Cybercom Group (CYBC.ST) Ny VD och ny start

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Cybercom Group (CYBC.ST) Ny VD och ny start"

Transkript

1 BOLAGSANALYS 30 augusti 2011 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Ny VD och ny start Cybercom byter VD och tillsätter Petteri Puhakka som tf VD och koncernchef tills vidare. Bolaget uppger att stärkt lönsamhet fortfarande är av hög prioritet men kortsiktigt kommer kostnader för omorganisation tynga resultatet. Ett avgångsvederlag om ca 1,7 MSEK till förre VDn kommer att tas i Q3, men vi utesluter inte att det tillkommer mer kostnader av engångskaraktär i kvartalet. Med en ny VD på plats ser förutsättningarna för en avsevärd lönsamhetsförbättring ljusare ut. Förhoppningsvis kommer Cybercom i och med VD-bytet tydliggöra hur bolagets långsiktiga finansiella mål för EBIT-marginalen om 13 procent ska uppnås. Alternativet är att styrelsen sätter ett nytt finansiellt mål som har större trovärdighet. Vi har inte gjort några stora ändringar av våra estimat. VPA för Q3 har justerats ned 12% som en följd av engångskostnaderna. Aktien handlas till P/E 5,3x och P/S 0,3x för 2012, vilket är attraktivt och indikerar stor uppsida. Motiverat värde sänks dock till 17 kr/aktie. Redeye Rating (0-10 poäng) Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: Small cap 424 MSEK IT Petteri Puhakka Jon Risfelt Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Avkastningspotential 6,0 poäng 6,0 poäng 7,0 poäng 7,0 poäng 8,0 poäng Nyckeltal e 2012e 2013e Omsättning, MSEK Tillväxt -2% -13% -1% 7% 7% EBITDA EBITDA-marginal 8% 7% 5% 10% 10% EBIT EBIT-marginal -10% 4% -7% 8% 8% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal -12% 3% -9% 5% 5% Utdelning 0,0 0,5 0,5 0,6 0,8 VPA -6,22 1,18-3,63 2,18 2,46 VPA just -6,22 1,18-3,63 2,18 2,46 P/E just -1,9 9,9-3,2 5,4 4,8 P/S 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 EV/S 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 EV/EBITDA just 4,3 4,9 7,5 3,7 3,5 Fakta Aktiekurs (SEK) 11,8 Antal aktier (milj) 36,1 Börsvärde (MSEK) 424 Nettoskuld (MSEK) 160 Free float (%) 61,5 Dagl oms. ( 000) 84 Analytiker: Christian Lee Erik Kramming Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, 0 poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är 0 poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Tillväxtpotential De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) marknadsstorlek, 2) marknadstillväxt, 3) samarbeten, 4) produkt differentiering och 5) konkurrenssituation. Kriterierna väger lika tungt i den sammantagna bedömningen av värderingsnyckeln tillväxtpotential. Lönsamhet De faktorerna som utgör bedömning av lönsamhet är 1) stabil vinstutveckling, 2) bruttomarginal, 3) EBIT-marginal och 4) avkastning på eget kapital. Faktorn stabil vinstutveckling viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) oberoende av enstaka händelser, 2) finansiell situation, 3) ägarstruktur, 4) konjunkturkänslighet och 5) aktiens likviditet. Faktorn oberoende av enstaka händelser viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna konjunkturkänslighet och aktiens likviditet viktas med 0,5x. Avkastningspotential De faktorerna som utgör bedömning av avkastningspotential är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) marknadsförväntningar, 4) nyhetsflöde/triggers, 5) oupptäckt aktie och 6) insynshandel. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna nyhetsflöde/triggers, marknadsförväntningar, oupptäckt aktie och insynshandel viktas med 0,5x. 2

3 Ny VD och ny start Cybercom byter VD men behåller fokus på förbättrad lönsamhet Cybercom byter VD och tillsätter Petteri Puhakka som tillförordnad VD och koncernchef tills vidare. Bolaget uppger att processen med att rekrytera en permanent VD kommer att inleda snart. Bolaget uppger att stärkt lönsamhet fortfarande är av hög prioritet men kortsiktigt kommer kostnader för omorganisation att tynga resultatet. Ett avgångsvederlag om cirka 1,7 MSEK till förre VDn Patrik Boman kommer att tas i Q3, men vi utesluter inte att det sker fler förändringar i ledningsgruppen och att det tillkommer mer kostnader av engångskaraktär i kvartalet. Förhoppningsvis ges mer konkreta åtgärder på hur målet ska nås alternativt sätts ett mer trovärdigt lönsamhetsmål Med en ny VD på plats ser förutsättningarna för en avsevärd lönsamhetsförbättring ljusare ut. Förhoppningsvis kommer Cybercom i och med VD-bytet tydliggöra hur bolagets långsiktiga finansiella mål för EBITmarginalen om 13 procent ska uppnås. Alternativet är att styrelsen sätter ett nytt finansiellt mål som har större trovärdighet. Vi anser att den nuvarande målsättningen är alldeles för utmanande för att det ska kännas realistiskt. Bolaget har förvisso redan centraliserat organisationen och genomfört en del åtgärder som minskar kostnadsstrukturen men det räcker sannolikt inte för att det finansiella lönsamhetsmålet ska kunna nås. Vi räknar med att Cybercom kommer att lyckas förbättra EBIT-marginalen till strax under 8 procent med de genomförda åtgärderna. Inte ens på EBITDA-nivå räknar vi med att Cybercom når en lönsamhet om 13 procent i närtid. Enligt våra prognoser ser vi snarare en förbättring av EBITDA-marginalen mot omkring 10 procent år Omsättning och underliggande EBITDA-marginal R12M E MSEK 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0 Q106 Q306 Q107 Q307 Q108 Q308 Q109 Q309 Q110 Q310 Q111 Q311EQ112EQ312E 0,0% Omsättning Underliggande EBITDA marginal Källa: Cybercom, Redeye Research Enligt vår mening är det dock inte nödvändigt att bolaget når sin finansiella målsättning för att en omvärdering av aktien ska kunna ske eftersom aktien 3

4 är mycket attraktivt värderad även med låga förväntningar. Det som vi ser som det stora problemet är att det för tillfället saknas konkreta åtgärdsplaner på hur en avsevärd lönsamhetsförbättring ska kunna ske och tidsramen för att genomföra de nödvändiga åtgärderna. Avsaknaden av detta anser vi har skapat någon form av förtroenderabatt. I takt med att Cybercom förbättrar lönsamheten och blir ännu tydligare i kommunikationen med marknaden torde denna förtroenderabatt minska med tiden. Prognosändringar Vi har inte gjort några stora ändringar av våra estimat. VPA för Q3 har justerats ned 12 procent som en följd av engångskostnaderna om 1,7 MSEK. För helåret beräknas VPA uppgå till -3,63 kronor, vilket är en minskning från tidigare prognos om -3,59 kronor. 4

5 Värdering I vår värdering av Cybercom använder vi oss av diskonterad kassaflödesmodell (DCF) och en relativvärdering där vi tittar på hur olika svenska konsultbolag värderas. WACC=8,5% Beta: 1,2 Riskfria räntan: 2,7% Riskpremie: 6,3% DCF-värdering Vi har använt en diskonteringsränta (WACC) om 8,5 procent. Den riskfria räntan har satts i enlighet med den svenska 10-åriga statsobligationsräntan som den senaste perioden fallit och uppgår till 2,7 procent. Vi har använt beta 1,2 och som riskpremie använt 6,3 procent, vilket inkluderar ett riskpremietillägg om 1,7 procent som reflekterar en småbolagsrabatt samt den något svaga likviditeten i aktien. För perioden räknar vi med en genomsnittlig årlig tillväxt om 4,3 procent samtidigt som EBITmarginalen antas förbättras från 4,0 procent 2010 till 7,9 procent Under perioden har vi räknat med en genomsnittlig årlig tillväxt (CAGR) om 5,4 procent och en genomsnittlig EBIT-marginal om 5,3 procent. Vi räknar således inte med att Cybercom kommer att nå de finansiella mål som bolaget satt upp, vilket är en reflektion av vår försiktiga ansats. Capex (investeringarna) antas uppgå till 2,1 procent av försäljningen under denna period. Vi har vidare använt en skattesats om 28 procent för samtliga år. Terminal tillväxt antas uppgå till 3 procent. DCF-värdering indikerar ett värde om 20 SEK/aktie Vår DCF-värdering indikerar då ett motiverat värde om 20 SEK per aktie, vilket motsvarar en uppvärderingspotential om 70 procent från nuvarande nivå. Relativvärdering indikerar att Cybercom handlas med en rabatt om 29-40% mot peers Relativvärdering Cybercom handlas till P/E 5,4x och EV/S 0,4x på våra prognoser för 2012, vilket är attraktivt givet att bolaget lyckas vända den negativa lönsamhetstrenden nästa år. Jämfört med vinstsnittet för de svenska konsultbolagen 2012 handlas Cybercom med en rabatt om 40 procent. Tittar vi på EV/EBITDA och EV/S för 2012 ser vi att Cybercom handlas med en rabatt om procent, vilket vi anser är omotiverat. En uppvärdering av Cybercom som innebär att aktien handlas i linje med sektorn indikerar ett prisintervall om kronor per aktie som ett motiverat värde. 5

6 Värdering P/E EV/EBITDA EV/S Bolag 2011E 2012E 2011E 2012E 2011E 2012E Sverige HIQ INTERNATIONAL 11,6 10,5 7,4 6,8 1,1 1,1 KNOW IT 9,3 9,6 5,2 5,5 0,6 0,5 SEMCON 8,5 5,7 5,6 3,9 0,3 0,2 CONNECTA 13,5 12,6 7,1 6,4 0,8 0,7 AVEGA GROUP 10,3 8,5 5,4 4,5 0,7 0,6 SIGMA AB 8,7 7,9 5,5 4,4 0,4 0,3 ACANDO 15,8 11,5 6,5 5,7 0,5 0,5 PREVAS 7,7 6,2 3,8 3,2 0,4 0,3 Medel 10,3 9,1 6,0 5,2 0,6 0,6 Median 9,8 9,1 5,5 5,0 0,6 0,6 Cybercom Group neg 5,4 7,5 3,7 0,4 0,4 Källa: Redeye Research Motiverad värde är 17 SEK/aktie Attraktiv uppvärderingspotential Baserad på vår DCF-värdering och relativvärdering anser vi att det motiverade värdet på aktien är 17 kronor. Det är en sänkning från det tidigare motiverat värdet om 20 kronor per aktie. Uppvärderingspotentialen ser alltjämt attraktiv ut på 12 månaders sikt. Cybercom har en bättre kostnadsstruktur efter det genomförda åtgärdsprogrammet och kommer dessutom öka nettorekryteringen, vilket i kombination med en stigande beläggningsgrad utgör grunden för en lönsamhetsförbättring under året. Vi anser dessutom att risken i aktien minskat kortsiktigt efter den stora goodwillnedskrivningen vilket gör att risk/reward ser fördelaktigt ut för en långsiktig investerare. Aktien har utvecklats sämre än sektorn men vi upprepar vår uppfattning om att Cybercom har en möjlighet att visa en bättre kursutveckling relativt konkurrenterna under det andra halvåret 2011 när marknaden börjar blicka framåt mot

7 Investeringsslutsats Cybercom är ett IT-konsultföretag som specialiserat sig på att för kunders räkning utveckla tjänster, system, produkter och programvara. Cybercom har alltid haft starkt fokus mot telekom som svarar för omkring 50 procent av omsättningen och flera faktorer talar för att det kommer att kvarstå som det enskilt viktigaste segmentet för bolaget. Telekom leder teknikutvecklingen, vilket innebär att den kompetensutveckling som bolaget gör inom detta område kan överföras till andra marknader. Segmentet är därmed av stor strategisk betydelse för bolagets verksamhet och framtida tillväxt. Det viktigaste skälet är dock att telekom kommer att driva bolagets internationella expansion. Cybercoms satsning på global sourcing grundas på bolagets förutsättningar för att växa med kunderna utomlands. Bolaget har etablerade kontor i 10 länder, men framför allt Asien är en prioriterad marknad där Cybercom är redo att skala upp verksamheterna i Kina och Indien. Cybercom har två finansiella mål; organisk tillväxt som i snitt uppgår till 15 procent per år över en konjunkturcykel samt en långsiktig rörelsemarginal om 13 procent. Nyckeln till att nå dessa mål anser vi är bolagets internationella satsning. I takt med att bolaget fortsätter sin internationella expansion och ökar andelen konsulter utanför Norden torde det finnas möjligheter för en kostnadssänkning och därigenom lönsamhetsförbättring. Offshoreverksamheten består dessutom till stor del av helhetsåtaganden, vilket ger bättre marginaler och stabilitet i verksamheten. Vi räknar med att Cybercom kan nå 8-9 procent i rörelsemarginal under en överskådlig period. Vi räknar således inte med att Cybercom lyckas nå de finansiella målen. Trots det anser vi att det finns en god potential för bolaget att överraska marknaden då en lönsamhetsförbättring från nuvarande nivåer inte reflekteras i dagens aktiekurs. Vår uppfattning är att marknadens förväntningar är alltför låga. Kassaflödet kommer att stärkas betydligt de kommande åren. Vi räknar med att Cybercom under 2013 åter kommer att ha positiv nettokassa. Med anledning av de starka kassaflödena bedömer vi att risken minskat för ytterligare en större goodwillnedskrivning, även om vi ser en anledning att vara fortsatt vaksam över utvecklingen i Finland. Trots våra försiktiga antaganden ger vår DCF-värdering en indikation om att aktien handlas med en ordentlig rabatt. Baserad på vår DCF-värdering och relativvärdering anser vi att det finns en attraktiv uppvärderingspotential på 12 månaders sikt och att det motiverade värdet är 17 kronor per aktie. 7

8 Detaljerade estimat Cybercom Group SEKm Q1'10 Q2'10 Q3'10 Q4' Q1'11 Q2'11 Q3'11E Q4'11E 2011E 2012E Försäljning 410,1 387,3 328,8 402,7 1528,9 382,1 384,1 332,0 417,9 1516,1 1617,9 Personalkostnader -266,0-262,2-204,6-256,8-989,6-250,4-254,3-212,8-266,6-984,1-1042,4 Övriga externa kostnader -122,5-106,4-89,2-109,0-427,1-101,9-152,2-90,2-110,0-454,3-418,3 EBITDA 21,6 18,7 35,0 36,9 112,2 29,8-22,4 29,0 41,4 77,8 157,2 varav Avskrivningar & amorteringar -12,9-12,5-12,8-12,5-50,7-10,9-9,5-9,0-9,3-38,7-35,0 EBIT 8,7 6,2 22,2 24,4 61,5 2,9-166,9 18,2 32,1-113,7 122,2 Finansnetto -5,4-9,6-3,3-2,8-21,1-3,6-3,1-3,1-3,1-12,9-13,1 Resultat före skatt 3,3-3,4 18,9 21,6 40,4-0,7-170,0 15,1 29,0-126,5 109,1 Skatt -1,7-1,7 1,9-7,4-8,9-3,3 2,7-4,2-8,1-13,0-30,5 Uppskjuten skatt 1,4 0,7-0,8 9,9 11,2 3,3 5,3 0,0 0,0 8,6 0,0 Nettoresultat 3,0-4,4 20,0 24,1 42,7-0,7-162,0 10,9 20,9-130,9 78,5 VPA, SEK 0,08-0,12 0,55 0,67 1,18-0,02-4,49 0,30 0,58-3,63 2,18 Försäljningstillväxt -14% -15% -12% -10% -13% -7% -1% 1% 4% -1% 7% VPA tillväxt n/a n/a 72% -10% n/a n/a n/a -46% -13% n/a n/a EBITDA marginal 5,3% 4,8% 10,6% 9,2% 7,3% 7,8% neg 8,7% 9,9% 5,1% 9,7% EBIT marginal 2,1% 1,6% 6,8% 6,1% 4,0% 0,8% neg 5,5% 7,7% neg 7,6% Antal medarbetare Nettoskuld Källa: Redeye Research, Bolaget 8

9 Sammanfattning Redeye Rating Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. Ratingförändringar i denna rapport: Inga förändringar. Ledning 6,0p Kommentar: Bolaget har genomfört ett VD-byte. VD för Cybercom Finland har tagit över som tf VD. Marknadskommunikationen skulle kunna vara ännu mer tydlig. Avgående VD och CFO äger tillsammans drygt aktier, vilket är godkänt ur ett motivationsperspektiv. Tillväxtpotential 6,0p Kommentar: Eftersom Cybercom är verksamma inom global sourcing är marknadspotentialen stor med goda möjligheter till bra tillväxt. Bolaget har stark kompetens inom telekom men inträdesbarriärerna är låga. Marknaden är fragmenterad och konkurrensutsatt. Lönsamhet 7,0p Kommentar: Den underliggande verksamheten har visat uthållig vinst under flera år. EBITDA-marginalen har rört sig i intervallet 7-11% de sju senaste åren. Avkastning på eget kapital uppgick till 5% för Trygg placering 7,0p Kommentar: Positiv: stark ägare och en solid finansiell situation. Negativ: Den största enskilda kunden svarar för 12%. Stor exponering mot telekom. Konjunkturkänslig verksamhet. Avkastningspotential 8,0p Kommentar: DCF-värdet indikerar en uppsida på 70%. Även relativvärderingen indikerar en väsentlig rabatt, vilket vi anser är omotiverat stort. Det är med stor sannolikhet låga förväntningar på kommande rapporter. 9

10 Resultaträkning, MSEK e 2012e 2013e Omsättning Summa rörelsekostnader EBITDA Avskrivningar EBIT Resultatandelar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt Nettoresultat Resultaträkning just, MSEK e 2012e 2013e Jämförelsestörande poster EBITDA just EBIT just PTP just Nettoresultat just Balansräkning, MSEK e 2012e 2013e Tillgångar Omsättningstillgångar Kassa och bank Kundfordringar Lager Andra fordringar Summa omsättningstillg Anläggningstillgångar Materiella anl.tillg Finansiella anl.tillg Goodwill Balans. utv. kostn Övr. immateriella tillg Summa anläggningstillg Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga icke ränteb skulder Summa kortfristiga skulder Långa icke ränteb.skulder Räntebärande skulder Summa skulder Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & Eget Kapital Summa skulder och eget kapital Fritt kassaflöde, MSEK e 2012e 2013e Omsättning Summa rörelsekostnader Avskrivningar EBIT Skatt på EBIT (Justerad skatt) NOPLAT Avskrivningar Bruttokassaflöde Förändring i rörelsekapital Investeringar Fritt kassaflöde Kapitalstruktur e 2012e 2013e Soliditet 52% 62% 59% 62% 65% Skuldsättningsgrad 41% 25% 25% 18% 12% Nettoskuld Sysselsatt kapital Kapitalets oms. hastighet 1,2 1,3 1,4 1,6 1,7 DCF värdering Kassaflöden, MSEK Riskpremie (%) 6,3 NV FCF ( ) 153,3 Betavärde 1,2 NV FCF ( ) 248,6 Riskfri ränta (%) 2,7 NV FCF (2024-) 406,2 Räntepremie (%) 1,0 Rörelsefrämmade tillgångar 151,9 WACC (%) 8,5 Räntebärande skulder 228,5 Motiverat värde 731,4 Antaganden (%) Genomsn. förs. tillv. 5,4 Motiverat värde per aktie, SEK 20,3 EBIT-marginal 5,3 Börskurs, SEK 11,8 Lönsamhet e 2012e 2013e Avk. på eget kapital (ROE) -22% 5% -15% 9% 10% ROCE -13% 5% -11% 12% 13% ROIC 6% 3% 2% 9% 10% EBITDA just-marginal 8% 7% 5% 10% 10% EBIT just-marginal -10% 4% -7% 8% 8% Netto just-marginal -12% 3% -9% 5% 5% Data per aktie, SEK e 2012e 2013e VPA -6,22 1,18-3,63 2,18 2,46 VPA just -6,22 1,18-3,63 2,18 2,46 Utdelning 0,0 0,5 0,5 0,6 0,8 Nettoskuld 5,6 3,6 3,3 1,5-0,5 Antal aktier 33,6 36,1 36,1 36,1 36,1 Värdering e 2012e 2013e Enterprise value P/E -1,9 9,9-3,2 5,4 4,8 P/E just -1,9 9,9-3,2 5,4 4,8 P/S 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 EV/S 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 EV/EBITDA just 4,3 4,9 7,5 3,7 3,5 EV/EBIT just -3,5 9,0-5,1 4,8 4,3 P/BV 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Aktiens utveckling Tillväxt/år 09/11P 1 mån -19,2% Omsättning -7,0% 3 mån -36,8% Rörelseresultat, just -20,0% 12 mån -39,1% V/A, just -23,6% Årets Början -50,8% EK -6,1% Aktiestruktur % Röster Kapital Ericsson J Christer bolag 38,5 38,5 Skandia Liv 10,9 10,9 Swedbank Robur fonder 8,2 8,2 Didner och Gerge fonder 4,6 4,6 Ålandsbanken fonder 2,1 2,1 Avanza pension Försäkring 2,0 2,0 Tangent fond 1,9 1,9 Nordnet Pensionsförsäkring 1,5 1,5 Andra AP-fonden 1,1 1,1 Sundman Dag 0,8 0,8 Aktien Reuterskod CYBC.ST Lista Small cap Kurs, SEK 11,8 Antal aktier, milj 36,1 Börsvärde, MSEK 424 Börspost 1 Bolagsledning & styrelse VD CFO IR Ordf Petteri Puhakka Odd Bolin Kristina Cato Jon Risfelt Nästkommande rapportdatum Kvartalsrapport Kvartalsrapport Kvartalsrapport Tillväxt e 2012e 2013e Försäljningstillväxt -2% -13% -1% 7% 7% VPA-tillväxt (just) n.m. % n.m. % n.m. % n.m. % 13% Tillväxt eget kapital -9% 3% -14% 8% 9% Analytiker Christian Lee Erik Kramming Redeye AB Mäster Samuelsgatan 42, 10tr Stockholm 10

11 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) e 2012e 2013e 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% e 2012e 2013e 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% Omsättning Försäljningstillväxt EBIT just EBIT just-marginal Vinst Per Aktie Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) 6 60 % 70 % 4 50 % 60 % e e 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0% e 201 2e 2013 e VPA VPA just Skuld sättn ing sgrad Solid itet Produktområden Geografiska områden 19% 5% 10% 45% 17% 9% 21% 74% Telecom Industry Public Sector Media Other Swe den Finla nd Interna tional Intressekonflikter Christian Lee äger aktier i bolaget Cybercom Group: Nej Erik Kramming äger aktier i bolaget Cybercom Group: Nej Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit ersättning från bolaget i samband med detta. Verksamhetsbeskrivning Cybercom är ett IT-konsultföretag som för kunders räkning utvecklar tjänster, applikationer, system, produkter och programvara. Uppdragen som Cybercom åtar sig är helhetsåtaganden i form av projekt och service management eller som specialister inom rådgivning, test och utveckling. Bolaget har cirka 1700 anställda och är verksam i tre geografiska segment; Norden, Övriga Europa och Asien. Telekom utgör drygt 40% av bolagets omsättning. De största kunderna är Ericsson, SonyEricsson, TeliaSonera och Volvo. 11

12 DISCLAIMER Viktig information Redeye AB("Redeye" eller "Bolaget") är ett fristående analysföretag som står under Finansinspektionens (FI) tillsyn sedan juli Bolaget erbjuder aktierelaterade tjänster till börsbolag, investerare, media och den aktieintresserade allmänheten. Redeye har tillstånd att mottaga och vidarebefordra finansiella instrument, att lämna investeringsrådgivning avseende finansiella instrument samt att utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument, enligt 2 kap. 1-2 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Ansvarsbegränsning Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Potentiella intressekonflikter Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument för bolaget från och med den dag beslut tagits att en analys ska produceras på bolaget samt två bankdagar efter analysen publicerats. En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är direkt kopplad till sådan verksamhet. Redeye kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Läsaren av dessa rapporter kan anta att Redeye har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är inte beroende av innehållet i analysen. Angående Redeyes analysbevakning Redeyes analys präglas av case-baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Om annat inte uttryckningen anges i analysen uppdateras analysen när Redeys analysavdelning finner att så är påkallat av t.ex. väsentliga förändrade marknadsförutsättningar eller händelser relaterade till analyserad emittent/analyserat finansiellt instrument. Rating/Rekommendationsstruktur Redeye utfärdar ej några investeringsrekommendationer för fundamental analys. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare. Redeyes rekommendationer för teknisk analys är: Köp (Buy) och Sälj (Sell). Placeringshorisonten för dessa rekommendationer är mycket kort, oftast mindre än 1 månad. Redeye Rating ( ) Rating Ledning Tillväxt- Trygg Avkastningspotential Lönsamhet Placering potential 7,5p - 10,0p ,5p - 7,0p ,0p - 3,0p Antal bolag *För investmentbolag byts Tillväxtpotential och Lönsamhet ut mot Portföljförvaltning och Direktavkastning. Mångfaldigande och spridning Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Copyright Redeye AB. 12

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta BOLAGSANALYS 14 december 2010 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta Positiva besked rapporteras från en fas I-studie med OX219, vilken motiverar vidareutveckling av produkten. FDA-möte

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten BOLAGSANALYS 29 april 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten Omsättningen förväntas uppgå till 304 MSEK och EBIT beräknas uppgå till 16,2 MSEK. EBIT(marginalen väntas landa på

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den!

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! BOLAGSANALYS 28 januari 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! Det är positiva besked att Exini äntligen lyckats få till ett avtal för den japanska marknaden för sin produkt Exini

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Fokus på lönsamheten

Cybercom Group (CYBC.ST) Fokus på lönsamheten BOLAGSANALYS 19 april 2011 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Fokus på lönsamheten Bolaget har genomfört en nedskrivning om 16 MSEK i Finland, vilket belastar resultatet i Q1. Vi har justerat ned

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4

Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4 BOLAGSANALYS 5 februari 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4 Omsättningen förväntas uppgå till 307,6 MSEK och EBIT beräknas uppgå till %16,7 MSEK där ett kostnadseffektiviseringsprogram

Läs mer

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen!

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! BOLAGSANALYS 22 oktober 2010 Sammanfattning Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! Agellis rapport över det tredje kvartalet var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 4,9 miljoner

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster BOLAGSANALYS 22 november 2010 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster Rapporten för det tredje kvartalet var svagare än vi räknat med. Trots många testinstallationer har försäljningen

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik BOLAGSANALYS 11 augusti 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik Netrevelation bjöd på få glädjeämnen men heller inga större avvikelser i sin halvårsrapport. Omsättningen ökade med 8,5

Läs mer

Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare

Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare BOLAGSANALYS 23 feb 2010 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare Doros Q4-rapport imponerade rejält tillväxtmässigt med mycket hög tillväxttakt inom huvudområdet Care. Det andra området

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter

Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter BOLAGSANALYS 3 maj 2011 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter Q1-rapporten överträffade våra förväntningar med starkare nettorekrytering och lönsamhet än väntat. Förbättrad debiteringsgrad

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige

Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige BOLAGSANALYS 14 februari 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige Ett besparingsprogram har genomförts under kvartalet, vilket gett en positiv effekt i Sverige. Den underliggande

Läs mer

2005 2006 2007e 2008e 2009e

2005 2006 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 16 juli 27 Carl Lamm (CLAM.ST) Aptit på bättre lönsamhet Den organiska tillväxten uppgick till dryga 23 procent, vilket imponerar. Det är uppenbart att Carl Lamm gynnas av en god konjunktur,

Läs mer

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår BOLAGSANALYS 23 augusti 2010 Sammanfattning Stille (STLL.ST) Tufft första halvår Stilles försäljning under det andra kvartalet uppgick till 18,3 miljoner kronor mot vår förväntan om 22 miljoner kronor.

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 15 augusti 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Bra investeringsläge inför hösten Arctic Gold har under sommaren påbörjat årets borrprogram omfattande 8 000 meter. Resultat från prospekteringen

Läs mer

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4%

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4% BOLAGSANALYS 9 februari 2011 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Stark rapport och höjd utdelning Addnode var en av våra favoriter i vår konsultrapport som släpptes innan jul och den är rapporten visar delvis

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft BOLAGSANALYS 25 november 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft Netrevelation visar stadig tillväxt men har svårt att visa lönsamhet i sin verksamhet. 27 procents tillväxt har

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST)

Kopy Goldfields (KOPY.ST) BOLAGSANALYS 22 november 2011 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Sikte på utökad mineraltillgång Kopy Goldfields har under de senaste månaderna presenterat positiva prospekteringsresultat från årets

Läs mer

Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus

Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus BOLAGSANALYS 13 juli 2011 Sammanfattning Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus Vitrolife kommer med sin rapport för det andra kvartalet den 14 juli. Bolaget planerar en telefonkonferens kl

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 2 december 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Nya huvudägare stärker investeringscase Arctic Gold har genomfört en riktad nyemission som tillfört bolaget 10,5 miljoner kronor. Investerarna

Läs mer

Edluar blir godkänt som generika och inte som ett nytt läkemedel. Vi räknar med ett lägre pris, vilket påverkar våra försäljningsprognoser negativt.

Edluar blir godkänt som generika och inte som ett nytt läkemedel. Vi räknar med ett lägre pris, vilket påverkar våra försäljningsprognoser negativt. BOLAGSANALYS 16 mars 2009 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) FDA-godkännande FDA godkänner Edluar (tidigare Sublinox) för försäljning och marknadsföring i USA, vilket aktiverar en milstolpsbetalning på 5 miljoner

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Mycket kvar att bevisa

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Mycket kvar att bevisa BOLAGSANALYS 6 maj 2010 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Mycket kvar att bevisa Exinis försäljning under det första kvartalet var sämre än våra förväntningar och uppgick till blygsamma 0,4 miljoner

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST)

Formpipe Software (FPIP.ST) BOLAGSANALYS 2 februari 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Stark försäljning och ökad utdelning Försäljningen översteg vår förväntning och uppgick till 34,5 miljoner kronor. Kostnaderna var

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden BOLAGSANALYS 25 augusti 2011 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden Det andra kvartalet blev magrare än vi räknat med både avseende omsättning och resultat. Kuvert i Västeuropa går

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare BOLAGSANALYS 23 april 2010 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare Formpipes första kvartal var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 31,4 miljoner kronor

Läs mer

Net Entertainment (NET-B.ST) Fortsatt osäkerhet kring Italien

Net Entertainment (NET-B.ST) Fortsatt osäkerhet kring Italien BOLAGSANALYS 5 maj 2011 Sammanfattning Net Entertainment (NET-B.ST) Fortsatt osäkerhet kring Italien Net Ents tillväxt på 8,3 procent i det första kvartalet blev lägre än våra förväntningar. Den starka

Läs mer

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat ANALYSGARANTI* 16 februari 26 TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat Q4-rapporten var svagare än väntat. Vi hade väntat oss att ordern från Nordamerika skulle infalla i Q4 25, men ordern inföll istället i

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Betydelsefullt besked

Orexo (ORX.ST) Betydelsefullt besked BOLAGSANALYS 16 december 2010 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Betydelsefullt besked Det mer eller mindre uträknade projektet OX-MPI visar klart och tydligt på livskraft, när nu en första läkemedelskandidat

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan

Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan BOLAGSANALYS 11 november 2011 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan Trots en lite högre omsättning än vi räknat med blev resultatet något lägre än vår prognos i Q3. Både nettoresultat

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång BOLAGSANALYS 28 juli 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång Det andra kvartalet blev svagare än väntat. Segmentet Live fortsatte att imponera med en stark tillväxt på 86 procent.

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 BOLAGSANALYS 9 maj 2012 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 DIBS rapport för det första kvartalet var i nivå med våra förväntningar både tillväxt- och resultatmässigt. Tillväxten

Läs mer

Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst

Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst BOLAGSANALYS 25 aug 2009 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst Doros försäljningsutveckling under Q2 var i linje våra förväntningar men tillväxten inom bolagets snabbväxande segment

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige BOLAGSANALYS 8 mars 2011 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige Betting Promotions tillväxt på 18 procent i det fjärde kvartalet imponerade, samtidigt som bruttomarginalen

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering

Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering BOLAGSANALYS 24 augusti 2011 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering Avega Group visade stark tillväxt och stabil lönsamhet i Q2. Tillväxten uppgick till 35% samtidigt som EBITmarginalen

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

Vi har justerat upp ratingen för avkastningspotentialen med ett steg. Lönsamhet. 5,0 poäng

Vi har justerat upp ratingen för avkastningspotentialen med ett steg. Lönsamhet. 5,0 poäng BOLAGSANALYS 6 maj 2010 Sammanfattning MultiQ (Mulq.ST) Svagt resultat men bra orderingång MultiQs försäljning under det första kvartalet uppgick till 28 miljoner kronor mot vår förväntning på 30 miljoner

Läs mer

Doro (DORO.ST) Udda reaktion på starkt delår

Doro (DORO.ST) Udda reaktion på starkt delår BOLAGSANALYS 16 nov 2010 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Udda reaktion på starkt delår Doros Q3-rapport var klart starkare än våra förväntningar. Det gäller främst försäljningen samt orderingången. Tillväxttakten

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012

Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012 BOLAGSANALYS 28 februari 2012 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012 Betting Promotions nettoomsättning på 10,6 MSEK i det fjärde kvartalet toppade våra förväntningar på 9,0 MSEK.

Läs mer

Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott

Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott BOLAGSANALYS 6 februari 2013 Sammanfattning Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott Omsättningen i Q4 kom in 6% lägre än estimerat, där Sverige stod för den negativa avvikelsen. Marknaden har varit

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar

Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar BOLAGSANALYS 1 mars 2010 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar Resultatet blev klart sämre än vi hade räknat med, till följd av ytterligare uppstädningskostnader i Polen. På många av deras

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 19 maj 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Planerar för utökning av guldtillgång Arctic Gold ska under första halvåret inleda ett prospekteringsprogram i Bidjovagge omfattande 8 000

Läs mer

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart BOLAGSANALYS 13 september 2010 Sammanfattning Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart Samgåendet med Hamelin skapar en koncern med bättre kritisk massa på sina viktiga marknader. I huvudsak kompletterar

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion BOLAGSANALYS 31 oktober 2010 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion Siffrorna för det tredje kvartalet var sämre än vi räknat med, vilket dock vägs upp av bättre marginaler. Vi har sänkt

Läs mer

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå!

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå! BOLAGSANALYS 6 mars 2013 Sammanfattning Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå! Tillfälligt ökade kostnader för utveckling av det nasala pneumokockvaccinet var väl det som var det mest dramatiska

Läs mer

Bolaget är välfinansierat, har en utmärkt bas för sin forskning, men marknaden är skeptisk och värderar den i dagsläget till 0 kr.

Bolaget är välfinansierat, har en utmärkt bas för sin forskning, men marknaden är skeptisk och värderar den i dagsläget till 0 kr. BOLAGSANALYS 3 september 2010 Sammanfattning Creative Antibiotics (CAS.st) En kraftig överreaktion! Reaktionen på bolagets besked i samband med rapporten, att lägga ned utvecklingen av INP-341 kan bara

Läs mer

DGC One (DGCO.ST) ICA avtal bekräftar strategin

DGC One (DGCO.ST) ICA avtal bekräftar strategin BOLAGSANALYS 9 maj 2011 Sammanfattning DGC One (DGCO.ST) ICA avtal bekräftar strategin DGCs rapport för det första kvartalet var helt i linje med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 84,2 miljoner

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Uppkopplad till marginallyft

Cybercom Group (CYBC.ST) Uppkopplad till marginallyft BOLAGSANALYS 6 maj 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Uppkopplad till marginallyft Omsättningen överträffade vår prognos med 5%, trots att en negativ kalendereffekt, ovanligt hög sjukfrånvaro

Läs mer

Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet

Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet BOLAGSANALYS 18 november 2009 Sammanfattning Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet Trots en omsättning som var bättre än väntat presenterade Redbet en förlust för det tredje kvartalet på 5,2 MSEK.

Läs mer

3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec

3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec BOLAGSANALYS 23 januari 2012 Sammanfattning 3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec Vitecs bud motsvarar omkring 43 kr/aktie, vilket är i paritet med Redeyes DCF-värdering. Även om det finns begränsade

Läs mer

Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2

Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2 BOLAGSANALYS 23 augusti 2012 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2 Omsättningen i Q2 var en besvikelse då den kom in 14% lägre än estimerat. Avvikelsen i försäljningen innebar att rörelseresultatet

Läs mer

Doro (DORO.ST) Stark orderingång och vinst

Doro (DORO.ST) Stark orderingång och vinst BOLAGSANALYS 11 november 2011 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Stark orderingång och vinst Q3-rapporten var klart godkänt där en stark orderingång, en bra rörelsemarginal, en bättre än förväntad vinst och

Läs mer

Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt

Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt BOLAGSANALYS 25 november 2008 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt Addnodes Q3 rapport var stark där såväl försäljning som resultat var i linje med våra förväntningar. Försäljningen

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig BOLAGSANALYS 3 maj 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig Första kvartalet var något starkare än vi räknat med, men försäljningen är fortsatt på en mycket låg nivå.

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet BOLAGSANALYS 8 juni 2012 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet Getupdateds rapport Q1-rapport var svagare än väntat. Omsättningen ökade med 3,9 procent men

Läs mer

Smarteq AB (SMAQb.ST) Vändning under H2 10

Smarteq AB (SMAQb.ST) Vändning under H2 10 BOLAGSANALYS 28 april 2010 Sammanfattning Smarteq AB (SMAQb.ST) Vändning under H2 10 Smarteq s Q1-rapport kom in ungefär som väntat. Försäljningen i kvartalet blev 10,3 MSEK och EBITDA-resultatet landade

Läs mer

3L System (3L.ST) Fortsatt utmanande för Media

3L System (3L.ST) Fortsatt utmanande för Media BOLAGSANALYS 21 februari 2011 Sammanfattning 3L System (3L.ST) Fortsatt utmanande för Media Försäljningen överträffade visserligen våra estimat men rörelseresultatet inföll 43% lägre än beräknat då 3L

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 BOLAGSANALYS 3 april 2012 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 Kopy Goldfields har under andra halvan av 2011 visat positiva prospekteringsresultat, framförallt vid Krasnyylicensen.

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Bookmakers kan slå i höst

Betting Promotion (BETT.ST) Bookmakers kan slå i höst BOLAGSANALYS 29 juli 2011 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Bookmakers kan slå i höst Betting Promotions andra kvartal blev svagare än vi väntat oss. Segmentet Fotboll levererade en stark bruttomarginal

Läs mer

Lönsamhet. 9,0 poäng. Tillväxt 19% 22% 8% 20% 16% EBITDA-marginal 17% 19% 18% 19% 19% EBIT-marginal 12% 11% 11% 14% 15%

Lönsamhet. 9,0 poäng. Tillväxt 19% 22% 8% 20% 16% EBITDA-marginal 17% 19% 18% 19% 19% EBIT-marginal 12% 11% 11% 14% 15% BOLAGSANALYS februari 2011 Sammanfattning Vitrolife AB (VITR.st) Ett lysande avslut på 2010 Vitrolifes rapport för det fjärde kvartalet var mycket stark och överträffade våra förväntingar. Tillväxten mättes

Läs mer

Net Entertainment (NET-B.ST) Triggers i kombination med hög värdering

Net Entertainment (NET-B.ST) Triggers i kombination med hög värdering BOLAGSANALYS 11 februari 2010 Sammanfattning Net Entertainment (NET-B.ST) Triggers i kombination med hög värdering Årets fjärde kvartal kom in i linje med förväntningarna, med en omsättningstillväxt på

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt

Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt BOLAGSANALYS 26 juli 2012 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt Andra kvartalet bjöd åter på stark tillväxt, men även kraftigt stigande kostnader, varför resultatet hamnade under vår prognos.

Läs mer

Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form

Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form BOLAGSANALYS 22 februari 2013 Sammanfattning Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form Cherrys rapport för det fjärde kvartalet var något svagare än vad vi räknat med men det får mindre betydelse eftersom

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) I väntan på lyftet

Netrevelation (NETR.ST) I väntan på lyftet BOLAGSANALYS 20 maj 2009 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) I väntan på lyftet Mycket gick rätt för Netrevelation under det första kvartalet där även vädret bidrog i positiv mening. Omsättningen ökade

Läs mer

DGC One (DGCO.ST) 2012 blir ett viktigt år för DGC

DGC One (DGCO.ST) 2012 blir ett viktigt år för DGC BOLAGSANALYS 1 november 2011 Sammanfattning DGC One (DGCO.ST) 2012 blir ett viktigt år för DGC Försäljningen under tredje kvartalet uppgick 92,7 miljoner kronor mot vår förväntan på 95 miljoner kronor.

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 1 mars 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Stor uppvärderingspotential för Bidjovagge Arctic Gold presenterade i slutet av förra året en Scopingstudie som, vid rådande metallpriser,

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Trendbrott i Danmark

DIBS (DIBS.ST) Trendbrott i Danmark BOLAGSANALYS 18 november 2011 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Trendbrott i Danmark DIBS rapport för det tredje kvartalet var något svagare än vad vi räknat med. Försäljningen uppgick till 38 miljoner kronor

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Bra inledning på året

Aerocrine (AEROb.ST) Bra inledning på året BOLAGSANALYS 9 maj 2011 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Bra inledning på året Försäljningen för det första kvartalet steg med 25 procent och var i nivå med våra prognoser. Resultatet var dock svagare

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Redo för nystart

Avega Group (AVEGb.ST) Redo för nystart BOLAGSANALYS 25 april 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Redo för nystart Avega Groups EBITmarginal är tillbaka på mer normala nivåer efter att ha landat på 8,6% jämfört med förväntade 7,5%. Utfallet

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Fortsatt stabil tillväxt

DIBS (DIBS.ST) Fortsatt stabil tillväxt BOLAGSANALYS 18 maj 2010 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Fortsatt stabil tillväxt DIBS Q1 rapport kom in i linje med våra prognoser med intäkter på 35,4 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 10,7 miljoner

Läs mer

Lönsamhet. 10,0 poäng. EBIT EBIT-marginal 22% 24% 30% 29% 27%

Lönsamhet. 10,0 poäng. EBIT EBIT-marginal 22% 24% 30% 29% 27% BOLAGSANALYS 3 mars 2009 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Tillväxt kan bekosta lönsamhet DIBS rapport för fjärde kvartalet inkom något under vår prognos både vad gäller intäkter och resultat. Utvecklingen

Läs mer

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt BOLAGSANALYS 31 augusti 2012 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt Rörelseresultatet förbättrades till 99 MSEK (87 MSEK Q1 ifjol) och överträffade även vår prognos. Omsättningen

Läs mer

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential Analysgaranti* 3 april 2008 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning Betting Promotion kom igår med en vinstvarning för det första kvartalet och meddelade

Läs mer

Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten

Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten BOLAGSANALYS 1 september 2009 Sammanfattning Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten Redbets rapport för det andra kvartalet var i linje med våra förväntningar. VD:s uttalande om att både intäkter och

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte

Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte BOLAGSANALYS 11 februari 2013 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte Både omsättningen och rörelseresultatet kom in något bättre än estimerat. Bolaget har tagit en omstruktureringskostnad

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till

Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till BOLAGSANALYS 1 mars 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till Betting Promotions fjärde kvartal gav ett blandat intryck. Segmentet Livebetting visade äntligen en god bruttomarginal,

Läs mer

Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger!

Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger! BOLAGSANALYS 12 februari 2012 Sammanfattning Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger! Prevas rapport för det fjärde kvartalet belastades av stora engångskostnader. Försäljningen uppgick till 174,5 miljoner

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) På jakt efter nya avtal

Exini Diagnostics (EXINa.ST) På jakt efter nya avtal BOLAGSANALYS 2 november 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) På jakt efter nya avtal Rensat för rena bokföringsmässiga poster var omsättningen under det tredje kvartalet svagare än vi räknat

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Japanavtal gav lyft i Q2

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Japanavtal gav lyft i Q2 BOLAGSANALYS 31 augusti 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Japanavtal gav lyft i Q2 Siffrorna för det andra kvartalet var under vår prognos, vilket huvudsakligen beror på skillnad i redovisning

Läs mer

Allenex (Alnx.st) Aktien i en negativ spiral

Allenex (Alnx.st) Aktien i en negativ spiral BOLAGSANALYS 1 september 2011 Sammanfattning Allenex (Alnx.st) Aktien i en negativ spiral Omsättningen var något bättre än vi räknat med för det andra kvartalet, men resultatet var svagare än förväntat.

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST) Mineraltillgång bekräftad

Arctic Gold (ARCT.ST) Mineraltillgång bekräftad BOLAGSANALYS 29 december 2010 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Mineraltillgång bekräftad Arctic Gold har slutfört en första egen beräkning av mineraltillgången i Bidjovaggefältet. En indikerad mineraltillgång

Läs mer

Prevas (PREV.ST) Intressant höst att vänta

Prevas (PREV.ST) Intressant höst att vänta BOLAGSANALYS 20 juli 2010 Sammanfattning Prevas (PREV.ST) Intressant höst att vänta Prevas försäljning under det första kvartalet var bättre än vad vi räknade med på grund av ett ökat antal underkonsulter.

Läs mer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer ANALYSGARANTI* 1 juni, 27 Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer Q1-rapporten visade en tillväxt på 63 procent, vilket indikerar att Tele5 äntligen fått ordning på sin säljverksamhet.

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 22 augusti 213 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Viss ljusning i Danmark DIBS rapport för det andra kvartalet var starkare än vad vi väntat oss. Försäljningen uppgick till 39,9 miljoner kronor

Läs mer

3L System (3L.ST) Fortsatt bra tillväxt

3L System (3L.ST) Fortsatt bra tillväxt BOLAGSANALYS 20 augusti 2010 Sammanfattning 3L System (3L.ST) Fortsatt bra tillväxt 3L System redovisade en stabil Q2 där försäljningen överträffade våra estimat med 7% och VPA kom in 2% bättre. Lönsamheten

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Höga förväntningar på Italien

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Höga förväntningar på Italien BOLAGSANALYS 2 april 2012 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Höga förväntningar på Italien Getupdated avslutade året i linje med våra förväntningar vad gäller omsättningen på 40,4 MSEK.

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 oktober 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Rekrytering i fokus framöver Avega Group fortsätter att visa en stabil rörelsemarginal på 6,6 procent i det tredje kvartalet vilket var

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround

Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround ANALYSGARANTI* 3 januari 26 Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround Fotoquick presenterade ett bokslut i linje med förväntningarna. Omsättningen för helåret uppgick till 21,5 MSEK, varav 65 MSEK var

Läs mer

Trygga Hem (THEM.ST) Säker tillväxt accelererar

Trygga Hem (THEM.ST) Säker tillväxt accelererar BOLAGSANALYS 20 februari 2009 Sammanfattning Trygga Hem (THEM.ST) Säker tillväxt accelererar Trygga Hem ökar tillväxten 2008 där bolagets abonnemangsstock accelererar kraftigt. Det är tydligt att konsumenterna

Läs mer

Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan

Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan BOLAGSANALYS 15 maj 2013 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan Även om resultatet i Q1 visade en relativ stor negativ avvikelse överskuggades det av två positiva punkter: den starka orderingången

Läs mer

Enea (ENEA.ST) Fortsatt bra potential

Enea (ENEA.ST) Fortsatt bra potential BOLAGSANALYS 23 juli 2012 Sammanfattning Enea (ENEA.ST) Fortsatt bra potential Omsättningen och EBIT överträffade våra prognoser med 3% respektive 12%. Bruttomarginalen var dock en besvikelse då den uppgick

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa

Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa ANALYSGARANTI* 17 maj 26 Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa Fotoquicks första år på börsen har präglats av en marknad i stark förändring och avvaktande kunder vilket också avspeglats i kursutvecklingen.

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Svag Q3-rapport men det finns hopp

Fotoquick (FOTO.ST) Svag Q3-rapport men det finns hopp ANALYSGARANTI* 31 Oktober 25 Fotoquick (FOTO.ST) Svag Q3-rapport men det finns hopp Q3-rapporten var svagare än vad vi hade förväntat. Omsättningen uppgick till 39 MSEK och resultatet efter finansnetto

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Emission med tuff utspädning

Bong (BOLJ.ST) Emission med tuff utspädning BOLAGSANALYS 18 juni 2013 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Emission med tuff utspädning Det åtgärdspaket som Bong presenterat för att stärka upp balansräkningen är klart mer omfattande än vi hade räknat med.

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina BOLAGSANALYS 24 februari 2012 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina Kvarvarande verksamhet visar en svag men ändå positiv lönsamhet med ett rörelseresultat på 18 MSEK under 2011. Pressen

Läs mer

Doro (DORO.ST) Telecare visar bra potential

Doro (DORO.ST) Telecare visar bra potential BOLAGSANALYS 19 februari 2013 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Telecare visar bra potential Försäljningen överträffade vår prognos men både bruttomarginalen och EBITmarginalen kom in lägre än förväntat. Prispress

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden BOLAGSANALYS 2 december 2009 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden Getupdateds Q3 rapport visade som väntat en förlust som dock var något bättre än vår prognos,

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger

Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger BOLAGSANALYS 26 april 2013 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger Under vintern går verksamheten på sparlåga och utfallet i Q1-rapporten är därför svårt att dra slutsatser ifrån. Rörelseförlusten

Läs mer

Kopy Goldfields (fd Kopylovskoye) (KOPY.ST)

Kopy Goldfields (fd Kopylovskoye) (KOPY.ST) BOLAGSANALYS 10 juni 2011 Sammanfattning Kopy Goldfields (fd Kopylovskoye) (KOPY.ST) Uppdaterad mineraltillgång en besvikelse Kopy Goldfields uppdaterade mineraltillgångsberäkning visade på en markant

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Tillbaka på ruta minus ett

Betting Promotion (BETT.ST) Tillbaka på ruta minus ett BOLAGSANALYS 29 april 2012 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Tillbaka på ruta minus ett Nettoomsättningen på 2,5 MSEK (270 TEUR) i det första kvartalet blev betydligt svagare än förväntade 10,0

Läs mer

Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet

Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet BOLAGSANALYS 15 maj 2012 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet Försäljningen i Q1 överträffade vår prognos med 6% och EBIT marginalen uppgick till 7,4% mot förväntade 5,3%. Rensat för

Läs mer

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E Aktiekurs, SEK Volym x 1 ANALYSGARANTI* 27 maj 28 A-Com (Acom.ST) Back on track Efter två svaga kvartal i rad visade A-Coms rapport för det första kvartalet att bolaget är back on track. Rörelseresultatet

Läs mer