Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten."

Transkript

1 BOLAGSANALYS 28 oktober 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.st) Tilltagande efterfrågan väntas Försäljningen i Q3 kom in strax under förväntan, 249 jmf med vår prognos om 253 MSEK. Rörelseresultatet överträffade dock våra prognoser och uppgick till 14,6 jmf med förväntat 12,8 MSEK Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: Small cap 433 MSEK Information Technology Niklas Flyborg Hampus Ericsson Under det senaste året har Cybercom gjort ett bra arbete på kostnadssidan. Vi anser att bolaget är väl positionerat inför framtiden och väntar oss tilltagande efterfrågan framöver. Eftersom bolaget har förhållandevis låg beläggningsgrad på konsultsidan finns det potential till hävstång i resultatet. 3 2,5 2 1,5 OMXS 30 Cybercom Group Vi har gjort marginella ändringar av våra estimat. Aktien handlas till P/E 9,4x och EV/EBITDA 5,3x våra prognoser för DCF-värdet uppgår till 2,6 kr/aktie. Skulle bolaget nå sina interna mål finns det väsentlig uppvärderingspotential. 1 0, okt 23-jan 23-apr 22-jul 20-okt Redeye Rating (0 10 poäng) Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Avkastningspotential 7,0 poäng 4,0 poäng 4,0 poäng 4,0 poäng 7,0 poäng Nyckeltal E 2014E 2015E Omsättning, MSEK Tillväxt -3% -10% -10% 2% 4% EBITDA EBITDA-marginal 4% 2% 7% 7% 8% EBIT EBIT-marginal Neg Neg 5% 5% 6% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal Neg Neg 3% 4% 4% Utdelning/Aktie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VPA -3,99-0,29 0,20 0,25 0,31 P/E Neg Neg 12,0 9,4 7,8 EV/Sales 0,5 0,3 0,4 0,3 0,3 EV/EBITDA 12,2 14,1 6,1 5,3 3,6 Fakta Aktiekurs (SEK) 2,4 Antal aktier (milj) 180,4 Börsvärde (MSEK) 433 Nettoskuld (MSEK) 74 Free float (%) 58 % Dagl oms. ( 000) 450 Analytiker: Victor Höglund Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, 0 poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är 0 poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Tillväxtpotential De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) marknadsstorlek, 2) marknadstillväxt, 3) samarbeten, 4) produkt differentiering och 5) konkurrenssituation. Kriterierna väger lika tungt i den sammantagna bedömningen av värderingsnyckeln tillväxtpotential. Lönsamhet De faktorerna som utgör bedömning av lönsamhet är 1) stabil vinstutveckling, 2) bruttomarginal, 3) EBIT-marginal och 4) avkastning på eget kapital. Faktorn stabil vinstutveckling viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) oberoende av enstaka händelser, 2) finansiell situation, 3) ägarstruktur, 4) konjunkturkänslighet och 5) aktiens likviditet. Faktorn oberoende av enstaka händelser viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna konjunkturkänslighet och aktiens likviditet viktas med 0,5x. Avkastningspotential De faktorerna som utgör bedömning av avkastningspotential är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) marknadsförväntningar, 4) nyhetsflöde/triggers, 5) oupptäckt aktie och 6) insynshandel. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna nyhetsflöde/triggers, marknadsförväntningar, oupptäckt aktie och insynshandel viktas med 0,5x. 2

3 Lång sommar påverkade negativt Omsättningen minskade med 9% y/y Cybercoms Q3-rapport bjöd på något lägre intäkter än väntat, 249 vs 253 MSEK. Försäljningen har missgynnats av att rekordsommaren både var bättre än vanligt och att den drog ut på tiden. Som följdeffekt av detta tog det längre tid för bolagen att komma igång för hösten, vilket påverkat antalet faktiska debiteringsdagar i kvartalet. I rapporten skriver Cybercom att signalerna från marknaden var blandade under kvartalet men att antalet förfrågningar kom igång mot slutet av kvartalet. Jämfört med fjolårets tredje kvartal har omsättningen minskat med 9 procent. Summerat utvecklas Finland och International ganska bra, men i Sverige går det trögare och i framförallt Stockholm är det hög konkurrens. men god kostnadskontroll mer än kompenserar Bolaget har fortsatt att arbeta hårt med att få ned kostnader för administration och overhead samt slimma organisationen vilket resulterat i lägre kostnader än väntat. Så mycket lägre att det kompenserar för den lägre intäktsnivån. Med en något lägre intäkt än väntat, men med klart lägre kostnader än prognostiserat, kom rörelseresultatet således in över vår prognos. EBIT-marginalen uppgick till 3,4 procent mot förväntade 2,5 procent. Vi tror det kommer att ta tid för Cybercom att nå rörelsemarginalmålet om 10 procent. Däremot räknar vi med en succesiv marginalförbättring framöver drivet av tilltagande efterfrågan och bibehållen kostnadskontroll. Cybercom - Förväntat vs. Utfall SEKm Q3'12 Q3'13E Utfall Diff Försäljning 273,9 253,3 249,3-2% EBITDA 4,5 12,8 14,6 14% EBIT -2,9 6,3 8,6 37% PTP -5,8 5,2 6,4 22% VPA, SEK -0,12 0,02 0,03 19% Försäljningstillväxt -14,9% -7,5% -9,0% EBITDA marginal 1,6% 5,0% 5,9% EBIT marginal -1,1% 2,5% 3,4% VPA tillväxt (y/y) n/a n/a n/a Källa: Redeye Research, Cybercom Trots en utdragen period av personalminskning väntar vi oss inte att Cybercom nettorekryterar nämnvärt det närmaste Det är intressant att notera att Cybercom minskat antalet medarbetare kontinuerligt under de senaste 4 åren. Från kvartalspresentationen framgår det att beläggningen i Sverige är fortsatt lägre än önskat och således kommer vi sannolikt inte se en nettorekrytering i Sverige inom den närmaste tiden. Däremot framgår det att verksamheten mot publik sektor går bra i Finland samt att vissa delar av International går bra och i dessa områden kan det bli aktuellt med rekrytering framöver. Totalt för bolaget väntar vi oss inte en nämndvärd nettorekrytering förrän en bit in i Nyckeln till att Cybercom åter visar en positiv nettorekrytering som lägger grunden för en framtida försäljningstillväxt anser vi finns i marginalutvecklingen för Cybercom Sverige, då detta rörelsesegment svarar för cirka 75 procent av bolagets totala omsättning. 3

4 Ledningen menar att en del projekt lagts på is av befintliga och potentiella kunder men väntar sig absolut en tilltagande marknad framöver och känner sig bekväma i sin nisch Fortsatt svagt för Cybercom Sverige Cybercom Sverige visade en omsättning om 182 MSEK i det andra kvartalet, vilket motsvarar en minskning om cirka 12 procent jämfört med motsvarande kvartal ifjol. Det förklaras till viss del av att antalet anställda har minskat med 9 procent för motsvarande period. Vi tror dock att merparten av personalnedskärningarna skett inom administration, bland obelagda konsulter och övriga overhead varför det inte borde ha haft en så stor inverkan på volymminskningen. Volymtappet har troligtvis istället berott på ST-Ericssons neddragningar, ökad konkurrens i Stockholm samt en utdragen sommar. Ledningen menar att en del projekt lagts på is av befintliga och potentiella kunder men väntar sig absolut en tilltagande marknad framöver och känner sig bekväma i sin nisch. Efterfrågan har påverkats negativt utav en större sommareffekt än vanligt samt ökad konkurrens i Stockholm vilket i sin tur direkt påverkar marginalerna EBITDA uppgick till 5,2 MSEK, vilket är 20 procent sämre än föregående år. EBITDA-marginalen uppgick till 2,9 procent, vilket är en försämring jämfört mot 3,6 procent ifjol och ger en indikation om att Q3 varit ett tufft kvartal i Sverige. Som vi skriver ovan uppger Cybercom att efterfrågan har påverkats negativt utav en större sommareffekt än vanligt samt ökad konkurrens i Stockholm. Positivt är att bolaget säger sig ha bra momentum inom publik sektor och att bolaget vunnit order från både Skatteverket och SAAB. Vi får intrycket att bolaget inte anser att den nuvarande beläggningsgraden är på en tillfredställande nivå varför det inte är särskilt troligt att Cybercom Sverige visar någon positiv nettoökning av antalet medarbetare under närmaste tiden. Senaste kvartalet då detta rörelsesegment visade en nettoökning var under Q1 2011, och då uppgick EBITDA-marginalen till drygt 9 procent. Det kan vara en fingervisning om vad rörelsemarginalen torde uppgå till innan en väsentlig nettorekrytering kan materialiseras. Värt att notera är att enligt våra överslagsberäkningar får effekten av ca 1 % förändring i beläggningsgrad över all debiteringsbar personal omkring 2/3 genomslag på resultatet. Detta illustrerar tydligt hävstången som finns vid nuvarande låga nivåer. Cybercom Sverige Omsättning och EBITDA-marginal R12M Q MSEK 12% % 8% 6% 4% 2% 0 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q % Omsättning EBITDA-marginal Källa: Cybercom, Redeye Research 4

5 Cybercom håller på att etablera en god position inom publik sektor och även media i Finland Cybercom Finland visar klarhet Cybercom Finland visade en omsättning om 44,7 MSEK, motsvarande en ökning om 3,2 procent jämfört med motsvarande kvartal ifjol samtidigt som antalet anställda minskat med 7 procent. Bolagets kostnadsbesparings- och effektiviseringsprogram får genomslag även detta kvartal. Från Q3 presentationen framgår det att bolaget håller på att etablera en god position inom publik sektor och även media. Cybercom indikerar även att det kan ske en viss nettorekrytering i Finland framöver vilket är positivt. Cybercom Finland Omsättning och EBITDA-marginal R12M Q3 MSEK Källa: Cybercom, Redeye Research EBITDA-marginalen förbättras ordentligt y/y Bra strukturgrepp i International och tilltagande efterfrågan Cybercom International visade en omsättning om 32,1 MSEK och EBITDA om 3,0 MSEK, vilket gav en EBITDA-marginal om 9,3 procent. Liksom det första halvåret har lönsamhetsnivån visat en markant förbättring jämfört med tidigare år, vilket ytterligare stärker vår uppfattning om att det var rätt att avyttra den förlustbringande kinesiska verksamheten. Även den danska verksamheten som tidigare visat utmaningar har vänt på den negativa utvecklingen. Därtill fortsätter Cybercoms Connectivity Managementuppdrag i Afrika utvecklats väl och bolaget ser god chans till fortsatt god utveckling framöver och potential till fler ramavtal finns i pipen. Det mesta verkar flyta på i rätt riktning inom International. EBITDA-marginalen R12M uppgick till 4,4% och kommer fortsätta visa förbättring framöver Rörelsemarginalen på väg upp Räknat på rullande 12 månader uppgick EBITDA-marginalen i Q3 till 4,4 procent, vilket fortfarande är svagt men mycket tyder på att Cybercoms lönsamhet bottnat ur och kommer att visa en klar förbättring framöver. Vår uppfattning är att EBITDA-marginalen räknat på rullande 12 månader kommer att nå närmare 7 procent vid årsskiftet. En EBITDA-marginal om procent är sannolikt en nödvändighet om Cybercom ska kunna nå det 5

6 finansiella målet om en EBIT-marginal om 10 procent. Vi bedömer att det kan vara utmanande för Cybercom att nå 10 % EBIT-marginal på medellång sikt med tanke på de osäkra marknadsutsikterna. Troligtvis behöver bolaget öka volymen för att stärka utsikterna för att nå målet. Givet att Cybercom i dagsläget huvudsakligen fokuserar på lönsamheten och fortfarande har låg efterfrågan i Sverige är det inte troligt att tillväxten kommer hamna i fokus förrän nästa år, varför det är rimligt att tro att rörelsemarginalmålet nås tidigast I våra prognoser är vi dock mer försiktiga vad gäller framtida EBIT-marginalutvecklingen, något vi kan komma revidera framöver. Omsättning och underliggande EBITDA-marginal R12M E MSEK Q108 Q308 Q109 Q309 Q110 Q310 Q111 Q311 Q112 Q312 Q113 Q313 Omsättning Underliggande EBITDA marginal 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Källa: Cybercom, Redeye Research Vinstestimaten för 2013 och 2014 uppgår till 0,21 respektive 0,25 kronor per aktie Prognosjusteringar Vi har gjort ytterst marginella ändringar av våra estimat och skjuter egentligen bara utvecklingen omkring ett kvartal framåt. VPA för 2013 och 2014 beräknas uppgå till 0,21 kronor per aktie (0,24) respektive 0,25 kronor per aktie (0,28). Förändring estimat SEKm 2013E 2014E Omsättning Gamla 1 216, ,6 Nya 1 203, ,7 % förändring -1% -2% EBITDA Gamla 88,1 96,3 Nya 82,7 90,7 % förändring -6% -6% EBIT Gamla 61,1 71,0 Nya 56,8 66,2 % förändring -7% -7% Resultat före skatt Gamla 55,2 66,3 Nya 49,8 61,3 % förändring -10% -8% Vinst per aktie Gamla 0,24 0,28 Nya 0,21 0,25 % förändring -11% -9% Källa: Redeye Research 6

7 Värdering I vår värdering av Cybercom använder vi oss av diskonterad kassaflödesmodell (DCF) och en relativvärdering där vi tittar på hur olika svenska konsultbolag värderas. WACC=11,9% Beta: 1,5 Riskfria räntan: 2,1% Riskpremie: 7,7% DCF-värdering Vi har använt en diskonteringsränta (WACC) om 11,9 procent. Den riskfria räntan har satts 2,1 procent. Vi har använt beta 1,5 och som riskpremie använt 7,7 procent, vilket inkluderar ett riskpremietillägg som reflekterar en småbolagsrabatt, en ökad marknadsrisk samt den något svaga likviditeten i aktien. För perioden räknar vi med en genomsnittlig årlig tillväxt om -4,5 procent samtidigt som EBIT-marginalen antas förbättras till 6,1 procent Under perioden har vi räknat med en genomsnittlig årlig tillväxt (CAGR) om 4,0 procent och en genomsnittlig EBIT-marginal om 5,3 procent. Vi räknar således inte med att Cybercom kommer att nå de finansiella mål som bolaget satt upp, vilket är en reflektion av vår försiktiga ansats. Vi har vidare använt en skattesats om 25 procent för samtliga år. Terminal tillväxt antas uppgå till 4 procent. DCF-värdering indikerar ett värde om 2,6 SEK/aktie Vår DCF-värdering indikerar då ett motiverat värde om 2,6 SEK per aktie, vilket motsvarar en uppvärderingspotential om 8 procent från nuvarande nivå. Som vi skriver ovan finns det dock en god potential för bolaget att överaska positivt givet vår konservativa linje i prognoserna. DCF-värdering Per aktie Totalt Nettokassa -0,9-155 FCFF ,3 237 FCFF ,7 121 FCFF ,4 259 Noplat at 2022: 65 Value (EOY): 241 DCF-värde: 2,

8 Relativvärdering indikerar att Cybercom handlas med en rabatt om cirka 20 % mot peers Relativvärdering Cybercom handlas till P/E 9,4x och EV/EBITDA 5,3x på våra prognoser för Vinstmultipeln är lägre än medianen för de svenska konsultbolagen och med den som utgångspunkt så handlas Cybercom med en rabatt om 20 procent. Om Cybercom ska värderas i paritet med sektorn ger det ett indikativt värde om 2,9 kronor per aktie. Uppvärderingspotentialen ser således mer attraktiv ut baserat på relativvärderingen än DCF-värderingen. Värdering P/E EV/EBITDA EV/S Bolag 2013E 2014E 2013E 2014E 2013E 2014E Sverige HIQ INTERNATIONAL 17,9 14,6 11,9 9,9 1,4 1,3 KNOWIT 16,1 10,3 9,4 7,2 0,6 0,6 SEMCON 8,3 8,9 6,7 5,2 0,5 0,4 CONNECTA 12,9 9,3 10,3 6,8 0,6 0,5 AVEGA GROUP 12,4 9,3 7,5 6,0 0,6 0,5 ACANDO 16,1 9,8 8,5 5,7 0,6 0,5 PREVAS na 11,0 9,7 5,9 0,3 0,2 SOFTRONIC 11,9 13,4 9,6 8,6 0,6 0,6 Medel 13,6 10,8 9,2 6,9 0,6 0,6 Median 12,9 10,0 9,5 6,4 0,6 0,5 Cybercom Group 12,0 9,4 6,1 5,3 0,4 0,3 Källa: Redeye Research 8

9 Investeringsslutsats Cybercom är ett IT-konsultföretag som specialiserat sig på att för kunders räkning utveckla tjänster, system, produkter och programvara. Cybercom har alltid haft starkt fokus mot telekom som svarar för cirka 40 procent av omsättningen och flera faktorer talar för att det kommer att kvarstå som det enskilt viktigaste segmentet för bolaget. Cybercoms mål är att inom tre år ha 30 procent av omsättningen från telekom, 30 procent från offentlig sektor och 30 procent från tillverkande industri. Telekom leder teknikutvecklingen, vilket innebär att den kompetensutveckling som bolaget tillgodogör sig inom detta område kan överföras till andra marknader. Segmentet är därmed av stor strategisk betydelse för bolagets verksamhet och framtida tillväxt. Bolaget har etablerade kontor i 7 länder, men de nordiska marknaderna är alltjämt prioriterade. Cybercom har tre finansiella mål; 1) organisk tillväxt som i snitt uppgår till 10 procent per år över en konjunkturcykel 2) en långsiktig rörelsemarginal om 10 procent 3) nettoskulden får över tid inte överstiga 30 procent av det egna kapitalet. Nyckeln till att nå dessa mål anser vi är att bolaget lyckas effektisera säljorganisationen och förbättra beläggningsgraden. Med den nya finansieringslösningen på plats torde även det tredje finansiella målet uppnås med marginal varför vi räknar med en god utdelning Vi räknar med att Cybercom kan nå 6 procent i rörelsemarginal inom en överskådlig framtid. Vi räknar således inte med att Cybercom lyckas nå det finansiella lönsamhetsmålet. Trots det anser vi att det finns en god potential för bolaget att överraska marknaden då en lönsamhetsförbättring från nuvarande nivåer inte reflekteras i dagens aktiekurs. Trots våra försiktiga antaganden ger vår DCF-värdering en indikation om att aktien handlas med en viss rabatt. Baserad på vår DCF-värdering och relativvärdering anser vi att det finns en uppvärderingspotential på 12 månaders sikt och att det motiverade värdet är 2,6 kronor per aktie. 9

10 Detaljerade estimat Cybercom Group SEKm Q1'12 Q2'12 Q3'12 Q4' Q1'13 Q2'13 Q3'13 Q4'13E 2013E 2014E Försäljning 374,8 336,8 273,9 353,7 1339,2 319,2 313,3 249,3 321,8 1203,6 1224,7 Personalkostnader -241,7-237,2-186,1-260,8-925,8-211,2-209,8-167,0-212,8-800,8-812,0 Övriga externa kostna -106,8-97,0-83,3-96,1-383,2-85,2-83,0-67,7-84,1-320,0-322,0 EBITDA 26,3 2,6 4,5-3,2 30,2 22,8 20,5 14,6 24,8 82,7 90,7 varav Avskrivningar -7,8-7,5-7,3-7,2-29,8-7,1-6,7-6,0-6,2-26,0-24,5 varav Nedskrivninga 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 EBIT 18,5-16,6-2,9-10,4-11,4 15,7 13,8 8,6 18,7 56,8 66,2 Finansnetto -4,9-4,4-2,9-4,2-16,4-1,3-2,4-2,2-1,1-7,0-4,9 Resultat före skatt 13,6-21,0-5,8-14,6-27,8 14,4 11,4 6,4 17,6 49,8 61,3 Skatt -0,7-1,6 0,1-8,0-10,2-0,9-2,6-3,3-4,4-11,2-15,3 Uppskjuten skatt -3,8 1,4 1,4-14,1-15,1-2,4 0,5 1,7 0,0-0,2 0,0 Nettoresultat 9,1-21,2-4,3-36,7-53,1 11,1 9,3 4,8 13,2 38,4 46,0 VPA, SEK 0,16-0,59-0,12-0,24-0,67 0,06 0,05 0,03 0,07 0,21 0,25 Försäljningstillväxt -2% -12% -15% -10% -10% -15% -7% -9% -9% -10% 2% VPA tillväxt -940% -87% 231% -168% -74% -62% -109% -122% -130% -132% 20% EBITDA marginal 7,0% 0,8% 1,6% -0,9% 2,3% 7,1% 6,5% 5,9% 7,7% 6,9% 7,4% EBIT marginal 4,9% -4,9% -1,1% -2,9% -0,9% 4,9% 4,4% 3,4% 5,8% 4,7% 5,4% Antal medarbetare Nettoskuld Källa: Redeye Research, Bolaget 10

11 Sammanfattning Redeye Rating Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. Ledning 7,0p Ratingförändringar i denna rapport: Vi gör inga förändringar i ratingen. Bolaget har genomfört ett VD-byte där Niklas Flyborg trätt in. VD innehar aktier samt köpoptioner. Trovärdigheten för ledningens förmåga att effektivisera organisationen har ökat signifikant. Tillväxtpotential 4,0p Bolaget har stark kompetens inom telekom men inträdesbarriärerna är låga. Marknaden är fragmenterad och konkurrensutsatt. Cybercom kommer att öka fokus på den nordiska marknaden. Lönsamhet 4,0p Den underliggande verksamheten har under tidigare år visat uthållig vinst då EBITDA-marginalen rörde sig i intervallet 7-11%. Stora utmaningar i både Sverige och Finland har dock tyngt lönsamheten under 2011 och Trygg placering 4,0p Positiv: stark ägare. Negativ: fortsatt stor exponering mot några enskilda telekomkunder. Positiv: stark ägare. Negativ: fortsatt stor exponering mot några enskilda telekomkunder. Konjunkturkänslig verksamhet. Avkastningspotential 7,0p DCF-värdet indikerar en viss uppsida. Även relativvärderingen indikerar att aktien handlas med en stor rabatt. Vi tror bolaget har god chans att överaska positivt framöver. 11

12 Resultaträkning E 2014E 2015E Omsättning Summa rörelsekostnader EBITDA Avskrivningar materiella tillg Avskrivningar immateriella tillg Goodwill nedskrivningar EBIT Resultatandelar Finansnetto Valutakursdifferenser Resultat före skatt Skatt Net earnings Balansräkning E 2014E 2015E Tillgångar Omsättningstillgångr Kassa och bank Kundfordringar Lager Andra fordringar Summa omsättn Anläggningstillgångar Materiella anl.tillg Finansiella anl.tillg Övriga finansiella tillg Goodwill Imm. tillg. vid förväv Övr. immater. tillg Övr. anlägg. tillg Summa anlägg Uppsk. skatteford Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Kortfristiga skulder Övriga kortfristiga skulder Summa kort. skuld Räntebr. skulder L. icke ränteb.skulder Konvertibler Summa skulder Uppskj. skatteskuld Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & E. Kap Summa skulder och E. Kap Fritt kassaflöde E 2014E 2015E Omsättning Sum rörelsekost Avskrivningar EBIT Skatt på EBIT NOPLAT Avskrivningar Bruttokassaflöde Föränd. i rörelsekap Investeringar Fritt kassaflöde Kapitalstruktur E 2014E 2015E Soliditet 58% 60% 67% 67% 70% Skuldsättningsgrad 27% 22% 13% 8% 3% Nettoskuld Sysselsatt kapital Kapit. oms. hastighet 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 DCF värdering Kassaflöden, MSEK Riskpremie 7,7 % NPV FCF ( ) 207 Betavärde 1,5 NPV FCF ( ) 170 Riskfri ränta 2,1 % NPV FCF (2023-) 241 Räntepremie 3,0 % Rörelsefrämmade tillgångar 20 WACC 11,9 % Räntebärande skulder -176 Motiverat värde MSEK 462 Antaganden Genomsn. förs. tillv. 4,0 % Motiverat värde per aktie, SEK 2,6 EBIT-marginal 5,3 % Börskurs, SEK 2,4 Lönsamhet E 2014E 2015E ROE -17% -7% 4% 5% 6% ROCE -11% -1% 6% 7% 8% ROIC -12% -1% 4% 5% 7% EBITDA-marginal 4% 2% 7% 7% 8% EBIT-marginal -8% -1% 5% 5% 6% Netto-marginal -10% -4% 3% 4% 4% Data per aktie E 2014E 2015E VPA -3,99-0,29 0,20 0,25 0,31 VPA just 0,19-0,23 0,20 0,25 0,31 Utdelning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettoskuld 3,90 0,86 0,41-0,06-0,38 Antal aktier 36,09 180,44 180,44 180,44 180,44 Värdering E 2014E 2015E Enterprise Value 801,0 425,9 506,8 423,1 365,4 P/E -4,6-5,1 12,0 9,4 7,8 P/S 0,4 0,2 0,4 0,4 0,3 EV/S 0,5 0,3 0,4 0,3 0,3 EV/EBITDA 12,2 14,1 6,1 5,3 3,6 EV/EBIT -6,4-37,4 8,9 6,4 4,7 P/BV 0,9 0,3 0,5 0,5 0,5 Aktiens utveckling Tillväxt/år 11/13e 1 mån 11,7 % Omsättning -9,9 % 3 mån 26,6 % Rörelseresultat, just NaN 12 mån 110,7 % V/A, just 1,7 % Årets Början 71,3 % EK 6,2 % Aktiestruktur % Röster Kapital Ericsson J Christer bolag 41,3 % 41,3 % Swedbank Robur fonder 8,2 % 8,2 % Didner & Gerge fonder 4,6 % 4,6 % Avanza Pension Försäkring AB 3,9 % 3,9 % Hassbjer Nicolas bolag 2,8 % 2,8 % Nordnet Pensionsförsäkring AB 2,3 % 2,3 % Sundman Dag bolag 1,4 % 1,4 % Granit fonder 1,2 % 1,2 % Hansson Lars Erik 0,8 % 0,8 % Consafe Securities AB 0,8 % 0,8 % Aktien Reuterskod Lista Small cap Kurs, SEK 2,4 Antal aktier, milj 180,4 Börsvärde, MSEK 433,1 Bolagsledning & styrelse VD CFO IR Ordf Niklas Flyborg Camilla Öberg Kristina Cato Hampus Ericsson Nästkommande rapportdatum Q2 report July 15, 2014 Q3 report October 24, 2014 FY 2013 Results February 13, 2014 Q1 report May 05, 2014 Analytiker Victor Höglund Redeye AB Mäster Samuelsgatan 42, 10tr Stockholm Tillväxt E 2014E 2015E Försäljningstillväxt -3% -10% -10% 2% 4% VPA-tillväxt (just) -437% -93% -168% 27% 20% 12

13 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) E 2014E 2015E 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% -12% E 2014E 2015E 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% Omsättning Försäljningstillväxt EBIT just EBIT just-marginal Vinst Per Aktie Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) 2 1,4 80% 30% E 2014E 2015E 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0-0,2-0,4 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% E 2014E 2015E 25% 20% 15% 10% 5% 0% VPA VPA (just) Soliditet Skuldsättningsgrad Produktområden Geografiska områden Telecom Public sector Industry Media Other Sverige Finland International Intressekonflikter Victor Höglund äger aktier i bolaget: Nej Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit ersättning från bolaget i samband med detta. Verksamhetsbeskrivning Cybercom är ett IT-konsultföretag som för kunders räkning utvecklar tjänster, applikationer, system, produkter och programvara. Uppdragen som Cybercom åtar sig är helhetsåtaganden i form av projekt och service management eller som specialister inom rådgivning, test och utveckling. Bolaget har drygt 1200 anställda och är verksam i tre geografiska segment; Sverige, Finland och International. Telekom utgör under 40% av bolagets omsättning. De största kunderna är Ericsson, H&M, Sony, TeliaSonera och Volvo. 13

14 DISCLAIMER Viktig information Redeye AB ("Redeye" eller "Bolaget") är en specialiserad investmentbank inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag i Norden. Vi fokuserar på sektorerna IT, Life Sciences, Media, Betting, Cleantech och Råvaror. Vi tillhandahåller tjänster inom Corporate Broking, Corporate Finance, aktieanalys, investerarrelationer och medietjänster. Våra styrkor är vår prisbelönta analysavdelning, erfarna rådgivare, ett unikt investerarnätverk samt vår kraftfulla distributionskanal redeye.se. Redeye grundades år 1999 och står under Finansinspektionens tillsyn sedan Redeye har följande tillstånd: mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument, investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument, utarbeta, sprida finansiella analyser/rekommendationer för handel med finansiella instrument, utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag, placering av finansiella instrument utan fast åtagande, förvara finansiella instrument och ta emot medel med redovisningsskyldighet, råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och företagsuppköp, utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument samt bedriva Certified Advisory verksamhet (sidotillstånd). Ansvarsbegränsning Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Potentiella intressekonflikter Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument för bolaget från och med den dag beslut tagits att en analys ska produceras på bolaget samt två bankdagar efter analysen publicerats. En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är direkt kopplad till sådan verksamhet. Redeye kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Läsaren av dessa rapporter kan anta att Redeye har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är inte beroende av innehållet i analysen. Angående Redeyes analysbevakning Redeyes analys präglas av case-baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Om annat inte uttryckningen anges i analysen uppdateras analysen när Redeys analysavdelning finner att så är påkallat av t.ex. väsentliga förändrade marknadsförutsättningar eller händelser relaterade till analyserad emittent/analyserat finansiellt instrument. Rating/Rekommendationsstruktur Redeye utfärdar ej några investeringsrekommendationer för fundamental analys. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare. Redeyes rekommendationer för teknisk analys är: Köp (Buy) och Sälj (Sell). Placeringshorisonten för dessa rekommendationer är mycket kort, oftast mindre än 1 månad. Redeye Rating ( ) Rating Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Avkastningspotential 7,5p - 10,0p ,5p - 7,0p ,0p - 3,0p Antal bolag *För investmentbolag byts Tillväxtpotential och Lönsamhet ut mot Portföljförvaltning och Direktavkastning. Mångfaldigande och spridning Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Copyright Redeye AB. 14

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten BOLAGSANALYS 29 april 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten Omsättningen förväntas uppgå till 304 MSEK och EBIT beräknas uppgå till 16,2 MSEK. EBIT(marginalen väntas landa på

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige

Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige BOLAGSANALYS 14 februari 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige Ett besparingsprogram har genomförts under kvartalet, vilket gett en positiv effekt i Sverige. Den underliggande

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta BOLAGSANALYS 14 december 2010 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta Positiva besked rapporteras från en fas I-studie med OX219, vilken motiverar vidareutveckling av produkten. FDA-möte

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4

Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4 BOLAGSANALYS 5 februari 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4 Omsättningen förväntas uppgå till 307,6 MSEK och EBIT beräknas uppgå till %16,7 MSEK där ett kostnadseffektiviseringsprogram

Läs mer

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4%

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4% BOLAGSANALYS 9 februari 2011 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Stark rapport och höjd utdelning Addnode var en av våra favoriter i vår konsultrapport som släpptes innan jul och den är rapporten visar delvis

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 oktober 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Rekrytering i fokus framöver Avega Group fortsätter att visa en stabil rörelsemarginal på 6,6 procent i det tredje kvartalet vilket var

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 22 augusti 213 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Viss ljusning i Danmark DIBS rapport för det andra kvartalet var starkare än vad vi väntat oss. Försäljningen uppgick till 39,9 miljoner kronor

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST)

Formpipe Software (FPIP.ST) BOLAGSANALYS 2 februari 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Stark försäljning och ökad utdelning Försäljningen översteg vår förväntning och uppgick till 34,5 miljoner kronor. Kostnaderna var

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 2 december 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Nya huvudägare stärker investeringscase Arctic Gold har genomfört en riktad nyemission som tillfört bolaget 10,5 miljoner kronor. Investerarna

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Uppkopplad till marginallyft

Cybercom Group (CYBC.ST) Uppkopplad till marginallyft BOLAGSANALYS 6 maj 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Uppkopplad till marginallyft Omsättningen överträffade vår prognos med 5%, trots att en negativ kalendereffekt, ovanligt hög sjukfrånvaro

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den!

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! BOLAGSANALYS 28 januari 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! Det är positiva besked att Exini äntligen lyckats få till ett avtal för den japanska marknaden för sin produkt Exini

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 BOLAGSANALYS 9 maj 2012 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 DIBS rapport för det första kvartalet var i nivå med våra förväntningar både tillväxt- och resultatmässigt. Tillväxten

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik BOLAGSANALYS 11 augusti 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik Netrevelation bjöd på få glädjeämnen men heller inga större avvikelser i sin halvårsrapport. Omsättningen ökade med 8,5

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST)

Kopy Goldfields (KOPY.ST) BOLAGSANALYS 26 november 2013 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Avtal för Krasny bekräftar potential Kopy Goldfields har på sistone levererat två tydligt värdeskapande affärer för sina projekt.

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Vind i ryggen

Avega Group (AVEGb.ST) Vind i ryggen BOLAGSANALYS 22 augusti 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Vind i ryggen Avega Groups åtgärder under hösten har gett positivt resultat. Försäljningstillväxten uppgick till 7,5% och EBIT$marginalen

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Ny VD och ny start

Cybercom Group (CYBC.ST) Ny VD och ny start BOLAGSANALYS 30 augusti 2011 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Ny VD och ny start Cybercom byter VD och tillsätter Petteri Puhakka som tf VD och koncernchef tills vidare. Bolaget uppger att stärkt

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Fokus på lönsamheten

Cybercom Group (CYBC.ST) Fokus på lönsamheten BOLAGSANALYS 19 april 2011 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Fokus på lönsamheten Bolaget har genomfört en nedskrivning om 16 MSEK i Finland, vilket belastar resultatet i Q1. Vi har justerat ned

Läs mer

Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott

Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott BOLAGSANALYS 6 februari 2013 Sammanfattning Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott Omsättningen i Q4 kom in 6% lägre än estimerat, där Sverige stod för den negativa avvikelsen. Marknaden har varit

Läs mer

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen!

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! BOLAGSANALYS 22 oktober 2010 Sammanfattning Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! Agellis rapport över det tredje kvartalet var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 4,9 miljoner

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 november 2013 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Bra - men ingen kioskvältare Resultatmässigt tangerade Systemair fjolårets nivå under sitt andra kvartal. EBIT i Q2 blev 142 MSEK, medan

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter

Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter BOLAGSANALYS 3 maj 2011 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter Q1-rapporten överträffade våra förväntningar med starkare nettorekrytering och lönsamhet än väntat. Förbättrad debiteringsgrad

Läs mer

2005 2006 2007e 2008e 2009e

2005 2006 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 16 juli 27 Carl Lamm (CLAM.ST) Aptit på bättre lönsamhet Den organiska tillväxten uppgick till dryga 23 procent, vilket imponerar. Det är uppenbart att Carl Lamm gynnas av en god konjunktur,

Läs mer

Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2

Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2 BOLAGSANALYS 23 augusti 2012 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2 Omsättningen i Q2 var en besvikelse då den kom in 14% lägre än estimerat. Avvikelsen i försäljningen innebar att rörelseresultatet

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft BOLAGSANALYS 25 november 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft Netrevelation visar stadig tillväxt men har svårt att visa lönsamhet i sin verksamhet. 27 procents tillväxt har

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012

Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012 BOLAGSANALYS 28 februari 2012 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012 Betting Promotions nettoomsättning på 10,6 MSEK i det fjärde kvartalet toppade våra förväntningar på 9,0 MSEK.

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet BOLAGSANALYS 8 juni 2012 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet Getupdateds rapport Q1-rapport var svagare än väntat. Omsättningen ökade med 3,9 procent men

Läs mer

3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec

3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec BOLAGSANALYS 23 januari 2012 Sammanfattning 3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec Vitecs bud motsvarar omkring 43 kr/aktie, vilket är i paritet med Redeyes DCF-värdering. Även om det finns begränsade

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt

Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt BOLAGSANALYS 26 juli 2012 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt Andra kvartalet bjöd åter på stark tillväxt, men även kraftigt stigande kostnader, varför resultatet hamnade under vår prognos.

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte

Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte BOLAGSANALYS 11 februari 2013 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte Både omsättningen och rörelseresultatet kom in något bättre än estimerat. Bolaget har tagit en omstruktureringskostnad

Läs mer

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår BOLAGSANALYS 23 augusti 2010 Sammanfattning Stille (STLL.ST) Tufft första halvår Stilles försäljning under det andra kvartalet uppgick till 18,3 miljoner kronor mot vår förväntan om 22 miljoner kronor.

Läs mer

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå!

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå! BOLAGSANALYS 6 mars 2013 Sammanfattning Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå! Tillfälligt ökade kostnader för utveckling av det nasala pneumokockvaccinet var väl det som var det mest dramatiska

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 15 augusti 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Bra investeringsläge inför hösten Arctic Gold har under sommaren påbörjat årets borrprogram omfattande 8 000 meter. Resultat från prospekteringen

Läs mer

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt BOLAGSANALYS 31 augusti 2012 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt Rörelseresultatet förbättrades till 99 MSEK (87 MSEK Q1 ifjol) och överträffade även vår prognos. Omsättningen

Läs mer

Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst

Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst BOLAGSANALYS 25 aug 2009 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst Doros försäljningsutveckling under Q2 var i linje våra förväntningar men tillväxten inom bolagets snabbväxande segment

Läs mer

Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form

Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form BOLAGSANALYS 22 februari 2013 Sammanfattning Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form Cherrys rapport för det fjärde kvartalet var något svagare än vad vi räknat med men det får mindre betydelse eftersom

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 8 november 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Envirotest, en drömaffär Förvärvet av amerikanska Envirotest är en affär med flera positiva förtecken. Koncernen blir både större och stabilare

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 19 juli 2013 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) Lönsamhet i fokus för ny vd Prevas rapport för det andra kvartalet var svag lönsamhetsmässigt. Försäljningen var dock något starkare än vad vi

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden BOLAGSANALYS 25 augusti 2011 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden Det andra kvartalet blev magrare än vi räknat med både avseende omsättning och resultat. Kuvert i Västeuropa går

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Redo för nystart

Avega Group (AVEGb.ST) Redo för nystart BOLAGSANALYS 25 april 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Redo för nystart Avega Groups EBITmarginal är tillbaka på mer normala nivåer efter att ha landat på 8,6% jämfört med förväntade 7,5%. Utfallet

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering

Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering BOLAGSANALYS 24 augusti 2011 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering Avega Group visade stark tillväxt och stabil lönsamhet i Q2. Tillväxten uppgick till 35% samtidigt som EBITmarginalen

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster BOLAGSANALYS 22 november 2010 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster Rapporten för det tredje kvartalet var svagare än vi räknat med. Trots många testinstallationer har försäljningen

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare BOLAGSANALYS 23 april 2010 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare Formpipes första kvartal var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 31,4 miljoner kronor

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 BOLAGSANALYS 3 april 2012 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 Kopy Goldfields har under andra halvan av 2011 visat positiva prospekteringsresultat, framförallt vid Krasnyylicensen.

Läs mer

Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare

Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare BOLAGSANALYS 23 feb 2010 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare Doros Q4-rapport imponerade rejält tillväxtmässigt med mycket hög tillväxttakt inom huvudområdet Care. Det andra området

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 25 oktober 2013 Sammanfattning ReadSoft (RSOFb.ST) Fortsatt svagt från ReadSoft ReadSofts rapport för det tredje kvartalet var i linje med våra lågt ställda förväntningar. Försäljningen ökade

Läs mer

Vi har justerat upp ratingen för avkastningspotentialen med ett steg. Lönsamhet. 5,0 poäng

Vi har justerat upp ratingen för avkastningspotentialen med ett steg. Lönsamhet. 5,0 poäng BOLAGSANALYS 6 maj 2010 Sammanfattning MultiQ (Mulq.ST) Svagt resultat men bra orderingång MultiQs försäljning under det första kvartalet uppgick till 28 miljoner kronor mot vår förväntning på 30 miljoner

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Höga förväntningar på Italien

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Höga förväntningar på Italien BOLAGSANALYS 2 april 2012 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Höga förväntningar på Italien Getupdated avslutade året i linje med våra förväntningar vad gäller omsättningen på 40,4 MSEK.

Läs mer

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat ANALYSGARANTI* 16 februari 26 TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat Q4-rapporten var svagare än väntat. Vi hade väntat oss att ordern från Nordamerika skulle infalla i Q4 25, men ordern inföll istället i

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång BOLAGSANALYS 28 juli 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång Det andra kvartalet blev svagare än väntat. Segmentet Live fortsatte att imponera med en stark tillväxt på 86 procent.

Läs mer

Enea (ENEA.ST) Fortsatt bra potential

Enea (ENEA.ST) Fortsatt bra potential BOLAGSANALYS 23 juli 2012 Sammanfattning Enea (ENEA.ST) Fortsatt bra potential Omsättningen och EBIT överträffade våra prognoser med 3% respektive 12%. Bruttomarginalen var dock en besvikelse då den uppgick

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST)

Kopy Goldfields (KOPY.ST) BOLAGSANALYS 22 november 2011 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Sikte på utökad mineraltillgång Kopy Goldfields har under de senaste månaderna presenterat positiva prospekteringsresultat från årets

Läs mer

Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan

Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan BOLAGSANALYS 15 maj 2013 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan Även om resultatet i Q1 visade en relativ stor negativ avvikelse överskuggades det av två positiva punkter: den starka orderingången

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige BOLAGSANALYS 8 mars 2011 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige Betting Promotions tillväxt på 18 procent i det fjärde kvartalet imponerade, samtidigt som bruttomarginalen

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger

Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger BOLAGSANALYS 26 april 2013 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger Under vintern går verksamheten på sparlåga och utfallet i Q1-rapporten är därför svårt att dra slutsatser ifrån. Rörelseförlusten

Läs mer

Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger!

Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger! BOLAGSANALYS 12 februari 2012 Sammanfattning Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger! Prevas rapport för det fjärde kvartalet belastades av stora engångskostnader. Försäljningen uppgick till 174,5 miljoner

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan

Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan BOLAGSANALYS 11 november 2011 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan Trots en lite högre omsättning än vi räknat med blev resultatet något lägre än vår prognos i Q3. Både nettoresultat

Läs mer

Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus

Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus BOLAGSANALYS 13 juli 2011 Sammanfattning Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus Vitrolife kommer med sin rapport för det andra kvartalet den 14 juli. Bolaget planerar en telefonkonferens kl

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina BOLAGSANALYS 24 februari 2012 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina Kvarvarande verksamhet visar en svag men ändå positiv lönsamhet med ett rörelseresultat på 18 MSEK under 2011. Pressen

Läs mer

Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet

Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet BOLAGSANALYS 15 maj 2012 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet Försäljningen i Q1 överträffade vår prognos med 6% och EBIT marginalen uppgick till 7,4% mot förväntade 5,3%. Rensat för

Läs mer

Doro (DORO.ST) Telecare visar bra potential

Doro (DORO.ST) Telecare visar bra potential BOLAGSANALYS 19 februari 2013 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Telecare visar bra potential Försäljningen överträffade vår prognos men både bruttomarginalen och EBITmarginalen kom in lägre än förväntat. Prispress

Läs mer

Acando (ACANb.ST) Utmanande marknadsutsikter

Acando (ACANb.ST) Utmanande marknadsutsikter BOLAGSANALYS 29 juli 2013 Sammanfattning Acando (ACANb.ST) Utmanande marknadsutsikter Omsättningen kom in strax under vår prognos, medan utfallet för EBIT blev 34% lägre än förväntat. Minskad beläggning

Läs mer

Allenex (Alnx.st) Tillväxt var god dröj

Allenex (Alnx.st) Tillväxt var god dröj BOLAGSANALYS 6 maj 2013 Sammanfattning Allenex (Alnx.st) Tillväxt var god dröj Första kvartalet blev svagare än vi räknat med och framför allt omsättningen som sjönk med 11 pro cent jämfört med samma period

Läs mer

Net Entertainment (NET-B.ST) Fortsatt osäkerhet kring Italien

Net Entertainment (NET-B.ST) Fortsatt osäkerhet kring Italien BOLAGSANALYS 5 maj 2011 Sammanfattning Net Entertainment (NET-B.ST) Fortsatt osäkerhet kring Italien Net Ents tillväxt på 8,3 procent i det första kvartalet blev lägre än våra förväntningar. Den starka

Läs mer

Cision (CISI.ST) Intäktsnedgång att vänta H1 13

Cision (CISI.ST) Intäktsnedgång att vänta H1 13 BOLAGSANALYS 8 februari 2013 Sammanfattning Cision (CISI.ST) Intäktsnedgång att vänta H1 13 Rensat för valutaeffekter kom Cisions Q4-rapport in ungefär som väntat. Intäkterna uppgick till 242 MSEK och

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 1 april 2015 Sammanfattning West International (WINT) Förväntningarna höjs West International meddelade idag en omvänd vinstvarning för Q1 2015. Bolaget räknar

Läs mer

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Avtal eller inte, det är frågan!

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Avtal eller inte, det är frågan! BOLAGSANALYS 15 maj 213 Sammanfattning Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Avtal eller inte, det är frågan! Det är fortsatt vänteläge i bolaget och det mest dramatiska i kvartalsrapporten för det tredje kvartalet

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst

Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst BOLAGSANALYS 28 februari 2013 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst Q4 är lågsäsong som alltid medför negativt resultat, men rörelseförlusten på 35 MSEK var större än vi räknat med,

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Tillbaka på ruta minus ett

Betting Promotion (BETT.ST) Tillbaka på ruta minus ett BOLAGSANALYS 29 april 2012 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Tillbaka på ruta minus ett Nettoomsättningen på 2,5 MSEK (270 TEUR) i det första kvartalet blev betydligt svagare än förväntade 10,0

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Mycket kvar att bevisa

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Mycket kvar att bevisa BOLAGSANALYS 6 maj 2010 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Mycket kvar att bevisa Exinis försäljning under det första kvartalet var sämre än våra förväntningar och uppgick till blygsamma 0,4 miljoner

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 1 november 213 Sammanfattning Addnode Group (ANODb.ST) Svagt Q3 från Addnode Group Addnode Group:s rapport för det tredje kvartalet var betydligt svagare än vad vi räknade med även justerat

Läs mer

Avega Group (avegb.st)

Avega Group (avegb.st) BOLAGSANALYS 11 februari 214 Sammanfattning Avega Group (avegb.st) Överraskande svagt från Avega Group Avega Group avslutade året med en överraskande svag rapport där såväl försäljningen som resultat avvek

Läs mer

Doro (DORO.ST) Stark orderingång och vinst

Doro (DORO.ST) Stark orderingång och vinst BOLAGSANALYS 11 november 2011 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Stark orderingång och vinst Q3-rapporten var klart godkänt där en stark orderingång, en bra rörelsemarginal, en bättre än förväntad vinst och

Läs mer

Edluar blir godkänt som generika och inte som ett nytt läkemedel. Vi räknar med ett lägre pris, vilket påverkar våra försäljningsprognoser negativt.

Edluar blir godkänt som generika och inte som ett nytt läkemedel. Vi räknar med ett lägre pris, vilket påverkar våra försäljningsprognoser negativt. BOLAGSANALYS 16 mars 2009 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) FDA-godkännande FDA godkänner Edluar (tidigare Sublinox) för försäljning och marknadsföring i USA, vilket aktiverar en milstolpsbetalning på 5 miljoner

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Betydelsefullt besked

Orexo (ORX.ST) Betydelsefullt besked BOLAGSANALYS 16 december 2010 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Betydelsefullt besked Det mer eller mindre uträknade projektet OX-MPI visar klart och tydligt på livskraft, när nu en första läkemedelskandidat

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion BOLAGSANALYS 31 oktober 2010 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion Siffrorna för det tredje kvartalet var sämre än vi räknat med, vilket dock vägs upp av bättre marginaler. Vi har sänkt

Läs mer

Bolaget är välfinansierat, har en utmärkt bas för sin forskning, men marknaden är skeptisk och värderar den i dagsläget till 0 kr.

Bolaget är välfinansierat, har en utmärkt bas för sin forskning, men marknaden är skeptisk och värderar den i dagsläget till 0 kr. BOLAGSANALYS 3 september 2010 Sammanfattning Creative Antibiotics (CAS.st) En kraftig överreaktion! Reaktionen på bolagets besked i samband med rapporten, att lägga ned utvecklingen av INP-341 kan bara

Läs mer

Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning

Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning BOLAGSANALYS 14 maj 2012 Sammanfattning Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning Omsättning och rörelseresultat var bättre än vi räknat med för första kvartalet och bolaget är på väg mot att vända rörelsen

Läs mer

Systemair (SYSR.ST) Halvljummet bokslut

Systemair (SYSR.ST) Halvljummet bokslut BOLAGSANALYS 12 juni 2013 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Halvljummet bokslut Resultatmässigt avslutades året svagare än vi hade räknat med. EBIT i Q4 blev 36 MSEK mot vår prognos på 65 MSEK och fjolårets

Läs mer

DGC One (DGCO.ST) ICA avtal bekräftar strategin

DGC One (DGCO.ST) ICA avtal bekräftar strategin BOLAGSANALYS 9 maj 2011 Sammanfattning DGC One (DGCO.ST) ICA avtal bekräftar strategin DGCs rapport för det första kvartalet var helt i linje med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 84,2 miljoner

Läs mer

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart BOLAGSANALYS 13 september 2010 Sammanfattning Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart Samgåendet med Hamelin skapar en koncern med bättre kritisk massa på sina viktiga marknader. I huvudsak kompletterar

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder BOLAGSANALYS 16 juli 2012 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder Efter den positiva inledningen på året hade vi lite högre förväntningar på Q2 även om detta är en säsongsmässigt svag

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Nytt läkemedelsbolag föds

Orexo (ORX.ST) Nytt läkemedelsbolag föds BOLAGSANALYS 18 juni 2012 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Nytt läkemedelsbolag föds Affären att sälja delar av framtida royaltyströmmar för Abstral sker till bra villkor och tillför Orexo betydande och viktig

Läs mer

Smarteq AB (SMAQb.ST) Vändning under H2 10

Smarteq AB (SMAQb.ST) Vändning under H2 10 BOLAGSANALYS 28 april 2010 Sammanfattning Smarteq AB (SMAQb.ST) Vändning under H2 10 Smarteq s Q1-rapport kom in ungefär som väntat. Försäljningen i kvartalet blev 10,3 MSEK och EBITDA-resultatet landade

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar

Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar BOLAGSANALYS 1 mars 2010 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar Resultatet blev klart sämre än vi hade räknat med, till följd av ytterligare uppstädningskostnader i Polen. På många av deras

Läs mer

Enea (ENEA.ST) Starka marginaler i Q2

Enea (ENEA.ST) Starka marginaler i Q2 BOLAGSANALYS 24 juli 2013 Sammanfattning Enea (ENEA.ST) Starka marginaler i Q2 Enea överträffade våra prognoser på samtliga rader. En fördelaktig intäktsmix bidrog till att bruttomarginalen stärktes till

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Tiofaldigad guldtillgång!

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Tiofaldigad guldtillgång! BOLAGSANALYS 29 november 2012 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Tiofaldigad guldtillgång! Kopy Goldfields har presenterat en första beräkning av mineraltillgången vid Krasny utförd enligt JORC-koden.

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Emission med tuff utspädning

Bong (BOLJ.ST) Emission med tuff utspädning BOLAGSANALYS 18 juni 2013 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Emission med tuff utspädning Det åtgärdspaket som Bong presenterat för att stärka upp balansräkningen är klart mer omfattande än vi hade räknat med.

Läs mer

Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet

Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet BOLAGSANALYS 18 november 2009 Sammanfattning Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet Trots en omsättning som var bättre än väntat presenterade Redbet en förlust för det tredje kvartalet på 5,2 MSEK.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 22 februari 2015 Sammanfattning Avega Group (AVEG B) Säljfokus ger resultat Avega avslutar året starkt. Försäljningen uppgick till 117 miljoner kronor, vilket motsvarar

Läs mer

Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt

Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt BOLAGSANALYS 25 november 2008 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt Addnodes Q3 rapport var stark där såväl försäljning som resultat var i linje med våra förväntningar. Försäljningen

Läs mer

Enea (ENEA.ST) Bättre än väntat i Q1

Enea (ENEA.ST) Bättre än väntat i Q1 BOLAGSANALYS 27 april 2012 Sammanfattning Enea (ENEA.ST) Bättre än väntat i Q1 Omsättningen kom in 5% bättre än vår prognos där framför allt Tjänster stack ut med en tillväxt om 12,5%. EBIT överträffade

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 21 oktober 2013 Sammanfattning Sensys Traffic (SENS.ST) Rejäl tillväxt att vänta Tack vare det fleråriga kontraktet med Svenska Trafikverket kommer Sensys högst sannolikt visa goda vinster

Läs mer

Den positivare marknaden ser ut att fortsätta in i 2014 där bolaget möter enklare jämförelsetal under första halvåret.

Den positivare marknaden ser ut att fortsätta in i 2014 där bolaget möter enklare jämförelsetal under första halvåret. BOLAGSANALYS 7 februari 2014 Sammanfattning Acando (acanb.st) Bra direktavkastning i Acando 2013 blev ett år präglat av en volatil marknad för Acando. Året avslutades dock starkt och rörelsemarginalen

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Trendbrott i Danmark

DIBS (DIBS.ST) Trendbrott i Danmark BOLAGSANALYS 18 november 2011 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Trendbrott i Danmark DIBS rapport för det tredje kvartalet var något svagare än vad vi räknat med. Försäljningen uppgick till 38 miljoner kronor

Läs mer

Net Entertainment (NET-B.ST) Triggers i kombination med hög värdering

Net Entertainment (NET-B.ST) Triggers i kombination med hög värdering BOLAGSANALYS 11 februari 2010 Sammanfattning Net Entertainment (NET-B.ST) Triggers i kombination med hög värdering Årets fjärde kvartal kom in i linje med förväntningarna, med en omsättningstillväxt på

Läs mer

Acando (ACANb.ST) Fina rörelsemarginaler i Q3

Acando (ACANb.ST) Fina rörelsemarginaler i Q3 BOLAGSANALYS 29 oktober 2012 Sammanfattning Acando (ACANb.ST) Fina rörelsemarginaler i Q3 Omsättningen kom in 2% lägre än ifjol och 7% lägre än vår prognos, där Sverige stod för största avvikelsen. Justerat

Läs mer

Resultatlyft trots volymtapp

Resultatlyft trots volymtapp BOLAGSANALYS 15 november 2012 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Resultatlyft trots volymtapp Resultatet förbättrades under Q3 (EBIT: 26 MSEK mot 15 MSEK ifjol) vilket förvånade oss mot bakgrund av den försvagade

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till

Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till BOLAGSANALYS 1 mars 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till Betting Promotions fjärde kvartal gav ett blandat intryck. Segmentet Livebetting visade äntligen en god bruttomarginal,

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Fortsatt stabil tillväxt

DIBS (DIBS.ST) Fortsatt stabil tillväxt BOLAGSANALYS 18 maj 2010 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Fortsatt stabil tillväxt DIBS Q1 rapport kom in i linje med våra prognoser med intäkter på 35,4 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 10,7 miljoner

Läs mer