Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte"

Transkript

1 BOLAGSANALYS 26 november 2008 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte Biolin visar kraftig tillväxt och ett positivt resultat före avskrivning under det tredje kvartalet. En mer renodlad verksamhet träder fram varmed lönsamhetspotentialen blir mer synliggjord efter avyttringen av Ospol. Bolaget går med stora steg mot ett 2008 med positivt rörelseresultat före avskrivningar. Effektiviseringsåtgärder och fortsatt stark tillväxt borgar även för en turn-around under Vi bedömer att aktien på nuvarande nivåer har bra risk/reward. Vår DCF-modell indikerar stor uppsida i aktien om pusselbitarna väl visar sig falla på plats. Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: Small cap 92 MSEK Hälsovård Fredrik Lindgren Bo Håkansson Redeye Rating (0-10 poäng) ISIN: SE ID: 736 Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Investeringsläge 5,0 poäng 6,0 poäng 5,0 poäng 5,0 poäng 7,0 poäng Nyckeltal p 2009p 2010p Omsättning, MSEK Tillväxt 55% 158% 38% 25% 20% EBITDA EBITDA-marginal -75% -12% 4% 15% 17% EBIT EBIT-marginal -78% -16% 0% 9 % 12% Resultat före skatt Nettoresultat * 8 14 Nettomarginal -82% -16% 21% 6% 9% VPA -2,49-0,63 1,09 0,41 0,66 VPA just -2,49-0,63 1,09 0,41 0,66 P/E just -1,8-7,2 4,1 10,9 6,8 P/S 3,1 1,2 0,9 0,7 0,6 EV/S 0,0 1,1 1,0 0,8 0,7 EV/EBITDA just 0,0-9,0 24,3 5,5 4,0 *Uppskjuten skattefordran har aktiverats med 16 MSEK. Bolaget har skattemässiga underskott om 57 MSEK Fakta Aktiekurs (SEK) 4,5 Antal aktier (milj) 20,1 Börsvärde (MSEK) 92 Nettoskuld (MSEK) 16 Free float (%) 54 Dagl oms. ( 000) 20 Analytiker: Jan Glevén Björn Andersson Denna analys är baserad på Redeyes analyskoncept Analysgaranti/Uppdragsanalys. Redeye är en officiell Research Provider till Nasdaq/OMX. För mer information om Analysgaranti och Research Provider, se disclaimer i slutet av denna produkt. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, 0 poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok för Analysgaranti specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är 0 poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Tillväxtpotential De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) marknadsstorlek, 2) marknadstillväxt, 3) samarbeten, 4) produkt differentiering och 5) konkurrenssituation. Kriterierna väger lika tungt i den sammantagna bedömningen av värderingsnyckeln tillväxtpotential. Lönsamhet De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) stabil vinstutveckling, 2) bruttomarginal, 3) EBIT-marginal och 4) avkastning på eget kapital. Faktorn stabil vinstutveckling viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) oberoende av enstaka händelser, 2) finansiell situation, 3) ägarstruktur, 4) teknologiplattform, 5) konjunkturkänslighet och 6) aktiens likviditet. Faktorerna oberoende av enstaka händelser och finansiell situation viktas med 1,5x då dessa faktorer anses extra viktig. Faktorerna ägarstruktur, teknikrisk, konjukturkänslighet och aktiens likviditet viktas med 0,5x. Investeringsläge De faktorerna som utgör bedömning av investeringsläge är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) trendmönster/tekniskt och 4) nyhetsflöde/triggers. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. 2

3 Uppdatering Q3 Renodling har lett fram till vinst Försäljning har ökat med över 50 procent under 9- månaders perioden Biolin redovisar under det tredje kvartalet både hög tillväxt och vinst. En omfattande och lång renodlingsprocess samt effektiviseringsåtgärder har bidragit till att bolaget nu kan visa positivt resultat. Marknaden för Biolins produkter har varit stabil under det tredje kvartalet och någon påverkan av en svagare konjunktur har bolaget inte känt av. Biolins kunder finns till störst del inom den akademiska marknaden vilken inte är lika känslig för svängningar i konjunkturen. Av dessa återfinns renommerade universitet och forskningsinstitut. Det tredje kvartalet utgör det första kvartalet där Ospol inte längre ingår. Biolin som tidigare fattat beslut om att inte vidare finansiera Ospols verksamhet har avyttrat hela sitt innehav till Stefor Capital som övertagit ansvaret för finansiering av Ospols fortsatta verksamhet. Ospol redovisas i rapporten som verksamhet under avveckling varmed vi valt att behandla den kvarvarande verksamheten som nu enbart består av analysinstrument. Vi har valt justera för Ospol i våra tabeller samt prognoser som enbart är baserad på den kvarvarande verksamheten. God tillväxt Under det tredje kvartalet ökade omsättningen med 81 procent till 25,4 miljoner kronor. Vi hade väntat oss 22,3 miljoner kronor vilket motsvarar en ökning på 60 procent. Bakom den kraftiga tillväxten står samtliga av Biolins dotterbolag. För året ackumulerat (nio månader) har försäljningen ökat med 54 procent. Förvärvet av Nima som gjordes i september har bidragit med 12 procent varav återstoden utgör organisk tillväxt (42 procent). Den kraftiga tillväxten har bidragit till att Biolin nu rensat för den förlustbringande verksamheten Ospol visar ett positivt rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA). För kvartalet visar Biolin en mindre vinst på 2 miljoner kronor sett till EBITDA. Även sett till de senaste 12-månaderna (rullande) visar bolaget upp en rörelsevinst på 4,5 miljoner kronor. Vi hade räknat med en mindre rörelsevinst (EBITDA) under Q3 samt ett nollresultat. Biolins resultat före skatt uppgår under Q3 till 0,7 miljoner kronor. Biolin : Förväntat vs. Utfall Q3 (SEKm) Q3'07 Q3'08p Utfall Diff Försäljning 14,0 22,3 25,4 14% EBITDA -9,5 1,5 2,0 33% EBIT -10,0 0,5 1,0 PTP -10,0 0,0 0,7 VPA, SEK -0,52 0,00 0,04 Försäljningstillväxt 303% 59% 70% EBITDA marginal n.a 7% 8% VPA tillväxt (YoY) n.a n.a n.a Källa: Redeye Research 3

4 Positiv utveckling för Osstell Avancerade analystekniker utgör kärnan i Biolin Biolin består av ett antal dotterbolag som numera enbart har koppling till analysinstrument. Av dessa återfinns Osstell med analysinstrumet för dentala implantat samt de mer forskningsrelatarade dotterbolan KSV/Nima och Q-Sense. Resurser för marknadsföring och säljaktiviteter görs i stor utsträckning gemensamt samt att åtgärder för samordning bidragit till lägre kostnader. Ä ven om det kan komma att bli aktuellt med kompletterande förvärv bedömer vi att huvudspåret under en period blir att konsolidera de tidigare förvärven av KSV och Nima. Främst är det produktion som styrts om till Helsingfors. Biolin väljer att dela upp verksamheten i olika produktområden som visas i nedanstående tabell. Verksamhet Produktområden Q-Sense KSV/Nima Monolayer KSV Tensiometry Technology Osstell Analysområde Molekylär interaktion och ytprocesser Preparation och analys av monolager Mätning av ytspänning och ytenergi Stabilitet hos dentala implantat Källa: Biolin delårsrapport Q Under det tredje kvartalet har utvecklingen inom Osstell varit särskilt bra. Detta beror på att ett flertal distributörer har tillkommit. Sedan strategin varit att knyta till sig distributörer på olika marknader har tillväxten förbättrats. Tidigare fanns ett exklusivt avtal med Straumann som visade sig utvecklas långsamt. Under året ackumulerat (9 månader) har Osstell visat en tillväxt på 65 procent. Osstells huvudprodukt utgörs av ett produktsystem för mätning av stabilitet hos dentala implantat. Tekniken (Resonance Frequency Analysis) som används har i studier visat sig var den mest precisa vilket talar för att produkten har bra potential att växa till en betydligt större produkt än i nuläget. Under 2009 är det dessutom tänkt att en ny produktgeneration av Mentor ska lanseras där förbättringar gjorts både avseende prestanda och användarvänlighet. Marknads- och utvecklingsaktiviteter draghjälp för KSV/Nima En stark försäljningsutveckling har även KSV Monolayer Science haft där produkter som lanserats i början av året fortsatt bidragit. Produkterna (KSVs PMI, ISR och SPR) används inom växande områden som nanoteknik, biomaterial och proteininteraktion. Under årets första niomånader har produktområdet visat en tillväxt på 60 procent. Tillväxttaken för övriga produktområden KSV Tensiometry (mätning av ytspänning och ytenergi) och Nima har tillväxten i snitt legat på 20 procent. En viktig anledning till köpet av Nima var att det tillsammans med KSV får en stark ställning på marknaden. Inom området för Langmuir Blodgett kan bolaget dessutom höja priserna vilket torde leda till resultatförbättringar framöver. För Q-Sense har tillväxten varit lägre. Q-Sense har tidigare brottats med en del ledningsfrågor som nu är åtgärdade. Under Q3 har emellertid tillväxten tagit fart för att ha närmat sig 20 procent. 4

5 Åtgärder förbättrar lönsamheten Avyttring synliggör lönsamhetsförbättringar Prognoser Biolin upprepar tidigare målsättning om att växa med 35 procent för helåret 2008 och ett positivt EBITDA. Under verksamhetsåret har även löpande åtgärder gjorts för att förbättra lönsamheten. Under början av året minskade Biolin på personal inom analysverksamheten vilket fick ned kostnaderna. Vi väntar oss att kostnaderna minskar ytterligare framöver då flytt av huvudkontor kommer att bidra till att kostnader för lokaler och administration kommer att vara lägre. Bakom flytten från Malmö till Göteborg ligger beslut om att komma närmare verksamheten då två av bolagets verksamheter finns i Göteborg. Tillsammans med konsolideringsåtgärder väntas en positiv effekt på 5 miljoner kronor årligen. Tidigare har bolaget uppgivit att kostnader skulle uppkomma till följd av omstrukturering. Dessa befarade kostnader på 3 miljoner kronor väntas nu utebli. Avyttringen av Ospol tydliggör de underliggande resultatförbättringarna vilket framkommer under det tredje kvartalet. Avknoppningen av Ospol gör inte någon större skillnad sett till omsättningen. Ospol stod för ungefär 10 procent men hade desto större inverkan på resultatet. De effekter som blir tydligast i samband med avknoppningen är kassaflöde och att resultat förbättras väsentligt. Under det tredje kvartalet redovisas Ospol som verksamhet under avveckling. Tillväxt på 25 procent under 2009 För att Biolin ska lyckas med sin målsättning krävs att avslutningen på året i sämsta fall blir i linje med fjolåret. Då uppgick försäljningen till 29 miljoner kronor samt att ett rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 7 miljoner kronor. Det tror vi att Biolin klarar och räknar därför med att bolaget når sina mål. Vi räknar med en omsättning på 31,4 miljoner kronor samt ett EBITDA på 6,9 miljoner kronor under det fjärde kvartalet. För helåret innebär det en tillväxt på 38 procent samt ett positivt EBITDA på 4,5 miljoner kronor. Under 2009 räknar vi med att tillväxttakten kommer att uppgå till 25 procent vilket ger en omsättning på 132 miljoner kronor. EBITDA väntas uppgå till 20 miljoner kronor vilket medför en marginal på 15 procent. Våra estimat för kommande kvartal och verksamhetsår redovisas i nedanstående tabell. Biolin Estimat SEKm Q1'07 Q2'07 Q3'07 Q4' Q1'08 Q2'08 Q3'08 Q4'08p 2008p 2009p Försäljning 15,3 18,8 14,0 28,6 76,7 23,4 25,3 25,4 31,4 105,5 131,8 EBITDA -2,2-4,3-9,5 6,9-9,1-0,9-3,5 2,0 6,9 4,5 19,8 EBIT -3,6-4,3-10,1 6,0-11,8-1,7-4,4-1,0 5,9 0,8 15,8 PTP -3,4-4,3-10,0 5,5-12,3-2,1 2,3 0,7 5,6 6,5 14,3 VPA, SEK -0,18-0,70-0,52 0,29-0,64 0,69 0,11 0,04 0,28 1,12 0,51 Försäljningstillväxt 115% 158% 53% 34% 81% 10% 38% 25% EBITDA marginal n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 8% 22% 4% 15% VPA tillväxt (YoY) Källa: Redeye Research 5

6 DCF-modell indikerar att aktien är undervärderad Värdering Våra estimat ger ett DCF-värde på 9,8 kronor per aktie vilket indikerar att aktien är undervärderad. Vi har i våra antaganden tagit hänsyn till en riskpremie för småbolag. Biolin har ett börsvärde på under 100 miljoner kronor vilket placerar bolaget i facket micro-cap. För mindre bolag är det vanligt med påslag vilket vi även tillämpar för Biolin. Marknadsriskpremien för Biolin sätts till 7 procent samt att vi använder oss av en riskfri ränta på 4 procent. Avkastningskravet för Biolin blir utifrån våra prognoser och antaganden 12,8 procent. DCF värdering Marknadsriskpremie 7,00% Riskfri ränta 4,00% DCF-värde (kr) 9,8 Kurs (kr) 4,5 DCF-värde relativt till kurs 119% Källa: Redeye Research Investeringssammanfattning Biolin har renodlat sin verksamhet och gått från att vara ett riskkapitalbolag till att vara en teknikkoncern. Den huvudsakliga inriktningen utgörs av forsknings och sjukvårdsprodukter inom life science. Efter en renodling mot analysinstrument ingår dotterbolagen Q-Sense, Nima och KSV Instruments. Dessa bolag har analytiska instrument som utgör en liten del på en stor marknad, vilken årligen växer med 10 procent. Användare utgörs av läkemedels- och bioteknikbolag. På väg mot turn-around 2009 Biolin siktar på att nå en EBITDA-marginal på 15 procent och en tillväxt på 25 procent Med den struktur som finns i dagens Biolin anser vi att det finns bra förutsättningar att nå dessa mål. Produkterna står inför en intressant tillväxtperiod och lyckas bolaget bra med att växa på den Nordamerikanska marknaden ser chanserna för att prognoser faller in som goda. Från att tidigare visat upprepade förluster ser vi chans för bolaget att vända till vinst under För att våra antaganden och den stora kurspotentialen ska falla in måste bolaget nå de uppsatta målen. Det finns riskfaktorer som kan medföra att omsättningen blir lägre och som står utanför Biolins möjligheter att påverka. Biolin har en stor andel kunder inom offentligt finansierad verksamhet som delges forskningsanslag. Skulle det komma att ske förändringar kring dessa kommer det att påverka omsättningen för Biolin under Viktigast att följa är utvecklingen för anslagen kring på den amerikanska marknaden står för drygt 40 procent av Biolins totala omsättning. Europa och Asien står vardera för 25 procent vardera och resterande andel övriga marknader. Bolagets tidigare prognosmissar har medfört en viss förtroenderabatt som torde minska kraftigt i ett scenario där bolaget når sina finansiella mål. Utöver forskningsanslagens storlek som torde utgöra det största riskmomentet finns även en viss osäkerhet kring återhållsamhet inom det industriella kundsegmentet. 6

7 Sammanfattning Redeye Rating Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. Ledning 5,0p Kommentar: Lång väg från konglomerat till renodling av enbart analysverksamhet. God branschkunskap och ledning med stor motivation. Tillväxtpotential 6,0p Kommentar: Stor potential att växa på den amerikanska marknaden där tillväxten är god. Konkurrensutsatt marknad men goda möjligheter med differentierade produkter. Lönsamhet 5,0p Kommentar: Bolaget har en svag lönsamhetshistorik men som renodlat analysbolag finns goda chanser till att förbättra lönsamheten. Inom analysverksamhet har bolaget visat vinst under tredje kvartalet 2008 Trygg placering 5,0p Kommentar: Relativt konjunkturokänsligt då kunderna till stor del finns inom akademin. Den finansiella situationen har förbättrats sedan Ospol knoppats av vilket förbättrar kassaflödet. Likviditeten i aktien är låg. Investeringsläge 7,0p Kommentar: Vi ser uppsida i aktien men bolaget har mycket kvar att bevisa. Vår DCF-Modell indikerar stor uppsida i aktien. Detta gäller under förutsättning att bolagets prognoser faller in. 7

8 Resultaträkning, MSEK e 2009e 2010e Omsättning Summa rörelsekostnader EBITDA Avskrivningar EBIT Resultatandelar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt Nettoresultat Resultaträkning just, MSEK e 2009e 2010e Jämförelsestörande poster EBITDA just EBIT just PTP just Nettoresultat just Balansräkning, MSEK e 2009e 2010e Tillgångar Omsättningstillgångar Kassa och bank Kundfodringar Lager Andra fordringar Summa omsättningstillg Anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anl.tillg Goodwill Balans. utv. kostn Övr. imateriella tillg Summa anläggningstillg Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga icke ränteb skulder Summa kortfristiga skulder Långa icke ränteb.skulder Räntebärande skulder Summa skulder Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & Eget Kapital Summa skulder och eget kapital Fritt kassaflöde, MSEK e 2009e 2010e Omsättning Summa rörelsekostnader Avskrivningar EBIT Skatt på EBIT (Justerad skatt) NOPLAT Avskrivningar Bruttokassaflöde Förändring i rörelsekapital Investeringar Fritt kassaflöde DCF värdering Kassaflöden, MSEK Riskpremie (%) 7,0 NV FCF ( ) 65,7 Betavärde 1,3 NV FCF ( ) 75,0 Riskfri ränta (%) 4,0 NV FCF (2022-) 49,3 Räntepremie (%) 1,0 Rörelsefrämmade tillgångar 18,1 WACC (%) 12,8 Räntebärande skulder 5,9 Motiverat värde 202,2 Antaganden (%) Genomsn. förs. tillv. 10,0 Motiverat värde per aktie, SEK 9,8 EBIT-marginal 9,1 Börskurs, SEK 4,5 Lönsamhet e 2009e 2010e Avk. på eget kapital (ROE) -22% -9% 18% 7% 11% ROCE -20% -8% 0% 10% 15% ROIC -20% -6% 16% 10% 14% EBITDA just-marginal -75% -12% 4% 15% 17% EBIT just-marginal -78% -16% 0% 9% 12% Netto just-marginal -82% -16% 21% 6% 9% Data per aktie, SEK e 2009e 2010e VPA -2,49-0,63 1,09 0,41 0,66 VPA just -2,49-0,63 1,09 0,41 0,66 Utdelning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettoskuld -9,5-0,5 0,0-0,2-0,2 Antal aktier 9,8 19,8 20,5 20,5 20,5 Värdering e 2009e 2010e Enterprise value P/E -1,8-7,2 4,1 10,9 6,8 P/E just -1,8-7,2 4,1 10,9 6,8 P/S 3,1 1,2 0,9 0,7 0,6 EV/S 0,0 1,1 1,0 0,8 0,7 EV/EBITDA just 0,0-9,0 24,3 5,5 4,0 EV/EBIT just 0,0-6,9 230,3 9,2 5,7 P/BV 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 Aktiens utveckling Tillväxt/år 06/08P 1 mån -9,8% Omsättning 100,0% 3 mån -18,2% Rörelseresultat, just -24,7% 12 mån -31,3% V/A, just -56,6% Årets Början -41,6% EK 28,8% Aktiestruktur % Röster Kapital Bo Håkansson med bolag 36,5 36,5 Fredrik Lindgren 5,0 5,0 Pershing Securities Ltd 3,2 3,2 Sauli Törmälä 2,5 2,5 Göran Berglund 1,5 1,5 Oscar Håkansson 1,3 1,3 Nordnet Pensionsförsäkring 1,3 1,3 Pensionsstiftelsen Reserv 1,2 1,2 Avanza pension 1,0 1,0 Svenro Aktiebolag 1,1 1,1 Aktien. Reuterskod BLIN.ST Lista Small cap Kurs, SEK 4,5 Antal aktier, milj 20,6 Börsvärde, MSEK Börspost 500 Bolagsledning & styrelse. VD Fredrik Lindgren Ordf Bo Håkansson Kapitalstruktur e 2009e 2010e Soliditet 93% 66% 64% 63% 64% Skuldsättningsgrad 1% 5% 5% 5% 5% Nettoskuld Sysselsatt kapital Kapitalets oms. hastighet 0,3 0,5 0,8 1,1 1,3 Tillväxt e 2009e 2010e Försäljningstillväxt 55% 158% 38% 25% 20% VPA-tillväxt (just) n.m. % n.m. % n.m. % -62% 60% Tillväxt eget kapital 93% -14% -11% 3% 3% Nästkommande rapportdatum. Delårsrapport kvartal Analytiker Redeye AB. Jan Glevén Mäster Samuelsgatan 42, 10tr Stockholm Björn Andersson Fel! Hittar inte referenskälla. 8

9 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) e 2009e 2010e 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% e 2009e 2010e 20% 0% -20% -40% -60% -80% -100% Omsättning Försäljningstillväxt EBIT just EBIT just-marginal Vinst Per Aktie Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) 2 1,5 1 0,5 0-0,5-1 -1,5-2 -2, e 2009e 2010e 5% 5% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 0% e 2009e 2010e 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% VPA VPA just Skuldsättningsgrad Soliditet Produktområden Geografiska områden 3% 25% 41% 31% 100% Analysinstrument Europa Amerika Asien Övriga marknader Intressekonflikter Jan Glevén äger aktier i bolaget Biolin: Nej Redeye har deltagit i rådgivning eller corporate finance relaterade tjänster de sista 12 månaderna i Biolin: Nej Verksamhetsbeskrivning Biolin består av ett antal dotterbolag inom dentala implantat och kliniska vetenskapliga instrument. Företaget har under de senaste åren genomfört stora förändringsarbeten för att få ner kostnadsstrukturen samt att renodla sina innehav. Analysen är baserad på Redeyes Analysgarantikoncept. 9

10 DISCLAIMER Viktig information Redeye AB("Redeye" eller "Bolaget") är ett fristående analysföretag som står under Finansinspektionens (FI) tillsyn sedan juli Bolaget producerar och säljer aktieanalys samt har tillstånd att mottaga och vidarebefordra finansiella instrument, att lämna investeringsrådgivning avseende finansiella instrument samt att utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument, enligt 2 kap. 1-2 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Redeye har ingen egen corporate finance avdelning och bedriver ej handel för egen räkning. Vi kan dock samarbeta med externa corporate finance aktörer, fondbolag och fondkommissionärer. Ansvarsbegränsning Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Potentiella intressekonflikter Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument för bolaget från och med den dag beslut tagits att en analys ska produceras på bolaget samt två bankdagar därefter. En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är direkt kopplad till sådan verksamhet. Analysgaranti (AG) och Uppdragsanalys är analyskoncept som är framtagna av Redeye AB. Redeye är dessutom officiell Research Provider, ett koncept framtaget av NasdaqOMX, vilket betyder att Redeye tillhandahåller aktie- och bolags analys på bolag noterade på NasdaqOMX börslistor. Dessa typer av analyskoncept genomförs på uppdrag av, och mot en ersättning från, det aktuella bolaget som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Redeye AB kan utföra finansiell rådgivningsverksamhet mot onoterade och noterade bolag. Läsaren av dessa rapporter bör anta att Redeye kan ha erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är ej beroende av innehållet i analysen. Angående Redeyes analysbevakning Redeyes analys präglas av case-baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Ett case uppdateras dock med hög frekvens och minst vid varje kvartalsrapport och större händelse (<4 ggr/år). Bolagen som följs via AG-konceptet, uppdateras minst 2 gånger per år. Rekommendationsstruktur Redeyes rekommendationer för fundamental analys är: Köp (Buy), Avvakta (No Case), Sälj (Sell). Rekommendationer baserade på fundamental analys har en placeringshorisont på 6 månader, om inte annat kommuniceras. Den tekniska analysen har en avsevärt kortare horisont. I analyserna presenteras även en bedömning av den bolagsspecifika risken i aktien. De olika risknivåerna är; Låg, Medel, Hög och Spekulativ. Risknivån är en sammanvägd och subjektiv bedömning av; branschen, bolagets finansiella situation, förväntat nyhetsflöde och andra företagsspecifika faktorer. För analyser enligt AG-konceptet utfärdas ej några investeringsrekommendationer. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess möjligheter, risker mm. Syften är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare samt långsiktigt stödja likviditeten i aktien. Rekommendationsspridning (21 november 2008) Rekommendation Antal % av alla % ex. AG Köp 18 20% 39% Avvakta 16 18% 35% Sälj 12 14% 26% AG/Analysgaranti 42 48% 0% Totalt % 100% Mångfaldigande och spridning Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Copyright Redeye AB. 10

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

Tilgin (TILG.ST) Avyttring medför lägre risk

Tilgin (TILG.ST) Avyttring medför lägre risk BOLAGSANALYS 21 november 2008 Sammanfattning Tilgin (TILG.ST) Avyttring medför lägre risk Tilgin annonserade i går att de säljer den kraftigt förlustbringade verksamheten inom IPTV till IPTV-konkurrenten

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina BOLAGSANALYS 24 februari 2012 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina Kvarvarande verksamhet visar en svag men ändå positiv lönsamhet med ett rörelseresultat på 18 MSEK under 2011. Pressen

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829 BOLAGSANALYS 17 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Mycket intressant Venteloförvärv AllTele annonserade i början av augusti ett mycket stort förvärv i Ventelo. Bolaget omsätter cirka 300 MSEK

Läs mer

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras BOLAGSANALYS 1 juli 2009 Sammanfattning Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras Med stora investeringar i GPV under 2008 och i Storrun i år är Borevind fullinvesterade till årsskiftet. År 2010

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7%

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7% BOLAGSANALYS 12 november 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Höga kostnader men bra tillväxt AllTeles Q3-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (71%) och stabilt kassaflöde (+6,5 MSEK).

Läs mer

Bahnhof AB (BAHNb.ST)

Bahnhof AB (BAHNb.ST) BOLAGSANALYS 20 april 2009 Sammanfattning Bahnhof AB (BAHNb.ST) Lönsam tillväxtoperatör Bahnhof är en operatör som fokuserar på tre affärsområden. Det största området innefattar internetanslutningar och

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 592 813 842

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 592 813 842 BOLAGSANALYS 31 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Stark försäljning i Q2 11 AllTeles Q2-rapport visade på mycket bra försäljningstillväxt (31%) och stabilt kassaflöde (+12 MSEK). Intäkterna

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU BOLAGSANALYS 26 april 2012 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU Rapporten för det första kvartalet var relativt odramatisk. Rapporten föregicks av kvartalets stora nyhet, den

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 september 214 Sammanfattning Allenex God tillväxt enligt förväntan -rapporten var relativt odramatisk. Försäljningen växte med 16 procent, vilket var marginellt högre än vi räknat med.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Resultatet på ny toppnivå Q1-rapporten för bokslutsåret 2015/16 var övervägande stark även om överraskningsmomenten

Läs mer

Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram

Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram BOLAGSANALYS 24 september 2012 Sammanfattning Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag med huvudinriktning mot guld. Under 2011 och 2012 har prospekteringen

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 juni 215 Sammanfattning Allenex Marginalmålet inom räckhåll Försäljningen i Q1 växte med 1 procent med god hjälp av positiva valutaeffekter. Det var något mer än vi

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 6 maj 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Ser fram emot kvothöjning Q1 var ett vindmässigt normal och starkt kvartal som gav en EBITDA från Vindkraftdriften om

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning Genovis (Genob.st) Q4 andas viss optimism Under hösten 2014 gick aktien ned på grund av fallande försäljning. Genovis tappade kraft

Läs mer

GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare

GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare BOLAGSANALYS 25 juni 2013 Sammanfattning GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare GuldAdam har som affärsidé att köpa begagnade ädelmetaller, främst guld, men även platina och silver, för att sedan sälja

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 7 januari 2015 Sammanfattning (MYCR.ST) Drar fram som en väghyvel Denna analysuppdatering gäller ännu en Prexisionorder. Den tredje till antalet, inkommen precis

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 2 april 2015 Sammanfattning (Pled.st) Aktien har mer att ge Den initialt positiva kursreaktionen på utfallet i PLIANT-studien har snabbt raderats ut. Vi bedömer

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 16 mars 2015 Sammanfattning Hansa Medical (HMED.ST) Stegar vidare på egen hand Hansa Medical har varit en kursraket på börsen i år. En del av uppgången kan förklaras

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 12 november 2014 Sammanfattning (ENEA.ST) Vinstrekord - nu även med tillväxt Intäkter och rörelsemarginal uppgick till 105 MSEK respektive 23 procent, vilket var

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 april 2015 Sammanfattning (SENS.ST) Hög lönsamhet under radarn Sensys Q1-rapport med 54,3 MSEK i intäkter och 31,6 procents EBIT-marginal var i linje med förväntningarna

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 17 augusti 2015 Sammanfattning Sensys Gatso Group (SENS.ST) Nya marknadsettan går ut hårt Sensys Gatso Group (f.d. Sensys Traffic), som bolaget numera heter, har

Läs mer

Net Entertainment (NET B)

Net Entertainment (NET B) Analysgaranti 28 augusti 2008 Net Entertainment (NET B) Hög tillväxt och goda marginaler Net Entertainment utvecklar och licensierar ut mjukvara för främst kasinospel på Internet. Bolagets affärsmodell

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning (IVSO.ST) Skalbarheten visar sig i 27 % EBIT EBIT på 17,1 MSEK blev 6 MSEK bättre än vår prognos tack vare en oväntat stark bruttomarginal,

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 28 april 2015 Sammanfattning (MYCR.ST) Nytt erbjudande nytt case rapporterade sitt bästa Q1 någonsin och en EBIT-marginal på 8,5 procent trots att inga PG-system

Läs mer

Devicom Telefonioperatör med tvist

Devicom Telefonioperatör med tvist UPPDRAGSANALYS* 27 november 2007 Devicom Telefonioperatör med tvist Devicom är ett ungt företag som säljer fasttelefoni till hushåll och företag genom att erbjuda billig utlandstelefoni. Bolaget har haft

Läs mer

Lönsamhet. 9,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 618 663 770 822 880 Tillväxt 0% 7% 16% 7% 7%

Lönsamhet. 9,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 618 663 770 822 880 Tillväxt 0% 7% 16% 7% 7% BOLAGSANALYS 13 juni 2012 Sammanfattning ReadSoft (rsofb) Programvarubolag med låg värdering ReadSoft är ett globalt programvarubolag med 7 500 kunder och försäljning i över 70 länder. Bolagets huvudprodukt,

Läs mer

3L System (3L.ST) En strukturell vinnare

3L System (3L.ST) En strukturell vinnare BOLAGSANALYS 22 februari 2010 Sammanfattning 3L System (3L.ST) En strukturell vinnare 3L System är ett mjukvarubolag som utvecklar branschspecifika affärssystem för sökmedia och byggoch fastighet. Bolaget

Läs mer

Acando (ACANb.ST) Redo för en ny tillväxtfas

Acando (ACANb.ST) Redo för en ny tillväxtfas BOLAGSANALYS 18 september 212 Sammanfattning Acando (ACANb.ST) Redo för en ny tillväxtfas Acandos tillväxtfas 2428 var förvärvsdriven men den fick ett abrupt slut 29 i och med finanskrisen. Sedan dess

Läs mer

MSEK 2010A 2011A 2012A 2013A 2014E 2015E 2016E

MSEK 2010A 2011A 2012A 2013A 2014E 2015E 2016E Independent Analysis Latvian Forest Buy Target price: 1,5 SEK Skog är en attraktiv investering. En stabil tillgång som bra komplement till portföljen då korrelationen med aktier är låg. Skog erbjuder en

Läs mer