Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken"

Transkript

1 BOLAGSANALYS 21 juli 2013 Sammanfattning Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken Arise hade ett vindmässigt bra kvartal och elproduktionen blev något bättre än planerat. Vindkraftdriftens EBITDA i Q2 steg från 35 MSEK ifjol till 56 MSEK, vilket prickade vår prognos. Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: Small cap 782 MSEK Kraftförsörjning Peter Nygren Pehr G Gyllenhammar Expansionen rullar på enligt tidigare planer. Innevarande år byggs 15 verk som adderar cirka 86 GWh, eller 14% till befintlig produktion. Projektportföljen är full med olika alternativ men inga nya investeringsbeslut har ännu fattats. Våra långsiktiga antaganden för Arise utbyggnad och elpriser mm är oförändrade. Värderingen indikerar därmed en fortsatt god potential i aktien upp emot 40 kronor. Redeye Rating (0-10 poäng) ISIN: SE ID: 481 Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Avkastningspotential 6,0 poäng 7,0 poäng 6,0 poäng 6,0 poäng 7,0 poäng Nyckeltal e 2014e Omsättning, MSEK Tillväxt 147% 166% -13% 16% 46% EBITDA EBITDA-marginal 33% 62% 71% 82% 79% EBIT EBIT-marginal -1% 36% 22% 47% 47% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal -17% 16% -6% 7% 7% Utdelning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 VPA -0,60 1,41-0,48 0,61 0,94 VPA just -0,60 1,41-0,48 0,61 0,94 P/E just n.m. 16,6 n.m. 38,4 24,8 P/S 7,3 2,7 3,2 2,7 1,9 EV/S 12,5 6,9 8,6 7,6 5,2 EV/EBITDA just 38,1 11,2 12,0 9,2 6,5 Fakta Aktiekurs (SEK) 23,4 Antal aktier (milj) 33,4 Börsvärde (MSEK) 782 Nettoskuld (MSEK) Free float (%) 48,0 Dagl oms. ( 000) 15 Analytiker: Henrik Alveskog Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, 0 poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är 0 poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Tillväxtpotential De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) marknadsstorlek, 2) marknadstillväxt, 3) samarbeten, 4) produkt differentiering och 5) konkurrenssituation. Kriterierna väger lika tungt i den sammantagna bedömningen av värderingsnyckeln tillväxtpotential. Lönsamhet De faktorerna som utgör bedömning av lönsamhet är 1) stabil vinstutveckling, 2) bruttomarginal, 3) EBIT-marginal och 4) avkastning på eget kapital. Faktorn stabil vinstutveckling viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) oberoende av enstaka händelser, 2) finansiell situation, 3) ägarstruktur, 4) konjunkturkänslighet och 5) aktiens likviditet. Faktorn oberoende av enstaka händelser viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna konjunkturkänslighet och aktiens likviditet viktas med 0,5x. Avkastningspotential De faktorerna som utgör bedömning av avkastningspotential är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) marknadsförväntningar, 4) nyhetsflöde/triggers, 5) oupptäckt aktie och 6) insynshandel. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna nyhetsflöde/triggers, marknadsförväntningar, oupptäckt aktie och insynshandel viktas med 0,5x. 2

3 Bättre vindar lyfte produktionen Rapporten för andra kvartalet innehöll inga avgörande överraskningar. Elproduktionen var redan känd eftersom Arise rapporerar denna månadsvis. Sammantaget uppgick produktionen till 128 GWh, inklusive de parker som är uthyrda på ettårskontrakt. Det var lite högre än vi tidigare hade räknat med och också över bolagets egen budget. Snittintäkterna blev aningen lägre än vår prognos. Det viktigaste resultatmåttet, EBITDA inom Vindkraftdriften, steg till 56 MSEK, exakt som väntat. Längre ned i resultaträkningen fanns däremot några överraskningar. Främst var det avskrivningsnivån i det samägda bolaget Jädraåsen. Denna var märkligt låg under kvartalet, vilket gjorde att koncernen redovisade ett plusresultat på sista raden. Förväntat vs. utfall (MSEK) Q2'12 Q2'13E Utfall Diff Utfall i princip som förväntat Jädraåsens resultatbidrag var dock oväntat hög till följd av en låg avskrivningsnivå Vindkraftdrift, inkl. 50% av Jädraåsen Nettoomsättning % EBITDA % Produktion, GWh % Snittintäkt, SEK/MWh % Koncernen totalt EBITDA % EBIT % PTP % VPA, SEK -0,18 neg 0,10 n.m. Omsättningstillväxt (drift) 49% 65% 61% Bruttomarginal (drift) 76% 72% 76% VPA tillväxt (YoY) -32% n.m. n.m. Källa: Arise, Redeye Research Bättre kalkyl i nya parker Utbyggnad och ytterligare uthyrning Utbyggnaden av de nya parkerna i södra Sverige går planenligt och väntas stå klara successivt under andra halvåret. Dessa beräknas bidra med cirka 86 GWh under ett normalår. Investeringskostnaden är betydligt lägre än befintliga parker, ca 4,6 SEK/kWh mot tidigare som i genomsnitt varit omkring 5,5 SEK/kWh. Beträffande framtida investeringar finns några större projekt i pipeline men inga nya beslut har fattats. Liksom bolaget har kommunicerat tidigare avvaktar de en högre prisnivå. Vindkraftverket i Skäppentorp har nu också hyrts ut på ettårskontrakt på samma sätt som några av de andra mindre parkerna. Incitamentet bakom dessa affärer är främst att hyresgästen slipper energiskatt för egen konsumtion av den el som genererats. 3

4 Segment Vindkraftdrift i Q1-10 Q3 Q1-11 Q3 Q1-12 Q3 Q1-13 Q3P 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% Nettoomsättning, MSEK EBITDA-marginal, höger skala Källa: Arise, Redeye Research Grafen ovan återger intäkter och EBITDA-marginal från vindkraftdriften sammantaget inklusive Jädraåsen och de uthyrda verken. Det är främst de genomsnittliga intäkterna för el och certifikat som gör att nivån blev lägre i Q2 jämfört med Q1. Produktionen var nästan på samma nivå då vindarna var goda och Jädraåsen nu är i full gång. Säsongsmässigt är ju Q1 annars ett betydligt starkare kvartal. Nettoresultat i Q3 blir troligen minus Säsongseffekterna samt fortsatt låga elpriser gör också att innevarande kvartal kan väntas bli svagare. Vi räknar med något sjunkande intäkter och EBITDA från segmentet Vindkraftdrift jämfört med Q2. För koncernens resultaträkning ser vi däremot ett par faktorer som tynger ännu mer. Avskrivningsnivån för Jädraåsen bör öka markant och intressebolagsandelen blir sannolikt tillfälligt minus då Q3 är säsongsmässigt svagt. Arise hade också intäkter om 14 MSEK i Q2 i form av utvecklingsersättning som inte återkommer. Även om rörelsen fortsätter att generera ett bra kassaflöde vore det förvånande om det inte blir röda siffror på sista raden. Kvartalsvis utveckling samt prognos MSEK Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3P Vindkraftdrift, inkl. 50% av Jädraåsen Nettoomsättning EBITDA Koncernen totalt EBITDA EBIT Resultat före skatt Produktion, GWh Snittintäkt, SEK/MWh Spotpriser, SEK/MWh Källa: Arise, Redeye Research 4

5 Prognos & Värdering Vi har nu omarbetat våra prognoser för att anpassa dem till hur Arise själva redovisar intressebolagsandelen från Jädraåsen. Tidigare tog vi med deras andel även bland intäkterna. Nu kommer enbart ett resultatbidrag, vilket minskar intäkterna och höjer EBITDA-marginalen. I dagsläget har Arise 139 MW i egen ägo och dryga 100 MW via sin 50- procentiga andel i Jädraåsen. Deras balansräkning ger utrymme för nya investeringar motsvarande 80 MW. I takt med att kassaflödet i rörelsen stärks räknar vi med att de därutöver kan addera ytterligare 50 MW under de närmaste två åren. 25 MW planeras att driftsättas under innevarande år. För enkelhetens skull antar vi att resterande kapacitet (105 MW) tillkommer under År 2015 bli då ett normalår för deras sammanlagda kapacitet på 370 MW. Lägre snittintäkter 2013 Snittintäkterna för 2013 ser ut att bli lägre än vi tidigare hade räknat med. Övriga antaganden är i stort sett oförändrade mot innan. Både intäkter och resultat påverkas dock även av ett antal andra faktorer som vi har svårt att beräkna eller förutse. Exempelvis ersättning för utvecklingsarbete och aktiverat arbete för egen räkning. I likhet med tidigare är det främst värderingen i den schablonmodell som återges på nästa sida som vi lägger vikt vid. Prognoser MSEK E 2014E 2015E Intäkter varav elförsäljning EBITDA EBITDA-marginal 33% 62% 71% 82% 79% 83% EBIT Finansnetto PTP VPA, SEK -0,7 1,5-0,5 0,6 0,9 2,4 Installerad kapacitet (MW) D.o. snitt under perioden (MW) u.s. u.s. u.s Produktion/MW (årsgenomsnitt) u.s. u.s. u.s Producerad el (GWh) Snittintäkt (SEK/MWh) Investeringar i vindkraftparker Acc. Investeringar i d.o Nettoskuld Källa: Arise, Redeye Research 5

6 Motiverat värde: cirka 40 kronor per aktie Värdering - Schablonmodell Värderingen i schablonmodellen utgår från samma antanden som tidigare. Motiverat värde är därför också oförändrat omkring 40 kronor per aktie, se röd markering i tabellen längst ned till höger. Jämfört med den traditionella DCF-modellen blir det framförallt en skillnad i tidsvärdet. I schablonmodellen görs hela investeringen (vindkraftsutbyggnaden) år 1 och kassaflödet kommer från och med år 2. Verkligheten ser lite annorlunda ut, men vi tycker ändå att enkelheten med modellen har sina fördelar, främst då man gör känslighetsanalyser. Som framgår av tabellen nedan är värdet extremt beroende av el- och certifikatpriserna, det vill säga snittintäkterna per producerad MWh. Vår utgångspunkt är att priserna återhämtar sig till omkring 700 SEK/MWh, från dagens nivå runt 500 SEK/MWh. Ytterligare potential i värderingen kommer främst från högre el- och certifikatpriser samt fortsatt utbyggnad. Mest avgörande parametern är el- och certifikatpriser där vi räknar med klart högre nivåer än idag Värde SEK per aktie, 11,5% diskonteringsränta Intäkter år 1, SEK/MWh Produktion, MWh/MW Prisindex 0% 16,6 26,1 35,2 21,2 26,1 30,0 2% 31,2 40,5 50,9 35,8 40,5 46,9 4% 48,7 59,0 70,4 52,9 59,0 66,2 Källa: Redeye Research De kassaflöden som diskonteras i schablonmodellen har belastats med räntor och amorteringar och diskonteringsräntan avser därför aktieägarnas avkastningskrav. I denna modell motsvaras 11-12% ungefär av en WACC (Weighted Average Cost of Capital) på 8,5% vid en traditionell DCF-kalkyl. Antaganden, genomsnittsvärden Källa: Redeye Research Avkastning och värdering CAPEX, MSEK IRR för investeringen Installerad effekt, MW 370 Eget kap före skatt 11,8% Produktion, MWh/MW Eget kap efter skatt 10,1% Elproduktion, GWh Totalt före skatt 9,5% Elpris (inkl CfD, GoO) 420 Totalt efter skatt 8,0% Elcertifikat (år 1-15) 280 Totalpris: (SEK/MWh) 700 Prisindex 2% Nuvärde Nuvärde Diskonterings Kalkylperiod, år 20 SEKm per aktie ränta Opex, SEK/MWh ,7 8% Over-head, MSEK/år ,3 9% CAPEX, MSEK/MW 14, ,4 10% CAPEX, SEK/kWh 5, ,0 11% Belåningsgrad 70% ,0 12% Ränta 6% ,3 13% Amortering 15 år annuitet ,6 15% 6

7 Kursutveckling och ägarförändringar Aktien har i huvudsak gått sidledes under det senaste året. Den har återhämtat sig från vårens bottennotering kring 21 kronor men volymerna i handeln har därefter varit ganska beskedliga. Enbart ett par mindre ägarförändringar har ägt rum. Danska Arbejdsmarkedets Tillaegspension (ATP) har minskat något. Samtidigt har Länsförsäkringar ökat sitt innehav en aning. Inga förändringar bland insynspersoner har noterats. Investment Case Affärsidén är enkel och renodlad: Arise är ett energibolag med el producerad av landbaserad vindkraft. Parker skall byggas och behållas, eftersom bolaget anser att det skapar bäst värde över tiden. Vinden är gratis, förutom en arrendeavgift om cirka 4% och kan man bara bygga och driva anläggningarna tillräckligt kostnadseffektivt skapas en extremt lönsam affär. Målsättning till 2017: 1000 MW varav 500 MW eget Bolagets långsiktiga plan är att fram till år 2017 uppföra och förvalta 1000 MW varav 500 MW i egen ägo. Det skulle i så fall ge en årlig elproduktion om nära 3 TWh, och hälften därav från Arise parker. Som en del i sin nya strategi kommer delar av driftsatta parker eller byggklara projekt avyttras. Därigenom får Arise ytterligare intäkter som kan reinvesteras och bidra till att det långsiktiga målet kan nås utan behov av nya kapitaltillskott. En investering i Arise bör vara långsiktig. De ekonomiska utfallen på kvartalsbasis kommer variera med faktorer som är både tillfälliga och omöjliga för bolaget att påverka, som vindvariation och spotpriserna på elmarknaden. Även om alla investeringar skall utvärderas kontinuerligt så är det de långsiktiga förutsättningarna som är avgörande. I synnerhet för denna typ av verksamhet med stora investeringar som skall leva länge. 7

8 Sammanfattning Redeye Rating Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. Ratingförändringar i denna rapport: Inga förändringar i denna rapport. Ledning 6,0p Kommentar: Omvärldsfaktorerna har varit tuffa sedan börsintroduktionen, men bolaget har trots allt manövrerat och kommunicerat på ett trovärdigt sätt. Motivationen i form av aktieägande inom ledningen är god. Tillväxtpotential 7,0p Kommentar: Tillväxtmöjligheterna är mycket goda och Arise börjar nu blicka utanför Sverige. Den tröga tillståndsprocessen och på sikt tillgången på kapital, kan utgöra potentiella begränsningar. Lönsamhet 6,0p Kommentar: Bolaget har nu nått break-even och kommer visa förbättrad lönsamhet i takt med att de växer. Bruttomarginaler och kassaflöden kommer vara extremt starka när Arise har utnyttjat potentialen i balansräkningen. Trygg placering 6,0p Kommentar: Kapitalstarka ägare, god balansräkning och låg konjunkturkänslighet ger höga betyg. Kortsiktiga vindvariationer och framförallt känsligheten mot elpriserna skapar däremot osäkerhet. Avkastningspotential 7,0p Kommentar: Aktien har en klar potential upp till motiverat värde utifrån våra prognoser. Samtidigt är högre el- och certifikatpriser nödvändiga för att en omvärdering skall ske. 8

9 Resultaträkning, MSEK e 2014e Omsättning Summa rörelsekostnader EBITDA Avskrivningar EBIT Resultatandelar Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt Nettoresultat Resultaträkning just, MSEK e 2014e Jämförelsestörande poster EBITDA just EBIT just PTP just Nettoresultat just Balansräkning, MSEK e 2014e Tillgångar Omsättningstillgångar Kassa och bank Kundfordringar Lager Andra fordringar Summa omsättningstillg Anläggningstillgångar Materiella anl.tillg Finansiella anl.tillg Goodwill Balans. utv. kostn Övr. immateriella tillg Summa anläggningstillg Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga icke ränteb skulder Summa kortfristiga skulder Långa icke ränteb.skulder Räntebärande skulder Summa skulder Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & Eget Kapital Summa skulder och eget kapital Fritt kassaflöde, MSEK e 2014e Omsättning Summa rörelsekostnader Avskrivningar EBIT Skatt på EBIT (Justerad skatt) NOPLAT Avskrivningar Bruttokassaflöde Förändring i rörelsekapital Investeringar Fritt kassaflöde Kapitalstruktur e 2014e Soliditet 58% 43% 36% 35% 25% Skuldsättningsgrad 67% 108% 147% 171% 282% Nettoskuld Sysselsatt kapital Kapitalets oms. hastighet 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 DCF värdering Kassaflöden, MSEK Riskpremie (%) 8,1 NV FCF ( ) ,1 Betavärde 1,7 NV FCF ( ) 3 577,5 Riskfri ränta (%) 2,0 NV FCF (2028-) 791,9 Räntepremie (%) 4,0 Rörelsefrämmade tillgångar 341,0 WACC (%) 8,5 Räntebärande skulder 2 390,0 Motiverat värde 1 280,4 Antaganden (%) Genomsn. förs. tillv. 2,0 Motiverat värde per aktie 38,3 EBITDA-marginal 79,0 Börskurs 23,4 Lönsamhet e 2014e Avk. på eget kapital (ROE) -2% 4% -1% 2% 3% ROCE 0% 5% 2% 4% 5% ROIC 0% 5% 2% 4% 5% EBITDA-marginal (just) 33% 62% 71% 82% 79% EBIT just-marginal -1% 36% 22% 47% 47% Netto just-marginal -17% 16% -6% 7% 7% Data per aktie, SEK e 2014e VPA -0,60 1,41-0,48 0,61 0,94 VPA just -0,60 1,41-0,48 0,61 0,94 Utdelning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 Nettoskuld 18,2 36,0 40,4 54,6 95,7 Antal aktier 30,6 33,4 33,4 33,4 33,4 Värdering e 2014e Enterprise value P/E n.m. 16,6 n.m. 38,4 24,8 P/E just n.m. 16,6 n.m. 38,4 24,8 P/S 7,3 2,7 3,2 2,7 1,9 EV/S 12,5 6,9 8,6 7,6 5,2 EV/EBITDA just 38,1 11,2 12,0 9,2 6,5 EV/EBIT just n.m. 19,1 38,8 16,2 11,1 P/BV 0,7 0,6 0,7 0,7 0,6 Aktiens utveckling Tillväxt/år 10/12 1 mån 4,0% Omsättning 52,0% 3 mån 8,0% Rörelseresultat, just n.m.% 12 mån -14,0% V/A, just -10,5% Årets Början -10,0% EK -1,8% Aktiestruktur % Röster Kapital Nordea fonder 13,7 13,7 Länsförsäkringar fonder 10,1 10,1 Tredje AP Fonden 10,0 10,0 Statkraft AS 7,5 7,5 Alecta 4,5 4,5 Ernströmgruppen 4,5 4,5 Leif Jansson m bolag 3,9 3,9 Peter Nygren fam o bolag 3,8 3,8 ATP 3,0 3,0 Danica Pension 2,5 2,5 Aktien. Reuterskod AWP.ST Lista Small cap Kurs, SEK 23,4 Antal aktier, milj 33,4 Börsvärde, MSEK Börspost 1 Bolagsledning & styrelse. VD Peter Nygren CFO Thomas Johansson IR Leif Jansson Ordf Pehr G Gyllenhammar Nästkommande rapportdatum. Kvartal Kvartal Tillväxt e 2014e Försäljningstillväxt 147% 166% -13% 16% 46% VPA-tillväxt (just) n.m.% n.m.% n.m.% n.m.% 55% Tillväxt eget kapital 76% 4% -7% 2% 3% Analytiker Redeye AB. Henrik Alveskog Mäster Samuelsgatan 42, 10tr Stockholm Fel! Hittar inte referenskälla. 9

10 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) % % % % % % e 2014e e 2014e -50 Omsättning Försäljningstillväxt EBIT just EBIT just-marginal Vinst Per Aktie Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% 2 400% 70% 1,5 1 0,5 0-0,5-1 -1, e 2014e 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% e 2014e 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% VPA VPA just Skuldsättningsgrad Soliditet Produktområden Geografiska områden 34% 66% 100% Vindkraftdrift Vindkraftutveckling Sverige Intressekonflikter Henrik Alveskog äger aktier i bolaget Arise: Nej Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit ersättning från bolaget i samband med detta. Verksamhetsbeskrivning Arise är ett energibolag med el producerad av landbaserad vindkraft. Vindkraftsparker skall byggas och behållas, eftersom bolaget anser att det skapar bäst värde över tiden. Verksamheten bedrivs i Sverige och parkerna är företrädesvis helägda då det underlättar alla beslut rörande investeringar och drift. 10

11 DISCLAIMER Viktig information Redeye AB ("Redeye" eller "Bolaget") är en specialiserad investmentbank inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag i Norden. Vi fokuserar på sektorerna IT, Life Sciences, Media, Betting, Cleantech och Råvaror. Vi tillhandahåller tjänster inom Corporate Broking, Corporate Finance, aktieanalys, investerarrelationer och medietjänster. Våra styrkor är vår prisbelönta analysavdelning, erfarna rådgivare, ett unikt investerarnätverk samt vår kraftfulla distributionskanal redeye.se. Redeye grundades år 1999 och står under Finansinspektionens tillsyn sedan Redeye har följande tillstånd: mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument, investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument, utarbeta, sprida finansiella analyser/rekommendationer för handel med finansiella instrument, utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag, placering av finansiella instrument utan fast åtagande, förvara finansiella instrument och ta emot medel med redovisningsskyldighet, råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och företagsuppköp, utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument samt bedriva Certified Advisory verksamhet (sidotillstånd). Ansvarsbegränsning Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Potentiella intressekonflikter Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument för bolaget från och med den dag beslut tagits att en analys ska produceras på bolaget samt två bankdagar efter analysen publicerats. En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är direkt kopplad till sådan verksamhet. Redeye kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Läsaren av dessa rapporter kan anta att Redeye har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är inte beroende av innehållet i analysen. Angående Redeyes analysbevakning Redeyes analys präglas av case-baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Om annat inte uttryckningen anges i analysen uppdateras analysen när Redeys analysavdelning finner att så är påkallat av t.ex. väsentliga förändrade marknadsförutsättningar eller händelser relaterade till analyserad emittent/analyserat finansiellt instrument. Rating/Rekommendationsstruktur Redeye utfärdar ej några investeringsrekommendationer för fundamental analys. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare. Redeyes rekommendationer för teknisk analys är: Köp (Buy) och Sälj (Sell). Placeringshorisonten för dessa rekommendationer är mycket kort, oftast mindre än 1 månad. Lönsamhet Trygg Placering 7,5p - 10,0p ,5p - 7,0p ,0p - 3,0p Antal bolag Redeye Rating ( ) Rating Ledning Tillväxtpotential Avkastningspotential *För investmentbolag byts Tillväxtpotential och Lönsamhet ut mot Portföljförvaltning och Direktavkastning. Mångfaldigande och spridning Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Copyright Redeye AB. 11

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina BOLAGSANALYS 24 februari 2012 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina Kvarvarande verksamhet visar en svag men ändå positiv lönsamhet med ett rörelseresultat på 18 MSEK under 2011. Pressen

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer

Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer BOLAGSANALYS 27 maj 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer Intäkter om 227 MSEK och EBITDA på 25 MSEK prickade våra prognoser. Säsongsvariationer i Opus Bilprovning påverkade

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 6 maj 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Ser fram emot kvothöjning Q1 var ett vindmässigt normal och starkt kvartal som gav en EBITDA från Vindkraftdriften om

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar

Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar BOLAGSANALYS 25 februari 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar Det ekonomiska utfallet i Q4-rapporten är svårtolkat då det innehåller stora säsongseffekter och engångsposter.

Läs mer

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart BOLAGSANALYS 13 september 2010 Sammanfattning Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart Samgåendet med Hamelin skapar en koncern med bättre kritisk massa på sina viktiga marknader. I huvudsak kompletterar

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829 BOLAGSANALYS 17 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Mycket intressant Venteloförvärv AllTele annonserade i början av augusti ett mycket stort förvärv i Ventelo. Bolaget omsätter cirka 300 MSEK

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU BOLAGSANALYS 26 april 2012 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU Rapporten för det första kvartalet var relativt odramatisk. Rapporten föregicks av kvartalets stora nyhet, den

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7%

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7% BOLAGSANALYS 12 november 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Höga kostnader men bra tillväxt AllTeles Q3-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (71%) och stabilt kassaflöde (+6,5 MSEK).

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 592 813 842

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 592 813 842 BOLAGSANALYS 31 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Stark försäljning i Q2 11 AllTeles Q2-rapport visade på mycket bra försäljningstillväxt (31%) och stabilt kassaflöde (+12 MSEK). Intäkterna

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte BOLAGSANALYS 26 november 2008 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte Biolin visar kraftig tillväxt och ett positivt resultat före avskrivning under det tredje kvartalet. En mer renodlad verksamhet

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Resultatet på ny toppnivå Q1-rapporten för bokslutsåret 2015/16 var övervägande stark även om överraskningsmomenten

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 september 214 Sammanfattning Allenex God tillväxt enligt förväntan -rapporten var relativt odramatisk. Försäljningen växte med 16 procent, vilket var marginellt högre än vi räknat med.

Läs mer

Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram

Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram BOLAGSANALYS 24 september 2012 Sammanfattning Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag med huvudinriktning mot guld. Under 2011 och 2012 har prospekteringen

Läs mer

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras BOLAGSANALYS 1 juli 2009 Sammanfattning Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras Med stora investeringar i GPV under 2008 och i Storrun i år är Borevind fullinvesterade till årsskiftet. År 2010

Läs mer

GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare

GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare BOLAGSANALYS 25 juni 2013 Sammanfattning GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare GuldAdam har som affärsidé att köpa begagnade ädelmetaller, främst guld, men även platina och silver, för att sedan sälja

Läs mer

Tilgin (TILG.ST) Avyttring medför lägre risk

Tilgin (TILG.ST) Avyttring medför lägre risk BOLAGSANALYS 21 november 2008 Sammanfattning Tilgin (TILG.ST) Avyttring medför lägre risk Tilgin annonserade i går att de säljer den kraftigt förlustbringade verksamheten inom IPTV till IPTV-konkurrenten

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 juni 215 Sammanfattning Allenex Marginalmålet inom räckhåll Försäljningen i Q1 växte med 1 procent med god hjälp av positiva valutaeffekter. Det var något mer än vi

Läs mer

Bahnhof AB (BAHNb.ST)

Bahnhof AB (BAHNb.ST) BOLAGSANALYS 20 april 2009 Sammanfattning Bahnhof AB (BAHNb.ST) Lönsam tillväxtoperatör Bahnhof är en operatör som fokuserar på tre affärsområden. Det största området innefattar internetanslutningar och

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 11 maj 2015 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) Osäkert läge Prevas rapport för det första kvartalet 2015 var klart under vår förväntan, störst avvikelse var lönsamheten

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 17 mars 2015 Sammanfattning Cortus Energy (COEN.ST) Avgörande år för Cortus Cortus är nu på god väg att kommersialisera sin unika förgasningsteknik för biobränslen.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 12 maj 2015 Sammanfattning Avega Group (AVEGB.ST) Ett effektivare Avega motiverar en uppvärdering Avega rapporterade ett resultat och försäljning under det första

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 7 januari 2015 Sammanfattning (MYCR.ST) Drar fram som en väghyvel Denna analysuppdatering gäller ännu en Prexisionorder. Den tredje till antalet, inkommen precis

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning Genovis (Genob.st) Q4 andas viss optimism Under hösten 2014 gick aktien ned på grund av fallande försäljning. Genovis tappade kraft

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 12 november 2014 Sammanfattning (ENEA.ST) Vinstrekord - nu även med tillväxt Intäkter och rörelsemarginal uppgick till 105 MSEK respektive 23 procent, vilket var

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 2 april 2015 Sammanfattning (Pled.st) Aktien har mer att ge Den initialt positiva kursreaktionen på utfallet i PLIANT-studien har snabbt raderats ut. Vi bedömer

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 april 2015 Sammanfattning (SENS.ST) Hög lönsamhet under radarn Sensys Q1-rapport med 54,3 MSEK i intäkter och 31,6 procents EBIT-marginal var i linje med förväntningarna

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 16 mars 2015 Sammanfattning Hansa Medical (HMED.ST) Stegar vidare på egen hand Hansa Medical har varit en kursraket på börsen i år. En del av uppgången kan förklaras

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 28 april 2015 Sammanfattning (MYCR.ST) Nytt erbjudande nytt case rapporterade sitt bästa Q1 någonsin och en EBIT-marginal på 8,5 procent trots att inga PG-system

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 17 augusti 2015 Sammanfattning Sensys Gatso Group (SENS.ST) Nya marknadsettan går ut hårt Sensys Gatso Group (f.d. Sensys Traffic), som bolaget numera heter, har

Läs mer