Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten."

Transkript

1 BOLAGSANALYS 29 oktober 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Rekrytering i fokus framöver Avega Group fortsätter att visa en stabil rörelsemarginal på 6,6 procent i det tredje kvartalet vilket var starkare än vad vi räknat med. Omsättningen är dock oförändrad jämfört med samma period för ett år sedan vilket var svagare än vad vi räknat med. Fokus i Avega Group framöver är att komma tillbaka på tillväxtspåret. Bolaget har ett internt projekt som syftar till att rekrytera medarbetare så att bolaget i en första etapp når över 4 anställda. Bolaget har redan idag mycket hög beläggningsgrad inom flera tjänsteområden samtidigt som det finns indikationer på att marknaden håller på att förbättra sig vilket gör att vi räknar med att Avega Group kommer att vara tillbaka på tillväxtspåret under första halvåret 214. Lista: Small cap Börsvärde: 289 MSEK Bransch: Information Technology VD: Jan Rosenholm Styrelseordf: Anna Söderblom OMXS 3 Avega Group okt 27-jan 27-apr 26-jul 24-okt Vi har inte gjort någon förändring i vår rating Redeye Rating ( 1 poäng) Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Avkastningspotential 9, poäng 7, poäng 5, poäng 6, poäng 8, poäng Nyckeltal E 214E 215E Omsättning, MSEK Tillväxt 35% 5% 5% 13% 14% EBITDA EBITDA-marginal 12% 5% 9% 9% 1% EBIT EBIT-marginal 11% 5% 9% 9% 1% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal 7% 2% 6% 6% 7% Utdelning/Aktie E 214E 215E VPA 2,41,87 2,12 2,68 3,32 P/E 11,2 22,1 12, 9,5 7,7 EV/Sales,7,5,7,6,5 EV/EBITDA 6,3 1,4 7,6 6,3 4,8 Fakta Aktiekurs (SEK) 25,5 Antal aktier (milj) 11,3 Börsvärde (MSEK) 289 Nettoskuld (MSEK) -37 Free float (%) 71 % Dagl oms. ( ) Analytiker: Erik Kramming Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 1tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 1 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Tillväxtpotential De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) marknadsstorlek, 2) marknadstillväxt, 3) samarbeten, 4) produkt differentiering och 5) konkurrenssituation. Kriterierna väger lika tungt i den sammantagna bedömningen av värderingsnyckeln tillväxtpotential. Lönsamhet De faktorerna som utgör bedömning av lönsamhet är 1) stabil vinstutveckling, 2) bruttomarginal, 3) EBIT-marginal och 4) avkastning på eget kapital. Faktorn stabil vinstutveckling viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) oberoende av enstaka händelser, 2) finansiell situation, 3) ägarstruktur, 4) konjunkturkänslighet och 5) aktiens likviditet. Faktorn oberoende av enstaka händelser viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna konjunkturkänslighet och aktiens likviditet viktas med,5x. Avkastningspotential De faktorerna som utgör bedömning av avkastningspotential är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) marknadsförväntningar, 4) nyhetsflöde/triggers, 5) oupptäckt aktie och 6) insynshandel. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna nyhetsflöde/triggers, marknadsförväntningar, oupptäckt aktie och insynshandel viktas med,5x. 2

3 Fortsatt stark marginal Avega Groups rapport överträffade våra förväntningar lönsamhetsmässigt Avega Groups rapport för det tredje kvartalet var svagare försäljningsmässigt än vad vi förväntade oss. Rörelsemarginalen var däremot starkare än vad vi räknat med vilket gjorde att resultatet överträffade våra estimat. Den stora anledningen till vår försäljningsavvikelse var att vi hade räknat med en högre nettorekrytering i bolaget. Avega Groups uppger att de har en mycket hög beläggningsgrad inom flera av deras verksamhetsområden och att fokus nu ligger på att öka antalet anställda vilket kommer skapa tillväxt i bolaget. Avega Group - Förväntat vs. Utfall SEKm Q3'13 Q3'13E Utfall Diff Försäljning 8,6 86, 79,6-7% EBITDA,4 5, 5,5 1% EBIT,1 4,8 5,3 1% PTP, 4,9 5,4 11% VPA, SEK -,9,26,36 37% Försäljningstillväxt 4,7% 6,7% -1,2% EBITDA marginal,5% 5,8% 6,9% EBIT marginal,1% 5,6% 6,7% VPA tillväxt (y/y) -118% -4% -51% Källa: Redeye Research, Avega Group Det tredje kvartalet var ett utmanande kvartal för de flesta IT-konsulterna Svagt kvartal för konsultsektorn Det tredje kvartalet har generellt varit ett utmanande kvartal för ITkonsultbolagen där fyra av de sex bolagen i grafen nedan faktiskt minskade sin försäljning. Detta var en försämring jämfört med hur det såg ut i det andra kvartalet. Även lönsamhetsmässigt var det ett relativt svagt kvartal där HiQ visade sin lägsta rörelsemarginal på flera år. Avega Group uppvisade trots den svaga tillväxten en av de starkaste marginalerna i kvartalet. Den låga tillväxten beror framförallt på att konsultbolagen varit återhållsamma med rekryteringar under en period och antalet anställda har då minskat när bolagen inte ersättningsrekryterat när folk har slutat. Konsultbolagens tillväxt och EBIT-marginaler Q3 6% KnowIT Tillväxt 4% Softronic 2% Lönsamhet % -5% % 5% 1% 15% -2% Avega -4% HiQ -6% Acando -8% Connecta -1% -12% Källa: Redeye Research 3

4 Beläggningsgraden uppges ligga på en mycket hög nivå inom flera av Avega Groups tjänsteerbjudanden Rekrytering i fokus Avega Group uppger nu att de har en mycket stark beläggningsgrad inom flera av sina verksamhetsområden och kommer därför vara mycket aktiva på rekryteringsfronten de kommande kvartalen. Antalet anställda uppgick vid utgången av kvartalet till 362 medarbetare men Avega Groups VD Jan Rosenholm är tydlig med att bolaget behöver rekrytera och nämner att bolaget bör vara 4 medarbetare inom kort. Det skulle innebära en ökning av antalet anställda med cirka 1 procent vilket kommer påverka försäljningstillväxten positivt. Vi räknar med att Avega Group når 4 anställda runt halvårsskiftet 214. För 214 räknar vi med en tillväxttakt för Avega Group på 13 procent. Försäljning och tillväxt E, R12M MSEK 5% 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Intäkter Tillväxt Källa: Redeye Research Flera indikationer på en starkare marknad framöver Flera indikationer på en ljusare marknad Avega Groups beskriver en allt ljusare marknadsbild och ser tendenser till en starkare konsultmarknad i inledningen av 214. Detta är en bild som delas av flera av de övriga konsultbolagen. Tittar man på generella marknadsindikatorer som konfidensindikatorn för näringslivet i stort går det också att se att det har skett en gradvis förbättring av humöret under 213 vilket bör kunna mynna ut i en högre tillväxt för konsultsektorn generellt. 4

5 Konfidensindikatorn totala näringslivet Källa: Konjunkturinstitutet Inga större förändringar i våra prognoser Prognosjusteringar Vi har reviderat ned vår omsättningsprognos för 213 och 214 med en procent. Även om resultatutfallet i det tredje kvartalet blev bättre än beräknat var nettoantalet medarbetare lägre än vad vi hade förväntat oss. Avega Group kommer att lägga mycket kraft på att öka antalet medarbetare framöver då beläggningen redan idag är för hög inom flera områden. Avega Group anställer enbart erfarna specialister konsulter vilket gör det något svårare för dem att hitta rätt kompetenser och vi räknar därför med att det kommer ta ytterligare ett par kvartal innan bolaget når till 4 anställda. Försäljning och tillväxt E, R12M MSEK 5% 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Intäkter Tillväxt Källa: Redeye Research 5

6 Sammanfattningsvis är det framförallt våra prognoser för rekrytering som vi har justerat ned något sedan vi ser att rekryteringen inte har gått så snabbt som vi förväntat oss. Förändring estimat SEKm 213E 214E Omsättning Gamla 426,9 479,9 Nya 421,2 465,6 % förändring -1% -3% EBITDA Gamla 36,6 44,6 Nya 37,3 41,7 % förändring 2% -6% EBIT Gamla 35,7 43,7 Nya 36,3 41, % förändring 2% -6% Resultat före skatt Gamla 35,9 44,1 Nya 36,6 41,3 % förändring 2% -6% Vinst per aktie Gamla 2,1 2,69 Nya 2,12 2,54 % förändring 5% -6% Källa: Redeye Research 6

7 Värdering I vår värdering av Avega Group använder vi oss av diskonterad kassaflödesvärdering (DCF) och en relativvärdering där vi tittar på hur olika svenska konsultbolag värderas. Fortsatt uppsida i vår DCF-värdering DCF-värdering Vi har använt en diskonteringsränta (WACC) om 11,9 procent. Den riskfria räntan har justerats till 2,4 procent (1,5) medan riskpremien är satt till 7,3 procent, vilket reflekterar den minskade riskaptiten på marknaden, den svaga likviditeten i aktien samt en småbolagsrabatt som vi anser att aktien bör handlas. Beta är liksom tidigare satt till 1,3. För perioden E räknar vi med en genomsnittlig tillväxt om 9,1 procent samtidigt som rörelsemarginalen antas uppgå till 9 procent i snitt. Under perioden har vi räknat med en genomsnittlig tillväxt om 7 procent och en genomsnittlig rörelsemarginal om 5,8 procent. Investeringarna antas uppgå till,3 procent av försäljningen under denna period. Vi har vidare använt en skattesats om 26 procent för samtliga år, vilket är högre än gällande bolagsskatt i Sverige. Terminal tillväxt antas uppgå till 3 procent. Vår DCF-värdering indikerar då ett motiverat värde om 28 SEK per aktie. Uppvärderingspotentialen ser alltjämt attraktiv ut från nuvarande nivåer. Även relativvärderingen talar för att Avega Group bör kunna värderas högre Relativvärdering Vi tittar även på hur Avega Group värderas jämfört med andra svenska konsultbolag. Tittar vi på P/E handlas Avega Group till 12x respektive 9,5x för 213E och 214E samtidigt som medianvärdet för sektorn uppgår till 16,3x respektive 1,2x. Det indikerar Avega Group värderas med en rabatt mot sektorn baserad på 213 och 214 års vinstestimat. Mot bakgrund av att Avega Group förväntas visa en väsentligt högre vinsttillväxt än sektorn på medellång sikt så anser vi att det istället är motiverat med en premiumvärdering, vilket ger ett bra stöd till vår DCF-värdering. Värdering P/E EV/EBITDA Försäljningstillväxt EBIT marginal EPS tillväxt Company/Country 213E 214E 215E 213E 214E 215E 213E 213E 213E Sverige HIQ INTERNATIONAL AB 17,8 14,9 12,8 11,9 1, 8,6 2% 11% % KNOW IT AB 16,3 1,4 8,5 9,5 7,2 6,2 17% 5% -44% CONNECTA AB 18,5 11,1 1,1 12,4 8, 7,3-6% 4% -51% ACANDO AB 16,4 9,9 na 8,6 5,8 na -2% 5% -5% CYBERCOM GROUP AB 1,1 8,3 na 6,3 6, na -2% 5% -8% SEMCON AB 1,2 8,2 na 6,9 5,8 na 19% 7% -2412% Medel 14,9 1,5 1,5 9,3 7,1 7,4 5% 6% -432% Median 16,3 1,2 1,1 1,7 7,6 7,3 7% 5% -48% Avega Group 12, 9,5 7,7 7,6 6,3 4,8 5% 8% 145% Källa: Redeye Research 7

8 Investeringsslutsats Avega Group är ett konsultföretag med ett tjugotal dotterbolag specialiserade inom IT- och verksamhetsutveckling med huvudsakligt fokus på regionerna Stockholm, Öresund och Göteborg. Omsättningen 212 uppgick till 43 MSEK och antalet medarbetare uppgår till drygt 36. Sedan det brutna räkenskapsåret 22/23 har Avega Group visat en organisk genomsnittlig tillväxt (CAGR) om 32 procent per år med en rörelsemarginal som i snitt uppgått till drygt 1 procent under denna period. Bolaget har för avsikt att fortsätta växa organiskt och har ett finansiellt tillväxtmål om 15 procent årligen över en konjunkturcykel. Rörelsemarginalen ska uppgå till minst 1 procent över en konjunkturcykel. Avega Group har omkring 4 ramavtal med kunder som Nordea, ICA och Ericsson som torde leda till en god inströmning av nya uppdrag. En nyckelfråga i bolaget är om prishöjningarna och en förbättrad debiteringsgrad kan kompensera för de kommande lönehöjningarna. Bolagets medarbetare har en möjlighet att välja en stor andel rörlig lön. När marknaden visar stark efterfrågan på konsulttjänster torde fler av Avega Groups medarbetare välja en större andel rörlig lön, vilket vi bedömer hindrar full utväxling från en förbättrad debiteringsgrad. Avega Group har genomgått en översyn av verksamheterna för att minska overheadkostnaderna och effektivisera säljaktiviteterna vilket givit resultat. Bolaget är nu åter redo att börja anställa och vill i ett första steg öka antalet anställda med cirka 4 personer i närtid. Den största värdedrivaren i Avega Group är en fortsatt hög omsättningstillväxt på längre sikt och en marginalexpansion på kort sikt. Vi räknar med att Avega Group genom sin attraktiva lönemodell ökar antal medarbetare med i snitt 11 procent per år och visar en genomsnittlig årlig omsättningstillväxt om 1,5 procent för perioden Rörelsemarginalen beräknas uppgå till 9 procent under denna period. Avega Group är dessutom skuldfritt, och givet de starka kassaflödena de närmaste kommande åren ser vi utrymme för bolaget dela ut generösa utdelningar de kommande åren. Avega Group värderas till P/E 12x och 9,5x för 213 respektive 214, vilket indikerar en rabatt mot konsultsektorn. Premium är dock motiverad då bolaget förväntas visa en väsentligt högre vinsttillväxt på medellång sikt. DCF-värderingen indikerar ett motiverat värde om 28 kronor per aktie, vilket antyder en uppvärderingspotential om 16 procent. 8

9 Avega Group SEKm Q1'12 Q2'12 Q3'12 Q4' Q1'13 Q2'13 Q3'13E Q4'13E 213E 214E Försäljning 16,4 11,5 8,6 114,5 43, 19,6 19,1 79,6 122,9 421,2 465,6 Personalkostnader -87,4-87,4-69,9-91,6-336,3-88,4-89,1-63,7-95,9-337,1-374,5 Övriga externa kostnader -6,6-6,5-6,2-1,4-29,7-8,9-8,7-7,7-11,8-37,1-41,3 Kostnader för underkonsulter -,8-2,2-2,6-2,7-8,3-1,5-1,1-1,9-2,7-7,2-8,1 EBITDA 9,3 3,2,4 8,4 21,3 9,7 8,1 5,5 14, 37,3 41,7 varav Avskrivningar -,3 -,3 -,3 -,3-1,2 -,3 -,2 -,2 -,2 -,9 -,8 EBIT 9, 2,9,1 8,1 2,1 9,4 7,9 5,3 13,7 36,3 41, Finansnetto,2, -,1,,1,,1,1,,2,4 Resultat före skatt 9,2 2,9, 8,1 2,2 9,4 8, 5,4 13,8 36,6 41,3 Skatt -2,4 -,7, -3,7-6,8-2,1-1,8-1,2-4,1-9,2-1,4 Minoritetsintressen -1,1 -,4-1, -1,1-3,6-1,2-1,1 -,1-1, -3,4-2,2 Nettoresultat 5,7 1,8-1, 3,3 9,8 6,1 5,1 4,1 8,7 24, 28,7 VPA, SEK,5,16 -,9,29,87,54,45,36,77 2,12 2,54 Försäljningstillväxt 1% 4% 5% 3% 5% 3% 7% -1% 7% 5% 11% VPA tillväxt -32% -76% -118% -42% -64% 7% 183% n/a 163% 145% 2% EBITDA marginal 8,7% 3,2%,5% 7,3% 5,3% 8,9% 7,4% 6,9% 11,4% 8,8% 9,% EBIT marginal 8,5% 2,9%,1% 7,1% 5,% 8,6% 7,2% 6,7% 11,2% 8,6% 8,8% Antal medarbetare Intäkt/anställd (SEKt) Kostnad/anställd (SEKt) Nettoskuld Källa: Redeye Research, Avega Group 9

10 Sammanfattning Redeye Rating Avega Group Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 1 poäng. Ledning 9,p Ratingförändringar i denna rapport: Inga förändringar VD har tidigare haft ledande befattningar inom Connecta och har stor erfarenhet av konsultbranschen. Marknadskommunikationen är öppen och tydlig. VD och SO äger genom Rosek Invest 28,8% av kapitalet. Tillväxtpotential 7,p Avega Group kan visa en organisk tillväxt på över 15% per år under en längre period. Konsultmarknaden i Sverige som är den primära marknaden för Avega Group visar avmattning. Bolaget stärker inom strategi och IT-ledning, vilket innebär högre inträdesbarriärer. Lönsamhet 5,p Avega Group har visat vinst sedan start och visat en stabil vinstutveckling och lönsamhet. EBIT-marginalen de senaste 7-8 åren har i snitt uppgått till 1%. Trygg placering 6,p Avega Group har en stark ägare men den tidigare så solida finansiella ställningen har försvagats. Konjunkturkänslig verksamhet. Något svag aktielikviditet. Avkastningspotential 8,p DCF-värdet indikerar en uppvärderingspotential på 16%. Även relativvärderingen antyder att Avega Group värderas med rabatt mot sektorn. Marknadens kännedom om Avega Group är låg. 1

11 Resultaträkning E 214E 215E Omsättning Summa rörelsekostnader EBITDA Avskrivningar materiella tillg Avskrivningar immateriella tillg. Goodwill nedskrivningar EBIT Resultatandelar Finansnetto 1 1 Valutakursdifferenser Resultat före skatt Skatt Net earnings Balansräkning E 214E 215E Tillgångar Omsättningstillgångr Kassa och bank Kundfordringar Lager Andra fordringar Summa omsättn Anläggningstillgångar Materiella anl.tillg Finansiella anl.tillg. Övriga finansiella tillg. Goodwill Imm. tillg. vid förväv Övr. immater. tillg. Övr. anlägg. tillg. Summa anlägg Uppsk. skatteford. 1 Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Kortfristiga skulder Övriga kortfristiga skulder Summa kort. skuld Räntebr. skulder L. icke ränteb.skulder Konvertibler Summa skulder Uppskj. skatteskuld Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & E. Kap Summa skulder och E. Kap Fritt kassaflöde E 214E 215E Omsättning Sum rörelsekost Avskrivningar EBIT Skatt på EBIT NOPLAT Avskrivningar Bruttokassaflöde Föränd. i rörelsekap Investeringar DCF värdering Kassaflöden, MSEK Riskpremie 7,3 % NPV FCF ( ) 88 Betavärde 1,3 NPV FCF ( ) 125 Riskfri ränta 2,4 % NPV FCF (223-) 122 Räntepremie 3, % Rörelsefrämmade tillgångar -21 WACC 11,9 % Räntebärande skulder Motiverat värde MSEK 315 Antaganden Genomsn. förs. tillv. 7,5 % Motiverat värde per aktie, SEK 27,8 EBIT-marginal 6,5 % Börskurs, SEK 25,5 Lönsamhet E 214E 215E ROE 65% 25% 66% 64% 61% ROCE 96% 47% 9% 82% 79% ROIC -159% 72% 24% 357% 392% EBITDA-marginal 12% 5% 9% 9% 1% EBIT-marginal 11% 5% 9% 9% 1% Netto-marginal 7% 2% 6% 6% 7% Data per aktie E 214E 215E VPA 2,41,87 2,12 2,68 3,32 VPA just 2,41,87 2,12 2,68 3,32 Utdelning 2, 1, 1,6 2, 2,6 Nettoskuld -4,34-1,97-3,25-4,44-5,92 Antal aktier 11,33 11,33 11,33 11,33 11,33 Värdering E 214E 215E Enterprise Value 279,4 22,6 283,9 275,5 262,4 P/E 11,2 22,1 12, 9,5 7,7 P/S,8,5,7,6,5 EV/S,7,5,7,6,5 EV/EBITDA 6,3 1,4 7,6 6,3 4,8 EV/EBIT 6,4 11, 7,8 6,4 4,8 P/BV 6,4 6,8 7, 5,4 4,2 Aktiens utveckling Tillväxt/år 11/13e 1 mån, % Omsättning 5, % 3 mån 1,4 % Rörelseresultat, just -8,48 % 12 mån 45,7 % V/A, just -6,2 % Årets Början 33,5 % EK -5,1 % Aktiestruktur % Röster Kapital Rosek Invest AB 73,4 % 28,8 % Lannebo MicroCap 3,1 % 12, % PSG Small Cap 2,5 % 9,9 % Schultze Mats 9,7 % 5,1 % Nordea fonder 1,1 % 4,2 % Avanza Pension Försäkring 1, % 4, % Larsson Göran E bolag,7 % 2,8 % Engborg Sven,6 % 2,2 % Broström Fredric,5 % 2, % Sundelin Ulf,5 % 1,9 % Aktien Reuterskod Lista Small cap Kurs, SEK 25,5 Antal aktier, milj 11,3 Börsvärde, MSEK 288,8 Bolagsledning & styrelse VD CFO IR Ordf Jan Rosenholm Elisabet Jarnbring Catharina Burch Anna Söderblom Nästkommande rapportdatum FY 213 Results February 6, 214 Fritt kassaflöde Kapitalstruktur E 214E 215E Soliditet 38% 28% 33% 36% 39% Skuldsättningsgrad % % % % % Nettoskuld Sysselsatt kapital Kapit. oms. hastighet 2,9 3,2 3, 2,8 2,7 Tillväxt E 214E 215E Försäljningstillväxt 35% 5% 5% 13% 14% VPA-tillväxt (just) 59% -64% 145% 26% 24% Analytiker Erik Kramming Redeye AB Mäster Samuelsgatan 42, 1tr Stockholm 11

12 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) E 214E 215E 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % E 214E 215E 12% 1% 8% 6% 4% 2% % Omsättning Försäljningstillväxt EBIT just EBIT just-marginal Vinst Per Aktie Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) 3,5 3 2,5 2 1,5 1, E 214E 215E 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % E 214E 215E 1% 8% 6% 4% 2% % VPA VPA (just) Soliditet Skuldsättningsgrad Produktområden Geografiska områden Detaljhandel Bank & finans Tillv. Industri Försäkring Telekom Offentlig sektor Övrigt Stockholm Öresund Väst Intressekonflikter Erik Kramming äger aktier i bolaget Avega Group: Nej Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit ersättning från bolaget i samband med detta. Verksamhetsbeskrivning Avega Group är ett svenskt konsultbolag med dotterbolag specialiserade inom IT- och verksamhetsutveckling. Bolaget finns etablerat i Stockholm, Öresund och Göteborg. Avega Groups kunder finns inom bank & finans, detaljhandel, offentlig sektor och teleoperatörer/telekom. Bolaget styrs av VD Jan Rosenholm och har cirka 36 medarbetare. 12

13 DISCLAIMER Viktig information Redeye AB ("Redeye" eller "Bolaget") är en specialiserad investmentbank inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag i Norden. Vi fokuserar på sektorerna IT, Life Sciences, Media, Betting, Cleantech och Råvaror. Vi tillhandahåller tjänster inom Corporate Broking, Corporate Finance, aktieanalys, investerarrelationer och medietjänster. Våra styrkor är vår prisbelönta analysavdelning, erfarna rådgivare, ett unikt investerarnätverk samt vår kraftfulla distributionskanal redeye.se. Redeye grundades år 1999 och står under Finansinspektionens tillsyn sedan 27. Redeye har följande tillstånd: mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument, investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument, utarbeta, sprida finansiella analyser/rekommendationer för handel med finansiella instrument, utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag, placering av finansiella instrument utan fast åtagande, förvara finansiella instrument och ta emot medel med redovisningsskyldighet, råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och företagsuppköp, utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument samt bedriva Certified Advisory verksamhet (sidotillstånd). Ansvarsbegränsning Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Potentiella intressekonflikter Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument för bolaget från och med den dag beslut tagits att en analys ska produceras på bolaget samt två bankdagar efter analysen publicerats. En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är direkt kopplad till sådan verksamhet. Redeye kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Läsaren av dessa rapporter kan anta att Redeye har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är inte beroende av innehållet i analysen. Angående Redeyes analysbevakning Redeyes analys präglas av case-baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Om annat inte uttryckningen anges i analysen uppdateras analysen när Redeys analysavdelning finner att så är påkallat av t.ex. väsentliga förändrade marknadsförutsättningar eller händelser relaterade till analyserad emittent/analyserat finansiellt instrument. Rating/Rekommendationsstruktur Redeye utfärdar ej några investeringsrekommendationer för fundamental analys. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare. Redeyes rekommendationer för teknisk analys är: Köp (Buy) och Sälj (Sell). Placeringshorisonten för dessa rekommendationer är mycket kort, oftast mindre än 1 månad. Redeye Rating ( ) Rating Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Avkastningspotential 7,5p - 1,p ,5p - 7,p ,p - 3,p Antal bolag *För investmentbolag byts Tillväxtpotential och Lönsamhet ut mot Portföljförvaltning och Direktavkastning. Mångfaldigande och spridning Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Copyright Redeye AB. 13

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 12 maj 2015 Sammanfattning Avega Group (AVEGB.ST) Ett effektivare Avega motiverar en uppvärdering Avega rapporterade ett resultat och försäljning under det första

Läs mer

Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken

Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken BOLAGSANALYS 21 juli 2013 Sammanfattning Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken Arise hade ett vindmässigt bra kvartal och elproduktionen blev något bättre än planerat. Vindkraftdriftens EBITDA i Q2 steg

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina BOLAGSANALYS 24 februari 2012 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina Kvarvarande verksamhet visar en svag men ändå positiv lönsamhet med ett rörelseresultat på 18 MSEK under 2011. Pressen

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer

Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer BOLAGSANALYS 27 maj 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer Intäkter om 227 MSEK och EBITDA på 25 MSEK prickade våra prognoser. Säsongsvariationer i Opus Bilprovning påverkade

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 september 214 Sammanfattning Allenex God tillväxt enligt förväntan -rapporten var relativt odramatisk. Försäljningen växte med 16 procent, vilket var marginellt högre än vi räknat med.

Läs mer

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart BOLAGSANALYS 13 september 2010 Sammanfattning Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart Samgåendet med Hamelin skapar en koncern med bättre kritisk massa på sina viktiga marknader. I huvudsak kompletterar

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 11 maj 2015 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) Osäkert läge Prevas rapport för det första kvartalet 2015 var klart under vår förväntan, störst avvikelse var lönsamheten

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar

Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar BOLAGSANALYS 25 februari 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar Det ekonomiska utfallet i Q4-rapporten är svårtolkat då det innehåller stora säsongseffekter och engångsposter.

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat

Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat BOLAGSANALYS 10 november 2011 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat Arise hade avsevärt högre intäkter och bättre resultat än väntat under Q3. Främst berodde skillnaden på

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 22 augusti 2014 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) I väntan på Illinois Under Q2 fick Opus full utväxling på sina senaste affärer och förvärv. Intäkterna steg

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829 BOLAGSANALYS 17 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Mycket intressant Venteloförvärv AllTele annonserade i början av augusti ett mycket stort förvärv i Ventelo. Bolaget omsätter cirka 300 MSEK

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Resultatet på ny toppnivå Q1-rapporten för bokslutsåret 2015/16 var övervägande stark även om överraskningsmomenten

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 juni 215 Sammanfattning Allenex Marginalmålet inom räckhåll Försäljningen i Q1 växte med 1 procent med god hjälp av positiva valutaeffekter. Det var något mer än vi

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU BOLAGSANALYS 26 april 2012 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU Rapporten för det första kvartalet var relativt odramatisk. Rapporten föregicks av kvartalets stora nyhet, den

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) På väg igenom miljardvallen

Opus Group (OPUS.ST) På väg igenom miljardvallen BOLAGSANALYS 2 oktober 2012 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) På väg igenom miljardvallen Förvärvet och arbetet med övertagandet av Besiktningskluster 1 från Bilprovningen löper på enligt plan. Den pågående

Läs mer

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs BOLAGSANALYS 18 november 2009 Sammanfattning Ticket (TICK.ST) På rätt kurs Ticket visar tidiga tecken på återhämtning i sin Q3-rapport. Dock präglas det senaste kvartalet fortsatt av besparingsåtgärder

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 7 januari 2015 Sammanfattning (MYCR.ST) Drar fram som en väghyvel Denna analysuppdatering gäller ännu en Prexisionorder. Den tredje till antalet, inkommen precis

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7%

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7% BOLAGSANALYS 12 november 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Höga kostnader men bra tillväxt AllTeles Q3-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (71%) och stabilt kassaflöde (+6,5 MSEK).

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 6 maj 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Ser fram emot kvothöjning Q1 var ett vindmässigt normal och starkt kvartal som gav en EBITDA från Vindkraftdriften om

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 592 813 842

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 592 813 842 BOLAGSANALYS 31 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Stark försäljning i Q2 11 AllTeles Q2-rapport visade på mycket bra försäljningstillväxt (31%) och stabilt kassaflöde (+12 MSEK). Intäkterna

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 14 november 2014 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) BlackRock-affären i hamn Q3 präglades av svaga vindar men klart högre snittintäkter än väntat. Resultatet för segmentet

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte BOLAGSANALYS 26 november 2008 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte Biolin visar kraftig tillväxt och ett positivt resultat före avskrivning under det tredje kvartalet. En mer renodlad verksamhet

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 17 februari 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) 2015 - konsolideringsår Utfallet i Q4-rapporten var lite bättre än väntat tack vare en reavinst vid avyttringen

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning Genovis (Genob.st) Q4 andas viss optimism Under hösten 2014 gick aktien ned på grund av fallande försäljning. Genovis tappade kraft

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 12 november 2014 Sammanfattning (ENEA.ST) Vinstrekord - nu även med tillväxt Intäkter och rörelsemarginal uppgick till 105 MSEK respektive 23 procent, vilket var

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 4 mars 2015 Sammanfattning Online Group (ONGE.ST) Nedskrivningens tid Q4-rapporten blev sämre än våra förväntningar. Försäljningen blev 58 miljoner kronor (förväntat

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 2 april 2015 Sammanfattning (Pled.st) Aktien har mer att ge Den initialt positiva kursreaktionen på utfallet i PLIANT-studien har snabbt raderats ut. Vi bedömer

Läs mer

Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram

Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram BOLAGSANALYS 24 september 2012 Sammanfattning Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag med huvudinriktning mot guld. Under 2011 och 2012 har prospekteringen

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 september 2014 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Positiva tongångar Bolaget har kommit med en första operationell uppdatering från borrprogrammet på Krasnylicensen som påbörjades

Läs mer