Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte"

Transkript

1 BOLAGSANALYS 11 februari 2013 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte Både omsättningen och rörelseresultatet kom in något bättre än estimerat. Bolaget har tagit en omstruktureringskostnad om 1,6 MSEK i Q4. Rensat för dessa kostnader uppgick EBIT&marginalen till 8,5%, klart bättre än förväntade 7,1%. Det tyder på att beläggningsgraden är på god väg att återhämta sig. Det finns tecken på att bank/finans bottnat ur och att investeringsviljan är på väg tillbaka. Segment Väst visar dock fortsatta utmaningar med lönsamheten, och det är troligt att Avega Group ökar volymen i Väst för att vända på utvecklingen. Bolagets åtgärder under hösten har lagt en bra grund för en marginalförbättring, och med en intakt tillväxtambition ser uppvärderingspotentialen alltjämt attraktiv ut. Vi har justerat upp våra prognoser för 2013 och DCF&värdet revideras upp till 28 kr/aktie (27). Redeye Rating (010 poäng) Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: Small cap 251 MSEK IT Jan Rosenholm Anna Söderblom Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Avkastningspotential 9,0 poäng 7,0 poäng 5,0 poäng 6,0 poäng 8,0 poäng Nyckeltal e 2014e Omsättning, MSEK Tillväxt 29% 35% 5% 10% 11% EBITDA EBITDAmarginal 10% 12% 5% 8% 8% EBIT EBITmarginal 9% 11% 5% 7% 8% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal 6% 7% 2% 5% 6% Utdelning 1,5 2,0 1,0 1,5 1,9 VPA 1,52 2,41 0,87 1,99 2,57 VPA just 1,52 2,41 0,87 1,99 2,57 P/E just 14,6 9,2 25,7 11,1 8,6 P/S 0,9 0,7 0,6 0,6 0,5 EV/S 0,7 0,5 0,6 0,5 0,5 EV/EBITDA just 7,7 4,6 10,8 6,7 5,5 Fakta Aktiekurs (SEK) 22,2 Antal aktier (milj) 11,3 Börsvärde (MSEK) 251 Nettoskuld (MSEK) *22 Free float (%) 71,2 Dagl oms. ( 000) 7 Analytiker: Christian Lee 08* Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel +46 8* E*post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, 0 poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är 0 poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Tillväxtpotential De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) marknadsstorlek, 2) marknadstillväxt, 3) samarbeten, 4) produkt differentiering och 5) konkurrenssituation. Kriterierna väger lika tungt i den sammantagna bedömningen av värderingsnyckeln tillväxtpotential. Lönsamhet De faktorerna som utgör bedömning av lönsamhet är 1) stabil vinstutveckling, 2) bruttomarginal, 3) EBIT*marginal och 4) avkastning på eget kapital. Faktorn stabil vinstutveckling viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) oberoende av enstaka händelser, 2) finansiell situation, 3) ägarstruktur, 4) konjunkturkänslighet och 5) aktiens likviditet. Faktorn oberoende av enstaka händelser viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna konjunkturkänslighet och aktiens likviditet viktas med 0,5x. Avkastningspotential De faktorerna som utgör bedömning av avkastningspotential är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) marknadsförväntningar, 4) nyhetsflöde/triggers, 5) oupptäckt aktie och 6) insynshandel. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna nyhetsflöde/triggers, marknadsförväntningar, oupptäckt aktie och insynshandel viktas med 0,5x. 2

3 En vändning i sikte Omsättningen var något bättre än väntat medan EBIT rensat för omstruktureringskostnad er var bättre än beräknat Omsättningen i det fjärde kvartalet uppgick till 114,5 MSEK, vilket var något bättre än vi hade förväntat oss. Tillväxten uppgick till 3,2 procent trots att en negativ kalendereffekt påverkat det fjärde kvartalet med två färre arbetsdagar jämfört med fjolåret. På helåret uppgick omsättningen till 403 MSEK, vilket gav en tillväxt om 5,4 procent jämfört med föregående år. Omsättningen har ökat i en snabbare takt än antalet medarbetare som vid utgången av 2012 uppgick till 367, motsvarande en ökning om 4,3 procent jämfört med året innan. Jämfört med det tredje kvartalet har dock antalet medarbetare minskat med sju, vilket ger en sekventiell minskning om 1,9 procent. Det indikerar att bolaget vidtagit åtgärder för att få en bättre struktur och stärka beläggningsgraden. Segment Väst har utmaningar med att nå lönsamhet varför bolaget kommer att avsätta extra fokus på att vända utvecklingen Avega Group har tagit omstruktureringskostnader om 1,6 MSEK i det tredje kvartalet och totalt 4,7 MSEK för helåret där allt troligtvis har varit personalrelaterade kostnader. Bolaget uppger att det inte tillkommer mer omstruktureringskostnader under 2013, vilket skapar en god grund för en marginalförbättring under innevarande år. Segment Väst har dock fortsatta utmaningar att visa lönsamhet, vilket troligtvis innebär att bolaget kommer att avsätta extra fokus under 2013 på att vända den negativa utvecklingen. Vi bedömer att Avega Group kommer att försöka öka volymen i Väst för att få en bättre fördelning av overheadkostnaderna. Avega Group Förväntat vs. Utfall SEKm Q4'11 Q4'12E Utfall Diff Försäljning 110,9 112,7 114,5 2% EBITDA 11,6 8,3 8,4 1% EBIT 11,4 8,0 8,1 1% PTP 11,6 7,9 8,1 2% VPA, SEK 0,50 0,38 0,29 *24% Försäljningstillväxt 24,0% 1,6% 3,2% EBITDA marginal 10,5% 7,4% 7,3% EBIT marginal 10,3% 7,1% 7,1% VPA tillväxt (y/y) *14% *24% *42% Källa: Redeye Research, Avega Group Trots de tagna omstruktureringskostnaderna lyckades Avega Group överträffa vår prognos för EBIT om än marginellt. EBIT&marginalen för det fjärde kvartalet inkluderat engångskostnaderna uppgick till 7,1 procent, vilket var helt i linje med vår prognos. Rensat för dessa kostnader uppgick den underliggande rörelsemarginalen istället till 8,5 procent, vilket tydligt indikerar att bolagets beläggningsgrad är på god väg att återhämta sig. Vinsten per aktie kom dock in 24 procent lägre än vad vi hade räknat med på grund av en väsentligt högre skattesats, 45,7 procent i kvartalet och 33,7 procent för helåret. Anledningen till den höga skattesatsen uppges bero på 3

4 att några dotterbolag redovisat förluster under året. Givet att dessa bolag börjar visa vinster så torde bolagets skattesats minska framöver, men det är enligt vår uppfattning inte troligt att den går ner till 22 procent på helåret. Vi räknar med att skattesatsen uppgår till 26 procent under en överskådlig period. Bank/finans har minskat med 25% under 2012 Tecken på att Bank/finans har bottnat ur Tittar vi på hur omsättningen per bransch har utvecklats under 2012 kan vi notera att bank/finans minskat kraftigt jämfört med fjolåret, vilket troligtvis bidragit till att beläggningsgraden försämrats. Bank/finans svarade för 17 procent av den totala omsättningen jämfört med 24 procent under motsvarande period ifjol. Det motsvarar en minskning om 25 procent, eller 23,3 MSEK räknat i absoluta tal. Omsättning per bransch 2012 vs MSEK *25% y/y 12M M Bank/finans Detaljhandel Tillv. Industri Offentlig sektor Försäkring Telekom Övrigt Källa: Redeye Research, Avega Group men de övriga branschsegmenten har kompenserat för nedgången Intäkterna från de övriga branschsegmenten har emellertid ökat jämfört med föregående år och har lyckats kompensera för intäktsnedgången inom bank/finans. Intäkterna från detaljhandel som numera svarar för den största andelen med 20 procent av den totala omsättningen har för innevarande år ökat med 32 procent medan försäkring ökat med 45 procent för att nämna två branscher. Investeringsviljan hos banker kan vara på väg upp igen Det finns indikationer på att bank/finans börjar bottnar ur då nedgången som pågått sedan Q minskat takten, vilket visas i nedanstående figur. Bankerna i Sverige har under en längre period dragit ned på sina IT& investeringar, men enligt Avega Group och andra konsultbolag som har en exponering mot banksektorn så uppger de att kundernas efterfrågan stabiliserats och att de ser tecken på att investeringsviljan håller på att vända upp igen från lägre nivåer. 4

5 Bank/Finans har bottnat ur 30 MSEK 200% % % 50% 0% 0-50% Försäljning Förändring YoY Källa: Redeye Research, Avega Group Ambitionen att vara 400 medarbetare kvarstår Fokus på segment Väst samt uppstart av Affärssystem Microsoft, Mobilitet samt.net Ambitionen att växa finns fortfarande Antalet medarbetare uppgick till 367 vid utgången av Ledningen står fast vid att bolaget behöver vara omkring 400 medarbetare för att få en mer optimal kostnadsstruktur i dotterbolagen och nå en bättre lönsamhet. Troligtvis kommer rekryteringstakten vara mer återhållsam jämfört med de senaste åren men det är ändå sannolikt att bolaget når över 400 medarbetare vid innevarande års slut. Som vi tidigare nämnt kommer Avega Group fokusera på att förbättra lönsamheten i segment Väst, vilket troligtvis innebär ökad antal medarbetare i den regionen. Bolaget indikerar att uppstarter av nya dotterbolag kan vara aktuella under innevarande år, vilket i så fall adderar ytterligare medarbetare. Enligt en rapport från Radar så uppger 40 procent av företagen att de kommer att prioritera investeringar i affärssystem och 30 procent uppger att de prioriterar mobila lösningar, och enligt vår bedömning är det inte osannolikt att dessa områden kan vara aktuella för uppstart. Avega Group är en stark aktör inom SAP och visar en god utveckling inom sin Oracle&satsning varför en satsning på Microsoft Dynamics AX vore en logisk vidareutveckling. Vi räknar med att tillväxten uppgår till 10% för 2013 Vi räknar med att Avega Group ökar antalet anställda med 40 medarbetare under 2013 och att totala antalet medarbetare vid årsskiftet uppgår till 407. Det är en ökning om 11 procent jämfört med föregående år och ger en indikation på att omsättningen för 2013 ökar med runt 10 procent. 5

6 Försäljning & tillväxt E, R12M MSEK 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Intäkter Tillväxt Källa: Redeye Research, Avega Group EBIT2marginalen för 2013 beräknas uppgå till 7,4% Vår bedömning är att rörelsemarginalen räknat på rullande 12 månader kommer att bottna under det första kvartalet 2013 innan den förbättras igen. Vi räknar med att EBIT&marginalen uppgår till 7,4 procent vid utgången av 2013 och 8,2 procent i slutet av Försäljning & Rörelsemarginal E, R12M 600 MSEK 14% % 10% 8% 6% 4% 2% 0 0% Intäkter Rörelsemarginal Källa: Redeye Research, Avega Group 6

7 Prognosjusteringar Vi har reviderat upp våra omsättningsprognoser för 2013 och 2014 med 1 procent för respektive år då vi räknar med att bolagets ambition att vara över 400 medarbetare kommer att uppnås under innevarande år, givet att marknaden inte försämras kraftigt. Det viktiga kundsegmentet Bank/Finans tycks ha nått en stabilitet vad gäller efterfrågan och det finns indikationer på att investeringsviljan hos bankerna kan vara på väg upp igen, vilket torde gynna Avega Group. Bolaget har även vidtagit åtgärder för att får en bättre struktur i organisationen och sätta en bättre grund för en marginalförbättring. Beläggningsgraden har förbättrats under det gångna kvartalet och om den utvecklingen fortsätter under 2013 bedömer vi att rörelsemarginalen kommer att återhämta sig i en snabbare takt än vad vi tidigare antagit. EBIT&marginalen har därför justerats upp till 7,4 procent för 2013 från tidigare 6,4 procent. Vi har reviderat upp våra vinstprognoser för 2013 och 2014 med 31% och 43% för respektive år Skattesatsen har trimmats ned till 26 procent från tidigare 28,5 procent till följd av den sänkta bolagsskatten i Sverige. Prognosändringarna medför att VPA justeras upp 31 procent för 2013 och 43 procent för Efter våra prognosjusteringar räknar vi med att VPA 2013 uppgår till 1,99 kronor och VPA 2014 beräknas uppgå till 2,57 kronor. Utdelningen för 2012 uppgick till 1,00 kronor per aktie, vilket var en högre nivå än vår prognos om 0,80 kronor per aktie. För 2013 har vi justerat upp vårt utdelningsantagande till 1,50 kronor per aktie från 1,30 kronor per aktie då vi förväntar oss se en fortsatt stark kassaflödesgenerering under En detaljerad sammanställning över våra estimat finns på sidan 10. Förändring estimat SEKm 2013E 2014E Omsättning Gamla 440,2 489,0 Nya 445,1 494,6 % förändring 1% 1% EBITDA Gamla 29,1 34,0 Nya 34,0 41,7 % förändring 17% 23% EBIT Gamla 28,0 33,0 Nya 32,9 40,7 % förändring 18% 23% Resultat före skatt Gamla 28,2 34,0 Nya 33,2 41,0 % förändring 18% 21% Vinst per aktie Gamla 1,52 1,80 Nya 1,99 2,57 % förändring 31% 43% Källa: Redeye Research 7

8 Värdering I vår värdering av Avega Group använder vi oss av diskonterad kassaflödesvärdering (DCF) och en relativvärdering där vi tittar på hur olika svenska konsultbolag värderas. WACC 11,5% har använts DCF#värdering Vi har använt en diskonteringsränta (WACC) om 11,5 procent. Den riskfria räntan har justerats till 2,0 procent (1,6) medan riskpremien är satt till 7,3 procent, vilket reflekterar den minskade riskaptiten på marknaden, den svaga likviditeten i aktien samt en småbolagsrabatt som vi anser att aktien bör handlas. Beta är liksom tidigare satt till 1,3. För perioden 2013&2015E räknar vi med en genomsnittlig tillväxt om 11,5 procent samtidigt som rörelsemarginalen antas uppgå till 8,5 procent i snitt. Under perioden 2016& 2025 har vi räknat med en genomsnittlig tillväxt om 7,8 procent och en genomsnittlig rörelsemarginal om 5,6 procent. Investeringarna antas uppgå till 0,3 procent av försäljningen under denna period. Vi har vidare använt en skattesats om 26 procent för samtliga år, vilket är högre än gällande bolagsskatt i Sverige. Terminal tillväxt antas uppgå till 3 procent. vilket ger ett DCF2värde om 28 SEK/aktie Vår DCF&värdering indikerar då ett motiverat värde om 28 SEK per aktie, vilket är en justering upp från tidigare 27 SEK per aktie. Uppvärderingspotentialen ser alltjämt attraktiv ut från nuvarande nivåer. P/E och EV/EBITDA är lägre än sektorn, och givet att Avega Group lyckas visa en klar marginalförbättring så anser vi att aktien ska utvecklas starkare än sektorn på medellång sikt Relativvärdering Vi tittar även på hur Avega Group värderas jämfört med andra svenska konsultbolag. Tittar vi på P/E handlas Avega Group till 11,1x respektive 8,6x för 2013E och 2014E samtidigt som medianvärdet för sektorn uppgår till 11,8x respektive 9,9x. Det indikerar Avega Group värderas med en rabatt om 6&13 procent mot sektorn baserad på 2013 och 2014 års vinstestimat. Även vid jämförelse av EV/EBITDA som tar hänsyn till nettokassan värderas Avega Group med rabatt om 18 procent. Den sammanlagda bilden av relativvärderingen indikerar att aktien handlas med lägre multiplar jämfört med jämförbara bolag. Om Avega Group lyckas visa en klar marginalförbättring i linje med våra förväntningar anser vi att det vore motiverat att aktien utvecklas starkare än sektorn på medellång sikt. Relativvärdering Börsvärde P/E EV/EBITDA EV/S Bolag [SEKm] E 2014E E 2014E E 2014E HIQ INTERNATIONAL AB ,8 14,3 13,6 9,5 9,2 8,8 1,3 1,3 1,2 KNOWIT AB ,6 7,6 6,9 6,4 5,5 5,2 0,5 0,5 0,5 CONNECTA AB ,3 11,7 10,3 7,7 7,5 6,7 0,6 0,5 0,5 SIGMA AB ,5 8,3 7,3 16,0 5,1 4,7 0,4 0,4 0,4 ACANDO AB ,1 12,0 10,7 7,8 7,4 6,7 0,6 0,6 0,6 CYBERCOM 253 neg 13,9 9,6 9,3 8,0 6,8 0,4 0,4 0,4 Medel 27,1 11,3 9,7 9,4 7,1 6,5 0,6 0,6 0,6 Median 14,1 11,8 9,9 8,5 7,5 6,7 0,6 0,5 0,5 Avega Group ,7 11,1 8,6 10,8 6,7 5,5 0,6 0,5 0,5 Källa: Redeye Research 8

9 Investeringsslutsats Avega Group är ett konsultföretag med 15 dotterbolag specialiserade inom IT& och verksamhetsutveckling med huvudsakligt fokus på regionerna Stockholm, Öresund och Göteborg. Omsättningen 2012 uppgick till 403 MSEK och antalet medarbetare uppgår till drygt 360. Sedan det brutna räkenskapsåret 2002/2003 har Avega Group visat en organisk genomsnittlig tillväxt (CAGR) om 32 procent per år med en rörelsemarginal som i snitt uppgått till drygt 10 procent under denna period. Bolaget har för avsikt att fortsätta växa organiskt och har ett finansiellt tillväxtmål om 15 procent årligen över en konjunkturcykel. Rörelsemarginalen ska uppgå till minst 10 procent över en konjunkturcykel. Avega Group har omkring 40 ramavtal med kunder som Nordea, ICA och Ericsson som torde leda till en god inströmning av nya uppdrag. Bolaget har lyckats höja priserna med 3 procent i inledningen av En nyckelfråga är dock om prishöjningarna och en förbättrad debiteringsgrad kan kompensera för de kommande lönehöjningarna. Bolagets medarbetare har en möjlighet att välja en stor andel rörlig lön. När marknaden visar stark efterfrågan på konsulttjänster torde fler av Avega Groups medarbetare välja en större andel rörlig lön, vilket vi bedömer hindrar full utväxling från en förbättrad debiteringsgrad. Efterfrågan på konsulttjänster har emellertid minskat under 2012, vilket medfört dels en hårdare konkurrens om uppdragen samt en lägre beläggningsgrad som haft en negativ inverkan på lönsamheten. Avega Group har inlett en översyn av verksamheterna för att minska overheadkostnaderna och effektivisera säljaktiviteterna. Den största värdedrivaren i Avega Group är en fortsatt hög omsättningstillväxt. Vi räknar med att Avega Group genom sin attraktiva lönemodell ökar antal medarbetare med i snitt 12 procent per år och visar en genomsnittlig årlig omsättningstillväxt om 11 procent för perioden 2013& Rörelsemarginalen beräknas uppgå till drygt 8 procent under denna period. Avega Group är dessutom skuldfritt, och givet de starka kassaflödena de närmaste kommande åren ser vi utrymme för bolaget dela ut generösa utdelningar de kommande åren, upp till 80 procent av nettovinsten. Avega Group värderas till P/E 11,1x och 8,6x för 2013 respektive 2014, vilket indikerar en rabatt mot konsultsektorn. EV/EBITDA uppgår till 5,5x för 2014 och indikerar att Avega Group värderas med premium om 18 procent. DCF&värderingen indikerar ett motiverat värde om 28 kronor per aktie, vilket antyder en uppvärderingspotential om 26 procent. 9

10 Detaljerade estimat Avega Group SEKm Q1'11 Q2'11 Q3'11 Q4' Q1'12 Q2'12 Q3'12 Q4'12E 2012E 2013E Försäljning 97,1 97,3 77,0 110,9 382,2 106,4 101,5 80,6 112,7 401,2 440,2 Personalkostnader *73,5 *76,3 *62,8 *86,6 *299,1 *87,4 *87,4 *69,9 *92,5 *337,2 *362,9 Övriga externa kostnader *6,6 *6,5 *6,2 *10,4 *29,7 *8,9 *8,7 *7,7 *9,4 *34,7 *38,7 Kostnader för underkonsulter *3,0 *2,5 *1,4 *2,3 *9,2 *0,8 *2,2 *2,6 *2,5 *8,1 *9,5 EBITDA 14,0 12,0 6,6 11,6 44,2 9,3 3,2 0,4 8,3 21,2 29,1 varav Avskrivningar *0,2 *0,2 *0,2 *0,2 *0,8 *0,3 *0,3 *0,3 *0,3 *1,2 *1,1 EBIT 13,8 11,8 6,4 11,4 43,4 9,0 2,9 0,1 8,0 20,0 28,0 Finansnetto 0,2 0,2 0,2 0,2 0,7 0,2 0,0 *0,1 *0,1 0,0 0,2 Resultat före skatt 14,0 12,0 6,6 11,6 44,1 9,2 2,9 0,0 7,9 20,0 28,2 Skatt *3,8 *3,1 *1,7 *4,8 *13,4 *2,4 *0,7 0,0 *2,5 *5,6 *7,9 Minoritetsintressen *1,8 *1,4 0,8 *1,1 *3,4 *1,1 *0,4 *1,0 *1,0 *3,5 *3,0 Nettoresultat 8,4 7,5 5,7 5,7 27,3 5,7 1,8 1,0 4,4 10,9 17,2 VPA, SEK 0,74 0,66 0,50 0,50 2,41 0,50 0,16 *0,09 0,38 0,96 1,52 Försäljningstillväxt 52% 35% 35% 24% 35% 10% 4% 5% 2% 5% 10% VPA tillväxt 110% 27% 373% *14% 55% *32% *76% *118% *24% *60% 59% EBITDA marginal 14,4% 12,3% 8,6% 10,5% 11,6% 8,7% 3,2% 0,5% 7,4% 5,3% 6,6% EBIT marginal 14,2% 12,1% 8,3% 10,3% 11,4% 8,5% 2,9% 0,1% 7,1% 5,0% 6,4% Antal medarbetare Intäkt/anställd (SEKt) Kostnad/anställd (SEKt) *256 *260 *202 *262 *980 *253 *250 *202 *260 *965 *952 Nettoskuld *45 *40 *29 *49 *49 *44 *13 5 *16 *16 *33 Källa: Redeye Research, Avega Group 10

11 Sammanfattning Redeye Rating Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. Ratingförändringar i denna rapport: Inga ändringar. Ledning 9,0p Kommentar: VD har tidigare haft ledande befattningar inom Connecta och har stor erfarenhet av konsultbranschen. Marknadskommunikationen är öppen och tydlig. VD och SO äger genom Rosek Invest 28,8% av kapitalet. Tillväxtpotential 7,0p Kommentar: Avega Group kan visa en organisk tillväxt på över 15% per år under en längre period. Konsultmarknaden i Sverige som är den primära marknaden för Avega visar avmattning. Bolaget stärker inom strategi och IT&ledning, vilket innebär högre inträdesbarriärer. Lönsamhet 5,0p Kommentar: Avega Group har visat vinst sedan start och visat en stabil vinstutveckling och lönsamhet. EBIT&marginalen de senaste 7&8 åren har i snitt uppgått till 10%. Trygg placering 6,0p Kommentar: Avega Group har en stark ägare men den tidigare så solida finansiella ställningen har försvagats. Konjunkturkänslig verksamhet. Något svag aktielikviditet. Avkastningspotential 8,0p Kommentar: DCF&värdet indikerar en uppvärderingspotential på drygt 20%. Även relativvärderingen antyder att Avega Group värderas med rabatt mot sektorn. Marknadens kännedom om Avega Group är låg. 11

12 Resultaträkning, MSEK e 2014e DCF värdering Omsättning Summa rörelsekostnader *255 *338 *382 *411 *453 EBITDA Avskrivningar *1 *1 *1 *1 *1 EBIT Resultatandelar Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt *8 *13 *7 *9 *11 Nettoresultat Resultaträkning just, MSEK e 2014e Jämförelsestörande poster EBITDA just EBIT just PTP just Nettoresultat just Balansräkning, MSEK e 2014e Tillgångar Omsättningstillgångar Kassa och bank Kundfordringar Lager Värdering Andra fordringar Summa omsättningstillg Anläggningstillgångar Materiella anl.tillg Finansiella anl.tillg Goodwill Balans. utv. kostn Övr. immateriella tillg Summa anläggningstillg Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga icke ränteb skulder Summa kortfristiga skulder Långa icke ränteb.skulder Räntebärande skulder Summa skulder Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & Eget Kapital Summa skulder och eget kapital Kassaflöden, MSEK Riskpremie (%) 7,3 NV FCF (2013*15) 74,0 Betavärde 1,3 NV FCF (2016*25) 146,4 Riskfri ränta (%) 2,0 NV FCF (2026*) 74,9 Räntepremie (%) 1,0 Rörelsefrämmade tillgångar 22,3 WACC (%) 11,5 Räntebärande skulder 0,0 Motiverat värde 317,6 Antaganden 2016*25 (%) Genomsn. förs. tillv. 7,8 Motiverat värde per aktie 28,0 EBIT*marginal 5,6 Börskurs 22,2 Lönsamhet e 2014e Avk. på eget kapital (ROE) 51% 65% 25% 61% 59% ROCE 74% 96% 46% 78% 73% ROIC 50% 76% 24% 58% 54% EBITDA*marginal (just) 10% 12% 5% 8% 8% EBIT just*marginal 9% 11% 5% 7% 8% Netto just*marginal 6% 7% 2% 5% 6% Data per aktie, SEK e 2014e VPA 1,52 2,41 0,87 1,99 2,57 VPA just 1,52 2,41 0,87 1,99 2,57 Utdelning 1,5 2,0 1,0 1,5 1,9 Nettoskuld *3,7 *4,3 *2,0 *2,9 *4,4 Antal aktier 11,3 11,3 11,3 11,3 11, e 2014e Enterprise value P/E 14,6 9,2 25,7 11,1 8,6 P/E just 14,6 9,2 25,7 11,1 8,6 P/S 0,9 0,7 0,6 0,6 0,5 EV/S 0,7 0,5 0,6 0,5 0,5 EV/EBITDA just 7,7 4,6 10,8 6,7 5,5 EV/EBIT just 7,9 4,7 11,4 7,0 5,6 P/BV 6,8 5,3 7,9 5,9 4,6 Aktiens utveckling Tillväxt/år 10/12e 1 mån 8,3% Omsättning 19,5% 3 mån 15,0% Rörelseresultat, just *13,1% 12 mån *34,7% V/A, just *24,5% Årets Början 16,2% EK *7,6% Aktiestruktur % Röster Kapital Rosek Invest AB 73,4 28,8 Lannebo MicroCap 3,0 11,8 PSG Small Cap 2,0 7,9 Schultze Mats 9,7 5,1 Avanza Pension Försäkring 1,1 4,2 Nordea fonder 1,1 4,2 Larsson Göran E bolag 0,7 2,8 Engborg Sven 0,6 2,2 Broström Fredric 0,5 2,0 Sundelin Ulf 0,5 1,9 Fritt kassaflöde, MSEK e 2014e Omsättning Summa rörelsekostnader *255 *338 *382 *411 *453 Aktien Avskrivningar *1 *1 *1 *1 *1 Reuterskod AVEGb.ST EBIT Lista Small cap Skatt på EBIT (Justerad skatt) *9 *9 *10 *9 *11 Kurs, SEK 22,2 NOPLAT Antal aktier, milj 11,3 Avskrivningar Börsvärde, MSEK 251 Bruttokassaflöde Börspost 1 Förändring i rörelsekapital 4 *8 *8 *2 3 Investeringar *1 *1 *1 *1 *1 Bolagsledning & styrelse VD Jan Rosenholm Fritt kassaflöde CFO Elisabet Jarnbring IR Catharina Burch Ordf Anna Söderblom Kapitalstruktur e 2014e Soliditet 38% 38% 28% 33% 36% Skuldsättningsgrad 0% 0% 0% 0% 0% Nästkommande rapportdatum Nettoskuld *42 *49 *22 *33 *49 Kvartalsrapport *04*23 Sysselsatt kapital Kvartalsrapport *08*20 Kapitalets oms. hastighet 7,9 8,4 9,3 10,5 8,9 Kvartalsrapport *10*25 Tillväxt e 2014e Försäljningstillväxt 29% 35% 5% 10% 11% VPA*tillväxt (just) 3% 59% *64% 130% 29% Tillväxt eget kapital 22% 27% *33% 36% 28% Analytiker Christian Lee Redeye AB Mäster Samuelsgatan 42, 10tr Stockholm 12

13 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) e 2013e 2014e 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% e 2013e 2014e 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Omsättning Försäljningstillväxt EBIT just EBIT just!marginal Vinst Per Aktie Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) 3 2,5 2 1,5 1 0, e 2013e 2014e 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% e 2013e 2014e 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% VPA VPA just Skuldsättningsgrad Soliditet Branscher Geografiska områden 17% 7% 3% 39% 20% 11% 13% 90% Bank/Finance Retail Manufacturing Public sector Other Stockholm Öresund Väst Intressekonflikter Christian Lee äger aktier i bolaget Avega Group: Nej Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit ersättning från bolaget i samband med detta. Verksamhetsbeskrivning Avega Group är ett svenskt konsultbolag med dotterbolag specialiserade inom IT* och verksamhetsutveckling. Bolaget finns etablerat i Stockholm, Öresund och Göteborg. Avega Groups kunder finns inom bank och finans, detaljhandel, offentlig sektor och teleoperatörer/telekom. Bolaget styrs av VD Jan Rosenholm och har cirka 370 medarbetare. 13

14 DISCLAIMER Viktig information Redeye AB ("Redeye" eller "Bolaget") är en specialiserad investmentbank inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag i Norden. Vi fokuserar på sektorerna IT, Life Sciences, Media, Betting, Cleantech och Råvaror. Vi tillhandahåller tjänster inom Corporate Broking, Corporate Finance, aktieanalys, investerarrelationer och medietjänster. Våra styrkor är vår prisbelönta analysavdelning, erfarna rådgivare, ett unikt investerarnätverk samt vår kraftfulla distributionskanal redeye.se. Redeye grundades år 1999 och står under Finansinspektionens tillsyn sedan Redeye har följande tillstånd: mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument, investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument, utarbeta, sprida finansiella analyser/rekommendationer för handel med finansiella instrument, utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag, placering av finansiella instrument utan fast åtagande, förvara finansiella instrument och ta emot medel med redovisningsskyldighet, råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och företagsuppköp, utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument samt bedriva Certified Advisory verksamhet (sidotillstånd). Ansvarsbegränsning Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Potentiella intressekonflikter Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument för bolaget från och med den dag beslut tagits att en analys ska produceras på bolaget samt två bankdagar efter analysen publicerats. En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är direkt kopplad till sådan verksamhet. Redeye kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Läsaren av dessa rapporter kan anta att Redeye har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är inte beroende av innehållet i analysen. Angående Redeyes analysbevakning Redeyes analys präglas av case*baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Om annat inte uttryckningen anges i analysen uppdateras analysen när Redeys analysavdelning finner att så är påkallat av t.ex. väsentliga förändrade marknadsförutsättningar eller händelser relaterade till analyserad emittent/analyserat finansiellt instrument. Rating/Rekommendationsstruktur Redeye utfärdar ej några investeringsrekommendationer för fundamental analys. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare. Redeyes rekommendationer för teknisk analys är: Köp (Buy) och Sälj (Sell). Placeringshorisonten för dessa rekommendationer är mycket kort, oftast mindre än 1 månad. Redeye Rating ( ) Rating Ledning Tillväxt* Trygg Avkastnings* Lönsamhet potential Placering potential 7,5p * 10,0p ,5p * 7,0p ,0p * 3,0p Antal bolag *För investmentbolag byts Tillväxtpotential och Lönsamhet ut mot Portföljförvaltning och Direktavkastning. Mångfaldigande och spridning Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Copyright Redeye AB. 14

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta BOLAGSANALYS 14 december 2010 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta Positiva besked rapporteras från en fas I-studie med OX219, vilken motiverar vidareutveckling av produkten. FDA-möte

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Redo för nystart

Avega Group (AVEGb.ST) Redo för nystart BOLAGSANALYS 25 april 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Redo för nystart Avega Groups EBITmarginal är tillbaka på mer normala nivåer efter att ha landat på 8,6% jämfört med förväntade 7,5%. Utfallet

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten BOLAGSANALYS 29 april 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten Omsättningen förväntas uppgå till 304 MSEK och EBIT beräknas uppgå till 16,2 MSEK. EBIT(marginalen väntas landa på

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter

Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter BOLAGSANALYS 3 maj 2011 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter Q1-rapporten överträffade våra förväntningar med starkare nettorekrytering och lönsamhet än väntat. Förbättrad debiteringsgrad

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering

Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering BOLAGSANALYS 24 augusti 2011 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering Avega Group visade stark tillväxt och stabil lönsamhet i Q2. Tillväxten uppgick till 35% samtidigt som EBITmarginalen

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Vind i ryggen

Avega Group (AVEGb.ST) Vind i ryggen BOLAGSANALYS 22 augusti 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Vind i ryggen Avega Groups åtgärder under hösten har gett positivt resultat. Försäljningstillväxten uppgick till 7,5% och EBIT$marginalen

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 oktober 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Rekrytering i fokus framöver Avega Group fortsätter att visa en stabil rörelsemarginal på 6,6 procent i det tredje kvartalet vilket var

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST)

Formpipe Software (FPIP.ST) BOLAGSANALYS 2 februari 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Stark försäljning och ökad utdelning Försäljningen översteg vår förväntning och uppgick till 34,5 miljoner kronor. Kostnaderna var

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den!

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! BOLAGSANALYS 28 januari 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! Det är positiva besked att Exini äntligen lyckats få till ett avtal för den japanska marknaden för sin produkt Exini

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 2 december 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Nya huvudägare stärker investeringscase Arctic Gold har genomfört en riktad nyemission som tillfört bolaget 10,5 miljoner kronor. Investerarna

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige

Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige BOLAGSANALYS 14 februari 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige Ett besparingsprogram har genomförts under kvartalet, vilket gett en positiv effekt i Sverige. Den underliggande

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4

Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4 BOLAGSANALYS 5 februari 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4 Omsättningen förväntas uppgå till 307,6 MSEK och EBIT beräknas uppgå till %16,7 MSEK där ett kostnadseffektiviseringsprogram

Läs mer

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4%

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4% BOLAGSANALYS 9 februari 2011 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Stark rapport och höjd utdelning Addnode var en av våra favoriter i vår konsultrapport som släpptes innan jul och den är rapporten visar delvis

Läs mer

Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott

Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott BOLAGSANALYS 6 februari 2013 Sammanfattning Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott Omsättningen i Q4 kom in 6% lägre än estimerat, där Sverige stod för den negativa avvikelsen. Marknaden har varit

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 BOLAGSANALYS 9 maj 2012 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 DIBS rapport för det första kvartalet var i nivå med våra förväntningar både tillväxt- och resultatmässigt. Tillväxten

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik BOLAGSANALYS 11 augusti 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik Netrevelation bjöd på få glädjeämnen men heller inga större avvikelser i sin halvårsrapport. Omsättningen ökade med 8,5

Läs mer

Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2

Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2 BOLAGSANALYS 23 augusti 2012 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2 Omsättningen i Q2 var en besvikelse då den kom in 14% lägre än estimerat. Avvikelsen i försäljningen innebar att rörelseresultatet

Läs mer

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen!

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! BOLAGSANALYS 22 oktober 2010 Sammanfattning Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! Agellis rapport över det tredje kvartalet var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 4,9 miljoner

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) En utmanande marknad

Avega Group (AVEGb.ST) En utmanande marknad BOLAGSANALYS 17 augusti 2012 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) En utmanande marknad Såväl omsättningen som rörelseresultatet kom in lägre än förväntat där en EBITmarginal om 2,9% var förvånansvärt

Läs mer

2005 2006 2007e 2008e 2009e

2005 2006 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 16 juli 27 Carl Lamm (CLAM.ST) Aptit på bättre lönsamhet Den organiska tillväxten uppgick till dryga 23 procent, vilket imponerar. Det är uppenbart att Carl Lamm gynnas av en god konjunktur,

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012

Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012 BOLAGSANALYS 28 februari 2012 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012 Betting Promotions nettoomsättning på 10,6 MSEK i det fjärde kvartalet toppade våra förväntningar på 9,0 MSEK.

Läs mer

3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec

3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec BOLAGSANALYS 23 januari 2012 Sammanfattning 3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec Vitecs bud motsvarar omkring 43 kr/aktie, vilket är i paritet med Redeyes DCF-värdering. Även om det finns begränsade

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet BOLAGSANALYS 8 juni 2012 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet Getupdateds rapport Q1-rapport var svagare än väntat. Omsättningen ökade med 3,9 procent men

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft BOLAGSANALYS 25 november 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft Netrevelation visar stadig tillväxt men har svårt att visa lönsamhet i sin verksamhet. 27 procents tillväxt har

Läs mer

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt BOLAGSANALYS 31 augusti 2012 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt Rörelseresultatet förbättrades till 99 MSEK (87 MSEK Q1 ifjol) och överträffade även vår prognos. Omsättningen

Läs mer

Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form

Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form BOLAGSANALYS 22 februari 2013 Sammanfattning Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form Cherrys rapport för det fjärde kvartalet var något svagare än vad vi räknat med men det får mindre betydelse eftersom

Läs mer

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår BOLAGSANALYS 23 augusti 2010 Sammanfattning Stille (STLL.ST) Tufft första halvår Stilles försäljning under det andra kvartalet uppgick till 18,3 miljoner kronor mot vår förväntan om 22 miljoner kronor.

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt

Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt BOLAGSANALYS 26 juli 2012 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt Andra kvartalet bjöd åter på stark tillväxt, men även kraftigt stigande kostnader, varför resultatet hamnade under vår prognos.

Läs mer

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå!

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå! BOLAGSANALYS 6 mars 2013 Sammanfattning Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå! Tillfälligt ökade kostnader för utveckling av det nasala pneumokockvaccinet var väl det som var det mest dramatiska

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 BOLAGSANALYS 3 april 2012 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 Kopy Goldfields har under andra halvan av 2011 visat positiva prospekteringsresultat, framförallt vid Krasnyylicensen.

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare BOLAGSANALYS 23 april 2010 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare Formpipes första kvartal var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 31,4 miljoner kronor

Läs mer

Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare

Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare BOLAGSANALYS 23 feb 2010 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare Doros Q4-rapport imponerade rejält tillväxtmässigt med mycket hög tillväxttakt inom huvudområdet Care. Det andra området

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster BOLAGSANALYS 22 november 2010 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster Rapporten för det tredje kvartalet var svagare än vi räknat med. Trots många testinstallationer har försäljningen

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige BOLAGSANALYS 8 mars 2011 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige Betting Promotions tillväxt på 18 procent i det fjärde kvartalet imponerade, samtidigt som bruttomarginalen

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Höga förväntningar på Italien

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Höga förväntningar på Italien BOLAGSANALYS 2 april 2012 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Höga förväntningar på Italien Getupdated avslutade året i linje med våra förväntningar vad gäller omsättningen på 40,4 MSEK.

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Ny VD och ny start

Cybercom Group (CYBC.ST) Ny VD och ny start BOLAGSANALYS 30 augusti 2011 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Ny VD och ny start Cybercom byter VD och tillsätter Petteri Puhakka som tf VD och koncernchef tills vidare. Bolaget uppger att stärkt

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 22 augusti 213 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Viss ljusning i Danmark DIBS rapport för det andra kvartalet var starkare än vad vi väntat oss. Försäljningen uppgick till 39,9 miljoner kronor

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 15 augusti 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Bra investeringsläge inför hösten Arctic Gold har under sommaren påbörjat årets borrprogram omfattande 8 000 meter. Resultat från prospekteringen

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden BOLAGSANALYS 25 augusti 2011 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden Det andra kvartalet blev magrare än vi räknat med både avseende omsättning och resultat. Kuvert i Västeuropa går

Läs mer

Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet

Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet BOLAGSANALYS 15 maj 2012 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet Försäljningen i Q1 överträffade vår prognos med 6% och EBIT marginalen uppgick till 7,4% mot förväntade 5,3%. Rensat för

Läs mer

Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan

Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan BOLAGSANALYS 15 maj 2013 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan Även om resultatet i Q1 visade en relativ stor negativ avvikelse överskuggades det av två positiva punkter: den starka orderingången

Läs mer

Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst

Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst BOLAGSANALYS 25 aug 2009 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst Doros försäljningsutveckling under Q2 var i linje våra förväntningar men tillväxten inom bolagets snabbväxande segment

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång BOLAGSANALYS 28 juli 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång Det andra kvartalet blev svagare än väntat. Segmentet Live fortsatte att imponera med en stark tillväxt på 86 procent.

Läs mer

Vi har justerat upp ratingen för avkastningspotentialen med ett steg. Lönsamhet. 5,0 poäng

Vi har justerat upp ratingen för avkastningspotentialen med ett steg. Lönsamhet. 5,0 poäng BOLAGSANALYS 6 maj 2010 Sammanfattning MultiQ (Mulq.ST) Svagt resultat men bra orderingång MultiQs försäljning under det första kvartalet uppgick till 28 miljoner kronor mot vår förväntning på 30 miljoner

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST)

Kopy Goldfields (KOPY.ST) BOLAGSANALYS 22 november 2011 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Sikte på utökad mineraltillgång Kopy Goldfields har under de senaste månaderna presenterat positiva prospekteringsresultat från årets

Läs mer

Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus

Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus BOLAGSANALYS 13 juli 2011 Sammanfattning Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus Vitrolife kommer med sin rapport för det andra kvartalet den 14 juli. Bolaget planerar en telefonkonferens kl

Läs mer

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat ANALYSGARANTI* 16 februari 26 TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat Q4-rapporten var svagare än väntat. Vi hade väntat oss att ordern från Nordamerika skulle infalla i Q4 25, men ordern inföll istället i

Läs mer

Doro (DORO.ST) Telecare visar bra potential

Doro (DORO.ST) Telecare visar bra potential BOLAGSANALYS 19 februari 2013 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Telecare visar bra potential Försäljningen överträffade vår prognos men både bruttomarginalen och EBITmarginalen kom in lägre än förväntat. Prispress

Läs mer

Acando (ACANb.ST) Fina rörelsemarginaler i Q3

Acando (ACANb.ST) Fina rörelsemarginaler i Q3 BOLAGSANALYS 29 oktober 2012 Sammanfattning Acando (ACANb.ST) Fina rörelsemarginaler i Q3 Omsättningen kom in 2% lägre än ifjol och 7% lägre än vår prognos, där Sverige stod för största avvikelsen. Justerat

Läs mer

Avega Group (avegb.st)

Avega Group (avegb.st) BOLAGSANALYS 11 februari 214 Sammanfattning Avega Group (avegb.st) Överraskande svagt från Avega Group Avega Group avslutade året med en överraskande svag rapport där såväl försäljningen som resultat avvek

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger

Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger BOLAGSANALYS 26 april 2013 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger Under vintern går verksamheten på sparlåga och utfallet i Q1-rapporten är därför svårt att dra slutsatser ifrån. Rörelseförlusten

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan

Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan BOLAGSANALYS 11 november 2011 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan Trots en lite högre omsättning än vi räknat med blev resultatet något lägre än vår prognos i Q3. Både nettoresultat

Läs mer

Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger!

Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger! BOLAGSANALYS 12 februari 2012 Sammanfattning Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger! Prevas rapport för det fjärde kvartalet belastades av stora engångskostnader. Försäljningen uppgick till 174,5 miljoner

Läs mer

Enea (ENEA.ST) Fortsatt bra potential

Enea (ENEA.ST) Fortsatt bra potential BOLAGSANALYS 23 juli 2012 Sammanfattning Enea (ENEA.ST) Fortsatt bra potential Omsättningen och EBIT överträffade våra prognoser med 3% respektive 12%. Bruttomarginalen var dock en besvikelse då den uppgick

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Uppkopplad till marginallyft

Cybercom Group (CYBC.ST) Uppkopplad till marginallyft BOLAGSANALYS 6 maj 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Uppkopplad till marginallyft Omsättningen överträffade vår prognos med 5%, trots att en negativ kalendereffekt, ovanligt hög sjukfrånvaro

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Fokus på lönsamheten

Cybercom Group (CYBC.ST) Fokus på lönsamheten BOLAGSANALYS 19 april 2011 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Fokus på lönsamheten Bolaget har genomfört en nedskrivning om 16 MSEK i Finland, vilket belastar resultatet i Q1. Vi har justerat ned

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina BOLAGSANALYS 24 februari 2012 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina Kvarvarande verksamhet visar en svag men ändå positiv lönsamhet med ett rörelseresultat på 18 MSEK under 2011. Pressen

Läs mer

Edluar blir godkänt som generika och inte som ett nytt läkemedel. Vi räknar med ett lägre pris, vilket påverkar våra försäljningsprognoser negativt.

Edluar blir godkänt som generika och inte som ett nytt läkemedel. Vi räknar med ett lägre pris, vilket påverkar våra försäljningsprognoser negativt. BOLAGSANALYS 16 mars 2009 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) FDA-godkännande FDA godkänner Edluar (tidigare Sublinox) för försäljning och marknadsföring i USA, vilket aktiverar en milstolpsbetalning på 5 miljoner

Läs mer

Net Entertainment (NET-B.ST) Fortsatt osäkerhet kring Italien

Net Entertainment (NET-B.ST) Fortsatt osäkerhet kring Italien BOLAGSANALYS 5 maj 2011 Sammanfattning Net Entertainment (NET-B.ST) Fortsatt osäkerhet kring Italien Net Ents tillväxt på 8,3 procent i det första kvartalet blev lägre än våra förväntningar. Den starka

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder BOLAGSANALYS 16 juli 2012 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder Efter den positiva inledningen på året hade vi lite högre förväntningar på Q2 även om detta är en säsongsmässigt svag

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst

Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst BOLAGSANALYS 28 februari 2013 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst Q4 är lågsäsong som alltid medför negativt resultat, men rörelseförlusten på 35 MSEK var större än vi räknat med,

Läs mer

Doro (DORO.ST) Stark orderingång och vinst

Doro (DORO.ST) Stark orderingång och vinst BOLAGSANALYS 11 november 2011 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Stark orderingång och vinst Q3-rapporten var klart godkänt där en stark orderingång, en bra rörelsemarginal, en bättre än förväntad vinst och

Läs mer

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential Analysgaranti* 3 april 2008 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning Betting Promotion kom igår med en vinstvarning för det första kvartalet och meddelade

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 november 2013 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Bra - men ingen kioskvältare Resultatmässigt tangerade Systemair fjolårets nivå under sitt andra kvartal. EBIT i Q2 blev 142 MSEK, medan

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Betydelsefullt besked

Orexo (ORX.ST) Betydelsefullt besked BOLAGSANALYS 16 december 2010 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Betydelsefullt besked Det mer eller mindre uträknade projektet OX-MPI visar klart och tydligt på livskraft, när nu en första läkemedelskandidat

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Tillbaka på ruta minus ett

Betting Promotion (BETT.ST) Tillbaka på ruta minus ett BOLAGSANALYS 29 april 2012 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Tillbaka på ruta minus ett Nettoomsättningen på 2,5 MSEK (270 TEUR) i det första kvartalet blev betydligt svagare än förväntade 10,0

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Mycket kvar att bevisa

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Mycket kvar att bevisa BOLAGSANALYS 6 maj 2010 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Mycket kvar att bevisa Exinis försäljning under det första kvartalet var sämre än våra förväntningar och uppgick till blygsamma 0,4 miljoner

Läs mer

Systemair (SYSR.ST) Halvljummet bokslut

Systemair (SYSR.ST) Halvljummet bokslut BOLAGSANALYS 12 juni 2013 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Halvljummet bokslut Resultatmässigt avslutades året svagare än vi hade räknat med. EBIT i Q4 blev 36 MSEK mot vår prognos på 65 MSEK och fjolårets

Läs mer

Resultatlyft trots volymtapp

Resultatlyft trots volymtapp BOLAGSANALYS 15 november 2012 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Resultatlyft trots volymtapp Resultatet förbättrades under Q3 (EBIT: 26 MSEK mot 15 MSEK ifjol) vilket förvånade oss mot bakgrund av den försvagade

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion BOLAGSANALYS 31 oktober 2010 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion Siffrorna för det tredje kvartalet var sämre än vi räknat med, vilket dock vägs upp av bättre marginaler. Vi har sänkt

Läs mer

Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning

Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning BOLAGSANALYS 14 maj 2012 Sammanfattning Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning Omsättning och rörelseresultat var bättre än vi räknat med för första kvartalet och bolaget är på väg mot att vända rörelsen

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST)

Kopy Goldfields (KOPY.ST) BOLAGSANALYS 26 november 2013 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Avtal för Krasny bekräftar potential Kopy Goldfields har på sistone levererat två tydligt värdeskapande affärer för sina projekt.

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Emission med tuff utspädning

Bong (BOLJ.ST) Emission med tuff utspädning BOLAGSANALYS 18 juni 2013 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Emission med tuff utspädning Det åtgärdspaket som Bong presenterat för att stärka upp balansräkningen är klart mer omfattande än vi hade räknat med.

Läs mer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer ANALYSGARANTI* 1 juni, 27 Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer Q1-rapporten visade en tillväxt på 63 procent, vilket indikerar att Tele5 äntligen fått ordning på sin säljverksamhet.

Läs mer

DGC One (DGCO.ST) ICA avtal bekräftar strategin

DGC One (DGCO.ST) ICA avtal bekräftar strategin BOLAGSANALYS 9 maj 2011 Sammanfattning DGC One (DGCO.ST) ICA avtal bekräftar strategin DGCs rapport för det första kvartalet var helt i linje med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 84,2 miljoner

Läs mer

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart BOLAGSANALYS 13 september 2010 Sammanfattning Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart Samgåendet med Hamelin skapar en koncern med bättre kritisk massa på sina viktiga marknader. I huvudsak kompletterar

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Tiofaldigad guldtillgång!

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Tiofaldigad guldtillgång! BOLAGSANALYS 29 november 2012 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Tiofaldigad guldtillgång! Kopy Goldfields har presenterat en första beräkning av mineraltillgången vid Krasny utförd enligt JORC-koden.

Läs mer

Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet

Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet BOLAGSANALYS 18 november 2009 Sammanfattning Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet Trots en omsättning som var bättre än väntat presenterade Redbet en förlust för det tredje kvartalet på 5,2 MSEK.

Läs mer

Lönsamhet. 9,0 poäng. Tillväxt 19% 22% 8% 20% 16% EBITDA-marginal 17% 19% 18% 19% 19% EBIT-marginal 12% 11% 11% 14% 15%

Lönsamhet. 9,0 poäng. Tillväxt 19% 22% 8% 20% 16% EBITDA-marginal 17% 19% 18% 19% 19% EBIT-marginal 12% 11% 11% 14% 15% BOLAGSANALYS februari 2011 Sammanfattning Vitrolife AB (VITR.st) Ett lysande avslut på 2010 Vitrolifes rapport för det fjärde kvartalet var mycket stark och överträffade våra förväntingar. Tillväxten mättes

Läs mer

Smarteq AB (SMAQb.ST) Vändning under H2 10

Smarteq AB (SMAQb.ST) Vändning under H2 10 BOLAGSANALYS 28 april 2010 Sammanfattning Smarteq AB (SMAQb.ST) Vändning under H2 10 Smarteq s Q1-rapport kom in ungefär som väntat. Försäljningen i kvartalet blev 10,3 MSEK och EBITDA-resultatet landade

Läs mer

Net Entertainment (NET-B.ST) Triggers i kombination med hög värdering

Net Entertainment (NET-B.ST) Triggers i kombination med hög värdering BOLAGSANALYS 11 februari 2010 Sammanfattning Net Entertainment (NET-B.ST) Triggers i kombination med hög värdering Årets fjärde kvartal kom in i linje med förväntningarna, med en omsättningstillväxt på

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Nytt läkemedelsbolag föds

Orexo (ORX.ST) Nytt läkemedelsbolag föds BOLAGSANALYS 18 juni 2012 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Nytt läkemedelsbolag föds Affären att sälja delar av framtida royaltyströmmar för Abstral sker till bra villkor och tillför Orexo betydande och viktig

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar

Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar BOLAGSANALYS 1 mars 2010 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar Resultatet blev klart sämre än vi hade räknat med, till följd av ytterligare uppstädningskostnader i Polen. På många av deras

Läs mer

Cision (CISI.ST) Intäktsnedgång att vänta H1 13

Cision (CISI.ST) Intäktsnedgång att vänta H1 13 BOLAGSANALYS 8 februari 2013 Sammanfattning Cision (CISI.ST) Intäktsnedgång att vänta H1 13 Rensat för valutaeffekter kom Cisions Q4-rapport in ungefär som väntat. Intäkterna uppgick till 242 MSEK och

Läs mer

Allenex (Alnx.st) Tillväxt var god dröj

Allenex (Alnx.st) Tillväxt var god dröj BOLAGSANALYS 6 maj 2013 Sammanfattning Allenex (Alnx.st) Tillväxt var god dröj Första kvartalet blev svagare än vi räknat med och framför allt omsättningen som sjönk med 11 pro cent jämfört med samma period

Läs mer

Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt

Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt BOLAGSANALYS 25 november 2008 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt Addnodes Q3 rapport var stark där såväl försäljning som resultat var i linje med våra förväntningar. Försäljningen

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Trendbrott i Danmark

DIBS (DIBS.ST) Trendbrott i Danmark BOLAGSANALYS 18 november 2011 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Trendbrott i Danmark DIBS rapport för det tredje kvartalet var något svagare än vad vi räknat med. Försäljningen uppgick till 38 miljoner kronor

Läs mer

Bolaget är välfinansierat, har en utmärkt bas för sin forskning, men marknaden är skeptisk och värderar den i dagsläget till 0 kr.

Bolaget är välfinansierat, har en utmärkt bas för sin forskning, men marknaden är skeptisk och värderar den i dagsläget till 0 kr. BOLAGSANALYS 3 september 2010 Sammanfattning Creative Antibiotics (CAS.st) En kraftig överreaktion! Reaktionen på bolagets besked i samband med rapporten, att lägga ned utvecklingen av INP-341 kan bara

Läs mer

Vitrolife AB (VITR.st) Origio Q4: Mind the gap!

Vitrolife AB (VITR.st) Origio Q4: Mind the gap! BOLAGSANALYS 29 februari 2011 Sammanfattning Vitrolife AB (VITR.st) Origio Q4: Mind the gap! Vitrolifes närmaste konkurrent, norsk/danska Origio, har kommit med sin bokslutskommuniké. Vitrolife visar fortsatt

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Fortsatt stabil tillväxt

DIBS (DIBS.ST) Fortsatt stabil tillväxt BOLAGSANALYS 18 maj 2010 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Fortsatt stabil tillväxt DIBS Q1 rapport kom in i linje med våra prognoser med intäkter på 35,4 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 10,7 miljoner

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig BOLAGSANALYS 3 maj 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig Första kvartalet var något starkare än vi räknat med, men försäljningen är fortsatt på en mycket låg nivå.

Läs mer

Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten

Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten BOLAGSANALYS 1 september 2009 Sammanfattning Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten Redbets rapport för det andra kvartalet var i linje med våra förväntningar. VD:s uttalande om att både intäkter och

Läs mer

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Avtal eller inte, det är frågan!

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Avtal eller inte, det är frågan! BOLAGSANALYS 15 maj 213 Sammanfattning Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Avtal eller inte, det är frågan! Det är fortsatt vänteläge i bolaget och det mest dramatiska i kvartalsrapporten för det tredje kvartalet

Läs mer

Doro (DORO.ST) Udda reaktion på starkt delår

Doro (DORO.ST) Udda reaktion på starkt delår BOLAGSANALYS 16 nov 2010 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Udda reaktion på starkt delår Doros Q3-rapport var klart starkare än våra förväntningar. Det gäller främst försäljningen samt orderingången. Tillväxttakten

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till

Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till BOLAGSANALYS 1 mars 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till Betting Promotions fjärde kvartal gav ett blandat intryck. Segmentet Livebetting visade äntligen en god bruttomarginal,

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) I väntan på lyftet

Netrevelation (NETR.ST) I väntan på lyftet BOLAGSANALYS 20 maj 2009 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) I väntan på lyftet Mycket gick rätt för Netrevelation under det första kvartalet där även vädret bidrog i positiv mening. Omsättningen ökade

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Bookmakers kan slå i höst

Betting Promotion (BETT.ST) Bookmakers kan slå i höst BOLAGSANALYS 29 juli 2011 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Bookmakers kan slå i höst Betting Promotions andra kvartal blev svagare än vi väntat oss. Segmentet Fotboll levererade en stark bruttomarginal

Läs mer

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E Aktiekurs, SEK Volym x 1 ANALYSGARANTI* 27 maj 28 A-Com (Acom.ST) Back on track Efter två svaga kvartal i rad visade A-Coms rapport för det första kvartalet att bolaget är back on track. Rörelseresultatet

Läs mer

DGC One (DGCO.ST) 2012 blir ett viktigt år för DGC

DGC One (DGCO.ST) 2012 blir ett viktigt år för DGC BOLAGSANALYS 1 november 2011 Sammanfattning DGC One (DGCO.ST) 2012 blir ett viktigt år för DGC Försäljningen under tredje kvartalet uppgick 92,7 miljoner kronor mot vår förväntan på 95 miljoner kronor.

Läs mer