EPS 0,1 0,0-0,1 0,2 0,5 P/E nm nm nm 36,5 17,3 EV/EBITDA 16,9 16,6 14,8 7,4 4,9 P/S 3,9 3,4 2,4 1,8 1,4 EV/S 4,1 3,6 2,3 1,7 1,3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EPS 0,1 0,0-0,1 0,2 0,5 P/E nm nm nm 36,5 17,3 EV/EBITDA 16,9 16,6 14,8 7,4 4,9 P/S 3,9 3,4 2,4 1,8 1,4 EV/S 4,1 3,6 2,3 1,7 1,3"

Transkript

1 ANALYSGARANTI* 3 september 28 (THEM.ST) Trygg tillväxt med säkerhetsmarginal erbjuder säkerhetsprodukter och larm till privata hem. Intäkterna kommer i allt större utsträckning från abonnemangsportföljen som växer kraftigt. Marknaden är under tillväxt och väntas öka omsättningen på en begränsat konkurrensutsatt marknad. Bolaget har för avsikt att växa snabbare än marknaden för centralanslutna larm. Det är en målsättning som bolaget hittills har klarat. Kraftigt ökad abonnemangsportfölj medför större investeringar vilket på kort sikt pressar lönsamheten. Vi räknar med att bolaget kommer att växa kraftig under kommande år och att bolaget når anständig lönsamhet inom två år. Utifrån våra prognoser visar vår DCF-analys att aktien är undervärderad. Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: 1, 8, 6, jul First North 81 MSEK IT Jonas Hallberg Lisbeth Gustafsson aug OMX jan Redeye Rating Bolaget Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential Aktien / Finans Finansiell situation Fundamental värderingspotential Relativ värderingspotential Aktieägarvänlighet Nyckeltal Fakta p 29p 21p Omsättning, MSEK 2,2 23, 32,7 44,1 57,4 Tillväxt 5,8% 13,9% 42,1% 35,% 3,% EBIT 2,,8 -,1 3,5 6,7 Res. F. Skatt 1,6,3 -,5 3, 6,2 Nettoresultat,6,2 -,5 2,1 4,5 Nettomarginal 3,%,9% -1,6% 4,8% 7,8% EPS,1, -,1,2,5 P/E nm nm nm 36,5 17,3 EV/EBITDA 16,9 16,6 14,8 7,4 4,9 P/S 3,9 3,4 2,4 1,8 1,4 EV/S 4,1 3,6 2,3 1,7 1,3 Aktiekurs, SEK 9,25 Antal aktier m 8,75 Börsvärde, MSEK 81 Nettokassa 2,8 Free float % 2, Oms/dag/1 5 Analytiker: Jan Glevén Tel: * Disclaimer Analysgaranti är ett analyskoncept som är framtaget av Redeye AB. Tjänsten genomförs på uppdrag av, och mot en ersättning från, det aktuella bolaget som belyses i analysen. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är ej beroende av innehållet i analysen. Analysgarantin ger en oberoende bedömning av bolaget och dess förutsättningar. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Texten får inte kopieras för annat än personlig användning. Redeye, Mästersamuelsgatan 42, 1 tr, Box 7141, Stockholm. Telefon Fax

2 Definitioner Bolaget Historik Speglar bolagets historiska utveckling vad gäller tillväxt, lönsamhetsutveckling, nyemissionshistorik samt förmågan att hävda sig bättre än konkurrenterna på marknaden. Definitioner Aktien / Finans Finansiell situation En sammanvägning av bolagets finansiella status med avseende på skuldsättning, egna kapitalet, kassa, beroendet av enskilda kunder/kundkategorier samt ägarnas finansiella styrka. Företagsledning En bedömning av bolagsledningens kompetens, track-record och förmågan att driva bolaget mot goda resultat i framtiden Fundamental värderingspotential Bolagets potential utvärderas via olika fundamentala nyckeltal samt genom kassaflödesvärdering av bolagets rörelse. I den fundamentala värderingen ingår även att värdera möjligheterna för aktien vid Marknad En bedömning av tillväxt- och lönsamhetspotentialen på den aktuella marknaden/marknadssegmentet. Dessutom förändringar i avkastningskravet eller aktiens enskilda risknivå. Hög rating innebär låg fundamental värdering. analyseras faktorer som påverkar marknaden såsom hot utifrån och tänkbara strukturförändringar. Positionering Avser bolagets position på den aktuella marknaden mätt i marknadsandelar och konkurrenssituationen. Avgörande är faktorer som bolagets konkurrenskraft och varumärke. Eventuella partnerskap och utlandsetableringar kan också stärka bolagets positionering. Relativ värderingspotential Bolagets nyckeltal jämförs med liknande bolag i Sverige och internationellt. Ingen vikt läggs vid nyckeltalens fundamentala nivå. I den relativa värderingen ingår att värdera möjligheten för att aktien skall värderas enligt de utvalda jämförelseobjekten. Hög rating innebär låg relativ värdering. Lönsamhetspotential Med stöd från övriga kategorier avseende bolagets verksamhet görs en bedömning av bolagets framtida lönsamhetstillväxt och en uppskattning av bolagets långsiktiga marginaler. Aktieägarvänlighet Aktien utvärderas kring parametrarna aktieutdelning, aktielikviditet, bolagets informationsgivning samt analysbevakning. I bedömningen ingår även aktieägarstrukturen och ägarnas finansiella ställning. Disclaimer Redeye AB är ett analys- och rådgivningsföretag. Analysgaranti och Uppdragsanalys är analyskoncept som är framtagna av Redeye AB. Tjänsterna genomförs på uppdrag av, och mot en ersättning från, det aktuella bolaget som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Redeye AB kan utföra finansiell rådgivningsverksamhet mot onoterade och noterade bolag. Läsaren av denna rapport bör anta att Redeye kan ha erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i denna rapport. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är ej beroende av innehållet i analysen. Analysen ger en oberoende bedömning av bolaget och dess förutsättningar. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Texten får inte kopieras för annat än personlig användning. 2

3 Trygg tillväxt Hög kvalitet på tjänster och produkter ska sprida varumärket är ett säkerhetsföretag som valt att rikta in sig på privata hem på den svenska marknaden. Bolaget har funnits sedan 2 med inriktning på säkerhetsutrustning och tjänster för larm för ägare till villor och fritidshus. Bolagets strategi är att hög kvalitet på produkterna ska bidra till att varumärket sprids samt erbjuda konkurrenskraftiga priser. För att få ett ökat intresse för valde bolaget att notera sig på First North vilket genomfördes under våren 28. I samband med noteringen gjordes även en nyemission i syfte att kunna expandera verksamheten. erbjuder ett antal hemsäkerhetsprodukter samt tjänster i form av ett centralanslutet larm. Larmutrustningen ägs av som erbjuds som abonnemang. I detta ingår en centralenhet med funktion för larmcentralskommunikation som marknadsförs som ett trygghetsabonnemang. Installation och service utförs av den egna personalen eller behöriga lokala partners. Tillsammans med SOS Alarm har bolaget ett brett nätverk av lokala väktarbolag. Säkerhetslarm är sedan 27 den största intäktskällan för. Som ett komplement till larmtjänsten erbjuds andra säkerhetsrelaterade produkter. Med brandsläckare och ett urval av produkter ur Assas sortiment kan erbjuda ett brett utbud. Bolaget har även produkter för personligt skydd vilket därmed ger ett heltäckande utbud. Försäljning av säkerhetsrelaterade produkter sker genom ett antal e-butiker som drivs av och där bolagets partner kan köpa produkterna. Samarbeten och avtal utvecklas successivt. Ett exklusivt avtal finns med LRF samt att ett samarbete med SEB har utökats där bolånekunder är målgruppen. Trygg och stabil affärsmodell talar för framgång Affärsmodell har valt att inte sälja abonnemang genom direktförsäljning utan samarbetar med partners, intresseorganisationer och företag. Genom samordnade kampanjer når ut till stora målgrupper vilket visat sig vara framgångsrikt. Övriga fördelar med försäljningsstrategin är att det inte behövs någon större försäljningsorganisation. Bolagets abonnemangsportfölj påverkas av tillväxten av nya kunder och andelen kundavgångar. Övriga faktorer som påverkar är bidrag per kund och abonnemangets längd. Med nya kunder ökar kostnaderna initialt beroende på installationskostnader. Den genomsnittliga varaktigheten på abonnemangen bedöms ligga på 15 år vilket därmed utgör en stabil intäktskälla. En stor abonnemangsportfölj medför att den genomsnittliga kostnaden minskar. Värvning av nya kunder gör att kostnaderna fördelas 3

4 över flera abonnemang och att investeringen i varje nytt abonnemang får en kortare återbetalningstid. Privata larm växer på omogen marknad Marknadsbeskrivning Marknaden för larm har under flera år präglats av tillväxt även om den fortsatt är relativt omogen. I Europa bedöms antalet uppkopplade larm uppgå till 7-8 miljoner vilket motsvarar en penetrationsgrad på 4 procent. Antalet installerade larm uppgick för 27 till 35 miljoner och därmed utgör uppkopplade larm en mindre andel. De länder som har högst andel installerade larm i Europa är Irland och Norge medan Sverige ligger något högre än genomsnittet. I USA uppgår denna andel till 2 procent och därmed bedöms det fortsatt finnas utrymme för fortsatt tillväxt i Europa. Försäljningen av larm kom igång betydligt tidigare i USA men framväxten har även gynnats av en homogen marknad. 25 Penetrationgsgrad % Källa: Årsredovisning Allt fler privata hem efterfrågar larm har gjort bedömningen att 5,5 procent av det totala antalet hushåll är anslutna till en larmcentral på den svenska marknaden. Hemlarm har under senare år växt kraftigt och väntas fortsätta växa snabbt de kommande åren. Under perioden har gjort bedömningen att marknaden för centralanslutna larm visat en tillväxt på 25 procent. De huvudsakliga drivkrafterna bakom framväxten av larm i hemmen är den tekniska utvecklingen samt att behovet att säkerhet och skydd ökat. Det har resulterat i att kostnaderna för larm har kommit ned vilket därmed gjort produkterna mer lättillgängliga. Mer effektiva processer har även bidragit till prispress på produkterna. Köp av konsumentprodukter på abonnemang har även bidragit till att sänka inträdesbarriären. Privata larm har också under senare år blivit en mer naturlig del av boendet vilket hjälpts av att det blivit mer lättåtkomligt. 4

5 Begränsad konkurrenssituation Branschens utveckling Utvecklingen har under senare år gått snabbt framåt. Ett genombrott för branschen kom i samband med att trådlösa lösningar kom vilket ledde till att användarvänligheten ökade. Ytterligare ett steg i utvecklingen har varit introduktionen av kamerateknik vilken introducerades under 24. Fördelen med kamera är att det lättare går att verifiera vad som orsakat ett larm. Antalet konkurrenter på den svenska marknaden är begränsad. Stora inträdesbarriärer är en starkt bidragande orsak till att det är så få aktörer på marknaden. Marknadsledare för hemlarm är Securitas Direct med en andel på två tredjedelar. Övriga aktörer utgörs främst av G4S och Sector Alarm samt med en marknadsandel på drygt två procent. Privata larmabonnemang Securitas Direct G4S Sector Alarm Övriga Källa: Årsredovisning Larm i privata hem under tillväxt Finansiella prognoser Bolaget ger själva inga detaljerade prognoser. Målsättningen är emellertid att växa snabbare än marknaden vilket görs i syfte att bygga upp abonnemangsportföljen. Hittills har också abonnemangsportföljen överträffat marknaden. Under 27 ökade nettotillväxten av abonnemang med 43 procent vilket ska jämföras med marknaden som växer med 25 procent. Produktförsäljningen växer dock inte i lika hög takt. Däremot är marginalerna höga vilket ger ett bra tillskott till verksamheten. På tio miljoner kronor uppgick rörelsemarginalen till 35 procent under 27. Vi räknar främst med att det är abonnemangsportföljen som växer de kommande åren. Intäkterna från abonnemangsportföljen var under 27 för första gången större än för produktförsäljningen. Det är en utveckling som kommer att fortsätta då larmintäkterna ger månatliga intäkter över lång tid. Den uttalade målsättningen är att ska nå en rörelsemarginal som uppgår till över 1 procent. 5

6 procent (%) Antal Satsning på marknadsföring ger resultat Abonnemangsportföljen Källa: Årsredovisning För att ta del av en växande marknad har valt att satsa mer på marknadsföring och samarbeten i olika former. har med ökat kapitaltillskott i samband med emissionen i våras goda möjligheter att stärka sin position på marknaden. Det första halvåret visar tydliga tecken på att verksamheten också utvecklas i den riktningen. Omsättningen ökade med 45 procent under det första halvåret. Nettotillväxten av nya kunder har ökat kraftigt under perioden. Antalet nyanslutna kunder steg med 121 procent vilket i antal motsvarar intaget för hela 27. Nettotillväxten i portföljen på rullande 12 månader uppgår till 56 procent. Nettotillväxten påverkas av antalet nya kunder minskat med kundavgångar. I diagrammet nedan framkommer även att Trygga hem växer snabbare än marknadsledaren Kraftig ökning av nya abonnemang Abonnemangstillväxt Securitas Direct Källa: Årsredovisning 6

7 procent (%) År Fler abonnemang minskar betalningstid En beräkning på rullande 12 månader visar att återbetalningstiden minskat till 3,6 år jämfört med 3,8 som uppvisades under 27. Minskad återbetalningstid och en växande kundportfölj är bra värdemätare på att bolaget har hittat rätt affärsmodell. 5 Återbetalningstid Securitas Direct Källa: Årsredovisning och Securitas Direct I takt med att återbetalningstiden minskar kommer kassaflödet successivt förbättras. Den affärsmodell som valt utgör en konkurrensfördel där kunderna gör ett aktivt val. På sikt bedömer vi att bolaget kommer att ta marknadsandelar från de mer etablerade konkurrenterna som Securitas Direct vars affärsmodell bygger på traditionell direktförsäljning vilket visat sig ge en mindre lojal kundbas. En jämförelse med branschledaren Securitas Direct visar att s affärsmodell ger färre kundavgångar. En låg andel kundavgångar ger högre lönsamhet och indikerar att kunderna är nöjda. Knapar in på marknadsledare Kundavgångar Securitas Direct Källa: Årsredovisning och Securitas Direct 7

8 Hög tillväxt väntas kommande år För 28 räknar vi med att bolaget håller uppe den höga abonnemangstillväxten och att vinsten ligger i nivå med fjolåret. De närmaste två åren (29-21) bedömer vi att bolaget kan behålla en hög tillväxttakt men något avtagande och mer i linje med marknadstillväxten. Vi räknar även fortsatt med att bolaget kommer att hålla en relativt hög andel kostnader för marknadsföring. I takt med att återbetalningstiden minskar kommer vi att få en kraftig resultatförbättring under de kommande åren. Vidare räknar vi med att en uthållig rörelsemarginal kommer att kunna hållas över det uttalade målet om 1 procent. Våra prognoser redovisas i tabellen nedan. Redeye prognoser (MSEK) E 29E 21E Försäljning 22,9 24,3 31,1 47,6 65,6 87,7 EBITDA 3,1 4,9 5,1 5,1 1,1 15,3 EBIT 1,2 1,9,8 -,1 3,5 6,7 PTP,9 1,6,3 -,5 3, 6,4 VPA, SEK,,1,,,3,5 Försäljningstillväxt (YoY) 6,1% 28,1% 52,9% 37,9% 33,7% EBITDA marginal 13,4% 2,1% 16,3% 15,6% 22,9% 26,7% VPA tillväxt (YoY) 341% -65% -257% -697% 19% Källa: Redeye Research Aktien undervärderad enligt DCFmodell Värdering Värderingen av s aktie görs med hjälp av en kassaflödesmodell där diskonteringsräntan WACC ska avspegla risken i aktien. För att få fram detta vägs kostnaden för lånat kapital (finansiell nettoskuld) ihop med aktiemarknadens avkastningskrav. Även om vi anser att verksamheten är stabil är den inte mindre riskfylld än ett tvärsnitt för börsen. För Trygga Hem väljer vi att lägga på en riskpremie som motsvarar tillägg för mindre bolag där likviditeten är låg. Vi har i tillägg till marknadsriskpremien på 4,9 procent valt att lägga till ett risktillägg för småbolag på 3,9 procent. För den riskfria räntan använder vi oss av räntan för en svensk statsobligation 1 år. Värderingen är gjord i en DCF-modell där de viktigaste värdena visas i tabellen. DCF Värdering WACC Per aktie 13,2 % DCF värde 11, kr Kurs 9,25 kr DCF värde relaterat till kurs 19,4 % Källa: Redeye Research 8

9 Utifrån Redeyes prognoser och DCF-modell är ett motiverat värde på aktien 11 kronor. Det medför en uppsida på närmare 2 procent vilket indikerar att aktien är undervärderad. Attraktiva nyckeltal talar för aktien Relativvärdering En relevant relativvärdering av anser vi är begränsad då vi saknar bra jämförelseobjekt. En översiktlig multipelvärdering indikerar ändå att aktien är undervärderad utifrån den förväntade vinsttillväxten. Förutsatt att bolaget uppnår våra prognoser anser vi att nyckeltalen ser attraktiva ut. Nyckeltal 28p 29p 21p P/E nm 37,9 18, EV/EBITDA 15,4 7,8 5,1 EV/Sales 2,4 1,8 1,4 Källa: Redeye Research Ett EV/EBITDA på 7,8x för 29 anser vi inte känns avskräckande ur investeringssynpunkt på nuvarande kursnivå. Få risker i trygg aktie Risker och hot Den finansiella ställningen i bolaget anser vi är god. Med en soliditet på 64 procent har bolaget beredskap för tuffare tider. Behovet av ytterligare investeringar anser vi inte behövs i det korta perspektivet. Kassasituationen är även tillräcklig med disponibla medel på drygt 7 miljoner kronor. Under en period med kraftig tillväxt kommer kassaflödet att påverkas negativt på grund av investeringar i nya larmanläggningar. Vi utesluter därför inte att bolaget kan komma att göra en nyemission för att ta in kapital för att kunna öka kundstocken ytterligare under en tillväxtperiod. De höga inträdesbarriärerna gör även att vi bedömer att eventuella nya aktörer inte kommer att utgöra något hot de närmaste åren på grund av höga initiala kostnader. Larmtjänster har varit ökande och visat kraftigt tillväxt. En lågkonjunktur skulle kunna dämpa en sådan utveckling även om halvårsrapporten för 28 inte gav sken av det. Om köpkraften hos konsumenterna minskar finns risk att larmtjänster väljs bort vilket skulle påverka negativt. 9

10 Resultaträkning, MSEK e 29e 21e Omsättning Summa rörelsekostnader EBITDA Avskrivningar EBIT Resultatandelar,,,,, Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt Nettoresultat Resultaträkning just, MSEK e 29e 21e Jämförelsestörande poster EBITDA just EBIT just PTP just Nettoresultat just Balansräkning, MSEK e 29e 21e Tillgångar Omsättningstillgångar Kassa och bank Kundfodringar Lager Andra fordringar Summa omsättningstillg Anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anl.tillg. Goodwill Balans. utv. kostn. Övr. imateriella tillg. Summa anläggningstillg Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga icke ränteb skulder Summa kortfristiga skulder Långa icke ränteb.skulder Räntebärande skulder Summa skulder Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & Eget Kapital Summa skulder och eget kapital Fritt kassaflöde, MSEK e 29e 21e Omsättning Summa rörelsekostnader Avskrivningar EBIT Skatt på EBIT (Justerad skatt) NOPLAT Avskrivningar Bruttokassaflöde Förändring i rörelsekapital 1 Investeringar Fritt kassaflöde DCF värdering Kassaflöden, MSEK Riskpremie (%) 3,9 NV FCF (28-1),1 Betavärde 1,2 NV FCF (211-2) 35,8 Riskfri ränta (%) 4,1 NV FCF (221-) 66,7 Räntepremie (%), Rörelsefrämmade tillgångar,1 WACC (%) 13,2 Räntebärande skulder 6, Motiverat värde 96,6 Antaganden (%) Genomsn. förs.tillv. 22,5 Motiverat värde per aktie, SEK 11, EBIT-Marginal 12,8 Börskurs, SEK 9,3 Lönsamhet e 29e 21e Avk. på eget kapital (ROE, %) 36, 8,6-5,8 13,3 23,2 ROCE (%) 33,3 11, -,5 17,3 28,2 ROIC (%) 17, 9,7 -,5 13,1 2,9 EBITDA-marginal (just,%) 24,2 22, 15,6 22,9 26,7 EBIT just-marginal 9,7 3,7 -,2 7,9 11,7 Netto just-marginal 3,,9-1,6 4,8 7,8 Data per aktie, SEK e 29e 21e VPA,7,2 -,6,24,51 VPA just,7,2 -,6,24,51 Utdelning,,,,, Nettoskuld,5,7 -,3 -,3 -,7 Antal aktier 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 Värdering e 29e 21e Enterprise value P/E 136,1 392,7-155,2 37,9 18, P/E just 136,1 392,7-155,2 37,9 18, P/S 4, 3,5 2,5 1,8 1,4 EV/S 4,2 3,8 2,4 1,8 1,4 EV/EBITDA just 17,5 17,2 15,4 7,8 5,1 EV/EBIT just 43,4 12,8-1 2,3 22,6 11,6 P/BV 41,7 28, 5,4 4,7 3,7 Aktiens utveckling Tillväxt/år 6/8P 1 mån 8,8% Omsättning 9,7% 3 mån 12,8% Rörelseresultat, just -18,3% 12 mån,% V/A, just 28,3% Årets Början,% EK 44,9% Aktiestruktur % 1 Röster Kapital Jonas Hallberg Invest AB 34,9 34,9 Jonas Gudmunds 34,9 34,9 Lannebo Micro Cap 13,4 13,4 Management 6,9 6,9 Övriga 9,9 9,9 Aktien. Reuterskod THEM.ST Lista First north Kurs,SEK 9,3 Antal aktier, milj 8,8 Börsvärde, MSEK Börspost 5 Bolagsledning & styrelse. VD Jonas Hallberg Ordf Lisbeth Gustafsson Nästkommande rapportdatum. Bokslutskommuniké Kapitalstruktur e 29e 21e Soliditet 17% 18% 54% 56% 58% Skuldsättningsgrad 232% 27% 27% 23% 23% Nettoskuld Sysselsatt kapital Kapitalets oms.hastighet 3,4 3, 2,3 2,2 2,4 Analytiker Redeye AB. Jan Glevén Mäster Samuelsgatan 42, 1tr Stockholm Tillväxt (%) e 29e 21e Försäljningstillväxt 5,8 13,9 42,1 35, 3, VPA-tillväxt (just) 374,8-65,4 n.m. n.m. 11,5 Tillväxt eget kapital 4,9 49, 418,5 14,2 26,2 1

11 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) e 29e 21e 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % e 29e 21e 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % -2% Omsättning Försäljningstillväxt EBIT just EBIT just-marginal Vinst Per Aktie Soliditet & Skuldsättningsgrad (%),6 35% 7%,5 3% 6%,4 25% 5%,3 2% 4%,2,1 -, e 29e 21e 15% 1% 5% % e 29e 21e 3% 2% 1% % VPA just VPA just ex gw Skuldsättningsgrad Soliditet Produktområden Geografiska områden 43% 57% 1% Produkter Tjänster Sverige Om rekommendationen Verksamhetsbeskrivning är leverantör av larmtjänster och säkerhetsprodukter i Sverige. Larmtjänster för privatmarknaden levereras i form av abonnemang. Larmutrustningen hos abonnenten ägs av. Försäljningsverksamheten bygger på etablerade partnerskap med lämpliga intresseorganisationer och företag. Bolagets kunder är till övervägande del privatpersoner med egna bostäder. 11

EPS 0,48 0,99 1,26 1,72 P/E 33,2 16,2 12,7 9,3 EV/EBITDA 17,1 11,4 7,2 5,3 P/S 3,8 2,4 2,0 1,7 EV/S 3,8 2,7 2,2 1,9

EPS 0,48 0,99 1,26 1,72 P/E 33,2 16,2 12,7 9,3 EV/EBITDA 17,1 11,4 7,2 5,3 P/S 3,8 2,4 2,0 1,7 EV/S 3,8 2,7 2,2 1,9 Aktiekurs, SEK Volym, tusen Formpipe Software Stabilt tillväxtföretag med fortsatt potential Formpipe har sedan starten 2004 haft stark tillväxt och stigande marginaler. Genom såväl organisk tillväxt som

Läs mer

Net Entertainment (NET B)

Net Entertainment (NET B) Analysgaranti 28 augusti 2008 Net Entertainment (NET B) Hög tillväxt och goda marginaler Net Entertainment utvecklar och licensierar ut mjukvara för främst kasinospel på Internet. Bolagets affärsmodell

Läs mer

03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08e

03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08e ANALYSGARANTI* 29:e juni 26 A-Com (Acom.ST) På rätt spår A-Coms bokslutskommuniké för det brutna räkenskapsåret 5/6 var stort sett i linje med våra förväntningar. Försäljningen var bättre än väntat medan

Läs mer

Devicom Telefonioperatör med tvist

Devicom Telefonioperatör med tvist UPPDRAGSANALYS* 27 november 2007 Devicom Telefonioperatör med tvist Devicom är ett ungt företag som säljer fasttelefoni till hushåll och företag genom att erbjuda billig utlandstelefoni. Bolaget har haft

Läs mer

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs BOLAGSANALYS 18 november 2009 Sammanfattning Ticket (TICK.ST) På rätt kurs Ticket visar tidiga tecken på återhämtning i sin Q3-rapport. Dock präglas det senaste kvartalet fortsatt av besparingsåtgärder

Läs mer

2005 2006e 2007e 2008e 2009e

2005 2006e 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 10 december 2006 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Lönsam aktör på nischmarknad Betting Promotion verkar inom något så udda som market making på oddsbörser. Verksamheten bygger på en

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte BOLAGSANALYS 26 november 2008 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte Biolin visar kraftig tillväxt och ett positivt resultat före avskrivning under det tredje kvartalet. En mer renodlad verksamhet

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

Sensys Traffic(SENS.ST) I väntan på grönt ljus

Sensys Traffic(SENS.ST) I väntan på grönt ljus BOLAGSANALYS 14 april 2009 Sammanfattning Sensys Traffic(SENS.ST) I väntan på grönt ljus Sensys Traffic säljer radarutrustning för övervakning av trafik. Med draghjälp från en växande marknad och ökad

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina BOLAGSANALYS 24 februari 2012 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina Kvarvarande verksamhet visar en svag men ändå positiv lönsamhet med ett rörelseresultat på 18 MSEK under 2011. Pressen

Läs mer

Bahnhof AB (BAHNb.ST)

Bahnhof AB (BAHNb.ST) BOLAGSANALYS 20 april 2009 Sammanfattning Bahnhof AB (BAHNb.ST) Lönsam tillväxtoperatör Bahnhof är en operatör som fokuserar på tre affärsområden. Det största området innefattar internetanslutningar och

Läs mer

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart BOLAGSANALYS 13 september 2010 Sammanfattning Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart Samgåendet med Hamelin skapar en koncern med bättre kritisk massa på sina viktiga marknader. I huvudsak kompletterar

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat

Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat BOLAGSANALYS 10 november 2011 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat Arise hade avsevärt högre intäkter och bättre resultat än väntat under Q3. Främst berodde skillnaden på

Läs mer

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras BOLAGSANALYS 1 juli 2009 Sammanfattning Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras Med stora investeringar i GPV under 2008 och i Storrun i år är Borevind fullinvesterade till årsskiftet. År 2010

Läs mer

Tilgin (TILG.ST) Avyttring medför lägre risk

Tilgin (TILG.ST) Avyttring medför lägre risk BOLAGSANALYS 21 november 2008 Sammanfattning Tilgin (TILG.ST) Avyttring medför lägre risk Tilgin annonserade i går att de säljer den kraftigt förlustbringade verksamheten inom IPTV till IPTV-konkurrenten

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7%

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7% BOLAGSANALYS 12 november 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Höga kostnader men bra tillväxt AllTeles Q3-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (71%) och stabilt kassaflöde (+6,5 MSEK).

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Resultatet på ny toppnivå Q1-rapporten för bokslutsåret 2015/16 var övervägande stark även om överraskningsmomenten

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer

Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer BOLAGSANALYS 27 maj 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer Intäkter om 227 MSEK och EBITDA på 25 MSEK prickade våra prognoser. Säsongsvariationer i Opus Bilprovning påverkade

Läs mer

Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken

Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken BOLAGSANALYS 21 juli 2013 Sammanfattning Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken Arise hade ett vindmässigt bra kvartal och elproduktionen blev något bättre än planerat. Vindkraftdriftens EBITDA i Q2 steg

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar

Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar BOLAGSANALYS 25 februari 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar Det ekonomiska utfallet i Q4-rapporten är svårtolkat då det innehåller stora säsongseffekter och engångsposter.

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 september 214 Sammanfattning Allenex God tillväxt enligt förväntan -rapporten var relativt odramatisk. Försäljningen växte med 16 procent, vilket var marginellt högre än vi räknat med.

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) På väg igenom miljardvallen

Opus Group (OPUS.ST) På väg igenom miljardvallen BOLAGSANALYS 2 oktober 2012 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) På väg igenom miljardvallen Förvärvet och arbetet med övertagandet av Besiktningskluster 1 från Bilprovningen löper på enligt plan. Den pågående

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 22 augusti 2014 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) I väntan på Illinois Under Q2 fick Opus full utväxling på sina senaste affärer och förvärv. Intäkterna steg

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829 BOLAGSANALYS 17 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Mycket intressant Venteloförvärv AllTele annonserade i början av augusti ett mycket stort förvärv i Ventelo. Bolaget omsätter cirka 300 MSEK

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 592 813 842

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 592 813 842 BOLAGSANALYS 31 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Stark försäljning i Q2 11 AllTeles Q2-rapport visade på mycket bra försäljningstillväxt (31%) och stabilt kassaflöde (+12 MSEK). Intäkterna

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 11 maj 2015 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) Osäkert läge Prevas rapport för det första kvartalet 2015 var klart under vår förväntan, störst avvikelse var lönsamheten

Läs mer

GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare

GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare BOLAGSANALYS 25 juni 2013 Sammanfattning GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare GuldAdam har som affärsidé att köpa begagnade ädelmetaller, främst guld, men även platina och silver, för att sedan sälja

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 juni 215 Sammanfattning Allenex Marginalmålet inom räckhåll Försäljningen i Q1 växte med 1 procent med god hjälp av positiva valutaeffekter. Det var något mer än vi

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU BOLAGSANALYS 26 april 2012 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU Rapporten för det första kvartalet var relativt odramatisk. Rapporten föregicks av kvartalets stora nyhet, den

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 17 februari 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) 2015 - konsolideringsår Utfallet i Q4-rapporten var lite bättre än väntat tack vare en reavinst vid avyttringen

Läs mer