Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige"

Transkript

1 BOLAGSANALYS 14 februari 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige Ett besparingsprogram har genomförts under kvartalet, vilket gett en positiv effekt i Sverige. Den underliggande EBITDAmarginalen i Sverige uppgick till 10,7% i Q4, vilket indikerar att verksamheten fått en bättre kostnadsstruktur. Cybercom går in i 2013 som ett slimmat företag med bättre förutsättningar till högre lönsamhet. Cybercom Finland visar dock fortfarande svag lönsamhet där omställningen av konsulter från telekom till industri och offentlig sektor visat sig vara mer utmanande. Omstruktureringsprogrammet väntas slå igenom under Q1, annars väntar troligtvis ytterligare nedskärningar Ratingen på Ledning och Avkastningspotential har reviderats upp 1p. VPAprognoserna för 2013 och 2014 har justerats upp 117% respektive 74% då vår syn på bolagets marginalförbättring stärkts. Motiverat värde på aktien justeras upp till 2,3 kr (1,7). Redeye Rating (0 10 poäng) Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: Small cap 278 MSEK IT Niklas Flyborg Hampus Ericsson Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Avkastningspotential 6,0 poäng 4,0 poäng 3,0 poäng 4,0 poäng 8,0 poäng Nyckeltal e 2014e Omsättning, MSEK Tillväxt 13% 3% 10% 8% 3% EBITDA EBITDA marginal 7% 4% 2% 7% 8% EBIT 61 *125 * EBIT marginal 4% 8% 1% 5% 6% Resultat före skatt 40 *144 * Nettoresultat 43 *144 * Nettomarginal 3% 10% 4% 3% 4% Utdelning 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 VPA 1,18 *3,99 *0,29 0,22 0,26 VPA just 1,18 *3,99 *0,29 0,22 0,26 P/E just 1,3 n.m. n.m. 7,1 5,9 P/S 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 EV/S 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 EV/EBITDA just 3,6 6,4 14,4 4,9 4,3 Fakta Aktiekurs (SEK) 1,5 Antal aktier (milj) 180,4 Börsvärde (MSEK) 278 Nettoskuld (MSEK) 156 Free float (%) 58,7 Dagl oms. ( 000) 249 Analytiker: Christian Lee 08* Erik Kramming 08* Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel +46 8* E*post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, 0 poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är 0 poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Tillväxtpotential De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) marknadsstorlek, 2) marknadstillväxt, 3) samarbeten, 4) produkt differentiering och 5) konkurrenssituation. Kriterierna väger lika tungt i den sammantagna bedömningen av värderingsnyckeln tillväxtpotential. Lönsamhet De faktorerna som utgör bedömning av lönsamhet är 1) stabil vinstutveckling, 2) bruttomarginal, 3) EBIT*marginal och 4) avkastning på eget kapital. Faktorn stabil vinstutveckling viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) oberoende av enstaka händelser, 2) finansiell situation, 3) ägarstruktur, 4) konjunkturkänslighet och 5) aktiens likviditet. Faktorn oberoende av enstaka händelser viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna konjunkturkänslighet och aktiens likviditet viktas med 0,5x. Avkastningspotential De faktorerna som utgör bedömning av avkastningspotential är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) marknadsförväntningar, 4) nyhetsflöde/triggers, 5) oupptäckt aktie och 6) insynshandel. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna nyhetsflöde/triggers, marknadsförväntningar, oupptäckt aktie och insynshandel viktas med 0,5x. 2

3 Gröna skott i Sverige Omsättningen var mycket bra mot bakgrund av utmanande marknad, negativ kalendereffekt och väsentligt färre anställda Cybercoms rapport för det fjärde kvartalet 2012 gav positiva besked om utvecklingen av verksamheten. Rörelseresultatet var visserligen negativt men det var väntat då bolaget tidigare kommunicerat att en engångskostnad om cirka 30 MSEK skulle belasta resultatet till följd av ett initierat besparingsprogram under det fjärde kvartalet. Omsättningen uppgick till 353,7 MSEK, vilket var mycket bra mot bakgrund av utmanande marknader både i Sverige och i Finland, och en negativ kalendereffekt som medfört två färre arbetsdagar jämfört med fjolåret. Cybercom har därutöver minskat antalet anställda med 229 medarbetare jämfört med föregående år, vilket motsvarar en minskning om drygt 14 procent. Merparten av personalminskningen har dock ägt rum i lågkostnadsländer som Kina och Rumänien, något som påverkar försäljningen i mindre grad än om motsvarande nedskärningar hade ägt rum i de nordiska länderna. Cybercom Förväntat vs. Utfall SEKm Q4'11 Q4'12E Utfall Diff Försäljning 393,1 307,6 353,7 15% EBITDA 42,8 *9,6 *3,2 n/a EBIT 33,2 *16,7 *10,4 n/a PTP 24,2 *19,4 *14,6 n/a VPA, SEK 0,36 *0,08 *0,24 n/a Försäljningstillväxt *2,4% *21,7% *10,0% EBITDA marginal 10,9% neg neg EBIT marginal 8,4% neg neg VPA tillväxt (y/y) *46% n/a n/a Källa: Redeye Research, Cybercom I Sverige som svarade för 77 procent av den totala omsättningen 2012 har antalet anställda minskat med 92 medarbetare jämfört med fjolåret, vilket motsvarar en minskning om 9 procent. Det indikerar att Cybercoms minskning i försäljning om 10 procent på helåret i stort sett har varit relaterad till det interna omstruktureringsarbetet snarare än att andra externa faktorer påverkat i någon större bemärkelse. Det antyder enligt vår mening att Cybercoms nuvarande erbjudande är konkurrenskraftigt, en syn som stärks av att bolaget lyckats förnya avtal med några av de största befintliga kunderna och lyckats teckna nya avtal med kunder inom offentlig sektor som Försäkringskassan, Inera, Köpenhamns Kommun, Trafikverket och Transportstyrelsen. Besparingsprogrammet uppgick till 28,4 MSEK och de planerade åtgärderna har genomförts Kostnaden för besparingsprogrammet som initierades under det fjärde kvartalet uppgick till 28,4 MSEK, vilket var lägre än förväntade 30 MSEK. Programmet uppges nu ha genomförts enligt plan och det förväntas inte tillkomma mer kostnader under De genomförda åtgärderna har börjat ge en positiv effekt i Sverige där bolaget även kunnat börja fokusera på 3

4 Cybercom går in i 2013 som ett mer fokuserat konsultbolag med ett starkare erbjudande inom kärnområden och en bättre kostnadsstruktur säljaktiviteterna. Den genomförda omstruktureringen under 2012 har medfört att Cybercom blivit ett mindre bolag med avseende på antalet medarbetare och omsättning. Samtidigt innebär den att Cybercom går in i 2013 som ett mer fokuserat konsultbolag med ett starkare erbjudande inom valda expertisområden och en kostnadsstruktur som är mer anpassad till verksamheten och marknadsläget. I nedanstående avsnitt sammanfattar vi de positiva respektive negativa punkterna från Q4rapporten: Positivt Omsättningen överträffade vår prognos med 15 procent och vinsten före skatt överträffade vår prognos med cirka 5 MSEK Engångskostnaden för besparingsprogrammet uppgick till 28,4 MSEK mot förväntade 30 MSEK och programmet är nu genomfört Den underliggande rörelsemarginalen rensat för engångskostnaden uppgick till 5,1 procent mot förväntade 3,8 procent I Cybercom Sverige uppgick den underliggande rörelsemarginalen till 10,7 procent, vilket är ett stort steg framåt och ett tecken på att omstruktureringsarbetet gett en positiv effekt Verksamheten i Linköping är ett av Cybercoms mest lönsamma och snabbväxande kontor, och har bidragit till att bättre möta efterfrågan från kunder inom industrisektorn Cybercom har vunnit nya avtal med bland annat Försäkringskassan, Inera och Köpenhamns Kommun, något som stärker bolagets ställning inom den offentliga sektorn Omställningen från factoringlösning har tyngt kassaflödet Negativt Cybercom Finland visar en svag lönsamhet, vilket indikerar att beläggningsgraden är på låg nivå och att omställningen av konsulter inom telekom till andra branscher är utmanande Verksamheten i Danmark visar fortsatt svag utveckling, men börjar visa positiva tecken på en vändning Kassaflödet var återigen svagt, framför allt på grund av ett svagt resultat men även på grund av en omställning från en factoringlösning till en checkräkningskredit som medfört att kundfordringarna ökat. Kostnaderna för besparingsprogrammet väntas tynga kassaflödet under första halvåret Gröna skott i Cybercom Sverige Cybercom Sverige visade en omsättning om 279,3 MSEK i det fjärde kvartalet, en minskning om 9 procent jämfört med motsvarande kvartal ifjol samtidigt som antalet anställda minskat med 9 procent. EBITDA marginalen rensad för engångskostnader om 18,2 MSEK uppgick till 10,7 4

5 EBITDA-marginalen rensat för engångskostnader uppgick till 10,7% procent i Q4, vilket är ett stort steg framåt jämfört med de föregående kvartalen under Det genomförda omstruktureringsprogrammet har inneburit att 45 medarbetare blivit uppsagda varav 39 konsulter, vilket sannolikt förbättrat beläggningsgraden för kvartalet. För helåret 2012 uppgick den underliggande EBITDAmarginalen till 7,3 procent, vilket kan ställas i relation till 10,2 procent för Cybercom Sverige Omsättning och EBITDA marginal R12M * 1400 MSEK 12% % 8% 6% 4% 2% 0 Q Q Q Q Q Q Q Q % Omsättning EBITDA*marginal Källa: Cybercom, Redeye Research * rensat för engångskostnader Priserna är stabila och bolaget har börjat skifta fokus mot försäljning Den försämrade lönsamheten torde kunna förklaras av en kombination av lägre volymer, en försämrad beläggningsgrad samt en negativ kalendereffekt jämfört med motsvarande period ifjol. Det som är positivt är att befintliga uppdrag har förlängts med stora kunder som Volvo, Ericsson, TeliaSonera, etc. utan att det påverkat prisbilden negativt. Verksamheten har börjat fokusera på försäljning igen och med en mer bantad organisation med en mindre overhead torde utsikterna för en lönsamhetsförbättring under innevarande år ha blivit ljusare. Underkonsultaffären har vuxit vilket bidragit till att säkra kundleveransen men samtidigt bedömer vi att den affären riskerar att dämpa en positiv marginalutveckling Underkonsultaffären kan ge växtvärk Underkonsultaffären uppges ha vuxit, vilket bidragit till att säkra kundleveransen och stabilisera försäljningen. Cybercom har drygt 200 underkonsulter varav merparten finns i Sverige. Det indikerar att omkring 20 procent av Cybercom Sveriges intäkter är relaterade till underkonsultaffären. Troligtvis har underkonsultaffären vuxit som en följd av bolagets omställning från telekomsegmentet till andra segment som offentlig sektor och att Cybercom behövt komplettera med underkonsulter på underexponerade orter och inom vissa kompetensområden. Även om underkonsultaffären uppges vara lönsam bedömer vi att den inte motsvarar samma marginaler som uppdrag med egna konsulter ger upphov till. Cybercom har som ambition att öka andelen intäkter från kunder inom industri och offentlig sektor, vilket talar för att underkonsultaffären inte 5

6 kommer att minska under innevarande år. Det kan i så fall ha en viss dämpande effekt på marginalutvecklingen. Omställningen från telekom till industri och offentlig sektor har inte lyft beläggningsgraden Fortsatta utmaningar i Finland Cybercom Finland visade en omsättning om 50,1 MSEK i det fjärde kvartalet, en minskning om 13 procent jämfört med motsvarande kvartal ifjol samtidigt som antalet anställda minskat med 7 procent. En negativ valutaeffekt och en kalendereffekt som inneburit två färre arbetsdagar har i kombination med färre antal medarbetare och försämrad beläggningsgrad bidragit till att omsättningen minskat i den omfattningen. Även EBITDA marginalen rensad för engångskostnader om 6 MSEK i kvartalet visade en svag utveckling då den uppgick till 0,8 procent. Vi kan se i nedanstående figur att EBITDAmarginalen räknat på rullande 12 månader visat en dramatisk försämring under Det ger en indikation på att Cybercoms omställning från telekomsegmentet till industri och offentlig sektor präglats av stora utmaningar. Vår bedömning är att marknaden blivit mer utmanande med överutbud av konsulter som tidigare arbetat inom telekom. Det har troligtvis medfört en hårdare konkurrens om de befintliga uppdragen hos kunder i andra branscher och har sannolikt pressat priserna och beläggningsgraden. Cybercom Finland Omsättning och EBITDA marginal R12M * MSEK 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0 Q Q Q Q Q Q Q Q % Omsättning EBITDA*marginal Källa: Cybercom, Redeye Research * rensat för engångskostnader Ett omstruktureringsarbete har genomförts under det fjärde kvartalet, vilket inneburit att 20 medarbetare varav 14 konsulter blivit uppsagda. Det har dock inte hunnit bidra till att vända på den negativa utvecklingen ännu, vilket istället väntas ske under det första kvartalet Marknaden uppges dock vara fortsatt präglad av stor osäkerhet och utdragna beslutsprocesser, vilket talar emot en snar förbättring av beläggningsgraden. Om marknaden inte visar en påtaglig förbättring under det första kvartalet 2013 är vår bedömning att Cybercom kan behöva genomföra ytterligare 6

7 omstruktureringar i Finland istället för att vänta in en vändning med befintlig struktur. Finland Omsättning och kostnad per medarbetare, R12M MSEK Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Omsättning/medarbetare Kostnad/medarbetare Källa: Cybercom, Redeye Research Verksamheten i Danmark kan vara för liten för att bära de fasta kostnaderna när beläggningsgraden minskar Danmark fortsätter tynga International Vi har tidigare pekat ut den danska verksamheten som den svaga länken i Cybercom International och den synen kvarstår, trots att marknaden förbättrats något. Bolaget har visserligen vunnit ett nytt avtal med Köpenhamns Kommun, men vår uppfattning är att verksamhetens storlek med runt 30 medarbetare är för liten för att bära de fasta kostnaderna på ett effektivt sätt. Cybercom International har visat olönsamhet en tid och om lönsamheten i Danmark inte förbättras i närtid anser vi att det vore bättre att avyttra den danska verksamheten då den alternativa lösningen att utöka närvaron låter som en mindre bra lösning. International: Omsättning och kostnader per medarbetare Omsättning och kostnader per medarbetare, R12M SEKt SEKt Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Omsättning/medarbetare Kostnad/medarbetare 550 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Omsättning/medarbetare Kostnad/medarbetare Källa: Cybercom, Redeye Research 7

8 Räknat på rullande 12 månader så har omsättningen per medarbetare i Cybercom International ökat med 21 procent i Q jämfört med motsvarande kvartal ifjol, medan kostnaderna per medarbetare ökat med drygt 24 procent. Troligtvis kommer de båda nyckeltalen fortsätta öka de närmaste kvartalen allteftersom konsulterna i Kina fasas ur jämförelsesiffrorna då dessa bidragit till att hålla nere snittkostnaden men där snittintäkten troligtvis har varit lägre. EBITDA-marginalen R12M uppgick till 2,6% för 2012 men beräknas stärkas till 7,2% Ett steg närmare lönsamhetsmålet Räknat på rullande 12 månader uppgick EBITDAmarginalen i Q4 till 2,6 procent om vi rensar för engångskostnader. Vår uppfattning är att EBITDA marginalen räknat på rullande 12 månader kan förvagas ytterligare ett kvartal innan bolaget kan visa en hållbar positiv utveckling. En EBITDA marginal om 1112 procent är sannolikt en nödvändighet om Cybercom ska kunna nå det finansiella målet EBITmarginal om 10 procent. Det bedömer vi kan vara utmanande för Cybercom att nå under innevarande år mot bakgrund av de osäkra marknadsutsikterna. Vi har dock blivit mer övertygade om att Cybercom kommer att kunna visa en väsentlig förbättring av rörelsemarginalen under 2013 givet att de positiva effekterna från de genomförda åtgärderna börjar synas även i Finland och i International. Vi räknar med att EBITDAmarginalen för 2013 uppgår till 7,2 procent. Omsättning och underliggande EBITDA marginal R12M E MSEK 14% 12% 10% % 6% 4% 2% 0 Q107 Q307 Q108 Q308 Q109 Q309 Q110 Q310 Q111 Q311 Q112 Q312 Q113E Q313E 0% Omsättning Underliggande EBITDA marginal Källa: Cybercom, Redeye Research Vinstestimaten för 2013 justeras upp 117% då Cybercoms utsikter att förbättra lönsamheten har stärkts Prognosjusteringar Vi har reviderat upp våra omsättningsprognoser för 2013 och 2014 med 7 procent för respektive år. VPA för 2013 har justerats upp med 117 procent jämfört med vår tidigare prognos och beräknas uppgå till 0,22 kronor per aktie (0,10). Orsaken till denna uppjustering är ett antagande om att EBIT marginalen förbättras till 5,0 procent för mot vår tidigare prognos om 3,0 8

9 procent för innevarande år. Motsvarande upprevidering har skett för 2014 där vi nu antar att EBITmarginalen uppgår till 5,8 procent mot tidigare 4,0 procent. Förändring estimat SEKm 2013E 2014E Omsättning Gamla 1 149, ,9 Nya 1 227, ,8 % förändring 7% 7% EBITDA Gamla 62,0 72,8 Nya 88,8 99,9 % förändring 43% 37% EBIT Gamla 35,0 47,3 Nya 62,0 73,5 % förändring 77% 55% Resultat före skatt Gamla 24,2 35,0 Nya 52,9 63,7 % förändring 119% 82% Vinst per aktie Gamla 0,10 0,15 Nya 0,22 0,26 % förändring 117% 74% Källa: Redeye Research 9

10 Värdering I vår värdering av Cybercom använder vi oss av diskonterad kassaflödesmodell (DCF) och en relativvärdering där vi tittar på hur olika svenska konsultbolag värderas. WACC=11,8% Beta: 1,5 Riskfria räntan: 2,0% Riskpremie: 7,5% DCF&värdering Vi har använt en diskonteringsränta (WACC) om 11,8 procent, vilket är en justering upp från tidigare 11,0 procent. Den riskfria räntan har satts 2,0 procent. Vi har använt beta 1,5 och som riskpremie använt 7,5 procent, vilket inkluderar ett riskpremietillägg som reflekterar en småbolagsrabatt, en ökad marknadsrisk samt den något svaga likviditeten i aktien. För perioden räknar vi med en genomsnittlig årlig tillväxt om 3,5 procent samtidigt som EBITmarginalen antas förbättras till 6,5 procent Under perioden har vi räknat med en genomsnittlig årlig tillväxt (CAGR) om 3,6 procent och en genomsnittlig EBITmarginal om 4,6 procent. Vi räknar således inte med att Cybercom kommer att nå de finansiella mål som bolaget satt upp, vilket är en reflektion av vår försiktiga ansats. Capex (investeringarna) antas uppgå till 2,0 procent av försäljningen under denna period. Vi har vidare använt en skattesats om 26 procent för samtliga år. Terminal tillväxt antas uppgå till 3 procent. DCF-värdering indikerar ett värde om 2,3 SEK/aktie Vår DCFvärdering indikerar då ett motiverat värde om 2,3 SEK per aktie, vilket motsvarar en uppvärderingspotential om 49 procent från nuvarande nivå. Relativvärdering indikerar att Cybercom handlas med en rabatt om 35% mot peers Relativvärdering Cybercom handlas till P/E 7,1x och EV/EBITDA 4,9x på våra prognoser för Vinstmultipeln är lägre än genomsnittet för de svenska konsultbolagen och med den som utgångspunkt så handlas Cybercom med en rabatt om 35 procent. Om Cybercom ska värderas i paritet med sektorn ger det ett indikativt värde om 2,4 kronor per aktie, vilket ger ett stöd till vår DCFvärdering. Med vägledning av vår DCFvärdering och relativvärdering anser vi att det motiverade värdet på aktien är 2,3 kronor (1,7). Uppvärderingspotentialen ser alltjämt attraktiv ut på 12 månaders sikt. 10

11 Värdering P/E EV/EBITDA EV/S Bolag 2013E 2014E 2013E 2014E 2013E 2014E Sverige HIQ INTERNATIONAL 14,7 13,9 9,4 9,0 1,3 1,2 KNOWIT 7,6 7,0 4,9 4,3 0,5 0,4 SEMCON 7,3 6,7 4,5 3,7 0,4 0,3 CONNECTA 11,8 10,4 7,2 6,1 0,5 0,5 AVEGA GROUP 11,7 9,1 7,1 5,8 0,5 0,5 SIGMA AB 8,3 7,2 4,0 3,3 0,3 0,3 ACANDO 11,7 10,5 6,9 5,9 0,6 0,5 PREVAS 12,5 8,1 6,7 5,2 0,3 0,3 SOFTRONIC 13,3 11,5 6,9 6,1 0,6 0,5 Medel 11,0 9,4 6,4 5,5 0,6 0,5 Median 11,7 9,1 6,9 5,8 0,5 0,5 Cybercom Group 7,1 5,9 4,9 4,3 0,4 0,3 Källa: Redeye Research 11

12 Investeringsslutsats Cybercom är ett ITkonsultföretag som specialiserat sig på att för kunders räkning utveckla tjänster, system, produkter och programvara. Cybercom har alltid haft starkt fokus mot telekom som svarar för drygt 40 procent av omsättningen och flera faktorer talar för att det kommer att kvarstå som det enskilt viktigaste segmentet för bolaget. Telekom leder teknikutvecklingen, vilket innebär att den kompetensutveckling som bolaget gör inom detta område kan överföras till andra marknader. Segmentet är därmed av stor strategisk betydelse för bolagets verksamhet och framtida tillväxt. Bolaget har etablerade kontor i 7 länder, men de nordiska marknaderna är alltjämt prioriterade. Cybercom har tre finansiella mål; 1) organisk tillväxt som i snitt uppgår till 10 procent per år över en konjunkturcykel 2) en långsiktig rörelsemarginal om 10 procent 3) nettoskulden får över tid inte överstiga 30 procent av det egna kapitalet. Nyckeln till att nå dessa mål anser vi är att bolaget lyckas effektisera säljorganisationen och förbättra beläggningsgraden. Med den nya finansieringslösningen på plats torde även det tredje finansiella målet uppnås med marginal. Vi räknar med att Cybercom kan nå 6 procent i rörelsemarginal inom en överskådlig framtid. Vi räknar således inte med att Cybercom lyckas nå det finansiella lönsamhetsmålet. Trots det anser vi att det finns en god potential för bolaget att överraska marknaden då en lönsamhetsförbättring från nuvarande nivåer inte reflekteras i dagens aktiekurs. Vår uppfattning är att marknadens förväntningar är alltför låga. Trots våra försiktiga antaganden ger vår DCFvärdering en indikation om att aktien handlas med en stor rabatt. Baserad på vår DCFvärdering och relativvärdering anser vi att det finns en attraktiv uppvärderingspotential på 12 månaders sikt och att det motiverade värdet är 2,3 kronor per aktie. I det korta perspektivet ser vi en risk för behov av omstruktureringar i International som i ett enskilt kvartal kan medföra kostnader av engångskaraktär. Om Cybercom Finland fortsätter att visa svagt resultat kan det ge upphov till en nedskrivningsprövning av enhetens goodwill som uppgår till drygt 86 MSEK. 12

13 Detaljerade estimat Cybercom Group SEKm Q1'12 Q2'12 Q3'12 Q4'12E 2012E Q1'13E Q2'13E Q3'13E Q4'13E 2013E 2014E Försäljning 374,8 336,8 273,9 353,7 1339,2 304,1 301,5 260,5 361,6 1227,6 1269,8 Personalkostnader *241,7 *237,2 *186,1 *260,8 *925,8 *188,3 *192,2 *163,8 *230,3 *774,7 *801,7 Övriga externa kostnader *106,8 *97,0 *83,3 *96,1 *383,2 *92,8 *92,0 *83,3 *96,1 *364,2 *368,2 EBITDA 26,3 2,6 4,5 *3,2 30,2 23,0 17,3 13,3 35,2 88,8 99,9 varav Avskrivningar & amorteringar *7,8 *7,5 *7,3 *7,2 *29,8 *6,8 *6,7 *6,5 *6,8 *26,8 *26,4 varav Nedskrivningar av goodwill 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 EBIT 18,5 16,6 2,9 10,4 11,4 16,2 10,6 6,8 28,4 62,0 73,5 Finansnetto *4,9 *4,4 *2,9 *4,2 *16,4 *1,8 *2,2 *2,5 *2,7 *9,1 *9,8 Resultat före skatt 13,6 *21,0 *5,8 *14,6 *27,8 14,5 8,4 4,3 25,7 52,9 63,7 Skatt *0,7 *1,6 0,1 *8,0 *10,2 *3,8 *2,2 *1,1 *6,7 *13,8 *16,6 Uppskjuten skatt *3,8 1,4 1,4 *14,1 *15,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettoresultat 9,1 21,2 4,3 36,7 53,1 10,7 6,2 3,2 19,0 39,1 47,2 VPA, SEK 0,25 *0,59 *0,12 *0,24 *0,67 0,06 0,03 0,02 0,11 0,22 0,26 Försäljningstillväxt *2% *12% *15% *10% *10% *19% *10% *5% 2% *8% 3% VPA tillväxt *1400% *87% 231% *168% *74% *76% *106% *115% *143% *132% 21% EBITDA marginal 7,0% 0,8% 1,6% *0,9% 2,3% 7,6% 5,7% 5,1% 9,7% 7,2% 7,9% EBIT marginal 4,9% *4,9% *1,1% *2,9% *0,9% 5,3% 3,5% 2,6% 7,8% 5,0% 5,8% Antal medarbetare Nettoskuld Källa: Redeye Research, Bolaget 13

14 Sammanfattning Redeye Rating Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. Ratingförändringar i denna rapport: Ledning har justerats upp 1p till 6,0p (5,0) och Avkastningspotential har reviderats upp 1p till 8,0p (7,0). Ledning 6,0p Kommentar: Bolaget har genomfört ett VDbyte där Niklas Flyborg trätt in. Sedan november 2012 har VD köpt aktier i omgångar. Han innehar därutöver köpoptioner. Trovärdigheten för ledningens förmåga att effektivisera organisationen har ökat Tillväxtpotential 4,0p Kommentar: Bolaget har stark kompetens inom telekom men inträdesbarriärerna är låga. Marknaden är fragmenterad och konkurrensutsatt. Cybercom kommer att öka fokus på den nordiska marknaden. Lönsamhet 3,0p Kommentar: Den underliggande verksamheten har under tidigare år visat uthållig vinst då EBITDAmarginalen rörde sig i intervallet 711%. Stora utmaningar i både Sverige och Finland har dock tyngt lönsamheten under 2011 och Trygg placering 4,0p Kommentar: Positiv: stark ägare. Negativ: fortsatt stor exponering mot några enskilda telekomkunder. Konjunkturkänslig verksamhet. Avkastningspotential 8,0p Kommentar: DCFvärdet indikerar en uppsida på närmare 50%. Även relativvärderingen indikerar att aktien handlas med en stor rabatt. Det är troligt att förväntningarna på kommande rapporter kommit ned efter den senaste rapporten. 14

15 Resultaträkning, MSEK e 2014e Omsättning Summa rörelsekostnader *1 417 *1 416 *1 309 *1 139 *1 170 EBITDA Avskrivningar *51 *165 *30 *27 *26 EBIT Resultatandelar Finansiella intäkter Finansiella kostnader *30 *25 *19 *10 *11 Resultat före skatt Skatt 2 0 *25 *14 *17 Nettoresultat Resultaträkning just, MSEK e 2014e Jämförelsestörande poster EBITDA just EBIT just 61 *125 * PTP just 40 *144 * Nettoresultat just 43 *144 * Balansräkning, MSEK e 2014e Tillgångar Omsättningstillgångar Kassa och bank Kundfordringar Lager Andra fordringar Summa omsättningstillg Anläggningstillgångar Materiella anl.tillg Finansiella anl.tillg Goodwill Balans. utv. kostn Övr. immateriella tillg Summa anläggningstillg Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga icke ränteb skulder Summa kortfristiga skulder Långa icke ränteb.skulder Räntebärande skulder Summa skulder Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & Eget Kapital Summa skulder och eget kapital Fritt kassaflöde, MSEK e 2014e Omsättning Summa rörelsekostnader *1 417 *1 416 *1 309 *1 139 *1 170 Avskrivningar *51 *165 *30 *27 *26 EBIT 61 *125 * Skatt på EBIT (Justerad skatt) *20 *4 *3 *14 *17 NOPLAT Avskrivningar Bruttokassaflöde Förändring i rörelsekapital 5 *13 * Investeringar *35 *31 *27 *17 *18 Fritt kassaflöde Kapitalstruktur e 2014e Soliditet 62% 58% 60% 63% 65% Skuldsättningsgrad 25% 27% 22% 18% 15% Nettoskuld Sysselsatt kapital Kapitalets oms. hastighet 1,3 1,4 1,4 1,2 1,2 DCF värdering Kassaflöden, MSEK Riskpremie (%) 7,5 NV FCF (2013*15) 192,5 Betavärde 1,5 NV FCF (2016*25) 135,5 Riskfri ränta (%) 2,0 NV FCF (2026*) 112,2 Räntepremie (%) 1,0 Rörelsefrämmade tillgångar 46,1 WACC (%) 11,8 Räntebärande skulder 66,5 Motiverat värde 419,9 Antaganden 2016*25 (%) Genomsn. förs. tillv. 3,7 Motiverat värde per aktie 2,3 EBIT*marginal 4,6 Börskurs 1,5 Lönsamhet e 2014e Avk. på eget kapital (ROE) 5% *17% *7% 5% 10% ROCE 5% *12% *1% 6% n.m.% ROIC 3% 2% 0% 5% n.m.% EBITDA*marginal (just) 7% 4% 2% 7% 8% EBIT just*marginal 4% *8% *1% 5% 6% Netto just*marginal 3% *10% *4% 3% 4% Data per aktie, SEK e 2014e VPA 1,18 *3,99 *0,29 0,22 0,26 VPA just 1,18 *3,99 *0,29 0,22 0,26 Utdelning 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettoskuld 3,6 3,9 0,9 0,4 0,1 Antal aktier 36,1 36,1 180,4 180,4 180,4 Värdering e 2014e Enterprise value P/E 1,3 n.m. n.m. 7,1 5,9 P/E just 1,3 n.m. n.m. 7,1 5,9 P/S 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 EV/S 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 EV/EBITDA just 3,6 6,4 14,4 4,9 4,3 EV/EBIT just 6,6 n.m. n.m. 7,0 5,9 P/BV 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 Aktiens utveckling Tillväxt/år 10/12e 1 mån *12,5% Omsättning *6,4% 3 mån 40,0% Rörelseresultat, just n.m.% 12 mån *68,2% V/A, just n.m.% Årets Början 2,7% EK *6,7% Aktiestruktur % Röster Kapital Ericsson J Christer bolag 41,3 41,3 Swedbank Robur 8,2 8,2 Avanza pension Försäkring 5,0 5,0 Didner och Gerge fonder 4,6 4,6 Nordnet Pensionsförsäkring 3,3 3,3 SEB AB 1,6 1,6 Sundman Dag bolag 1,3 1,3 Fibonacci Asset Management 1,2 1,2 Andra AP*fonden 1,0 1,0 Granit fonder 0,8 0,8 Aktien Reuterskod CYBC.ST Lista Small cap Kurs, SEK 1,5 Antal aktier, milj 180,4 Börsvärde, MSEK 278 Börspost 1 Bolagsledning & styrelse VD CFO IR Ordf Niklas Flyborg Camilla Öberg Kristina Cato Hampus Ericsson Nästkommande rapportdatum Kvartalsrapport *05*03 Kvartalsrapport *07*15 Kvartalsrapport *10*25 Tillväxt e 2014e Försäljningstillväxt *13% *3% *10% *8% 3% VPA*tillväxt (just) n.m.% n.m.% n.m.% n.m.% 21% Tillväxt eget kapital 3% *19% 8% 5% 6% Analytiker Christian Lee Erik Kramming Redeye AB Mäster Samuelsgatan 42, 10tr Stockholm 15

16 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) e 2013e 2014e 4% 2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% e 2013e 2014e 8% 6% 4% 2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% Omsättning Försäljningstillväxt EBIT just EBIT justmarginal Vinst Per Aktie Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) 2 45% 70% e 2013e 2014e 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% e 2013e 2014e 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% VPA VPA just Skuldsättningsgrad Soliditet Produktområden Geografiska områden 5% 14% 41% 15% 10% 17% 23% 75% Telecom Industry Public Sector Media Other Sweden Finland International Intressekonflikter Christian Lee äger aktier i bolaget Cybercom Group: Nej Erik Kramming äger aktier i bolaget Cybercom Group: Nej Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit ersättning från bolaget i samband med detta. Verksamhetsbeskrivning Cybercom är ett IT*konsultföretag som för kunders räkning utvecklar tjänster, applikationer, system, produkter och programvara. Uppdragen som Cybercom åtar sig är helhetsåtaganden i form av projekt och service management eller som specialister inom rådgivning, test och utveckling. Bolaget har drygt 1300 anställda och är verksam i tre geografiska segment; Sverige, Finland och International. Telekom utgör under 40% av bolagets omsättning. De största kunderna är Ericsson, H och M, Sony, TeliaSonera och Volvo. 16

17 DISCLAIMER Viktig information Redeye AB ("Redeye" eller "Bolaget") är en specialiserad investmentbank inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag i Norden. Vi fokuserar på sektorerna IT, Life Sciences, Media, Betting, Cleantech och Råvaror. Vi tillhandahåller tjänster inom Corporate Broking, Corporate Finance, aktieanalys, investerarrelationer och medietjänster. Våra styrkor är vår prisbelönta analysavdelning, erfarna rådgivare, ett unikt investerarnätverk samt vår kraftfulla distributionskanal redeye.se. Redeye grundades år 1999 och står under Finansinspektionens tillsyn sedan Redeye har följande tillstånd: mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument, investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument, utarbeta, sprida finansiella analyser/rekommendationer för handel med finansiella instrument, utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag, placering av finansiella instrument utan fast åtagande, förvara finansiella instrument och ta emot medel med redovisningsskyldighet, råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och företagsuppköp, utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument samt bedriva Certified Advisory verksamhet (sidotillstånd). Ansvarsbegränsning Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Potentiella intressekonflikter Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument för bolaget från och med den dag beslut tagits att en analys ska produceras på bolaget samt två bankdagar efter analysen publicerats. En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är direkt kopplad till sådan verksamhet. Redeye kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Läsaren av dessa rapporter kan anta att Redeye har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är inte beroende av innehållet i analysen. Angående Redeyes analysbevakning Redeyes analys präglas av case*baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Om annat inte uttryckningen anges i analysen uppdateras analysen när Redeys analysavdelning finner att så är påkallat av t.ex. väsentliga förändrade marknadsförutsättningar eller händelser relaterade till analyserad emittent/analyserat finansiellt instrument. Rating/Rekommendationsstruktur Redeye utfärdar ej några investeringsrekommendationer för fundamental analys. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare. Redeyes rekommendationer för teknisk analys är: Köp (Buy) och Sälj (Sell). Placeringshorisonten för dessa rekommendationer är mycket kort, oftast mindre än 1 månad. Redeye Rating ( ) Rating Ledning Tillväxt* Trygg Avkastnings* Lönsamhet potential Placering potential 7,5p * 10,0p ,5p * 7,0p ,0p * 3,0p Antal bolag *För investmentbolag byts Tillväxtpotential och Lönsamhet ut mot Portföljförvaltning och Direktavkastning. Mångfaldigande och spridning Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Copyright Redeye AB. 17

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten BOLAGSANALYS 29 april 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten Omsättningen förväntas uppgå till 304 MSEK och EBIT beräknas uppgå till 16,2 MSEK. EBIT(marginalen väntas landa på

Läs mer

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4%

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4% BOLAGSANALYS 9 februari 2011 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Stark rapport och höjd utdelning Addnode var en av våra favoriter i vår konsultrapport som släpptes innan jul och den är rapporten visar delvis

Läs mer

2005 2006 2007e 2008e 2009e

2005 2006 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 16 juli 27 Carl Lamm (CLAM.ST) Aptit på bättre lönsamhet Den organiska tillväxten uppgick till dryga 23 procent, vilket imponerar. Det är uppenbart att Carl Lamm gynnas av en god konjunktur,

Läs mer

Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott

Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott BOLAGSANALYS 6 februari 2013 Sammanfattning Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott Omsättningen i Q4 kom in 6% lägre än estimerat, där Sverige stod för den negativa avvikelsen. Marknaden har varit

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 BOLAGSANALYS 9 maj 2012 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 DIBS rapport för det första kvartalet var i nivå med våra förväntningar både tillväxt- och resultatmässigt. Tillväxten

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik BOLAGSANALYS 11 augusti 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik Netrevelation bjöd på få glädjeämnen men heller inga större avvikelser i sin halvårsrapport. Omsättningen ökade med 8,5

Läs mer

Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2

Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2 BOLAGSANALYS 23 augusti 2012 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2 Omsättningen i Q2 var en besvikelse då den kom in 14% lägre än estimerat. Avvikelsen i försäljningen innebar att rörelseresultatet

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft BOLAGSANALYS 25 november 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft Netrevelation visar stadig tillväxt men har svårt att visa lönsamhet i sin verksamhet. 27 procents tillväxt har

Läs mer

Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst

Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst BOLAGSANALYS 25 aug 2009 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst Doros försäljningsutveckling under Q2 var i linje våra förväntningar men tillväxten inom bolagets snabbväxande segment

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden BOLAGSANALYS 25 augusti 2011 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden Det andra kvartalet blev magrare än vi räknat med både avseende omsättning och resultat. Kuvert i Västeuropa går

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt

Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt BOLAGSANALYS 26 juli 2012 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt Andra kvartalet bjöd åter på stark tillväxt, men även kraftigt stigande kostnader, varför resultatet hamnade under vår prognos.

Läs mer

3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec

3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec BOLAGSANALYS 23 januari 2012 Sammanfattning 3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec Vitecs bud motsvarar omkring 43 kr/aktie, vilket är i paritet med Redeyes DCF-värdering. Även om det finns begränsade

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 15 augusti 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Bra investeringsläge inför hösten Arctic Gold har under sommaren påbörjat årets borrprogram omfattande 8 000 meter. Resultat från prospekteringen

Läs mer

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat ANALYSGARANTI* 16 februari 26 TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat Q4-rapporten var svagare än väntat. Vi hade väntat oss att ordern från Nordamerika skulle infalla i Q4 25, men ordern inföll istället i

Läs mer

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt BOLAGSANALYS 31 augusti 2012 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt Rörelseresultatet förbättrades till 99 MSEK (87 MSEK Q1 ifjol) och överträffade även vår prognos. Omsättningen

Läs mer

Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form

Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form BOLAGSANALYS 22 februari 2013 Sammanfattning Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form Cherrys rapport för det fjärde kvartalet var något svagare än vad vi räknat med men det får mindre betydelse eftersom

Läs mer

Enea (ENEA.ST) Fortsatt bra potential

Enea (ENEA.ST) Fortsatt bra potential BOLAGSANALYS 23 juli 2012 Sammanfattning Enea (ENEA.ST) Fortsatt bra potential Omsättningen och EBIT överträffade våra prognoser med 3% respektive 12%. Bruttomarginalen var dock en besvikelse då den uppgick

Läs mer

Vi har justerat upp ratingen för avkastningspotentialen med ett steg. Lönsamhet. 5,0 poäng

Vi har justerat upp ratingen för avkastningspotentialen med ett steg. Lönsamhet. 5,0 poäng BOLAGSANALYS 6 maj 2010 Sammanfattning MultiQ (Mulq.ST) Svagt resultat men bra orderingång MultiQs försäljning under det första kvartalet uppgick till 28 miljoner kronor mot vår förväntning på 30 miljoner

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar

Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar BOLAGSANALYS 1 mars 2010 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar Resultatet blev klart sämre än vi hade räknat med, till följd av ytterligare uppstädningskostnader i Polen. På många av deras

Läs mer

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Avtal eller inte, det är frågan!

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Avtal eller inte, det är frågan! BOLAGSANALYS 15 maj 213 Sammanfattning Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Avtal eller inte, det är frågan! Det är fortsatt vänteläge i bolaget och det mest dramatiska i kvartalsrapporten för det tredje kvartalet

Läs mer

Bolaget är välfinansierat, har en utmärkt bas för sin forskning, men marknaden är skeptisk och värderar den i dagsläget till 0 kr.

Bolaget är välfinansierat, har en utmärkt bas för sin forskning, men marknaden är skeptisk och värderar den i dagsläget till 0 kr. BOLAGSANALYS 3 september 2010 Sammanfattning Creative Antibiotics (CAS.st) En kraftig överreaktion! Reaktionen på bolagets besked i samband med rapporten, att lägga ned utvecklingen av INP-341 kan bara

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 19 juli 2013 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) Lönsamhet i fokus för ny vd Prevas rapport för det andra kvartalet var svag lönsamhetsmässigt. Försäljningen var dock något starkare än vad vi

Läs mer

Lönsamhet. 9,0 poäng. Tillväxt 19% 22% 8% 20% 16% EBITDA-marginal 17% 19% 18% 19% 19% EBIT-marginal 12% 11% 11% 14% 15%

Lönsamhet. 9,0 poäng. Tillväxt 19% 22% 8% 20% 16% EBITDA-marginal 17% 19% 18% 19% 19% EBIT-marginal 12% 11% 11% 14% 15% BOLAGSANALYS februari 2011 Sammanfattning Vitrolife AB (VITR.st) Ett lysande avslut på 2010 Vitrolifes rapport för det fjärde kvartalet var mycket stark och överträffade våra förväntingar. Tillväxten mättes

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa

Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa ANALYSGARANTI* 17 maj 26 Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa Fotoquicks första år på börsen har präglats av en marknad i stark förändring och avvaktande kunder vilket också avspeglats i kursutvecklingen.

Läs mer

2004 2005 2006e 2007e 2008e

2004 2005 2006e 2007e 2008e Analysgaranti* 9 januari 27 Nextlink (NXLT.ST) OEM-avtal med potential Nextlink har kommunicerat ut att OEM-partnern är Samsung. Samsung är världens tredje största mobiltelefontillverkare och har en global

Läs mer

Kopparberg Mineral (KMIN-B.ST)

Kopparberg Mineral (KMIN-B.ST) BOLAGSANALYS 29 januari 2013 Sammanfattning Kopparberg Mineral (KMIN-B.ST) Utökad potential i Nordic Iron Ore Kopparberg Minerals intressebolag Nordic Iron Ore har redovisat positiva resultat från prospekteringen

Läs mer

Creative Antibiotics (CAS.st) In Vivo data under 2012

Creative Antibiotics (CAS.st) In Vivo data under 2012 BOLAGSANALYS 16 februari 2012 Sammanfattning Creative Antibiotics (CAS.st) In Vivo data under 2012 Som vanligt var rapporten från Creative Antibiotics (CA) relativt odramatisk. Kostnaderna i det fjärde

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST)

Electra Gruppen (ELEC.ST) Analysgaranti* 14 februari 2007 Electra Gruppen (ELEC.ST) Stark inledning på året Q4-rapporten var på det hela taget helt i linje med våra förväntningar. Vissa temporära kostnader gjorde dock att nettoresultatet

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta BOLAGSANALYS 14 december 2010 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta Positiva besked rapporteras från en fas I-studie med OX219, vilken motiverar vidareutveckling av produkten. FDA-möte

Läs mer

Lönsamhet. 8,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 335 392 408 446 472 Tillväxt 9% 17% 4% 9% 6%

Lönsamhet. 8,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 335 392 408 446 472 Tillväxt 9% 17% 4% 9% 6% BOLAGSANALYS 11 maj 2012 Sammanfattning Phonera AB (phon.st) Lägre kostnader än väntat Phoneras intäkter för Q1 stannade på 99,5 MSEK jmf med våra förväntningar på 99,3 MSEK. Kostnaderna var lägre än förväntat

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Ny ägare stärker förtroende

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Ny ägare stärker förtroende BOLAGSANALYS 27 september 2011 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Ny ägare stärker förtroende Kopy Goldfields har genomfört en riktad nyemission till Eldorado Gold som tillfört bolaget ca 17 miljoner

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 21 oktober 2013 Sammanfattning Sensys Traffic (SENS.ST) Rejäl tillväxt att vänta Tack vare det fleråriga kontraktet med Svenska Trafikverket kommer Sensys högst sannolikt visa goda vinster

Läs mer

EPS 2,29 1,52 1,29 1,49 1,67 P/E 11,8 17,8 20,9 18,1 16,2 EV/EBITDA 11,0 11,5 12,6 10,6 9,5 P/S 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 EV/S 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8

EPS 2,29 1,52 1,29 1,49 1,67 P/E 11,8 17,8 20,9 18,1 16,2 EV/EBITDA 11,0 11,5 12,6 10,6 9,5 P/S 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 EV/S 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 ANALYSGARANTI* 3 maj 2006 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) Satsning kan bära frukt Wilh. Sonessons första kvartal tyngdes av ökade marknadsföringskostnader för satsning på nya produkter vilket på sikt kan ge

Läs mer

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Stark partner rätt väg

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Stark partner rätt väg BOLAGSANALYS 11 maj 2009 Sammanfattning Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Stark partner rätt väg Ricoh har lagt ett bud på Carl Lamm Holding som med största säkerhet kommer att gå igenom. Vi ser inga hinder

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 7 september 2015 Sammanfattning (Genob.st) Medvind för nya produkter Försäljningen ökade med cirka 40 % i det andra kvartalet. De två nya produkterna har blivit

Läs mer

Amago Capital (AMCA.ST) Ny strategi tydliggör värden

Amago Capital (AMCA.ST) Ny strategi tydliggör värden ANALYSGARANTI* 14 mars 2007 Amago Capital (AMCA.ST) Ny strategi tydliggör värden Amago Capital, tidigare Fotoquick, har valt att byta strategi för att bättra anpassa sig till de rådande marknadsomständigheterna.

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4

Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4 BOLAGSANALYS 5 februari 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4 Omsättningen förväntas uppgå till 307,6 MSEK och EBIT beräknas uppgå till %16,7 MSEK där ett kostnadseffektiviseringsprogram

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 28 oktober 2015 Sammanfattning DGC One (dgc.st) Allt mer fokus på fiber DGC:s rapport för det tredje kvartalet var som väntat relativt svag lönsamhetmässigt jämfört

Läs mer

Varyag Resources AB (vary.st)

Varyag Resources AB (vary.st) BOLAGSANALYS 3 mars 2009 Sammanfattning Varyag Resources AB (vary.st) Investeringar klara, dags för kassaflöde Varyags rapport för det fjärde kvartalet visade att den försämrade ryska konjunkturen fortsätter

Läs mer

2003 2004 2005 2006p 2007p

2003 2004 2005 2006p 2007p ANALYSGARANTI* 20 februari, 2006 Zodiak Television (Zodib.ST) Går in i en stabilare fas Zodiaks rapport för det fjärde kvartalet mötte inte våra högt ställda förväntningar, både försäljning och resultat

Läs mer

Probi AB (PROB.ST) En bra start på året

Probi AB (PROB.ST) En bra start på året BOLAGSANALYS 8 maj 2013 Sammanfattning Probi AB (PROB.ST) En bra start på året Probis Q1-rapport var solid och blev inte alls så dålig som vi hade förväntat oss. Omsättning sjönk som väntat pga vissa engångsposter

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 4 maj 2015 Sammanfattning Addnode Group (ANODb.ST) Norska marknaden pressar Addnode Group rapporterade en försäljning på 431,8 MSEK under det första kvartalet vilket

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING DORO NASDAQ OMX Small Cap KURS (SEK): 216-5-9 69,5 Hälsovård Ofördelaktig geografisk mix Stillastående i Doro Care Nedsjusterade Q2-estimat Ofördelaktig geografisk mix. Nettoomsättningen om 413 MSEK motsvarade

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 19 mars 215 Sammanfattning Allenex Tillväxten lyfts av valuta Allenex försäljning i Q4 var lägre än vi förväntat oss, men resultatet var betydligt bättre. Det berodde

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 7 10 19 36 44 EBIT-marginal 4% 4% 5% 9% 10%

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 7 10 19 36 44 EBIT-marginal 4% 4% 5% 9% 10% BOLAGSANALYS 27 augusti 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Imponerade tillväxt & kassaflöde AllTeles Q2-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (81%) och starkt kassaflöde (+16 MSEK). Intäkterna

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST)

Formpipe Software (FPIP.ST) BOLAGSANALYS 2 februari 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Stark försäljning och ökad utdelning Försäljningen översteg vår förväntning och uppgick till 34,5 miljoner kronor. Kostnaderna var

Läs mer

Moberg Pharma (MOB.ST) Svag säsongsöppning i EU

Moberg Pharma (MOB.ST) Svag säsongsöppning i EU BOLAGSANALYS 15 augusti 2013 Sammanfattning Moberg Pharma (MOB.ST) Svag säsongsöppning i EU Andra kvartalet blev svagare än vi räknat med och EBIT sjönk till 6,6 MSEK mot förväntade 1,3 MSEK. Högre marknadsföringskostnader

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 29 januari 2016 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Storshoppar i Danmark Utfallet i Q3 påminde mycket om kvartalet innan, där tillväxten mattades medan marginalerna

Läs mer

Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Smärtfritt kvartal

Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Smärtfritt kvartal BOLAGSANALYS 31 oktober 2010 Sammanfattning Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Smärtfritt kvartal Det brutna räkenskapsårets sista kvartal blev starkare än vi räknat med tackvare att bolaget använder en kortare

Läs mer

2004 2005 2006p 2007p 2008p

2004 2005 2006p 2007p 2008p ANALYSGARANTI* 27 februari 2006 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) omsänd På rätt väg Wilh. Sonessons bokslut för 2005 gav ett blandat intryck. Visserligen överträffar bolaget sin egen prognos men vi hade betydligt

Läs mer

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka ANALYSGARANTI* 13:e maj 2008 Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka Även om Doros Q1-rapport var den femte delårsrapporten i rad med positivt resultatutfall, så var det en besvikelse. Framför allt

Läs mer

Opus Prodox (OPUS.ST) Två steg fram och ett snett bak

Opus Prodox (OPUS.ST) Två steg fram och ett snett bak BOLAGSANALYS 29 maj 2012 Sammanfattning Opus Prodox (OPUS.ST) Två steg fram och ett snett bak Q1-rapporten bjöd på ett par överraskningar både positivt och negativt. Vi hade räknat med bättre resultat

Läs mer

ZetaDisplay. Europa visar vägen. EPaccess

ZetaDisplay. Europa visar vägen. EPaccess EPaccess Media Sverige 22 november 213 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se ZetaDisplay Europa visar vägen Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs 4,8 Högsta/Lägsta

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 november 2015 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Marginallyft i USA Utfallet i Q3-rapporten var något bättre än väntat och ett kvitto på stabiliteten och den

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Uppkopplad till marginallyft

Cybercom Group (CYBC.ST) Uppkopplad till marginallyft BOLAGSANALYS 6 maj 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Uppkopplad till marginallyft Omsättningen överträffade vår prognos med 5%, trots att en negativ kalendereffekt, ovanligt hög sjukfrånvaro

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 2 december 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Nya huvudägare stärker investeringscase Arctic Gold har genomfört en riktad nyemission som tillfört bolaget 10,5 miljoner kronor. Investerarna

Läs mer

VPA* -2,5-5,0-1,1 24,5 P/E* neg neg neg 4,6 EV/S 11 9 6 2

VPA* -2,5-5,0-1,1 24,5 P/E* neg neg neg 4,6 EV/S 11 9 6 2 ANALYSGARANTI* 23 februari 2007 Orexo (ORX.ST) Leveranstider dröjer ett tag till Bokslutet för 2006 blev 33,0 MSEK efter skatt. Resultatet var något bättre än våra förväntningar, vilket i huvudsak beror

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den!

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! BOLAGSANALYS 28 januari 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! Det är positiva besked att Exini äntligen lyckats få till ett avtal för den japanska marknaden för sin produkt Exini

Läs mer

Creative Antibiotics (CAS.st) I väntans tider

Creative Antibiotics (CAS.st) I väntans tider BOLAGSANALYS 29 oktober 2012 Sammanfattning Creative Antibiotics (CAS.st) I väntans tider Creative Antibiotics (CA) avslutade det tredje kvartalet med en kassa på 15 mkr och bolaget anger nu för första

Läs mer

Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Växlar upp i USA

Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Växlar upp i USA BOLAGSANALYS 9 februari 2010 Sammanfattning Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Växlar upp i USA Odramatiskt kvartal med intäkter och resultat i nivå med förväntningarna. Finanserna är tillräckliga för att syna

Läs mer

Opus Prodox (OPUS.ST) Upp ur svackan

Opus Prodox (OPUS.ST) Upp ur svackan BOLAGSANALYS 4 december 2009 Sammanfattning Opus Prodox (OPUS.ST) Upp ur svackan Resultatet i Q3 blev något bättre än vi hade befarat och bolaget ser nu ut att ha den värsta svackan bakom. När besparingarna

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) Snålt värderat tillväxtcase

Moberg Derma (MOB.ST) Snålt värderat tillväxtcase BOLAGSANALYS 28 augusti 2012 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Snålt värderat tillväxtcase Både försäljning och resultat utvecklades mer positivt än våra förväntningar under det andra kvartalet. Vi

Läs mer

Linkmed (Lmed.st) Svag försäljning i kvartalet

Linkmed (Lmed.st) Svag försäljning i kvartalet BOLAGSANALYS 15 november 2010 Sammanfattning Linkmed (Lmed.st) Svag försäljning i kvartalet Det tredje kvartalet blev svagare än vi räknat med och försäljningen var speciellt svag för Olerup. Linkmed har

Läs mer

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen!

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! BOLAGSANALYS 22 oktober 2010 Sammanfattning Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! Agellis rapport över det tredje kvartalet var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 4,9 miljoner

Läs mer

EPS 0,82 1,12 0,82 1,68 2,04 P/E 10,9 8,1 11,0 5,3 4,4 EV/EBITDA 6,2 8,5 10,5 4,2 4,0 P/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 EV/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

EPS 0,82 1,12 0,82 1,68 2,04 P/E 10,9 8,1 11,0 5,3 4,4 EV/EBITDA 6,2 8,5 10,5 4,2 4,0 P/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 EV/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 ANALYSGARANTI* 16:e mars 2005 Doro (DORO.ST) Prispress och dollar tynger Doros vinstvarnar idag för bolagets första kvartal. Hård prispress, en något starkare dollar, nedskrivningar av lager samt omstruktureringskostnader

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter

Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter BOLAGSANALYS 3 maj 2011 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter Q1-rapporten överträffade våra förväntningar med starkare nettorekrytering och lönsamhet än väntat. Förbättrad debiteringsgrad

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) Q2-2011: En bra start!

Moberg Derma (MOB.ST) Q2-2011: En bra start! BOLAGSANALYS 15 augusti 2011 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Q2-2011: En bra start! Moberg Dermas (MD) första kvartalsrapport som börsnoterat företag slog våra förväntningar med råge. Försäljning

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet BOLAGSANALYS 8 juni 2012 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet Getupdateds rapport Q1-rapport var svagare än väntat. Omsättningen ökade med 3,9 procent men

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Ny VD och ny start

Cybercom Group (CYBC.ST) Ny VD och ny start BOLAGSANALYS 30 augusti 2011 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Ny VD och ny start Cybercom byter VD och tillsätter Petteri Puhakka som tf VD och koncernchef tills vidare. Bolaget uppger att stärkt

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) Början på något stort

Moberg Derma (MOB.ST) Början på något stort BOLAGSANALYS 2 november 2011 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Början på något stort Moberg Dermas kvartalsrapport för det tredje kvartalet visade underliggande på bättre tillväxt än vi förväntat oss.

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Fortfarande i väntans tider

Orexo (ORX.ST) Fortfarande i väntans tider ANALYSGARANTI* 20 augusti 2007 Orexo (ORX.ST) Fortfarande i väntans tider Årets andar kvartal medförde större kostnader än väntat, men diagnostikverksamheten utvecklades över förväntan. Omsättningen uppgick

Läs mer

EPS 1,01 1,44 2,15 3,12 3,44 P/E neg neg 12 9 8 EV/EBITDA 20,0 12,7 10,1 7,2 5,9 P/S 1,3 0,8 0,7 0,6 0,6 EV/S 1,7 1,0 0,9 0,8 0,7

EPS 1,01 1,44 2,15 3,12 3,44 P/E neg neg 12 9 8 EV/EBITDA 20,0 12,7 10,1 7,2 5,9 P/S 1,3 0,8 0,7 0,6 0,6 EV/S 1,7 1,0 0,9 0,8 0,7 ANALYSGARANTI* 8 juni 2005 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) Avreglering tveklöst positivt EG-domstolen öppnar för olika tolkningar i sin dom den 31 maj angående det svenska apoteksmonopolet. Redeye bedömer det

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 oktober 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Rekrytering i fokus framöver Avega Group fortsätter att visa en stabil rörelsemarginal på 6,6 procent i det tredje kvartalet vilket var

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 7 maj 2015 Sammanfattning Aerocrine (Aerob.st) Tillväxt och budspekulationer Den svaga balansräkningen sänkte aktien under 2014, men efter nyemissionen har bolaget

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 372 610 789 839 881 Tillväxt 62% 64% 29% 6% 5%

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 372 610 789 839 881 Tillväxt 62% 64% 29% 6% 5% BOLAGSANALYS 23 aug 2012 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Bruttomarginalen tynger i Q2 Intäkterna för Q2 kom in över vår prognos och uppgick till 198,4 MSEK jämfört med förväntat 196,9 MSEK. EBITDA underträffade

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte

Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte BOLAGSANALYS 11 februari 2013 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte Både omsättningen och rörelseresultatet kom in något bättre än estimerat. Bolaget har tagit en omstruktureringskostnad

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Redo för nystart

Avega Group (AVEGb.ST) Redo för nystart BOLAGSANALYS 25 april 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Redo för nystart Avega Groups EBITmarginal är tillbaka på mer normala nivåer efter att ha landat på 8,6% jämfört med förväntade 7,5%. Utfallet

Läs mer

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå!

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå! BOLAGSANALYS 6 mars 2013 Sammanfattning Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå! Tillfälligt ökade kostnader för utveckling av det nasala pneumokockvaccinet var väl det som var det mest dramatiska

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Fokus på lönsamheten

Cybercom Group (CYBC.ST) Fokus på lönsamheten BOLAGSANALYS 19 april 2011 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Fokus på lönsamheten Bolaget har genomfört en nedskrivning om 16 MSEK i Finland, vilket belastar resultatet i Q1. Vi har justerat ned

Läs mer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer ANALYSGARANTI* 1 juni, 27 Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer Q1-rapporten visade en tillväxt på 63 procent, vilket indikerar att Tele5 äntligen fått ordning på sin säljverksamhet.

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012

Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012 BOLAGSANALYS 28 februari 2012 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012 Betting Promotions nettoomsättning på 10,6 MSEK i det fjärde kvartalet toppade våra förväntningar på 9,0 MSEK.

Läs mer

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår BOLAGSANALYS 23 augusti 2010 Sammanfattning Stille (STLL.ST) Tufft första halvår Stilles försäljning under det andra kvartalet uppgick till 18,3 miljoner kronor mot vår förväntan om 22 miljoner kronor.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 november 215 Sammanfattning West International (WINT.ST) Potential åttafaldigad! Wests rapport för det tredje kvartalet var något starkare än vi hade förväntat oss.

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster BOLAGSANALYS 22 november 2010 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster Rapporten för det tredje kvartalet var svagare än vi räknat med. Trots många testinstallationer har försäljningen

Läs mer

Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet

Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet BOLAGSANALYS 15 maj 2012 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet Försäljningen i Q1 överträffade vår prognos med 6% och EBIT marginalen uppgick till 7,4% mot förväntade 5,3%. Rensat för

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare BOLAGSANALYS 23 april 2010 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare Formpipes första kvartal var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 31,4 miljoner kronor

Läs mer

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E Aktiekurs, SEK Volym x 1 ANALYSGARANTI* 27 maj 28 A-Com (Acom.ST) Back on track Efter två svaga kvartal i rad visade A-Coms rapport för det första kvartalet att bolaget är back on track. Rörelseresultatet

Läs mer

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential Analysgaranti* 3 april 2008 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning Betting Promotion kom igår med en vinstvarning för det första kvartalet och meddelade

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 16 september 2014 Sammanfattning Spago Nanomedical (Spago.st) På jakt efter rätt partikel Fokus i verksamheten är inriktat på projektet Spago Pix, kontrastmedel vid MR-undersökningar, vilket

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 22 augusti 213 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Viss ljusning i Danmark DIBS rapport för det andra kvartalet var starkare än vad vi väntat oss. Försäljningen uppgick till 39,9 miljoner kronor

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 april 2014 Sammanfattning (MICR.ST) Marknaden börjar vända upp nådde under kvartal 1 en omsättning på 242 MSEK, jämfört med vår prognos på 234. EBIT för perioden uppgick till 3 MSEK, mot

Läs mer

Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare

Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare BOLAGSANALYS 23 feb 2010 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare Doros Q4-rapport imponerade rejält tillväxtmässigt med mycket hög tillväxttakt inom huvudområdet Care. Det andra området

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering

Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering BOLAGSANALYS 24 augusti 2011 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering Avega Group visade stark tillväxt och stabil lönsamhet i Q2. Tillväxten uppgick till 35% samtidigt som EBITmarginalen

Läs mer

INVISIO COMMUNICATIONS

INVISIO COMMUNICATIONS INVISIO COMMUNICATIONS NASDAQ OMX Small Cap 216-5-3 KURS (SEK): 57,25 Information technology Stark Q1 på alla rader 137 MSEK i orderboken Estimatjusteringar Stark Q1 på alla rader. Intäkterna i Q1 växte

Läs mer

Företagssegmentet har vänt

Företagssegmentet har vänt 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 november 2015 Sammanfattning (ATELA.st) Företagssegmentet har vänt Trots intäkter och EBITDA under förväntan (igen) fanns det ljuspunkter i Q3-rapporten. Företagssidan

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 BOLAGSANALYS 3 april 2012 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 Kopy Goldfields har under andra halvan av 2011 visat positiva prospekteringsresultat, framförallt vid Krasnyylicensen.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 2 februari 2016 Sammanfattning Powercell (PCELL.ST) Stigande affärsaktivitet Under senare tid har Powercell presenterat ett antal nyheter som indikerar att man

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer