Nordic Mines (NOMI.ST) Finansiering på plats

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nordic Mines (NOMI.ST) Finansiering på plats"

Transkript

1 BOLAGSANALYS 10 augusti 2010 Sammanfattning Nordic Mines (NOMI.ST) Finansiering på plats Nordic Mines meddelade nyligen att de nu har erhållit den lånefinansiering som krävs för uppbyggnaden av Laivagruvan. Lånet på 53 miljoner euro erhålls av ett konsortium bestående av Standard Bank, UniCredit Bank samt den finska statliga investeringsbanken Finnerva. Således finns nu såväl alla tillstånd som fullständig finansiering på plats inför slutförande av gruvuppbyggnaden i Laiva. Vi har höjt rating för Ledning, Trygg Placering och Avkastningspotential. Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: Small cap 959 MSEK Gruvor & Metall Michael Nilsson Lennart Schönning Redeye Rating (0-10 poäng) Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Avkastningspotential 8,0 poäng 4,0 poäng 0,0 poäng 7,0 poäng 7,5 poäng Nyckeltal e 2011e 2012e Omsättning, MSEK Tillväxt n.m. % n.m. % n.m. % n.m. % 152% EBITDA EBITDA-marginal n.m. % n.m. % n.m. % 57% 68% EBIT EBIT-marginal n.m. % n.m. % n.m. % 48% 61% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal n.m. % n.m. % n.m. % 28% 42% Utdelning 0,0 0,0 0,0 1,0 6,1 VPA -0,02-0,50-0,85 3,27 12,10 VPA just -0,02-0,50-0,85 3,27 12,10 P/E just ,8-58,7-34,6 9,0 2,4 P/S n.m. n.m. n.m. 2,6 1,0 EV/S n.m. n.m. n.m. 1,9 0,8 EV/EBITDA just -82,4-81,5-61,0 3,4 1,1 Fakta Aktiekurs (SEK) 29,5 Antal aktier (milj) 32,5 Börsvärde (MSEK) 959 Nettokassa (MSEK) 236 Free float (%) 40,0 Dagl oms. ( 000) 100 Analytiker: Hjalmar Ahlberg Erik Kramming Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, 0 poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är 0 poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Tillväxtpotential De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) marknadsstorlek, 2) marknadstillväxt, 3) samarbeten, 4) produkt differentiering och 5) konkurrenssituation. Kriterierna väger lika tungt i den sammantagna bedömningen av värderingsnyckeln tillväxtpotential. Lönsamhet De faktorerna som utgör bedömning av lönsamhet är 1) stabil vinstutveckling, 2) bruttomarginal, 3) EBIT-marginal och 4) avkastning på eget kapital. Faktorn stabil vinstutveckling viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) oberoende av enstaka händelser, 2) finansiell situation, 3) ägarstruktur, 4) konjunkturkänslighet och 5) aktiens likviditet. Faktorn oberoende av enstaka händelser viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna konjunkturkänslighet och aktiens likviditet viktas med 0,5x. Avkastningspotential De faktorerna som utgör bedömning av avkastningspotential är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) marknadsförväntningar, 4) nyhetsflöde/triggers, 5) oupptäckt aktie och 6) insynshandel. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna nyhetsflöde/triggers, marknadsförväntningar, oupptäckt aktie och insynshandel viktas med 0,5x. 2

3 Finansiering på plats Med finansiering och alla tillstånd för gruvdrift på plats är tidsplanen med driftstart i Laiva under H2 11 intakt Nordic Mines har nu erhållit slutlig lånefinansiering på 53 miljoner euro vilket tillsammans med befintligt eget kapital kommer att finansiera slutförandet av gruvuppbyggnaden i Laiva. Bankernas åtagande ger Nordic Mines rätt att låna 53 miljoner euro under de närmaste 24 månaderna och lånets löptid är fem år med möjlighet till tidigare återbetalning. Investeringen beräknas totalt uppgå till 70 miljoner euro (plus ett tillägg på 7 miljoner euro för oförutsedda kostnader). Av detta har omkring 100 miljoner kronor redan investerats i kvarnar. Befintlig kassa på ca 200 miljoner kronor tillsammans med den nya kreditfaciliteten täcker därmed investeringsåtagandena. Således finns alla tillstånd samt all finansiering på plats och bolaget uppgav i samband med erhållandet av finansieringen att brytning och anrikning skall på börjans under sommaren 2011, vilket är i linje med Redeyes befintliga prognos. Uppbyggnaden av gruvan påbörjades redan under andra kvartalet i år Uppbyggnaden av gruvan påbörjades redan under våren i år. Initialt har uppbyggnad av infrastruktur genomförts. Här utgör den vattenpipeline som skall byggas för avfallsvattenvattnet som uppstår vid gruvdriften en viktig del och att bolaget fått en tidig start med att färdigställa denna är positivt. Bolaget uppger att de första byggnaderna kommer vara på plats i slutet av sommaren och att anrikningsverket kommer börja byggas under hösten. Positivt i den nyligen presenterade feasibilitystudien är att det uppges att tidsplanen är baserad på typiskt långa ledtider. Då Nordic Mines redan har beställt kvarnar som generellt har längst ledtid slipper det därmed en betydande flaskhals. De riskmoment som tas upp i feasibilitystudien är bland annat byggnad av vattenpipeline samt brytningssvårigheter med Laivas smala malmstruktur De eventuella svårigheter med Laivaprojektet som tagits upp i feasibilitystudien som slutfördes i mars i år utgörs bland annat av att malmen i Laiva är smal i vissa delar. Rekommendationen i studien är att bolaget därmed behöver ha en effektiv kontroll av malmen samt att borrning och sprängning måste ske med precision. Detta medför en viss risk att utvinningskostnaden i gruvan kan bli högre än förväntat när väl brytning påbörjas. Det är dock ca ett år kvar till att brytning kommer påbörjas i Laiva varför bolaget således bör ha god tid att planera brytningsarbetet. I den brytningsplan som finns utarbetad tar också bolaget hänsyn till detta vilket också talar för att det inte utgör något större problem. Ytterligare ett moment som betecknas som en utmaning är den pipeline på 18 kilometer som måste byggas för att ta hand om färskvatten från gruvan. En plan för pipelinen har utarbetats av Lappland Vesitutkimus Oy (LVT) och finns med som bilaga i feasibilitystudien. Pipelinen utgör efter anrikningsverk en av de större investeringarna med en uppskattad kostnad på ca 1,2 miljoner euro. Inledningsvis kommer färskvattnet kunna cirkuleras i verksamheten vilket också minskar risk för eventuella störningar vid förseningar av pipelinen. 3

4 En annan aspekt som tas upp är de små mängder av cyanid och arsenik som kommer att släppas ut. Det uppges att utsläppen är så pass små att de inte kommer ha någon påverkan för vare sig miljön eller människor. Ett nytt lagförslag har också tagits upp vid EU-kommissionen gällande ett förbud av användning av cyanid vid guldanrikning. Det finns dock redan idag strikta regler på hur cyanid får användas och det är oklart om förslaget kommer innebära några förändringar framöver. Nordic Mines har dessutom redan erhållit sitt miljötillstånd för Laivaprojektet och skulle vid en eventuell lagändring påverkas först när detta löper ut. Bolaget ökar nu återigen fokus på prospektering i Laivaområdet men även i Tormua När nu Laivaprojektet inlett uppbyggnadsfasen har bolaget återigen ökat sin fokusering på prospektering. Dels borrar bolaget vidare i Laivaområdet och därutöver kommer prospektering att påbörjas i bolagets andra projekt i Finland, Tormua. De resultat som hittills presenterats i Laivaområdet är provtagningar från borrkärnor från Musunneva, Kaukainen och Oltava. I Musunneva har halter på som högst 7,2 gram per ton påträffats och i Kaukainen visades en guldhalt på 3,4 gram per ton i den bästa borrkärnan. Ingen mineraltillgång är specificerad men de förhöjda guldhalterna ger anledning till att fortsätta prospekteringen och det skall bli intressant att följa utvecklingen framöver. I Oltava finns en mycket liten historiskt beräknad mineraltillgång på 718 ton med ett guldinnehåll på 21 kg (30 gram per ton) utförd av GTK. I Tormua finns i dagsläget en historisk antagen mineraltillgång på ton med ett guldinnehåll på 3,5 gram per ton. Under våren kommer borrning att inledas i området som enligt geokemiska och geofysiska undersökningar visar på att guld förekommer på ett större område än som borrats hittills. I Tormua har Nordic Mines som målsättning att framöver anlägga ett eget anrikningsverk, förutsatt att vidare prospektering ger positivt resultat. 4

5 Finansiell prognos för Laivagruvan Gällande malmreserv och mineraltillgång i Laiva har inga förändringar skett mot vår senaste uppdatering. Diagrammet nedan visar utveckling av mineraltillgång och malmreserv sedan Q Malmreserv och Mineraltillgång Malmreserv & Mineraltillgång , ,50 Ton ,30 2,10 1,90 1,70 Guldinnehåll (g/ton) 0 Q Q Q Q Q Q Q Q ,50 Malmreserv (Bevisad & Sannolik) Mineraltillgång (Känd & Indikerad) Guldhalt Källa: Nordic Mines, Redeye Guldhalten har minskat i malmreserven jämfört med mineraltillgången pga hänsyn tagen till gråbergsinblandning Guldhalten är som diagrammet ovan visar lägre i malmreserven än hos den tidigare beräknade mineraltillgången för Laivagruvan. Förklaringen ligger i den gråbergsinblandning som också tas i beaktning vid beräkning av malmreserv men inte i mineraltillgången. Det finns utöver malmreserven ytterligare 0,2 miljoner ton i känd mineraltillgång och 4,7 miljoner ton indikerad mineraltillgång samt 4,1 miljoner ton i antagen mineraltillgång. Liksom tidigare tar vi även till viss del med dessa i vår kalkyl (100 procent av känd, 80 procent av indikerad samt 50 procent av antagen) vilket utökat vår förväntade livslängd för Laivagruvan. De utökade borrningar som gjorts i Laivaområdet har ännu inte bidragit med någon ökning av mineraltillgångar och därmed potentiellt utökad livslängd på gruvan. Historiskt sett har Nordic Mines presenterat resultat av borrprogram två gånger per år och förhoppningsvis kan en ytterligare uppdatering därmed ges undra andra halvan av år Dock är de borrningar som gjorts än så länge mycket glesa och det är inte säkert att det kommer innebära någon utökning av bolagets mineraltillgångar. Guldpriset har utvecklats positivt sedan vår senaste uppdatering. Särskilt mätt i euro har prisutvecklingen varit positiv vilket förbättrat kalkylen för Laivaprojektet. Nordic Mines har sina kostnader i euro varför det är relevant att visa prisutvecklingen i euro. Priset på guld i euro steg kraftigt under den finansiella turbulensen under maj månad och nådde som högst över euro per uns. Under de senaste veckorna har priset i både euro och dollar emellertid fallit tillbaka men befinner sig fortfarande långt över 5

6 Nordic Mines cash cost på ca 300 euro per uns. Diagrammet nedan visar guldprisutvecklingen sedan början av år 2009 i både dollar och euro. Guldprisutveckling i dollar och euro dollar per uns jan-09 feb-09 mar-09 euro per uns apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 Guld, dollar per uns Guld, euro per uns Källa: Redeye, Vikingen Vi har gjort mindre förändringar gällande våra guldprisprognoser där den största skillnaden är en höjning av priset för år Vi har tidigare använts oss av ett långsiktigt guldpris på 900 dollar från år 2013 och framåt vilket numer har skjutits fram till år 2014 och framöver. För år 2013 används nu liksom för år 2011 och 2012 istället guldprisprognoser från Bloomberg Commodity Survey. Tabellen nedan sammanställer vår kalkyl för Laivaprojektet. Laiva prognos SEKm 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E Malm, miljoner ton 0,0 0,8 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,7 1,6 Guld halt (g/t) 2,1 2,1 2,0 1,9 1,9 1,8 1,7 1,7 1,7 0,6 0,6 Utbyte (%) 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 85,0 85,0 Producerat guld (kg) Avgår till smätverk (%) 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 Sålt guld (uns) Guldpris ($ / uns) Intäkter (MSEK) Rörelsekostnader Rörelsens kassaflöde Capex Avskrivningar Skatt (28%) NOPLAT Fritt kassaflöde Källa: Redeye Research 6

7 Vårt DCF-värde för Nordic Mines uppgår till 40 kronor per aktie med långsiktigt guldpris på 900 dollar per uns och till 58 kronor per aktie med spotguldpris Vårt DCF-värde på Laivagruvan uppgår till 34 kronor per aktie och för bolaget totalt 40 kronor per aktie, räknat på 32,5 miljoner utestående aktier (inklusive kassa på 240 miljoner kronor efter genomförd nyemission). Genomsnittlig guldhalt under livslängden uppgår till 1,85 gram per ton vilket är i linje med feasibilitystudien. Det genomsnittliga guldpriset är 967 dollar per uns. Använder vi spotguldpris (1 200 dollar per uns) istället för alla gruvans verksamhetsår uppgår värdet till ca 58 kronor per aktie. En WACC på 10,5 procent har använts vilket är en sänkning från 11 procent vid vår senaste uppdatering. Sänkningen är gjord utifrån en uppdaterad riskpremie från PriceWaterHouseCoopers som sjunkit från 5,2 till 4,6 procent. DCF-värdet kan öka ytterligare om hela bolagets mineraltillgångar visar sig vara brytbara under lönsamhet I beräkningen ovan tar vi utöver malmreserven även med 100 procent av känd mineraltillgång, 80 procent av indikerad mineraltillgång samt 50 procent av antagen mineraltillgång. Antar vi att bolaget skulle lyckas bryta hela sin mineraltillgång kan livslängden för gruvan öka med ytterligare ca 2 år. Detta skulle ge ett värde på 38 kronor för Laiva och totalt ca 44 kronor (inklusive nyemissionsbelopp på 240 miljoner kronor). Skulle bolaget välja att prissäkra guldpriset under de två första produktionsåren, vilket sannolikt kommer att göras, ligger terminspriset i linje med guldprisprognoserna och gör således ingen större skillnad på våra estimat. Bolaget har dock ännu inte gjort några prissäkringar och kommer på sikt vara exponerat mot spotguldpris varför det kan vara intressant att se hur värdet varierar beroende på guldpris och dollarkurs vilket illustreras i matrisen nedan. Känslighetsanalys DCF värdering Laiva Guldpris USD/Uns ,0 48,8 34,7 20,7 6,6 Valutakurs USD/SEK 7,0 60,8 44,4 28,0 11,5 8,0 72,8 54,0 35,3 16,5 9,0 84,7 63,6 42,6 21,5 Källa: Redeye Research DCF-värdet är mycket känsligt för förändringar i guldpris och dollarkurs I värdet ovan ingår inte den nettokassa på ca 240 miljoner kronor som bolaget har efter att nyemissionen är slutförd. Variationen är stor, men guldpris och dollarkurs brukar ha en viss omvänd korrelation varför värdena långt upp till höger och långt ned till vänster i matrisen kan ses som mer osannolika scenarion. 7

8 Då bolaget nu närmar sig produktion har vi valt att ta med en jämförande värdering med andra mindre guldproducenter Bolag Då bolaget nu närmar sig att bli ett producerande bolag är det även intressant att titta på hur mindre producerande guldbolagsaktier värderas. Tabellen nedan visar ett antal noterade bolag som har något större börsvärde än Nordic Mines, men ändå kan kategoriseras som mindre bolag. Börsvärde EV/EBITDA EV/EBIT P/E MUSD Anatolia Minerals ,4 5,4 4,2 18,5 10,5 e.m. 29,1 12,5 11,6 Aurizon Mines ,0 3,4 4,5 9,2 5,6 6,4 17,9 11,6 18,1 Avoca Resources 718 8,4 7,0 4,4 10,0 7,7 5,3 11,1 11,3 7,6 Dominion Mining 1182 e.m. e.m. e.m. e.m. e.m. e.m. 39,4 15,4 15,6 DRD Gold 440 6,1 3,8 1,6 35,3 8,2 2,9 75,6 11,2 5,1 Golden Star Resources 615 e.m. e.m. e.m. e.m. e.m. e.m. neg 14,9 6,4 Great Basin gold 631 4,7 5,1 6,3 6,4 6,3 8,5 7,9 8,6 10,8 Highland Gold Mining 458 e.m. e.m. e.m. e.m. e.m. e.m. 19,0 9,4 9,5 International Minerals 624 e.m. e.m. e.m. e.m. e.m. e.m. 17,1 9,4 9,1 Jaguar Mining 262 7,5 3,2 2,8 13,9 4,9 4,4 18,9 6,7 6,3 Kingsgate Consolidated 186 e.m. e.m. e.m. e.m. e.m. e.m. 56,1 14,2 12,3 Minefinders 598 e.m. e.m. e.m. e.m. e.m. e.m. 18,4 6,1 5,0 Northgate Mineralts ,4 6,3 7,3 17,1 7,8 11,7 31,9 15,4 20,2 Resolute Mining 386 4,5 2,6 2,0 7,8 3,6 2,4 20,9 7,2 3,9 San Gold 545 4,5 3,5 3,2 7,5 5,7 5,4 9,8 8,9 8,9 St Barbara 917 e.m. e.m. e.m. e.m. e.m. e.m. 34,1 106,7 e.m. Medel 13,2 6,1 5,3 18,4 8,6 7,7 30,7 17,3 11,9 Median 8,4 5,4 4,5 13,6 7,8 7,0 21,7 12,5 10,1 Källa: Bloomberg, Redeye Research Juniora guldproducenter värderas till ca 10x vinsten år 2012 vilket indikerar en uppsida i Nordic Mines-aktien Bolagen värderas i snitt till knappt 10x vinsten år 2012 då Nordic Mines väntas nå full produktion. P/E-talet för Nordic Mines uppgår då till ca 2x med våra estimat, vilket är mycket lågt men samtidigt till viss del motiverat då bolaget ännu inte är i produktion. Detta innebär också att det finns en osäkerhet gällande om guldproduktion kommer att ske enligt plan och risk för att exempelvis kostnader blir högre än förväntade. Vi räknar också med att bolagets vinster efter år 2013 kommer att minska, främst beroende på vårt långsiktiga guldpris som ligger på 900 dollar per uns samt då vi räknar med att den mest höghaltiga malmen bryts under de första åren. Sett över hela gruvans livslängd värderas bolaget till i snitt P/E 4x. Detta är fortfarande en bra bit under snittet och visar på den uppsida som finns i aktien när bolaget når produktion. Aktiens utveckling Nordic Mines-aktien har haft en relativt volatil utveckling under år 2010 men ändå hållit sig inom ett intervall mellan ca 25 och 39 kronor. Aktien har reagerat kraftigt på positiva nyheter såsom när feasibilitystudien presenterades och när bolaget meddelade att slutlig lånefinansiering erhållits. Trots att bolaget nu har alla tillstånd för gruvdrift samt säkrat finansiering av Laivagruvan har aktien dock inte tagit fart uppåt. Detta visar på låga förväntningar från aktiemarknaden vilket ger ett intressant investeringsläge i aktien. 8

9 Nordic Mines grundades år 2005 och är verksamt inom guldprospektering där Laiva utgör bolagets längst framskridna projekt Investeringssammanfattning Nordic Mines grundades år 2005 och bedriver i dag prospekteringsverksamhet i sex olika områden i Finland och Sverige. Mest lovande är Laivaprojektet som beräknas kunna ha gruvdrift igång under Q Sedan bolaget tog över Laivaprojektet under 2005 har det lyckats öka mineraltillgångarna väsentligt. Nyligen presenterades också en feasibilitystudie för Laivagruvan som visade en malmreserv på 11,7 miljoner ton malm (varav 5,7 miljoner bevisad och 6,0 miljoner sannolik) med ett guldinnehåll på 1,86 gram per ton. Med finansiering säkrad räknar bolaget med att ha brytning och anrikning igång under andra halvan av år Laivagruvan beräknas kunna vara producerande under mitten av år 2011 och investeringen beräknas vara återbetald på ca 1,5 år vid rådande guldpris Vid rådande guldpris kan gruvinvesteringen betalas tillbaka på ca 1,5 år, till en antagen investeringskostnad om c:a 750 miljoner kronor för projektet. Finansiering av projektet sker dels genom eget kapital och dels genom ett nyligen erhållet projektlån på 53 miljoner euro. Redeye räknar med att kassaflödet från gruvan kommer vara omkring 600 miljoner kronor under de två första åren i drift. Då bolaget nu har erhållit miljötillstånd, färdigställt feasibilitystudien samt erhållit slutlig finansiering för Laivaprojektet har risken i bolaget minskat. Kvarvarande större risker är bland annat; guldpriset faller kraftigt, förseningar vid uppbyggnad av gruva, investeringen blir högre än beräknat, högre kostnader än beräknat när väl gruvdrift sker samt svårighet att hitta kunnig gruvpersonal. Gällande personaltillgången har läget förbättrats under de senaste åren pga av att basmetallprojekt lagts ned samt genom produktionsneddragningar hos större gruvor. Bolaget uppgav också i årsredovisningen för år 2009 att de fått in omkring 100 jobbansökningar. 9

10 Sammanfattning Redeye Rating Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. Ratingförändringar i denna rapport: Vi har höjt rating för Ledning, Trygg Placering och Avkastningspotential. Ledning 8,0p Kommentar: Ledning och styrelse har lång erfarenhet från gruvbranschen. Planerad start av gruvdrift i Laiva har skjutits framåt i tiden något jämfört med ursprunglig plan. Såväl styrelse som ledning är aktieägare i bolaget. Bra utveckling för mineraltillgångar. Tillväxtpotential 4,0p Kommentar: Guldmarknaden är relativt konstant i storlek, dock har utbudet sjunkit under senare år. Laivaområdet är ännu ej fullt undersökt och kan växa ytterligare. På sikt kan troligen gruvan utökas och även prospekteras på djupet. Lönsamhet 0,0p Kommentar: Eftersom Nordic Mines idag inte har några intäkter gör bolaget ingen vinst. Med rådande guldpris skulle Laivaområdet bli mycket lönsamt vid gruvdrift och investeringen skulle vara återbetalad på ca 1,5 år. Trygg placering 7,0p Kommentar: Guldpris och dollarkurs har mycket stor påverkan på Nordic Mines. Full finansiering för uppbyggnad av Laivagruvan på nu erhållen. Alla tillstånd för gruvdrift finns på plats. Avkastningspotential 7,5p Kommentar: Nordic Mines har ett fundamentalt värde över dagens kurs med rådande guldpris. Insiders har köpt aktier. Svag utveckling av aktien indikerar låga förväntningar. 10

11 Resultaträkning, MSEK e 2011e 2012e Omsättning Summa rörelsekostnader EBITDA Avskrivningar EBIT Resultatandelar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt Nettoresultat Resultaträkning just, MSEK e 2011e 2012e Jämförelsestörande poster EBITDA just EBIT just PTP just Nettoresultat just Balansräkning, MSEK e 2011e 2012e Tillgångar Omsättningstillgångar Kassa och bank Kundfordringar Lager Andra fordringar Summa omsättningstillg Anläggningstillgångar Materiella anl.tillg Finansiella anl.tillg Goodwill Balans. utv. kostn Övr. immateriella tillg Summa anläggningstillg Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga icke ränteb skulder Summa kortfristiga skulder Långa icke ränteb.skulder Räntebärande skulder Summa skulder Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & Eget Kapital Summa skulder och eget kapital Fritt kassaflöde, MSEK e 2011e 2012e Omsättning Summa rörelsekostnader Avskrivningar EBIT Skatt på EBIT (Justerad skatt) NOPLAT Avskrivningar Bruttokassaflöde Förändring i rörelsekapital Investeringar Fritt kassaflöde Kapitalstruktur e 2011e 2012e Soliditet 93% 85% 45% 50% 62% Skuldsättningsgrad 3% 6% 111% 91% 55% Nettoskuld Sysselsatt kapital Kapitalets oms. hastighet 0,0 0,0 0,0 0,4 0,7 DCF värdering Kassaflöden, MSEK Riskpremie (%) 5,8 NV FCF ( ) 1 024,9 Betavärde 2,2 NV FCF ( ) 59,0 Riskfri ränta (%) 3,5 NV FCF (2022-) 0,0 Räntepremie (%) 3,0 Rörelsefrämmade tillgångar 250,6 WACC (%) 10,5 Räntebärande skulder 14,7 Motiverat värde 1 319,7 Antaganden (%) Genomsn. förs. tillv. -36,8 Motiverat värde per aktie, SEK 40,6 EBIT-marginal 7,3 Börskurs, SEK 29,5 Lönsamhet e 2011e 2012e Avk. på eget kapital (ROE) 0% -5% -8% 21% 53% ROCE -5% -4% -2% 17% 46% ROIC -5% -4% -2% 13% 34% EBITDA just-marginal n.m. % n.m. % n.m. % 57% 68% EBIT just-marginal n.m. % n.m. % n.m. % 48% 61% Netto just-marginal n.m. % n.m. % n.m. % 28% 42% Data per aktie, SEK e 2011e 2012e VPA -0,02-0,50-0,85 3,27 12,10 VPA just -0,02-0,50-0,85 3,27 12,10 Utdelning 0,0 0,0 0,0 1,0 6,1 Nettoskuld -3,2 0,2 6,9 8,4-4,6 Antal aktier 23,3 23,3 32,5 32,5 32,5 Värdering e 2011e 2012e Enterprise value P/E ,8-58,7-34,6 9,0 2,4 P/E just ,8-58,7-34,6 9,0 2,4 P/S n.m. n.m. n.m. 2,6 1,0 EV/S n.m. n.m. n.m. 1,9 0,8 EV/EBITDA just -82,4-81,5-61,0 3,4 1,1 EV/EBIT just -82,4-81,5-61,0 4,0 1,3 P/BV 3,7 3,8 2,1 1,7 1,0 Aktiens utveckling Tillväxt/år 08/10P 1 mån -1,7% Omsättning n.m.% 3 mån -2,0% Rörelseresultat, just 5,1% 12 mån 39,7% V/A, just 619,7% Årets Början 3,1% EK 32,9% Aktiestruktur % Röster Kapital Tord Cederlund 9,9 9,9 Avanza Pension 5,4 5,4 Swiss Life 5,3 5,3 JP Morgan Bank 3,7 3,7 Livförsäkrings AB Skandia 3,5 3,5 UBS Client account 3,2 3,2 Kjell Moreborg 3,1 3,1 Property Dynamics AB 3,1 3,1 SIX SIX AG 3,1 3,1 Goldman Sachs 3,1 3,1 Aktien Reuterskod NOMI.ST Lista Small cap Kurs, SEK 29,5 Antal aktier, milj 32,5 Börsvärde, MSEK 959 Börspost 1 Bolagsledning & styrelse VD CFO IR Ordf Michael Nilsson Hannu Vehmanen Lennart Schönning Nästkommande rapportdatum Q Q Tillväxt e 2011e 2012e Försäljningstillväxt n.m. % n.m. % n.m. % n.m. % 152% VPA-tillväxt (just) n.m. % n.m. % n.m. % n.m. % 270% Tillväxt eget kapital 52% -4% 85% 23% 64% Analytiker Hjalmar Ahlberg Erik Kramming Redeye AB Mäster Samuelsgatan 42, 10tr Stockholm 11

12 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) e 2011e 2012e 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% % 60% 50% 40% 30% 20% 10% e 2011e 2012e 0% Omsättning Försäljningstillväxt EB IT jus t EBIT just-marginal Vinst Per Aktie Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) % 120% e 2011e 2012 e 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0% -20 % e 2011e 2012e 100% 80% 60% 40% 20% 0% VPA VPA just Skuldsättn ingsgrad Soliditet Produktområden Geografiska områden Intressekonflikter Hjalmar Ahlberg äger aktier i bolaget Nordic Mines: Nej Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit ersättning från bolaget i samband med detta. Verksamhetsbeskrivning Nordic Mines är ett prospekteringsbolag med inriktning mot främst guld som har en målsättning om att kunna nå gruvdrift under år Bolaget är noterat på OMX Small Cap sedan år Bland grundarna och ägarna finns personer med lång erfarenhet från gruvindustrin. Här finns exempelvis Christer Löfgren och Kjell Moreberg med förflutet inom TerraMining och ScanMining. VD är Michael Nilsson. Bolagets huvudprojekt Laiva, i Finland, ser mest lovande ut. Malmreserven i Laiva uppgår till 11,7 miljoner ton (5,7 bevisad och 6,0 sannolik) med ett guldinnehåll på 1,86 gram per ton. 12

13 DISCLAIMER Viktig information Redeye AB("Redeye" eller "Bolaget") är ett fristående analysföretag som står under Finansinspektionens (FI) tillsyn sedan juli Bolaget erbjuder aktierelaterade tjänster till börsbolag, investerare, media och den aktieintresserade allmänheten. Redeye har tillstånd att mottaga och vidarebefordra finansiella instrument, att lämna investeringsrådgivning avseende finansiella instrument samt att utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument, enligt 2 kap. 1-2 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Ansvarsbegränsning Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Potentiella intressekonflikter Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument för bolaget från och med den dag beslut tagits att en analys ska produceras på bolaget samt två bankdagar efter analysen publicerats. En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är direkt kopplad till sådan verksamhet. Redeye kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Läsaren av dessa rapporter kan anta att Redeye har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är inte beroende av innehållet i analysen. Angående Redeyes analysbevakning Redeyes analys präglas av case-baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Om annat inte uttryckningen anges i analysen uppdateras analysen när Redeys analysavdelning finner att så är påkallat av t.ex. väsentliga förändrade marknadsförutsättningar eller händelser relaterade till analyserad emittent/analyserat finansiellt instrument. Rating/Rekommendationsstruktur Redeye utfärdar ej några investeringsrekommendationer för fundamental analys. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare. Redeyes rekommendationer för teknisk analys är: Köp (Buy) och Sälj (Sell). Placeringshorisonten för dessa rekommendationer är mycket kort, oftast mindre än 1 månad. Redeye Rating ( ) Rating Ledning Tillväxt- Trygg Avkastnings- Lönsamhet potential Placering potential 7,5p - 10,0p ,5p - 7,0p ,0p - 3,0p Antal bolag *För investmentbolag byts Tillväxtpotential och Lönsamhet ut mot Portföljförvaltning och Direktavkastning. Mångfaldigande och spridning Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Copyright Redeye AB. 13

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart BOLAGSANALYS 13 september 2010 Sammanfattning Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart Samgåendet med Hamelin skapar en koncern med bättre kritisk massa på sina viktiga marknader. I huvudsak kompletterar

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat

Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat BOLAGSANALYS 10 november 2011 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat Arise hade avsevärt högre intäkter och bättre resultat än väntat under Q3. Främst berodde skillnaden på

Läs mer

Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram

Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram BOLAGSANALYS 24 september 2012 Sammanfattning Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag med huvudinriktning mot guld. Under 2011 och 2012 har prospekteringen

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829 BOLAGSANALYS 17 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Mycket intressant Venteloförvärv AllTele annonserade i början av augusti ett mycket stort förvärv i Ventelo. Bolaget omsätter cirka 300 MSEK

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina BOLAGSANALYS 24 februari 2012 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina Kvarvarande verksamhet visar en svag men ändå positiv lönsamhet med ett rörelseresultat på 18 MSEK under 2011. Pressen

Läs mer

Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken

Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken BOLAGSANALYS 21 juli 2013 Sammanfattning Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken Arise hade ett vindmässigt bra kvartal och elproduktionen blev något bättre än planerat. Vindkraftdriftens EBITDA i Q2 steg

Läs mer

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs BOLAGSANALYS 18 november 2009 Sammanfattning Ticket (TICK.ST) På rätt kurs Ticket visar tidiga tecken på återhämtning i sin Q3-rapport. Dock präglas det senaste kvartalet fortsatt av besparingsåtgärder

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer

Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer BOLAGSANALYS 27 maj 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer Intäkter om 227 MSEK och EBITDA på 25 MSEK prickade våra prognoser. Säsongsvariationer i Opus Bilprovning påverkade

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte BOLAGSANALYS 26 november 2008 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte Biolin visar kraftig tillväxt och ett positivt resultat före avskrivning under det tredje kvartalet. En mer renodlad verksamhet

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 592 813 842

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 592 813 842 BOLAGSANALYS 31 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Stark försäljning i Q2 11 AllTeles Q2-rapport visade på mycket bra försäljningstillväxt (31%) och stabilt kassaflöde (+12 MSEK). Intäkterna

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7%

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7% BOLAGSANALYS 12 november 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Höga kostnader men bra tillväxt AllTeles Q3-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (71%) och stabilt kassaflöde (+6,5 MSEK).

Läs mer

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras BOLAGSANALYS 1 juli 2009 Sammanfattning Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras Med stora investeringar i GPV under 2008 och i Storrun i år är Borevind fullinvesterade till årsskiftet. År 2010

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar

Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar BOLAGSANALYS 25 februari 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar Det ekonomiska utfallet i Q4-rapporten är svårtolkat då det innehåller stora säsongseffekter och engångsposter.

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU BOLAGSANALYS 26 april 2012 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU Rapporten för det första kvartalet var relativt odramatisk. Rapporten föregicks av kvartalets stora nyhet, den

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) På väg igenom miljardvallen

Opus Group (OPUS.ST) På väg igenom miljardvallen BOLAGSANALYS 2 oktober 2012 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) På väg igenom miljardvallen Förvärvet och arbetet med övertagandet av Besiktningskluster 1 från Bilprovningen löper på enligt plan. Den pågående

Läs mer

Tilgin (TILG.ST) Avyttring medför lägre risk

Tilgin (TILG.ST) Avyttring medför lägre risk BOLAGSANALYS 21 november 2008 Sammanfattning Tilgin (TILG.ST) Avyttring medför lägre risk Tilgin annonserade i går att de säljer den kraftigt förlustbringade verksamheten inom IPTV till IPTV-konkurrenten

Läs mer

Sensys Traffic(SENS.ST) I väntan på grönt ljus

Sensys Traffic(SENS.ST) I väntan på grönt ljus BOLAGSANALYS 14 april 2009 Sammanfattning Sensys Traffic(SENS.ST) I väntan på grönt ljus Sensys Traffic säljer radarutrustning för övervakning av trafik. Med draghjälp från en växande marknad och ökad

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 september 2014 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Positiva tongångar Bolaget har kommit med en första operationell uppdatering från borrprogrammet på Krasnylicensen som påbörjades

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 september 214 Sammanfattning Allenex God tillväxt enligt förväntan -rapporten var relativt odramatisk. Försäljningen växte med 16 procent, vilket var marginellt högre än vi räknat med.

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 22 augusti 2014 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) I väntan på Illinois Under Q2 fick Opus full utväxling på sina senaste affärer och förvärv. Intäkterna steg

Läs mer

Bahnhof AB (BAHNb.ST)

Bahnhof AB (BAHNb.ST) BOLAGSANALYS 20 april 2009 Sammanfattning Bahnhof AB (BAHNb.ST) Lönsam tillväxtoperatör Bahnhof är en operatör som fokuserar på tre affärsområden. Det största området innefattar internetanslutningar och

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Resultatet på ny toppnivå Q1-rapporten för bokslutsåret 2015/16 var övervägande stark även om överraskningsmomenten

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 6 maj 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Ser fram emot kvothöjning Q1 var ett vindmässigt normal och starkt kvartal som gav en EBITDA från Vindkraftdriften om

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 14 november 2014 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) BlackRock-affären i hamn Q3 präglades av svaga vindar men klart högre snittintäkter än väntat. Resultatet för segmentet

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 17 februari 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) 2015 - konsolideringsår Utfallet i Q4-rapporten var lite bättre än väntat tack vare en reavinst vid avyttringen

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 11 maj 2015 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) Osäkert läge Prevas rapport för det första kvartalet 2015 var klart under vår förväntan, störst avvikelse var lönsamheten

Läs mer

GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare

GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare BOLAGSANALYS 25 juni 2013 Sammanfattning GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare GuldAdam har som affärsidé att köpa begagnade ädelmetaller, främst guld, men även platina och silver, för att sedan sälja

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 12 maj 2015 Sammanfattning Avega Group (AVEGB.ST) Ett effektivare Avega motiverar en uppvärdering Avega rapporterade ett resultat och försäljning under det första

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 juni 215 Sammanfattning Allenex Marginalmålet inom räckhåll Försäljningen i Q1 växte med 1 procent med god hjälp av positiva valutaeffekter. Det var något mer än vi

Läs mer