Avega Group (AVEGb.ST) En utmanande marknad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avega Group (AVEGb.ST) En utmanande marknad"

Transkript

1 BOLAGSANALYS 17 augusti 2012 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) En utmanande marknad Såväl omsättningen som rörelseresultatet kom in lägre än förväntat där en EBITmarginal om 2,9% var förvånansvärt svag. Beläggningsgraden har varit på otillfredsställande nivåer i vissa specialistbolag, och ledningen har inlett en översyn av verksamheten. Avega Group kommer dessutom intensifiera sin säljfokus. Det finns flera tecken på att marknaden har blivit tuffare. Kunderna har blivit mer avvaktande med sina investeringar, vilket påverkat beläggningsgraden negativt. Det är troligt att Avega Group kommer att prioritera lönsamhet framför tillväxt den närmaste tiden. Vi har reviderat ned vår omsättningsprognos för 2012 med 5% och EBITmarginalen har justerats ned till 6,5% från 10,0% för innevarande år. VPA för 2012 och 2013 justeras ned 40% respektive 26%. Prognosändringarna medför att DCFvärdet sänks till 35 kr/aktie (40). Ratingen för Tillväxtpotential, Lönsamhet och Avkastningspotential har trimmats ned 1,0p. Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: Small cap 221 MSEK IT Jan Rosenholm Anna Söderblom Redeye Rating (010 poäng) Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Avkastningspotential 9,0 poäng 8,0 poäng 7,0 poäng 7,0 poäng 8,0 poäng Nyckeltal e 2013e 2014e Omsättning, MSEK Tillväxt 29% 35% 7% 14% 14% EBITDA EBITDAmarginal 10% 12% 7% 9% 9% EBIT EBITmarginal 9% 11% 6% 9% 9% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal 6% 7% 4% 5% 6% Utdelning 1,5 2,0 1,2 2,0 3,4 VPA 1,52 2,41 1,39 2,24 2,64 VPA just 1,52 2,41 1,39 2,24 2,64 P/E just 12,8 8,1 14,0 8,7 7,4 P/S 0,8 0,6 0,5 0,5 0,4 EV/S 0,6 0,4 0,5 0,4 0,4 EV/EBITDA just 6,5 3,9 7,5 4,9 4,2 Fakta Aktiekurs (SEK) 19,5 Antal aktier (milj) 11,3 Börsvärde (MSEK) 221 Nettoskuld (MSEK) *13 Free float (%) 71,2 Dagl oms. ( 000) 18 Analytiker: Christian Lee 08* Erik Kramming 08* Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel +46 8* E*post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, 0 poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är 0 poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Tillväxtpotential De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) marknadsstorlek, 2) marknadstillväxt, 3) samarbeten, 4) produkt differentiering och 5) konkurrenssituation. Kriterierna väger lika tungt i den sammantagna bedömningen av värderingsnyckeln tillväxtpotential. Lönsamhet De faktorerna som utgör bedömning av lönsamhet är 1) stabil vinstutveckling, 2) bruttomarginal, 3) EBIT*marginal och 4) avkastning på eget kapital. Faktorn stabil vinstutveckling viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) oberoende av enstaka händelser, 2) finansiell situation, 3) ägarstruktur, 4) konjunkturkänslighet och 5) aktiens likviditet. Faktorn oberoende av enstaka händelser viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna konjunkturkänslighet och aktiens likviditet viktas med 0,5x. Avkastningspotential De faktorerna som utgör bedömning av avkastningspotential är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) marknadsförväntningar, 4) nyhetsflöde/triggers, 5) oupptäckt aktie och 6) insynshandel. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna nyhetsflöde/triggers, marknadsförväntningar, oupptäckt aktie och insynshandel viktas med 0,5x. 2

3 En utmanande marknad Såväl försäljningen som lönsamheten var lägre än förväntat Avega Groups omsättning i det andra kvartalet kom in 8 procent lägre än beräknat. Tillväxten uppgick till 4 procent jämfört med förväntade 14 procent, och mycket talar för att det blir utmanande för bolaget att visa en tvåsiffrig tillväxt för innevarande år. Antalet medarbetare ökade visserligen med drygt 11 procent jämfört med fjolåret, men bolaget har uppenbara svårigheter att få en tillfredställande beläggning på konsulterna vilket medför att intäkterna inte ökar i samma omfattning. Den svaga beläggningsgraden har även påverkat lönsamheten negativt. EBIT marginalen uppgick till mycket låga 2,9 procent jämfört med fjolårets 12,1 procent och vår prognos om 10,0 procent. En lägre omsättning i kombination med en väsentligt lägre rörelsemarginal än vad vi hade räknat med resulterade i att vinsten på nedersta raden blev hela 74 procent lägre än beräknat. Avega Group Förväntat vs. Utfall SEKm Q2'11 Q2'12E Utfall Diff Försäljning 97,3 110,7 101,5 *8% EBITDA 12,0 11,3 3,2 *72% EBIT 11,8 11,1 2,9 *74% PTP 12,0 11,2 2,9 *74% VPA, SEK 0,66 0,61 0,16 *74% Försäljningstillväxt 35,3% 13,8% 4,3% EBITDA marginal 12,3% 10,2% 3,2% EBIT marginal 12,1% 10,0% 2,9% VPA tillväxt (y/y) 27% *7% *76% Källa: Redeye Research, Avega Group Bank/finans har minskat med 29% under första halvåret jämfört med fjolåret Svag lönsamhet till följd av sämre beläggningsgrad Vi såg redan i föregående kvartal att beläggningsgraden inte var på en bra nivå. Som vi ser det finns det flera orsaker till försvagningen. Tittar vi på hur omsättningen per bransch har utvecklats under det första halvåret kan vi notera att bank/finans minskat kraftigt jämfört med fjolåret, vilket troligtvis bidragit till att beläggningsgraden försämrats. Bank/finans svarade för 18 procent av den totala omsättningen i H1 jämfört med 27 procent i motsvarande period ifjol. Det motsvarar en minskning om 29 procent, eller 15,1 MSEK räknat i absoluta tal. Intäkterna från de övriga branschsegmenten har emellertid ökat jämfört motsvarande kvartal ifjol och kompenserat för intäktsnedgången inom bank/finans. Tittar vi på de olika geografiska segmenten ser vi att rörelseresultatet för Stockholm uppgick till 13,2 MSEK för det första halvåret jämfört med 23,9 MSEK ifjol. Enligt vår mening tyder det på att bank/finans i Stockholm svarat för en stor del av försvagningen i beläggningsgraden. 3

4 Omsättning per bransch H vs H MSEK 50 H H *29% y/y Bank/finans Detaljhandel Tillv. Industri Offentlig sektor Försäkring Telekom Övrigt Källa: Redeye Research, Avega Group Ledningen har inlett arbetet med att se över verksamheten med speciellt fokus på de bolag som underpresterat Intensifiera bolagens säljfokus Det finns fler bidragande orsaker till att lönsamheten blivit sämre. Avega Groups satsning i Göteborg befinner sig fortfarande i ett uppstartsläge och har inte nått en tillräckligt stor volym för att visa lönsamhet, men en orsak av större betydelse är att beläggningsgraden i vissa specialistbolag varit otillräcklig på grund av dåligt säljfokus. Ledningen uppger dock att arbetet med att se över samtliga verksamheter i koncernen redan har inletts med speciellt fokus på de bolag som underpresterat. En annan högprioriterad uppgift är att effektivisera säljaktiviteterna, bland annat genom att öka korsförsäljningen mellan de olika specialistbolagen. Inga nya dotterbolag i år Avega Group kommer inte ta några omstruktureringskostnader i samband med att verksamheterna ses över, men troligtvis kommer det ta något kvartal till innan de positiva effekterna kan nås fullt ut. Det kan innebära att vi får vänta till Q4 innan lönsamheten är tillbaka på mer normala nivåer. Bolaget kommer inte att starta några nya dotterbolag förrän beläggningsgraden är tillbaka på bra nivåer igen. Vi tolkar det som att Avega Group kommer att prioritera en lönsamhetsförbättring framför tillväxt den närmaste tiden och det är därför inte troligt att fler dotterbolag kommer att startas under innevarande år. Avega Group vill vara 400 medarbetare vid årets slut Vill öka antalet medarbetare Avega Group uppger att bolaget vill vara omkring 400 medarbetare vid årets slut för att få en mer optimal kostnadsstruktur i dotterbolagen och nå en bättre lönsamhet. Bolaget hade vid utgången av det andra kvartalet 364 medarbetare, vilket indikerar att ambitionen är att nettoöka med närmare 10 procent under det andra halvåret jämfört med Q2. Avega Group uppger att de sett såväl större optimism som ökad aktivitet hos kunderna tidigare 4

5 än för motsvarande period ifjol, vilket kan vara en indikation på att marknaden håller på att normaliseras efter en utmanande första halvår. Vår uppfattning är att en mer positiv marknad är en viktig förutsättning för att bolaget ska rekrytera fler medarbetare under hösten. Det finns tydliga signaler på en utmanande marknad Tuffare marknad på grund av osäkra utsikter Olika konjunkturprognoser bekräftar att marknaden har blivit svagare under det första halvåret. Konjunkturinstitutets månatliga konfidensindikator för ITkonsulterna visar att konsulterna inte är lika optimistiska nu jämfört med 2010 och inledningen av Konfidensindikatorn speglar konsultföretagens förväntningar och är ett framåtblickande mått. Även Konjunkturinstitutets senaste prognos över Sveriges BNPtillväxt tyder på att vi kommer att få se en förhållandevis kraftig inbromsning under 2012 då BNP förväntas visa en tillväxt om en procent. Konfidensindikator ITkonsulter (2004juli 2012) BNPtillväxt Sverige ( E) 8,0 6,0 4,0 2, *20 0,0 *2, E 2013E *40 *4,0 *60 *6,0 Källa: Konjunkturinstitutet (juli 2012) Konsultbolagen har rapporterat svagare beläggningsgrader och tillväxt i Q2 än vad de normalt brukar göra Avega Group uppger, liksom de övriga konsultbolagen, att marknaden har varit lite mer utmanande under det första halvåret jämfört med motsvarande period ifjol, vilket styrks av de ovanstående uppgifterna från Konjunkturinstitutet. Det är sannolikt att marknaden påverkats av osäkra konjunkturutsikter eftersom många kunder blir återhållsamma med sina investeringar. Det har troligtvis varit en bidragande orsak till varför konsultbolagen generellt sett rapporterat lägre beläggningsgrader och lönsamhet under Q2 samtidigt som försäljningstillväxten varit i underkant för många av bolagen. 5

6 Konsultbolagens tillväxt och lönsamhet Q Tillväxt 10% HiQ 8% Acando 6% Avega 4% Know IT 2% Lönsamhet 0% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% *2% Sigma *4% Softronic *6% Connecta *8% *10% Källa: Redeye Research, Bolagen Personalomsättningen uppgick till mycket låga 1% i Q2, vilket indikerar en utmanande marknad Låg personalomsättning ett tecken på höga löner? Ett annat tecken på att marknaden har blivit mer utmanande är att personalomsättningen minskat för de flesta konsultbolagen. För Avega Group uppgick personalomsättningen under det första halvåret till 6 procent, och i Q2 uppgick den till mycket låga en procent vilket tyder på att medarbetarna inte ser bättre möjligheter någon annanstans. En hög personalomsättning är naturligtvis inte bra, men en alltför låg siffra är inte heller positivt eftersom det kan vara en indikation på att bolaget har en hög lönestruktur. Intäkter/anställd (R12M) har minskat med 6% sedan årsskiftet, vilket är orsakat av en negativ kalendereffekt samt lägre beläggningsgrad Intäkterna per anställd har minskat Personalkostnaderna i förhållande till försäljningen uppgick i Q2 till 86 procent, vilket är en stor ökning jämfört med motsvarande kvartal ifjol då den andelen uppgick till 78 procent. Vår uppfattning är dock att det inte är de ökade personalkostnaderna som ligger bakom den svaga lönsamheten i Q2. Som vi ser det är det snarare en lägre produktivitet som är orsaken, vilket syns på att intäkter/anställd räknat på rullande 12 månader minskat med 6 procent sedan årsskiftet samtidigt som kostnader/anställd minskat med drygt 1 procent under samma period. En negativ kalendereffekt med färre arbetstimmar jämfört med föregående år och en sämre beläggningsgrad är sannolikt de två största orsakerna till att intäkter/anställd minskat i en sådan omfattning. 6

7 Intäkter/anställd vs kostnader/anställd R12M Q408 Q209 Q409 Q210 Q410 Q211 Q411 Q212 Q412E Intäkter/anställd Kostnader/anställd Källa: Redeye Research, Avega Group Troligtvis kommer intäkter/anställd fortsätta minska mer än kostnader/anställd under resten av innevarande år Vi räknar med att intäkterna/anställd kommer att fortsätta minska i en större omfattning än kostnaderna per anställd under det andra halvåret. Det beror dels på en kalendereffekt med 24 färre timmar och en ofördelaktig julhelg med många klämdagar jämfört med fjolåret. Dessutom tar det troligtvis en viss tid att arbeta upp en bra beläggningsgrad igen. Vi räknar med att intäkterna/anställd för helåret 2012 minskar med 9 procent medan kostnaderna/anställd minskar med 4 procent. Vår bedömning är att färre debiterade timmar torde resultera i att den rörliga lönekomponenten minskar. Försäljning & Rörelsemarginal E, R12M MSEK 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Intäkter Rörelsemarginal Källa: Redeye Research, Avega Group 7

8 EBIT5marginalen beräknas uppgå till 6,5% för 2012 och 8,8% för 2013 Det kommer enligt vår mening innebära att lönsamheten räknat på rullande 12 månader kommer att fortsätta minska under det andra halvåret 2012 innan den förbättras igen nästa år. Vi räknar med att EBITmarginalen uppgår till 6,5 procent vid utgången av 2012, och att den stärks till omkring 9 procent Avega Group går troligtvis in i en period av konsolidering för att förbättra lönsamheten Lönsamhet har högre prioritet än tillväxt Vår bedömning är att Avega Group troligtvis går in i en period av konsolidering för att skapa bättre förutsättningar för både de etablerade och nyetablerade verksamheterna att förbättra beläggningsgraden och lönsamheten. Personalomsättningen uppgick till endast en procent i Q2 varför vi ser ett utrymme för bolaget att se över organisationen och göra nödvändiga omstruktureringar. En sådan prioritering skulle dock kunna medföra att tillväxten går ned tillfälligt. Vi räknar med att Avega Group ökar antalet medarbetare till 395 vid årets slut Avega Groups uttalade ambition om att uppnå 400 medarbetare vid årsskiftet talar för att bolaget kommer att fortsätta rekrytera fler konsulter under hösten varför vi reviderar upp vår prognos över antalet medarbetare från 381 till 395 vid årets slut. Trots den ambitiösa rekryteringsplanen bedömer vi att det kan bli utmanande för Avega Group att nå vår tidigare tillväxtprognos om 12 procent för 2012 varför vi gör en nedrevidering av vår försäljningsprognos med 5 procent för innevarande år. Efter vår prognosändring räknar vi med att försäljningstillväxten för 2012 uppgår till 7 procent. Försäljning E, R12M MSEK 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Intäkter Tillväxt Källa: Redeye Research, Avega Group 8

9 Vi har justerat ned våra vinstprognoser för 2012 och 2013 med 40% och 26% för respektive år Prognosjusteringar Vi har trimmat ned vår omsättningsprognos för 2012 med 5 procent på grund av en lägre än beräknad försäljning i Q2. Vidare bedömer vi att det tar längre tid än vad vi tidigare antagit att arbeta upp beläggningsgraden till en bra nivå igen. Även EBITmarginalen har justerats ned till 6,5 procent för 2012 från tidigare 10,0 procent då Avega Group visat en kraftigare försämring av beläggningsgraden än vi hade förväntat oss. Prognosändringarna medför att VPA justeras ned 40 procent för Även VPA för 2013 har justerats ned 26 procent jämfört med vår tidigare prognos. VPA 2012 och 2013 beräknas således uppgå till 1,38 kronor per aktie respektive 2,23 kronor per aktie. Vi har även justerat ned vårt antagande för utdelningen för 2012 från 1,80 kr/aktie till 1,20 kr/aktie. En detaljerad sammanställning över våra estimat finns på sidan 12. 9

10 Värdering I vår värdering av Avega Group använder vi oss av diskonterad kassaflödesvärdering (DCF) och en relativvärdering där vi tittar på hur olika svenska konsultbolag värderas. WACC 11,0% har använts DCF(värdering Vi har använt en diskonteringsränta (WACC) om 11,0 procent. Den riskfria räntan har justerats ned till 1,5 procent (2,0) medan riskpremien höjts till 7,3 procent från 6,9 procent, vilket reflekterar den minskade riskaptiten på marknaden, den svaga likviditeten i aktien samt en småbolagsrabatt som vi anser att aktien bör handlas. Beta är liksom tidigare satt till 1,3. För perioden E räknar vi med en genomsnittlig tillväxt om 12 procent samtidigt som rörelsemarginalen antas uppgå till drygt 8 procent. Under perioden har vi räknat med en genomsnittlig tillväxt om 8,8 procent och en genomsnittlig rörelsemarginal om 6,8 procent. Investeringarna antas uppgå till 0,3 procent av försäljningen under denna period. Vi har vidare använt en skattesats om 28,5 procent för samtliga år, vilket är högre än gällande bolagsskatt i Sverige. Terminal tillväxt antas uppgå till 3 procent. vilket ger ett DCF5värde om 35 SEK/aktie Vår DCFvärdering indikerar då ett motiverat värde om 35 SEK per aktie, vilket är en nedjustering från tidigare 40 SEK per aktie men uppvärderingspotentialen ser alltjämt attraktiv ut från nuvarande nivåer. Relativvärdering Vi tittar även på hur Avega Group värderas jämfört med andra svenska konsultbolag. Tittar vi på P/E handlas Avega Group till 14,2x respektive 8,7x för 2012E och 2013E samtidigt som medianvärdet för sektorn uppgår till 11,5x respektive 9,2x. Det indikerar Avega Group värderas med en premium om 23 procent mot sektorn för innevarande års vinstestimat men något under sektorn på 2013 års vinstestimat. Tittar vi istället på EV/EBITDA som även tar hänsyn till nettokassan värderas Avega Group med en rabatt om upp till 17 procent. Den sammanlagda bilden av relativvärderingen indikerar att aktien handlas i paritet med sektorn och att det kan vara svårt att argumentera för att Avega Group ska utvecklas starkare än sektorn på medellång sikt. Relativvärdering Börsvärde P/E EV/EBITDA EV/S Bolag [SEKm] E 2013E E 2013E E 2013E HIQ INTERNATIONAL AB ,5 13,3 12,6 8,4 8,3 7,9 1,3 1,2 1,1 KNOW IT AB 961 8,1 9,0 8,4 5,1 5,6 5,4 0,5 0,6 0,5 CONNECTA AB ,7 11,9 10,1 6,9 7,4 6,8 0,7 0,8 0,7 SIGMA AB*B SHARES 525 7,6 7,5 6,4 6,3 5,0 4,9 0,5 0,4 0,4 ACANDO AB ,9 11,0 10,1 6,5 6,7 6,3 0,6 0,6 0,6 CYBERCOM 160 neg 214,0 4,4 4,6 4,4 3,2 0,2 0,2 0,2 Medel 11,0 44,4 8,7 6,3 6,2 5,8 0,6 0,6 0,6 Median 10,7 11,5 9,2 6,4 6,2 5,9 0,6 0,6 0,6 Avega Group 221 8,1 14,2 8,7 3,9 7,5 4,9 0,4 0,5 0,4 Källa: Redeye Research 10

11 Investeringsslutsats Avega Group är ett konsultföretag med 15 dotterbolag specialiserade inom IT och verksamhetsutveckling med huvudsakligt fokus på regionerna Stockholm, Öresund och Göteborg. Omsättningen 2011 uppgick till 382 MSEK och antalet medarbetare uppgår till drygt 350. Sedan det brutna räkenskapsåret 2002/2003 har Avega Group visat en organisk genomsnittlig tillväxt (CAGR) om 37 procent per år med en rörelsemarginal som i snitt uppgått till drygt 11 procent under denna period. Bolaget har för avsikt att fortsätta växa organiskt och har ett finansiellt tillväxtmål om 15 procent årligen över en konjunkturcykel. Rörelsemarginalen ska uppgå till minst 10 procent över en konjunkturcykel. Avega Group har omkring 40 ramavtal med kunder som Nordea, ICA och Ericsson som torde leda till en god inströmning av nya uppdrag. Bolaget har lyckats höja priserna med 3 procent i inledningen av En nyckelfråga är dock om prishöjningarna och en förbättrad debiteringsgrad kan kompensera för de kommande lönehöjningarna. Bolagets medarbetare har en möjlighet att välja en stor andel rörlig lön. När marknaden visar stark efterfrågan på konsulttjänster torde fler av Avega Groups medarbetare välja en större andel rörlig lön, vilket vi bedömer hindrar full utväxling från en förbättrad debiteringsgrad. Efterfrågan på konsulttjänster har emellertid minskat under det första halvåret 2012, vilket medfört dels en hårdare konkurrens om uppdragen samt en lägre beläggningsgrad som haft en negativ inverkan på lönsamheten. Avega Group har inlett en översyn av verksamheterna för att minska overheadkostnaderna och effektivisera säljaktiviteterna. Den största värdedrivaren i Avega Group är en fortsatt hög omsättningstillväxt. Vi räknar med att Avega Group genom sin attraktiva lönemodell ökar antal medarbetare med i snitt 12 procent per år och visar en genomsnittlig årlig omsättningstillväxt om 12 procent för perioden Rörelsemarginalen beräknas uppgå till drygt 8 procent under denna period. Avega Group är dessutom skuldfritt, och givet de starka kassaflödena de närmaste kommande åren ser vi utrymme för bolaget dela ut generösa utdelningar de kommande åren, upp till 80 procent av nettovinsten. Avega Group värderas till P/E 14,2x och 8,7x för 2012 respektive 2013, vilket indikerar en premiumvärdering mot konsultsektorn. Tar vi hänsyn till Avega Groups kassa om 13 MSEK ser värderingen mer aptitlig ut. EV/EBITDA uppgår till 4,9x för 2013 och indikerar att Avega Group värderas med en rabatt uppemot 17 procent. DCFvärderingen indikerar ett motiverat värde om 35 kronor per aktie, vilket antyder en uppvärderingspotential om 79 procent. 11

12 Detaljerade estimat Avega Group SEKm Q1'11 Q2'11 Q3'11 Q4' Q1'12 Q2'12 Q3'12E Q4'12E 2012E 2013E Försäljning 97,1 97,3 77,0 110,9 382,2 106,4 101,5 80,9 120,3 409,1 467,6 Personalkostnader *73,5 *76,3 *62,8 *86,6 *299,1 *87,4 *87,4 *66,7 *97,7 *339,2 *378,1 Övriga externa kostnader *6,6 *6,5 *6,2 *10,4 *29,7 *8,9 *8,7 *8,2 *9,4 *35,2 *39,2 Kostnader för underkonsulter *3,0 *2,5 *1,4 *2,3 *9,2 *0,8 *2,2 *2,0 *2,0 *7,0 *8,0 EBITDA 14,0 12,0 6,6 11,6 44,2 9,3 3,2 4,0 11,2 27,7 42,3 varav Avskrivningar *0,2 *0,2 *0,2 *0,2 *0,8 *0,3 *0,3 *0,3 *0,3 *1,2 *1,2 EBIT 13,8 11,8 6,4 11,4 43,4 9,0 2,9 3,7 10,9 26,5 41,2 Finansnetto 0,2 0,2 0,2 0,2 0,7 0,2 0,0 0,1 0,1 0,3 0,4 Resultat före skatt 14,0 12,0 6,6 11,6 44,1 9,2 2,9 3,8 10,9 26,8 41,5 Skatt *3,8 *3,1 *1,7 *4,8 *13,4 *2,4 *0,7 *0,9 *3,5 *7,5 *11,6 Minoritetsintressen *1,8 *1,4 0,8 *1,1 *3,4 *1,1 *0,4 *0,7 *1,4 *3,6 *4,5 Nettoresultat 8,4 7,5 5,7 5,7 27,3 5,7 1,8 2,2 6,0 15,7 25,4 VPA, SEK 0,74 0,66 0,50 0,50 2,41 0,50 0,16 0,19 0,53 1,39 2,24 Försäljningstillväxt 52% 35% 35% 24% 35% 10% 4% 5% 8% 7% 14% VPA tillväxt 110% 27% 373% *14% 55% *32% *76% *61% 6% *42% 62% EBITDA marginal 14,4% 12,3% 8,6% 10,5% 11,6% 8,7% 3,2% 5,0% 9,3% 6,8% 9,0% EBIT marginal 14,2% 12,1% 8,3% 10,3% 11,4% 8,5% 2,9% 4,6% 9,1% 6,5% 8,8% Antal medarbetare Intäkt/anställd (SEKt) Kostnad/anställd (SEKt) *256 *260 *202 *262 *980 *253 *250 *186 *257 *946 *934 Nettoskuld *45 *40 *29 *49 *49 *44 *13 *19 *38 *38 *59 Källa: Redeye Research, Avega Group 12

13 Sammanfattning Redeye Rating Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. Ratingförändringar i denna rapport: Vi har justerat ned Tillväxtpotential, Lönsamhet och Avkastningspotential med 1,0p för respektive nyckel. Ledning 9,0p Kommentar: VD har tidigare haft ledande befattningar inom Connecta och har stor erfarenhet av konsultbranschen. Marknadskommunikationen är öppen och tydlig. VD och SO äger genom Rosek Invest 28,8% av kapitalet. Tillväxtpotential 8,0p Kommentar: Avega Group kan visa en organisk tillväxt på över 15% per år under en längre period. Konsultmarknaden är stark i Sverige som är den primära marknaden för Avega. Bolaget stärker inom strategi och IT ledning, vilket innebär högre inträdesbarriärer. Lönsamhet 7,0p Kommentar: Avega Group har visat vinst sedan start och visat en stabil vinstutveckling och lönsamhet. EBITmarginalen de senaste 78 åren har i snitt uppgått till 10%. Trygg placering 7,0p Kommentar: Avega Group har en stark ägare och en solid finansiell situation. Direktavkastningen uppgår till drygt 7%. Konjunkturkänslig verksamhet. Något svag aktielikviditet. Avkastningspotential 8,0p Kommentar: DCFvärdet indikerar en uppvärderingspotential på 75%. Relativvärderingen antyder dock att Avega Group värderas i paritet med sektorn. Marknadens kännedom om Avega Group är låg. 13

14 Resultaträkning, MSEK e 2013e 2014e DCF värdering Omsättning Summa rörelsekostnader *255 *338 *381 *425 *483 EBITDA Avskrivningar *1 *1 *1 *1 *1 EBIT Resultatandelar Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt *8 *13 *8 *12 *14 Nettoresultat Resultaträkning just, MSEK e 2013e 2014e Jämförelsestörande poster EBITDA just EBIT just PTP just Nettoresultat just Balansräkning, MSEK e 2013e 2014e Tillgångar Omsättningstillgångar Kassa och bank Kundfordringar Lager Värdering Andra fordringar Summa omsättningstillg Anläggningstillgångar Materiella anl.tillg Finansiella anl.tillg Goodwill Balans. utv. kostn Övr. immateriella tillg Summa anläggningstillg Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga icke ränteb skulder Summa kortfristiga skulder Långa icke ränteb.skulder Räntebärande skulder Summa skulder Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & Eget Kapital Summa skulder och eget kapital Kassaflöden, MSEK Riskpremie (%) 7,3 NV FCF (2012*14) 69,0 Betavärde 1,3 NV FCF (2015*24) 189,6 Riskfri ränta (%) 1,5 NV FCF (2025*) 88,8 Räntepremie (%) 1,0 Rörelsefrämmade tillgångar 49,1 WACC (%) 11,0 Räntebärande skulder 0,0 Motiverat värde 396,5 Antaganden 2015*24 (%) Genomsn. förs. tillv. 8,9 Motiverat värde per aktie, SEK 35,0 EBIT*marginal 6,8 Börskurs, SEK 19,5 Lönsamhet e 2013e 2014e Avk. på eget kapital (ROE) 51% 65% 35% 53% 52% ROCE 74% 96% 55% 78% 71% ROIC 50% 76% 26% 56% 51% EBITDA*marginal (just) 10% 12% 7% 9% 9% EBIT just*marginal 9% 11% 6% 9% 9% Netto just*marginal 6% 7% 4% 5% 6% Data per aktie, SEK e 2013e 2014e VPA 1,52 2,41 1,39 2,24 2,64 VPA just 1,52 2,41 1,39 2,24 2,64 Utdelning 1,5 2,0 1,2 2,0 3,4 Nettoskuld *3,7 *4,3 *3,4 *5,2 *6,4 Antal aktier 11,3 11,3 11,3 11,3 11, e 2013e 2014e Enterprise value P/E 12,8 8,1 14,0 8,7 7,4 P/E just 12,8 8,1 14,0 8,7 7,4 P/S 0,8 0,6 0,5 0,5 0,4 EV/S 0,6 0,4 0,5 0,4 0,4 EV/EBITDA just 6,5 3,9 7,5 4,9 4,2 EV/EBIT just 6,7 4,0 7,8 5,0 4,3 P/BV 6,0 4,7 5,3 4,1 3,6 Aktiens utveckling Tillväxt/år 10/12e 1 mån *17,0% Omsättning 17,4% 3 mån *24,7% Rörelseresultat, just 57,7% 12 mån *27,2% V/A, just n.m.% Årets Början *27,8% EK n.m.% Aktiestruktur % Röster Kapital Rosek Invest AB 73,4 28,8 Lannebo MicroCap 2,9 11,5 PSG Small Cap 1,5 6,0 Avanza Pension Försäkring 1,4 5,5 Schultze Mats 9,7 5,1 Nordea fonder 1,1 4,2 Larsson Göran E bolag 0,7 2,8 Engborg Sven 0,5 2,1 Broström Fredric 0,5 2,0 Sundelin Ulf 0,5 1,9 Fritt kassaflöde, MSEK e 2013e 2014e Omsättning Summa rörelsekostnader *255 *338 *381 *425 *483 Aktien Avskrivningar *1 *1 *1 *1 *1 Reuterskod AVEGb.ST EBIT Lista Small cap Skatt på EBIT (Justerad skatt) *9 *9 *14 *12 *14 Kurs, SEK 19,5 NOPLAT Antal aktier, milj 11,3 Avskrivningar Börsvärde, MSEK 221 Bruttokassaflöde Börspost 1 Förändring i rörelsekapital 4 * Investeringar *1 *1 *2 *1 *2 Bolagsledning & styrelse VD Jan Rosenholm Fritt kassaflöde CFO Elisabet Jarnbring IR Catharina Burch Ordf Anna Söderblom Kapitalstruktur e 2013e 2014e Soliditet 38% 38% 33% 36% 38% Skuldsättningsgrad 0% 0% 0% 0% 0% Nästkommande rapportdatum Nettoskuld *42 *49 *38 *59 *73 Kvartalsrapport *10*30 Sysselsatt kapital Kvartalsrapport *02*07 Kapitalets oms. hastighet 7,9 8,4 8,5 8,8 7,9 Kvartalsrapport *04*23 Tillväxt e 2013e 2014e Analytiker Försäljningstillväxt 29% 35% 7% 14% 14% Christian Lee VPA*tillväxt (just) 3% 59% *42% 62% 18% Tillväxt eget kapital 22% 27% *12% 28% 15% Erik Kramming Redeye AB Mäster Samuelsgatan 42, 10tr Stockholm 14

15 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) e 2013e 2014e 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% e 2013e 2014e 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Omsättning Försäljningstillväxt EBIT just EBIT just!marginal Vinst Per Aktie Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) 3 2,5 2 1,5 1 0, e 2013e 2014e 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% e 2013e 2014e 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% VPA VPA just Skuldsättningsgrad Soliditet Branscher Geografiska områden 38% 20% 4% 3% 16% 11% 15% 93% Bank/Finance Retail Manufacturing Public sector Other Stockholm Öresund Väst Intressekonflikter Christian Lee äger aktier i bolaget Avega Group: Nej Erik Kramming äger aktier i bolaget Avega Group: Nej Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit ersättning från bolaget i samband med detta. Verksamhetsbeskrivning Avega Group är ett svenskt konsultbolag med dotterbolag specialiserade inom IT* och verksamhetsutveckling. Bolaget finns etablerat i Stockholm, Öresund och Göteborg. Avega Groups kunder finns inom bank och finans, detaljhandel, offentlig sektor och teleoperatörer/telekom. Bolaget styrs av VD Jan Rosenholm och har drygt 360 medarbetare. 15

16 DISCLAIMER Viktig information Redeye AB ("Redeye" eller "Bolaget") är en specialiserad investmentbank inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag i Norden. Vi fokuserar på sektorerna IT, Life Sciences, Media, Betting, Cleantech och Råvaror. Vi tillhandahåller tjänster inom Corporate Broking, Corporate Finance, aktieanalys, investerarrelationer och medietjänster. Våra styrkor är vår prisbelönta analysavdelning, erfarna rådgivare, ett unikt investerarnätverk samt vår kraftfulla distributionskanal redeye.se. Redeye grundades år 1999 och står under Finansinspektionens tillsyn sedan Redeye har följande tillstånd: mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument, investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument, utarbeta, sprida finansiella analyser/rekommendationer för handel med finansiella instrument, utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag, placering av finansiella instrument utan fast åtagande, förvara finansiella instrument och ta emot medel med redovisningsskyldighet, råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och företagsuppköp, utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument samt bedriva Certified Advisory verksamhet (sidotillstånd). Ansvarsbegränsning Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Potentiella intressekonflikter Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument för bolaget från och med den dag beslut tagits att en analys ska produceras på bolaget samt två bankdagar efter analysen publicerats. En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är direkt kopplad till sådan verksamhet. Redeye kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Läsaren av dessa rapporter kan anta att Redeye har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är inte beroende av innehållet i analysen. Angående Redeyes analysbevakning Redeyes analys präglas av case*baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Om annat inte uttryckningen anges i analysen uppdateras analysen när Redeys analysavdelning finner att så är påkallat av t.ex. väsentliga förändrade marknadsförutsättningar eller händelser relaterade till analyserad emittent/analyserat finansiellt instrument. Rating/Rekommendationsstruktur Redeye utfärdar ej några investeringsrekommendationer för fundamental analys. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare. Redeyes rekommendationer för teknisk analys är: Köp (Buy) och Sälj (Sell). Placeringshorisonten för dessa rekommendationer är mycket kort, oftast mindre än 1 månad. Redeye Rating ( ) Rating Ledning Tillväxt* Trygg Avkastnings* Lönsamhet potential Placering potential 7,5p * 10,0p ,5p * 7,0p ,0p * 3,0p Antal bolag *För investmentbolag byts Tillväxtpotential och Lönsamhet ut mot Portföljförvaltning och Direktavkastning. Mångfaldigande och spridning Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Copyright Redeye AB. 16

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta BOLAGSANALYS 14 december 2010 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta Positiva besked rapporteras från en fas I-studie med OX219, vilken motiverar vidareutveckling av produkten. FDA-möte

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten BOLAGSANALYS 29 april 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten Omsättningen förväntas uppgå till 304 MSEK och EBIT beräknas uppgå till 16,2 MSEK. EBIT(marginalen väntas landa på

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Redo för nystart

Avega Group (AVEGb.ST) Redo för nystart BOLAGSANALYS 25 april 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Redo för nystart Avega Groups EBITmarginal är tillbaka på mer normala nivåer efter att ha landat på 8,6% jämfört med förväntade 7,5%. Utfallet

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte

Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte BOLAGSANALYS 11 februari 2013 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte Både omsättningen och rörelseresultatet kom in något bättre än estimerat. Bolaget har tagit en omstruktureringskostnad

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter

Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter BOLAGSANALYS 3 maj 2011 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter Q1-rapporten överträffade våra förväntningar med starkare nettorekrytering och lönsamhet än väntat. Förbättrad debiteringsgrad

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 oktober 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Rekrytering i fokus framöver Avega Group fortsätter att visa en stabil rörelsemarginal på 6,6 procent i det tredje kvartalet vilket var

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4

Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4 BOLAGSANALYS 5 februari 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4 Omsättningen förväntas uppgå till 307,6 MSEK och EBIT beräknas uppgå till %16,7 MSEK där ett kostnadseffektiviseringsprogram

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Vind i ryggen

Avega Group (AVEGb.ST) Vind i ryggen BOLAGSANALYS 22 augusti 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Vind i ryggen Avega Groups åtgärder under hösten har gett positivt resultat. Försäljningstillväxten uppgick till 7,5% och EBIT$marginalen

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering

Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering BOLAGSANALYS 24 augusti 2011 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering Avega Group visade stark tillväxt och stabil lönsamhet i Q2. Tillväxten uppgick till 35% samtidigt som EBITmarginalen

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST)

Formpipe Software (FPIP.ST) BOLAGSANALYS 2 februari 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Stark försäljning och ökad utdelning Försäljningen översteg vår förväntning och uppgick till 34,5 miljoner kronor. Kostnaderna var

Läs mer

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4%

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4% BOLAGSANALYS 9 februari 2011 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Stark rapport och höjd utdelning Addnode var en av våra favoriter i vår konsultrapport som släpptes innan jul och den är rapporten visar delvis

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige

Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige BOLAGSANALYS 14 februari 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige Ett besparingsprogram har genomförts under kvartalet, vilket gett en positiv effekt i Sverige. Den underliggande

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 2 december 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Nya huvudägare stärker investeringscase Arctic Gold har genomfört en riktad nyemission som tillfört bolaget 10,5 miljoner kronor. Investerarna

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den!

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! BOLAGSANALYS 28 januari 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! Det är positiva besked att Exini äntligen lyckats få till ett avtal för den japanska marknaden för sin produkt Exini

Läs mer

Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott

Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott BOLAGSANALYS 6 februari 2013 Sammanfattning Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott Omsättningen i Q4 kom in 6% lägre än estimerat, där Sverige stod för den negativa avvikelsen. Marknaden har varit

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 BOLAGSANALYS 9 maj 2012 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 DIBS rapport för det första kvartalet var i nivå med våra förväntningar både tillväxt- och resultatmässigt. Tillväxten

Läs mer

2005 2006 2007e 2008e 2009e

2005 2006 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 16 juli 27 Carl Lamm (CLAM.ST) Aptit på bättre lönsamhet Den organiska tillväxten uppgick till dryga 23 procent, vilket imponerar. Det är uppenbart att Carl Lamm gynnas av en god konjunktur,

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Ny VD och ny start

Cybercom Group (CYBC.ST) Ny VD och ny start BOLAGSANALYS 30 augusti 2011 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Ny VD och ny start Cybercom byter VD och tillsätter Petteri Puhakka som tf VD och koncernchef tills vidare. Bolaget uppger att stärkt

Läs mer

Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2

Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2 BOLAGSANALYS 23 augusti 2012 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2 Omsättningen i Q2 var en besvikelse då den kom in 14% lägre än estimerat. Avvikelsen i försäljningen innebar att rörelseresultatet

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik BOLAGSANALYS 11 augusti 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik Netrevelation bjöd på få glädjeämnen men heller inga större avvikelser i sin halvårsrapport. Omsättningen ökade med 8,5

Läs mer

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen!

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! BOLAGSANALYS 22 oktober 2010 Sammanfattning Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! Agellis rapport över det tredje kvartalet var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 4,9 miljoner

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012

Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012 BOLAGSANALYS 28 februari 2012 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012 Betting Promotions nettoomsättning på 10,6 MSEK i det fjärde kvartalet toppade våra förväntningar på 9,0 MSEK.

Läs mer

3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec

3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec BOLAGSANALYS 23 januari 2012 Sammanfattning 3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec Vitecs bud motsvarar omkring 43 kr/aktie, vilket är i paritet med Redeyes DCF-värdering. Även om det finns begränsade

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet BOLAGSANALYS 8 juni 2012 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet Getupdateds rapport Q1-rapport var svagare än väntat. Omsättningen ökade med 3,9 procent men

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Uppkopplad till marginallyft

Cybercom Group (CYBC.ST) Uppkopplad till marginallyft BOLAGSANALYS 6 maj 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Uppkopplad till marginallyft Omsättningen överträffade vår prognos med 5%, trots att en negativ kalendereffekt, ovanligt hög sjukfrånvaro

Läs mer

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt BOLAGSANALYS 31 augusti 2012 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt Rörelseresultatet förbättrades till 99 MSEK (87 MSEK Q1 ifjol) och överträffade även vår prognos. Omsättningen

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Fokus på lönsamheten

Cybercom Group (CYBC.ST) Fokus på lönsamheten BOLAGSANALYS 19 april 2011 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Fokus på lönsamheten Bolaget har genomfört en nedskrivning om 16 MSEK i Finland, vilket belastar resultatet i Q1. Vi har justerat ned

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft BOLAGSANALYS 25 november 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft Netrevelation visar stadig tillväxt men har svårt att visa lönsamhet i sin verksamhet. 27 procents tillväxt har

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster BOLAGSANALYS 22 november 2010 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster Rapporten för det tredje kvartalet var svagare än vi räknat med. Trots många testinstallationer har försäljningen

Läs mer

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår BOLAGSANALYS 23 augusti 2010 Sammanfattning Stille (STLL.ST) Tufft första halvår Stilles försäljning under det andra kvartalet uppgick till 18,3 miljoner kronor mot vår förväntan om 22 miljoner kronor.

Läs mer

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå!

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå! BOLAGSANALYS 6 mars 2013 Sammanfattning Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå! Tillfälligt ökade kostnader för utveckling av det nasala pneumokockvaccinet var väl det som var det mest dramatiska

Läs mer

Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form

Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form BOLAGSANALYS 22 februari 2013 Sammanfattning Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form Cherrys rapport för det fjärde kvartalet var något svagare än vad vi räknat med men det får mindre betydelse eftersom

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 BOLAGSANALYS 3 april 2012 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 Kopy Goldfields har under andra halvan av 2011 visat positiva prospekteringsresultat, framförallt vid Krasnyylicensen.

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt

Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt BOLAGSANALYS 26 juli 2012 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt Andra kvartalet bjöd åter på stark tillväxt, men även kraftigt stigande kostnader, varför resultatet hamnade under vår prognos.

Läs mer

Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst

Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst BOLAGSANALYS 25 aug 2009 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst Doros försäljningsutveckling under Q2 var i linje våra förväntningar men tillväxten inom bolagets snabbväxande segment

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 15 augusti 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Bra investeringsläge inför hösten Arctic Gold har under sommaren påbörjat årets borrprogram omfattande 8 000 meter. Resultat från prospekteringen

Läs mer

Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare

Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare BOLAGSANALYS 23 feb 2010 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare Doros Q4-rapport imponerade rejält tillväxtmässigt med mycket hög tillväxttakt inom huvudområdet Care. Det andra området

Läs mer

Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan

Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan BOLAGSANALYS 15 maj 2013 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan Även om resultatet i Q1 visade en relativ stor negativ avvikelse överskuggades det av två positiva punkter: den starka orderingången

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare BOLAGSANALYS 23 april 2010 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare Formpipes första kvartal var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 31,4 miljoner kronor

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden BOLAGSANALYS 25 augusti 2011 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden Det andra kvartalet blev magrare än vi räknat med både avseende omsättning och resultat. Kuvert i Västeuropa går

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Höga förväntningar på Italien

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Höga förväntningar på Italien BOLAGSANALYS 2 april 2012 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Höga förväntningar på Italien Getupdated avslutade året i linje med våra förväntningar vad gäller omsättningen på 40,4 MSEK.

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige BOLAGSANALYS 8 mars 2011 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige Betting Promotions tillväxt på 18 procent i det fjärde kvartalet imponerade, samtidigt som bruttomarginalen

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST)

Kopy Goldfields (KOPY.ST) BOLAGSANALYS 22 november 2011 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Sikte på utökad mineraltillgång Kopy Goldfields har under de senaste månaderna presenterat positiva prospekteringsresultat från årets

Läs mer

Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet

Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet BOLAGSANALYS 15 maj 2012 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet Försäljningen i Q1 överträffade vår prognos med 6% och EBIT marginalen uppgick till 7,4% mot förväntade 5,3%. Rensat för

Läs mer

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat ANALYSGARANTI* 16 februari 26 TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat Q4-rapporten var svagare än väntat. Vi hade väntat oss att ordern från Nordamerika skulle infalla i Q4 25, men ordern inföll istället i

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 22 augusti 213 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Viss ljusning i Danmark DIBS rapport för det andra kvartalet var starkare än vad vi väntat oss. Försäljningen uppgick till 39,9 miljoner kronor

Läs mer

Doro (DORO.ST) Telecare visar bra potential

Doro (DORO.ST) Telecare visar bra potential BOLAGSANALYS 19 februari 2013 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Telecare visar bra potential Försäljningen överträffade vår prognos men både bruttomarginalen och EBITmarginalen kom in lägre än förväntat. Prispress

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång BOLAGSANALYS 28 juli 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång Det andra kvartalet blev svagare än väntat. Segmentet Live fortsatte att imponera med en stark tillväxt på 86 procent.

Läs mer

Acando (ACANb.ST) Fina rörelsemarginaler i Q3

Acando (ACANb.ST) Fina rörelsemarginaler i Q3 BOLAGSANALYS 29 oktober 2012 Sammanfattning Acando (ACANb.ST) Fina rörelsemarginaler i Q3 Omsättningen kom in 2% lägre än ifjol och 7% lägre än vår prognos, där Sverige stod för största avvikelsen. Justerat

Läs mer

Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus

Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus BOLAGSANALYS 13 juli 2011 Sammanfattning Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus Vitrolife kommer med sin rapport för det andra kvartalet den 14 juli. Bolaget planerar en telefonkonferens kl

Läs mer

Vi har justerat upp ratingen för avkastningspotentialen med ett steg. Lönsamhet. 5,0 poäng

Vi har justerat upp ratingen för avkastningspotentialen med ett steg. Lönsamhet. 5,0 poäng BOLAGSANALYS 6 maj 2010 Sammanfattning MultiQ (Mulq.ST) Svagt resultat men bra orderingång MultiQs försäljning under det första kvartalet uppgick till 28 miljoner kronor mot vår förväntning på 30 miljoner

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger

Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger BOLAGSANALYS 26 april 2013 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger Under vintern går verksamheten på sparlåga och utfallet i Q1-rapporten är därför svårt att dra slutsatser ifrån. Rörelseförlusten

Läs mer

Avega Group (avegb.st)

Avega Group (avegb.st) BOLAGSANALYS 11 februari 214 Sammanfattning Avega Group (avegb.st) Överraskande svagt från Avega Group Avega Group avslutade året med en överraskande svag rapport där såväl försäljningen som resultat avvek

Läs mer

Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger!

Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger! BOLAGSANALYS 12 februari 2012 Sammanfattning Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger! Prevas rapport för det fjärde kvartalet belastades av stora engångskostnader. Försäljningen uppgick till 174,5 miljoner

Läs mer

Edluar blir godkänt som generika och inte som ett nytt läkemedel. Vi räknar med ett lägre pris, vilket påverkar våra försäljningsprognoser negativt.

Edluar blir godkänt som generika och inte som ett nytt läkemedel. Vi räknar med ett lägre pris, vilket påverkar våra försäljningsprognoser negativt. BOLAGSANALYS 16 mars 2009 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) FDA-godkännande FDA godkänner Edluar (tidigare Sublinox) för försäljning och marknadsföring i USA, vilket aktiverar en milstolpsbetalning på 5 miljoner

Läs mer

Enea (ENEA.ST) Fortsatt bra potential

Enea (ENEA.ST) Fortsatt bra potential BOLAGSANALYS 23 juli 2012 Sammanfattning Enea (ENEA.ST) Fortsatt bra potential Omsättningen och EBIT överträffade våra prognoser med 3% respektive 12%. Bruttomarginalen var dock en besvikelse då den uppgick

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina BOLAGSANALYS 24 februari 2012 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina Kvarvarande verksamhet visar en svag men ändå positiv lönsamhet med ett rörelseresultat på 18 MSEK under 2011. Pressen

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan

Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan BOLAGSANALYS 11 november 2011 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan Trots en lite högre omsättning än vi räknat med blev resultatet något lägre än vår prognos i Q3. Både nettoresultat

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst

Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst BOLAGSANALYS 28 februari 2013 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst Q4 är lågsäsong som alltid medför negativt resultat, men rörelseförlusten på 35 MSEK var större än vi räknat med,

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder BOLAGSANALYS 16 juli 2012 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder Efter den positiva inledningen på året hade vi lite högre förväntningar på Q2 även om detta är en säsongsmässigt svag

Läs mer

Doro (DORO.ST) Stark orderingång och vinst

Doro (DORO.ST) Stark orderingång och vinst BOLAGSANALYS 11 november 2011 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Stark orderingång och vinst Q3-rapporten var klart godkänt där en stark orderingång, en bra rörelsemarginal, en bättre än förväntad vinst och

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Mycket kvar att bevisa

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Mycket kvar att bevisa BOLAGSANALYS 6 maj 2010 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Mycket kvar att bevisa Exinis försäljning under det första kvartalet var sämre än våra förväntningar och uppgick till blygsamma 0,4 miljoner

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion BOLAGSANALYS 31 oktober 2010 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion Siffrorna för det tredje kvartalet var sämre än vi räknat med, vilket dock vägs upp av bättre marginaler. Vi har sänkt

Läs mer

Net Entertainment (NET-B.ST) Fortsatt osäkerhet kring Italien

Net Entertainment (NET-B.ST) Fortsatt osäkerhet kring Italien BOLAGSANALYS 5 maj 2011 Sammanfattning Net Entertainment (NET-B.ST) Fortsatt osäkerhet kring Italien Net Ents tillväxt på 8,3 procent i det första kvartalet blev lägre än våra förväntningar. Den starka

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Betydelsefullt besked

Orexo (ORX.ST) Betydelsefullt besked BOLAGSANALYS 16 december 2010 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Betydelsefullt besked Det mer eller mindre uträknade projektet OX-MPI visar klart och tydligt på livskraft, när nu en första läkemedelskandidat

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Tillbaka på ruta minus ett

Betting Promotion (BETT.ST) Tillbaka på ruta minus ett BOLAGSANALYS 29 april 2012 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Tillbaka på ruta minus ett Nettoomsättningen på 2,5 MSEK (270 TEUR) i det första kvartalet blev betydligt svagare än förväntade 10,0

Läs mer

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential Analysgaranti* 3 april 2008 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning Betting Promotion kom igår med en vinstvarning för det första kvartalet och meddelade

Läs mer

Resultatlyft trots volymtapp

Resultatlyft trots volymtapp BOLAGSANALYS 15 november 2012 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Resultatlyft trots volymtapp Resultatet förbättrades under Q3 (EBIT: 26 MSEK mot 15 MSEK ifjol) vilket förvånade oss mot bakgrund av den försvagade

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Nytt läkemedelsbolag föds

Orexo (ORX.ST) Nytt läkemedelsbolag föds BOLAGSANALYS 18 juni 2012 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Nytt läkemedelsbolag föds Affären att sälja delar av framtida royaltyströmmar för Abstral sker till bra villkor och tillför Orexo betydande och viktig

Läs mer

Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning

Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning BOLAGSANALYS 14 maj 2012 Sammanfattning Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning Omsättning och rörelseresultat var bättre än vi räknat med för första kvartalet och bolaget är på väg mot att vända rörelsen

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Emission med tuff utspädning

Bong (BOLJ.ST) Emission med tuff utspädning BOLAGSANALYS 18 juni 2013 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Emission med tuff utspädning Det åtgärdspaket som Bong presenterat för att stärka upp balansräkningen är klart mer omfattande än vi hade räknat med.

Läs mer

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart BOLAGSANALYS 13 september 2010 Sammanfattning Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart Samgåendet med Hamelin skapar en koncern med bättre kritisk massa på sina viktiga marknader. I huvudsak kompletterar

Läs mer

Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet

Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet BOLAGSANALYS 18 november 2009 Sammanfattning Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet Trots en omsättning som var bättre än väntat presenterade Redbet en förlust för det tredje kvartalet på 5,2 MSEK.

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Tiofaldigad guldtillgång!

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Tiofaldigad guldtillgång! BOLAGSANALYS 29 november 2012 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Tiofaldigad guldtillgång! Kopy Goldfields har presenterat en första beräkning av mineraltillgången vid Krasny utförd enligt JORC-koden.

Läs mer

Systemair (SYSR.ST) Halvljummet bokslut

Systemair (SYSR.ST) Halvljummet bokslut BOLAGSANALYS 12 juni 2013 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Halvljummet bokslut Resultatmässigt avslutades året svagare än vi hade räknat med. EBIT i Q4 blev 36 MSEK mot vår prognos på 65 MSEK och fjolårets

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST)

Kopy Goldfields (KOPY.ST) BOLAGSANALYS 26 november 2013 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Avtal för Krasny bekräftar potential Kopy Goldfields har på sistone levererat två tydligt värdeskapande affärer för sina projekt.

Läs mer

Allenex (Alnx.st) Tillväxt var god dröj

Allenex (Alnx.st) Tillväxt var god dröj BOLAGSANALYS 6 maj 2013 Sammanfattning Allenex (Alnx.st) Tillväxt var god dröj Första kvartalet blev svagare än vi räknat med och framför allt omsättningen som sjönk med 11 pro cent jämfört med samma period

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 november 2013 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Bra - men ingen kioskvältare Resultatmässigt tangerade Systemair fjolårets nivå under sitt andra kvartal. EBIT i Q2 blev 142 MSEK, medan

Läs mer

Cision (CISI.ST) Intäktsnedgång att vänta H1 13

Cision (CISI.ST) Intäktsnedgång att vänta H1 13 BOLAGSANALYS 8 februari 2013 Sammanfattning Cision (CISI.ST) Intäktsnedgång att vänta H1 13 Rensat för valutaeffekter kom Cisions Q4-rapport in ungefär som väntat. Intäkterna uppgick till 242 MSEK och

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Fortsatt stabil tillväxt

DIBS (DIBS.ST) Fortsatt stabil tillväxt BOLAGSANALYS 18 maj 2010 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Fortsatt stabil tillväxt DIBS Q1 rapport kom in i linje med våra prognoser med intäkter på 35,4 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 10,7 miljoner

Läs mer

DGC One (DGCO.ST) ICA avtal bekräftar strategin

DGC One (DGCO.ST) ICA avtal bekräftar strategin BOLAGSANALYS 9 maj 2011 Sammanfattning DGC One (DGCO.ST) ICA avtal bekräftar strategin DGCs rapport för det första kvartalet var helt i linje med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 84,2 miljoner

Läs mer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer ANALYSGARANTI* 1 juni, 27 Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer Q1-rapporten visade en tillväxt på 63 procent, vilket indikerar att Tele5 äntligen fått ordning på sin säljverksamhet.

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig BOLAGSANALYS 3 maj 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig Första kvartalet var något starkare än vi räknat med, men försäljningen är fortsatt på en mycket låg nivå.

Läs mer

Bolaget är välfinansierat, har en utmärkt bas för sin forskning, men marknaden är skeptisk och värderar den i dagsläget till 0 kr.

Bolaget är välfinansierat, har en utmärkt bas för sin forskning, men marknaden är skeptisk och värderar den i dagsläget till 0 kr. BOLAGSANALYS 3 september 2010 Sammanfattning Creative Antibiotics (CAS.st) En kraftig överreaktion! Reaktionen på bolagets besked i samband med rapporten, att lägga ned utvecklingen av INP-341 kan bara

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar

Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar BOLAGSANALYS 1 mars 2010 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar Resultatet blev klart sämre än vi hade räknat med, till följd av ytterligare uppstädningskostnader i Polen. På många av deras

Läs mer

Net Entertainment (NET-B.ST) Triggers i kombination med hög värdering

Net Entertainment (NET-B.ST) Triggers i kombination med hög värdering BOLAGSANALYS 11 februari 2010 Sammanfattning Net Entertainment (NET-B.ST) Triggers i kombination med hög värdering Årets fjärde kvartal kom in i linje med förväntningarna, med en omsättningstillväxt på

Läs mer

Smarteq AB (SMAQb.ST) Vändning under H2 10

Smarteq AB (SMAQb.ST) Vändning under H2 10 BOLAGSANALYS 28 april 2010 Sammanfattning Smarteq AB (SMAQb.ST) Vändning under H2 10 Smarteq s Q1-rapport kom in ungefär som väntat. Försäljningen i kvartalet blev 10,3 MSEK och EBITDA-resultatet landade

Läs mer

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E Aktiekurs, SEK Volym x 1 ANALYSGARANTI* 27 maj 28 A-Com (Acom.ST) Back on track Efter två svaga kvartal i rad visade A-Coms rapport för det första kvartalet att bolaget är back on track. Rörelseresultatet

Läs mer

Enea (ENEA.ST) Bättre än väntat i Q1

Enea (ENEA.ST) Bättre än väntat i Q1 BOLAGSANALYS 27 april 2012 Sammanfattning Enea (ENEA.ST) Bättre än väntat i Q1 Omsättningen kom in 5% bättre än vår prognos där framför allt Tjänster stack ut med en tillväxt om 12,5%. EBIT överträffade

Läs mer

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Avtal eller inte, det är frågan!

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Avtal eller inte, det är frågan! BOLAGSANALYS 15 maj 213 Sammanfattning Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Avtal eller inte, det är frågan! Det är fortsatt vänteläge i bolaget och det mest dramatiska i kvartalsrapporten för det tredje kvartalet

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Trendbrott i Danmark

DIBS (DIBS.ST) Trendbrott i Danmark BOLAGSANALYS 18 november 2011 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Trendbrott i Danmark DIBS rapport för det tredje kvartalet var något svagare än vad vi räknat med. Försäljningen uppgick till 38 miljoner kronor

Läs mer

Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt

Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt BOLAGSANALYS 25 november 2008 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt Addnodes Q3 rapport var stark där såväl försäljning som resultat var i linje med våra förväntningar. Försäljningen

Läs mer

Lönsamhet. 9,0 poäng. Tillväxt 19% 22% 8% 20% 16% EBITDA-marginal 17% 19% 18% 19% 19% EBIT-marginal 12% 11% 11% 14% 15%

Lönsamhet. 9,0 poäng. Tillväxt 19% 22% 8% 20% 16% EBITDA-marginal 17% 19% 18% 19% 19% EBIT-marginal 12% 11% 11% 14% 15% BOLAGSANALYS februari 2011 Sammanfattning Vitrolife AB (VITR.st) Ett lysande avslut på 2010 Vitrolifes rapport för det fjärde kvartalet var mycket stark och överträffade våra förväntingar. Tillväxten mättes

Läs mer

Vitrolife AB (VITR.st) Origio Q4: Mind the gap!

Vitrolife AB (VITR.st) Origio Q4: Mind the gap! BOLAGSANALYS 29 februari 2011 Sammanfattning Vitrolife AB (VITR.st) Origio Q4: Mind the gap! Vitrolifes närmaste konkurrent, norsk/danska Origio, har kommit med sin bokslutskommuniké. Vitrolife visar fortsatt

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 19 juli 2013 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) Lönsamhet i fokus för ny vd Prevas rapport för det andra kvartalet var svag lönsamhetsmässigt. Försäljningen var dock något starkare än vad vi

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) I väntan på lyftet

Netrevelation (NETR.ST) I väntan på lyftet BOLAGSANALYS 20 maj 2009 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) I väntan på lyftet Mycket gick rätt för Netrevelation under det första kvartalet där även vädret bidrog i positiv mening. Omsättningen ökade

Läs mer

Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten

Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten BOLAGSANALYS 1 september 2009 Sammanfattning Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten Redbets rapport för det andra kvartalet var i linje med våra förväntningar. VD:s uttalande om att både intäkter och

Läs mer

Doro (DORO.ST) Udda reaktion på starkt delår

Doro (DORO.ST) Udda reaktion på starkt delår BOLAGSANALYS 16 nov 2010 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Udda reaktion på starkt delår Doros Q3-rapport var klart starkare än våra förväntningar. Det gäller främst försäljningen samt orderingången. Tillväxttakten

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Bookmakers kan slå i höst

Betting Promotion (BETT.ST) Bookmakers kan slå i höst BOLAGSANALYS 29 juli 2011 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Bookmakers kan slå i höst Betting Promotions andra kvartal blev svagare än vi väntat oss. Segmentet Fotboll levererade en stark bruttomarginal

Läs mer