Nordic Mines (NOMI.ST) Finansiering på plats

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nordic Mines (NOMI.ST) Finansiering på plats"

Transkript

1 BOLAGSANALYS 10 augusti 2010 Sammanfattning Nordic Mines (NOMI.ST) Finansiering på plats Nordic Mines meddelade nyligen att de nu har erhållit den lånefinansiering som krävs för uppbyggnaden av Laivagruvan. Lånet på 53 miljoner euro erhålls av ett konsortium bestående av Standard Bank, UniCredit Bank samt den finska statliga investeringsbanken Finnerva. Således finns nu såväl alla tillstånd som fullständig finansiering på plats inför slutförande av gruvuppbyggnaden i Laiva. Vi har höjt rating för Ledning, Trygg Placering och Avkastningspotential. Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: Small cap 959 MSEK Gruvor & Metall Michael Nilsson Lennart Schönning Redeye Rating (0-10 poäng) Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Avkastningspotential 8,0 poäng 4,0 poäng 0,0 poäng 7,0 poäng 7,5 poäng Nyckeltal e 2011e 2012e Omsättning, MSEK Tillväxt n.m. % n.m. % n.m. % n.m. % 152% EBITDA EBITDA-marginal n.m. % n.m. % n.m. % 57% 68% EBIT EBIT-marginal n.m. % n.m. % n.m. % 48% 61% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal n.m. % n.m. % n.m. % 28% 42% Utdelning 0,0 0,0 0,0 1,0 6,1 VPA -0,02-0,50-0,85 3,27 12,10 VPA just -0,02-0,50-0,85 3,27 12,10 P/E just ,8-58,7-34,6 9,0 2,4 P/S n.m. n.m. n.m. 2,6 1,0 EV/S n.m. n.m. n.m. 1,9 0,8 EV/EBITDA just -82,4-81,5-61,0 3,4 1,1 Fakta Aktiekurs (SEK) 29,5 Antal aktier (milj) 32,5 Börsvärde (MSEK) 959 Nettokassa (MSEK) 236 Free float (%) 40,0 Dagl oms. ( 000) 100 Analytiker: Hjalmar Ahlberg Erik Kramming Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, 0 poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är 0 poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Tillväxtpotential De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) marknadsstorlek, 2) marknadstillväxt, 3) samarbeten, 4) produkt differentiering och 5) konkurrenssituation. Kriterierna väger lika tungt i den sammantagna bedömningen av värderingsnyckeln tillväxtpotential. Lönsamhet De faktorerna som utgör bedömning av lönsamhet är 1) stabil vinstutveckling, 2) bruttomarginal, 3) EBIT-marginal och 4) avkastning på eget kapital. Faktorn stabil vinstutveckling viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) oberoende av enstaka händelser, 2) finansiell situation, 3) ägarstruktur, 4) konjunkturkänslighet och 5) aktiens likviditet. Faktorn oberoende av enstaka händelser viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna konjunkturkänslighet och aktiens likviditet viktas med 0,5x. Avkastningspotential De faktorerna som utgör bedömning av avkastningspotential är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) marknadsförväntningar, 4) nyhetsflöde/triggers, 5) oupptäckt aktie och 6) insynshandel. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna nyhetsflöde/triggers, marknadsförväntningar, oupptäckt aktie och insynshandel viktas med 0,5x. 2

3 Finansiering på plats Med finansiering och alla tillstånd för gruvdrift på plats är tidsplanen med driftstart i Laiva under H2 11 intakt Nordic Mines har nu erhållit slutlig lånefinansiering på 53 miljoner euro vilket tillsammans med befintligt eget kapital kommer att finansiera slutförandet av gruvuppbyggnaden i Laiva. Bankernas åtagande ger Nordic Mines rätt att låna 53 miljoner euro under de närmaste 24 månaderna och lånets löptid är fem år med möjlighet till tidigare återbetalning. Investeringen beräknas totalt uppgå till 70 miljoner euro (plus ett tillägg på 7 miljoner euro för oförutsedda kostnader). Av detta har omkring 100 miljoner kronor redan investerats i kvarnar. Befintlig kassa på ca 200 miljoner kronor tillsammans med den nya kreditfaciliteten täcker därmed investeringsåtagandena. Således finns alla tillstånd samt all finansiering på plats och bolaget uppgav i samband med erhållandet av finansieringen att brytning och anrikning skall på börjans under sommaren 2011, vilket är i linje med Redeyes befintliga prognos. Uppbyggnaden av gruvan påbörjades redan under andra kvartalet i år Uppbyggnaden av gruvan påbörjades redan under våren i år. Initialt har uppbyggnad av infrastruktur genomförts. Här utgör den vattenpipeline som skall byggas för avfallsvattenvattnet som uppstår vid gruvdriften en viktig del och att bolaget fått en tidig start med att färdigställa denna är positivt. Bolaget uppger att de första byggnaderna kommer vara på plats i slutet av sommaren och att anrikningsverket kommer börja byggas under hösten. Positivt i den nyligen presenterade feasibilitystudien är att det uppges att tidsplanen är baserad på typiskt långa ledtider. Då Nordic Mines redan har beställt kvarnar som generellt har längst ledtid slipper det därmed en betydande flaskhals. De riskmoment som tas upp i feasibilitystudien är bland annat byggnad av vattenpipeline samt brytningssvårigheter med Laivas smala malmstruktur De eventuella svårigheter med Laivaprojektet som tagits upp i feasibilitystudien som slutfördes i mars i år utgörs bland annat av att malmen i Laiva är smal i vissa delar. Rekommendationen i studien är att bolaget därmed behöver ha en effektiv kontroll av malmen samt att borrning och sprängning måste ske med precision. Detta medför en viss risk att utvinningskostnaden i gruvan kan bli högre än förväntat när väl brytning påbörjas. Det är dock ca ett år kvar till att brytning kommer påbörjas i Laiva varför bolaget således bör ha god tid att planera brytningsarbetet. I den brytningsplan som finns utarbetad tar också bolaget hänsyn till detta vilket också talar för att det inte utgör något större problem. Ytterligare ett moment som betecknas som en utmaning är den pipeline på 18 kilometer som måste byggas för att ta hand om färskvatten från gruvan. En plan för pipelinen har utarbetats av Lappland Vesitutkimus Oy (LVT) och finns med som bilaga i feasibilitystudien. Pipelinen utgör efter anrikningsverk en av de större investeringarna med en uppskattad kostnad på ca 1,2 miljoner euro. Inledningsvis kommer färskvattnet kunna cirkuleras i verksamheten vilket också minskar risk för eventuella störningar vid förseningar av pipelinen. 3

4 En annan aspekt som tas upp är de små mängder av cyanid och arsenik som kommer att släppas ut. Det uppges att utsläppen är så pass små att de inte kommer ha någon påverkan för vare sig miljön eller människor. Ett nytt lagförslag har också tagits upp vid EU-kommissionen gällande ett förbud av användning av cyanid vid guldanrikning. Det finns dock redan idag strikta regler på hur cyanid får användas och det är oklart om förslaget kommer innebära några förändringar framöver. Nordic Mines har dessutom redan erhållit sitt miljötillstånd för Laivaprojektet och skulle vid en eventuell lagändring påverkas först när detta löper ut. Bolaget ökar nu återigen fokus på prospektering i Laivaområdet men även i Tormua När nu Laivaprojektet inlett uppbyggnadsfasen har bolaget återigen ökat sin fokusering på prospektering. Dels borrar bolaget vidare i Laivaområdet och därutöver kommer prospektering att påbörjas i bolagets andra projekt i Finland, Tormua. De resultat som hittills presenterats i Laivaområdet är provtagningar från borrkärnor från Musunneva, Kaukainen och Oltava. I Musunneva har halter på som högst 7,2 gram per ton påträffats och i Kaukainen visades en guldhalt på 3,4 gram per ton i den bästa borrkärnan. Ingen mineraltillgång är specificerad men de förhöjda guldhalterna ger anledning till att fortsätta prospekteringen och det skall bli intressant att följa utvecklingen framöver. I Oltava finns en mycket liten historiskt beräknad mineraltillgång på 718 ton med ett guldinnehåll på 21 kg (30 gram per ton) utförd av GTK. I Tormua finns i dagsläget en historisk antagen mineraltillgång på ton med ett guldinnehåll på 3,5 gram per ton. Under våren kommer borrning att inledas i området som enligt geokemiska och geofysiska undersökningar visar på att guld förekommer på ett större område än som borrats hittills. I Tormua har Nordic Mines som målsättning att framöver anlägga ett eget anrikningsverk, förutsatt att vidare prospektering ger positivt resultat. 4

5 Finansiell prognos för Laivagruvan Gällande malmreserv och mineraltillgång i Laiva har inga förändringar skett mot vår senaste uppdatering. Diagrammet nedan visar utveckling av mineraltillgång och malmreserv sedan Q Malmreserv och Mineraltillgång Malmreserv & Mineraltillgång , ,50 Ton ,30 2,10 1,90 1,70 Guldinnehåll (g/ton) 0 Q Q Q Q Q Q Q Q ,50 Malmreserv (Bevisad & Sannolik) Mineraltillgång (Känd & Indikerad) Guldhalt Källa: Nordic Mines, Redeye Guldhalten har minskat i malmreserven jämfört med mineraltillgången pga hänsyn tagen till gråbergsinblandning Guldhalten är som diagrammet ovan visar lägre i malmreserven än hos den tidigare beräknade mineraltillgången för Laivagruvan. Förklaringen ligger i den gråbergsinblandning som också tas i beaktning vid beräkning av malmreserv men inte i mineraltillgången. Det finns utöver malmreserven ytterligare 0,2 miljoner ton i känd mineraltillgång och 4,7 miljoner ton indikerad mineraltillgång samt 4,1 miljoner ton i antagen mineraltillgång. Liksom tidigare tar vi även till viss del med dessa i vår kalkyl (100 procent av känd, 80 procent av indikerad samt 50 procent av antagen) vilket utökat vår förväntade livslängd för Laivagruvan. De utökade borrningar som gjorts i Laivaområdet har ännu inte bidragit med någon ökning av mineraltillgångar och därmed potentiellt utökad livslängd på gruvan. Historiskt sett har Nordic Mines presenterat resultat av borrprogram två gånger per år och förhoppningsvis kan en ytterligare uppdatering därmed ges undra andra halvan av år Dock är de borrningar som gjorts än så länge mycket glesa och det är inte säkert att det kommer innebära någon utökning av bolagets mineraltillgångar. Guldpriset har utvecklats positivt sedan vår senaste uppdatering. Särskilt mätt i euro har prisutvecklingen varit positiv vilket förbättrat kalkylen för Laivaprojektet. Nordic Mines har sina kostnader i euro varför det är relevant att visa prisutvecklingen i euro. Priset på guld i euro steg kraftigt under den finansiella turbulensen under maj månad och nådde som högst över euro per uns. Under de senaste veckorna har priset i både euro och dollar emellertid fallit tillbaka men befinner sig fortfarande långt över 5

6 Nordic Mines cash cost på ca 300 euro per uns. Diagrammet nedan visar guldprisutvecklingen sedan början av år 2009 i både dollar och euro. Guldprisutveckling i dollar och euro dollar per uns jan-09 feb-09 mar-09 euro per uns apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 Guld, dollar per uns Guld, euro per uns Källa: Redeye, Vikingen Vi har gjort mindre förändringar gällande våra guldprisprognoser där den största skillnaden är en höjning av priset för år Vi har tidigare använts oss av ett långsiktigt guldpris på 900 dollar från år 2013 och framåt vilket numer har skjutits fram till år 2014 och framöver. För år 2013 används nu liksom för år 2011 och 2012 istället guldprisprognoser från Bloomberg Commodity Survey. Tabellen nedan sammanställer vår kalkyl för Laivaprojektet. Laiva prognos SEKm 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E Malm, miljoner ton 0,0 0,8 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,7 1,6 Guld halt (g/t) 2,1 2,1 2,0 1,9 1,9 1,8 1,7 1,7 1,7 0,6 0,6 Utbyte (%) 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 85,0 85,0 Producerat guld (kg) Avgår till smätverk (%) 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 Sålt guld (uns) Guldpris ($ / uns) Intäkter (MSEK) Rörelsekostnader Rörelsens kassaflöde Capex Avskrivningar Skatt (28%) NOPLAT Fritt kassaflöde Källa: Redeye Research 6

7 Vårt DCF-värde för Nordic Mines uppgår till 40 kronor per aktie med långsiktigt guldpris på 900 dollar per uns och till 58 kronor per aktie med spotguldpris Vårt DCF-värde på Laivagruvan uppgår till 34 kronor per aktie och för bolaget totalt 40 kronor per aktie, räknat på 32,5 miljoner utestående aktier (inklusive kassa på 240 miljoner kronor efter genomförd nyemission). Genomsnittlig guldhalt under livslängden uppgår till 1,85 gram per ton vilket är i linje med feasibilitystudien. Det genomsnittliga guldpriset är 967 dollar per uns. Använder vi spotguldpris (1 200 dollar per uns) istället för alla gruvans verksamhetsår uppgår värdet till ca 58 kronor per aktie. En WACC på 10,5 procent har använts vilket är en sänkning från 11 procent vid vår senaste uppdatering. Sänkningen är gjord utifrån en uppdaterad riskpremie från PriceWaterHouseCoopers som sjunkit från 5,2 till 4,6 procent. DCF-värdet kan öka ytterligare om hela bolagets mineraltillgångar visar sig vara brytbara under lönsamhet I beräkningen ovan tar vi utöver malmreserven även med 100 procent av känd mineraltillgång, 80 procent av indikerad mineraltillgång samt 50 procent av antagen mineraltillgång. Antar vi att bolaget skulle lyckas bryta hela sin mineraltillgång kan livslängden för gruvan öka med ytterligare ca 2 år. Detta skulle ge ett värde på 38 kronor för Laiva och totalt ca 44 kronor (inklusive nyemissionsbelopp på 240 miljoner kronor). Skulle bolaget välja att prissäkra guldpriset under de två första produktionsåren, vilket sannolikt kommer att göras, ligger terminspriset i linje med guldprisprognoserna och gör således ingen större skillnad på våra estimat. Bolaget har dock ännu inte gjort några prissäkringar och kommer på sikt vara exponerat mot spotguldpris varför det kan vara intressant att se hur värdet varierar beroende på guldpris och dollarkurs vilket illustreras i matrisen nedan. Känslighetsanalys DCF värdering Laiva Guldpris USD/Uns ,0 48,8 34,7 20,7 6,6 Valutakurs USD/SEK 7,0 60,8 44,4 28,0 11,5 8,0 72,8 54,0 35,3 16,5 9,0 84,7 63,6 42,6 21,5 Källa: Redeye Research DCF-värdet är mycket känsligt för förändringar i guldpris och dollarkurs I värdet ovan ingår inte den nettokassa på ca 240 miljoner kronor som bolaget har efter att nyemissionen är slutförd. Variationen är stor, men guldpris och dollarkurs brukar ha en viss omvänd korrelation varför värdena långt upp till höger och långt ned till vänster i matrisen kan ses som mer osannolika scenarion. 7

8 Då bolaget nu närmar sig produktion har vi valt att ta med en jämförande värdering med andra mindre guldproducenter Bolag Då bolaget nu närmar sig att bli ett producerande bolag är det även intressant att titta på hur mindre producerande guldbolagsaktier värderas. Tabellen nedan visar ett antal noterade bolag som har något större börsvärde än Nordic Mines, men ändå kan kategoriseras som mindre bolag. Börsvärde EV/EBITDA EV/EBIT P/E MUSD Anatolia Minerals ,4 5,4 4,2 18,5 10,5 e.m. 29,1 12,5 11,6 Aurizon Mines ,0 3,4 4,5 9,2 5,6 6,4 17,9 11,6 18,1 Avoca Resources 718 8,4 7,0 4,4 10,0 7,7 5,3 11,1 11,3 7,6 Dominion Mining 1182 e.m. e.m. e.m. e.m. e.m. e.m. 39,4 15,4 15,6 DRD Gold 440 6,1 3,8 1,6 35,3 8,2 2,9 75,6 11,2 5,1 Golden Star Resources 615 e.m. e.m. e.m. e.m. e.m. e.m. neg 14,9 6,4 Great Basin gold 631 4,7 5,1 6,3 6,4 6,3 8,5 7,9 8,6 10,8 Highland Gold Mining 458 e.m. e.m. e.m. e.m. e.m. e.m. 19,0 9,4 9,5 International Minerals 624 e.m. e.m. e.m. e.m. e.m. e.m. 17,1 9,4 9,1 Jaguar Mining 262 7,5 3,2 2,8 13,9 4,9 4,4 18,9 6,7 6,3 Kingsgate Consolidated 186 e.m. e.m. e.m. e.m. e.m. e.m. 56,1 14,2 12,3 Minefinders 598 e.m. e.m. e.m. e.m. e.m. e.m. 18,4 6,1 5,0 Northgate Mineralts ,4 6,3 7,3 17,1 7,8 11,7 31,9 15,4 20,2 Resolute Mining 386 4,5 2,6 2,0 7,8 3,6 2,4 20,9 7,2 3,9 San Gold 545 4,5 3,5 3,2 7,5 5,7 5,4 9,8 8,9 8,9 St Barbara 917 e.m. e.m. e.m. e.m. e.m. e.m. 34,1 106,7 e.m. Medel 13,2 6,1 5,3 18,4 8,6 7,7 30,7 17,3 11,9 Median 8,4 5,4 4,5 13,6 7,8 7,0 21,7 12,5 10,1 Källa: Bloomberg, Redeye Research Juniora guldproducenter värderas till ca 10x vinsten år 2012 vilket indikerar en uppsida i Nordic Mines-aktien Bolagen värderas i snitt till knappt 10x vinsten år 2012 då Nordic Mines väntas nå full produktion. P/E-talet för Nordic Mines uppgår då till ca 2x med våra estimat, vilket är mycket lågt men samtidigt till viss del motiverat då bolaget ännu inte är i produktion. Detta innebär också att det finns en osäkerhet gällande om guldproduktion kommer att ske enligt plan och risk för att exempelvis kostnader blir högre än förväntade. Vi räknar också med att bolagets vinster efter år 2013 kommer att minska, främst beroende på vårt långsiktiga guldpris som ligger på 900 dollar per uns samt då vi räknar med att den mest höghaltiga malmen bryts under de första åren. Sett över hela gruvans livslängd värderas bolaget till i snitt P/E 4x. Detta är fortfarande en bra bit under snittet och visar på den uppsida som finns i aktien när bolaget når produktion. Aktiens utveckling Nordic Mines-aktien har haft en relativt volatil utveckling under år 2010 men ändå hållit sig inom ett intervall mellan ca 25 och 39 kronor. Aktien har reagerat kraftigt på positiva nyheter såsom när feasibilitystudien presenterades och när bolaget meddelade att slutlig lånefinansiering erhållits. Trots att bolaget nu har alla tillstånd för gruvdrift samt säkrat finansiering av Laivagruvan har aktien dock inte tagit fart uppåt. Detta visar på låga förväntningar från aktiemarknaden vilket ger ett intressant investeringsläge i aktien. 8

9 Nordic Mines grundades år 2005 och är verksamt inom guldprospektering där Laiva utgör bolagets längst framskridna projekt Investeringssammanfattning Nordic Mines grundades år 2005 och bedriver i dag prospekteringsverksamhet i sex olika områden i Finland och Sverige. Mest lovande är Laivaprojektet som beräknas kunna ha gruvdrift igång under Q Sedan bolaget tog över Laivaprojektet under 2005 har det lyckats öka mineraltillgångarna väsentligt. Nyligen presenterades också en feasibilitystudie för Laivagruvan som visade en malmreserv på 11,7 miljoner ton malm (varav 5,7 miljoner bevisad och 6,0 miljoner sannolik) med ett guldinnehåll på 1,86 gram per ton. Med finansiering säkrad räknar bolaget med att ha brytning och anrikning igång under andra halvan av år Laivagruvan beräknas kunna vara producerande under mitten av år 2011 och investeringen beräknas vara återbetald på ca 1,5 år vid rådande guldpris Vid rådande guldpris kan gruvinvesteringen betalas tillbaka på ca 1,5 år, till en antagen investeringskostnad om c:a 750 miljoner kronor för projektet. Finansiering av projektet sker dels genom eget kapital och dels genom ett nyligen erhållet projektlån på 53 miljoner euro. Redeye räknar med att kassaflödet från gruvan kommer vara omkring 600 miljoner kronor under de två första åren i drift. Då bolaget nu har erhållit miljötillstånd, färdigställt feasibilitystudien samt erhållit slutlig finansiering för Laivaprojektet har risken i bolaget minskat. Kvarvarande större risker är bland annat; guldpriset faller kraftigt, förseningar vid uppbyggnad av gruva, investeringen blir högre än beräknat, högre kostnader än beräknat när väl gruvdrift sker samt svårighet att hitta kunnig gruvpersonal. Gällande personaltillgången har läget förbättrats under de senaste åren pga av att basmetallprojekt lagts ned samt genom produktionsneddragningar hos större gruvor. Bolaget uppgav också i årsredovisningen för år 2009 att de fått in omkring 100 jobbansökningar. 9

10 Sammanfattning Redeye Rating Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. Ratingförändringar i denna rapport: Vi har höjt rating för Ledning, Trygg Placering och Avkastningspotential. Ledning 8,0p Kommentar: Ledning och styrelse har lång erfarenhet från gruvbranschen. Planerad start av gruvdrift i Laiva har skjutits framåt i tiden något jämfört med ursprunglig plan. Såväl styrelse som ledning är aktieägare i bolaget. Bra utveckling för mineraltillgångar. Tillväxtpotential 4,0p Kommentar: Guldmarknaden är relativt konstant i storlek, dock har utbudet sjunkit under senare år. Laivaområdet är ännu ej fullt undersökt och kan växa ytterligare. På sikt kan troligen gruvan utökas och även prospekteras på djupet. Lönsamhet 0,0p Kommentar: Eftersom Nordic Mines idag inte har några intäkter gör bolaget ingen vinst. Med rådande guldpris skulle Laivaområdet bli mycket lönsamt vid gruvdrift och investeringen skulle vara återbetalad på ca 1,5 år. Trygg placering 7,0p Kommentar: Guldpris och dollarkurs har mycket stor påverkan på Nordic Mines. Full finansiering för uppbyggnad av Laivagruvan på nu erhållen. Alla tillstånd för gruvdrift finns på plats. Avkastningspotential 7,5p Kommentar: Nordic Mines har ett fundamentalt värde över dagens kurs med rådande guldpris. Insiders har köpt aktier. Svag utveckling av aktien indikerar låga förväntningar. 10

11 Resultaträkning, MSEK e 2011e 2012e Omsättning Summa rörelsekostnader EBITDA Avskrivningar EBIT Resultatandelar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt Nettoresultat Resultaträkning just, MSEK e 2011e 2012e Jämförelsestörande poster EBITDA just EBIT just PTP just Nettoresultat just Balansräkning, MSEK e 2011e 2012e Tillgångar Omsättningstillgångar Kassa och bank Kundfordringar Lager Andra fordringar Summa omsättningstillg Anläggningstillgångar Materiella anl.tillg Finansiella anl.tillg Goodwill Balans. utv. kostn Övr. immateriella tillg Summa anläggningstillg Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga icke ränteb skulder Summa kortfristiga skulder Långa icke ränteb.skulder Räntebärande skulder Summa skulder Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & Eget Kapital Summa skulder och eget kapital Fritt kassaflöde, MSEK e 2011e 2012e Omsättning Summa rörelsekostnader Avskrivningar EBIT Skatt på EBIT (Justerad skatt) NOPLAT Avskrivningar Bruttokassaflöde Förändring i rörelsekapital Investeringar Fritt kassaflöde Kapitalstruktur e 2011e 2012e Soliditet 93% 85% 45% 50% 62% Skuldsättningsgrad 3% 6% 111% 91% 55% Nettoskuld Sysselsatt kapital Kapitalets oms. hastighet 0,0 0,0 0,0 0,4 0,7 DCF värdering Kassaflöden, MSEK Riskpremie (%) 5,8 NV FCF ( ) 1 024,9 Betavärde 2,2 NV FCF ( ) 59,0 Riskfri ränta (%) 3,5 NV FCF (2022-) 0,0 Räntepremie (%) 3,0 Rörelsefrämmade tillgångar 250,6 WACC (%) 10,5 Räntebärande skulder 14,7 Motiverat värde 1 319,7 Antaganden (%) Genomsn. förs. tillv. -36,8 Motiverat värde per aktie, SEK 40,6 EBIT-marginal 7,3 Börskurs, SEK 29,5 Lönsamhet e 2011e 2012e Avk. på eget kapital (ROE) 0% -5% -8% 21% 53% ROCE -5% -4% -2% 17% 46% ROIC -5% -4% -2% 13% 34% EBITDA just-marginal n.m. % n.m. % n.m. % 57% 68% EBIT just-marginal n.m. % n.m. % n.m. % 48% 61% Netto just-marginal n.m. % n.m. % n.m. % 28% 42% Data per aktie, SEK e 2011e 2012e VPA -0,02-0,50-0,85 3,27 12,10 VPA just -0,02-0,50-0,85 3,27 12,10 Utdelning 0,0 0,0 0,0 1,0 6,1 Nettoskuld -3,2 0,2 6,9 8,4-4,6 Antal aktier 23,3 23,3 32,5 32,5 32,5 Värdering e 2011e 2012e Enterprise value P/E ,8-58,7-34,6 9,0 2,4 P/E just ,8-58,7-34,6 9,0 2,4 P/S n.m. n.m. n.m. 2,6 1,0 EV/S n.m. n.m. n.m. 1,9 0,8 EV/EBITDA just -82,4-81,5-61,0 3,4 1,1 EV/EBIT just -82,4-81,5-61,0 4,0 1,3 P/BV 3,7 3,8 2,1 1,7 1,0 Aktiens utveckling Tillväxt/år 08/10P 1 mån -1,7% Omsättning n.m.% 3 mån -2,0% Rörelseresultat, just 5,1% 12 mån 39,7% V/A, just 619,7% Årets Början 3,1% EK 32,9% Aktiestruktur % Röster Kapital Tord Cederlund 9,9 9,9 Avanza Pension 5,4 5,4 Swiss Life 5,3 5,3 JP Morgan Bank 3,7 3,7 Livförsäkrings AB Skandia 3,5 3,5 UBS Client account 3,2 3,2 Kjell Moreborg 3,1 3,1 Property Dynamics AB 3,1 3,1 SIX SIX AG 3,1 3,1 Goldman Sachs 3,1 3,1 Aktien Reuterskod NOMI.ST Lista Small cap Kurs, SEK 29,5 Antal aktier, milj 32,5 Börsvärde, MSEK 959 Börspost 1 Bolagsledning & styrelse VD CFO IR Ordf Michael Nilsson Hannu Vehmanen Lennart Schönning Nästkommande rapportdatum Q Q Tillväxt e 2011e 2012e Försäljningstillväxt n.m. % n.m. % n.m. % n.m. % 152% VPA-tillväxt (just) n.m. % n.m. % n.m. % n.m. % 270% Tillväxt eget kapital 52% -4% 85% 23% 64% Analytiker Hjalmar Ahlberg Erik Kramming Redeye AB Mäster Samuelsgatan 42, 10tr Stockholm 11

12 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) e 2011e 2012e 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% % 60% 50% 40% 30% 20% 10% e 2011e 2012e 0% Omsättning Försäljningstillväxt EB IT jus t EBIT just-marginal Vinst Per Aktie Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) % 120% e 2011e 2012 e 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0% -20 % e 2011e 2012e 100% 80% 60% 40% 20% 0% VPA VPA just Skuldsättn ingsgrad Soliditet Produktområden Geografiska områden Intressekonflikter Hjalmar Ahlberg äger aktier i bolaget Nordic Mines: Nej Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit ersättning från bolaget i samband med detta. Verksamhetsbeskrivning Nordic Mines är ett prospekteringsbolag med inriktning mot främst guld som har en målsättning om att kunna nå gruvdrift under år Bolaget är noterat på OMX Small Cap sedan år Bland grundarna och ägarna finns personer med lång erfarenhet från gruvindustrin. Här finns exempelvis Christer Löfgren och Kjell Moreberg med förflutet inom TerraMining och ScanMining. VD är Michael Nilsson. Bolagets huvudprojekt Laiva, i Finland, ser mest lovande ut. Malmreserven i Laiva uppgår till 11,7 miljoner ton (5,7 bevisad och 6,0 sannolik) med ett guldinnehåll på 1,86 gram per ton. 12

13 DISCLAIMER Viktig information Redeye AB("Redeye" eller "Bolaget") är ett fristående analysföretag som står under Finansinspektionens (FI) tillsyn sedan juli Bolaget erbjuder aktierelaterade tjänster till börsbolag, investerare, media och den aktieintresserade allmänheten. Redeye har tillstånd att mottaga och vidarebefordra finansiella instrument, att lämna investeringsrådgivning avseende finansiella instrument samt att utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument, enligt 2 kap. 1-2 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Ansvarsbegränsning Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Potentiella intressekonflikter Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument för bolaget från och med den dag beslut tagits att en analys ska produceras på bolaget samt två bankdagar efter analysen publicerats. En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är direkt kopplad till sådan verksamhet. Redeye kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Läsaren av dessa rapporter kan anta att Redeye har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är inte beroende av innehållet i analysen. Angående Redeyes analysbevakning Redeyes analys präglas av case-baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Om annat inte uttryckningen anges i analysen uppdateras analysen när Redeys analysavdelning finner att så är påkallat av t.ex. väsentliga förändrade marknadsförutsättningar eller händelser relaterade till analyserad emittent/analyserat finansiellt instrument. Rating/Rekommendationsstruktur Redeye utfärdar ej några investeringsrekommendationer för fundamental analys. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare. Redeyes rekommendationer för teknisk analys är: Köp (Buy) och Sälj (Sell). Placeringshorisonten för dessa rekommendationer är mycket kort, oftast mindre än 1 månad. Redeye Rating ( ) Rating Ledning Tillväxt- Trygg Avkastnings- Lönsamhet potential Placering potential 7,5p - 10,0p ,5p - 7,0p ,0p - 3,0p Antal bolag *För investmentbolag byts Tillväxtpotential och Lönsamhet ut mot Portföljförvaltning och Direktavkastning. Mångfaldigande och spridning Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Copyright Redeye AB. 13

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta BOLAGSANALYS 14 december 2010 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta Positiva besked rapporteras från en fas I-studie med OX219, vilken motiverar vidareutveckling av produkten. FDA-möte

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 15 augusti 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Bra investeringsläge inför hösten Arctic Gold har under sommaren påbörjat årets borrprogram omfattande 8 000 meter. Resultat från prospekteringen

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den!

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! BOLAGSANALYS 28 januari 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! Det är positiva besked att Exini äntligen lyckats få till ett avtal för den japanska marknaden för sin produkt Exini

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST)

Kopy Goldfields (KOPY.ST) BOLAGSANALYS 22 november 2011 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Sikte på utökad mineraltillgång Kopy Goldfields har under de senaste månaderna presenterat positiva prospekteringsresultat från årets

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 2 december 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Nya huvudägare stärker investeringscase Arctic Gold har genomfört en riktad nyemission som tillfört bolaget 10,5 miljoner kronor. Investerarna

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 1 mars 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Stor uppvärderingspotential för Bidjovagge Arctic Gold presenterade i slutet av förra året en Scopingstudie som, vid rådande metallpriser,

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 19 maj 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Planerar för utökning av guldtillgång Arctic Gold ska under första halvåret inleda ett prospekteringsprogram i Bidjovagge omfattande 8 000

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik BOLAGSANALYS 11 augusti 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik Netrevelation bjöd på få glädjeämnen men heller inga större avvikelser i sin halvårsrapport. Omsättningen ökade med 8,5

Läs mer

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen!

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! BOLAGSANALYS 22 oktober 2010 Sammanfattning Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! Agellis rapport över det tredje kvartalet var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 4,9 miljoner

Läs mer

Kopy Goldfields (fd Kopylovskoye) (KOPY.ST)

Kopy Goldfields (fd Kopylovskoye) (KOPY.ST) BOLAGSANALYS 10 juni 2011 Sammanfattning Kopy Goldfields (fd Kopylovskoye) (KOPY.ST) Uppdaterad mineraltillgång en besvikelse Kopy Goldfields uppdaterade mineraltillgångsberäkning visade på en markant

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster BOLAGSANALYS 22 november 2010 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster Rapporten för det tredje kvartalet var svagare än vi räknat med. Trots många testinstallationer har försäljningen

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 BOLAGSANALYS 3 april 2012 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 Kopy Goldfields har under andra halvan av 2011 visat positiva prospekteringsresultat, framförallt vid Krasnyylicensen.

Läs mer

Nordic Mines (NOMI.ST)

Nordic Mines (NOMI.ST) Aktiekurs, SEK Volym, tusen Analysgaranti 25 juni 28 Nordic Mines (NOMI.ST) Nyemission fulltecknad Nordic Mines nyligen avslutade nyemission blev fulltecknad och tillför bolaget 13,4 miljoner kronor före

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Ny ägare stärker förtroende

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Ny ägare stärker förtroende BOLAGSANALYS 27 september 2011 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Ny ägare stärker förtroende Kopy Goldfields har genomfört en riktad nyemission till Eldorado Gold som tillfört bolaget ca 17 miljoner

Läs mer

2005 2006 2007e 2008e 2009e

2005 2006 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 16 juli 27 Carl Lamm (CLAM.ST) Aptit på bättre lönsamhet Den organiska tillväxten uppgick till dryga 23 procent, vilket imponerar. Det är uppenbart att Carl Lamm gynnas av en god konjunktur,

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft BOLAGSANALYS 25 november 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft Netrevelation visar stadig tillväxt men har svårt att visa lönsamhet i sin verksamhet. 27 procents tillväxt har

Läs mer

Nordic Mines (NOMI.ST)

Nordic Mines (NOMI.ST) BOLAGSANALYS 14 maj 2013 Sammanfattning Nordic Mines (NOMI.ST) Finansiell ställning åter i fokus Nordic Mines Q1-rapport var något sämre än väntat och produktionskostnaderna var på en fortsatt hög nivå.

Läs mer

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår BOLAGSANALYS 23 augusti 2010 Sammanfattning Stille (STLL.ST) Tufft första halvår Stilles försäljning under det andra kvartalet uppgick till 18,3 miljoner kronor mot vår förväntan om 22 miljoner kronor.

Läs mer

Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare

Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare BOLAGSANALYS 23 feb 2010 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare Doros Q4-rapport imponerade rejält tillväxtmässigt med mycket hög tillväxttakt inom huvudområdet Care. Det andra området

Läs mer

Nordic Mines (NOMI.ST) Gruvdrift inom räckhåll

Nordic Mines (NOMI.ST) Gruvdrift inom räckhåll BOLAGSANALYS 24 mars 2009 Sammanfattning Nordic Mines (NOMI.ST) Gruvdrift inom räckhåll Nordic Mines har nu tagit in det aktiekapital som krävs för uppbyggnaden av gruvan i Laiva. Resterande del av investeringen

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST) Mineraltillgång bekräftad

Arctic Gold (ARCT.ST) Mineraltillgång bekräftad BOLAGSANALYS 29 december 2010 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Mineraltillgång bekräftad Arctic Gold har slutfört en första egen beräkning av mineraltillgången i Bidjovaggefältet. En indikerad mineraltillgång

Läs mer

Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus

Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus BOLAGSANALYS 13 juli 2011 Sammanfattning Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus Vitrolife kommer med sin rapport för det andra kvartalet den 14 juli. Bolaget planerar en telefonkonferens kl

Läs mer

Edluar blir godkänt som generika och inte som ett nytt läkemedel. Vi räknar med ett lägre pris, vilket påverkar våra försäljningsprognoser negativt.

Edluar blir godkänt som generika och inte som ett nytt läkemedel. Vi räknar med ett lägre pris, vilket påverkar våra försäljningsprognoser negativt. BOLAGSANALYS 16 mars 2009 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) FDA-godkännande FDA godkänner Edluar (tidigare Sublinox) för försäljning och marknadsföring i USA, vilket aktiverar en milstolpsbetalning på 5 miljoner

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST) Finansiering säkrad

Arctic Gold (ARCT.ST) Finansiering säkrad BOLAGSANALYS 24 november 2010 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Finansiering säkrad Alcaston Exploration har bytt namn till Arctic Gold då majoriteten av verksamheten numera utgörs av Bidjovaggeprojektet

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST)

Formpipe Software (FPIP.ST) BOLAGSANALYS 2 februari 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Stark försäljning och ökad utdelning Försäljningen översteg vår förväntning och uppgick till 34,5 miljoner kronor. Kostnaderna var

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten BOLAGSANALYS 29 april 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten Omsättningen förväntas uppgå till 304 MSEK och EBIT beräknas uppgå till 16,2 MSEK. EBIT(marginalen väntas landa på

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden BOLAGSANALYS 25 augusti 2011 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden Det andra kvartalet blev magrare än vi räknat med både avseende omsättning och resultat. Kuvert i Västeuropa går

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare BOLAGSANALYS 23 april 2010 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare Formpipes första kvartal var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 31,4 miljoner kronor

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Betydelsefullt besked

Orexo (ORX.ST) Betydelsefullt besked BOLAGSANALYS 16 december 2010 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Betydelsefullt besked Det mer eller mindre uträknade projektet OX-MPI visar klart och tydligt på livskraft, när nu en första läkemedelskandidat

Läs mer

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat ANALYSGARANTI* 16 februari 26 TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat Q4-rapporten var svagare än väntat. Vi hade väntat oss att ordern från Nordamerika skulle infalla i Q4 25, men ordern inföll istället i

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan

Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan BOLAGSANALYS 11 november 2011 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan Trots en lite högre omsättning än vi räknat med blev resultatet något lägre än vår prognos i Q3. Både nettoresultat

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång BOLAGSANALYS 28 juli 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång Det andra kvartalet blev svagare än väntat. Segmentet Live fortsatte att imponera med en stark tillväxt på 86 procent.

Läs mer

Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst

Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst BOLAGSANALYS 25 aug 2009 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst Doros försäljningsutveckling under Q2 var i linje våra förväntningar men tillväxten inom bolagets snabbväxande segment

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 BOLAGSANALYS 9 maj 2012 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 DIBS rapport för det första kvartalet var i nivå med våra förväntningar både tillväxt- och resultatmässigt. Tillväxten

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Tiofaldigad guldtillgång!

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Tiofaldigad guldtillgång! BOLAGSANALYS 29 november 2012 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Tiofaldigad guldtillgång! Kopy Goldfields har presenterat en första beräkning av mineraltillgången vid Krasny utförd enligt JORC-koden.

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Mycket kvar att bevisa

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Mycket kvar att bevisa BOLAGSANALYS 6 maj 2010 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Mycket kvar att bevisa Exinis försäljning under det första kvartalet var sämre än våra förväntningar och uppgick till blygsamma 0,4 miljoner

Läs mer

Bolaget är välfinansierat, har en utmärkt bas för sin forskning, men marknaden är skeptisk och värderar den i dagsläget till 0 kr.

Bolaget är välfinansierat, har en utmärkt bas för sin forskning, men marknaden är skeptisk och värderar den i dagsläget till 0 kr. BOLAGSANALYS 3 september 2010 Sammanfattning Creative Antibiotics (CAS.st) En kraftig överreaktion! Reaktionen på bolagets besked i samband med rapporten, att lägga ned utvecklingen av INP-341 kan bara

Läs mer

Net Entertainment (NET-B.ST) Fortsatt osäkerhet kring Italien

Net Entertainment (NET-B.ST) Fortsatt osäkerhet kring Italien BOLAGSANALYS 5 maj 2011 Sammanfattning Net Entertainment (NET-B.ST) Fortsatt osäkerhet kring Italien Net Ents tillväxt på 8,3 procent i det första kvartalet blev lägre än våra förväntningar. Den starka

Läs mer

Nordic Mines (NOMI.ST) I väntan på miljötillstånd

Nordic Mines (NOMI.ST) I väntan på miljötillstånd BOLAGSANALYS 26 augusti 2009 Sammanfattning Nordic Mines (NOMI.ST) I väntan på miljötillstånd Nordic Mines har under det första halvåret fokuserat på slutställande av feasibilitystudien och projektfinansiering

Läs mer

Botnia Exploration (BOTX)

Botnia Exploration (BOTX) BOLAGSANALYS 26 feb 2013 Sammanfattning Botnia Exploration (BOTX) Utökad potential i Fäbodliden C Botnia Exploration har uppvisat fortsatt positiva prospekteringsresultat vid Fäbodliden C där mineraliseringen

Läs mer

Vi har justerat upp ratingen för avkastningspotentialen med ett steg. Lönsamhet. 5,0 poäng

Vi har justerat upp ratingen för avkastningspotentialen med ett steg. Lönsamhet. 5,0 poäng BOLAGSANALYS 6 maj 2010 Sammanfattning MultiQ (Mulq.ST) Svagt resultat men bra orderingång MultiQs försäljning under det första kvartalet uppgick till 28 miljoner kronor mot vår förväntning på 30 miljoner

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion BOLAGSANALYS 31 oktober 2010 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion Siffrorna för det tredje kvartalet var sämre än vi räknat med, vilket dock vägs upp av bättre marginaler. Vi har sänkt

Läs mer

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart BOLAGSANALYS 13 september 2010 Sammanfattning Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart Samgåendet med Hamelin skapar en koncern med bättre kritisk massa på sina viktiga marknader. I huvudsak kompletterar

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar

Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar BOLAGSANALYS 1 mars 2010 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar Resultatet blev klart sämre än vi hade räknat med, till följd av ytterligare uppstädningskostnader i Polen. På många av deras

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige BOLAGSANALYS 8 mars 2011 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige Betting Promotions tillväxt på 18 procent i det fjärde kvartalet imponerade, samtidigt som bruttomarginalen

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig BOLAGSANALYS 3 maj 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig Första kvartalet var något starkare än vi räknat med, men försäljningen är fortsatt på en mycket låg nivå.

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Fortsatt stabil tillväxt

DIBS (DIBS.ST) Fortsatt stabil tillväxt BOLAGSANALYS 18 maj 2010 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Fortsatt stabil tillväxt DIBS Q1 rapport kom in i linje med våra prognoser med intäkter på 35,4 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 10,7 miljoner

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Bookmakers kan slå i höst

Betting Promotion (BETT.ST) Bookmakers kan slå i höst BOLAGSANALYS 29 juli 2011 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Bookmakers kan slå i höst Betting Promotions andra kvartal blev svagare än vi väntat oss. Segmentet Fotboll levererade en stark bruttomarginal

Läs mer

Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet

Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet BOLAGSANALYS 18 november 2009 Sammanfattning Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet Trots en omsättning som var bättre än väntat presenterade Redbet en förlust för det tredje kvartalet på 5,2 MSEK.

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter

Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter BOLAGSANALYS 3 maj 2011 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter Q1-rapporten överträffade våra förväntningar med starkare nettorekrytering och lönsamhet än väntat. Förbättrad debiteringsgrad

Läs mer

Smarteq AB (SMAQb.ST) Vändning under H2 10

Smarteq AB (SMAQb.ST) Vändning under H2 10 BOLAGSANALYS 28 april 2010 Sammanfattning Smarteq AB (SMAQb.ST) Vändning under H2 10 Smarteq s Q1-rapport kom in ungefär som väntat. Försäljningen i kvartalet blev 10,3 MSEK och EBITDA-resultatet landade

Läs mer

DGC One (DGCO.ST) ICA avtal bekräftar strategin

DGC One (DGCO.ST) ICA avtal bekräftar strategin BOLAGSANALYS 9 maj 2011 Sammanfattning DGC One (DGCO.ST) ICA avtal bekräftar strategin DGCs rapport för det första kvartalet var helt i linje med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 84,2 miljoner

Läs mer

Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt

Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt BOLAGSANALYS 25 november 2008 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt Addnodes Q3 rapport var stark där såväl försäljning som resultat var i linje med våra förväntningar. Försäljningen

Läs mer

Net Entertainment (NET-B.ST) Triggers i kombination med hög värdering

Net Entertainment (NET-B.ST) Triggers i kombination med hög värdering BOLAGSANALYS 11 februari 2010 Sammanfattning Net Entertainment (NET-B.ST) Triggers i kombination med hög värdering Årets fjärde kvartal kom in i linje med förväntningarna, med en omsättningstillväxt på

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST)

Kopy Goldfields (KOPY.ST) BOLAGSANALYS 26 november 2013 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Avtal för Krasny bekräftar potential Kopy Goldfields har på sistone levererat två tydligt värdeskapande affärer för sina projekt.

Läs mer

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå!

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå! BOLAGSANALYS 6 mars 2013 Sammanfattning Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå! Tillfälligt ökade kostnader för utveckling av det nasala pneumokockvaccinet var väl det som var det mest dramatiska

Läs mer

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4%

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4% BOLAGSANALYS 9 februari 2011 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Stark rapport och höjd utdelning Addnode var en av våra favoriter i vår konsultrapport som släpptes innan jul och den är rapporten visar delvis

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) I väntan på lyftet

Netrevelation (NETR.ST) I väntan på lyftet BOLAGSANALYS 20 maj 2009 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) I väntan på lyftet Mycket gick rätt för Netrevelation under det första kvartalet där även vädret bidrog i positiv mening. Omsättningen ökade

Läs mer

Nordic Mines (NOMI.ST)

Nordic Mines (NOMI.ST) BOLAGSANALYS 15 februari 2013 Sammanfattning Nordic Mines (NOMI.ST) Höga kostnader nytt orosmoment Nordic Mines Q4 rapport visade på intäkter strax under förväntan men mer negativt var oväntat höga kostnader.

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Trendbrott i Danmark

DIBS (DIBS.ST) Trendbrott i Danmark BOLAGSANALYS 18 november 2011 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Trendbrott i Danmark DIBS rapport för det tredje kvartalet var något svagare än vad vi räknat med. Försäljningen uppgick till 38 miljoner kronor

Läs mer

Lönsamhet. 10,0 poäng. EBIT EBIT-marginal 22% 24% 30% 29% 27%

Lönsamhet. 10,0 poäng. EBIT EBIT-marginal 22% 24% 30% 29% 27% BOLAGSANALYS 3 mars 2009 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Tillväxt kan bekosta lönsamhet DIBS rapport för fjärde kvartalet inkom något under vår prognos både vad gäller intäkter och resultat. Utvecklingen

Läs mer

Kopparberg Mineral (KMIN-B.ST)

Kopparberg Mineral (KMIN-B.ST) BOLAGSANALYS 29 januari 2013 Sammanfattning Kopparberg Mineral (KMIN-B.ST) Utökad potential i Nordic Iron Ore Kopparberg Minerals intressebolag Nordic Iron Ore har redovisat positiva resultat från prospekteringen

Läs mer

Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form

Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form BOLAGSANALYS 22 februari 2013 Sammanfattning Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form Cherrys rapport för det fjärde kvartalet var något svagare än vad vi räknat med men det får mindre betydelse eftersom

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012

Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012 BOLAGSANALYS 28 februari 2012 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012 Betting Promotions nettoomsättning på 10,6 MSEK i det fjärde kvartalet toppade våra förväntningar på 9,0 MSEK.

Läs mer

Doro (DORO.ST) Udda reaktion på starkt delår

Doro (DORO.ST) Udda reaktion på starkt delår BOLAGSANALYS 16 nov 2010 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Udda reaktion på starkt delår Doros Q3-rapport var klart starkare än våra förväntningar. Det gäller främst försäljningen samt orderingången. Tillväxttakten

Läs mer

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential Analysgaranti* 3 april 2008 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning Betting Promotion kom igår med en vinstvarning för det första kvartalet och meddelade

Läs mer

Allenex (Alnx.st) Aktien i en negativ spiral

Allenex (Alnx.st) Aktien i en negativ spiral BOLAGSANALYS 1 september 2011 Sammanfattning Allenex (Alnx.st) Aktien i en negativ spiral Omsättningen var något bättre än vi räknat med för det andra kvartalet, men resultatet var svagare än förväntat.

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Ny VD och ny start

Cybercom Group (CYBC.ST) Ny VD och ny start BOLAGSANALYS 30 augusti 2011 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Ny VD och ny start Cybercom byter VD och tillsätter Petteri Puhakka som tf VD och koncernchef tills vidare. Bolaget uppger att stärkt

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet BOLAGSANALYS 8 juni 2012 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet Getupdateds rapport Q1-rapport var svagare än väntat. Omsättningen ökade med 3,9 procent men

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till

Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till BOLAGSANALYS 1 mars 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till Betting Promotions fjärde kvartal gav ett blandat intryck. Segmentet Livebetting visade äntligen en god bruttomarginal,

Läs mer

Lönsamhet. 9,0 poäng. Tillväxt 19% 22% 8% 20% 16% EBITDA-marginal 17% 19% 18% 19% 19% EBIT-marginal 12% 11% 11% 14% 15%

Lönsamhet. 9,0 poäng. Tillväxt 19% 22% 8% 20% 16% EBITDA-marginal 17% 19% 18% 19% 19% EBIT-marginal 12% 11% 11% 14% 15% BOLAGSANALYS februari 2011 Sammanfattning Vitrolife AB (VITR.st) Ett lysande avslut på 2010 Vitrolifes rapport för det fjärde kvartalet var mycket stark och överträffade våra förväntingar. Tillväxten mättes

Läs mer

Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten

Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten BOLAGSANALYS 1 september 2009 Sammanfattning Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten Redbets rapport för det andra kvartalet var i linje med våra förväntningar. VD:s uttalande om att både intäkter och

Läs mer

Nordic Mines (NOMI.ST) Miljötillstånd efter årsskiftet

Nordic Mines (NOMI.ST) Miljötillstånd efter årsskiftet BOLAGSANALYS 27 november 2008 Sammanfattning Nordic Mines (NOMI.ST) Miljötillstånd efter årsskiftet Nordic Mines släppte i oktober en uppdatering över mineraltillgångarna i Laivaområdet. Utvecklingen var

Läs mer

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E Aktiekurs, SEK Volym x 1 ANALYSGARANTI* 27 maj 28 A-Com (Acom.ST) Back on track Efter två svaga kvartal i rad visade A-Coms rapport för det första kvartalet att bolaget är back on track. Rörelseresultatet

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4

Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4 BOLAGSANALYS 5 februari 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4 Omsättningen förväntas uppgå till 307,6 MSEK och EBIT beräknas uppgå till %16,7 MSEK där ett kostnadseffektiviseringsprogram

Läs mer

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt BOLAGSANALYS 31 augusti 2012 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt Rörelseresultatet förbättrades till 99 MSEK (87 MSEK Q1 ifjol) och överträffade även vår prognos. Omsättningen

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt

Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt BOLAGSANALYS 26 juli 2012 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt Andra kvartalet bjöd åter på stark tillväxt, men även kraftigt stigande kostnader, varför resultatet hamnade under vår prognos.

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden BOLAGSANALYS 2 december 2009 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden Getupdateds Q3 rapport visade som väntat en förlust som dock var något bättre än vår prognos,

Läs mer

DGC One (DGCO.ST) 2012 blir ett viktigt år för DGC

DGC One (DGCO.ST) 2012 blir ett viktigt år för DGC BOLAGSANALYS 1 november 2011 Sammanfattning DGC One (DGCO.ST) 2012 blir ett viktigt år för DGC Försäljningen under tredje kvartalet uppgick 92,7 miljoner kronor mot vår förväntan på 95 miljoner kronor.

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Höga förväntningar på Italien

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Höga förväntningar på Italien BOLAGSANALYS 2 april 2012 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Höga förväntningar på Italien Getupdated avslutade året i linje med våra förväntningar vad gäller omsättningen på 40,4 MSEK.

Läs mer

3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec

3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec BOLAGSANALYS 23 januari 2012 Sammanfattning 3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec Vitecs bud motsvarar omkring 43 kr/aktie, vilket är i paritet med Redeyes DCF-värdering. Även om det finns begränsade

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina BOLAGSANALYS 24 februari 2012 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina Kvarvarande verksamhet visar en svag men ändå positiv lönsamhet med ett rörelseresultat på 18 MSEK under 2011. Pressen

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger

Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger BOLAGSANALYS 26 april 2013 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger Under vintern går verksamheten på sparlåga och utfallet i Q1-rapporten är därför svårt att dra slutsatser ifrån. Rörelseförlusten

Läs mer

Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger

Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger BOLAGSANALYS 19 november 2008 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger Getupdateds Q3 rapport var sämre än väntad och vi sänker prognoserna för innevarande och nästa

Läs mer

Doro (DORO.ST) Stark orderingång och vinst

Doro (DORO.ST) Stark orderingång och vinst BOLAGSANALYS 11 november 2011 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Stark orderingång och vinst Q3-rapporten var klart godkänt där en stark orderingång, en bra rörelsemarginal, en bättre än förväntad vinst och

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst

Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst BOLAGSANALYS 28 februari 2013 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst Q4 är lågsäsong som alltid medför negativt resultat, men rörelseförlusten på 35 MSEK var större än vi räknat med,

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Bra inledning på året

Aerocrine (AEROb.ST) Bra inledning på året BOLAGSANALYS 9 maj 2011 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Bra inledning på året Försäljningen för det första kvartalet steg med 25 procent och var i nivå med våra prognoser. Resultatet var dock svagare

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 22 augusti 213 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Viss ljusning i Danmark DIBS rapport för det andra kvartalet var starkare än vad vi väntat oss. Försäljningen uppgick till 39,9 miljoner kronor

Läs mer

Nordic Mines (NOMI.ST)

Nordic Mines (NOMI.ST) BOLAGSANALYS 4 mars 2009 Sammanfattning Nordic Mines (NOMI.ST) Laivagruvan återbetald på ett år Nordic Mines gynnas kraftigt av det stigande guldpriset och den höga dollarn. Med rådande guldpris och valutakurs

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) På jakt efter nya avtal

Exini Diagnostics (EXINa.ST) På jakt efter nya avtal BOLAGSANALYS 2 november 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) På jakt efter nya avtal Rensat för rena bokföringsmässiga poster var omsättningen under det tredje kvartalet svagare än vi räknat

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet BOLAGSANALYS 6 maj 2009 Sammanfattning Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet Omsättningen backade 6% och resultatet före skatt minskade något till 7 MSEK (7,7 MSEK) under det första kvartalet.

Läs mer

Trygga Hem (THEM.ST) Säker tillväxt accelererar

Trygga Hem (THEM.ST) Säker tillväxt accelererar BOLAGSANALYS 20 februari 2009 Sammanfattning Trygga Hem (THEM.ST) Säker tillväxt accelererar Trygga Hem ökar tillväxten 2008 där bolagets abonnemangsstock accelererar kraftigt. Det är tydligt att konsumenterna

Läs mer

Hansa Medical (HMED.st) Utveckling enligt plan

Hansa Medical (HMED.st) Utveckling enligt plan BOLAGSANALYS 9 augusti 2010 Sammanfattning Hansa Medical (HMED.st) Utveckling enligt plan Hansa Medical har under första halvåret haft något lägre kostnader än vi räknat med, vilka dock förväntas stiga

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa

Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa ANALYSGARANTI* 17 maj 26 Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa Fotoquicks första år på börsen har präglats av en marknad i stark förändring och avvaktande kunder vilket också avspeglats i kursutvecklingen.

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering

Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering BOLAGSANALYS 24 augusti 2011 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering Avega Group visade stark tillväxt och stabil lönsamhet i Q2. Tillväxten uppgick till 35% samtidigt som EBITmarginalen

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Fokus på lönsamheten

Cybercom Group (CYBC.ST) Fokus på lönsamheten BOLAGSANALYS 19 april 2011 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Fokus på lönsamheten Bolaget har genomfört en nedskrivning om 16 MSEK i Finland, vilket belastar resultatet i Q1. Vi har justerat ned

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder BOLAGSANALYS 16 juli 2012 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder Efter den positiva inledningen på året hade vi lite högre förväntningar på Q2 även om detta är en säsongsmässigt svag

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Japanavtal gav lyft i Q2

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Japanavtal gav lyft i Q2 BOLAGSANALYS 31 augusti 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Japanavtal gav lyft i Q2 Siffrorna för det andra kvartalet var under vår prognos, vilket huvudsakligen beror på skillnad i redovisning

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Nytt läkemedelsbolag föds

Orexo (ORX.ST) Nytt läkemedelsbolag föds BOLAGSANALYS 18 juni 2012 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Nytt läkemedelsbolag föds Affären att sälja delar av framtida royaltyströmmar för Abstral sker till bra villkor och tillför Orexo betydande och viktig

Läs mer