03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08e

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08e"

Transkript

1 ANALYSGARANTI* 29:e juni 26 A-Com (Acom.ST) På rätt spår A-Coms bokslutskommuniké för det brutna räkenskapsåret 5/6 var stort sett i linje med våra förväntningar. Försäljningen var bättre än väntat medan nettoresultatet något lägre än vår prognos. Resultatet var ändå det bästa sedan /1 och verksamheten går åt rätt håll. Vi ser en fortsatt underliggande positiv trend för A- Coms rörelsebolag som nu uppvisar en aggregerad marginal på mycket goda 17 procent i. Vi är dock något oroade över de centrala kostnaderna som är högre än våra förväntningar. A-Com följer vårt huvudscenario och vi gör inga progosförändringar till följd av rapporten. Kan A-Com nå dessa pekar vår DCF-modell på ett värde runt 7 kr. Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: Aktiekurs, SEK O-listan 136 MSEK Media Fredrik Sandelin Roland Nilsson Kursutveckling A-Com jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr A-Com OMX maj jun Volym, tusen Redeye Rating Bolaget Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential Nyckeltal Aktien / Finans Finansiell situation Fundamental värderingspotential Relativ värderingspotential Aktieägarvänlighet Fakta 3/4 4/5 5/6 6/7e 7/8e Omsättning, MSEK 233,4 197,4 242,8 599, 634,9 Tillväxt -33% -15% 23% 147% 6% EBIT -23,8-34, 5,4 22, 26,6 Res. F. Skatt -52,5-37,6 2,2 19, 24,6 Nettoresultat -59, -46,8-8,5 1, 14,6 Nettomarginal -25% -24% -4% 2% 2% EPS -63, -27,5-3,3 3,9 5,7 P/E neg neg neg 13 9 EV/EBITDA neg neg P/S,2,4,5,2,2 EV/S,3,4,6,2,2 Aktiekurs, SEK 52,75 Antal aktier (milj) 2,58 Börsvärde, MSEK 136 Nettoskuld, MSEK 15,8 Free float % 79 Analytiker: Magnus Dagel * Disclaimer Analysgaranti är ett analyskoncept som är framtaget av Redeye AB. Tjänsten genomförs på uppdrag av, och mot en ersättning från, det aktuella bolaget som belyses i analysen. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är ej beroende av innehållet i analysen. Analysgarantin ger en oberoende bedömning av bolaget och dess förutsättningar. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Texten får inte kopieras för annat än personlig användning. Redeye, Styckjunkargatan 1, Stockholm. Telefon Fax E-post:

2 Definitioner Bolaget Historik Speglar bolagets historiska utveckling vad gäller tillväxt, lönsamhetsutveckling, nyemissionshistorik samt förmågan att hävda sig bättre än konkurrenterna på marknaden. Definitioner Aktien / Finans Finansiell situation En sammanvägning av bolagets finansiella status med avseende på skuldsättning, egna kapitalet, kassa, beroendet av enskilda kunder/kundkategorier samt ägarnas finansiella styrka. Företagsledning En bedömning av bolagsledningens kompetens, track-record och förmågan att driva bolaget mot goda resultat i framtiden Fundamental värderingspotential Bolagets potential utvärderas via olika fundamentala nyckeltal samt genom kassaflödesvärdering av bolagets rörelse. I den fundamentala värderingen ingår även att värdera möjligheterna för aktien vid Marknad En bedömning av tillväxt- och lönsamhetspotentialen på den aktuella marknaden/marknadssegmentet. Dessutom förändringar i avkastningskravet eller aktiens enskilda risknivå. Hög rating innebär låg fundamental värdering. analyseras faktorer som påverkar marknaden såsom hot utifrån och tänkbara strukturförändringar. Positionering Avser bolagets position på den aktuella marknaden mätt i marknadsandelar och konkurrenssituationen. Avgörande är faktorer som bolagets konkurrenskraft och varumärke. Eventuella partnerskap och utlandsetableringar kan också stärka bolagets positionering. Relativ värderingspotential Bolagets nyckeltal jämförs med liknande bolag i Sverige och internationellt. Ingen vikt läggs vid nyckeltalens fundamentala nivå. I den relativa värderingen ingår att värdera möjligheten för att aktiens skall värderas enligt de utvalda jämförelseobjekten. Hög rating innebär låg relativ värdering. Lönsamhetspotential Med stöd från övriga kategorier avseende bolagets verksamhet görs en bedömning av bolagets framtida lönsamhetstillväxt och en uppskattning av bolagets långsiktiga marginaler. Aktieägarvänlighet Aktien utvärderas kring parametrarna aktieutdelning, aktielikviditet, bolagets informationsgivning samt analysbevakning. I bedömningen ingår även aktieägarstrukturen och ägarnas finansiella ställning. Disclaimer Analysgaranti är ett analyskoncept som är framtaget av Redeye AB. Tjänsten genomförs på uppdrag av, och mot en ersättning från, det aktuella bolaget som belyses i analysen. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är ej beroende på innehållet i analysen. Analysgarantin ger en oberoende bedömning av bolaget och dess förutsättningar. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Texten får inte kopieras för annat än personlig användning. 2

3 Bokslutsuppföljning A-Com visade ett bokslut som på det stora hela var i linje med Redeyes förväntningar. Bolaget följer i stort det scenario som vi målade upp i vår inledande analys i mitten mars i år. Bästa resultatet sedan 2/21 Ser vi till rapporten för det brutna verksamhetsårets fjärde kvartal ser det mycket bra ut på pappret där försäljningen dubblas och resultatet efter skatt flerdubblas. Vissa justeringar bör dock göras för att få en bättre bild av den underliggande verksamheten. Byråintäkten som är justerad för inköp för kunders räkning ökade med 2 procent för jämförbara enheter vilket är bra tillväxt och speglar de goda tiderna i reklam- och mediesektorn. Rörelseresultatet i fjärde kvartalet är det bästa resultatet som bolaget har presterat sedan räkenskapsåret 2/21. Rapportuppföljning A-Com Mkr Utfall Prognos Differens Omsättning 1,4 85,8 14,6 Byråintäkt 48, 4,7 7,3 Resultat rörelsebolagen 8,4 8,,4 Rörelseresultat 3, 4,4-1,4 Resultat efter skatt 5,8 3,5 2,3 Resultat e minoritet & skatt,2 1, -,8 Källa: A-Com, Redeye Research Bizkit konsolideras en månad i och bidrar positivt till resultatet Som man kan se i tabellen ovan var både försäljning och byråintäkt betydligt bättre än Redeyes prognos. Det beror i huvudsak på att vi underskattat effekten av konsolideringen av Bizkit som ingår i räkenskaperna under en månad i fjärde kvartalet. Det beror också på att vi underskattat säsongseffekten något samt att verksamheten har bra flyt för närvarande. Resultat rörelsebolagen /2 2/3 3/4 4/5 5/6-1 3

4 Underliggande bra lönsamhet Ser vi till det resultat som A-Coms rörelsedrivande dotterbolag genererar var det också något bättre än vi räknat med. Det aggregerade resultatet från rörelsebolagen i förhållande till byråintäkten motsvarar en marginal på mycket goda 17,5 procent. A-Coms underliggande lönsamhet är alltså mycket god. Det negativa är att endast en liten del av dessa resultat kommer A-Coms aktieägare till godo (mer om det längre ned). Samtliga A-Coms affärsområden är nu lönsamma för både fjärde kvartalet och helåret. Alla affärsområden utom Special Services rapporterade ett bättre resultat än vår prognos i fjärde kvartalet. Affärsområdet utvecklas dock i grunden fortsatt bra vilket är mycket viktigt då det står för över två tredjedelar av rörelsebolagens resultat. Bland annat vann dotterbolaget Trackster nyligen ett viktigt kontrakt för Vattenfall-koncernens direktmarknadsföring vilket bör påverka intäkterna positivt framgent. De centrala kostnaderna fortsätter att vara höga i förhållande till verksamhetens storlek A-Coms rapporterade rörelseresultat (3, miljoner kronor) var något sämre än vad vi räknat med (4,4 miljoner kronor). Det beror på att kostnaderna för huvudkontoret var högre än vi räknat med och uppgår till 5,4 miljoner kronor (8,4 3, miljoner kronor) i kvartalet. De är ungefär i linje med tredje kvartalet (5, miljoner kronor) vilket omräknat på helårsbasis ger kostnader på över 2 miljoner kronor. I förra uppdateringen höjde vi vårt antagande till 16 miljoner på årsbasis vilket enligt företagsledningen fortfarande är ett bättre estimat på verksamheten. Även om kostnaderna för huvudkontoret har minskat de senaste åren anser fortfarande Redeye att dessa är för höga i förhållande till verksamhetens storlek. Under räkenskapsåret 25/26 som nu avslutades uppgick de till 11 procent av byråintäkten (18,3/162 miljoner kronor). Här måste företagsledningen fortsätta att arbeta med att minska relationen genom att öka verksamhetens storlek samt minska centrala kostnader. Rapporterat rörelseresultat E -1 2/3 3/4 4/5 5/ Resultatet efter skatt på 5,8 miljoner kronor var betydligt bättre än väntat vilket framförallt berodde på att bolaget bokade upp en positiv skatt på 3,1 miljoner kronor i kvartalet. Orsaken är att allt fler dotterbolag visar positivt 4

5 resultat och A-Com därigenom kan utnyttja mer av sina totalt 27 miljoner kronor i förlustavdrag. Minoriteten tar fortfarande hela resultatet Resultatet efter skatt och minoritet var något sämre än vår prognos. Av resultatet efter skatt på 5,8 miljoner kronor går 5,6 miljoner till minoritetsdelägarna i A-Coms olika dotterbolag och,2 miljoner kronor till A-Coms aktieägare. Även om den relationen gradvis förbättras är det inte acceptabel för aktieägarna på sikt. Som vi tidigare påpekat är det viktigt att A-Com: Fortsätter att öka ägarandelarna i de större dotterbolagen så att en större del av resultatet tillfaller A-Coms aktieägare. Fortsätter att växa företaget organiskt och via förvärv så att de centrala kostnaderna kan slås ut på högre volym. Dålig cost/benefit med mindre dotterbolag Flera dotterbolag säljs Under fjärde kvartalet fortsatte A-Com omstruktureringen. De två mindre enmansbolagen Explain PR och Radical avvecklas och webbolaget Tvåpunktnoll läggs på is. Det något större bolaget Silver som arbetar med produktdesign och har 1 anställda säljs till grundarna. Orsaken är dels att bolaget inte riktigt passar in i den övriga koncernens kompetensmix samt att det inte funnits utrymme för samarbete med övriga A-Com koncernen. Visserligen gör avvecklingarna och försäljningarna att verksamheten minskar vilket vi alltså inte vill se men samtidigt tycker vi att fördelarna med transaktionerna överväger. Enmansbolagen tar för stor tid i anspråk i förhållande till uppsidan och det är vettigt att A-Com lägger kraft på de större portföljbolagen. Försäljningen av Silver verkar också vettigt med tanke på att det är viktigt att portföljbolagen kan samarbeta och verka som en enhet utåt. För att kompensera för bortfallet är det viktigt att A-Com fortsätter den organiska tillväxten samt fortsätter att komplettera med fortsatta förvärv. Segment som är tänkbara att komplettera inom är framförallt PR där A- Com nu är relativt svaga efter avvecklingen av Explain och Radical. Även i internetsegmentet behöver A-Com bli starkare till exempel genom förvärv eller nystart av en webbyrå. Även Action/Event-marketing är ett tänkbart expansionsområde. Prognoserna är intakta Prognosförändringar A-Coms bokslutskommuniké var överlag som vi hade förväntat oss med några mindre avvikelser. Vi gör i dagsläget inga förändringar av våra prognoser. I dagsläget räknar vi med att det aggregerade resultatet som rörelsebolagen genererar förbättras med 12,8 miljoner kronor till 36,5 miljoner kronor för räkenskapsåret 6/7 jämfört med 5/6. Resultatförbättring beror framförallt på att höglönsamma Bizkit ingår under hela året samt att vi räknar med fortsatt stark underliggande trend för mediemarknaden. 5

6 Med tanke på att de centrala kostnaderna är konstanta förväntar vi oss att hela resultatförbättringen rinner igenom ned i resultaträkningen. Vi räknar med att nettoresultatet förbättras från 8,5 miljoner kronor 5/6 till 1 miljoner kronor 6/7. För nästkommande räkenskapsår 7/8 räknar vi med en mindre förbättring till 14,4 miljoner kronor. Når A-Com våra prognoser är aktien värd cirka 7 kronor Värdering I och med att vi inte gör några förändringar i prognoserna gör vi heller inga förändringar i vårt motiverade värde på aktien. I samband med förvärvet av Bizkit höjde vi vårt DCF-motiverade värde till 7 kronor vilket vi står kvar vid. Förutsättningen är att A-Com når våra prognoser. Ratingförändringar Vi tycker att A-Com har tagit steg för att bli mer aktieägarvänliga varför vi höjer ratingen Aktieägarvänlighet från en till två punkter. Även A-Coms historik förbättras successivt i takt med att bolaget når bättre lönsamhet varför vi höjer ratingen Historik från en till två punkter. 6

7 Resultaträkning, MSEK 4/5 5/6 6/7E 7/8E 8/9E Omsättning Summa rörelsekostnader EBITDA Avskrivningar Ex GW Goodwillavskr -7 EBIT Resultatandelar,,,,, Finansiella Intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt -1 2 Nettoresultat Resultaträkning just, MSEK 4/5 5/6 6/7E 7/8E 8/9E Jämförelsestörande poster EBITDA just EBIT just PTP just Nettoresultat just Goodwillavskr -7 Balansräkning, MSEK 4/5 5/6 6/7E 7/8E 8/9E Tillgångar Omsättningstillgångar Kassa och bank Kundfodringar Lager Andra fordringar 33 Summa omsättningstillg Anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anl.tillg Goodwill Balans. Utv. Kostn. Övr. imateriella tillg. Summa anläggningstillg Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga icke ränteb skulder 31 Summa kortfristiga skulder Långa icke ränteb.skulder Räntebärande skulder n.m. Summa skulder Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & Eget Kapital Summa skulder och eget kapital Fritt Kassaflöde, MSEK 4/5 5/6 6/7E 7/8E 8/9E Omsättning Summa rörelsekostnader Avskrivningar Ex GW Goodwillavskr -7 EBIT Skatt på EBIT (Justerad Skatt) -1 2 NOPLAT Avskrivningar Ex GW Goodwillavskr -7 Bruttokassaflöde Förändring i rörelsekapital Investeringar Fritt kassaflöde DCF värdering Kassaflöden Riskpremie 7, NV FCF prognosperiod 42,8 Betavärde 1,6 NV FCF, fas 2 98,3 Riskfri ränta 4, NV FCF, fas 3 63,5 Räntepremie 4,5 Rörelsefrämmade tillg. 5, WACC 14, Räntebärande skulder -25, ROIC fas 2 15, Motiverat värde, MSEK 185 ROIC fas 3 8, Tillväxt fas 2 (g*) 4, Motiverat värde per aktie, SEK 71,6 Tillväxt fas 3 (g*), Börskurs, SEK 52,8 Noplat normalår n.m. Motiverat värde/börskurs 36% Lönsamhet 4/5 5/6 6/7E 7/8E 8/9E Avk. på eget kapital (ROE, %) -165,1-19,9 14,5 17,7 21,6 ROCE (%) -39,7 5,6 18,9 21,3 25,8 ROIC (%) -33,2 7,9 18,9 21,3 23,9 EBITDA-marginal (just,%) -12,4 3,2 4, 4,5 5, EBIT just-marginal -17,2 2,2 3,7 4,2 4,7 Netto just-marginal -23,7-3,5 1,7 2,3 3, Data per aktie, SEK 4/5 5/6 6/7E 7/8E 8/9E VPA -27,53-3,3 3,88 5,66 7,77 VPA just -27,53-3,3 3,88 5,66 7,77 VPA just ex gw -23,63-3,3 3,88 5,66 7,77 Utdelning,,,,, Nettoskuld 25,8 8,9 3,5-1,2-12,8 Antal aktier 1,7 2,6 2,6 2,6 2,6 Värdering 4/5 5/6 6/7E 7/8E 8/9E Enterprise value P/E -1,9-16, 13,6 9,3 6,8 P/E just -1,9-16, 13,6 9,3 6,8 P/E just ex gw -2,2-16, 13,6 9,3 6,8 P/S,7,6,2,2,2 EV/S,9,7,3,2,2 EV/EBITDA just -7,4 2,4 6,3 5,3 4,6 EV/EBIT just -5,3 29,4 6,9 5,7 4,9 P/BV 6, 2,2 1,8 1,5 1,4 Aktiens Utveckling Tillväxt/År, % 3/5P 1 mån 3,4% Omsättning 2% 3 mån -13,5% Rörelseresultat, just n.m.% 12 mån 28,7% V/A, just -77% Årets Början 2,4% EK 36% Aktiestruktur % Röster Kapital Akelius Insurance 17,6 17,6 Johan Eidman och Peter Arnesson 13,6 13,6 Anders Runer och Thomas Hvid 9,8 9,8 Lage Jonason m familj 9, 9, Johan Ahlborg och Tomas Conradi 5,3 5,3 Friends Provident 2,7 2,7 Karlsudd AB 2,4 2,4 Tedde Jeansson SR 1,6 1,6 Torbjörn Hedberg 1,3 1,3 Ralph Liljeklev 1,2 1,2 Aktien Reuterskod ACOM.ST Lista O-listan Kurs,SEK 52,8 Antal aktier, milj 2,6 Börsvärde, MSEK 136 Börspost 2 Bolagsledning & styrelse VD IR Ordf Fredrik Sandelin P-O Westerlund Roland Nilsson Kapitalstruktur 4/5 5/6 6/7E 7/8E 8/9E Soliditet 21% 33% 36% 39% 39% Skuldsättningsgrad 223% 56% 4% 28% % Nettoskuld Sysselsatt Kapital Kapitalets Oms.hastighet 2,3 2,5 5,2 5,1 5,1 Analytiker Redeye AB Styckjunkarg Stockholm Tillväxt (%) 4/5 5/6 6/7E 7/8E 8/9E Försäljningstillväxt -15,4 23, 146,7 6, 4, VPA-tillväxt (just) n.m. n.m. n.m. 45,7 37,4 Tillväxt eget kapital -34,2 18, 19, 2, 5,6 7

Net Entertainment (NET B)

Net Entertainment (NET B) Analysgaranti 28 augusti 2008 Net Entertainment (NET B) Hög tillväxt och goda marginaler Net Entertainment utvecklar och licensierar ut mjukvara för främst kasinospel på Internet. Bolagets affärsmodell

Läs mer

Devicom Telefonioperatör med tvist

Devicom Telefonioperatör med tvist UPPDRAGSANALYS* 27 november 2007 Devicom Telefonioperatör med tvist Devicom är ett ungt företag som säljer fasttelefoni till hushåll och företag genom att erbjuda billig utlandstelefoni. Bolaget har haft

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte BOLAGSANALYS 26 november 2008 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte Biolin visar kraftig tillväxt och ett positivt resultat före avskrivning under det tredje kvartalet. En mer renodlad verksamhet

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina BOLAGSANALYS 24 februari 2012 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina Kvarvarande verksamhet visar en svag men ändå positiv lönsamhet med ett rörelseresultat på 18 MSEK under 2011. Pressen

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Resultatet på ny toppnivå Q1-rapporten för bokslutsåret 2015/16 var övervägande stark även om överraskningsmomenten

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7%

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7% BOLAGSANALYS 12 november 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Höga kostnader men bra tillväxt AllTeles Q3-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (71%) och stabilt kassaflöde (+6,5 MSEK).

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 september 214 Sammanfattning Allenex God tillväxt enligt förväntan -rapporten var relativt odramatisk. Försäljningen växte med 16 procent, vilket var marginellt högre än vi räknat med.

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 592 813 842

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 592 813 842 BOLAGSANALYS 31 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Stark försäljning i Q2 11 AllTeles Q2-rapport visade på mycket bra försäljningstillväxt (31%) och stabilt kassaflöde (+12 MSEK). Intäkterna

Läs mer

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras BOLAGSANALYS 1 juli 2009 Sammanfattning Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras Med stora investeringar i GPV under 2008 och i Storrun i år är Borevind fullinvesterade till årsskiftet. År 2010

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 juni 215 Sammanfattning Allenex Marginalmålet inom räckhåll Försäljningen i Q1 växte med 1 procent med god hjälp av positiva valutaeffekter. Det var något mer än vi

Läs mer

Bahnhof AB (BAHNb.ST)

Bahnhof AB (BAHNb.ST) BOLAGSANALYS 20 april 2009 Sammanfattning Bahnhof AB (BAHNb.ST) Lönsam tillväxtoperatör Bahnhof är en operatör som fokuserar på tre affärsområden. Det största området innefattar internetanslutningar och

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829 BOLAGSANALYS 17 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Mycket intressant Venteloförvärv AllTele annonserade i början av augusti ett mycket stort förvärv i Ventelo. Bolaget omsätter cirka 300 MSEK

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU BOLAGSANALYS 26 april 2012 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU Rapporten för det första kvartalet var relativt odramatisk. Rapporten föregicks av kvartalets stora nyhet, den

Läs mer

Tilgin (TILG.ST) Avyttring medför lägre risk

Tilgin (TILG.ST) Avyttring medför lägre risk BOLAGSANALYS 21 november 2008 Sammanfattning Tilgin (TILG.ST) Avyttring medför lägre risk Tilgin annonserade i går att de säljer den kraftigt förlustbringade verksamheten inom IPTV till IPTV-konkurrenten

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 6 maj 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Ser fram emot kvothöjning Q1 var ett vindmässigt normal och starkt kvartal som gav en EBITDA från Vindkraftdriften om

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning Genovis (Genob.st) Q4 andas viss optimism Under hösten 2014 gick aktien ned på grund av fallande försäljning. Genovis tappade kraft

Läs mer

GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare

GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare BOLAGSANALYS 25 juni 2013 Sammanfattning GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare GuldAdam har som affärsidé att köpa begagnade ädelmetaller, främst guld, men även platina och silver, för att sedan sälja

Läs mer

AllTele Snabbväxande IP-telefonioperatör

AllTele Snabbväxande IP-telefonioperatör ANALYSGARANTI* 16 april 2007 AllTele Snabbväxande IP-telefonioperatör AllTele säljer IP-baserad fast telefoni till stadsnätsanslutna hushåll och företag. Bolaget börsnoterades i mars månad på First North-listan.

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 12 november 2014 Sammanfattning (ENEA.ST) Vinstrekord - nu även med tillväxt Intäkter och rörelsemarginal uppgick till 105 MSEK respektive 23 procent, vilket var

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 2 april 2015 Sammanfattning (Pled.st) Aktien har mer att ge Den initialt positiva kursreaktionen på utfallet i PLIANT-studien har snabbt raderats ut. Vi bedömer

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 17 augusti 2015 Sammanfattning Sensys Gatso Group (SENS.ST) Nya marknadsettan går ut hårt Sensys Gatso Group (f.d. Sensys Traffic), som bolaget numera heter, har

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 16 mars 2015 Sammanfattning Hansa Medical (HMED.ST) Stegar vidare på egen hand Hansa Medical har varit en kursraket på börsen i år. En del av uppgången kan förklaras

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 7 januari 2015 Sammanfattning (MYCR.ST) Drar fram som en väghyvel Denna analysuppdatering gäller ännu en Prexisionorder. Den tredje till antalet, inkommen precis

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 april 2015 Sammanfattning (SENS.ST) Hög lönsamhet under radarn Sensys Q1-rapport med 54,3 MSEK i intäkter och 31,6 procents EBIT-marginal var i linje med förväntningarna

Läs mer

Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram

Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram BOLAGSANALYS 24 september 2012 Sammanfattning Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag med huvudinriktning mot guld. Under 2011 och 2012 har prospekteringen

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning (IVSO.ST) Skalbarheten visar sig i 27 % EBIT EBIT på 17,1 MSEK blev 6 MSEK bättre än vår prognos tack vare en oväntat stark bruttomarginal,

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 28 april 2015 Sammanfattning (MYCR.ST) Nytt erbjudande nytt case rapporterade sitt bästa Q1 någonsin och en EBIT-marginal på 8,5 procent trots att inga PG-system

Läs mer

Precise Biometrics (PREC.ST)

Precise Biometrics (PREC.ST) ANALYSGARANTI* 21 september 2006 Precise Biometrics (PREC.ST) Hösten bör ge bra avtryck! Det ser ut att kunna bli en händelserik höst för biometriföretaget Precise Biometrics. Efter ett antal goda referensorder

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 18 augusti 2015 Sammanfattning Mr Green (MRG.ST) Lönsamhetsexpansion Mr Green rapporterade ett kvartal som var något under våra förväntningar för omsättningen om

Läs mer