skattesats om 26 procent för samtliga år, vilket är högre än gällande bolagsskatt i Sverige. Terminal tillväxt antas uppgå till 3 procent. vilket ger ett DCF2värde om 28 SEK/aktie Vår DCF&värdering indikerar då ett motiverat värde om 28 SEK per aktie, vilket är en justering upp från tidigare 27 SEK per aktie. Uppvärderingspotentialen ser alltjämt attraktiv ut från nuvarande nivåer. P/E och EV/EBITDA är lägre än sektorn, och givet att Avega Group lyckas visa en klar marginalförbättring så anser vi att aktien ska utvecklas starkare än sektorn på medellång sikt Relativvärdering Vi tittar även på hur Avega Group värderas jämfört med andra svenska konsultbolag. Tittar vi på P/E handlas Avega Group till 11,1x respektive 8,6x för 2013E och 2014E samtidigt som medianvärdet för sektorn uppgår till 11,8x respektive 9,9x. Det indikerar Avega Group värderas med en rabatt om 6&13 procent mot sektorn baserad på 2013 och 2014 års vinstestimat. Även vid jämförelse av EV/EBITDA som tar hänsyn till nettokassan värderas Avega Group med rabatt om 18 procent. Den sammanlagda bilden av relativvärderingen indikerar att aktien handlas med lägre multiplar jämfört med jämförbara bolag. Om Avega Group lyckas visa en klar marginalförbättring i linje med våra förväntningar anser vi att det vore motiverat att aktien utvecklas starkare än sektorn på medellång sikt. Relativvärdering Börsvärde P/E EV/EBITDA EV/S Bolag [SEKm] E 2014E E 2014E E 2014E HIQ INTERNATIONAL AB ,8 14,3 13,6 9,5 9,2 8,8 1,3 1,3 1,2 KNOWIT AB ,6 7,6 6,9 6,4 5,5 5,2 0,5 0,5 0,5 CONNECTA AB ,3 11,7 10,3 7,7 7,5 6,7 0,6 0,5 0,5 SIGMA AB ,5 8,3 7,3 16,0 5,1 4,7 0,4 0,4 0,4 ACANDO AB ,1 12,0 10,7 7,8 7,4 6,7 0,6 0,6 0,6 CYBERCOM 253 neg 13,9 9,6 9,3 8,0 6,8 0,4 0,4 0,4 Medel 27,1 11,3 9,7 9,4 7,1 6,5 0,6 0,6 0,6 Median 14,1 11,8 9,9 8,5 7,5 6,7 0,6 0,5 0,5 Avega Group ,7 11,1 8,6 10,8 6,7 5,5 0,6 0,5 0,5 Källa: Redeye Research 8

9 Investeringsslutsats Avega Group är ett konsultföretag med 15 dotterbolag specialiserade inom IT& och verksamhetsutveckling med huvudsakligt fokus på regionerna Stockholm, Öresund och Göteborg. Omsättningen 2012 uppgick till 403 MSEK och antalet medarbetare uppgår till drygt 360. Sedan det brutna räkenskapsåret 2002/2003 har Avega Group visat en organisk genomsnittlig tillväxt (CAGR) om 32 procent per år med en rörelsemarginal som i snitt uppgått till drygt 10 procent under denna period. Bolaget har för avsikt att fortsätta växa organiskt och har ett finansiellt tillväxtmål om 15 procent årligen över en konjunkturcykel. Rörelsemarginalen ska uppgå till minst 10 procent över en konjunkturcykel. Avega Group har omkring 40 ramavtal med kunder som Nordea, ICA och Ericsson som torde leda till en god inströmning av nya uppdrag. Bolaget har lyckats höja priserna med 3 procent i inledningen av En nyckelfråga är dock om prishöjningarna och en förbättrad debiteringsgrad kan kompensera för de kommande lönehöjningarna. Bolagets medarbetare har en möjlighet att välja en stor andel rörlig lön. När marknaden visar stark efterfrågan på konsulttjänster torde fler av Avega Groups medarbetare välja en större andel rörlig lön, vilket vi bedömer hindrar full utväxling från en förbättrad debiteringsgrad. Efterfrågan på konsulttjänster har emellertid minskat under 2012, vilket medfört dels en hårdare konkurrens om uppdragen samt en lägre beläggningsgrad som haft en negativ inverkan på lönsamheten. Avega Group har inlett en översyn av verksamheterna för att minska overheadkostnaderna och effektivisera säljaktiviteterna. Den största värdedrivaren i Avega Group är en fortsatt hög omsättningstillväxt. Vi räknar med att Avega Group genom sin attraktiva lönemodell ökar antal medarbetare med i snitt 12 procent per år och visar en genomsnittlig årlig omsättningstillväxt om 11 procent för perioden 2013& Rörelsemarginalen beräknas uppgå till drygt 8 procent under denna period. Avega Group är dessutom skuldfritt, och givet de starka kassaflödena de närmaste kommande åren ser vi utrymme för bolaget dela ut generösa utdelningar de kommande åren, upp till 80 procent av nettovinsten. Avega Group värderas till P/E 11,1x och 8,6x för 2013 respektive 2014, vilket indikerar en rabatt mot konsultsektorn. EV/EBITDA uppgår till 5,5x för 2014 och indikerar att Avega Group värderas med premium om 18 procent. DCF&värderingen indikerar ett motiverat värde om 28 kronor per aktie, vilket antyder en uppvärderingspotential om 26 procent. 9

10 Detaljerade estimat Avega Group SEKm Q1'11 Q2'11 Q3'11 Q4' Q1'12 Q2'12 Q3'12 Q4'12E 2012E 2013E Försäljning 97,1 97,3 77,0 110,9 382,2 106,4 101,5 80,6 112,7 401,2 440,2 Personalkostnader *73,5 *76,3 *62,8 *86,6 *299,1 *87,4 *87,4 *69,9 *92,5 *337,2 *362,9 Övriga externa kostnader *6,6 *6,5 *6,2 *10,4 *29,7 *8,9 *8,7 *7,7 *9,4 *34,7 *38,7 Kostnader för underkonsulter *3,0 *2,5 *1,4 *2,3 *9,2 *0,8 *2,2 *2,6 *2,5 *8,1 *9,5 EBITDA 14,0 12,0 6,6 11,6 44,2 9,3 3,2 0,4 8,3 21,2 29,1 varav Avskrivningar *0,2 *0,2 *0,2 *0,2 *0,8 *0,3 *0,3 *0,3 *0,3 *1,2 *1,1 EBIT 13,8 11,8 6,4 11,4 43,4 9,0 2,9 0,1 8,0 20,0 28,0 Finansnetto 0,2 0,2 0,2 0,2 0,7 0,2 0,0 *0,1 *0,1 0,0 0,2 Resultat före skatt 14,0 12,0 6,6 11,6 44,1 9,2 2,9 0,0 7,9 20,0 28,2 Skatt *3,8 *3,1 *1,7 *4,8 *13,4 *2,4 *0,7 0,0 *2,5 *5,6 *7,9 Minoritetsintressen *1,8 *1,4 0,8 *1,1 *3,4 *1,1 *0,4 *1,0 *1,0 *3,5 *3,0 Nettoresultat 8,4 7,5 5,7 5,7 27,3 5,7 1,8 1,0 4,4 10,9 17,2 VPA, SEK 0,74 0,66 0,50 0,50 2,41 0,50 0,16 *0,09 0,38 0,96 1,52 Försäljningstillväxt 52% 35% 35% 24% 35% 10% 4% 5% 2% 5% 10% VPA tillväxt 110% 27% 373% *14% 55% *32% *76% *118% *24% *60% 59% EBITDA marginal 14,4% 12,3% 8,6% 10,5% 11,6% 8,7% 3,2% 0,5% 7,4% 5,3% 6,6% EBIT marginal 14,2% 12,1% 8,3% 10,3% 11,4% 8,5% 2,9% 0,1% 7,1% 5,0% 6,4% Antal medarbetare Intäkt/anställd (SEKt) Kostnad/anställd (SEKt) *256 *260 *202 *262 *980 *253 *250 *202 *260 *965 *952 Nettoskuld *45 *40 *29 *49 *49 *44 *13 5 *16 *16 *33 Källa: Redeye Research, Avega Group 10

11 Sammanfattning Redeye Rating Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. Ratingförändringar i denna rapport: Inga ändringar. Ledning 9,0p Kommentar: VD har tidigare haft ledande befattningar inom Connecta och har stor erfarenhet av konsultbranschen. Marknadskommunikationen är öppen och tydlig. VD och SO äger genom Rosek Invest 28,8% av kapitalet. Tillväxtpotential 7,0p Kommentar: Avega Group kan visa en organisk tillväxt på över 15% per år under en längre period. Konsultmarknaden i Sverige som är den primära marknaden för Avega visar avmattning. Bolaget stärker inom strategi och IT&ledning, vilket innebär högre inträdesbarriärer. Lönsamhet 5,0p Kommentar: Avega Group har visat vinst sedan start och visat en stabil vinstutveckling och lönsamhet. EBIT&marginalen de senaste 7&8 åren har i snitt uppgått till 10%. Trygg placering 6,0p Kommentar: Avega Group har en stark ägare men den tidigare så solida finansiella ställningen har försvagats. Konjunkturkänslig verksamhet. Något svag aktielikviditet. Avkastningspotential 8,0p Kommentar: DCF&värdet indikerar en uppvärderingspotential på drygt 20%. Även relativvärderingen antyder att Avega Group värderas med rabatt mot sektorn. Marknadens kännedom om Avega Group är låg. 11

12 Resultaträkning, MSEK e 2014e DCF värdering Omsättning Summa rörelsekostnader *255 *338 *382 *411 *453 EBITDA Avskrivningar *1 *1 *1 *1 *1 EBIT Resultatandelar Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt *8 *13 *7 *9 *11 Nettoresultat Resultaträkning just, MSEK e 2014e Jämförelsestörande poster EBITDA just EBIT just PTP just Nettoresultat just Balansräkning, MSEK e 2014e Tillgångar Omsättningstillgångar Kassa och bank Kundfordringar Lager Värdering Andra fordringar Summa omsättningstillg Anläggningstillgångar Materiella anl.tillg Finansiella anl.tillg Goodwill Balans. utv. kostn Övr. immateriella tillg Summa anläggningstillg Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga icke ränteb skulder Summa kortfristiga skulder Långa icke ränteb.skulder Räntebärande skulder Summa skulder Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & Eget Kapital Summa skulder och eget kapital Kassaflöden, MSEK Riskpremie (%) 7,3 NV FCF (2013*15) 74,0 Betavärde 1,3 NV FCF (2016*25) 146,4 Riskfri ränta (%) 2,0 NV FCF (2026*) 74,9 Räntepremie (%) 1,0 Rörelsefrämmade tillgångar 22,3 WACC (%) 11,5 Räntebärande skulder 0,0 Motiverat värde 317,6 Antaganden 2016*25 (%) Genomsn. förs. tillv. 7,8 Motiverat värde per aktie 28,0 EBIT*marginal 5,6 Börskurs 22,2 Lönsamhet e 2014e Avk. på eget kapital (ROE) 51% 65% 25% 61% 59% ROCE 74% 96% 46% 78% 73% ROIC 50% 76% 24% 58% 54% EBITDA*marginal (just) 10% 12% 5% 8% 8% EBIT just*marginal 9% 11% 5% 7% 8% Netto just*marginal 6% 7% 2% 5% 6% Data per aktie, SEK e 2014e VPA 1,52 2,41 0,87 1,99 2,57 VPA just 1,52 2,41 0,87 1,99 2,57 Utdelning 1,5 2,0 1,0 1,5 1,9 Nettoskuld *3,7 *4,3 *2,0 *2,9 *4,4 Antal aktier 11,3 11,3 11,3 11,3 11, e 2014e Enterprise value P/E 14,6 9,2 25,7 11,1 8,6 P/E just 14,6 9,2 25,7 11,1 8,6 P/S 0,9 0,7 0,6 0,6 0,5 EV/S 0,7 0,5 0,6 0,5 0,5 EV/EBITDA just 7,7 4,6 10,8 6,7 5,5 EV/EBIT just 7,9 4,7 11,4 7,0 5,6 P/BV 6,8 5,3 7,9 5,9 4,6 Aktiens utveckling Tillväxt/år 10/12e 1 mån 8,3% Omsättning 19,5% 3 mån 15,0% Rörelseresultat, just *13,1% 12 mån *34,7% V/A, just *24,5% Årets Början 16,2% EK *7,6% Aktiestruktur % Röster Kapital Rosek Invest AB 73,4 28,8 Lannebo MicroCap 3,0 11,8 PSG Small Cap 2,0 7,9 Schultze Mats 9,7 5,1 Avanza Pension Försäkring 1,1 4,2 Nordea fonder 1,1 4,2 Larsson Göran E bolag 0,7 2,8 Engborg Sven 0,6 2,2 Broström Fredric 0,5 2,0 Sundelin Ulf 0,5 1,9 Fritt kassaflöde, MSEK e 2014e Omsättning Summa rörelsekostnader *255 *338 *382 *411 *453 Aktien Avskrivningar *1 *1 *1 *1 *1 Reuterskod AVEGb.ST EBIT Lista Small cap Skatt på EBIT (Justerad skatt) *9 *9 *10 *9 *11 Kurs, SEK 22,2 NOPLAT Antal aktier, milj 11,3 Avskrivningar Börsvärde, MSEK 251 Bruttokassaflöde Börspost 1 Förändring i rörelsekapital 4 *8 *8 *2 3 Investeringar *1 *1 *1 *1 *1 Bolagsledning & styrelse VD Jan Rosenholm Fritt kassaflöde CFO Elisabet Jarnbring IR Catharina Burch Ordf Anna Söderblom Kapitalstruktur e 2014e Soliditet 38% 38% 28% 33% 36% Skuldsättningsgrad 0% 0% 0% 0% 0% Nästkommande rapportdatum Nettoskuld *42 *49 *22 *33 *49 Kvartalsrapport *04*23 Sysselsatt kapital Kvartalsrapport *08*20 Kapitalets oms. hastighet 7,9 8,4 9,3 10,5 8,9 Kvartalsrapport *10*25 Tillväxt e 2014e Försäljningstillväxt 29% 35% 5% 10% 11% VPA*tillväxt (just) 3% 59% *64% 130% 29% Tillväxt eget kapital 22% 27% *33% 36% 28% Analytiker Christian Lee Redeye AB Mäster Samuelsgatan 42, 10tr Stockholm 12

13 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) e 2013e 2014e 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% e 2013e 2014e 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Omsättning Försäljningstillväxt EBIT just EBIT just!marginal Vinst Per Aktie Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) 3 2,5 2 1,5 1 0, e 2013e 2014e 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% e 2013e 2014e 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% VPA VPA just Skuldsättningsgrad Soliditet Branscher Geografiska områden 17% 7% 3% 39% 20% 11% 13% 90% Bank/Finance Retail Manufacturing Public sector Other Stockholm Öresund Väst Intressekonflikter Christian Lee äger aktier i bolaget Avega Group: Nej Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit ersättning från bolaget i samband med detta. Verksamhetsbeskrivning Avega Group är ett svenskt konsultbolag med dotterbolag specialiserade inom IT* och verksamhetsutveckling. Bolaget finns etablerat i Stockholm, Öresund och Göteborg. Avega Groups kunder finns inom bank och finans, detaljhandel, offentlig sektor och teleoperatörer/telekom. Bolaget styrs av VD Jan Rosenholm och har cirka 370 medarbetare. 13

14 DISCLAIMER Viktig information Redeye AB ("Redeye" eller "Bolaget") är en specialiserad investmentbank inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag i Norden. Vi fokuserar på sektorerna IT, Life Sciences, Media, Betting, Cleantech och Råvaror. Vi tillhandahåller tjänster inom Corporate Broking, Corporate Finance, aktieanalys, investerarrelationer och medietjänster. Våra styrkor är vår prisbelönta analysavdelning, erfarna rådgivare, ett unikt investerarnätverk samt vår kraftfulla distributionskanal redeye.se. Redeye grundades år 1999 och står under Finansinspektionens tillsyn sedan Redeye har följande tillstånd: mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument, investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument, utarbeta, sprida finansiella analyser/rekommendationer för handel med finansiella instrument, utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag, placering av finansiella instrument utan fast åtagande, förvara finansiella instrument och ta emot medel med redovisningsskyldighet, råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och företagsuppköp, utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument samt bedriva Certified Advisory verksamhet (sidotillstånd). Ansvarsbegränsning Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Potentiella intressekonflikter Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument för bolaget från och med den dag beslut tagits att en analys ska produceras på bolaget samt två bankdagar efter analysen publicerats. En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är direkt kopplad till sådan verksamhet. Redeye kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Läsaren av dessa rapporter kan anta att Redeye har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är inte beroende av innehållet i analysen. Angående Redeyes analysbevakning Redeyes analys präglas av case*baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Om annat inte uttryckningen anges i analysen uppdateras analysen när Redeys analysavdelning finner att så är påkallat av t.ex. väsentliga förändrade marknadsförutsättningar eller händelser relaterade till analyserad emittent/analyserat finansiellt instrument. Rating/Rekommendationsstruktur Redeye utfärdar ej några investeringsrekommendationer för fundamental analys. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare. Redeyes rekommendationer för teknisk analys är: Köp (Buy) och Sälj (Sell). Placeringshorisonten för dessa rekommendationer är mycket kort, oftast mindre än 1 månad. Redeye Rating ( ) Rating Ledning Tillväxt* Trygg Avkastnings* Lönsamhet potential Placering potential 7,5p * 10,0p ,5p * 7,0p ,0p * 3,0p Antal bolag *För investmentbolag byts Tillväxtpotential och Lönsamhet ut mot Portföljförvaltning och Direktavkastning. Mångfaldigande och spridning Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Copyright Redeye AB. 14

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 oktober 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Rekrytering i fokus framöver Avega Group fortsätter att visa en stabil rörelsemarginal på 6,6 procent i det tredje kvartalet vilket var

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder BOLAGSANALYS 16 juli 2012 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder Efter den positiva inledningen på året hade vi lite högre förväntningar på Q2 även om detta är en säsongsmässigt svag

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt BOLAGSANALYS 16 maj 2013 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt Rapporten för första kvartalet var i linje med våra förväntningar. Det som pressat aktien var en svag tillväxt

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina BOLAGSANALYS 24 februari 2012 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina Kvarvarande verksamhet visar en svag men ändå positiv lönsamhet med ett rörelseresultat på 18 MSEK under 2011. Pressen

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 BOLAGSANALYS 3 april 2012 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 Kopy Goldfields har under andra halvan av 2011 visat positiva prospekteringsresultat, framförallt vid Krasnyylicensen.

Läs mer

Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken

Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken BOLAGSANALYS 21 juli 2013 Sammanfattning Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken Arise hade ett vindmässigt bra kvartal och elproduktionen blev något bättre än planerat. Vindkraftdriftens EBITDA i Q2 steg

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer

Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer BOLAGSANALYS 27 maj 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer Intäkter om 227 MSEK och EBITDA på 25 MSEK prickade våra prognoser. Säsongsvariationer i Opus Bilprovning påverkade

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST)

Arise Windpower (AWP.ST) BOLAGSANALYS 20 juli 2012 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Ena foten tillfälligt på bromsen Resultatmässigt var utfallet under Q2 precis som väntat med ett EBITDA på 35 MSEK från vindkraftdriften.

Läs mer

Botnia Exploration (BOTX)

Botnia Exploration (BOTX) BOLAGSANALYS 26 feb 2013 Sammanfattning Botnia Exploration (BOTX) Utökad potential i Fäbodliden C Botnia Exploration har uppvisat fortsatt positiva prospekteringsresultat vid Fäbodliden C där mineraliseringen

Läs mer

Phonera AB (phon.st) Förlikning tynger resultatet

Phonera AB (phon.st) Förlikning tynger resultatet BOLAGSANALYS 9 november 2012 Sammanfattning Phonera AB (phon.st) Förlikning tynger resultatet Phoneras totala försäljning i Q3 landade på 95,4 MSEK jmf med väntat 98,9 MSEK. EBITDA kom även det in under

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar

Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar BOLAGSANALYS 25 februari 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar Det ekonomiska utfallet i Q4-rapporten är svårtolkat då det innehåller stora säsongseffekter och engångsposter.

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) En stigande konsultstjärna

Avega Group (AVEGb.ST) En stigande konsultstjärna BOLAGSANALYS 6 april 2011 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) En stigande konsultstjärna Avega Group är ett konsultföretag specialiserat inom IToch verksamhetsutveckling. Bolaget har sedan start varit

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden BOLAGSANALYS 2 december 2009 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden Getupdateds Q3 rapport visade som väntat en förlust som dock var något bättre än vår prognos,

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat

Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat BOLAGSANALYS 10 november 2011 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat Arise hade avsevärt högre intäkter och bättre resultat än väntat under Q3. Främst berodde skillnaden på

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829 BOLAGSANALYS 17 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Mycket intressant Venteloförvärv AllTele annonserade i början av augusti ett mycket stort förvärv i Ventelo. Bolaget omsätter cirka 300 MSEK

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST) Finansiering säkrad

Arctic Gold (ARCT.ST) Finansiering säkrad BOLAGSANALYS 24 november 2010 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Finansiering säkrad Alcaston Exploration har bytt namn till Arctic Gold då majoriteten av verksamheten numera utgörs av Bidjovaggeprojektet

Läs mer

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart BOLAGSANALYS 13 september 2010 Sammanfattning Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart Samgåendet med Hamelin skapar en koncern med bättre kritisk massa på sina viktiga marknader. I huvudsak kompletterar

Läs mer

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs BOLAGSANALYS 18 november 2009 Sammanfattning Ticket (TICK.ST) På rätt kurs Ticket visar tidiga tecken på återhämtning i sin Q3-rapport. Dock präglas det senaste kvartalet fortsatt av besparingsåtgärder

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 7 10 22 43 50 EBIT-marginal 4% 4% 6% 10% 11%

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 7 10 22 43 50 EBIT-marginal 4% 4% 6% 10% 11% BOLAGSANALYS 30 april 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Stabil utveckling under Q1 AllTeles Q1-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (30 procent) och starkt kassaflöde (+11 miljoner kronor).

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 12 maj 2015 Sammanfattning Avega Group (AVEGB.ST) Ett effektivare Avega motiverar en uppvärdering Avega rapporterade ett resultat och försäljning under det första

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) På väg igenom miljardvallen

Opus Group (OPUS.ST) På väg igenom miljardvallen BOLAGSANALYS 2 oktober 2012 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) På väg igenom miljardvallen Förvärvet och arbetet med övertagandet av Besiktningskluster 1 från Bilprovningen löper på enligt plan. Den pågående

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte BOLAGSANALYS 26 november 2008 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte Biolin visar kraftig tillväxt och ett positivt resultat före avskrivning under det tredje kvartalet. En mer renodlad verksamhet

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU BOLAGSANALYS 26 april 2012 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU Rapporten för det första kvartalet var relativt odramatisk. Rapporten föregicks av kvartalets stora nyhet, den

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet BOLAGSANALYS 6 maj 2009 Sammanfattning Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet Omsättningen backade 6% och resultatet före skatt minskade något till 7 MSEK (7,7 MSEK) under det första kvartalet.

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 592 813 842

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 592 813 842 BOLAGSANALYS 31 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Stark försäljning i Q2 11 AllTeles Q2-rapport visade på mycket bra försäljningstillväxt (31%) och stabilt kassaflöde (+12 MSEK). Intäkterna

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7%

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7% BOLAGSANALYS 12 november 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Höga kostnader men bra tillväxt AllTeles Q3-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (71%) och stabilt kassaflöde (+6,5 MSEK).

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 17 juli 2014 Sammanfattning (CYBC.ST) Tillväxt runt hörnet Cybercom var med en -omsättning på 312 MSEK en hårsmån från att stänga försäljningsgapet från förra årets 313 MSEK. Intäkterna låg

Läs mer

Nordic Mines (NOMI.ST) Finansiering på plats

Nordic Mines (NOMI.ST) Finansiering på plats BOLAGSANALYS 10 augusti 2010 Sammanfattning Nordic Mines (NOMI.ST) Finansiering på plats Nordic Mines meddelade nyligen att de nu har erhållit den lånefinansiering som krävs för uppbyggnaden av Laivagruvan.

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 september 214 Sammanfattning Allenex God tillväxt enligt förväntan -rapporten var relativt odramatisk. Försäljningen växte med 16 procent, vilket var marginellt högre än vi räknat med.

Läs mer