Biolin Fokus på kärnverksamheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Biolin Fokus på kärnverksamheten"

Transkript

1 Aktiekurs, SEK Volym x 1000 ANALYSGARANTI * 11 september 2008 Biolin Fokus på kärnverksamheten Biolin väljer att renodla fullt ut med fullt fokus på analysinstrument. Verksamheten inom dentala implantat som utgörs av Ospol kommer att knoppas av för att sedan stå på egna ben som börsbolag på First North De olika verksamhetsområdena har få beröringspunkter samtidigt som Ospol är i ett uppbyggnadsskede vilket kräver ytterligare kapital. Med enbart analysverksamhet framträder värden bättre vilket torde rendera i ett högre värde på bolaget. Med enbart hänsyn till analysverksamheten handlas aktien med en väl tilltagen rabatt till sina sektorkollegor vilket indikerar att aktien är undervärderad. Klarar Biolin att leva upp till sina utsatta mål finns en stor uppsida i aktien. Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Small Cap 101 MSEK Hälsovård Fredrik Lindgren Bo Håkansson Kursutveckling Biolin okt-07 dec-07 feb-08 apr-08 Biolin OMX jun-08 aug-08 Redeye Rating Bolaget Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential Aktien / Finans Finansiell situation Fundamental värderingspotential Relativ värderingspotential Aktieägarvänlighet Nyckeltal Fakta p 2009p Omsättning, MSEK 19,2 29,8 79,7 104,3 133,5 Tillväxt 3,6% 55,3% 167,6% 30,9% 28,0% EBIT -16,2-23,3-27,3 11,3 18,0 Res. F. Skatt -16,2-23,3-27,7 11,3 18,0 Nettoresultat -16,2-23,3-31,0 8,1 13,0 Nettomarginal -84,6% -78,1% -38,9% 7,8% 9,7% EPS -2,5-2,4-1,6 0,4 0,6 P/E nm nm -3,2 12,8 8,0 EV/EBITDA -6,1-0,5-3,4 9,7 5,5 P/S 5,4 3,5 1,3 1,0 0,8 EV/S 5,1 0,4 1,2 1,0 0,8 Aktiekurs, SEK 5,1 Antal aktier m 20,1 Börsvärde, MSEK 102 Nettokassa -5,4 Free float % 42% Oms/dag/ Analytiker: Björn Andersson Jan Glevén Tel: * Disclaimer Analysgaranti och Uppdragsanalys är analyskoncept som är framtagna av Redeye AB. Tjänsterna genomförs på uppdrag av, och mot en ersättning från, det aktuella bolaget som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband med en nyemission eller en notering. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är ej beroende av innehållet i analysen. Analysen ger en oberoende bedömning av bolaget och dess förutsättningar. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Texten får inte kopieras för annat än personlig användning. Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, Stockholm. Tel Fax

2 Definitioner Verksamheten Historik Speglar bolagets historiska utveckling vad gäller tillväxt, lönsamhetsutveckling, nyemissionshistorik samt förmågan att hävda sig bättre än konkurrenterna på marknaden. Definitioner Aktien / Finans Finansiell situation En sammanvägning av bolagets finansiella status med avseende på skuldsättning, egna kapitalet, kassa, beroendet av enskilda kunder/kundkategorier samt ägarnas finansiella styrka. Företagsledning En bedömning av bolagsledningens kompetens, track-record och förmågan att driva bolaget mot goda resultat i framtiden Fundamental värderingspotential Bolagets potential utvärderas via olika fundamentala nyckeltal samt genom kassaflödesvärdering av bolagets rörelse. I den fundamentala värderingen ingår även att värdera möjligheterna för aktien vid Marknad En bedömning av tillväxt- och lönsamhetspotentialen på den aktuella marknaden/ marknadssegmentet. Dessutom förändringar i avkastningskravet eller aktiens enskilda risknivå. Hög rating innebär låg fundamental värdering. analyseras faktorer som påverkar marknaden såsom hot utifrån och tänkbara strukturförändringar. Positionering Avser bolagets position på den aktuella marknaden mätt i marknadsandelar och konkurrenssituationen. Avgörande är faktorer som bolagets konkurrenskraft och varumärke. Eventuella partnerskap och utlandsetableringar kan också stärka bolagets positionering. Relativ värderingspotential Bolagets nyckeltal jämförs med liknande bolag i Sverige och internationellt. Ingen vikt läggs vid nyckeltalens fundamentala nivå. I den relativa värderingen ingår att värdera möjligheten för att aktiens skall värderas enligt de utvalda jämförelseobjekten. Hög rating innebär låg relativ värdering. Lönsamhetspotential Med stöd från övriga kategorier avseende bolagets verksamhet görs en bedömning av bolagets framtida lönsamhetstillväxt och en uppskattning av bolagets långsiktiga marginaler. Aktieägarvänlighet Aktien utvärderas kring parametrarna aktieutdelning, aktielikviditet, bolagets informationsgivning samt analysbevakning. I bedömningen ingår även aktieägarstrukturen och ägarnas finansiella ställning. Disclaimer Redeye AB är ett analys- och rådgivningsföretag. Analysgaranti och Uppdragsanalys är analyskoncept som är framtagna av Redeye AB. Tjänsterna genomförs på uppdrag av, och mot en ersättning från, det aktuella bolaget som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Redeye AB kan utföra finansiell rådgivningsverksamhet mot onoterade och noterade bolag. Läsaren av denna rapport bör anta att Redeye kan ha erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i denna rapport. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är ej beroende av innehållet i analysen. Analysen ger en oberoende bedömning av bolaget och dess förutsättningar. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Texten får inte kopieras för annat än personlig användning. 2

3 Analysverksamhet kärnan i verksamheten Ospol knoppas av Biolin renodlar sin verksamhet och koncentrerar verksamheten till enbart analysinstrument. Detta sker genom en avknoppning av Ospol inom dentala implantat. Anledningen är främst att Ospol står inför en utvecklingsfas som kräver en egen organisation och finansiering. Verksamheterna är olika till sin karaktär och genom en avknoppning ska genomlysningen av bolaget underlättas då värdena inom analysverksamheten blir tydligare. Avknoppningen av Ospol är tänkt att ske under hösten 2008 då även en nyemission kommer att genomföras. Storägare som representerar 45 procent av aktierna i Biolin har anmält att de kommer att teckna sig. Nyemissionen på miljoner kronor är tänkt att täcka Ospols kapitalbehov under de kommande åren. Biolin har för avsikt att lämna ytterligare information kring 29 september. Fokus på analytiska instrument De förändringar som följer på avknoppningen är en flytt av huvudkontoret från Malmö till Göteborg. Två av dotterbolagen, Q-Sense och Osstell återfinns i Göteborg samtidigt som ingen verksamhet längre finns i Malmö är huvudorsaken till flytten. Biolin räknar med att flytt och konsolideringsaktiviteter kommer att leda till besparingar som väntas uppgå till 5 miljoner kronor. Vinsten per aktie kommer därmed att förbättras med 0,75 kronor per år Biolin har sedan starten varit under ständig omstrukturering. Under 2007 gjorde bolaget även ett antal förvärv som nu ligger till grund för kärnverksamheten. Syftet har varit att renodla och styra verksamheten mot analytiska instrument.med en sammanslagning mellan de olika dotterbolagen har avsikten varit att få synergieffekter. De verksamheter som kommer att utgöra Biolin är de tidigare dotterbolagen Q-Sense, Nima, KSV och Osstell. Efter sammanslagningar i syfte att få ut synergieffekter ser Biolins produktutbud enligt följande. Q-Sense analys av molekylär interaktion och ytprocesser Monolayer Science preparation och analys av monolager KSV mätning av ytpänning och ytenergi Osstell analys av stabilitet hos dentala implantat Huvuddragen i det arbete som genomförs för att få upp lönsamheten i analysverksamheten är en gemensam försäljningsorganisation och flytt av produktion. Den produktion som tidigare legat i Coventry (Nima) och Göteborg (Q-Sense) kommer att överföras till Helsingfors där KSV har sin produktion. Detta ska även leda till att produktuvecklingen på sikt blir 3

4 bättre. Vi tycker att Biolins satsning med en gemensam produktionsanläggning är ambitiös men som kan komma ta tid att implementera. Vi ställer oss positiva till initiativet och ser framför oss ett mer homogent bolag med gemensam ledning och produktion. De bolag som idag utgör Biolin är små och behöver en gemensam marknadsföring och en större försäljningsorganisation. Prognoser Ospol utgör en mindre del av Biolin och får därför inte någon försäljningsmässig störr e påverkan. Endast 4 procent av den totala försäljningen utgjordes av Ospol enligt halvårsrapporten. Genom en avknoppning av den kapitalkrävande verksamheten i Ospol kommer resultatet förbättras med 10 miljoner kronor på årsbasis. Vi hade i våra prognoser räknat med att Ospol skulle nå lönsamhet under Detta kommer då troligen av vara mer framträdande i delårsrapporten för det fjärde kvartalet och helt synligt under Under det tredje kvartalet kommer omstruktureringskostnader på 3 miljoner att ingå. Analysverk - samhet går med vinst Analysverksamheten har varit lönsam hittills i år och visat en mindre vinst sett till rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA). Under det första halvåret ökade omsättningen med 42 procent till 48,7 miljoner kronor och där rörelseresultatet uppgick till 1,7 miljoner kronor vilket ger en marginal på 3,4 procent. Målsättningen för analysverksamheten är en försäljningstillväxt på 35 procent. EBITDA-marginalen väntas samtidigt uppgå till 15 procent för helåret. Prognoser Analysinstrument (MSEK) p 2009p 2010p 2011p Omsättning 77,4 104,3 133,5 161,6 191,0 Tilllväxt % na 35% 28% 21% 18% EBITDA 2,9 11,3 20,0 24,2 28,7 EBITDA-marginal 3,7% 10,8% 15,0% 15,0% 15,0% Källa: Redeye Research Hög tillväxttakt väntas För analysverksamheten har vi inte gjort några större förändringar i våra prognoser som nu kommer att utgöra hela Biolin. Vi räknar med att försäljningen kommer att uppgå till 104 miljoner kronor för Inklusive omstruktureringskostnader som väntas uppkomma under Q3 får vi ett rörelseresultat på 8,3 miljoner kronor före avskrivningar. På kvartalsbasis är det framförallt det tredje och fjärde kvartalet som bidrar till helårsvinsten enligt säsongssvängningar. Därmed vet vi första i februari då bolaget presenterar sitt bokslut om Biolin klarar att leverera på de uppsatta målen. 4

5 För 2009 väntar vi oss att Biolin kommer att klara en tillväxttakt på 28 procent och att målet om en rörelsemarginal före avskrivningar når 15 procent. På sikt har Biolin tidigare uttalat att en tillväxtakt på 25 procent är möjlig. Marknadstillväxten för de nischer som Biolin säljer sina instrument till väntas växa med 10 procent årligen. Vi tror att Biolin klarar att växa högre än marknaden men att 20 procent är en mer rimlig tillväxttakt hänsyn tagen till marknadstillväxten. Biolin har även en historia med allt för optimistiska prognoser vilket vi även har vägt in i vår bedömning. Relativvärd ering visar på uppsida Värdering Efter avknoppning av Ospol blir Biolin ett mer renodlad och fokuserat bolag vilket gör det enklare vid en relativ värdering. Vi har valt att värdera Biolin utifrån hänsyn tagen till nettokassan i bolaget relaterat till rörelseresultatet före avskrivningar (EV/EBITDA). Vi har även valt ut några relevanta analysbolag som utgör konkurrenter till Biolin. Analysinstrumentbolag EV/EBITDA 2008 EV/EBITDA 2009 Biolin 9,7 5,5 Beckman Coulter 9,0 8,1 Applera/Applied Bio 10,4 9,7 Affymetrix 10,5 13,8 Invitrogen 9,5 8,6 Waters 16,3 15,3 Medel 11,1 11,1 Rabatt (-) -13% -51% Källa: Redeye Research Stabilitet i rapporterna skulle ge stöd för uppvärdering Biolin hanlas med en rabatt på 13 procent på 2008 års prognoser och under 2009 med över 50 procent jämfört med ett antal konkurrenter i sektorn. Även med hänsyn tagen till småbolagsrabatt och rabatt för osäkerhet kring prognoserna är värderingskillnaden stor för ett bolag som befinner sig på samma marknad. Biolin har dock hittills visat svårigheter med att hålla de prognoser som utlovats med nedjusteringar till följd. Bolaget visade dock förändringsvilja genom att förbättra lönsamheten med kort tidshorisont och därmed infriade prognosen för 2007 om ett positivt resultat i Q4. Vår kassaflödes analys visar ett motiverade värde på drygt 12 kronor per aktie. Under förutsättning att Biolin klarar att leverera bättre rapporter och visar ytterligare steg mot förbättrad lönsamhet bedömer vi att kursen kommer att närma sig vårt motiverade värde. Vi har dock tidigare påtalat 5

6 att aktieägare i Biolin bör ha en lång investeringshorisont vilket vi fortsatt vidhåller. Ratingförändringar Vi har inte gjort några ratingförändringar i denna uppdatering. 6

7 Resultaträkning, MSEK e 2009e 2010e Omsättning Summa rörelsekostnader EBITDA Avskrivningar EBIT Resultatandelar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt Nettoresultat Resultaträkning just, MSEK e 2009e 2010e Jämförelsestörande poster EBITDA just EBIT just PTP just Nettoresultat just Balansräkning, MSEK e 2009e 2010e Tillgångar Omsättningstillgångar Kassa och bank Kundfodringar Lager Andra fordringar Summa omsättningstillg Anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anl.tillg Goodwill Balans. utv. kostn Övr. imateriella tillg Summa anläggningstillg Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga icke ränteb skulder Summa kortfristiga skulder Långa icke ränteb.skulder Räntebärande skulder Summa skulder Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & Eget Kapital Summa skulder och eget kapital Fritt kassaflöde, MSEK e 2009e 2010e Omsättning Summa rörelsekostnader Avskrivningar EBIT Skatt på EBIT (Justerad skatt) NOPLAT Avskrivningar Bruttokassaflöde Förändring i rörelsekapital Investeringar Fritt kassaflöde DCF värdering Kassaflöden, MSEK Riskpremie (%) 6,0 NV FCF ( ) 30,6 Betavärde 1,4 NV FCF ( ) 114,6 Riskfri ränta (%) 4,5 NV FCF (2022-) 99,0 Räntepremie (%) 1,0 Rörelsefrämmade tillgångar 18,1 WACC (%) 12,7 Räntebärande skulder 5,9 Motiverat värde 256,4 Antaganden (%) Genomsn. förs. tillv. 15,0 Motiverat värde per aktie, SEK 12,5 EBIT-marginal 11,6 Börskurs, SEK 5,1 Lönsamhet e 2009e 2010e Avk. på eget kapital (ROE, %) -20,6-22,3 6,1 9,5 11,7 ROCE (%) -20,4-19,2 8,1 12,6 15,6 ROIC (%) -20,4-19,2 5,9 9,1 11,2 EBITDA-marginal (just,%) -78,2-34,2 10,8 15,0 15,0 EBIT just-marginal -78,2-34,2 10,8 13,5 13,8 Netto just-marginal -78,1-38,9 7,8 9,7 9,9 Data per aktie, SEK e 2009e 2010e VPA -2,38-1,57 0,40 0,63 0,78 VPA just -2,38-1,57 0,40 0,63 0,78 Utdelning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettoskuld -9,5-0,5-0,3-0,4-0,3 Antal aktier 9,8 19,8 20,5 20,5 20,5 Värdering e 2009e 2010e Enterprise value P/E -2,1-3,2 12,8 8,0 6,5 P/E just -2,1-3,2 12,8 8,0 6,5 P/S 3,5 1,3 1,0 0,8 0,6 EV/S 0,4 1,2 1,0 0,8 0,7 EV/EBITDA just -0,5-3,4 9,7 5,5 4,5 EV/EBIT just -0,5-3,4 9,7 6,1 4,9 P/BV 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 Aktiens utveckling Tillväxt/år 06/08P 1 mån -6,5% Omsättning 103,8% 3 mån -15,8% Rörelseresultat, just 29,6% 12 mån -22,9% V/A, just -21,5% Årets Början -54,7% EK 28,8% Aktiestruktur % Röster Kapital Bo Håkansson med bolag 36,5 36,5 Fredrik Lindgren 5,0 5,0 Pershing Securities Ltd 3,2 3,2 Sauli Törmälä 2,5 2,5 Göran Berglund 1,5 1,5 Oscar Håkansson 1,3 1,3 Nordnet Pensionsförsäkring 1,3 1,3 Pensionsstiftelsen Reserv 1,2 1,2 Avanza pension 1,0 1,0 Svenro Aktiebolag 1,1 1,1 Aktien. Reuterskod BLIN.ST Lista Small cap Kurs, SEK 5,1 Antal aktier, milj 20,6 Börsvärde, MSEK Börspost 500 Bolagsledning & styrelse. VD Fredrik Lindgren Ordf Bo Håkansson Nästkommande rapportdatum. Kapitalstruktur e 2009e 2010e Soliditet 93% 66% 66% 66% 66% Skuldsättningsgrad 1% 5% 4% 4% 4% Nettoskuld Sysselsatt kapital Kapitalets oms. hastighet 0,3 0,6 0,8 0,9 1,1 Delårsrapport kvartal Analytiker Redeye AB. Jan Glevén Mäster Samuelsgatan 42, 10tr Stockholm Tillväxt (%) e 2009e 2010e Försäljningstillväxt 55,3 167,6 30,9 28,0 21,1 VPA-tillväxt (just) n.m. n.m. n.m. 59,8 23,4 Tillväxt eget kapital 92,6-13,8 6,8 0,0 0,0 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) 7

8 % 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% e 2009e 2010e 20% 0% -20% -40% -60% -80% e 2009e 2010e % Omsättning Försäljningstillväxt EBIT just EBIT just-marginal Vinst Per Aktie Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) 1 0,5 0-0,5-1 -1,5-2 -2, e 2009e 2010e 5% 5% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 0% e 2009e 2010e 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% VPA VPA just Skuldsättningsgrad Soliditet Produktområden Geografiska områden 4% 5% 21% 47% 96% 27% Analysinstrument Ospol Europa Amerika Asien Övriga marknader Om rekommendationen. Verksamhetsbeskrivning Biolin består av ett antal dotterbolag inom dentala implantat och kliniska vetenskapliga instrument. Företaget har under de senaste åren genomfört stora förändringsarbeten för att få ner kostnadsstrukturen samt att renodla sina innehav. 8

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer ANALYSGARANTI* 1 juni, 27 Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer Q1-rapporten visade en tillväxt på 63 procent, vilket indikerar att Tele5 äntligen fått ordning på sin säljverksamhet.

Läs mer

EPS 0,1 0,0-0,1 0,2 0,5 P/E nm nm nm 36,5 17,3 EV/EBITDA 16,9 16,6 14,8 7,4 4,9 P/S 3,9 3,4 2,4 1,8 1,4 EV/S 4,1 3,6 2,3 1,7 1,3

EPS 0,1 0,0-0,1 0,2 0,5 P/E nm nm nm 36,5 17,3 EV/EBITDA 16,9 16,6 14,8 7,4 4,9 P/S 3,9 3,4 2,4 1,8 1,4 EV/S 4,1 3,6 2,3 1,7 1,3 ANALYSGARANTI* 3 september 28 (THEM.ST) Trygg tillväxt med säkerhetsmarginal erbjuder säkerhetsprodukter och larm till privata hem. Intäkterna kommer i allt större utsträckning från abonnemangsportföljen

Läs mer

03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08e

03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08e ANALYSGARANTI* 29:e juni 26 A-Com (Acom.ST) På rätt spår A-Coms bokslutskommuniké för det brutna räkenskapsåret 5/6 var stort sett i linje med våra förväntningar. Försäljningen var bättre än väntat medan

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte BOLAGSANALYS 26 november 2008 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte Biolin visar kraftig tillväxt och ett positivt resultat före avskrivning under det tredje kvartalet. En mer renodlad verksamhet

Läs mer

EPS 0,48 0,99 1,26 1,72 P/E 33,2 16,2 12,7 9,3 EV/EBITDA 17,1 11,4 7,2 5,3 P/S 3,8 2,4 2,0 1,7 EV/S 3,8 2,7 2,2 1,9

EPS 0,48 0,99 1,26 1,72 P/E 33,2 16,2 12,7 9,3 EV/EBITDA 17,1 11,4 7,2 5,3 P/S 3,8 2,4 2,0 1,7 EV/S 3,8 2,7 2,2 1,9 Aktiekurs, SEK Volym, tusen Formpipe Software Stabilt tillväxtföretag med fortsatt potential Formpipe har sedan starten 2004 haft stark tillväxt och stigande marginaler. Genom såväl organisk tillväxt som

Läs mer

Net Entertainment (NET B)

Net Entertainment (NET B) Analysgaranti 28 augusti 2008 Net Entertainment (NET B) Hög tillväxt och goda marginaler Net Entertainment utvecklar och licensierar ut mjukvara för främst kasinospel på Internet. Bolagets affärsmodell

Läs mer

03/04 04/05 05/06e 06/07e 07/08e

03/04 04/05 05/06e 06/07e 07/08e ANALYSGARANTI* 3:e april 2006 A-Com (Acom.ST) Bra förvärv av Bizkit A-Coms förvärv i förra veckan av medierådgivaren Bizkit har flera positiva förtecken. A-Coms höga centrala kostnader kan slås ut på större

Läs mer

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs BOLAGSANALYS 18 november 2009 Sammanfattning Ticket (TICK.ST) På rätt kurs Ticket visar tidiga tecken på återhämtning i sin Q3-rapport. Dock präglas det senaste kvartalet fortsatt av besparingsåtgärder

Läs mer

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad BOLAGSANALYS 23 februari 2008 Sammanfattning Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad Carl Lamm har stärkt sin position på en svag marknad. Omsättningen ökade med 8,5 procent vilket var

Läs mer

2005 2006e 2007e 2008e 2009e

2005 2006e 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 10 december 2006 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Lönsam aktör på nischmarknad Betting Promotion verkar inom något så udda som market making på oddsbörser. Verksamheten bygger på en

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden BOLAGSANALYS 2 december 2009 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden Getupdateds Q3 rapport visade som väntat en förlust som dock var något bättre än vår prognos,

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet BOLAGSANALYS 6 maj 2009 Sammanfattning Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet Omsättningen backade 6% och resultatet före skatt minskade något till 7 MSEK (7,7 MSEK) under det första kvartalet.

Läs mer

Addnode (ANODb.ST) Överkapitaliserat och undervärderat

Addnode (ANODb.ST) Överkapitaliserat och undervärderat Uppdragsanalys* 15:e januari 2007 Addnode (ANODb.ST) Överkapitaliserat och undervärderat Efter försäljningen av SIX är Addnode kraftigt överkapitaliserat. Vi beräknar att kassan och placeringar uppgår

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare BOLAGSANALYS 23 april 2010 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare Formpipes första kvartal var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 31,4 miljoner kronor

Läs mer

Devicom Telefonioperatör med tvist

Devicom Telefonioperatör med tvist UPPDRAGSANALYS* 27 november 2007 Devicom Telefonioperatör med tvist Devicom är ett ungt företag som säljer fasttelefoni till hushåll och företag genom att erbjuda billig utlandstelefoni. Bolaget har haft

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut

DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut BOLAGSANALYS 24 november 2009 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut DIBS rapporterade för Q3 en omsättning på 32 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 9,6 miljoner kronor. Detta var strax

Läs mer

Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger

Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger BOLAGSANALYS 19 november 2008 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger Getupdateds Q3 rapport var sämre än väntad och vi sänker prognoserna för innevarande och nästa

Läs mer

Vi förändrar inte vår långsiktigt positiva syn på aktien. Vårt motiverade värde för aktien är inom intervallet 240-260 kronor.

Vi förändrar inte vår långsiktigt positiva syn på aktien. Vårt motiverade värde för aktien är inom intervallet 240-260 kronor. ANALYSGARANTI* 14 november 2006 Orexo (ORX.ST) Lovande utsikter för 2007 För 2006 räknar vi med en förlust efter finansnetto på 37,2 MSEK. Vi bedömer dock att befintliga och nya licensavtal kommer att

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 BOLAGSANALYS 3 april 2012 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 Kopy Goldfields har under andra halvan av 2011 visat positiva prospekteringsresultat, framförallt vid Krasnyylicensen.

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till

Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till BOLAGSANALYS 1 mars 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till Betting Promotions fjärde kvartal gav ett blandat intryck. Segmentet Livebetting visade äntligen en god bruttomarginal,

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte

Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte BOLAGSANALYS 11 februari 2013 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte Både omsättningen och rörelseresultatet kom in något bättre än estimerat. Bolaget har tagit en omstruktureringskostnad

Läs mer

Affärsstrategerna (AFFSb.ST)

Affärsstrategerna (AFFSb.ST) Analysgaranti* 21 februari 2008 Affärsstrategerna (AFFSb.ST) Övervägande positivt Q4-rapporten präglades av en fortsatt bra utveckling inom de lönsamma portföljbolagen. Av de större innehaven utmärker

Läs mer

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart BOLAGSANALYS 13 september 2010 Sammanfattning Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart Samgåendet med Hamelin skapar en koncern med bättre kritisk massa på sina viktiga marknader. I huvudsak kompletterar

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina BOLAGSANALYS 24 februari 2012 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina Kvarvarande verksamhet visar en svag men ändå positiv lönsamhet med ett rörelseresultat på 18 MSEK under 2011. Pressen

Läs mer

AllTele (ATEL.ST) Stabil avslutning på året

AllTele (ATEL.ST) Stabil avslutning på året BOLAGSANALYS 19 februari 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Stabil avslutning på året AllTeles Q4-rapport visade på fortsatt bra lönsamhet och ökad försäljningstillväxt. Dessutom fortsätter kassaflödet

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder BOLAGSANALYS 16 juli 2012 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder Efter den positiva inledningen på året hade vi lite högre förväntningar på Q2 även om detta är en säsongsmässigt svag

Läs mer

Botnia Exploration (BOTX)

Botnia Exploration (BOTX) BOLAGSANALYS 26 feb 2013 Sammanfattning Botnia Exploration (BOTX) Utökad potential i Fäbodliden C Botnia Exploration har uppvisat fortsatt positiva prospekteringsresultat vid Fäbodliden C där mineraliseringen

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 oktober 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Rekrytering i fokus framöver Avega Group fortsätter att visa en stabil rörelsemarginal på 6,6 procent i det tredje kvartalet vilket var

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt BOLAGSANALYS 16 maj 2013 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt Rapporten för första kvartalet var i linje med våra förväntningar. Det som pressat aktien var en svag tillväxt

Läs mer