Nordic Mines (NOMI.ST)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nordic Mines (NOMI.ST)"

Transkript

1 BOLAGSANALYS 14 maj 2013 Sammanfattning Nordic Mines (NOMI.ST) Finansiell ställning åter i fokus Nordic Mines Q1-rapport var något sämre än väntat och produktionskostnaderna var på en fortsatt hög nivå. Bolaget hade även ett sämre kassaflöde än väntat pga. den större än väntade förlusten samt betalning av leverantörsskulder. Likvida medel vid utgången av kvartalet uppgick till ca 150 miljoner kronor. I slutet av juni skall ca 52 miljoner kronor amorteras och därmed krävs att produktionen vid Laivagruvan ökar under de närmaste månaderna. Vissa positiva tecken kunde skönjas i slutet av Q1 med en rekordhög produktion på 125 kg guld i mars Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: OMX Small Cap 307 MSEK Exploration & Production / Gold Thomas Cederborg Lennart Schönning Ledningen har full fokus på att leverera och kan bolaget upprepa det som presterades i mars under hela Q2 kan break even nås. Ytterligare ökning måste emellertid ske för att klara amorteringar och undvika ännu ett kapitaltillskott under H2 13. Redeye Rating (0-10 poäng) Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Avkastningspotential 4,0 poäng 4,0 poäng 0,0 poäng 3,0 poäng 7,5 poäng Nyckeltal e 2014e Omsättning, MSEK Tillväxt n.m.% n.m.% n.m. 89% 36% EBITDA EBITDA-marginal n.m.% n.m. -35% 5% 33% EBIT EBIT-marginal n.m.% n.m. -56% -10% 17% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal n.m.% n.m. -71% -17% 11% Utdelning 0,0 n.m. 0,0 0,0 0,0 VPA -0,46 n.m. -0,52-0,24 0,20 VPA just -0,46 n.m. -0,52-0,24 0,20 P/E just n.m. n.m. n.m. n.m. 4,5 P/S n.m. n.m. 1,2 0,7 0,5 EV/S n.m. n.m. 3,1 1,3 1,0 EV/EBITDA just n.m. n.m. n.m. 24,2 2,9 Fakta Aktiekurs (SEK) 0,9 Antal aktier (milj) 341,6 Börsvärde (MSEK) 307 Nettoskuld (MSEK) 299 Free float (%) 40,0 Dagl oms. ( 000) 100 Analytiker: Hjalmar Ahlberg Billy Degerfeldt Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, 0 poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är 0 poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Tillväxtpotential De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) marknadsstorlek, 2) marknadstillväxt, 3) samarbeten, 4) produkt differentiering och 5) konkurrenssituation. Kriterierna väger lika tungt i den sammantagna bedömningen av värderingsnyckeln tillväxtpotential. Lönsamhet De faktorerna som utgör bedömning av lönsamhet är 1) stabil vinstutveckling, 2) bruttomarginal, 3) EBIT-marginal och 4) avkastning på eget kapital. Faktorn stabil vinstutveckling viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) oberoende av enstaka händelser, 2) finansiell situation, 3) ägarstruktur, 4) konjunkturkänslighet och 5) aktiens likviditet. Faktorn oberoende av enstaka händelser viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna konjunkturkänslighet och aktiens likviditet viktas med 0,5x. Avkastningspotential De faktorerna som utgör bedömning av avkastningspotential är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) marknadsförväntningar, 4) nyhetsflöde/triggers, 5) oupptäckt aktie och 6) insynshandel. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna nyhetsflöde/triggers, marknadsförväntningar, oupptäckt aktie och insynshandel viktas med 0,5x. 2

3 Finansiell ställning åter i fokus Q1-rapporten visade en större förlust än väntat Nordic Mines redovisade intäkter på 85 miljoner kronor samt ett EBITDAresultat på -30,9 miljoner kronor för Q1 13. Detta var sämre än Redeyes prognos där vi räknade med ett EBITDA-resultat på -19,0 miljoner kronor. Bakgrunden var framförallt att produktionskostnaderna var högre än väntat samt att intäkterna var något lägre. Tabellen nedan visar utfallet jämfört med vår prognos. Q1'13: Förväntat vs. utfall (SEKm) Q4'12 Q1'13E Utfall Diff Intäkter 76,4 91,0 85,0-6,6% EBITDA -30,4-19,0-30,9 62,6% Produktionskostnad -100,7-105,0-109,8 4,6% EBIT -44,9-39,0-59,0 51% Källa: Redeye Research Likvida medel vid utgången av Q1 var 149,7 miljoner kronor vilket var mindre än väntat Likvida medel uppgick vid utgången av kvartalet till 149,7 miljoner kronor vilket också var lägre än vi förväntat (ca 200 miljoner kronor). Bakgrunden var dels den större än väntade förlusten men framförallt att bolaget betalat av leverantörsskulder i större omfattning än vi räknat med. Dock var investeringarna under kvartalet lägre än väntat då bolaget ännu inte investerat i någon ny kross. Under Q2 13 bör kassaflödet från rörselsen bli bättre, men å andra sidan skall en amortering på ca 52 miljoner göras vilket innebär att kassasituationen återigen är ett orosmoment. I tabellen nedan visas våra prognoser för Q2 13 och framöver. Produktion och resultat, SEKm Q1'12 Q2'12 Q3'12 Q4'12 Q1'13 Q2'13E Q3'13E Q4'13E 2012E 2013E 2014E Malm, (kton) Guldhalt (g/t) 1,0 1,1 1,1 1,2 1,0 1,1 1,2 1,2 1,1 1,1 1,2 Utbyte (%) Producerat guld (kg) Guldproduktion / dag (kg) 1,4 2,9 2,9 3,2 3,1 3,9 5,1 5,4 2,6 4,3 5,7 Spotguldpris Intäkter Guldprisäkring Intäkter, efter prissäkring Kostnader (inklusive OH) EBITDA Skatt Investeringar Amortering Ränta Likvida medel Räntebärande skulder Källa: Redeye Research 3

4 Efter amortering i slutet av Q2 13 har bolaget åter slut på kapital om ingen produktionsökning sker Som tabellen visar börjar Nordic Mines finansiella ställning återigen blir ansträngd. Det största problemet för bolaget är de stora amorteringar som måste genomföras. Även om bolaget kan upprepa den höga produktion som uppnåddes i mars (125 kg guld) under alla månader i Q2 och därmed borde kunna uppvisa ett positivt EBITDA-resultat, så är det inte tillräckligt för att även täcka kommande amorteringar. Visserligen kan en förbättrad produktion öppna för möjligheter att refinansiera delar eller hela skulden vilket skulle öka andrummet. Redeye har också räknat med att ca 50 miljoner kronor kommer att investeras under Q2 13 (ny krossanläggning). Eventuellt kan finnas möjlighet att finansiera detta genom leasing, men även detta kräver troligtvis att bolaget kan visa på större operationella förbättringar än vad som skett hittills. De ökade genomsättningen i slutet av Q1 13 inger visst hopp, men den låga guldhalten är fortsatt ett orosmoment Under Q1 13 har vissa förbättringar skett, åtminstone i slutet av kvartalet då produktionen i mars blev rekordhög tack vare en förbättrad tillgänglighet och ökad genomsättning i kvarnarna. Det är emellertid osäkert om detta kan upprepas under Q2 13 och därutöver sjönk guldhalten till 1,0 gram per ton under Q1 13 vilket påverkade produktionen negativt. I Q1-rappoten skriver vd Thomas Cederborg att bolaget arbetar intensivt med att höja den ingående guldhalten i verket och förhoppningsvis betyder det att nivåer kring 1,1 1,2 gram per ton återigen kan uppnås under Q2 13 och framöver. Redeye räknar med att en guldhalt på 1,1 gram per ton nås under Q2 13 och att en guldhalt på 1,2 gram per ton uppnås från Q3 13 och därefter. Högre produktion och en löst prissäkring talar för högre omsättning och bättre resultat för Q2 13 Guldprisfallet som skett i april har också försämrat förutsättningarna för Nordic Mines att nå positivt kassaflöde. Förvisso kommer bolaget med rådande produktion inte ens upp i nivå med vad som prissäkrats men när detta sker får guldpriset en större påverkan. Positivt i detta avseende var att bolaget löst prissäkringen för Q2 13 till en kostnad på ca euro vid ett guldpris på ca 1058 euro per tr oz. Detta kan jämföras med rådande pris på euro per tr oz. Med en förväntat högre produktion finns därmed förutsättningar att visa högre omsättning och ett förbättrat resultat för innevarande kvartal. Liksom tidigare är osäkerheten i våra prognoser hög Liksom tidigare är osäkerheten i våra prognoser hög då det är svårt att veta om de produktionsförbättringar som syntes i mars är uthålliga och därutöver finns fortsatt risk för oplanerade driftstopp. Under Q1 13 uppgick tillgängligheten till 83 procent, vilken påverkades negativt av både ett planerat driftstopp men även ett par oplanerade driftstopp. Redeye räknar med en förbättring till 85 procent under Q2 13 då det inte finns några planerade driftstopp vilket talar för att tillgängligheten borde öka. 4

5 Vårt DCF-värde på Nordic Mines uppgår till 2,0 kronor per aktie DCF-värdering Vårt DCF-värde på Nordic Mines uppgår till 2,0 kronor per aktie. Detta är en nedjustering mot tidigare (2,6 kronor per aktie) vilket dels beror på det sämre än väntade utfallet för Q1 13 men även pga en uppjustering av avkastningskravet till 12 procent (tidigare 10 procent). Höjningen görs för att reflektera en ökad risk för nyemission samt pga ökad osäkerhet avseende guldhalt i produktionen efter att den återigen sjönk under första kvartalet. I vår värdering utgår vi fortsatt från att Nordic Mines från och med 2014 uppnår full kapacitet i Laivagruvan och bearbetar 2 miljoner ton malm per år. Guldhalten väntas ligga på 1,2 gram per ton under hela livslängden där vi utöver mineralreserven även räknar med att 80 procent av indikerad och 50 procent av antagen mineraltillgång kan utvinnas. Våra guldprisantaganden för är hämtade från Bloomberg Commodity Survey och är USD per tr oz för 2014 samt USD per tr oz för 2015 och För 2017 och därefter räknar vi med ett guldpris på USD per tr oz och en USD/SEK på 7,0. DCF-värdet är mycket känsligt beroende på uppnådd guldhalt och genomsättning Då det fortsatt råder en hög osäkerhet över vilken produktion som uppnås i Laivagruvan framöver har vi i gjort en känslighetsanalys på DCF-värdet. I tabellen nedan visas hur DCF-värdet per aktie varierar beroende på guldhalt samt vilken långsiktig genomsättning som uppnås i kvarnarna, vilka vi anser vara de två viktigaste värderingsparametrarna. Alla värden förutsätter en tillgänglighet på drygt 90 procent samt ett långsiktigt guldpris på USD per tr oz. Känslighetsanalys DCF-värde per aktie Guldhalt, g/t Genomsättning 80% 85% 90% 95% 100% 1,0 0,12 0,29 0,45 0,62 0,78 1,1 0,75 0,95 1,16 1,32 1,46 1,2 1,33 1,54 1,71 1,88 2,04 1,3 1,85 2,05 2,24 2,43 2,62 1,4 2,32 2,55 2,77 2,99 3,21 Källa: Redeye Research I ett optimistiskt scenario med ökad guldhalt och tillgänglighet finns stor potential Som tabellen visar måste guldhalten tillbaka mot 1,1 1,2 gram per ton och genomsättningen uppgå till minst 85 procent av designkapacitet för att ett DCF-värde över rådande aktiekurs skall kunna motiveras. Tabellen visar också att det kan finnas en mycket stor potential i ett optimistiskt scenario där både genomsättning ökar samt en guldhalt närmare mineralreserven (1,6 gram per ton) uppnås. 5

6 Relativvärdering Tittar vi på hur Nordic Mines värderas relativt andra mindre till medelstora guldproducenter så är värderingen i linje med dessa. Samtidigt är prognoserna för Nordic Mines osäkra vilket motiverar en rabatt. Det skall också nämnas att värderingen generellt i guldsektorn är låg och nedgången i guldpriset har pressat sektorn ytterligare. Men det visar också på att en uppvärdering är möjlig om bolaget kan leverera en förbättrad produktion och framförallt i ett optimistiskt scenario där bolaget överlevererar. Bolag Börsvärde EV/EBIT MUSD AURIANT MINING AB 31 e.m. e.m. e.m. neg 2,2 2,0 CARPATHIAN GOLD INC ,5 2,7 24,2 23,4 3,4 45,7 CLAUDE RESOURCES INC 49 e.m. e.m. e.m. 15,9 3,1 1,4 DRAGON MINING LTD 37 neg neg e.m. 1,2 1,0 e.m. ELGIN MINING INC 42 neg neg 15,0 13,1 3,1 1,7 ENDOMINES AB 90 5,6 4,3 4,3 8,0 7,0 7,0 HIGHLAND GOLD MINING LTD 404 4,7 3,8 4,6 4,6 3,7 4,3 KINGSGATE CONSOLIDATED LTD ,7 9,1 7,5 9,1 6,6 6,8 LAKE SHORE GOLD CORP ,1 3,2 1,6 neg 4,7 5,6 LAPPLAND GOLDMINERS AB 10 neg 20,6 e.m. 40,6 35,3 e.m. MEDUSA MINING LTD 539 8,0 2,3 1,8 8,1 2,9 2,6 SEMAFO INC 539 4,7 3,7 3,3 9,8 8,2 10,3 VERIS GOLD CORP 123 e.m. e.m. e.m. 2,3 2,6 2,1 Median 8,0 3,8 4,4 9,1 3,4 4,3 NORDIC MINES 47 neg 4,1 2,6 neg 4,5 4,1 P/E Källa: Bloomberg, Redeye Research Investeringssammanfattning Nordic Mines har under 2012 levererat en stor besvikelse avseende den förväntade produktionen i Laivagruvan. En viss förbättring har skett då bolaget under den senaste sexmånadersperioden kunnat visa en förbättrad produktion under åtminstone två enskilda månader (november 120 kg, mars 125 kg). Under resterande del av 2013 finns chans att förbättra produktionen mer uthålligt vilket sannolikt skulle leda till en uppvärdering av aktien. Dock är utrymmet för motgångar och förseningar begränsad då amorteringar på projektlån skall återupptas vid utgången av Q2 13. Kan inte produktionen öka till 150 kg per månad inom de närmaste månaderna kommer ytterligare kapitaltillskott att behövas. Uppnås detta är samtidigt potentialen i aktien stor då både DCF-värde och relativvärdering visar uppsida. Risken är dock fortsatt hög och en investering är endast intressant för den riskvillige. 6

7 Sammanfattning Redeye Rating Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. Ratingförändringar i denna rapport: Vi har justerat ned Rating för Trygg Placering då bolagets finansiella ställning var svagare än väntat vid utgången av Q1 13. Ledning 4,0p Kommentar: Gruvdrift vid Laiva hittills långt under förväntan vilket krävt flera emissioner. Ledning och styrelse har lång erfarenhet från gruvbranschen vilket förstärks ytterligare genom Eldorado Gold. Ledning och styrelse äger aktier. Tillväxtpotential 4,0p Kommentar: Guldmarknaden är relativt konstant i storlek, dock har utbudet sjunkit under senare år. Laivaområdet är ännu ej fullt undersökt och kan växa ytterligare. På sikt kan troligen gruvan utökas och även prospekteras på djupet. Lönsamhet 0,0p Kommentar: Gruvdrift har påbörjats och med rådande guldpriser kan bolaget nå en hög lönsamhet om full kapacitet uppnås. Dock har detta ännu ej skett och osäkerheten är hög. Trygg placering 3,0p Kommentar: Guldpris och dollarkurs har mycket stor påverkan på Nordic Mines. Stark huvudägare genom Eldorado Gold. Risk för nyemission om produktionen inte ökar till minst 400 kg under Q3'13. Avkastningspotential 7,5p Kommentar: Nordic Mines har ett fundamentalt värde över dagens kurs och marknadens förväntningar är låga. Vårt DCF-värde med långsiktigt guldpris på 1300 USD per tr oz ger ett värde på 2,0 kr per aktie. Insiders har deltagit i nyemission. 7

8 Resultaträkning, MSEK e 2014e Omsättning Summa rörelsekostnader EBITDA Avskrivningar EBIT Resultatandelar Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt Nettoresultat Resultaträkning just, MSEK e 2014e Jämförelsestörande poster EBITDA just EBIT just PTP just Nettoresultat just Balansräkning, MSEK e 2014e Tillgångar Omsättningstillgångar Kassa och bank Kundfordringar Lager Andra fordringar Summa omsättningstillg Anläggningstillgångar Materiella anl.tillg Finansiella anl.tillg Goodwill Balans. utv. kostn Övr. immateriella tillg Summa anläggningstillg Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga icke ränteb skulder Summa kortfristiga skulder Långa icke ränteb.skulder Räntebärande skulder Summa skulder Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & Eget Kapital Summa skulder och eget kapital Fritt kassaflöde, MSEK e 2014e Omsättning Summa rörelsekostnader Avskrivningar EBIT Skatt på EBIT (Justerad skatt) NOPLAT Avskrivningar Bruttokassaflöde Förändring i rörelsekapital Investeringar Fritt kassaflöde Kapitalstruktur e 2014e Soliditet 92% 30% 42% 56% 64% Skuldsättningsgrad 0% 132% 86% 35% 15% Nettoskuld Sysselsatt kapital Kapitalets oms. hastighet 0,0 n.m. 0,2 0,4 0,6 DCF värdering Kassaflöden, MSEK Riskpremie (%) 5,8 NV FCF ( ) 642,5 Betavärde 2,6 NV FCF ( ) 146,4 Riskfri ränta (%) 1,7 NV FCF (2026-) 0,0 Räntepremie (%) 3,0 Rörelsefrämmade tillgångar 405,6 WACC (%) 12,0 Räntebärande skulder 515,2 Motiverat värde 679,3 Antaganden (%) Genomsn. förs. tillv. -13,0 Motiverat värde per aktie 2,0 EBIT-marginal 23,2 Börskurs 0,9 Lönsamhet e 2014e Avk. på eget kapital (ROE) -4% -5% -36% -12% 8% ROCE -6% -2% -14% -4% 10% ROIC -3% -1% -8% -2% 8% EBITDA-marginal (just) n.m.% n.m. -35% 5% 33% EBIT just-marginal n.m.% n.m. -56% -10% 17% Netto just-marginal n.m.% n.m. -71% -17% 11% Data per aktie, SEK e 2014e VPA -0,46 n.m. -0,52-0,24 0,20 VPA just -0,46 n.m. -0,52-0,24 0,20 Utdelning 0,0 n.m. 0,0 0,0 0,0 Nettoskuld -1,4 n.m. 1,3 0,8 0,4 Antal aktier 34,0 0,0 341,6 341,6 341,6 Värdering e 2014e Enterprise value P/E n.m. n.m. n.m. n.m. 4,5 P/E just n.m. n.m. n.m. n.m. 4,5 P/S n.m. n.m. 1,2 0,7 0,5 EV/S n.m. n.m. 3,1 1,3 1,0 EV/EBITDA just n.m. n.m. n.m. 24,2 2,9 EV/EBIT just n.m. n.m. n.m. n.m. 5,7 P/BV 0,5 0,8 0,5 0,4 0,4 Aktiens utveckling Tillväxt/år 10/12e 1 mån -28,3% Omsättning n.m.% 3 mån -41,5% Rörelseresultat, just 130,5% 12 mån -96,8% V/A, just 6,2% Årets Början -56,3% EK 3,6% Aktiestruktur % Röster Kapital Eldorado Gold 10,3 10,3 Avanza Pension 7,5 7,5 Lennart Schönning 4,7 4,7 CBNY-FIDELITY CANADA 3,9 3,9 Nordnet Pension 3,0 3,0 Deutsche Bank 3,0 3,0 Länsförsäkringar Småbolagsfond 2,6 2,6 Deutsche Bank 1,7 1,7 Robur Försäkring 1,7 1,7 CF Ruffer Baker Steel Gold Fund 1,6 1,6 Aktien Reuterskod NOMI.ST Lista Kurs, SEK 0,9 Antal aktier, milj 341,6 Börsvärde, MSEK 307 Börspost 1 Bolagsledning & styrelse VD CFO IR Ordf Thomas Cederborg Susanne Andersson Susanne Andersson Lennart Schönning Nästkommande rapportdatum Q Tillväxt e 2014e Försäljningstillväxt n.m.% n.m.% n.m. 89% 36% VPA-tillväxt (just) n.m.% n.m.% n.m.% n.m.% n.m.% Tillväxt eget kapital 124% -33% 59% 30% 9% Analytiker Hjalmar Ahlberg Billy Degerfeldt Redeye AB Mäster Samuelsgatan 42, 10tr Stockholm 8

9 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) e 2014e % % % % % % % % % 0% % e 2014e % 0% % % % % % % % Omsättning Försäljningstillväxt EBIT just EBIT just-marginal Vinst Per Aktie Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) 0,3 0,2 0,1 0-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-0, e 2014e 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% e 2014e 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% VPA VPA just Skuldsättningsgrad Soliditet Produktområden Geografiska områden 29% 100% 71% Guld Sverige Finland Intressekonflikter Hjalmar Ahlberg äger aktier i bolaget Nordic Mines: Ja Billy Degerfeldt äger aktier i bolaget Nordic Mines: Nej Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit ersättning från bolaget i samband med detta. Verksamhetsbeskrivning Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag med målet att bli en av Europas ledande guldproducenter och samtidigt en förebild inom miljöarbete. Sommaren 2011 startade brytningen av guldmalm i bolagets första gruva, Laivagruvan utanför Brahestad i Finland. Fyndigheten är en av de största i Norden med en mineralreserv på 16,9 miljoner ton med en guldhalt på 1,60 gram per ton. Detta motsvarar kilo guld. Prospektering bedrivs för närvarande i Laivas närområde samt i två andra områden och två i Sverige. Huvudkontoret ligger i Uppsala. 9

10 DISCLAIMER 10

Nordic Mines (NOMI.ST)

Nordic Mines (NOMI.ST) BOLAGSANALYS 15 februari 2013 Sammanfattning Nordic Mines (NOMI.ST) Höga kostnader nytt orosmoment Nordic Mines Q4 rapport visade på intäkter strax under förväntan men mer negativt var oväntat höga kostnader.

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta BOLAGSANALYS 14 december 2010 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta Positiva besked rapporteras från en fas I-studie med OX219, vilken motiverar vidareutveckling av produkten. FDA-möte

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 15 augusti 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Bra investeringsläge inför hösten Arctic Gold har under sommaren påbörjat årets borrprogram omfattande 8 000 meter. Resultat från prospekteringen

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST)

Kopy Goldfields (KOPY.ST) BOLAGSANALYS 22 november 2011 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Sikte på utökad mineraltillgång Kopy Goldfields har under de senaste månaderna presenterat positiva prospekteringsresultat från årets

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige BOLAGSANALYS 8 mars 2011 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige Betting Promotions tillväxt på 18 procent i det fjärde kvartalet imponerade, samtidigt som bruttomarginalen

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 2 december 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Nya huvudägare stärker investeringscase Arctic Gold har genomfört en riktad nyemission som tillfört bolaget 10,5 miljoner kronor. Investerarna

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den!

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! BOLAGSANALYS 28 januari 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! Det är positiva besked att Exini äntligen lyckats få till ett avtal för den japanska marknaden för sin produkt Exini

Läs mer

2005 2006 2007e 2008e 2009e

2005 2006 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 16 juli 27 Carl Lamm (CLAM.ST) Aptit på bättre lönsamhet Den organiska tillväxten uppgick till dryga 23 procent, vilket imponerar. Det är uppenbart att Carl Lamm gynnas av en god konjunktur,

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 19 maj 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Planerar för utökning av guldtillgång Arctic Gold ska under första halvåret inleda ett prospekteringsprogram i Bidjovagge omfattande 8 000

Läs mer

Nordic Mines (NOMI.ST)

Nordic Mines (NOMI.ST) BOLAGSANALYS 23 aug 2012 Sammanfattning Nordic Mines (NOMI.ST) Närmar sig lönsam produktion Efter initiala förseningar och produktionsbesvikelser siktar Nordic Mines på att inom kort uppnå en produktion

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Ny ägare stärker förtroende

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Ny ägare stärker förtroende BOLAGSANALYS 27 september 2011 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Ny ägare stärker förtroende Kopy Goldfields har genomfört en riktad nyemission till Eldorado Gold som tillfört bolaget ca 17 miljoner

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster BOLAGSANALYS 22 november 2010 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster Rapporten för det tredje kvartalet var svagare än vi räknat med. Trots många testinstallationer har försäljningen

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 BOLAGSANALYS 3 april 2012 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 Kopy Goldfields har under andra halvan av 2011 visat positiva prospekteringsresultat, framförallt vid Krasnyylicensen.

Läs mer

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen!

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! BOLAGSANALYS 22 oktober 2010 Sammanfattning Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! Agellis rapport över det tredje kvartalet var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 4,9 miljoner

Läs mer

Kopy Goldfields (fd Kopylovskoye) (KOPY.ST)

Kopy Goldfields (fd Kopylovskoye) (KOPY.ST) BOLAGSANALYS 10 juni 2011 Sammanfattning Kopy Goldfields (fd Kopylovskoye) (KOPY.ST) Uppdaterad mineraltillgång en besvikelse Kopy Goldfields uppdaterade mineraltillgångsberäkning visade på en markant

Läs mer

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat ANALYSGARANTI* 16 februari 26 TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat Q4-rapporten var svagare än väntat. Vi hade väntat oss att ordern från Nordamerika skulle infalla i Q4 25, men ordern inföll istället i

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik BOLAGSANALYS 11 augusti 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik Netrevelation bjöd på få glädjeämnen men heller inga större avvikelser i sin halvårsrapport. Omsättningen ökade med 8,5

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Tiofaldigad guldtillgång!

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Tiofaldigad guldtillgång! BOLAGSANALYS 29 november 2012 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Tiofaldigad guldtillgång! Kopy Goldfields har presenterat en första beräkning av mineraltillgången vid Krasny utförd enligt JORC-koden.

Läs mer

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår BOLAGSANALYS 23 augusti 2010 Sammanfattning Stille (STLL.ST) Tufft första halvår Stilles försäljning under det andra kvartalet uppgick till 18,3 miljoner kronor mot vår förväntan om 22 miljoner kronor.

Läs mer

Botnia Exploration (BOTX)

Botnia Exploration (BOTX) BOLAGSANALYS 26 feb 2013 Sammanfattning Botnia Exploration (BOTX) Utökad potential i Fäbodliden C Botnia Exploration har uppvisat fortsatt positiva prospekteringsresultat vid Fäbodliden C där mineraliseringen

Läs mer

Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus

Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus BOLAGSANALYS 13 juli 2011 Sammanfattning Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus Vitrolife kommer med sin rapport för det andra kvartalet den 14 juli. Bolaget planerar en telefonkonferens kl

Läs mer

Nordic Mines (NOMI.ST)

Nordic Mines (NOMI.ST) Aktiekurs, SEK Volym, tusen Analysgaranti 25 juni 28 Nordic Mines (NOMI.ST) Nyemission fulltecknad Nordic Mines nyligen avslutade nyemission blev fulltecknad och tillför bolaget 13,4 miljoner kronor före

Läs mer

Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare

Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare BOLAGSANALYS 23 feb 2010 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare Doros Q4-rapport imponerade rejält tillväxtmässigt med mycket hög tillväxttakt inom huvudområdet Care. Det andra området

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft BOLAGSANALYS 25 november 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft Netrevelation visar stadig tillväxt men har svårt att visa lönsamhet i sin verksamhet. 27 procents tillväxt har

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST)

Formpipe Software (FPIP.ST) BOLAGSANALYS 2 februari 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Stark försäljning och ökad utdelning Försäljningen översteg vår förväntning och uppgick till 34,5 miljoner kronor. Kostnaderna var

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 1 mars 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Stor uppvärderingspotential för Bidjovagge Arctic Gold presenterade i slutet av förra året en Scopingstudie som, vid rådande metallpriser,

Läs mer

Edluar blir godkänt som generika och inte som ett nytt läkemedel. Vi räknar med ett lägre pris, vilket påverkar våra försäljningsprognoser negativt.

Edluar blir godkänt som generika och inte som ett nytt läkemedel. Vi räknar med ett lägre pris, vilket påverkar våra försäljningsprognoser negativt. BOLAGSANALYS 16 mars 2009 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) FDA-godkännande FDA godkänner Edluar (tidigare Sublinox) för försäljning och marknadsföring i USA, vilket aktiverar en milstolpsbetalning på 5 miljoner

Läs mer

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential Analysgaranti* 3 april 2008 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning Betting Promotion kom igår med en vinstvarning för det första kvartalet och meddelade

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten BOLAGSANALYS 29 april 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten Omsättningen förväntas uppgå till 304 MSEK och EBIT beräknas uppgå till 16,2 MSEK. EBIT(marginalen väntas landa på

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST) Mineraltillgång bekräftad

Arctic Gold (ARCT.ST) Mineraltillgång bekräftad BOLAGSANALYS 29 december 2010 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Mineraltillgång bekräftad Arctic Gold har slutfört en första egen beräkning av mineraltillgången i Bidjovaggefältet. En indikerad mineraltillgång

Läs mer

Nordic Mines (NOMI.ST) Finansiering på plats

Nordic Mines (NOMI.ST) Finansiering på plats BOLAGSANALYS 10 augusti 2010 Sammanfattning Nordic Mines (NOMI.ST) Finansiering på plats Nordic Mines meddelade nyligen att de nu har erhållit den lånefinansiering som krävs för uppbyggnaden av Laivagruvan.

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Mycket kvar att bevisa

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Mycket kvar att bevisa BOLAGSANALYS 6 maj 2010 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Mycket kvar att bevisa Exinis försäljning under det första kvartalet var sämre än våra förväntningar och uppgick till blygsamma 0,4 miljoner

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa

Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa ANALYSGARANTI* 17 maj 26 Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa Fotoquicks första år på börsen har präglats av en marknad i stark förändring och avvaktande kunder vilket också avspeglats i kursutvecklingen.

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare BOLAGSANALYS 23 april 2010 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare Formpipes första kvartal var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 31,4 miljoner kronor

Läs mer

Net Entertainment (NET-B.ST) Fortsatt osäkerhet kring Italien

Net Entertainment (NET-B.ST) Fortsatt osäkerhet kring Italien BOLAGSANALYS 5 maj 2011 Sammanfattning Net Entertainment (NET-B.ST) Fortsatt osäkerhet kring Italien Net Ents tillväxt på 8,3 procent i det första kvartalet blev lägre än våra förväntningar. Den starka

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST) Finansiering säkrad

Arctic Gold (ARCT.ST) Finansiering säkrad BOLAGSANALYS 24 november 2010 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Finansiering säkrad Alcaston Exploration har bytt namn till Arctic Gold då majoriteten av verksamheten numera utgörs av Bidjovaggeprojektet

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 BOLAGSANALYS 9 maj 2012 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 DIBS rapport för det första kvartalet var i nivå med våra förväntningar både tillväxt- och resultatmässigt. Tillväxten

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion BOLAGSANALYS 31 oktober 2010 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion Siffrorna för det tredje kvartalet var sämre än vi räknat med, vilket dock vägs upp av bättre marginaler. Vi har sänkt

Läs mer

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå!

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå! BOLAGSANALYS 6 mars 2013 Sammanfattning Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå! Tillfälligt ökade kostnader för utveckling av det nasala pneumokockvaccinet var väl det som var det mest dramatiska

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan

Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan BOLAGSANALYS 11 november 2011 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan Trots en lite högre omsättning än vi räknat med blev resultatet något lägre än vår prognos i Q3. Både nettoresultat

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST)

Kopy Goldfields (KOPY.ST) BOLAGSANALYS 26 november 2013 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Avtal för Krasny bekräftar potential Kopy Goldfields har på sistone levererat två tydligt värdeskapande affärer för sina projekt.

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012

Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012 BOLAGSANALYS 28 februari 2012 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012 Betting Promotions nettoomsättning på 10,6 MSEK i det fjärde kvartalet toppade våra förväntningar på 9,0 MSEK.

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Betydelsefullt besked

Orexo (ORX.ST) Betydelsefullt besked BOLAGSANALYS 16 december 2010 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Betydelsefullt besked Det mer eller mindre uträknade projektet OX-MPI visar klart och tydligt på livskraft, när nu en första läkemedelskandidat

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång BOLAGSANALYS 28 juli 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång Det andra kvartalet blev svagare än väntat. Segmentet Live fortsatte att imponera med en stark tillväxt på 86 procent.

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden BOLAGSANALYS 25 augusti 2011 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden Det andra kvartalet blev magrare än vi räknat med både avseende omsättning och resultat. Kuvert i Västeuropa går

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E Aktiekurs, SEK Volym x 1 ANALYSGARANTI* 27 maj 28 A-Com (Acom.ST) Back on track Efter två svaga kvartal i rad visade A-Coms rapport för det första kvartalet att bolaget är back on track. Rörelseresultatet

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig BOLAGSANALYS 3 maj 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig Första kvartalet var något starkare än vi räknat med, men försäljningen är fortsatt på en mycket låg nivå.

Läs mer

Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst

Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst BOLAGSANALYS 25 aug 2009 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst Doros försäljningsutveckling under Q2 var i linje våra förväntningar men tillväxten inom bolagets snabbväxande segment

Läs mer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer ANALYSGARANTI* 1 juni, 27 Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer Q1-rapporten visade en tillväxt på 63 procent, vilket indikerar att Tele5 äntligen fått ordning på sin säljverksamhet.

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet BOLAGSANALYS 8 juni 2012 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet Getupdateds rapport Q1-rapport var svagare än väntat. Omsättningen ökade med 3,9 procent men

Läs mer

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart BOLAGSANALYS 13 september 2010 Sammanfattning Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart Samgåendet med Hamelin skapar en koncern med bättre kritisk massa på sina viktiga marknader. I huvudsak kompletterar

Läs mer

Nordic Mines (NOMI.ST) I väntan på miljötillstånd

Nordic Mines (NOMI.ST) I väntan på miljötillstånd BOLAGSANALYS 26 augusti 2009 Sammanfattning Nordic Mines (NOMI.ST) I väntan på miljötillstånd Nordic Mines har under det första halvåret fokuserat på slutställande av feasibilitystudien och projektfinansiering

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Trendbrott i Danmark

DIBS (DIBS.ST) Trendbrott i Danmark BOLAGSANALYS 18 november 2011 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Trendbrott i Danmark DIBS rapport för det tredje kvartalet var något svagare än vad vi räknat med. Försäljningen uppgick till 38 miljoner kronor

Läs mer

Doro (DORO.ST) Udda reaktion på starkt delår

Doro (DORO.ST) Udda reaktion på starkt delår BOLAGSANALYS 16 nov 2010 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Udda reaktion på starkt delår Doros Q3-rapport var klart starkare än våra förväntningar. Det gäller främst försäljningen samt orderingången. Tillväxttakten

Läs mer

Vi har justerat upp ratingen för avkastningspotentialen med ett steg. Lönsamhet. 5,0 poäng

Vi har justerat upp ratingen för avkastningspotentialen med ett steg. Lönsamhet. 5,0 poäng BOLAGSANALYS 6 maj 2010 Sammanfattning MultiQ (Mulq.ST) Svagt resultat men bra orderingång MultiQs försäljning under det första kvartalet uppgick till 28 miljoner kronor mot vår förväntning på 30 miljoner

Läs mer

DGC One (DGCO.ST) ICA avtal bekräftar strategin

DGC One (DGCO.ST) ICA avtal bekräftar strategin BOLAGSANALYS 9 maj 2011 Sammanfattning DGC One (DGCO.ST) ICA avtal bekräftar strategin DGCs rapport för det första kvartalet var helt i linje med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 84,2 miljoner

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter

Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter BOLAGSANALYS 3 maj 2011 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter Q1-rapporten överträffade våra förväntningar med starkare nettorekrytering och lönsamhet än väntat. Förbättrad debiteringsgrad

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden BOLAGSANALYS 2 december 2009 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden Getupdateds Q3 rapport visade som väntat en förlust som dock var något bättre än vår prognos,

Läs mer

Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet

Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet BOLAGSANALYS 18 november 2009 Sammanfattning Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet Trots en omsättning som var bättre än väntat presenterade Redbet en förlust för det tredje kvartalet på 5,2 MSEK.

Läs mer

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4%

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4% BOLAGSANALYS 9 februari 2011 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Stark rapport och höjd utdelning Addnode var en av våra favoriter i vår konsultrapport som släpptes innan jul och den är rapporten visar delvis

Läs mer

03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08e

03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08e ANALYSGARANTI* 29:e juni 26 A-Com (Acom.ST) På rätt spår A-Coms bokslutskommuniké för det brutna räkenskapsåret 5/6 var stort sett i linje med våra förväntningar. Försäljningen var bättre än väntat medan

Läs mer

Allenex (Alnx.st) Aktien i en negativ spiral

Allenex (Alnx.st) Aktien i en negativ spiral BOLAGSANALYS 1 september 2011 Sammanfattning Allenex (Alnx.st) Aktien i en negativ spiral Omsättningen var något bättre än vi räknat med för det andra kvartalet, men resultatet var svagare än förväntat.

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Ny VD och ny start

Cybercom Group (CYBC.ST) Ny VD och ny start BOLAGSANALYS 30 augusti 2011 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Ny VD och ny start Cybercom byter VD och tillsätter Petteri Puhakka som tf VD och koncernchef tills vidare. Bolaget uppger att stärkt

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST)

Electra Gruppen (ELEC.ST) Analysgaranti* 14 februari 2007 Electra Gruppen (ELEC.ST) Stark inledning på året Q4-rapporten var på det hela taget helt i linje med våra förväntningar. Vissa temporära kostnader gjorde dock att nettoresultatet

Läs mer

Kopparberg Mineral (KMIN-B.ST)

Kopparberg Mineral (KMIN-B.ST) BOLAGSANALYS 29 januari 2013 Sammanfattning Kopparberg Mineral (KMIN-B.ST) Utökad potential i Nordic Iron Ore Kopparberg Minerals intressebolag Nordic Iron Ore har redovisat positiva resultat från prospekteringen

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) På jakt efter nya avtal

Exini Diagnostics (EXINa.ST) På jakt efter nya avtal BOLAGSANALYS 2 november 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) På jakt efter nya avtal Rensat för rena bokföringsmässiga poster var omsättningen under det tredje kvartalet svagare än vi räknat

Läs mer

EPS 0,3 0,8 2,2-0,5 0,8 P/E 26,8 11,5 4,1-16,6 11,0 EV/EBITDA 5,3 1,9 0,5-8,7 7,3 P/S 0,5 0,5 0,3 0,4 0,4 EV/S 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3

EPS 0,3 0,8 2,2-0,5 0,8 P/E 26,8 11,5 4,1-16,6 11,0 EV/EBITDA 5,3 1,9 0,5-8,7 7,3 P/S 0,5 0,5 0,3 0,4 0,4 EV/S 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 Aktiekurs, SEK Volym, tusen Analysgaranti* 26 augusti 2008 Ticket (TICK.ST) Satsar i svackan En dämpad konjunktur har medfört färre bokningar under det andra kvartalet. Det har lett till att både försäljning

Läs mer

DGC One (DGCO.ST) 2012 blir ett viktigt år för DGC

DGC One (DGCO.ST) 2012 blir ett viktigt år för DGC BOLAGSANALYS 1 november 2011 Sammanfattning DGC One (DGCO.ST) 2012 blir ett viktigt år för DGC Försäljningen under tredje kvartalet uppgick 92,7 miljoner kronor mot vår förväntan på 95 miljoner kronor.

Läs mer

2004 2005 2006e 2007e 2008e

2004 2005 2006e 2007e 2008e Analysgaranti* 9 januari 27 Nextlink (NXLT.ST) OEM-avtal med potential Nextlink har kommunicerat ut att OEM-partnern är Samsung. Samsung är världens tredje största mobiltelefontillverkare och har en global

Läs mer

e 2007e 2008e

e 2007e 2008e Analysgaranti* 21 september 26 Nextlink (NXLT.ST) Nyemission skapar stabilitet Nextlink genomför en riktad nyemission till institutionella investerare. Bolaget tillförs därmed 28,6 MSEK före emissionskostnader.

Läs mer

Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt

Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt BOLAGSANALYS 25 november 2008 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt Addnodes Q3 rapport var stark där såväl försäljning som resultat var i linje med våra förväntningar. Försäljningen

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Japanavtal gav lyft i Q2

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Japanavtal gav lyft i Q2 BOLAGSANALYS 31 augusti 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Japanavtal gav lyft i Q2 Siffrorna för det andra kvartalet var under vår prognos, vilket huvudsakligen beror på skillnad i redovisning

Läs mer

Smarteq AB (SMAQb.ST) Vändning under H2 10

Smarteq AB (SMAQb.ST) Vändning under H2 10 BOLAGSANALYS 28 april 2010 Sammanfattning Smarteq AB (SMAQb.ST) Vändning under H2 10 Smarteq s Q1-rapport kom in ungefär som väntat. Försäljningen i kvartalet blev 10,3 MSEK och EBITDA-resultatet landade

Läs mer

Lönsamhet. 10,0 poäng. EBIT EBIT-marginal 22% 24% 30% 29% 27%

Lönsamhet. 10,0 poäng. EBIT EBIT-marginal 22% 24% 30% 29% 27% BOLAGSANALYS 3 mars 2009 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Tillväxt kan bekosta lönsamhet DIBS rapport för fjärde kvartalet inkom något under vår prognos både vad gäller intäkter och resultat. Utvecklingen

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround

Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround ANALYSGARANTI* 3 januari 26 Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround Fotoquick presenterade ett bokslut i linje med förväntningarna. Omsättningen för helåret uppgick till 21,5 MSEK, varav 65 MSEK var

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Svag Q3-rapport men det finns hopp

Fotoquick (FOTO.ST) Svag Q3-rapport men det finns hopp ANALYSGARANTI* 31 Oktober 25 Fotoquick (FOTO.ST) Svag Q3-rapport men det finns hopp Q3-rapporten var svagare än vad vi hade förväntat. Omsättningen uppgick till 39 MSEK och resultatet efter finansnetto

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Bookmakers kan slå i höst

Betting Promotion (BETT.ST) Bookmakers kan slå i höst BOLAGSANALYS 29 juli 2011 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Bookmakers kan slå i höst Betting Promotions andra kvartal blev svagare än vi väntat oss. Segmentet Fotboll levererade en stark bruttomarginal

Läs mer

Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2

Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2 BOLAGSANALYS 23 augusti 2012 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2 Omsättningen i Q2 var en besvikelse då den kom in 14% lägre än estimerat. Avvikelsen i försäljningen innebar att rörelseresultatet

Läs mer

Nordic Mines (NOMI.ST) Gruvdrift inom räckhåll

Nordic Mines (NOMI.ST) Gruvdrift inom räckhåll BOLAGSANALYS 24 mars 2009 Sammanfattning Nordic Mines (NOMI.ST) Gruvdrift inom räckhåll Nordic Mines har nu tagit in det aktiekapital som krävs för uppbyggnaden av gruvan i Laiva. Resterande del av investeringen

Läs mer

EPS 2,29 1,52 1,29 1,49 1,67 P/E 11,8 17,8 20,9 18,1 16,2 EV/EBITDA 11,0 11,5 12,6 10,6 9,5 P/S 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 EV/S 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8

EPS 2,29 1,52 1,29 1,49 1,67 P/E 11,8 17,8 20,9 18,1 16,2 EV/EBITDA 11,0 11,5 12,6 10,6 9,5 P/S 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 EV/S 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 ANALYSGARANTI* 3 maj 2006 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) Satsning kan bära frukt Wilh. Sonessons första kvartal tyngdes av ökade marknadsföringskostnader för satsning på nya produkter vilket på sikt kan ge

Läs mer

Invisio Communications (IVSO.ST)

Invisio Communications (IVSO.ST) BOLAGSANALYS 25 februari 2010 Sammanfattning Invisio Communications (IVSO.ST) Hoppingivande utsikter för 2011 Invisios Q4 rapport visade något lägre intäkter än väntat men kostnaderna hölls på en låg nivå

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar

Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar BOLAGSANALYS 1 mars 2010 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar Resultatet blev klart sämre än vi hade räknat med, till följd av ytterligare uppstädningskostnader i Polen. På många av deras

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Bra inledning på året

Aerocrine (AEROb.ST) Bra inledning på året BOLAGSANALYS 9 maj 2011 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Bra inledning på året Försäljningen för det första kvartalet steg med 25 procent och var i nivå med våra prognoser. Resultatet var dock svagare

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4

Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4 BOLAGSANALYS 5 februari 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4 Omsättningen förväntas uppgå till 307,6 MSEK och EBIT beräknas uppgå till %16,7 MSEK där ett kostnadseffektiviseringsprogram

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 22 augusti 213 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Viss ljusning i Danmark DIBS rapport för det andra kvartalet var starkare än vad vi väntat oss. Försäljningen uppgick till 39,9 miljoner kronor

Läs mer

Redbet (RBET.ST) Svarta siffror lyfte aktien. Börsvärde: 188 MSEK Bransch: Spel/Underhållning Jonas Sundvall Styrelseordf: Leif T Carlsson

Redbet (RBET.ST) Svarta siffror lyfte aktien. Börsvärde: 188 MSEK Bransch: Spel/Underhållning Jonas Sundvall Styrelseordf: Leif T Carlsson Analysgaranti* 22 2008 Analysgaranti Redbet (RBET.ST) Svarta siffror lyfte aktien Redbets rapport för årets första kvartal blev något av ett genombrott för bolaget. Nettovinsten uppgick till 6,5 MSEK (3,13

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Fortsatt stabil tillväxt

DIBS (DIBS.ST) Fortsatt stabil tillväxt BOLAGSANALYS 18 maj 2010 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Fortsatt stabil tillväxt DIBS Q1 rapport kom in i linje med våra prognoser med intäkter på 35,4 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 10,7 miljoner

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Emission med tuff utspädning

Bong (BOLJ.ST) Emission med tuff utspädning BOLAGSANALYS 18 juni 2013 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Emission med tuff utspädning Det åtgärdspaket som Bong presenterat för att stärka upp balansräkningen är klart mer omfattande än vi hade räknat med.

Läs mer

Doro (DORO.ST) Stark orderingång och vinst

Doro (DORO.ST) Stark orderingång och vinst BOLAGSANALYS 11 november 2011 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Stark orderingång och vinst Q3-rapporten var klart godkänt där en stark orderingång, en bra rörelsemarginal, en bättre än förväntad vinst och

Läs mer

Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan

Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan BOLAGSANALYS 15 maj 2013 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan Även om resultatet i Q1 visade en relativ stor negativ avvikelse överskuggades det av två positiva punkter: den starka orderingången

Läs mer

Biolin Fokus på kärnverksamheten

Biolin Fokus på kärnverksamheten Aktiekurs, SEK Volym x 1000 ANALYSGARANTI * 11 september 2008 Biolin Fokus på kärnverksamheten Biolin väljer att renodla fullt ut med fullt fokus på analysinstrument. Verksamheten inom dentala implantat

Läs mer

Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten

Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten BOLAGSANALYS 1 september 2009 Sammanfattning Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten Redbets rapport för det andra kvartalet var i linje med våra förväntningar. VD:s uttalande om att både intäkter och

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) I väntan på lyftet

Netrevelation (NETR.ST) I väntan på lyftet BOLAGSANALYS 20 maj 2009 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) I väntan på lyftet Mycket gick rätt för Netrevelation under det första kvartalet där även vädret bidrog i positiv mening. Omsättningen ökade

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger

Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger BOLAGSANALYS 26 april 2013 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger Under vintern går verksamheten på sparlåga och utfallet i Q1-rapporten är därför svårt att dra slutsatser ifrån. Rörelseförlusten

Läs mer

Net Entertainment (NET-B.ST) Triggers i kombination med hög värdering

Net Entertainment (NET-B.ST) Triggers i kombination med hög värdering BOLAGSANALYS 11 februari 2010 Sammanfattning Net Entertainment (NET-B.ST) Triggers i kombination med hög värdering Årets fjärde kvartal kom in i linje med förväntningarna, med en omsättningstillväxt på

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Höga förväntningar på Italien

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Höga förväntningar på Italien BOLAGSANALYS 2 april 2012 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Höga förväntningar på Italien Getupdated avslutade året i linje med våra förväntningar vad gäller omsättningen på 40,4 MSEK.

Läs mer

Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger

Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger BOLAGSANALYS 19 november 2008 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger Getupdateds Q3 rapport var sämre än väntad och vi sänker prognoserna för innevarande och nästa

Läs mer

Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet

Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet BOLAGSANALYS 15 maj 2012 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet Försäljningen i Q1 överträffade vår prognos med 6% och EBIT marginalen uppgick till 7,4% mot förväntade 5,3%. Rensat för

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst

Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst BOLAGSANALYS 28 februari 2013 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst Q4 är lågsäsong som alltid medför negativt resultat, men rörelseförlusten på 35 MSEK var större än vi räknat med,

Läs mer