Arise Windpower (AWP.ST)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arise Windpower (AWP.ST)"

Transkript

1 BOLAGSANALYS 20 juli 2012 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Ena foten tillfälligt på bromsen Resultatmässigt var utfallet under Q2 precis som väntat med ett EBITDA på 35 MSEK från vindkraftdriften. Elproduktionen ökade 48% och intäkterna 15%, då snittpriserna fallit sedan Q2 fjol. Arise skruvar om lite i sin affärsmodell till följd av låga el- och certifikatpriser som hämmar bankfinansiering. Mer fokus läggs på stora parker som kapitalstarka partners kan delfinansiera medan expansionen av egna projekt bromsas upp. Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: Small cap 846 MSEK Kraftförsörjning Peter Nygren Pehr G Gyllenhammar Våra prognoser har förskjutits något tidsmässigt men påverkar bara värderingen marginellt. Rating för Trygg Placering justeras ned ett snäpp till följd av osäkerheten på elmarknaden medan kursnedgången har ökat Avkastningspotentialen. Redeye Rating (0-10 poäng) Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Avkastningspotential 6,0 poäng 7,0 poäng 7,0 poäng 6,0 poäng 7,0 poäng Nyckeltal e 2013e 2014e Omsättning, MSEK Tillväxt 147% 166% 1% 130% 23% EBITDA EBITDA-marginal 33% 62% 69% 78% 81% EBIT EBIT-marginal -1% 36% 34% 53% 53% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal -17% 16% 5% 28% 26% Utdelning 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 VPA -0,60 1,41 0,39 5,57 6,34 VPA just -0,60 1,41 0,39 5,57 6,34 P/E just n.m. 18,0 64,4 4,5 4,0 P/S 7,9 3,0 2,9 1,3 1,0 EV/S 13,1 7,2 7,4 3,2 2,6 EV/EBITDA just 39,9 11,6 10,8 4,1 3,2 Fakta Aktiekurs (SEK) 25,3 Antal aktier (milj) 33,4 Börsvärde (MSEK) 846 Nettoskuld (MSEK) Free float (%) 45,0 Dagl oms. ( 000) 22 Analytiker: Henrik Alveskog Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, 0 poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är 0 poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Tillväxtpotential De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) marknadsstorlek, 2) marknadstillväxt, 3) samarbeten, 4) produkt differentiering och 5) konkurrenssituation. Kriterierna väger lika tungt i den sammantagna bedömningen av värderingsnyckeln tillväxtpotential. Lönsamhet De faktorerna som utgör bedömning av lönsamhet är 1) stabil vinstutveckling, 2) bruttomarginal, 3) EBIT-marginal och 4) avkastning på eget kapital. Faktorn stabil vinstutveckling viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) oberoende av enstaka händelser, 2) finansiell situation, 3) ägarstruktur, 4) konjunkturkänslighet och 5) aktiens likviditet. Faktorn oberoende av enstaka händelser viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna konjunkturkänslighet och aktiens likviditet viktas med 0,5x. Avkastningspotential De faktorerna som utgör bedömning av avkastningspotential är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) marknadsförväntningar, 4) nyhetsflöde/triggers, 5) oupptäckt aktie och 6) insynshandel. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna nyhetsflöde/triggers, marknadsförväntningar, oupptäckt aktie och insynshandel viktas med 0,5x. 2

3 Levererade som väntat Rapporten innehöll denna gång inga stora överraskningar. Rörelsen genererar ett stabilt kassaflöde och redovisar positivt resultat även efter avskrivningar. Då Q2 tillhör den säsongsmässigt svagare delen av året räckte det inte för att visa svarta siffror längst ned i resultaträkningen. Jämfört med de två föregående kvartalen, som är de säsongsmässigt starkaste, var därför intäkter och resultat väsentligt lägre i Q2. Elproduktionen under Q2 steg till 71 GWh från 48 GWh samma period ifjol. Denna siffra släppte Arise redan ett par veckor innan rapporten och var alltså känd. Skillnaden mot den prognos vi gjorde utifrån installerad effekt och normala vindförhållanden var ytterst marginell, se tabell nedan. Snittintäkterna blev högre än vi hade räknat med då bolagets terminssäkringar lyfte det genomsnittliga priset för elcertifikat mer än väntat. Förväntat vs. utfall (SEKm) Q2'11 Q2'12E Utfall Diff Nettoomsättning 39,6 44,8 46,0 3% Summa intäkter 55,0 60,4 59,0-2% Enbart små avvikelser mot våra prognoser denna gång Produktion, GWh 48,1 71,6 70,8-1% Snittintäkt, SEK/MWh % EBITDA 25,4 40,9 35,0-14% varav Vindkraftprod 32,7 34,6 35,0 1% EBIT 8,7 12,9 12,0-7% PTP 1,9-4,1-8,0 n.m. VPA, SEK 0,04-0,08-0,18 n.m. Omsättningstillväxt 189% 13% 16% Bruttomarginal 46% 68% 59% EBIT marginal 16% 21% 20% VPA tillväxt (YoY) n.a n.m n.m. Källa: Arise Windpower, Redeye Research Låga elpriser stoppar utbyggnaden Byggstart på is, men fler stora JV-projekt utvärderas Arise väljer nu att tills vidare lägga foten på bromsen vad gäller byggstart av nya projekt. I Jädraåsen pågår dock arbetet i full fart. Dagens låga nivåer på el- och certifikatpriserna gör det svårt att få nya lån till rimliga villkor. På temat nyheter i rapporten är detta kanske den största, om än inte särskilt överraskande. Arise ökar takten kring stora samarbetsprojekt Arise har också beslutat om att bilda ett dotterbolag för stora samarbetsprojekt: Arise Joint Ventures (Arise JV). Modellen är densamma som de använt i projekten Jädraås och Lingbo tillsammans med Platina Partners. Arise JV startas för att tydliggöra konceptet gentemot externa intressenter. Genom att gå denna väg istället för att ta hela investeringen i egen bok räknar Arise med att få kassaflöden och vinster tidigare i projekten och att bättre utnyttja resurserna i organisationen. 3

4 Tydligt säsongsmönster och lägre snittintäkter ger fallande marginal Q2-Q3 Segment Vindkraftdrift ii 90% 85% 80% 75% 70% 65% 0 Q1-10 Q2 Q3 Q4 Q1-11 Q2 Q3 Q4 Q1-12 Q2 Q3P 60% Nettoomsättning, SEKm EBITDA-marginal, höger skala Källa: Arise Windpower, Redeye Research Diagrammet ovan visar intäkter och marginal inom segmentet Vindkraftdrift, det vill säga själva elproduktionen. Detta resultat mätt som EBITDA ger också en god approximation för kassaflödet från verksamheten. Installerad kapacitet steg en aning under kvartalet, från 136 till 139 MW. Under perioden Q4-11 till Q3-12 kommer den dock vara i stort sett oförändrad. Staplarna ger därmed en bild över säsongsmönstret i bolagets intäkter, till följd av vindvariationen över året. El- och certifikatpriser har givetvis också betydelse och är orsaken till att marginalerna blev lägre i år jämfört med ifjol. Driftskostnaderna per MWh är i stort sett oförändrade H1-12 vs. H1-11. Q3-resultatet blir troligen sämre än Q2 Tabellen nedan visar utvecklingen för hela koncernen som även innefattar intäkter och resultatavräkning inom nybyggnation. Vi har även lagt en indikativ prognos för innevarande kvartal baserad på normala vindar och dagens elpriser inklusive terminssäkringar. På grund av pressade el- och certifikatpriser samt säsongsmönstret är det högst sannolikt att resultatutfallet i Q3 blir ännu något svagare än Q2. Kvartalsvis utveckling samt prognos SEKm Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3P Nettoomsättning Summa intäkter EBITDA EBIT Resultat före skatt Nettoresultat Produktion, GWh 18,8 20,3 21,6 27,8 52,4 48,1 59,4 86,7 98,6 70,8 68,1 Snittintäkt, SEK/MWh Källa: Arise Windpower, Redeye Research 4

5 Prognos & Värdering Vi har inte gjort några förändringar i våra grundantaganden avseende utbyggnad, produktion och långsiktiga elpriser. Däremot justerar vi årets prognoser något till följd av pressade priser och en förskjutning i utbyggnadstakten. Vi har även ändrat i avskrivningsnivåer och räntekostnader. Avskrivningsnivån blir lägre då Arise ändrat från 20 till 25 års avskrivningstid på vindkraftsinvesteringar. Räntekostnaderna stiger till följd av högre ränta på obligationslånet än bolaget har på sina kortfristiga banklån som de nu minskar på. Nettoeffekten av dessa två poster blir troligen positiv i resultaträkningen. Värderingen påverkas däremot inte nämnvärt då kassaflödena inte berörs av avskrivningar och då våra antaganden om långsiktiga räntenivåer redan ligger klart högre än dagens. Högre prisnivå på el och certifikat krävs Certifikatpriserna steg 15% i juni Den stora osäkerhetsfaktorn på både kort och lång sikt är prisutvecklingen för el och elcertifikat. På kort sikt styr detta inte bara resultaten utan även expansionstakten. På lång sikt är högre priser helt avgörande för att skapa god avkastning på investeringarna. Spotpriserna hittills i år räcker till för att betala räntor men knappast amorteringarna på lånen. Lyckligtvis har Arise omfattande terminssäkringar. Resultateffekten av dessa beräknar vi enbart under första halvåret till cirka 50 MSEK. De senaste veckorna har elcertifikatpriserna visat en skaplig återhämtning. Från bottennoteringarna i våras steg samtliga terminer med cirka 15% under juni. Vi förenklar genom att inkludera Arise JV i prognoserna Jädraåsen är ett Joint Venture och kommer bara synas som en resultatandel i Arise redovisning. För att tydligare visa hur koncernen utvecklas har vi valt att ta upp Arise andel om 50% som om den ingår i rörelsen. Våra prognoser inkluderar även en andel i projektet Lingbo som utifrån Arise balansräkning bör kunna motsvara 100 MW. Därutöver räknar vi med att de adderar 40 MW till sin helägda vindkraftdrift under Prognoser MSEK 2010 Q1'11 Q2'11 Q3'11 Q4' Q1'12 Q2' E 2013E 2014E Intäkter varav elförsäljning EBITDA EBITDA-marginal 33% 62% 46% 65% 68% 62% 70% 61% 69% 78% 81% EBIT Finansnetto PTP VPA, SEK -0,7 0,4 0,0 0,1 0,9 1,5 0,3-0,2 0,4 5,6 6,3 Installerad kapacitet (MW) D.o. snitt under perioden (MW) u.s. u.s. u.s. u.s. u.s. u.s. u.s. u.s Produktion/MW (årsgenomsnitt) u.s. u.s. u.s. u.s. u.s. u.s. u.s. u.s Producerad el (GWh) Snittintäkt (SEK/MWh) Investeringar i vindkraftparker Acc. Investeringar i d.o Nettoskuld Källa: Arise Windpower, Redeye Research 5

6 Värdering - schablonmodell SEKm År Nettokassaflöde Intäkter Källa: Redeye Research Med samma huvudsakliga ingångsvärden i schablonmodellen blir intäkter och nettokassaflöden enligt bilden ovan. I detta fall belastas kassaflödet av amorteringar under 15 år. Kassaflödet stiger därför år 16, trots att bolaget då tappar intäkterna från elcertifikat. Vi antar att bolagsskatten är noll de första 10 åren, till följd av skattemässiga överavskrivningar, därefter 26%. Därav det minskade kassaflödet år 11. Diskonteringsräntan avser i detta fall det avkastningskrav som aktieägarna har eftersom kassaflödet som diskonteras redan belastats med räntor och amorteringar. Ett avkastningskrav på 11-12% i denna modell motsvaras ungefär av en WACC (Weighted Average Cost of Capital) på 8,5% och ger ett motiverat värde runt 55 kronor per aktie, se tabell nedan till höger. Antaganden, genomsnittsvärden Värdering Avkastning och värdering CAPEX, SEKm IRR för investeringen Installerad effekt, MW 379 Eget kap före skatt 16,3% Produktion, MWh/MW Eget kap efter skatt 14,7% Elproduktion, GWh Totalt före skatt 11,0% Elpris (inkl CfD, GoO) 450 Totalt efter skatt 9,4% Elcertifikat (år 1-15) 300 Totalpris: (SEK/MWh) 750 Prisindex 2% Nuvärde Nuvärde Diskonterings Kalkylperiod, år 20 SEKm per aktie ränta Opex, SEK/MWh ,0 8% Over-head, SEKm/år ,5 9% CAPEX, SEKm/MW 14, ,7 10% CAPEX, SEK/kWh 5, ,3 11% Belåningsgrad 70% ,5 12% Ränta 6% ,0 13% Amortering 15 år annuitet ,1 15% Källa: Redeye Research 6

7 Motiverat värde: ~55 kronor per aktie Värderingsresonemang och känslighetsanalys För att värdera aktien använder vi både den schablonmodell som illustrerades ovan och en traditionell kassaflödesmodell. Den senare baseras på prognoserna och antaganden på sidorna 5 och 10. Alla ingångsvärden till de båda modellerna är snarlika och ger ett motiverat värde omkring 55 kronor per aktie, vilket är oförändrat mot innan. Arise terminssäkringar täcker 40% av års produktion men inkluderar ej Jädraåsen Vårt grundantagande utgår ifrån en snittintäkt på 750 SEK/MWh för el och certifikat samt 2% årlig prisökning. Jämfört med årets nivåer på spotpriserna, som sammanlagt har legat kring 450 SEK/MWh krävs således en rejäl uppgång på lite sikt. I år och delvis även nästa år ser Arise ut att klara sig relativt väl med hjälp av tidigare prissäkringar. Dessa har gjorts på snittnivåer kring MSEK/MWh, men avser bara delar av produktionen. För är cirka 40% av deras helägda produktion säkrad på dessa nivåer. Jädraåsen är alltså inte inkluderad och vi känner inte till hur deras prissäkringar ser ut. För att nå 750 i genomsnitt krävs alltså att priserna stiger på sikt. Skulle vi istället utgå ifrån 700 SEK/MWh, allt annat lika, sjunker det motiverade värdet med hela 20% ned mot 45 SEK per aktie. I den högra delen av tabellen framgår känsligheten med avseende på produktion. Vårt grundantagande om fullasttimmar ligger i linje med Arise egna uppgifter. Spotpriserna ligger idag klart under våra långsiktiga antaganden Värde SEK per aktie, 11,5% diskonteringsränta Intäkter år 1, SEK/MWh Produktion, MWh/MW Prisindex 0% 30,9 39,5 48,2 35,2 39,4 43,7 2% 45,9 55,2 64,6 50,5 55,2 60,1 4% 63,5 73,8 84,5 68,6 73,9 79,4 Källa: Redeye Research Opp fortsatte sälja Kursutveckling Aktien följde Stockholmsbörsens nedgång relativt väl fram till i början av juni då kräftgången förstärktes. Med all sannolikhet till följd av sjunkande elpriser på spotmarknaden. Ett nytt all-time-low noterades på 23 kronor strax efter att halvårsrapporten hade släppts. Samma dag återhämtade den sig dock avsevärt. Handeln i aktien har varit lite lägre under våren och vi har bara noterat en större förändring bland huvudägarna. Det är OPP Owner AB som har minskat ytterligare från 5,9% till 4,3%. Deras försäljningar har troligen bidragit till att pressa aktien eftersom inga större ägare ser ut att ha köpt utan affärerna har lagts ut i marknaden. 7

8 Investment case Arise Windpower Affärsidén är enkel och renodlad: Arise är ett energibolag med el producerad av landbaserad vindkraft. Parker skall byggas och behållas, eftersom bolaget anser att det skapar bäst värde över tiden. Vinden är gratis och kan man bara bygga och driva anläggningarna tillräckligt kostnadseffektivt kan man skapa en extremt lönsam affär. Oförändrad målsättning till 2014: 700 MW och 2 TWh kommer kräva nytt kapital Bolagets långsiktiga plan fram till år 2014 har inte förändrats utan är alltjämt att bygga cirka 300 vindkraftverk med en sammanlagd effekt om cirka 700 MW som ger en årlig elproduktion omkring 2 TWh. För att nå dit krävs dock en kapitalanskaffning och vår värdering baseras enbart på den expansion som redan är säkerställd med nuvarande balansräkning. En investering i Arise bör vara långsiktig. De ekonomiska utfallen på kvartalsbasis kommer variera med faktorer som är både tillfälliga och omöjliga för bolaget att påverka, som vindvariation och spotpriserna på elmarknaden. Även om alla investeringar skall utvärderas kontinuerligt så är det de långsiktiga förutsättningarna som är avgörande. I synnerhet för denna typ av verksamhet med stora investeringar som skall leva länge. 8

9 Sammanfattning Redeye Rating Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. Ratingförändringar i denna rapport: Vi har sänkt Trygg Placering från 7,0p till 6,0p till följd av osäkerheten kring elpriserna. Nedgången i aktien gör att Avkastningspotential ökar från 6,0p till 7,0p. Ledning 6,0p Kommentar: Ledningen har i stort sett levererat i linje med vad som kommunicerades vid börsintroduktionen. Historiken är dock alltför kort för att ge toppoäng. Motivationen i form av aktieägande är god. Tillväxtpotential 7,0p Kommentar: Tillväxtmöjligheterna är mycket goda. Men den tröga tillståndsprocessen och på sikt tillgången på kapital, kan utgöra potentiella begränsningar. Lönsamhet 7,0p Kommentar: Bolaget har nu nått break-even och kommer visa förbättrad lönsamhet i takt med att de växer. Bruttomarginaler och kassaflöden kommer vara extremt starka när Arise har utnyttjat potentialen i balansräkningen. Trygg placering 6,0p Kommentar: Kapitalstarka ägare, god balansräkning och låg konjunkturkänslighet ger höga betyg. Kortsiktiga vindvariationer och framförallt känsligheten mot elpriserna skapar däremot osäkerhet. Avkastningspotential 7,0p Kommentar: Aktien har nu en klar potential upp till motiverat värde utifrån våra prognoser. Samtidigt är högre el- och certifikatpriser nödvändiga för att en omvärdering skall ske. 9

10 Resultaträkning, MSEK e 2013e 2014e Omsättning Summa rörelsekostnader EBITDA Avskrivningar EBIT Resultatandelar Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt Nettoresultat Resultaträkning just, MSEK e 2013e 2014e Jämförelsestörande poster EBITDA just EBIT just PTP just Nettoresultat just Balansräkning, MSEK e 2013e 2014e Tillgångar Omsättningstillgångar Kassa och bank Kundfordringar Lager Andra fordringar Summa omsättningstillg Anläggningstillgångar Materiella anl.tillg Finansiella anl.tillg Goodwill Balans. utv. kostn Övr. immateriella tillg Summa anläggningstillg Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga icke ränteb skulder Summa kortfristiga skulder Långa icke ränteb.skulder Räntebärande skulder Summa skulder Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & Eget Kapital Summa skulder och eget kapital Fritt kassaflöde, MSEK e 2013e 2014e Omsättning Summa rörelsekostnader Avskrivningar EBIT Skatt på EBIT (Justerad skatt) NOPLAT Avskrivningar Bruttokassaflöde Förändring i rörelsekapital Investeringar Fritt kassaflöde Kapitalstruktur e 2013e 2014e Soliditet 58% 43% 34% 23% 28% Skuldsättningsgrad 67% 108% 175% 305% 236% Nettoskuld Sysselsatt kapital Kapitalets oms. hastighet 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 DCF värdering Kassaflöden, MSEK Riskpremie (%) 8,1 NV FCF ( ) ,0 Betavärde 1,2 NV FCF ( ) 3 771,2 Riskfri ränta (%) 2,0 NV FCF (2028-) 1041,9 Räntepremie (%) 4,0 Rörelsefrämmade tillgångar 137,0 WACC (%) 8,5 Räntebärande skulder 1 639,0 Motiverat värde 1 872,1 Antaganden (%) Genomsn. förs. tillv. 2,0 Motiverat värde per aktie, SEK 56,0 EBIT-marginal 80,0 Börskurs, SEK 25,3 Lönsamhet e 2013e 2014e Avk. på eget kapital (ROE) -2% 4% 1% 14% 14% ROCE 0% 5% 3% 8% 8% ROIC 0% 5% 3% 8% 8% EBITDA-marginal (just) 33% 62% 69% 78% 81% EBIT just-marginal -1% 36% 34% 53% 53% Netto just-marginal -17% 16% 5% 28% 26% Data per aktie, SEK e 2013e 2014e VPA -0,60 1,41 0,39 5,57 6,34 VPA just -0,60 1,41 0,39 5,57 6,34 Utdelning 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 Nettoskuld 18,2 36,0 42,6 126,5 114,2 Antal aktier 30,6 33,4 33,4 33,4 33,4 Värdering e 2013e 2014e Enterprise value P/E n.m. 18,0 64,4 4,5 4,0 P/E just n.m. 18,0 64,4 4,5 4,0 P/S 7,9 3,0 2,9 1,3 1,0 EV/S 13,1 7,2 7,4 3,2 2,6 EV/EBITDA just 39,9 11,6 10,8 4,1 3,2 EV/EBIT just n.m. 19,7 21,8 6,1 5,0 P/BV 0,7 0,7 0,7 0,6 0,5 Aktiens utveckling Tillväxt/år 10/12e 1 mån -12,0% Omsättning n.m.% 3 mån -26,0% Rörelseresultat, just n.m.% 12 mån -45,0% V/A, just n.m.% Årets Början -26,0% EK n.m.% Aktiestruktur % Röster Kapital Tredje AP Fonden 13,9 13,9 Länsförsäkringar fonder 10,0 10,0 Nordea fonder 9,9 9,9 Statkraft AS 7,5 7,5 ATP 5,6 5,6 Alecta 4,5 4,5 OPP Owner AB 4,3 4,3 Ernströmgruppen 4,3 4,3 Peter Nygren fam o bolag 3,8 3,8 Leif Jansson m bolag 3,8 3,8 Aktien Reuterskod AWP.ST Lista Small cap Kurs, SEK 25,3 Antal aktier, milj 33,4 Börsvärde, MSEK Börspost 1 Bolagsledning & styrelse VD CFO IR Ordf Peter Nygren Thomas Johansson Leif Jansson Pehr G Gyllenhammar Nästkommande rapportdatum Kvartal Tillväxt e 2013e 2014e Försäljningstillväxt 147% 166% 1% 130% 23% VPA-tillväxt (just) n.m.% n.m.% -72% n.m. 14% Tillväxt eget kapital 76% 4% 1% 15% 15% Analytiker Henrik Alveskog Redeye AB Mäster Samuelsgatan 42, 10tr Stockholm Fel! Hittar inte referenskälla. 10

11 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) e 2013e 2014e Omsättning Försäljningstillväxt 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Vinst Per Aktie Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) e 2013e 2014e EBIT just EBIT just-marginal 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% 7 350% 70% 6 300% 60% 5 250% 50% 4 200% 40% 3 150% 30% 2 100% 20% e 2013e 2014e 50% 0% e 2013e 2014e 10% 0% VPA VPA just Skuldsättningsgrad Soliditet Produktområden Geografiska områden 34% 66% 100% Vindkraftdrift Vindkraftutveckling Sverige Intressekonflikter Henrik Alveskog äger aktier i bolaget Arise Windpower: Nej Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit ersättning från bolaget i samband med detta. Verksamhetsbeskrivning Arise Windpower är ett energibolag med el producerad av landbaserad vindkraft. Vindkraftsparker skall byggas och behållas, eftersom bolaget anser att det skapar bäst värde över tiden. Verksamheten bedrivs i Sverige och parkerna är företrädesvis helägda då det underlättar alla beslut rörande investeringar och drift. 11

12 DISCLAIMER Viktig information Redeye AB ("Redeye" eller "Bolaget") är en specialiserad investmentbank inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag i Norden. Vi fokuserar på sektorerna IT, Life Sciences, Media, Betting, Cleantech och Råvaror. Vi tillhandahåller tjänster inom Corporate Broking, Corporate Finance, aktieanalys, investerarrelationer och medietjänster. Våra styrkor är vår prisbelönta analysavdelning, erfarna rådgivare, ett unikt investerarnätverk samt vår kraftfulla distributionskanal redeye.se. Redeye grundades år 1999 och står under Finansinspektionens tillsyn sedan Redeye har följande tillstånd: mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument, investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument, utarbeta, sprida finansiella analyser/rekommendationer för handel med finansiella instrument, utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag, placering av finansiella instrument utan fast åtagande, förvara finansiella instrument och ta emot medel med redovisningsskyldighet, råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och företagsuppköp, utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument samt bedriva Certified Advisory verksamhet (sidotillstånd). Ansvarsbegränsning Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Potentiella intressekonflikter Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument för bolaget från och med den dag beslut tagits att en analys ska produceras på bolaget samt två bankdagar efter analysen publicerats. En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är direkt kopplad till sådan verksamhet. Redeye kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Läsaren av dessa rapporter kan anta att Redeye har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är inte beroende av innehållet i analysen. Angående Redeyes analysbevakning Redeyes analys präglas av case-baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Om annat inte uttryckningen anges i analysen uppdateras analysen när Redeys analysavdelning finner att så är påkallat av t.ex. väsentliga förändrade marknadsförutsättningar eller händelser relaterade till analyserad emittent/analyserat finansiellt instrument. Rating/Rekommendationsstruktur Redeye utfärdar ej några investeringsrekommendationer för fundamental analys. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare. Redeyes rekommendationer för teknisk analys är: Köp (Buy) och Sälj (Sell). Placeringshorisonten för dessa rekommendationer är mycket kort, oftast mindre än 1 månad. Redeye Rating ( ) Rating Ledning Tillväxt- Trygg Avkastnings- Lönsamhet potential Placering potential 7,5p - 10,0p ,5p - 7,0p ,0p - 3,0p Antal bolag *För investmentbolag byts Tillväxtpotential och Lönsamhet ut mot Portföljförvaltning och Direktavkastning. Mångfaldigande och spridning Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Copyright Redeye AB. 12

Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken

Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken BOLAGSANALYS 21 juli 2013 Sammanfattning Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken Arise hade ett vindmässigt bra kvartal och elproduktionen blev något bättre än planerat. Vindkraftdriftens EBITDA i Q2 steg

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat

Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat BOLAGSANALYS 10 november 2011 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat Arise hade avsevärt högre intäkter och bättre resultat än väntat under Q3. Främst berodde skillnaden på

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder BOLAGSANALYS 16 juli 2012 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder Efter den positiva inledningen på året hade vi lite högre förväntningar på Q2 även om detta är en säsongsmässigt svag

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina BOLAGSANALYS 24 februari 2012 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina Kvarvarande verksamhet visar en svag men ändå positiv lönsamhet med ett rörelseresultat på 18 MSEK under 2011. Pressen

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer

Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer BOLAGSANALYS 27 maj 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer Intäkter om 227 MSEK och EBITDA på 25 MSEK prickade våra prognoser. Säsongsvariationer i Opus Bilprovning påverkade

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 14 november 2014 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) BlackRock-affären i hamn Q3 präglades av svaga vindar men klart högre snittintäkter än väntat. Resultatet för segmentet

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 17 februari 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) 2015 - konsolideringsår Utfallet i Q4-rapporten var lite bättre än väntat tack vare en reavinst vid avyttringen

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Överraskande starkt kvartal Elproduktionen i Q2 var hela 27% över budget och gav bra utväxling i resultatet trots att

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 6 maj 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Ser fram emot kvothöjning Q1 var ett vindmässigt normal och starkt kvartal som gav en EBITDA från Vindkraftdriften om

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt BOLAGSANALYS 16 maj 2013 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt Rapporten för första kvartalet var i linje med våra förväntningar. Det som pressat aktien var en svag tillväxt

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 BOLAGSANALYS 3 april 2012 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 Kopy Goldfields har under andra halvan av 2011 visat positiva prospekteringsresultat, framförallt vid Krasnyylicensen.

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 oktober 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Rekrytering i fokus framöver Avega Group fortsätter att visa en stabil rörelsemarginal på 6,6 procent i det tredje kvartalet vilket var

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar

Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar BOLAGSANALYS 25 februari 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar Det ekonomiska utfallet i Q4-rapporten är svårtolkat då det innehåller stora säsongseffekter och engångsposter.

Läs mer

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart BOLAGSANALYS 13 september 2010 Sammanfattning Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart Samgåendet med Hamelin skapar en koncern med bättre kritisk massa på sina viktiga marknader. I huvudsak kompletterar

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) På väg igenom miljardvallen

Opus Group (OPUS.ST) På väg igenom miljardvallen BOLAGSANALYS 2 oktober 2012 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) På väg igenom miljardvallen Förvärvet och arbetet med övertagandet av Besiktningskluster 1 från Bilprovningen löper på enligt plan. Den pågående

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet BOLAGSANALYS 6 maj 2009 Sammanfattning Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet Omsättningen backade 6% och resultatet före skatt minskade något till 7 MSEK (7,7 MSEK) under det första kvartalet.

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST) Finansiering säkrad

Arctic Gold (ARCT.ST) Finansiering säkrad BOLAGSANALYS 24 november 2010 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Finansiering säkrad Alcaston Exploration har bytt namn till Arctic Gold då majoriteten av verksamheten numera utgörs av Bidjovaggeprojektet

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU BOLAGSANALYS 26 april 2012 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU Rapporten för det första kvartalet var relativt odramatisk. Rapporten föregicks av kvartalets stora nyhet, den

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7%

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7% BOLAGSANALYS 12 november 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Höga kostnader men bra tillväxt AllTeles Q3-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (71%) och stabilt kassaflöde (+6,5 MSEK).

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829 BOLAGSANALYS 17 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Mycket intressant Venteloförvärv AllTele annonserade i början av augusti ett mycket stort förvärv i Ventelo. Bolaget omsätter cirka 300 MSEK

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 22 augusti 2014 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) I väntan på Illinois Under Q2 fick Opus full utväxling på sina senaste affärer och förvärv. Intäkterna steg

Läs mer

Nordic Mines (NOMI.ST) Finansiering på plats

Nordic Mines (NOMI.ST) Finansiering på plats BOLAGSANALYS 10 augusti 2010 Sammanfattning Nordic Mines (NOMI.ST) Finansiering på plats Nordic Mines meddelade nyligen att de nu har erhållit den lånefinansiering som krävs för uppbyggnaden av Laivagruvan.

Läs mer

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs BOLAGSANALYS 18 november 2009 Sammanfattning Ticket (TICK.ST) På rätt kurs Ticket visar tidiga tecken på återhämtning i sin Q3-rapport. Dock präglas det senaste kvartalet fortsatt av besparingsåtgärder

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 592 813 842

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 592 813 842 BOLAGSANALYS 31 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Stark försäljning i Q2 11 AllTeles Q2-rapport visade på mycket bra försäljningstillväxt (31%) och stabilt kassaflöde (+12 MSEK). Intäkterna

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Resultatet på ny toppnivå Q1-rapporten för bokslutsåret 2015/16 var övervägande stark även om överraskningsmomenten

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 september 214 Sammanfattning Allenex God tillväxt enligt förväntan -rapporten var relativt odramatisk. Försäljningen växte med 16 procent, vilket var marginellt högre än vi räknat med.

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte BOLAGSANALYS 26 november 2008 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte Biolin visar kraftig tillväxt och ett positivt resultat före avskrivning under det tredje kvartalet. En mer renodlad verksamhet

Läs mer

Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram

Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram BOLAGSANALYS 24 september 2012 Sammanfattning Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag med huvudinriktning mot guld. Under 2011 och 2012 har prospekteringen

Läs mer

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras BOLAGSANALYS 1 juli 2009 Sammanfattning Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras Med stora investeringar i GPV under 2008 och i Storrun i år är Borevind fullinvesterade till årsskiftet. År 2010

Läs mer