Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger!"

Transkript

1 BOLAGSANALYS 12 februari 2012 Sammanfattning Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger! Prevas rapport för det fjärde kvartalet belastades av stora engångskostnader. Försäljningen uppgick till 174,5 miljoner kronor jämfört med vår förväntan på 188 miljoner kronor. Resultatet var däremot mer i nivå med våra förväntningar när vi rensat för engångskostnaderna. Prevas är mitt inne i uppbyggnaden av ett nytt affärsområde vilket kostar pengar och pressar marginalen. Detta kommer troligtvis att påverka även inledningen av 2013 men det är en viktig satsning som måste bedömas med en större tidshorisont. Aktiemässigt kan Prevas bli intressant när den satsningen börjar ge resultatet vilket vi räknar med bör ske under andra halvåret. Vi har sänkt ratingen för ledning och lönsamhet. Redeye Rating (0-10 poäng) Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: ISIN: SE ID: 167 Small cap 183 MSEK Konsult tf Mats Åström Göran Lundin Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Avkastningspotential 6,0 poäng 7,0 poäng 6,0 poäng 6,0 poäng 6,0 poäng Nyckeltal e 2014e Omsättning, MSEK Tillväxt 1% 19% 5% 7% EBITDA EBITDA-marginal 5% 9% 3% 5% 6% EBIT EBIT-marginal 3% 8% 1% 3% 4% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal 2% 5% 1% 2% 3% Utdelning 0,5 2,0 1,0 0,0 1,0 VPA 0,89 3,34 0,80 1,39 2,14 VPA just 0,89 3,34 0,80 1,39 2,14 P/E just 20,4 5,4 22,7 13,1 8,5 P/S 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 EV/S 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 EV/EBITDA just 7,4 3,2 13,1 7,0 5,4 Fakta Aktiekurs (SEK) 18,1 Antal aktier (milj) 10,1 Börsvärde (MSEK) 183 Nettoskuld (MSEK) 62 Free float (%) 60,8 Dagl oms. ( 000) 6 Analytiker: Erik kramming Christian Lee Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, 0 poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är 0 poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Tillväxtpotential De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) marknadsstorlek, 2) marknadstillväxt, 3) samarbeten, 4) produkt differentiering och 5) konkurrenssituation. Kriterierna väger lika tungt i den sammantagna bedömningen av värderingsnyckeln tillväxtpotential. Lönsamhet De faktorerna som utgör bedömning av lönsamhet är 1) stabil vinstutveckling, 2) bruttomarginal, 3) EBIT-marginal och 4) avkastning på eget kapital. Faktorn stabil vinstutveckling viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) oberoende av enstaka händelser, 2) finansiell situation, 3) ägarstruktur, 4) konjunkturkänslighet och 5) aktiens likviditet. Faktorn oberoende av enstaka händelser viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna konjunkturkänslighet och aktiens likviditet viktas med 0,5x. Avkastningspotential De faktorerna som utgör bedömning av avkastningspotential är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) marknadsförväntningar, 4) nyhetsflöde/triggers, 5) oupptäckt aktie och 6) insynshandel. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna nyhetsflöde/triggers, marknadsförväntningar, oupptäckt aktie och insynshandel viktas med 0,5x. 2

3 Engångskostnader belastar! Kvartalet belastas av engångskostnader men även rensat för dem var det en svag avslutning på året Prevas rapport för det fjärde kvartalet var svag. Dock så innehåller rapporten en hel del engångskostnader av olika slag som bolaget uppger uppgår till 17,7 miljoner kronor. Vi anser dock att 4,2 av 17 miljonerna mer är av rörelsekaraktär än engångskaraktär vilket gör att vi istället räknar med att cirka 13 miljoner kronor är av engångskaraktär. Det underliggande resultatet hamnar då kring noll i kvartalet vilket är marginellt lägre än vad vi hade förväntat oss. Försäljningsavvikelsen på 7 procent beror delvis på lägre beläggning och delvis på att vi hade räknat med att Prevas skulle ha anställt mer personal i sitt nya affärsområde Management Consulting under kvartalet. Tabell Förväntat vs. Utfall (SEKm) Q4'11 Q4'12E Utfall Diff Försäljning 173,8 188,3 174,5-7% EBITDA 14,6 5,7-3,9-167% EBIT 12,2 3,1-12,3-492% PTP 11,8 2,5-12,6-605% VPA, SEK 0,86 0,15-0,85-687% Försäljningstillväxt 8% 0% EBIT marginal 7,0% 1,7% -7,0% VPA tillväxt (YoY) -83% -199% Källa: Redeye Research Prevas genomför just nu en av de största satsningarna i bolagets historia vilket påverkat 2012 Prevas har under 2012 genomfört en av de största satsningarna i bolagets historia där de har valt att bygga upp ett helt nytt affärsområde. Samtidigt möter de en skakig marknad vilket både påverkar den ursprungliga verksamheten men också försvårar uppbyggnaden av den nya verksamheten. Detta blir också tydligt när man ser siffrorna för Samtidigt är det ett djärvt drag av bolaget som följer sin utlagda strategi som går ut på att klättra i värdekedjan och samtidigt öka andelen systemleveranser vilket ska ge ökad konkurrenskraft och därmed lönsamhet på sikt. Prevas nya vd som Karl-Gustav Ramström kommer att få en tuff uppgift i att fortsätta med implementeringen av det nya sättet att jobba på som kommer bli mycket viktigt för bolaget framöver. Karl-Gustav Ramström kommer att börja på Prevas senast den första april. Han har på pappret en intressant profil med erfarenhet från ledande positioner inom både SSAB och ABB så han kan både marknad och hur det är att vara på kundsidan vilket är viktiga egenskaper. Affärsområdet Produktutveckling hämnas av en låg och ojämn beläggning Låg beläggning pressar affärsområdet Produktutveckling Ser vi till de olika affärsområdena så finner vi den största avvikelsen i det största affärsområdet Produktutveckling. Att såväl resultatet som försäljningen minskade här berodde dels på en lägre beläggning samtidigt som affärsområdet belastats med projektnedskrivningar i Danmark på 4,1 miljoner kronor samt goodwillnedskrivningar på 5,2 miljoner kronor. Det 3

4 som är negativt är att affärsområdet hade visat ett negativt rörelseresultat även utan de här två engångskostnaderna. Stark underliggande resultat i affärsområdet Industrisystem vilket var rapporten ljuspunkt Stark underliggande lönsamhet i Industrisystemsidan Även affärsområdet Industrisystem har belastats med nedskrivningar på 4,2 miljoner kronor i det fjärde kvartalet. Räknar vi bort engångskostnaderna ser vi att den underliggande verksamheten har utvecklats riktigt starkt i kvartalet och marginalen uppgår till över 14 procent. Omsättningen ökade med nästan 7 procent och den underliggande marknaden känns stabil där flera av de stora kunderna fortsätter att investera i att öka produktiviteten i sin produktion. Det syns inte minst i orderingången som ökade med 20 procent i det fjärde kvartalet jämfört med motsvarande kvartal Rekryteringstakten i affärsområdet Managmenet Consulting tar tid Uppbyggnad av affärsområdet Management Consulting tar tid Uppbyggnaden av affärsområdet Management Consulting går något långsammare än tidigare målsättningar. Främst beror det på svårigheten att hitta rätt personal som ska kunna ha beläggning från start. Trots det ska Prevas ha ett 40-tal medarbetare igång vid utgången av det första kvartalet. Affärsområdet har redan kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund. Per affärsområde Produktutveckling Q4'11 Q4'12 Försäljning 127,3 118,7 Tillväxt yoy 23% -7% Andel av total försäljning 73% 68% EBIT 8,3-10,8 EBIT marginal 7% -9% Industrisystem Q4'11 Q4'12 Försäljning 46,0 49,0 Tillväxt yoy 3% 7% Andel av total försäljning 27% 28% EBIT 3,6 2,8 EBIT marginal 8% 6% Källa: Redeye Research, Prevas Mangement Consulting Q4'11 Q4'12 Försäljning 0,0 6,2 Tillväxt yoy 0% 0% Andel av total försäljning 0% 4% EBIT 0,0-4,3 EBIT marginal 0% -69% Källa: Redeye Research, Prevas Vi anser inte att förlusterna vid uppbyggnaden av det nya affärsområdet ska klassas som engångskostnader men även borträknat dem har det varit stora engångposter som påverkat det fjärde kvartalet negativt. 4

5 Engångskostnader Produktutveckling Industrisystem Management Consulting Koncernen Helår Kv 4 Helår Kv 4 Helår Kv 4 Helår Kv 4 Goodwillnedskrivningar -5,2-5,2-5,2-5,2 Reservation projekt/kunder -8,1-4,1-4, ,1 Nytt affärsområde -7,9-4,2-7,9-4,2 Stängning av kontor Dubai -2-0,2-2 -0,2 Totalt -13,3-9,3-6,9-4,2-7,9-4,2-28,1-17,7 Källa: Redeye Research, Prevas Prevas möter en fortsatt tuff marknad Finansiella prognoser När vi tittar på konfidensindikatorerna för tillverkningsindustrin och det totala näringslivet blir det väldigt tydligt vilken tuff marknad som Prevas har mött samtidigt som de gjort en av de största satsningarna i bolagets historia. Framförallt har tillverkningsindustrin haft det tufft konjunkturmässigt och ligger fortsatt på en låg nivå. Konfidensindikator tillverkningsindustri Konfidensindikatorn totala näringslivet Källa: Konjunkturinstitutet Satsningen på Management Consulting behöver bedömas över en längre tidshorisont vi räknar med att den vänder till lönsamhet under andra halvåret 2013 De satsningar Prevas genomför just nu är långsiktiga och strategiskt viktiga. Målsättningen med satsningarna är att bolaget tar sig upp i affärskedjan så att de kommer in på en högre nivå hos sina kunder och därmed kan bidra med större mervärde till sina kunder. På det sättet får de också en starkare relation till kunderna vilket över tid bör resultera i bättre projekt och högre lönsamhet. Det här affärsområdet blir därför även viktigt för affärsgenereringen till de andra två affärsområdena. Satsningen på Management Consulting delen har inte utvecklats så snabbt som bolaget har räknat med på grund av svårigheterna att rekrytera rätt personal. Troligt är att affärsområdet kommer att visa ett negativt resultat även under det första kvartalet Vi gör relativt små justeringar i våra estimat Vi har även efter denna rapport blivit tvungna att justera våra estimat något. Det sedan främst affärsområdet Produktutveckling utvecklats svagare än vad vi räknat med men även på grund av att uppbyggnaden av affärsområdet Management Consulting tagit något längre tid. Åt det andra 5

6 hållet väger den starka utvecklingen inom Industrisystem vars underliggande resultatutveckling överraskade positivt. Sammantaget gör våra prognosförändringar att resultatet för 2013 totalt blir något högre än tidigare men att en större del av resultatet kommer att hamna i det andra halvåret. Detaljerade estimat SEKm Q1'12 Q2'12 Q3'12 Q4'12E 2012E Q1'13E Q2'13E Q3'13E Q4'13E 2013E Försäljning EBITDA EBIT Vinst före skatt VPA, SEK 5,03-1,52 0,89 3,34 0,90 0,03 0,10-0,85 0,80 0,16 0,28 0,38 0,57 1,39 Försäljningstillväxt 30% -17% 1% 19% 12% 5% 3% 0% 5% 4% 8% 15% 14% EBIT marginal 11% -4% 3% 8% 7% 1% 1% -7% 1% 2% 3% 4% 4% 3% VPA tillväxt 323% na na 276% -18% -96% -82% -199% -76% -82% 722% 295% -167% 74% Källa: Redeye Research, Prevas Värdering Vår DCF-värdering är oförändrad Våra små justeringar av estimaten får liten påverkan på DCF-värdet i Prevas. Det som däremot har påverkat värderingen är att vi nu räknar med 22 procent skatt från årsskiftet vilket påverkat DCF-värdet positivt. Vi har även dragit ned våra långsiktiga tillväxtantaganden något samt justerat WACC:en vilket haft något negativ inverkan. Våra WACC beräkning bygger på PricewaterhouseCoopers riskpremie för den svenska marknaden. Deras riktlinjer gör att vi räknar med en WACC på 11,0 procent. WACC:en består av ett beta på 1,5, en riskfri ränta på 1,9 procent och en riskpremium på 8,1 procent. Riskpremien innehåller ett småbolagstillägg på 3,6 procent. Vi räknar med en långsiktig organisk tillväxt mellan åren 2015 och 2024 på 5 procent och en rörelsemarginal på 6,5 procent. Vår DCF-värdering räknar således inte med att bolaget kommer att nå sin egen målsättning om 10 procents rörelsemarginal över tid. Skulle Prevas göra det finns det en betydande uppvärderingspotential i bolaget. Vår DCF värdering ger oss ett motiverat värde på 27 kronor per aktie vilket är på samma nivå som tidigare. Relativvärderingsmässigt ser aktien inte så attraktivt värderad ut för tillfället Relativvärdering Jämför vi Prevas med sina Peers ser värderingen inte lika spännande ut. Bolaget är inne i en tuff fas just nu med stora framtidssatsningar parallellt med att de möter en tuff marknad i sin befintliga verksamhet. Detta tynger bolaget under detta året. Prevas har däremot överraskat förut och vänt verksamheten snabbare än vad vi räknat med men i nuläget är vi försiktiga i våra antaganden vilket gör att aktien relativvärderingsmässigt inte ser attraktivt värderad ut trots att aktien handlas på låga nivåer historiskt. 6

7 Värdering P/E EV/EBITDA EV/S Company/Country 2013E 2014E 2015E 2013E 2014E 2015E 2013E 2014E 2015E Sverige HIQ INTERNATIONAL AB 13,7 12,2 11,1 9,0 8,1 7,4 1,3 1,2 1,1 KNOW IT AB 9,9 8,2 7,5 6,6 5,8 5,5 0,5 0,5 0,5 SEMCON AB na 5,5 5,0 4,2 3,7 3,4 0,4 0,3 0,3 CONNECTA AB 11,8 9,4 8,5 8,2 6,5 6,1 0,6 0,5 0,5 ADDNODE AB 12,0 11,6 na na na na 0,7 0,7 na SIGMA AB-B SHARES 6,6 5,8 na 5,1 4,7 na 0,4 0,4 na DATA RESPONS ASA 11,4 9,9 9,1 6,5 6,0 5,2 0,3 0,3 0,3 ETTEPLAN OYJ 9,8 9,8 9,1 6,9 7,0 6,8 0,6 0,6 0,6 GOODTECH ASA 12,0 8,5 na 8,0 5,8 na 0,3 0,3 na CYBERCOM GROUP EUROPE AB 69,0 7,7 6,2 14,5 6,5 5,8 0,4 0,4 0,4 TIETO OYJ 11,5 10,5 9,8 5,4 5,0 4,6 0,7 0,7 0,7 AF AB-B SHS 12,2 10,9 9,8 8,1 7,3 6,8 0,8 0,8 0,7 Prevas 22,7 13,1 8,5 10,7 6,3 4,9 0,3 0,3 0,3 Jämfört konkurrenterna 38% 55% 11% 75% 17% -2% -42% -37% -42% Medel 16,4 8,4 7,6 6,1 5,4 5,0 0,5 0,5 0,5 Median 11,8 8,6 7,8 6,2 4,9 4,4 0,5 0,5 0,5 Källa: Bloomberg, Redeye Research Svag utveckling sett på ett års sikt för Prevas aktien Aktiekursutveckling 2012 blev ett svagt år för Prevas både vad gäller resultatutveckling och aktiekursutveckling kommer bli ett år där satsningen på Management Consulting ska börja ge avkastning. Lyckas bolaget med det samtidigt som man lyckas vända den negativa utvecklingen inom affärsområdet Produktutveckling kan aktien, från den historiskt låga nivån den befinner sig nu, få ett rejält lyft. Omsättningen i aktien varierar relativt kraftigt mellan olika dagar men i genomsnitt omsätts det drygt aktier om dagen. Vi har inte noterat några förändringar bland de större ägarna. Aktiekursutveckling Förändring, % Bolag/Land LP* Curr. 1M 3M YTD 1Y Sverige HIQ INTERNATIONAL AB 38,4 SEK 1% 21% 7% 11% KNOW IT AB 49,5 SEK -3% 3% 6% -24% SEMCON AB 51,8 SEK 2% 20% 8% 45% CYBERCOM GROUP EUROPE AB 1,4 SEK -20% 24% -7% -70% CONNECTA AB 45,5 SEK -9% -13% -4% -42% ADDNODE AB 41,2 SEK 11% 20% 13% 20% SIGMA AB-B SHARES 5,2 SEK 8% 0% -14% ACANDO AB 15,2 SEK 4% 0% -1% 1% TIETO OYJ 17,1 EUR 4% 14% 15% 26% AFB SS EQUITY 165,0 SEK 12% 6% 31% Prevas 18,1 SEK -2% 3% 6% -40% Medel 1% 5% -2% Median 3% 13% 6% 6% Källa: Bloomberg, Redeye Research 7

8 Sammanfattning Redeye Rating Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. Ratingförändringar i denna rapport: Vi har sänkt ratingen för ledning i väntan på att vi träffar den nya vd:n i bolaget. Vi har även sänkt ratingen för lönsamhet med ett steg. Ledning 6,0p Kommentar: Karl-Gustav Ramström kommer ta över som vd i Prevas 1 april. Han har lång erfarenhet på kundsidan men har inte tidigare drivit konsultverksamhet. Vi har sänkt ratingen ett steg i väntan på att vi träffat den nya vd:n. Tillväxtpotential 7,0p Kommentar: Efter förra konjunkturnedgången är bolagets organisation bättre anpassad för att växa inom de områden som Prevas prioriterar. Bolaget har även kompletterat den organiska tillväxten med ett antal intressanta förvärv. Lönsamhet 6,0p Kommentar: Prevas har en lång historik av stabila vinster. Denna bröts dock under 2009 när lågkonjunkturen slog till. Lönsamheten har pressats under 2012 på grund av ökad oro på marknaden och satsningen på Management Consulting. Trygg placering 6,0p Kommentar: Bolaget har en bra spridning på sina kunder och ingen kund står för mer än 10 procent av omsättningen. Det som drar ned ratingen är bolagets höga exponering mot industrin och även den låga likviditeten i aktien. Avkastningspotential 6,0p Kommentar: DCF-värderingen talar för en uppsida i värderingen däremot ser vi ingen uppsida i relativvärderingen. 8

9 Resultaträkning, MSEK e 2014e Omsättning Summa rörelsekostnader EBITDA Avskrivningar EBIT Resultatandelar Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt Nettoresultat Resultaträkning just, MSEK e 2014e Jämförelsestörande poster EBITDA just EBIT just PTP just Nettoresultat just Balansräkning, MSEK e 2014e Tillgångar Omsättningstillgångar Kassa och bank Kundfordringar Lager Andra fordringar Summa omsättningstillg Anläggningstillgångar Materiella anl.tillg Finansiella anl.tillg Goodwill Balans. utv. kostn Övr. immateriella tillg Summa anläggningstillg Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga icke ränteb skulder Summa kortfristiga skulder Långa icke ränteb.skulder Räntebärande skulder Summa skulder Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & Eget Kapital Summa skulder och eget kapital Fritt kassaflöde, MSEK e 2014e Omsättning Summa rörelsekostnader Avskrivningar EBIT Skatt på EBIT (Justerad skatt) NOPLAT Avskrivningar Bruttokassaflöde Förändring i rörelsekapital Investeringar Fritt kassaflöde Kapitalstruktur e 2014e Soliditet 54% 55% 40% 41% 43% Skuldsättningsgrad 22% 12% 49% 44% 39% Nettoskuld Sysselsatt kapital Kapitalets oms. hastighet 2,7 3,1 2,9 2,8 2,7 Tillväxt e 2014e Försäljningstillväxt 1% 19% 5% 7% VPA-tillväxt (just) n.m.% 276% -76% 74% 54% Tillväxt eget kapital 2% 19% -12% 11% 12% DCF värdering Kassaflöden, MSEK Riskpremie (%) 8,1 NV FCF ( ) 36,8 Betavärde 1,5 NV FCF ( ) 184,3 Riskfri ränta (%) 1,9 NV FCF (2025-) 111,0 Räntepremie (%) 1,0 Rörelsefrämmade tillgångar 17,9 WACC (%) 11,1 Räntebärande skulder 80,3 Motiverat värde 269,7 Antaganden (%) Genomsn. förs. tillv. 4,9 Motiverat värde per aktie 26,7 EBIT-marginal 6,5 Börskurs 18,1 Lönsamhet e 2014e Avk. på eget kapital (ROE) 6% 20% 5% 8% 11% ROCE 8% 24% 4% 9% 12% ROIC 11% 21% 3% 9% 12% EBITDA-marginal (just) 5% 9% 3% 5% 6% EBIT just-marginal 3% 8% 1% 3% 4% Netto just-marginal 2% 5% 1% 2% 3% Data per aktie, SEK e 2014e VPA 0,89 3,34 0,80 1,39 2,14 VPA just 0,89 3,34 0,80 1,39 2,14 Utdelning 0,5 2,0 1,0 0,0 1,0 Nettoskuld 2,2-0,1 6,2 4,3 3,7 Antal aktier 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 Värdering e 2014e Enterprise value P/E 20,4 5,4 22,7 13,1 8,5 P/E just 20,4 5,4 22,7 13,1 8,5 P/S 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 EV/S 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 EV/EBITDA just 7,4 3,2 13,1 7,0 5,4 EV/EBIT just 14,1 3,9 27,3 11,0 7,5 P/BV 1,2 1,0 1,1 1,0 0,9 Aktiens utveckling Tillväxt/år 10/12e 1 mån -2,0% Omsättning 11,7% 3 mån 3,0% Rörelseresultat, just -21,6% 12 mån -40,0% V/A, just -5,2% Årets Början 6,0% EK 2,5% Aktiestruktur % Röster Kapital Göran Lundin fam 23,0 26,4 Länsförsäkringar Bergslagen 20,3 12,8 Swedbank Robur Fonder 2,7 4,7 Länsförsäkringar fondförvaltning 2,6 4,5 Stillström Bengt 2,6 4,4 Andersson Björn 7,0 3,3 Nordnet Pensionsförsäkring 1,3 2,3 Stieg Westin 3,9 1,1 Lysholt Per 5,8 1,1 Aktien. Reuterskod PREV.ST Lista Small cap Kurs, SEK 18,1 Antal aktier, milj 10,1 Börsvärde, MSEK Börspost 1 Bolagsledning & styrelse. VD tf Mats Åström CFO Mats Åström IR Helena Lundin Ordf Göran Lundin Nästkommande rapportdatum. Q Q Q Analytiker Redeye AB. Erik kramming Mäster Samuelsgatan 42, 10tr Stockholm Christian Lee 9

10 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) e 2013e 2014e 25% 20% 15% 5% 0% -5% - -15% -20% e 2013e 2014e 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% Omsättning Försäljningstillväxt EBIT just EBIT just-marginal Vinst Per Aktie Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) % 50% 40% 60% 50% 40% 1 30% 30% e 2013e 2014e 20% 0% e 2013e 2014e 20% 0% VPA VPA just Skuldsättningsgrad Soliditet Produktområden Geografiska områden 14% 43% 7% 1% 16% 17% 82% Verkstadsindustrin Övriga Life Science Telekom Energi Sverige Danmark Norge Övriga Intressekonflikter Erik kramming äger aktier i bolaget Prevas: Nej Christian Lee äger aktier i bolaget Prevas: Nej Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit ersättning från bolaget i samband med detta. Verksamhetsbeskrivning Prevas är en IT-konsult med inriktning på industriell IT och inbyggda system. Prevas grundades 1985 i Västerås av Göran Lundin, Per Lysholt och Björn Andersson. Göran Lundin är också bolagets största ägare och ordförande. Prevas noterades 1998 på Stockholmsbörsen. Bolagets styrkor ligger inom produktutveckling och produktionseffektiviseringar för industribolag. Prevas har drygt 600 medarbetare med stor kunskap inom systemering, programmering, elektronik, mekanik och produktionsutveckling. Bolaget har sitt huvudkontor i Västerås. Prevas har huvuddelen av sin verksamhet i Sverige (83 procent), Danmark (10 procent) och Norge (6 procent). Bolaget har även nyligen öppnat ett kontor i Tyskland. 10

11 DISCLAIMER Viktig information Redeye AB ("Redeye" eller "Bolaget") är en specialiserad investmentbank inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag i Norden. Vi fokuserar på sektorerna IT, Life Sciences, Media, Betting, Cleantech och Råvaror. Vi tillhandahåller tjänster inom Corporate Broking, Corporate Finance, aktieanalys, investerarrelationer och medietjänster. Våra styrkor är vår prisbelönta analysavdelning, erfarna rådgivare, ett unikt investerarnätverk samt vår kraftfulla distributionskanal redeye.se. Redeye grundades år 1999 och står under Finansinspektionens tillsyn sedan Redeye har följande tillstånd: mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument, investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument, utarbeta, sprida finansiella analyser/rekommendationer för handel med finansiella instrument, utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag, placering av finansiella instrument utan fast åtagande, förvara finansiella instrument och ta emot medel med redovisningsskyldighet, råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och företagsuppköp, utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument samt bedriva Certified Advisory verksamhet (sidotillstånd). Ansvarsbegränsning Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Potentiella intressekonflikter Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument för bolaget från och med den dag beslut tagits att en analys ska produceras på bolaget samt två bankdagar efter analysen publicerats. En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är direkt kopplad till sådan verksamhet. Redeye kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Läsaren av dessa rapporter kan anta att Redeye har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är inte beroende av innehållet i analysen. Angående Redeyes analysbevakning Redeyes analys präglas av case-baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Om annat inte uttryckningen anges i analysen uppdateras analysen när Redeys analysavdelning finner att så är påkallat av t.ex. väsentliga förändrade marknadsförutsättningar eller händelser relaterade till analyserad emittent/analyserat finansiellt instrument. Rating/Rekommendationsstruktur Redeye utfärdar ej några investeringsrekommendationer för fundamental analys. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare. Redeyes rekommendationer för teknisk analys är: Köp (Buy) och Sälj (Sell). Placeringshorisonten för dessa rekommendationer är mycket kort, oftast mindre än 1 månad. Redeye Rating ( ) Rating Ledning Tillväxt- Trygg Avkastnings- Lönsamhet potential Placering potential 7,5p - 10,0p ,5p - 7,0p ,0p - 3,0p Antal bolag *För investmentbolag byts Tillväxtpotential och Lönsamhet ut mot Portföljförvaltning och Direktavkastning. Mångfaldigande och spridning Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Copyright Redeye AB. 11

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte

Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte BOLAGSANALYS 11 februari 2013 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte Både omsättningen och rörelseresultatet kom in något bättre än estimerat. Bolaget har tagit en omstruktureringskostnad

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 oktober 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Rekrytering i fokus framöver Avega Group fortsätter att visa en stabil rörelsemarginal på 6,6 procent i det tredje kvartalet vilket var

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder BOLAGSANALYS 16 juli 2012 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder Efter den positiva inledningen på året hade vi lite högre förväntningar på Q2 även om detta är en säsongsmässigt svag

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 BOLAGSANALYS 3 april 2012 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 Kopy Goldfields har under andra halvan av 2011 visat positiva prospekteringsresultat, framförallt vid Krasnyylicensen.

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina BOLAGSANALYS 24 februari 2012 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina Kvarvarande verksamhet visar en svag men ändå positiv lönsamhet med ett rörelseresultat på 18 MSEK under 2011. Pressen

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt BOLAGSANALYS 16 maj 2013 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt Rapporten för första kvartalet var i linje med våra förväntningar. Det som pressat aktien var en svag tillväxt

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare BOLAGSANALYS 23 april 2010 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare Formpipes första kvartal var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 31,4 miljoner kronor

Läs mer

Botnia Exploration (BOTX)

Botnia Exploration (BOTX) BOLAGSANALYS 26 feb 2013 Sammanfattning Botnia Exploration (BOTX) Utökad potential i Fäbodliden C Botnia Exploration har uppvisat fortsatt positiva prospekteringsresultat vid Fäbodliden C där mineraliseringen

Läs mer

Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken

Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken BOLAGSANALYS 21 juli 2013 Sammanfattning Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken Arise hade ett vindmässigt bra kvartal och elproduktionen blev något bättre än planerat. Vindkraftdriftens EBITDA i Q2 steg

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer

Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer BOLAGSANALYS 27 maj 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer Intäkter om 227 MSEK och EBITDA på 25 MSEK prickade våra prognoser. Säsongsvariationer i Opus Bilprovning påverkade

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST)

Arise Windpower (AWP.ST) BOLAGSANALYS 20 juli 2012 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Ena foten tillfälligt på bromsen Resultatmässigt var utfallet under Q2 precis som väntat med ett EBITDA på 35 MSEK från vindkraftdriften.

Läs mer

Phonera AB (phon.st) Förlikning tynger resultatet

Phonera AB (phon.st) Förlikning tynger resultatet BOLAGSANALYS 9 november 2012 Sammanfattning Phonera AB (phon.st) Förlikning tynger resultatet Phoneras totala försäljning i Q3 landade på 95,4 MSEK jmf med väntat 98,9 MSEK. EBITDA kom även det in under

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till

Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till BOLAGSANALYS 1 mars 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till Betting Promotions fjärde kvartal gav ett blandat intryck. Segmentet Livebetting visade äntligen en god bruttomarginal,

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar

Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar BOLAGSANALYS 25 februari 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar Det ekonomiska utfallet i Q4-rapporten är svårtolkat då det innehåller stora säsongseffekter och engångsposter.

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 2 augusti 2013 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Laddar för ökad tillväxt Bredband2 forsätter att växa i högt tempo och i Q2 omsatte bolaget 63,2 MSEK (15% tillväxt y-o-y), vilket var 0,6

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden BOLAGSANALYS 2 december 2009 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden Getupdateds Q3 rapport visade som väntat en förlust som dock var något bättre än vår prognos,

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 11 maj 2015 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) Osäkert läge Prevas rapport för det första kvartalet 2015 var klart under vår förväntan, störst avvikelse var lönsamheten

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 7 10 22 43 50 EBIT-marginal 4% 4% 6% 10% 11%

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 7 10 22 43 50 EBIT-marginal 4% 4% 6% 10% 11% BOLAGSANALYS 30 april 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Stabil utveckling under Q1 AllTeles Q1-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (30 procent) och starkt kassaflöde (+11 miljoner kronor).

Läs mer

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart BOLAGSANALYS 13 september 2010 Sammanfattning Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart Samgåendet med Hamelin skapar en koncern med bättre kritisk massa på sina viktiga marknader. I huvudsak kompletterar

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut

DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut BOLAGSANALYS 24 november 2009 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut DIBS rapporterade för Q3 en omsättning på 32 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 9,6 miljoner kronor. Detta var strax

Läs mer

Efter kvartalets utgång har bolaget genomfört en riktad emission om 10 MSEK samt fått ned amorteringsbördan framöver

Efter kvartalets utgång har bolaget genomfört en riktad emission om 10 MSEK samt fått ned amorteringsbördan framöver BOLAGSANALYS 7 november 2013 Sammanfattning Invisio (IVSO.ST) Kan vända till vinst 2014 Intäkterna för Q3 kom in något högre än väntat, 21 vs 20 MSEK men kostnaderna var även de något högre än väntat och

Läs mer

Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger

Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger BOLAGSANALYS 19 november 2008 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger Getupdateds Q3 rapport var sämre än väntad och vi sänker prognoserna för innevarande och nästa

Läs mer

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs BOLAGSANALYS 18 november 2009 Sammanfattning Ticket (TICK.ST) På rätt kurs Ticket visar tidiga tecken på återhämtning i sin Q3-rapport. Dock präglas det senaste kvartalet fortsatt av besparingsåtgärder

Läs mer

AllTele (ATEL.ST) Stabil avslutning på året

AllTele (ATEL.ST) Stabil avslutning på året BOLAGSANALYS 19 februari 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Stabil avslutning på året AllTeles Q4-rapport visade på fortsatt bra lönsamhet och ökad försäljningstillväxt. Dessutom fortsätter kassaflödet

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) På väg igenom miljardvallen

Opus Group (OPUS.ST) På väg igenom miljardvallen BOLAGSANALYS 2 oktober 2012 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) På väg igenom miljardvallen Förvärvet och arbetet med övertagandet av Besiktningskluster 1 från Bilprovningen löper på enligt plan. Den pågående

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST) Finansiering säkrad

Arctic Gold (ARCT.ST) Finansiering säkrad BOLAGSANALYS 24 november 2010 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Finansiering säkrad Alcaston Exploration har bytt namn till Arctic Gold då majoriteten av verksamheten numera utgörs av Bidjovaggeprojektet

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat

Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat BOLAGSANALYS 10 november 2011 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat Arise hade avsevärt högre intäkter och bättre resultat än väntat under Q3. Främst berodde skillnaden på

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829 BOLAGSANALYS 17 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Mycket intressant Venteloförvärv AllTele annonserade i början av augusti ett mycket stort förvärv i Ventelo. Bolaget omsätter cirka 300 MSEK

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU BOLAGSANALYS 26 april 2012 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU Rapporten för det första kvartalet var relativt odramatisk. Rapporten föregicks av kvartalets stora nyhet, den

Läs mer